Amnesty: Osakliga, dåliga rapporter om Syrien


Denna artikel är tyvärr fortfarande aktuell tycker jag. Amnesty har kraftfullt bidragit till att ge medborgarna en demoniserad bild av Syrien, som därmed bidragit till att rättfärdiga insatser av USA via allierade och proxies (terrorister som fått stöd av USA och allierade). Fast den publicerats tidigare.
Läs och bilda dig en egen uppfattning!

Lägger nu till en förteckning över flera (inte all) artiklar om Syrien som publicerats här tidigare.

Artikeln.

Amnesty kommer då och då med rapporter om Syrien, som utan kritisk granskning återges av media. Man tror att Amnesty är tillförlitligt och objektivt. Så är det inte (se nedan). I den senaste rapporten på Amnestys hemsida finns som vanligt ganska otillförlitlig information Amnesty ”Syrian government forces, with Russian support, have systematically violated international humanitarian law in eastern Aleppo and throughout Syria, unlawfully killing tens of thousands of civilians. And armed opposition groups have indiscriminately bombarded civilian areas in western Aleppo and elsewhere.”
Kommentar:Det finns inga som helst belägg för påståendet att syriska regeringsstyrkor med ryskt stöd har dödat tiotusentals civila. Dock har säkert civila dödats i kampen mot terrorismen. I östra Aleppo dominerar den av bl.a. FN,USA och Ryssland terroriststämplade al-Nusra-fronten som Amnesty beskriver som ”armed opposition groups”.

Massmedia återger idag en rapport från Amnesty (https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/) om systematiskt bortförande och tortyr av tusentals människor som ska ha utvecklats till en inkomstbringande verksamhet för den syriska säkerhetstjänsten och andra. Den återges bl.a. i Sveriges Radio utan kritisk reflexion. Av rapporten framgår att uppgifterna kommer Syrian Network for Human Rights (SNHR) som öppet anger att dess agenda är att störta den syriska regeringen och införa en flygförbudszon (som skulle motverka flygattackerna mot ISIS och liknande grupper.)
Amnesty untitled
SNHR presenterar inte något bevis för sina uppgifter om antalet som dödats. De uppger att de har dokumenterade uppgifter om offer med uppgift om platser och namn, men återger inte detta. Rapporten från Amnesty bygger på uppgifter från 71 personer, uppgifter som åtminstone i vissa fall inte dokumenteras finner man vid en hastig genomläsning av rapporten.

Men ansedda Amnesty då? Som förklarar sig vara oberoende – men som tar emot medel både från regeringar och organisationer. En av dessa organisationer är Open Society som leds av miljardären Soros som dömts för ekonomisk brottslighet. I våras kom Amnesty med en kritisk rapport om Syrien. Rick Sterling fann att rapporten hade stora brister i sin granskning i maj “Eight Problems with Amnesty’s Report on Aleppo Syria”
menar där att det är acceptabelt att sända vapen till terrorister och har förslag på hur detta ska kunna ske.
I artikeln “Humanitarians for War on Syria” fann Sterling att Amnesty litade på grupper som fick medel från eller var stationerade iUSA, Turkiet eller andra länder som var engagerade i att störta Assad. Amnesty har inte heller intervjuat de miljontals människor som flytt till regeringskontrollerade områden.

Sammanfattningsvis är rapporten som den presenteras partisk, har otillfredsställande metodologi och måste anses som otillförlitlig. Men detta utesluter inte att övergrepp och tortyr kan ha förekommit. Det pågår psykologisk krigföring, vilket Sveriges Radio inte verkar inse. Att i nuläget misskreditera Syrien utan klara bevis tjänar både USA:s och ISIS intressen. Jag hoppas kunna återkomma i frågan, och kan ändra min bedömning om jag finner skäl för det. En oberoende utredning är naturligtvis önskvärt. (Det skedde en utredning av USA:s etablerade tortyrverksamhet – men en mycket stor del av rapporten hemlighetsstämplades).

TILLÄGG.Från bloggartikel 22/5 som återger Rick Sterlings rapport om Amnestys tidigare rapport om Syrien. Rick Sterling är aktiv i Syria Solidarity Movement och i Mt Diablo Peace and Justice Center. Beakta det. Han har också tagit ställning!
Jag medtar texten om Irak och Libyen. Läsaren kan själv fundera på om det är relevant eller inte.

(Redan 1990 begick Amnesty International ett gravt missgrepp i mediakampanjen som banade väg för ”första Gulfkriget”. Medan USA annonserade militärt ingripande som allmänheten kraftigt motsatte sig fick uppgifter om hur irakiska trupper härjade på kuwaitiska sjukhus stort genomslag. Hur irakierna tömde inkubatorer och lämnade spädbarn att dö på golvet. I en dramatisk vittnesbörd inför kongressen skildrade en snyftande kuwaitisk tonårsflicka om hur hon som volontär på ett sjukhus själv upplevt det. Kongressen var i tårar, det hela gavs stor publicitet och hade en betydande effekt på opinionen. Men det hela var teater, ett påhitt av en PR-byrå (Knowton och Hill) i Washington; flickan var den kuwaitiske ambassadörens dotter i USA. Fallet borde ha granskats och utretts men historien bekräftades som äkta av Amnesty International.

Mer nyligen, i början av 2011, var Amnesty International och andra ”human rights”-grupper inflytelserika i att sprida falska och överdrivna uppgifter om förhållandena i Libyen. Det banade väg för en ”No Fly Zone” som NATO direkt omvandlade till ett mandat för ”regimskifte”. Följden blev katastrofal för Libyens folk och våld och sekterism härjar än idag.

För närvarande ser vi en stor mediakampanj för en flygförbudszon, presenterad som en ”säkerhetszon”, för oppositionskontrollerade norra Syrien. (Notera att rebellerna inte har något flyg, bara regeringssidan.) Här har Amnesty just utfärdat en rapport om: ”död överallt: krigsförbrytelser och människorättsliga kränkningar i Aleppo”. I det 62 sidor långa betänkandet hävdas att den syriska regeringen medvetet inriktar sig på den civila oppositionen i Aleppo, hur man enbart under de senaste 15 månaderna dödat 3 124 civila mot endast 35 stridande motståndare. Amnesty anklagar den syriska regeringen för krigsförbrytelser och eventuella ”brott mot mänskligheten”. Man rekommenderar ett vapenembargo mot den syriska regeringen.
Problemet med betänkandet är följande:
1. Amnesty ignorerar extern inblandning i Syrien. Artikel 2 i FN-stadgan säger att ”alla medlemsstater i sina internationella relationer ska avstå från hot eller våld eller sådant som på annat sätt strider mot territoriell integritet eller politisk självständighet i någon stat, som detta definieras enligt FN-stadgan”. Det gäller alltså Turkiet, Saudiarabien, Qatar, USA, Frankrike och Storbritannien som i åratal finansierat, levererat, beväpnat och stött beväpnade rebeller i Syrien. Är inte detta ”användning av våld” mot Syrien? Rebeller, inhemska som utländska, vilka betalas av de länder som vill störta regeringen i Damaskus; Turkiet som erbjuder baser och militärt stöd, USA utbildning, utrustning för kommunikation och samordning, Saudiarabien, Frankrike och Qatar som levererar vapen. Storbritannien som tillhandahåller utbildning och förnödenheter. Är detta inte kränkningar av FN-stadgan, där alla dessa länder står som signatärer? Regeringen Erdogan i Turkiet har öppet förespråkat att ta över norra Syrien, om att införa en flygförbudszon och i princip skapa en zon kontrollerad av den sponsrade oppositionen. Detta är ett tydligt hot på Syriens territoriella integritet. Varför ignorerar Amnesty detta?

2. Amnesty godkänner kränkning av internationell sedvanerätt. Internationell sedvanerätt tillåter inte leverans av vapen till vare sig ”granskade” eller ”godkända” rebeller. Än mindre Amnestys rekommendationer till det internationella samfundet att ”överväga att leverera vapen till icke-statliga väpnade grupper i Syrien efter rigorös riskbedömning och upprättande av en robust övervakningsprocess…”.
Detta är ett häpnadsväckande uttalande, att sanktionera vapenleveranser till rebeller som accepterar att följa ”humanitära” regler för krig! Konsekvensen är att det är tillåtet att döda soldater, poliser, regerings- och säkerhetsfolk i Syrien om man undviker att döda civila. Analogt skulle det vara tillåtet för Kanada och Mexiko att utbilda och beväpna rebeller som i USA dödar soldater, poliser och annat säkerhetsfolk.
Amnesty skulle inte acceptera eller kunna motivera denna invasion och kränkning av internationell rätt. Så varför stöder man dessa brott mot Syrien?
syria-jihadist-våpen

När USA på 1980-talet skapade ”Contras” för att sprida död och förödelse i Nicaragua, stod domen i den internationella domstolen i Haag klar. Deras beslut var att:
”…genom att utbilda, beväpna, utrusta, finansiera och stödja Contras eller annars uppmuntra, stödja och bistå militära och paramilitära aktiviteter i och emot Nicaragua bryter USA mot sina skyldigheter enligt internationell sedvanerätt med att ingripa i en annan stats angelägenheter.”
Situationen idag i Syrien är direkt jämförbar. Internationell sedvanerätt har inte ändrats. Den har bara ignorerats. Amnesty bör utmana detta brott, inte godkänna det.
Humanitär imperialism imagesCA3Z9MDQ

3. Amnesty-rapporten bygger på partiska och betalade vittnen. Rapporten stöder sig på vittnen presenterade av grupper såsom Syrian Institute for Justice and Accountability, the Violations Documentation Center, the Syrian Network for Human Rights, och the Syria Research and Evaluation Organization. Samtliga finansierade av Turkiet, USA och andra länder direkt inblandade i att söka störta den lagliga regeringen i Damaskus.

En mer balanserad bild hade krävt samarbeta med andra organisationer som inte är en del av den utländskt finansierade oppositionen. Det är känt, senast vid ett avslöjande av Richard Engel hos NBC, att rebellerna är mycket angelägna om att manipulera media. Med inga andra vittnesmål tillgängliga är resultatet en mycket förvrängd bild av förhållandena i Aleppo.

4. Amnesty bygger på tvivelaktiga uppgifter från partisk källa. Amnesty analys och slutsatser baseras väsentligen på data från the Violations Documentation Center (VDC), en helt partisk källa. På internet presenteras grafisk analys över dödsoffer indelade i ”Martyrer” och ”Regimens dödsfall”. De senare 12 mot 662 döda ”martyrer”. Det finns liten eller ingen bevisning angående de flesta av dessa påstådda offer. Fotografier och video visar enstaka fall. Talesman och direktör för VDC är Bassam al Ahmad, baserad i Istanbul och med nära anknytning till USA. Kort sagt är Amnestys rapport och slutsatser baseras på tvivelaktiga uppgifter från en partisk källa nära lierad med främmande makter som aktivt söker ”regimförändring” i Damaskus.

5. Amnesty ignorerar viktig bakgrundsinformation. Det finns tillräckligt belägg för att väpnade grupper som invaderade Aleppo sommaren 2012 snabbt föll i onåd och blev impopulära även ibland tidigare idealistiskt inriktade oppositionella. Omfattande plundring och civilbefolkningen i långa brödköer bekräftas av bland annat av amerikanska journalister. Amnestys rapport ignorerar fullständigt dessa viktiga sammanhang.

6. Amnesty ignorerar viktig aktuell information. Läsare av Amnestys rapport om Aleppo ges intrycket av ett stort antal civila dödsoffer i de stadsdelar oppositionen kontrollerade. I själva verket började de civila evakuera så snart beväpnade rebeller invaderade staden för flera år sedan. För närvarande är den vanligaste beskrivningen av dessa områden ”en spökstad”. Amnesty underlåter även att avslöja det stora antal syriska soldater och milis som dödats av oppositionen krypskyttar och bomber. Är det irrelevant att, beroende på källa, mellan 75 000 och 120 000 regeringssoldater och lokal milis dödats i Syrien?
Syrien ISIL 604
7. Amnesty ger eko åt overifierade och sannolikt falska påståenden. Ett, som Amnesty rapporterade nu senast den 16 mars, är att den syriska armén använder klorgasvapen i strid med FN:s säkerhetsråds resolution. Dessa påståenden är tvivelaktiga.
Följande fakta ignoreras:
* Syrisk militär saknar motiv att använda klor eftersom man har mer effektiva konventionella vapen.
* Syrisk militär har starka motiv att inte använda just sådana vapen eftersom de uttryckligen är sanktionerade.
* Oppositionen har starka motiv att använda sådana vapen då man försöker attrahera utländsk inblandning.
* Oppositionen har resurser och möjlighet att använda klorgasvapen, man har vapenbärare för detta, samt att den stora klorgasfabriken i Syrien erövrades av Nusra-rebellerna 2012.
Istället för att undersöka dessa anklagelser ger Amnesty eko åt tvivelaktiga uppgifter.

8. Amnesty vägrar erkänna det som håller konflikten igång. Efter inledande entusiasm från idealistiska demonstranter har hela bilden förbytts i förtvivlan bland dem som bevittnat missbruk och förödelse av sekteristiska beväpnade gäng. Allmänheten har till stor del flytt till säkrare regeringskontrollerade områden, bland annat Damaskus. Detta lämnar frågan: varför fortsätter konflikten? Möjligen kunde försoning ha nåtts i ett avtal som slöts för ett år sedan i Homs. Men då planerna för ”regimskifte” aldrig getts upp har konflikten fortsatt. Under de senaste månaderna har Saudiarabien, Qatar och Turkiet enats om att eskalera den, däribland med stöd av Jabhat al Nusra (al-Qaida). Stridande och tungt artilleri har nyligen förts in från turkiska gränsen för att invadera Idlib och därefter Jisr al Shugour. Det finns också rapporter om stora mängder ammoniumnitrat från Turkiet. Avsedda att spränga och döda syrianer, knappast som gödningsmedel för jordbruket.

Slutsats
Granska rapporteringen om Syrien kritiskt!
Psykologisk krigföring pågår. Nu särskilt viktigt då Syrien får hjälp av Ryssland.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
Vad gör egentligen ”Läkare utan gränser” i Syrien?
FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

, , Syrien, , , , , , ,

Amnestys rapport Rick Sterlings rapport Rick Sterlings kritik av Amnestys tidigare rapport Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg


17 svar till “Amnesty: Osakliga, dåliga rapporter om Syrien”

 1. Minns lögnen Amnesty spred om Libyen och regerings armén som våldtar och Viagra. Amnestys förtroende kapital är lika med noll! Organisationen är en CIA-bulvan.

 2. Lyssnade till reportaget nedan och Katarina Bergeheds kommentar efteråt. Särskilt Bergheds påståenden i slutet(efter ca. 8 min) då hon varnar för att släppa in Assad i värmen och ger sken av att regimen är värre än IS! Fängslar IS motståndare, nej de skär halsen av dem. Framgår att bor i Damaskus och att Raneem släpptes men inte var A-K Sivberg gjort intervjun.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6294939
  Hela Anna-Karin Sivbergs intervju med Raneem Matouq finns här:
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6293&artikel=6294939

 3. ”Tunnbomber” dyker upp varje gång media skriver om Assad men att oppositionen sätter civila i burar och använder som mänskliga sköldar är det tystare om:

  ”Syrian rebels using caged civilian captives as ’human shields’
  Dozens of men and women believed to be Alawites being held in metal cages as ’human shields’ in Damascus suburb, local activists report”

  Syrian rebels use caged captives as ’human shields’
  ”Syrian rebel groups have locked people in cages and driven them to areas near Damascus to use as human shields against heavy government air raids.
  A video posted online by the Shaam News Network, an opposition media outlet, showed prisoners in iron cages being driven on the back of pick-up trucks through what it said was the area of Eastern Ghouta, northeast of the capital.
  The prisoners are believed to be officers and their families from the Alawite sect.”

 4. Mer:

  Syrian rebel group defends decision to use prisoners as human shields
  A Syrian rebel group has defended its decision to use prisoners as human shields against regime and Russian air strikes.
  Video footage posted over the weekend showed dozens of people being transported in cages around the besieged Damascus suburb of Eastern Ghouta.
  “Your women are our women,” a teenage boy standing near one of the cages is filmed as saying. “If you want to kill my mother, you will kill them too.”

  ”Shaam News Network, a local opposition outlet, said local rebels had distributed 100 cages, each containing around seven people, to markets and other public spaces around the neighbourhood.”

  ”Hitting back at a hail of international criticism, the leader of one of the largest armed groups operating in Eastern Ghouta, Jaish al-Islam, claimed the cages were being used to halt the bombing.”

 5. Svensk media folk, måste vara det mest naiva folket som finns. SR verkar ju vilja att IS ska vinna.

  • IS verkar ha mycket stort stöd hos svensk media, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Man kan ju undra hur de tänker.

 6. John Mynona länkar till The Telegraph och al Jazeera ang mänskliga sköldar, här är HRW.s rapport
  https://www.hrw.org/news/2015/11/02/syria-armed-groups-use-caged-hostages-deter-attacks

  Även svenska tidningar har omnämnt HRWs rapport, dock utan större väsen. När HRW publicerar rapporter som mer ligger i linje med USAs intresse (vilket är vanligare) får de stort genomslag i SR/SVT. SR är även väldigt bra på att i ”pipnyheterna” hänvisa till uppgifter från Londonbaserade SOHR. Deras uppgifter återges som sanning – helt utan ifrågasättande av SR. Public Service verkar ha fått en åsiktskorridor där redaktionerna placerats – en åsiktskorridor som passar USAs/NATOs intressen.

 7. ”När HRW publicerar rapporter som mer ligger i linje med USAs intresse (vilket är vanligare) får de stort genomslag i SR/SVT.”

  Ja, hade det varit Assad som spärrade in familjer i burar och använt dem som mänskliga sköldar hade det utan tvekan stått på förstasidorna i alla tidningar i flera dagar och slängts in i artiklar varje gång hans namn nämnts.

 8. Min kommentar ovan har inte publicerats på Bilderblogg trots att är högst relevant och berör ämnet. På Bilderblogg hittar man dock följande kommentar av ”Jonas”:

  ”Så du har gått och blivit ett offer för propagandakriget? Efterträdaren på din gamla blogg har belyst och dissekerat många omständigheter kring den pågående katastrofen. På det stora hela är han inne på rätt analys. Assad behöver all hjälp han kan få av Ryssland för att stabilisera regionen. IS och dess härjningar är en produkt av USAs interventioner i MÖ. Eftersom USA vill ha kontrollen över hela MÖ är det inte heller underligt att de vill störta Assad genom ”ombud”. Ryssland har åstadkommit mycket mer på några veckor -i rätt riktning – jämfört med vad USA gjort sedan 2011. Jag påstår inte heller att Assad och hans ryske kompis är några mysfarbröder,, men något alternativ till dem finns inte i rådande stund.”

  • Det värsta är att de s.k unpeople i artikeln sannolikt är en majoritet i världen! Men det kan man strunta i i sann nykolonialistisk anda.

 9. Amnestys ”Viagra ”tar aldrig slut. Man undrar om Amnestys rapporter skrivs av tjänstemän från CIA och USAs UD. Det skulle kunna förklarar att Amnesty inte skriver om USAs brott i Syrien och USAs flagranta överträdelser av suveränitetsprincipen (USA bombar i Syrien utan vare sig den legitima regeringens eller FNs mandat). Kan förklarar att Amnesty väljer att inte kalla halshuggare-terroristerna vid rätta namn, utan förskönar de till ”beväpnade oppositionella grupper”.