Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo


In English further down – an extract.

Vita Huset utfärdade igår ett uttalande ”Canada, France, Germany, Italy, United Kingdom and United States Leaders’ Statement on the situation in Aleppo” om situationen i Aleppo som jag återger, och kommenterar. Vita Husets uttalande

Adressat: The White House, Office of the Press Secretary, For Immediate Release
vitahuset1
En humanitär katastrof sker inför våra ögon. Omkring 200.000 civila, däribland många barn, i östra Aleppo är avskurna från livsmedel och medicinleveranser. Aleppo utsätts för dagliga bombningar och artilleri-attacker från den syriska regimen, med stöd av Ryssland och Iran. Sjukhus och skolor har inte varit förskonade. Snarare verkar de vara föremål för attack i ett försök att hålla folk nere. Bilderna av döende barn är hjärtskärande. Vi fördömer den syriska regimen och dess utländska uppbackare, särskilt Ryssland, för deras obstruktion av humanitärt bistånd, och vi fördömer kraftigt den syriska regimens attacker som har förstört civila och sjukvårdsinrättningar, och användning av fatbomber och kemiska vapen.

Det akuta behovet är nu ett omedelbart eldupphör för att tillåta FN att leverera humanitärt bistånd till människor i östra Aleppo och ge humanitär hjälp till dem som har flytt från östra Aleppo. Oppositionen har accepterat FN:s fyra punkters plan för Aleppo. Regimen måste godkänna planen också. Vi uppmanar den syriska regimen att göra detta snarast för att lindra den svåra situationen i Aleppo, och uppmanar Ryssland och Iran att använda sitt inflytande för att göra detta möjligt.

Vi uppmanar alla parter i Syrien att följa internationell humanitär rätt, inklusive Genèvekonventionerna. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att krigsförbrytelser begås i Syrien. Det får inte finnas straffrihet för de ansvariga. Vi uppmanar FN att undersöka rapporter och samla bevis för att ställa förövarna av krigsbrott till svars. Vi är redo att överväga ytterligare restriktiva åtgärder mot personer och enheter som agerar för eller på uppdrag av den syriska regimen.
Erdogan,Obama,Merkel
Samtidigt blockerar Ryssland FN:s säkerhetsråd, som därför inte kan göra sitt arbete och sätta stopp för övergreppen. Regimens vägran att engagera sig i en allvarlig politisk process belyser också ovilja hos både Ryssland och Iran att arbeta för en politisk lösning trots deras försäkringar om motsatsen. Vi stöder ansträngningarna av FN:s särskilda sändebud de Mistura för att återuppta den politiska processen genom förhandlingar. Endast en politisk lösning kan ge fred för människor i Syrien.

Kommentar:

Det är väl belagt att kriget i Syrien är ett sedan länge planerat angreppskrig av USA och allierade, där främst terrorister på marken strider för USA:s huvudmål att störta Syriens legliga och sekulära regering. USA, Saudiarabien,Qatar och Turkiet tillhör de stater som alltsedan 2011 försett terrorister med vapen och pengar.

Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News
Annars hade det inte blivit något krig. Det fanns missnöje som i andra stater 2011, men ett starkt stöd för Assad. Det är främst USA och dess allierade, inklusive dessa stater som brutit mot FN-stadgan, mot folkrätten och som bör prövas inför domstol. USA har också illegalt trupper på marken, kontrollerar en flygbas och har bombat i Syrien. Syriens kamp mot de väsentligen utländska terroristerna (enligt deras egna källor) är helt legalt enligt folkrätten. Detsamma gäller insatserna av Ryssland, Iran, Hizbollah efter de sker på inbjudan av Syriens lagliga regering. FN har visat sig alltmer stå på rebellernas sida i detta angreppskrig mot Syrien. Läs FN stödjer terroristerna i Syrien nu för tiden. Syrien och Ryssland har vid upprepade tillfällen gjort eldupphör så att humanitär hjälp kan levereras, men detta har också använts av rebeller för att ta emot vapen och förstärkningar. Nu har tiotusentals människor befriats från terroristerna i östra Aleppo – samtidigt som den humanitära hjälpen från FN upphörde. Det saknas helt belägg för att Syrien och Ryssland medvetet har bombat civila, att Syrien använt tunnbomber medan starka belägg finns för att rebellerna använt gas, särskilt i Ghouta i augusti 2013. Eldupphör i nuläget gagnar bara terroristerna. Man kan se uttalandet mot bakgrund av den desperata situationen för rebellerna

När motståndet från terroristerna minskar så spelar Väst diplomatiska spel.
isis-dodar-islamic-state-henrettelseISIS – som vuxit under USA:s politik

In English.


A humanitarian disaster is taking place before our very eyes. Some 200,000 civilians, including many children, in eastern Aleppo are cut off from food and medicine supplies. Aleppo is being subjected to daily bombings and artillery attacks by the Syrian regime, supported by Russia and Iran. Hospitals and schools have not been spared. Rather, they appear to be the targets of attack in an attempt to wear people down. The images of dying children are heart breaking. We condemn the actions of the Syrian regime and its foreign backers, especially Russia, for their obstruction of humanitarian aid, and strongly condemn the Syrian regime’s attacks that have devastated civilians and medical facilities and use of barrel bombs and chemical weapons.
The urgent need now is for an immediate ceasefire to allow the United Nations to get humanitarian assistance to people in eastern Aleppo and to provide humanitarian relief to those who have fled eastern Aleppo. The opposition have agreed the UN’s four point plan for Aleppo. The regime needs to agree to the plan too. We call on the Syrian regime to do this urgently to alleviate the dire situation in Aleppo; and call on Russia and Iran to use their influence to help make this happen.

We urge all parties in Syria to adhere to international humanitarian law, including the Geneva Conventions. UN SG Ban Ki-moon has spoken about war crimes being committed in Syria. There must not be impunity for those responsible. We call on the UN to investigate respective reports and gather evidence to hold the perpetrators of war crimes to account. We are ready to consider additional restrictive measures against individuals and entities that act for or on behalf of the Syrian regime.

At the same time, Russia is blocking the UN Security Council, which is therefore unable to do its work and put an end to the atrocities. The regime’s refusal to engage in a serious political process also highlights the unwillingness of both Russia and Iran to work for a political solution despite their assurances to the contrary. We support the efforts of the UN Special Envoy de Mistura to resume the political process through negotiations. Only a political settlement can bring peace for people in Syria.

Comment:
It is well documented that the war in Syria is a long-planned war of aggression by the US and allies, where mainly terrorists on the ground are fighting for America’s main goal to overthrow the Syrian legal and secular government. US, Saudi Arabia, Qatar and Turkey are among the countries which since 2011 provides terrorists with weapons and money.
Sputnik News reports 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News

Otherwise there would have been no war. There was discontent in other states in 2011, but strong support for Assad. It is mainly the US and its allies, including those States mentioned in this statement, that violated the UN Charter, international law and should be tried before a court. The US has also illegally troops on the ground, controls an air base and has bombed in Syria. Syria’s struggle against the essentially foreign terrorists (according to their own sources) are perfectly legal under international law. The same applies to the efforts of Russia, Iran, Hezbollah as they have been invited by Syria’s legitimate government. The UN has proved to increasingly be on rebels’ side in this war of aggression against Syria. Read the UN supports the terrorists in Syria nowadays?. Syria and Russia have repeatedly established or propsed ceasefire so that humanitarian aid can be delivered, but this has also been used by rebels to receive arms and reinforcements. Now, tens of thousands of people are liberated from the terrorists in eastern Aleppo – while humanitarian aid from the UN ceased. There is not evidence that Syria and Russia have deliberately bombed civilians, that Syria used barrel bombs while there is strong evidence that the rebels used gas, especially in Ghouta in August 2013. A ceasefire just now would only benefit terrorists. One can see the statement by the White House in the light of the desperate situation of rebels.

Några artiklar om Syrien.
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , ,, , Syrien, ,


23 svar till “Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo”

 1. En lögn katastrof inför våra ögon. Det handlar om Syrien sedan 2011. Väst har fabricerad och spridit falska nyheter om Syrien och bombat världen med lögner om ”massaker av civila”, ”tvångsflykter”,”hunger”, ”krigsförbrytelser”, mm. Väst har använt hela sitt arsenal av lögner i syfte att åstadkomma ”regime skytte” i Syrien.

  Nu när västs halshuggar- och terroristarmé håller på rensas ut i Aleppo avfyras en lista av lögner ifrån västs huvudstäder. Väst inser att Aleppos befrielse likaså är ett tecken på skymning i västs herravälde.

  http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950918000804

 2. I Vita Husets uttalande: ”Omkring 200.000 civila, däribland många barn, i östra Aleppo är avskurna från livsmedel och medicinleveranser.” Tvåhundratusen? Kan den siffran stämma? Åttio procent av östra Aleppo har befriats och omkring tjugotusen civila har flytt till regeringens område. Var befinner sig de tvåhundratusen? I det lilla område som rebellerna fortfarande har grepp om? Verkar inte sannolikt. Moon of Alabama (5/12-16) om detta:
  ”New controlled exits for civilians and fighters who want to leave will be set up soon. All the old exit areas in the northern parts are now completely under Syrian government control.
  I doubt that there are many, if any civilians left. As my original estimated from October 15 said:
  Based on the Daraya numbers and those of other sieges in Syria there are probably no more than 4-5,000 fighters and some 3-5 civilians per fighter, i.e. their immediate families, in east-Aleppo. The real total could easily be as low as 20,000. The UN Refugees Agency and UN officials told fairy tales of some 270,000 civilians under siege in east-Aleppo. Numbers every ”western” media repeated without caveats. More than 60% of the areas have been liberated. The International Red Cross went there and they were empty. Where are all those hundred-thousands civilians the UN envisioned now?” Min kursiv.
  De skamlösa lögnerna kring kriget i Syrien bara växer. Även uppgifterna om de 200 000 instängda
  civila troligen även det en propagandalögn. Siffran tycks ju inte stämma. ”De Vita Hjälmarnas” propaganda är också på gång och de ”vädjar om hjälp”. Säger sig frukta att bli dödade. En vädjan som kan få följder – militärt ingripande – eftersom alla västmedia har beskrivit dem som hjälpande änglar. Därtill The Right Livelihood-priset de fått. De fungerar fortfarande väl som al-Nusras stöd och propaganda. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0dOk0/vita-hjalmarna-hjalp-oss-ut-ur-aleppo Att den syriska armén gjort ett uppehåll i striderna i Aleppo i syfte att få ut civila från stridsområdet har inte svenska media lyft fram. Nämnt i förbigående och menar att striderna ändå fortsätter. https://www.rt.com/news/369674-army-stops-aleppo-actions/

  Ulla Johansson

  • Misstänker att de 200,00 syrier finns i hjärnan på Vita husets talesman. Vem vet i morgon kanske har denne plats för 300,00. Men vi behöver inte tvivla på sanningshalten, ty detta inte är fejk nyhet. Det är de som ifrågasätter sanningshalten i fantasisiffran från Vita huset som fejkar nyheter.

 3. American lawmakers have introduced a so-called Stop Arming Terrorists Act that aims to protect US taxpayers’ dollars from being spent on supporting and arming international terrorist groups through covert operations and third states.

  Introduced to the House on Thursday by Democrat Tulsi Gabbard from Hawaii, the legislature aims to put an end to the widely-reported US practice of indirectly sponsoring terrorism. In particular, the act seeks to make it illegal for any US government agency to assist extremist groups directly or indirectly in any way shape or form, be it through the sale of weapons, field training, or intelligence assistance.

  The submitters of the legislation argue that any nations or individuals cooperating with Al-Qaeda, Jabhat Fateh al-Sham (formerly Al-Nusra Front), or Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL), should be barred from US funding.

  Taking the House floor to present the legislature Rep. Gabbard said that it is illegal for America to provide terror groups with money or assistance.

  She referred to recent articles by the New York Times and the Wall Street Journal to back up her claims.

  “The CIA has long been supporting a group called Fursan al Haqq, providing them with salaries, weapons and support, including surface to air missiles. This group is cooperating with and fighting alongside an Al-Qaeda-affiliated group trying to overthrow the Syrian government. The Levant Front is another so-called moderate umbrella group of Syrian opposition fighters. Over the past year, the United States has been working with Turkey to give this group intelligence support and other forms of military assistance. This group has joined forces with Al-Qaeda’s offshoot group in Syria,” she said

  Gabbard also noted that during her meeting with Trump earlier, she urged the president-elect to stop the regime change agenda in Syria and halt sponsorship of Gulf countries that do not support Bashar Assad.

  https://www.rt.com/usa/369720-stop-arming-terrorists-act/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

 4. Gunilla von Hall, Svd:s korrespondent i Geneve skriver ”Aleppo riskerar att bli ett syriskt Srebrenica
  Nu sker vad som alla fruktat i det slutliga slaget om Aleppo. Hundratals män och pojkar har “försvunnit” under flykten från rebellkontrollerade områden, enligt FN. Det sänder kalla kårar. Är Aleppo påväg att bli ett syriskt Srebrenica där männen senare hittas i massgravar?” (http://www.svd.se/aleppo-kan-bli-ett-syriskt-srebrenica)

  Twittrade detta till henne ”Aleppo har befriats! Tiotusentals i säkerhet.USA-stödda terrorister (enligt Obama,Biden ) behandlas milt – får amnesti.” och ”Läs detta om hur USA:s ledare medger stöd till terroristerna. http://jinge.se/allmant/usas-farska-och-aldre-stod-till-terrorister-i-syrien.htm

 5. Den så kallade syriska oppositionen sjunger andra verser numera. Idag kom nyheten om att dessa mördare är beredda att ”villkorslöst förhandla” med Syriens legitima regering!

 6. Professor Johan Galtung är känd som skaparen av den vetenskapliga fredsforskningen. Han grundade institutet för fredsforskning i Oslo och startade tidskriften Journal of Peace Research 1984. Han är hedersdoktor vid rader av universitet och innehar professorstjänster vid flera stora universitet – i Geneve, Paris, London, Hawaii och Princeton (ett av USA:s mest berömda universitet).

  År 2000 förutspådde Galtung att det amerikanska imperiet skulle vittra sönder inom 25 år. När Georg Bush valdes till president sänkte han sin spådom om USA:s fall till år 2020. I en bok som publicerades 2009 ”The Fall of the American Empire – and then What?” stod han fortfarande fast vid att USA skulle förlora världsherraväldet 2020. Nu skriver Galtung att imperiets undergång kan inträffa ännu snabbare – under Trumps presidentperiod.

  USA GÅR UNDER TIDIGARE ÄN VAD GALTUNG TROR. Fredsforskningen har engagerat massor av stora tänkare. Historiska turbulenta skeenden har studerats noggrant av många duktiga forskare. Flera kända mönster återkommer nästan alltid strax innan kriser och krig utbryter eller innan imperier faller. Självklart finns det serier av historiska lärdomar som har blivit till vetenskap – ”fredsvetenskap”. Galtung har nominerats till Nobels Fredpris – men hans dystra spådomar om USA:s fall har förhindrat hans självklara pris.

  USA:S FALL ÄR OMEDELBART FÖRESTÅENDE. Fallet sker på några timmar eftersom fallet kommer som en följd av den bankkrasch som alldeles strax inleds i södra Europa – med stor sannolikhet i Italien. Det finns inte ens en promilles chans att Italiens storbanker klarar sig. Det kan röra sig om några månader – möjligen något år – innan den italienska bankkraschen inträffar. Det är denna händelse som får dominobrickorna att falla.

  Galtung skriver att USA har samlat på sig rekordmånga ”internal contradictions” – avgörande inre motsättningar eller inre konflikter – som alla är typiska tecken på ett imperiums fall. Men ett av dessa är imperiets akilleshäl – kreditsystemet. Detta håller på att kollapsa. Man kan säga att folket har handlat ihjäl sig ”på krita”. I samma timme som förtroendet för dollarn faller kollapsar USA. Folk börjar ta ut sina pengar från bankerna när folk fattar att läget är allvarligt. Bankerna tvingas slå igen. Det finns nämligen inga pengar på bankerna. Det blir kaos. USA kastas in i ett blodigt inbördeskrig.

  Dollarns fall förändrar hela världen. Hawaii bryter sig lös från USA. Alaska återköps av Ryssland. Texas kan bli en egen stat. EU bryts sönder. Västra Europa knyter banden österut. Kina och Ryssland blir morgondagens stormakter i öst. Ännu en gång kommer det tyska lokomotivet att ta fart. Tyskland kommer att bli västra Europas industriella motor.

  En långsam övergång till ett agrarsamhälle väntar mänskligheten. Den allt effektivare produktionen leder automatiskt till massarbetslöshet i städerna. Urbaniseringen avstannar och det motsatta skeendet påbörjas – en flyttning tillbaka till landsbygden. Miljarder småjordbruk kommer att sättas igång överallt runt hela jordklotet. De utarmade jordarna kommer återigen att börja fyllas med näringsrik humus. Vi blir nästan alla småföretagare – hundratals olika hantverkare och massor av småjordbrukare. Vi kommer äntligen att få börja skapa själva i stället för att bara vara simpla konsumenter som dör framför TV:n. Vi blir fullvärdiga skapande människor i stället för galna masskonsumenter.

  När Mordors rike kollapsar får vi dessutom äntligen ringa ut de tusenåriga krigens helvete från jordens alla hörn och kanter. Människan håller på att lära sig leva i fred med varandra. Det finns snart inga soldater mer – för när USA faller behövs inga gevär längre annat än för jakt och prickskytte.

  Framtiden är mycket ljus – men omställningen blir synnerligen besvärlig för mänskligheten. Inget snack om detta. Det blir kolsvart före gryningen – men en soluppgång väntar. När ondskans rike kollapsar föds den nya värld som väntar på våra barn och barnbarn.

  Vi passerar själva tröskeln till en värld i fred när freden mellan palestinier och israeler undertecknas i Jerusalem. Jag har redan börjat fira – men just nu har jag slut öl.

 7. […] Någon kanske betvivlar uppgifterna om USA:s stöd till terrorister? Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News Besvikna terroriststödjarna USA desinformerar om Aleppo […]