Framstående USA-expert: Skedde verkligen gasattacken i Syrien som beskrivits?


Ursäkta om jag tjatar om gasattacker.

Varning! Den här artikeln har publicerats redan 26/4 med A.D. 2017. Handlar om förra gasattacken som
– skedde i ett läge på Syriens armé haft stora framgångar, som nu efter den påstådda attacken 7/4 2017;
– rapporterades av terroristernas hjälporganisation Vita hjälmarna, som nu;
– medförde ett folkrättsvidrigt anfall mot Syrien av USA, som nu;
– starkt ifrågasattesm som nu.

Detta är en fördjupad analys av gasincidenten 4/4 2017 i Khan Sheikhoun i Syrien av Dr. Theodore Postol som är professor i vetenskap, teknik och nationell säkerhet politik på ansedda MIT (Massachusetts Institute of Technlogy) med massor av Nobelpristagare. Postol främsta expertis finns inom området ballistiska missiler. Postol har undervisat om massförstörelsevapen – inklusive kemiska och biologiska hot – vid MIT.
Innan han kom till MIT, arbetade Postol som analytiker vid Office of Technology Assessment, som vetenskaplig och politisk rådgivare till chefen för marina operationer.
Han hjälpte också till att bygga ett program vid Stanford University för att utbilda forskare mitt i karriären att studera vapenteknologi i förhållande till försvar och vapenkontrollpolicy.
Postol är en mycket meriterad vetenskapsman, och har fått Szilard-priset från American Physical Society, Hilliard Roderick Prize från American Association for the Advancement of Science.
Postol avslöjade också USA påståenden om en attack 2013 med kemiska vapen attack i Syrien, vilket fick att NYTimes att backa från en av de viktigaste argumenten för påståenden om syriska regeringens skuld. Toppexpert slår hål på Trumps påståenden om Syriens skuld
PostolProfessor Postol
I föregående artikel Håller USA:s bevis om giftgasangreppet i Khan Shakhoun?skrev han bl.a. ””Jag har granskat dokumentet noggrant, och jag tror att det kan visas, utan tvekan, att dokumentet inte ger någon som helst bevis att den amerikanska regeringen har konkret kunskap om att regeringen i Syrien var källan till den kemiska angrepp i Khan Shaykhun, Syrien ungefär 6-7 på morgonen den 4 april 2017. : De enda odiskutabla faktumet i rapporten är att en kemisk attack med nervgas inträffade i Khan Shaykhun, Syrien på morgonen. Fastän Vita huset upprepar detta punkt på många ställen innehåller rapporten absolut inga bevis för att denna attack var resultatet av nedsläpp från ett ett flygplan. Rapporten innehåller absolut inga bevis för vem som var förövaren.
Den enda källan dokumentet anger som ”bevis” för att den syriska regeringen medvetet orsakade gasattacken är kratern den påstår sig ha identifierat på en väg i norra Khan Shaykhun. Jag har hittat denna krater med hjälp av Google Earth och det finns absolut inga bevis för att kratern skapades av en ammunition avsedd att sprida sarin efter att den släpps från ett flygplan.Jag har arbetat med underrättelsetjänsten tidigare, och jag har allvarliga farhågor om politiseringen av denna som ökat under den senaste tiden – men jag vet att underrättelsetjänsten har duktiga analytiker. Och om dessa analytiker rådfrågas om påståenden i Vita husets rapport skulle de inte godkänt den.

Denna artikel nedan baseras alltså på en fördjupad analys, som jag återger nedkortad och delvis översatt. Nervgasattacken som inte skedde
Analysis of the Times and Locations of Critical Events in the Alleged Nerve Agent Attack at 7 AM on April 4, 2017 in Khan Sheikhoun, Syria

Han menar att en gasincident skett, och jag återger redan här slutsatsen

Det överväldigande beviset är att dessa videor upprepar ingenting mer än överflödiga eller upprepning av scener som föreslår att en fruktansvärd händelse kan ha inträffat. Nästan ingen av scenerna innehåller någon annan information. Detta ger upphov till en allvarlig fråga om hur mycket verkliga data som har levererats som verkligen indikerar en faktiskt signifikant attack med nervmedel.
Det som är helt klart från videorna är att platsen för saringasens spridning, enligt WHR, och massolyckan som skulle ha skett om sarin-spridningen verkligen inträffade, inte på något sätt är relaterad till offren som visas i andra videoinspelningar. Slutsatsen är uppenbar, den påstådda attacken som den beskrivs i Vita Husets Rapport (WHR) inträffade aldrig.

Slutliga kommentarer
Denna förkortade sammanfattning av fakta har konstruerats helt från grundläggande fysik, video bevis och absolut solida analytiska metoder. Det visar utan tvivel att sarin-spridningsplatsen som påstås som källa till sarinangreppet i Khan Sheikhoun den 4 april 2017 inte var platsen för en attack med nervgas.
Det visar också bortom allt tvivel att den enda massomfattande olyckan som kan ha orsakats av denna attack inte på något sätt är relaterad till de platser som visas i videoer efter en förgiftningshändelse av något slag i Khan Sheikhoun.
Detta innebär att de påstådda ”stora förtroende” för Vita husets bedömning den 11 april att den syriska regeringen var ansvarig för attacken inte är korrekt. För att en sådan rapport skulle kunna vara så oerhört felaktig, har den inte ha följt de enklaste och beprövade undersökningsmetoderna för att bestämma sannolikheten för sina resultat.
Eftersom USA motiverade attacken på ett syriskt flygfält den 7 april, fyra dagar innan den bristfälliga rapporten från den nationella säkerhetstjänsten släpptes till kongressen och allmänheten, är slutsatsen som följer att USA vidtog militära handlingar utan att det fanns underrättelseinformation som för detta beslut.
Vidare är det uppenbart att WHR inte var en rapport från underrättelsetjänsten.
Ingen behörig professionell inom underrättelsetjänst skulle ha gjort så många falska påståenden som är helt oförenliga med bevisen. Ingen kompetent professionell inom underrättelsetjänst skulle ha accepterat resultaten i WHR-analysen efter att ha granskat de uppgifter som presenteras här. Inga kompetenta underrättelsetjänstemän skulle ha bedömt kratern som manipulerades i termer som beskrivs i WHR.
Även om det är omöjligt att veta från en teknisk bedömning för att fastställa orsakerna till en sådan amatörmässig rapport, kan det inte uteslutas att WHR sattes ihop för att dölja kritisk information för kongressen och allmänheten.

Artikeln.
Denna analys innehåller en detaljerad beskrivning av tiderna och platserna för kritiska händelser i den påstådda nervgasattacken 4 april 2017 i Khan Shaykhun, Syrien – förutsatt att White House Intelligence Report (WHR) från 11 april 2017 korrekt identifierat platsen för det påstådda utsläppet av saringas.

Analys med hjälp av väderdata från tidpunkten visar att en liten by om 300 meter öst-sydost om kratern skulle kunna vara den enda plats som påverkas av den påstådda frisättningen. Byn är skild från den påstådda utsläppsplatsen (en krater) av ett öppet fält. Vindarna vid frisläppandet skulle initialt ha tagit sarin över det öppna fältet. Bortanför byn finns det en stort öppet utrymme och sarinmoln skulle ha blåst/färdats en längre distans och skulle ha försvunnit innan de nått något befolkningsområde.
Videoinspelningar från 4 april visar att den plats där offren antagligen behandlades från sarinexponering inte stämmer med det enda öppna utrymmet i byn som kunde ha använts för massbehandling av offer. Detta indikerar att de videoscener där offer för olyckan (döda och döende) lades slumpmässigt inte var från byn. Om platsen där kropparna var på marken istället var en plats där skadade och döda togs för bearbetning, är det svårt att förstå varför kroppar lämnades slumpmässigt på marken och i leran, som det framgår av videon.

Slutsatsen av denna sammanfattning av data är uppenbar – nervgasangreppet som beskrivs i Vita husets rapport (WHR) inträffade inte som påståtts. Det kan mycket väl ha varit massolyckor från någon form av förgiftning, men den händelsen är inte den som beskrivs av WHR.

Resultaten av denna analys kan tjäna två viktiga syften:
Det visar exakt vad som måste bestämmas i en internationell utredning av denna påstådda grymhet. I synnerhet, om en internationell undersökning kan avgöra var offren från nervmedelsattacken levde, kommer det ytterligare att bekräfta att de resultat som WHR rapporterade inte är kompatibla med de data som WHR hänvisar till som bevis för slutsatserna.
Det fastställs också att WHR inte utnyttjade enkla och övergripande etablerade metoder för analys för sina slutsatser.

Detta väcker oroliga frågor om hur det amerikanska politiska och militära ledarskapet bestämde att den syriska regeringen var ansvarig för den påstådda attacken. Det är särskilt oroande att WHR presenteras som en rapport med fynd som inger ”stort förtroende” -fyndigheter och att många höga tjänstemän i den amerikanska regeringen har bekräftat sin tro på att rapporten var korrekt och därtill med högt självförtroende.

Metodik i denna analys
Konstruktionen av den tidpunkt då videon var inspelad bestämdes genom att helt enkelt använda planetär geometri avseende solens vinkel 4 april. Illustrationen längre ned för solvinkelgeometrin visar detta för Khan Sheikhoun. Solens vinkel relativt den lokala horisonten sammanfattas i tabellen som återger bilden av planetgeometrin tillsammans med temperaturen under dagen mellan 06:30 och 18:00.
Nästa uppsättning visar skuggorna på ett ställe där ett stort antal giftoffer behandlas i det som verkar vara efterdyningarna av en förgiftningshändelse. Skuggorna indikerar att denna händelse inträffade ungefär klockan 7:30. Detta överensstämmer med möjligheten till en nervgasattack klockan 7 på morgonen den 4 april och det överensstämmer också med påståendet i WHR att en attack inträffade klockan 6:55 på den dagen.
Tiden för attacken är viktig för att bestämma tidslinjens konsistens med påståendena om en sarinfrisättning vid den krater som identifierad i WHR.

Om man antar att det frisläpptes tillräckligt med sarin från kratern som identifierades av WHR för att kunna orsaka skador bland många på betydande avstånd längre ned, så skulle sarin ha drivit nedåt med en hastighet av 1 till 2 meter per sekund i flera minuter innan den nådde den enda platsen där den omfattande olyckan kunde ha inträffat från detta speciella utsläpp av gas. Denna plats kommer att identifieras och beskrivas i nästa avsnitt. Om det skedde en frigörning av sarin från annan plats så skulle olyckan inte ha kunnat inträffat på denna plats, men någon annanstans i staden.
Symtomen på sarinförgiftning skulle ha uttryckt sig nästan omedelbart. Som sådan är uppgifterna om gasfrisättning omkring kl 7:30 den 4 april helt i överensstämmelse med möjligheten till en massförgiftning nedströms efter sarin-frisättning från kratern.

Nästa bild visar det tidigaste fotografiet vi har kunnat hitta av en individ som står vid sarin-frigöringskratern där den påstådda gasfrisläppningen inträffade. Bilden publicerades den 4 april och skuggan indikerar att klockan var 10:50. Således stod individen vid kratern ungefär 4 timmar efter gasens frisläppande (dispersionen).
Om dispersionshändelsen var från denna krater, skulle området där denna oskyddade individ står, vara giftigt och denna individ skulle utsättas för allvarliga och möjligen dödliga effekterna av sarinförgiftning. Detta kastar väsentliga misstankar om möjligheten att kratern identifierad av WHR verkligen skulle vara källan till sarinfrisläppningen.

Vid tiden för sarinutsläppet var luftens temperatur ca 60 ° F och solen var i en vinkel av endast 8 ° relativt lokal horisontell. Detta innebär att vätskan från sarinsläppet på marken från dispersionshändelsen inte skulle ha avdunstat till största delen. Klockan 11 hade luftens temperatur stigit till 75 ° F och solens vinkel i förhållande till horisonten var c:a 66 °. Således kan man förvänta sig att kombinationen av ökningen av lufttemperaturen och solbelysning på kratern skulle leda till signifikant avdunstning av flytande sarin som fanns kvar från den ursprungliga dispersionshändelsen. Lufttemperaturen och solvinkeln är sådan att området runt kratern borde ha varit ganska farligt för någon utan skydd.

Detta är därför en viktig indikation på att sarin troligen inte släpptes eller spreds från kratern.
Den sista uppsättningen av tre fotografier visar ankommande offer som söker behandling på ett sjukhus på någon plats i Khan Sheikhoun. Ankomsten till sjukhuset skedde mellan klockan 9 och 10:30 på dagen för attacken. Det här är kanske sent eftersom offren utsattes för allvarlig exposition klockan 7:30, men offer kunde ha kommit in efter allvarligt drabbade offer. Den här tiden är betydligt tidigare än den tid som WHR hävdar att ett sjukhus anfölls medan man behandlade offer för förgiftningsattacken. I nästa avsnitt diskuteras platsen där skadorna & dödsfall skulle ha inträffat om sarinutsläppet inträffade vid det ställe som anges i Vita Husets rapport (WHR).

Bild: Khan Shaykhun Sun Angles. Relative to Local Horizontal on April 4, 2017

Syrien 170425 Postol-1-2
Syrien 170425 Postol 2

Syrien 170425 Postol-3-2Postol 3

Syrien 170425 Postol-4-3Postol 4

Syrien 170425 Postol-5aPostol 5a

Identification of the Location of the Mass Casualties

The figure on the next page shows the direction of the toxic sarin plume based on the assumption that the alleged release point was the crater identified by WHR. The wind conditions at the time of the release, which would have been at about 7 AM on April 4, would have carried the plume across an empty field to an isolated Hamlet roughly 300 m downwind from the crater.
Although there were some walls and structures that would have somewhat attenuated and inhibited the movement of the aerosol cloud from the release point, the open field would be an ideal stable wind environment to transmit the remaining sarin cloud with minimal distortion and dispersal. As such, it is plausible that the sarin cloud could with the weather conditions at that time have led to mass casualties at the Hamlet.

The sarin dosage level that results in 50% of exposed victims dying is known as the LD50. The LD50 for sarin is about 100 mglmin/m3. The dose quantity mglmin/m3 can be understood simply.
An exposure of about 100 mglmin/m3 simply means that a victim is within an environment for one full minute when there is 100 mg/m3 of sarin in the air. If the victim is instead in an environment for 10 minutes where there is a density of sarin of 10 mg/m3, they will also receive a lethal dose of 100 mglmin/m3.

Assuming 5 to 10 liters were aerosolized at the crater as alleged by the WHR, this would have resulted in an average sarin exposure at the Hamlet at 300 m range of about 10 to 20 mglmin/m3, assuming wind and temperature conditions that are near ideal for lethal exposures downwind. This estimate assumes that an individual would be outside and exposed to the sarin as the gas cloud passes by.

Syrien 170425 Postol-6-2Postol 6

Syrien 170425 Postol-7-2Postol 7

Syrien 170425 Postol-8-2Postol 8
Syrien 170425 Postol-9-2Postol 9

Since a cloud of sarin would not be uniformly mixed, there will be regions in the cloud that have much higher and lower doses than the average. In addition, as the cloud passes, sarin entering into open windows of aboveground and basement rooms would tend to become trapped inside these rooms creating a significantly longer exposure to the nerve agent, certainly leading to lethal levels if residents did not evacuate the rooms immediately. Also, since the nerve agent cloud would be passing through an area that has buildings, it will tend to flow around, over buildings, and down into open basement windows, resulting in buildups of sarin in some locations and diminished levels of sarin at other locations.

As such, the Hamlet could well have been within lethal range of the sarin exposure. However, areas further downwind from the Hamlet would be sufficiently far away that the sarin will have dispersed sufficiently that it would not be capable of causing deaths.

Thus, the Hamlet area 300 m downwind of the crater is the only area where mass casualties could occur if there had been a sarin release at the crater as alleged by the WHR!

The selected video frames collected on the next two pages show three important sets of data that indicate the following:

Unprotected civilians with clothing that have logos of the Idlib Health Directorate are tampering with the contents of the crater crater that the WHR alleges was the source of the sarin release. All of the indicators point to a ruptured tube that could have contained no more than 8 to 10 liters of sarin. This is the only container shown in any videos from this scene. The next collection of video frames shows panoramic views of the target area taken from a drone equipped with a video camera. As can be seen in the video frames, a goat that was allegedly killed from the sarin dispersal is close to downwind of the alleged dispersal site.
However, the Hamlet that should have experienced major casualties if the alleged dispersal site had been correctly identified is only 300 m down range, and easily reachable by simply walking over to the site.

Yet none of the video journalists refer in any way to a mass casualty site nearby. They simply focus on a dead goat and present out of context images of a few dead birds. It is remarkable that no video journalists of the many who reported from this crater area referred in any way to the mass casualties that could only have occurred 300 m away if the attack had been executed from this crater.

The last collection of 18 video frames is from the area where mass casualties were piled on the ground haphazardly dead or dying. Among these casualties were infants as well as men and women. This scene clearly could not have been at the location of the Hamlet as one can see that the walls surrounding the area are carved out of rock. Thus, this scene could not possibly have been at the Hamlet.
These video frames were generated by reviewing hundreds of videos posted on YouTube plus additional videos and video frames found on Twitter.

Among the hundreds of videos reviewed there seems to be no more than 50 to 60 seconds of actual original scenes like those laid out in the collection of 18 videos below. The vast majority of time in the videos contains the same repeated sequences of the same dead and injured infants and adults that could all be collected into less than a couple of minutes of independent scenes.

The overwhelming evidence is that these videos repeat nothing more than redundant scenes that suggest one terrible event might have occurred. Almost none of the scenes contain any different information from the others. This raises a serious question about how much real data has been supplied that would indicate an actual significant nerve agent attack.

What is absolutely clear from the videos is that the location of the sarin dispersal site alleged by WHR and the mass casualty site that would have had to be generated if the sarin dispersal actually occurred, are not in any way related to the scenes of victims shown in the other videos. The conclusion is obvious, the alleged attack described in WHR never occurred.

Syrien 170425 Postol-10-1Postol 10
Syrien 170425 Postol-12-1Postol 12

Syrien 170425 Postol-13-1Postol 13

Syrien 170425 Postol-14Postol 14

Final Comments

This abbreviated summary of the facts has been constructed entirely from basic physics, video evidence, and absolutely solid analytical methods. It demonstrates without doubt that the sarin dispersal site alleged as the source of the April 4, 2017 sarin attack in Khan Sheikhoun was not a nerve agent attack site.

It also shows beyond a shadow of a doubt that the only mass casualty site that could have resulted from this mass attack is not in any way related to the sites that are shown in video following a poisoning event of some kind at Khan Sheikhoun.

This means that the allegedly “high confidence” White House intelligence assessment ssued on April 11 that led to the conclusion that the Syrian government was responsible for the attack is not correct. For such a report to be so egregiously in error, it could not possibly have followed the most simple and proven intelligence methodologies to determine the veracity of its findings.

Since the United States justified attacking a Syrian airfield on April 7, four days before the flawed National Security Council intelligence report was released to the Congress and the public, the conclusion that follows is that the United States took military actions without the intelligence to support its decision.

Furthermore, it is clear that the WHR was not an intelligence report.

No competent intelligence professional would have made so many false claims that are totally inconsistent with the evidence. No competent intelligence professional would have accepted the findings in the WHR analysis after reviewing the data presented herein. No competent intelligence professionals would have evaluated the crater that was tampered with in terms described in the WHR.

Although it is impossible to know from a technical assessment to determine the reasons for such an egregiously amateurish report, it cannot be ruled out that the WHR was fabricated to conceal critical information from the Congress and the public.

Appendix

Resource Materials Used To DetermineLocalWeather Conditions andSun Angles
Needed to Verify the above Analysis

Khan Shaykhun, Idlib Historical Weather, Syria

The past date should be after 1st July, 2008 onwards
Tue 04th Apr, 2017

Khan Shaykhun Past weather on 04th April

2mph = 0.9 m/sec
3mph = 1.3 m/sec
4mph = 1.8 m/sec

3 to 4 Minutes from Crater to Residences

https://www.timeanddate.com/sun/syria/damascus
April 2017 — Sun in Damascus

Time Determined by Planetary Analysis

Sunrise ~ 6:25 AM

Sunset ~ 6:56 PM

Postscript: Here is the .pdf version, with the best layout:

The Nerve Agent Attack that Did Not Occur__Analysis of the Alleged Nerve Agent Attack at 7 AM on April 4_2017 in Khan Sheikhoun_Syrian_(April18,2017)_Optimized_

In a cover letter to his report, Dr. Postol also sent us the following Summary of Findings:

This analysis contains a detailed description of the times and locations of critical events in the alleged nerve agent attack of April 4, 2017 in Khan Shaykhun, Syria – assuming that the White House Intelligence Report (WHR) issued on April 11, 2017 correctly identified the alleged sarin release site.

Analysis using weather data from the time of the attack shows that a small hamlet about 300 m to the east southeast of the crater could be the only location affected by the alleged nerve agent release. Video data of suffocating and dead victims lying on the ground shows a different location from the predicted sarin dispersal site if it had been correctly identified by the White House.

The conclusion is that the nerve agent attack described in the White House Intelligence Report did not occur as claimed. There may well have been mass casualties from some kind of poisoning event, but that event was not the one described by the WHR.

The findings of this expanded analysis can serve two important purposes:

It shows exactly what needs to be determined in an international investigation of this alleged atrocity.
In particular, if an international investigation can determine where casualties from the nerve agent attack lived, it will confirm that the findings reported by the White House Report are incompatible with its own cited data.

It also establishes that the White House Report did not utilize simple and widely agreed upon intelligence analysis procedures to determine its conclusions.
This raises troubling questions about how the US political and military leadership determined that the Syrian government was responsible for the alleged attack. It is particularly of concern that the White House Report presented itself as a report with “high confidence” findings and that numerous high-level officials in the US government have confirmed their belief that the report was correct and executed to a standard of high confidence.

***

For background on Dr. Postol’s previous essays on this issue, see:

Exclusive: Top Missile and Chemical Weapons Expert Debunks Trump’s Claims About Syrian Chemical Weapons
Addendum to Dr. Theodore Postol’s Assessment of the White House Report on Syria Chemical Attack
Video Evidence of False Claims Made in the White House Intelligence Report of April 11, 2017
Theodore A. Postol is a professor emeritus of science, technology, and national security policy at MIT. Postol’s main expertise is in ballistic missiles. He has a substantial background in air dispersal, including how toxic plumes move in the air. Postol has taught courses on weapons of mass destruction – including chemical and biological threats – at MIT. Before joining MIT, Postol worked as an analyst at the Office of Technology Assessment, as a science and policy adviser to the chief of naval operations, and as a researcher at Argonne National Laboratory. He also helped build a program at Stanford University to train mid-career scientists to study weapons technology in relation to defense and arms control policy. Postol is a highly-decorated scientist, receiving the Leo Szilard Prize from the American Physical Society, the Hilliard Roderick Prize from the American Association for the Advancement of Science, and the Richard L. Garwin Award from the Federation of American Scientists.


Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , krig


16 svar till “Framstående USA-expert: Skedde verkligen gasattacken i Syrien som beskrivits?”

  1. Det har alltid funnits korruption inom underrättelsetjänsterna, vissa avdelningar har haft detta som specialitet. Däremot har det även funnits god analytisk kompetens förenad med professionell integritet. Det är denna Postol avser då han påpekar att ingen professionell analytiker kan stå bakom detta hopkok. När gruppen VIPS, Veteran Intelligence Professionals for Sanity, grundades var detta en reaktion på att den professionella delen inte stod bakom Colin Powells falskspel i säkerhetsrådet 2003.
    Av de två alternativen, en bomb som träffat ett laboratorium för kemisk vapentillverkning eller ett alltigenom iscensatt propagandaevenemang tyder det mesta på det sistnämnda alternativet. I samband med detta kan kemiska preparat ha använts, offer kan antingen ha drogats eller dödats.