Vänstern, arbetarklassen och flyktingpolitiken.


Den här artikeln av Bengt Håkansson har publicerats som insändare i nr 28 av tidningen Proletären 2017. Jag publicerar den nu här med tillstånd av tidningen och författaren. I artikeln nämns och kritiseras Olle Josephson som är en känd profil i tidningen Clarté sedan länge.
Jag har inviterat Olle Josephson att här publicera en replik till denna artikel av samma längd, antingen den som publicerades som replik i nr 29 av tidningen Proletären eller en annan. Olle har accepterat och jag väntar nu på artikeln från Proletären.

I Håkanssons artikel hänvisas till en debatt på Clarté-bloggen i början av juni 2017. De två inläggen då var Bengt Håkanssons 5/7. Vänstern och arbetarklassen – allians eller fiendskap? samt Olle Josephsons 7/7 Svar till: ”Vänstern och arbetarklassen – allians eller fiendskap?”. Dessutom finns kommentar till inläggen på Clarté-bloggen.

På denna blogg har under juli publicerats tre artiklar som behandlar frågor som diskuteras i Håkanssons artikel, samt ett antal artiklar tidigare. Länkar till dessa finns i slutet av artikeln.

* Detta är en återpublicering av en artikel som först publicerades 24 juli 2017.

Artikeln.
Den politiska kartan förändras i snabb takt. Partierna till vänster utvecklades ut arbetarrörelsen och förde på olika sätt klassens talan. Detta var länge självklart, men någon gång runt millennieskiftet hände något. Socialdemokraterna gick i nyliberal riktning och partier och strömningar till vänster därom lade allt större tonvikt på miljö, feminism, HBTQ och antirasism. Sådana frågor är viktiga men de skär över klassgränserna och det visade sig att arbetarklassens intresse och medvetenhet i många fall kom i konflikt med vänsterns politik.

Det politiska tomrum som uppstod fylldes av SD som enligt Novus senaste väljarbarometer blivit det största partiet inom arbetarklassen med ett stöd på nästan 30 procent.

Medelhavet flyktingar

Sådan är bakgrunden till ett inlägg jag skrev på Clartés blogg i början av juni i ett försök att ställa diskussionen om hur vänstern ska tackla denna situation på materialistisk grund. Politiken får inte bestämmas av önsketänkande utan måste utformas i den situation vi befinner oss, och vägen framåt går via stöd från underklassen, inte via vädjanden till överheten.

Jag påstod där att vänstern svikit arbetarklassen, att man i praktiken gett upp försvaret av den sociala välfärden och övergått till en moralpolitik styrd av önskedrömmar.

Speciellt tydligt är detta då det gäller migrations- och flyktingpolitiken där vänstern i praktiken förespråkar fri invandring och asyl åt alla. Mot detta hävdade jag att vänstern bör ha en invandringspolitik som kan accepteras av arbetarklassen.

Detta föll emellertid inte i god jord. Olle Josephson i Clarté skrev ett motinlägg där han nogsamt undvek vänsterns ståndpunkter och istället uppehöll sig vid regeringens nuvarande politik och hur integrationen av invandrare möjligen skulle kunna förbättras. Josephsons inlägg påstods uttrycka Clartés linje i frågan. Därmed var uppenbarligen diskussionen avslutad och sanningen fastslagen. Det svar jag skrev har jag inte fått minsta reaktion på trots upprepade påstötningar.

I motsats till Josephson hävdar jag att det är nödvändigt att diskutera strategin i den politiska kampen, åtminstone om man ser skeendet som en klassernas kraftmätning och inte bara som en tillämpning av förutbestämda moraliska principer.
Klasstillhörigheten bestämmer människors objektiva intressen och det är på denna grund som politiska idéer formas. Idéer är inte huggna i sten och inte heller lika fast förankrade i sociala strukturer som klasstillhörigheten.

Även arbetare med SD-sympatier är våra klassbröder och systrar, och inställningen måste vara att få dem med på vår sida i kampen. Att håna och mobba dem är väldigt destruktivt och gynnar bara motståndarsidan.

Med vänstern avser jag i detta sammanhang Vänsterpartiet och andra som stödjer ungefär samma politik. Det är denna identitetsvänster som är representerad i riksdagen, som syns i media och som huvuddelen av svenska folket ser som Vänstern. Det är de som människor idag relaterar till när de tar politisk ställning, och det är de som har möjlighet att föra ut sin politik. Andra idéströmningar på vänsterkanten är små och knappast kända av den breda allmänheten.

Identitetsvänstern har, enligt min mening, ingen genomtänkt strategi. Ställningstagandena styrs av maktens propaganda och moraliska värderingar som härrör mer från borgerlig debatt är från vänsterns idéarv.
Invandringspolitik
Flyktingpolitik och antirasism har blivit en central del av vänsterns politik. Det är viktiga frågor i en tid med stor migration, men identitetsvänsterns linje är oförenlig med välfärdsstaten och linjen ökar splittringen inom arbetarklassen.

Arbetskraftsinvandringen från EU-länder regleras av helt andra regler än flyktinginvandringen, men den senare är också en arbetskraftsinvandring och flyktingarna kommer hit både av politiska och ekonomiska skäl. De flesta kommer från länder där lönerna bara är en bråkdel av de svenska.

Av de flyktingar som nu kommer över Medelhavet via Libyen är 90 procent ekonomiska migranter från fattiga länder i Afrika enligt SVT:s utrikeskommentator Erika Bjerström i Aktuellt den 22 juni. De innefattas inte av Genevekonventionen, men många vänstermänniskor menar att ekonomiska flyktingar bör få samma behandling, något som Enrique Pérez och Martin Nihlgård hävdade i Filosofiska rummet i diskussion med Ann Heberlein den 22 juni.

Flykt kan inte vara lösningen på eländet i världen. Under Vietnamkriget demonstrerade vi inte för att alla utsatta människor i Indokina skulle få komma hit utan för att USA skulle ut ur Vietnam. Det gav folken Sydostasien möjlighet att själva skapa sig en dräglig framtid. Problemen måste i första hand lösas lokalt och det viktigaste är att få slut på de krig som Västvärlden startat och provocerat fram.
Vietnamdemonstration 1 Sverige untitledVietnamdemonstration
Tyvärr gör dagens vänster i många fall tvärt om. Vänsterpartiet var med om att skicka Jasplan för att förstöra Libyen och man stödjer USA:s lakejer i Syrien. Kamp mot krigen finns knappast längre på vänsterns agenda.

Flyktingströmmarna beskrivs gärna som naturkatastrofer men är i realiteten resultatet av politiska beslut. Flyktvägarna till Europa är konstruerade som realitysåpor på tv. Flyktingar och äventyrare lockas av ett hägrande Klondike, men för att komma till Europa tvingas många satsa allt vad de äger och sedan klara en livsfarlig och strapatsfylld resa. För fattiga och krigsskadade är det ouppnåeligt. Bara en liten del av de drabbade har möjlighet att fly till Europa.

Som rekryteringsprocess för billig, frisk och i viss mån utbildad arbetskraft har systemet däremot poänger. Det är helt i nyliberal anda där rika, starka och fräcka gynnas medan de som råkat värst illa ut inte får någon hjälp.

Att vänstern gjort denna EU:s flyktingpolitik till sin är för mig obegripligt. Kritiken går bara ut på att alla som lyckas ta sig igenom ska få stanna. Hur mycket bättre vore det inte att upprätta konsulat i flyktinglägren runt de krigsdrabbade länderna och låta människor som beviljas asyl åka hit på ett anständigt sätt.

Vänsterns svar på arbetarklassens misär har alltid varit gemensam kamp fört bättre villkor. Det liberala svaret är klassresan, enskilda lösningar där vissa individer förbättrar sina egna villkor och så småningom byter klass.

Då det gällde förtrycket i kolonierna var 1900-talsvänsterns svar: Ut med imperialisterna. Den individuella borgerliga lösningen var istället: Samarbeta med inkräktarna, och fly om angriparna blir utkastade. Dagens identitetsvänster har valt det borgerliga spåret genom att betrakta stora delar av arbetarklassen som hopplöst förlorad och välja individuell människohjälp framför antiimperialistisk kamp.

När Josephson i sitt svar diskuterar flyktingpolitiken hänvisar han till Sveriges nuvarande politik, men den är INTE vänsterns linje. Under hösten 2015 kom det som mest 10000 flyktingar per vecka och antalet ökade hela tiden tills regeringen skärpte gränskontrollen. Men vänstern var emot detta beslut och är så fortfarande. Man förespråkar i praktiken obegränsat flyktingmottagande, att alla som kommer ska få asyl och man vill hjälpa de som fått avslag att stanna kvar.

Exempelvis förkastade Ali Esbati i en tv-intervju den 27 april regeringens förslag att ge polisen utökade möjligheter att göra kontroller på arbetsplatser där man misstänker att papperslösa arbetar och han motsatte sig höjda straff för arbetsgivare som anställer papperslösa.

Om gränserna öppnas och flyktingarna såsom nu får full del av socialförsäkringssystemen lär välfärdsstaten braka samman ganska snart. 500000 flyktingar eller fler per år skulle kräva gigantiska flyktingläger och landet skulle försättas i ett krigsliknande tillstånd.

Detta kommer givetvis inte att hända. Regeringen insåg faran hösten 2015 och begränsade flyktingströmmen, folk som saknar skygglappar förstår det men det är fortfarande vänsterns politik. Det är en politik som motverkar sitt syfte; den befrämjar främlingsfientlighet och den driver människor till högerpopulisterna.

Josephson påstår att framstötar från kapitalet är orsaken till ”vilda-västern-situationen” på arbetsmarknaden i vissa branscher. Det är en orsak, men inte den enda.
EU imperialismen imagesCAG76REP
Kapitalet försöker alltid maximera vinsten och stärka sina positioner, men för att det ska lyckas krävs det människor som är villiga att sälja sin arbetskraft för en billig penning. EU:s fria rörlighet och flyktinginvandringen har skapat dessa förutsättningar. I jordbruk, transport och byggsektorerna är det främst EU-medborgare som ersatt svensk arbetskraft medan det i andra branscher är flyktingar, inte minst papperslösa, som ibland jobbar för väldigt låga löner. Om inte dessa människor funnits i Sverige hade arbetsgivarna tvingats betala anständiga löner eller stänga butikerna.

Därmed inte sagt att vi ska kasta ut de som kommit för att arbeta legalt. Arbetskraftsmigration har alltid förekommit och internationellt utbyte är i grunden positivt. Linjen måste istället vara att här gäller svenska löner och arbetsförhållanden. Avtal och lagar ska respekteras och kontrollen ska vara effektiv.

Fackföreningarna bör stärkas. De är centrala vid försvaret av arbetarnas rättigheter. En av den förra borgerliga regeringens första åtgärder var att ta bort avdragsrätten för fackavgiften. Att nuvarande regering inte återinfört denna är ett tecken på hur lågt den fackliga kampen prioriteras inom vänstern och socialdemokratin.

Istället för de stora linjerna tar Josephson upp detaljer såsom hur en bostads- och skolpolitik ska utformas för att integrationen ska förbättras. Det må vara viktigt, men det har ingen stor betydelse för att hindra högerpopulismens tillväxt. Lyckas inte det kommer förhållandena att försämras både för flyktingarna och för arbetarklassen.

Så länge vänstern förespråkar öppna gränser och asyl åt alla kommer majoriteten av den svenska underklassen att se vänstern som det största hotet mot det svenska välfärdssystemet och se vänsterns partier som sämsta tänkbara politiska alternativ.

Vid öppna gränser skulle integration bli fullständigt omöjlig. Istället skulle Afrikas misär komma att spridas till Europa. Kvar i vänstern blir flyktingpolitikens vinnare och idealister ur medelklassen som vägrar se konsekvenserna av den linje de stödjer.

SD:s väljarstöd har planat ut runt 20 procent sedan hösten 2015. Om inte flyktingpolitiken ändrats är jag övertygad om att stödet hade varit mycket större idag. Läget är emellertid illa nog. Trots SD:s bruna bakgrund, alla skandaler och en politik som i de flesta fall går emot låginkomsttagares och pensionärers intressen har de ett stort stöd. Det är uppenbart att många är väldigt skeptiska till de etablerade partierna, men det tyder samtidigt på ett politiskt intresse.

Intressant är för övrigt Ukips tillbakagång i Storbritannien. Efter att de etablerade partierna accepterat Brexit utraderades dess högerpopulistiska förespråkare. Ett starkt EU-motstånd skulle öka vänsterns trovärdighet, men i Sverige blir identitetsvänstern allt mer positiv till EU.

Josephson efterlyser i sin slutkläm kamp för ett nytt välfärdssamhälle och större jämlikhet. Det förutsätter en stark och någorlunda enad arbetarklass om vi inte tror på vädjanden till överheten. Vänsterns orealistiska flyktingpolitik och vägran att se de problem som invandringen medför går rakt emot detta. Det splittrar arbetarklassen och bidrar till ökad främlingsfientlighet. Det är inte de goda avsikterna utan de verkliga resultaten som är det väsentliga.” (Slut på artikeln).

Tre artiklar om immigration och SD i juli på denna blogg.
* Ulf Karlström ”Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas”
http://jinge.se/allmant/tokvansterliknande-argument-foresprakar-att-budbararen-skall-skjutas.htm 79 kommentarer

* Sammanställning av mig: ”Är SD ett fascistiskt parti”? http://jinge.se/allmant/ar-sverigedemokraterna-ett-fascistiskt-parti.htm -153 kommentarer

* Britta Ring ”Spåren i Sverigedemokraternas principprogram”
” http://jinge.se/allmant/sparen-i-sverigedemokraternas-principprogram.htm Hon menar att SD är fascistiskt, men inte deras program – 24 kommentarer.

Artiklar i dessa frågor på bloggen.
Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas. Av Ulf Karlström. 79 kommentarer. 7/7 2017.
Är SD ett fascistiskt parti?. Sammanställning av mig. 153 kommentarer 12/7 2017.
Spåren i Sverigedemokraternas principprogram
Av Britta Ring. 24 kommentarer. 15/7 2017.
Litet äldre artiklar.
170324Är invandringen bra för ekonomin?
160323 Efter Bryssel, Paris och flyktingströmmarna – hur uppkom ISIS
160318 Flyktingpolitik och krigspolitik: Min artikel i DN.
160304 Syrien: Insiktsfull EU-rådgivare
Flykting och krig II
160209 Den dolda orsaken till flyktingtragedin
160110 Halverade matransoner utlöste flyktingströmmen
151122 Krönika om inställt tal om Syrien, flyktingströmmar, vänstern och den svenska imperialismen
151028 Västländers agerande orsak till flyktingkrisen
151022Fri arbetskraftinvandring – är det lösningen?
150926 Ryssland är Europas största flyktingmottagare
Erdogan & Obama
150925 Dalai Lama och Jacob Zuma
150918 Kallt krig inom EU om och mot flyktingar
150909 Sveriges Syrienbistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg
150909 Det verkliga flyktingproblemet och hur man kan lösa det
150909 Flyktingkatastrofen är ingen tillfällighet
Flykting och krigen IV.

150512 Big business i svensk flyktingindustri
150421 Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

i , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,


37 svar till “Vänstern, arbetarklassen och flyktingpolitiken.”

 1. Osökt går tankarna till religionshistorien. Under en period för länge sedan tvistade de lärde om hur man skulle komma in i himmelriket. Den ena sidan satte den rena tron i främsta rummet, den andra de goda gärningarna. Det verkar som om dagens vänster härstammar från den förstnämnda grupperingen.

  Afrika ”erövrades” på 80-talet av IMF och Världsbanken. Deras recept var lika enkla som destruktiva. Nyliberalism, privatisering, åtstramning och ”One Size Fits All”, nationella särdrag kunde man strunta i. Under den perioden fanns ingen som kunde ifrågasätta denna linje. Sovjetryssland försvagades och Kinas ekonomi var ännu liten. EU har följt den utstakade linjen och om möjligt varit ännu strängare vad gäller jordbrukspolitiken och hindren för att utveckla det afrikanska lantbruket. I Afrika finns svaren, de lär komma så småningom men det skulle ju underlätta om EU lade om sin politik redan nu, Istället har man gjort det motsatta och tvingat bort Kina från Libyen, där jättelika investeringar var på gång som inte bara skulle ha gett Libyen ett uppsving utan även bidragit till grannländernas utveckling..

  • Jag instämmer till fullo. Man kan ju också jämföra utvecklingen i Östasien med den i Afrika och Mellanöstern. i Östasien har imperialismen haft relativt små möjligheter att styra utvecklingen och efter nederlaget i Vietnam har man inte vågat sig på nya invasioner medan man härjat ganska fritt i Mellanöstern och Afrika. ”Hjälpen” till dessa länder att införa demokrati har visat sig innebära raka motsatsen. Det kan tolkas som misslyckanden, men kanske var det verkliga syftet att slå sönder den självständiga utveckling som inletts i dessa länder. I så fall har invasionerna fyllt sin funktion och varit framgångsrika.

 2. Intressant beskrivning, socialdemokraterna blev nyliberala vid milleniumskiftet (hur klassificerar vi då 80-talets kanslihushöger med Kjell Olof Feldt i spetsen?), SD har i en nätundersökning fått 70% av rösterna (har artikelförfattaren aldrig hört hur sådana nätundersökningar går till?) och 500 000 flyktingar om året kommer att komma till Sverige. Det är inte lätt att ta resten av argumenten på allvar.

  • Uppgiften om 500 000 flyktingar presenteras som ett orealistiskt skräckscenario. Artikeln behandlar viktiga frågor i dagens politik tycker jag.

  • Det var ju faktiskt så att hösten 2015, innan politiken lades om, kom det 10000 flyktingar per vecka till Sverige. På årsbasis blir det 520000. Det var inte hållbart och därför införde regeringen gränskontroller och försämrade möjligheterna att få asyl. Jag anser att detta var kloka beslut, men vänstern var emot detta och inom Miljöpartiet skapade det en svekdiskussion och allvarlig partikris. Såvitt jag förstår anser Vänsterpartiet fortfarande att flyktingpolitiken inte borde ha ändrats. Om regeringen gått på vänsterns linje och EU inte stoppat flyktingströmmen över östra Medelhavet hade det kommit oerhört många flyktingar till Sverige förutsatt givetvis att de fått ett bra mottagande.

   Jag menar att vänstern måste fundera lite på vad den flyktingpolitik man har leder till. Då det gäller andra frågor, pensionshöjningar o.dyl. berömmer sig Vänsterpartiet numera för att man även föreslår hur de ska finansieras, men då det gäller invandringen bryr man sig överhuvudtaget inte om konsekvenserna.

   • Tror du verkligen att pensionärerna och andra skulle ha fått ta del av de pengar som nu går till flyktingarna? Tillåt mig tvivla. Kapitalet (staten) skulle aldrig ha gett ett öre extra till pensionärerna även om flyktingarna inte fanns. De pengarna skulle ha investerats på något annat sätt som kapitalet skulle ha tjänat på. Så i praktiken skulle pengarna hamna i de redan rikas fickor – inte hos de fattiga pensionärerna. Sverige är rikt, sysselsättningen är hög, produktiviteten är hög. Ska vi enbart lämna alla problemen till de redan krisdrabbade Italien, Grekland och Spanien? Ska vi föreställa oss som de tre aporna – den som håller för ögonen, den som håller för öronen och den som håller för munnen? Flyktingarna finns, och de flyr undan av krig och ekonomiska och miljömässiga orsaker – orsakade av imperialismen. T ex i Sierra Leone där Carl Bildt genom hans företag orsakade en stor naturkatastrof på jakt efter naturrikedomar (det finns flera sådana företag), våra sopor transporteras till Afrika och dumpas där, fabriker släpper okontrollerat ut gifter, småskaliga krig i Afrika gör amerikanska vapentillverkare rika, etc. Kapitalet och imperialismen vill inte ha fred, vill inte ha någon annat system. De vill suga ut allt som det går av Afrika (och andra delar av världen) – och allt till en billig kostnad. De tar ingen hänsyn om människor dricker förgiftat vatten, eller dör eller blir våldtagen i ett krig. Eller flickor och kvinnor kidnappas. Det eftersom de flesta av ägarna till fabrikerna och vapentillverkarna är amerikaner och européer.

    Eller är det så att ni ser flykting frågan en väg ut ur EU? Ska vi göra som Bulgarien, Ungern och Polen? Stänga alla gränser och placera flyktingarna i interneringsläger? Taggtrådsstängsel vid gränserna? EU kritiserar dessa länder för detta, och alla tre länderna ignorerar EU och kanske börjar funderar på att lämna EU, och vill närma sig Ryssland istället.

    Jag såg just en film på UR. Den handlade om när danskarna och norrmännen flydde till Sverige under Andra Världskriget. Skulle vi då ha sagt vid gränsen: ”Ursäkta, men ni får ingen fristad. Det eftersom de arbeten som finns ska gå till de svenska arbetarna. Ni får resa tillbaka.”? Och det gjordes också – vissa flyktingarna skickades tillbaka rakt i famnen på nazisterna! Så var det med den solidariteten.

    • Helt rätt, håller helt med dig.
     Människor lämnar inte sitt hemland om de har det bra där.
     Jag flyttade hit ifrån Tyskland… är alltså en ekonomisk flykting… för jag hade drömmen om ett enkelt, hederligt, miljövänligt liv på landet och hade inte råd att köpa mig ett likvärdigt ställe i Tyskland.
     Någon får gärna definiera ”ekonomisk flykting” för mig. Gärna artikelskrivaren som har använt det.

     Sedan saknar jag att vänster agerar mot alla krig och allt elände i världen, allt utnyttjande av billig arbetskraft under slavliknande förhållanden i andra länder, utnyttjande av billiga råvaror ifrån andra länder och miljöförstöring.
     De börjar precis som SD inte där tråden i det ihoptrasslade garnnystanet börjar för att försöka trassla ut det utan tar bara någon tråd någonstans i mitten… så reder man inte ut något.

     Jag är från DDR… när jag uppfostrades var ordet solidaritet ett nyckelord. Vi utövade solidaritet med Chile, Nelson Mandela, El Salvador, Nikaragua, Angela Davis….

     Vart har ordet solidaritet tagit vägen i vänsterrörelsen? Internationalen … vem sjunger den? Och förstår och efterlever texten?

     Sann vänsterpolitik handlar just om att se bortom stängslet och se hur allt i världen hänger ihop och att kämpa tillsammans.
     Den politiken saknar jag.

   • EU har inte stoppat flykting strömmarna. De har enbart hindrat dom komma till norra Europa. Varje vecka kommer det på rangliga båtar flyktingar från Afrika men också krigsdrabbade områden i Mellersta Östern. Flyktingarna blir placerade i interneringsläger i Grekland, Italien och Spanien. Tala (eller inte tala om) om flaskhalsar. Det man inte vill se ser man inte …

    Har du någon källa till att det kom 10 000 flyktingar varje vecka 2015?

    • Det är bara att Googla. Följande är ett klipp från Sydsvenskan:
     Från den 18 september och framåt kom det varje vecka 7 074, 6 756, 8 899, 9 319, 9 687, 8 194, 9 258 och 10 175 asylsökande till Sverige.

     Enligt migrationsverkets statistik sökte 39196 personer varav 28677 män asyl i oktober 2015 och 36726 i november (25383 män)

     • Jag googlade ’hur många flyktingar kom till Sverige 2015’ och det kom helt andra siffror än det du påtalade i artikeln och i kommentaren till Sven och Anders. Inte ens om man inkluderar invandringssiffrorna (skilj mellan flykting och invandrare) kommer man upp i de siffrorna.

      Det är självklart att vissa veckor (pga av flykt undan strider) kunde trycket vara stort men om man ser det på hela året 2015 så kommer du aldrig upp till 500 000 personer som du påstår i artikeln. Merparten av dessa flyktingar kom från Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia.

      Migrationsverket: ”Nettoinvandring: År 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer och folkökningen berodde dels på ett invandringsöverskott, skillnaden mellan invandring och utvandring. Invandringsöverskottet uppgick till 78 410 personer, 35 284 kvinnor och 43 126 män.”
      För du ut falsk och överdriven information?

      • Kerstin, läs åtminstone vad jag skriver innan du kommer med obefogade anklagelser!

       Jag har aldrig skrivit att det kom 500000 flyktingar. Däremot kom det 10000 på en vecka innan politiken ändrades och antalet ökade vecka för vecka. Det jag påstår är att om politiken inte förändrats hade det mycket väl kunna komma 500000 på ett år. Vänstern och delar av Miljöpartiet var emot begränsningen av flyktinginvandringen, men jag menar att regeringen i det läget knappast hade något val. Däremot tycker jag att Vänsterpartiet borde förklara hur man tänkt sig att flyktingmottagningen skulle kunna fungera med fortsatt öppna gränser.

   • Enligt migrationsverket sökte 163 000 människor asyl 2015 varav 35 000 beviljades asyl.

    • Du har rätt i att 163 000 sökte asyl, men väldigt få av deras asylansökningar behandlades 2015. Enligt den statistik jag hittade avgjordes år 2015 58802 ansökningar varav 32631 beviljades. De flesta av dessa var flyktingar som kommit innan 2015.

     En del av de som inte får asyl återvänder till sina hemländer medan en del stannar kvar illegalt i Sverige. Dessa som uppehåller i Sverige illegalt har likväl rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta och barnen har rätt att gå i svensk skola. I vissa kommuner såsom i Malmö får papperslösa även visst försörjningsstöd. Om asylsökande som fått avslag på detta sätt lyckas uppehålla sig i Sverige under 4 år har de sedan rätt att göra en ny asylansökan.

     • Migrationsverket: Papperslösa personer som inte fyllt 18 ges rätt till
      * Fullständig vård
      * Regelbunden fullständig tandvård
      * Läkemedel
      Gömda och papperslösa vuxna ges rätt till
      * Subventionerad vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård
      * Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
      * Hälsoundersökning
      * Tandvård som inte kan anstå
      * Läkemedel som recept föreskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten
      * Kostnadsfri vård enligt smitto skyddslagen

      Jag anser att mänskligheten har ett ansvar för att varje barn får utbildning och sjukvård när barnet behöver det. Det är många läkare och lärare som arbetar ideellt och dom ska ha en eloge för detta.
      Varför anser du att empati är fel? Lenin hade mycket empati till människor. Och han ansåg att vi inte ska sätta en grupp mot en annan ur arbetarklassen.
      Lenin: ”Arbetaren kommer aldrig att låta splittra sig av fagert tal om nationell kultur eller nationell kulturell autonomi. Alla nationers arbetare står endräktigt tillsammans i gemensamma organisationer vakt om fullständig frihet och fullständigt likberättigande – en borgen för sann kultur”.

 3. Vilka är vänstern i artikeln? Vänsterpartiet? Eller var det allmänt ytlig av alla som tillhör vänstern?
  Kommunistiska Partiet har en historia av att revidera marxism-leninismen. Ska den här ’vänstern’ återigen revidera i Marx och Lenins texter för att passa medlemmarna i partiet och den omedvetna arbetarklassen i Sverige? Marx och Lenins läror baseras på jämlikhet och solidaritet, och om dessa tas bort – vad har då KP kvar av marxism och leninismen? Kan de överhuvudtaget kallas för kommunistiska? Blir de inte enbart ett socialdemokratiskt parti utan någon ideologi som bas? På 70-talet reviderade VPK bort marxismen för att till sist på 90-talet helt ta avstånd från kommunismen och blev ett identitetsparti.
  Det går inte att kalla sig för marxister och leninister om de lägger till några ord, tar bort några meningar eller fraser ur marxismen och leninismens stora storverk. Det är det ni gör när ni försöker ta bort flyktingarna från begreppet arbetarklassen. Läs på vad Lenin nämnde om Ukrainarna. Han menade att de var våra arbetarbröder, ingen fick uteslutas.

  Dom restriktioner – som Anders gillar – av invandrare som KP har är alltför ytliga för att svara på dom frågor jag har. SD har liknande restriktioner men är mer utförliga om vad de menar hur invandringen skall gå till. Har KP – med anledning av deras publicering av artikeln – presenterat ett nytt program som tar vad de överhuvudtaget menar med restriktioner och vilka som ska komma in i landet, och att de ställer de som söker politisk asyl mot arbetarklassen här i Sverige (i frågan om tillgång till arbetskraft)? Det kommer att låta så här: ”Sorry, du får ingen asyl här i Sverige trots att du riskerar att bli torterat och avrättad i det egna landet eftersom jobben först och främst skall gå till svenskarna”. Det var det jag menade med att KP ställer grupp mot grupp ur den egna klassen – den svenska arbetarklassen och de som söker asyl.
  Jag tror inte att Marx eller Lenin hade uppskattat att ett parti som kallar sig för kommunistiskt hade haft en sådan inställning till den internationella arbetarklassen.

  • Det är bättre att du fokuserar på att diskutera denna insändare i KP:s tidning Proletären än att överdrivet kritisera KP. Jag vet inte vilka restriktioner av invandrare KP har, och vet inte om jag gillar dem. Hur kan du påstå det?

   • Du nämner i en kommentar i artikeln ’Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas’: ’Jag dristar mig till att föreslå fyra paroller i invandrafrågan och fyra andra paroller. Inspiration hämtar jag bland annat i ledaren i Proletären 7/6, som dock inte presenterar förslag på paroller:
    1. En lämplig restriktiv invandringspolitik som tar hänsyn till den stora invandringen under senare år.’

    Har du ändrat dig nu i fråga om KP:s invandrapolitik? Inspiration är väl att man hämtar positiv inspiration av något?

  • I min text skrev jag: ”Med vänstern avser jag i detta sammanhang Vänsterpartiet och andra som stödjer ungefär samma politik. Det är denna identitetsvänster som är representerad i riksdagen, som syns i media och som huvuddelen av svenska folket ser som Vänstern. Det är de som människor idag relaterar till när de tar politisk ställning, och det är de som har möjlighet att föra ut sin politik. Andra idéströmningar på vänsterkanten är små och knappast kända av den breda allmänheten.”

   Vad som är vänster menar jag måste analyseras i den tid, den politiska situation och det land man lever. Det kan låta luddigt och idag menar jag att definitionen av vänstern bör vara väldig vid. Jag menar att det finns en grupp av människor som tar vår tids stora problem på allvar och som på olika sätt söker lösningar på dessa. Ofta, men långtifrån alltid, ifrågasätter de kapitalismen och ser sig själva som någon form av socialister. Oftast är de idealister som gärna gör uppoffringar för att hjälpa andra som har det svårt och för att skydda miljön. De flesta av dessa har inte läst en rad av varken Marx eller Lenin. Idag söker sig dessa människor i första hand till Vänsterpartiet, men även till Miljöpartiet, FI och i någon mån till S. Även anarkisterna tycks ha ett visst inflytande att döma av de stora demonstrationer på 1:a maj som de har i Malmö. Gemensamt för alla dessa är att de förfallit till en tämligen pro-imperialistisk politik och gjort flyktingmottagningen till en huvudfråga. Istället för att bekämpa orsaken gör man allt man kan för att i någon mån mildra symptomen.

   För oss, som ser oss som marxister, menar jag det är viktigt att försöka vinna både denna breda politiska vänster och arbetarklassen för en anti-imperialistisk klasskampspolitik. Själv var jag ung på 1970-talet och färgades då av den anti-imperialism och klasskamp som då omfattades av hela dåvarande vänstern. Focus inom vänstern har sedan helt förskjutits till identitetsfrågor, vilket jag ser som en återvändsgränd. Särskilt problematiskt tycker jag det är att vänsterungdomarna idag knappast vet vad imperialismen står för och i stor utsträckning inbillats att USA och västvärlden hjälper folket i fattiga länder att införa demokrati.

   • Jag var själv i Malmö 1:a maj och gick i SKP:s (gemensamma med KP) tåg. Jag såg inte en enda anarkist.

    • Det var syndikalisternas demonstration jag syftade på och den brukar vara stor i Malmö. Jag har inte hittat några siffror men på deras Facebooksida finns ett inlägg där det påstår att 7000 personer gick i deras tåg totalt i år. I Göteborg sägs den syndikalistiska demonstrationen ha varit större än den socialdemokratiska.

     Jag har fått uppfattningen att många ungdomar som tycker Vänsterpartiet är för utslätat dras till anarkismen.

 4. Opinionsundersökningen på nätet med höga gula stapeln för SD har jag aldrig tidigare sett och jag har ingen aning om vad det är. Den är ingår inte i min insändare i Proletären som var ett svar på Olle Josephsons svar på Clartébloggen. Jag skickade in ett nästan likadant inlägg till Clartébloggen, men de publicerade inte det.

  Vet du Anders något om denna opinionsundersökning? Den verkar ju helt uppåt väggarna. Varför har den kommit in mitt i min text?

  • Det var mitt initiativ. Såg den på nätet av en händelse.

   Tyckte att den kunde öka intresset för artikeln, men kan ta bort den.

 5. Tack för ett bra inlägg i debatten.

  Jag tror att för att ena Vänsterpartierna och göra en ordentlig vänsterpolitik ledande i Sverige så måste den både splittras och enas samtidigt. Det kan verka motsägelsefullt, men den mycket intelligenta Kajsa Ekis Ekman är faktiskt inne på samma tankegång.

  Ekman berömmer faktiskt monopolkapitalismens partier (vilket jag tolkar som S, MP och Alliansens partier) för det faktum att de skapat olika alternativ åt monopolkapitalet att nå ut till folket.

  Det finns, förutom vänsterpartister, även massvis med vocialdemokrater och miljöpartister som har körts över i både invandringsfrågan och EU-frågan av högerns infiltratörer. Det är naturligtvis därför ytterligare ett kapitalistiskt parti kan dra röster från arbetarklassen med hjälp av dessa frågor, vilket är precis vad SD gör.

  Åkesson är en f.d. moderat, men vad SD kommer göra med EU och invandringspengarna när de ev. skickat tillbaka de som faktiskt inte är berättigade till asyl, det återstår faktiskt att se.

  Åkesson råder nämligen inte allena över partiet och vilket intresse skulle de ha av att plötsligt bli lika impopulära som Moderaterna eller Sannfinländarna? SD:s intresse ligger i att hålla sig inom de ramar som folket gillar. Man kan nedsättande kalla det för populism, men man kan också kalla det för ett utmärkt demokratiskt beteende när de genomför folkviljan.

  För att återknyta detta till artikeln och med de kommentarer som finns ovan så ser jag en omöjlighet för vänstern att kunna verka inom ett vänsterparti även om man är eniga i mycket.

  Vi är eniga att imperialismen och monopolkapitalismen är stora problem som skapar människor som vill flytta, men vi är inte eniga i hur vi bäst löser problemet, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Därför är det logiskt med både en splittrad och en enad vänster så att folket kan få se på en riktig vänsterdebatt som liknar denna innan valdagen och att de ges fler demokratiska alternativ som ändå står enade och samverkar mot monopolkapitalismen och imperialismen som ligger bakom eländet i världen.

  Mitt förslag på lösning heter fler nya vänsterpartier som valsamverkar genom Valsamverkanspartiet (eller liknade), samt även att Vänsterpartiet givetvis självt gärna ger draghjälp åt demokratin i Sverige och i världen genom denna nya sammanslutning. Så kan arbetare och arbetslösa som hör hemma i vänstern bättre ge uttryck för sina vänsteråsikter på ett konstruktivt sätt.

  • Vad finns att vinna på fler vänsterpartier? Mera splittring. Det är väl bättre med ett bra, marxistiskt vänsterparti?

   • Jo det kan vi kanske tycka, men det är uppenbart att vänstern infiltrerats av människor som betraktat de girigbuksägda nyliberala fulmedierna alltför mycket, vilket får repellerande konsekvenser vilket drabbar vänstern.

    En person ovan är helt klart fullkomligt hjärntvättad av fulmedia. Den personen har ingen möjlighet att ifrågasätta hjälpandet av fåtalet icke-flyktingar, icke-barn, ankarbarn, extrema islamister och folkmördare i en salig röra.

    Att vi skulle kunna hjälpa tjugofalt fler riktiga barn och kvinnor lokalt, med verkliga behov, genom att hjälpa ex. Assad och UNHCR finns inte i den personens medvetande, eftersom medierna inte tar upp saken på det viset, eller så jobbar personen helt enkelt åt Soros för att sabotera vår diskurs.

    Det vore således rimligt att ge de vänstermänniskor som idag röstar på SD, i ren protest, ett mindre fulmedia-påverkat parti som de skulle kunna rösta på. Samtidigt är valsamverkan mot 4%-spärren ändå logisk eftersom vi vänstermänniskor är rörande eniga om fred och välfärd för alla folk i hela världen.

    Och det är bråttom! Jimmie Åkesson, den gamle moderaten, israelvurmaren och frihandelsivraren, spelar nu ut folkhemskortet som en riktig socialdemokrat från tiden före Ingvar Carlsson, på samma vis som Donald Trump använde Bernie Sanders retorik för att vinna valet i USA. Åkesson siktar helt uppenbart på att få SD att bli största parti.

    Vänstern måste tänka om ifall de vill regera Sverige! 10% av monopolkapitalistiskt hjärntvättade känslomässiga tanter och gubbar duger inte! Vi behöver förstånd för att kunna genomföra en riktig vänsterpolitik i Sverige! Vi måste locka folk ur alla led! Och det är därför fraktionering är essentiellt.

 6. Åter till frågan om mängden flyktingar som kommer till Sverige och vad som egentligen är syftet med att bolla med siffror som att 520 000 flyktingar strömmar över gränsen eller att som i Anders i pedagogisk nit publicerar en nätundersökning som hävdar att 70% kommer att rösta på SD i valet 2018.
  Invandringen till Sverige är väldigt diversifierad. Under rekordåret 2016 beviljades 150 535 uppehållstillstånd. 58 procent av dessa avsåg flyktinginvandrare och personer med flyktingliknande skäl, samt deras anhöriga (alltså knappt 90 000). Resten utgjordes av tex arbetskraftsinvandrare och studenter.
  Under delar av året kom 4 000–5 000 varje månad. Under sensommaren startade en dramatisk ökning från 6 619 i juni till sex gånger så många i oktober: 39 196.
  Ökningen torde vara klimatberoende dvs att ta sig över medelhavet innan vintern. Vill man leka med andra klimatberoende siffror så säljer Sverige nästan 700 000 övernattningar per vecka under sommaren till utländska turister. Multiplicerat med 52 veckor blir det drygt 36 miljoner övernattningar av utländska turister på årsbasis (den verkliga siffran är knappt 8 miljoner nätter). Hur skall Sverige klara dessa horder? Tänk om någon turist illegalt stannar i landet? Tänk om denna turist söker sjuk och tandvård? Så vad är syftet med att dribbla med fantasisiffror? Samma som att hävda att SD får 70%, inte är fascistiskt och att huvuddelen av arbetarna stöder SD? Att ge fascismen ett falskt folkligt ansikte? Att förbereda ett stöd till fascismen?

  • Hej Sven
   Stort tack för din medverkan även om vi inte delar åsikter i allt. Det är viktigt att alla åsikter och ståndpunkter låter sig höras om det ska bli någon bra debatt. Samma gäller Kerstin och förstås alla andra här. Somliga kommentarer är väldigt intressant att läsa och kan ofta fungera som upplysare för mig. Självklart gäller det blogginläggen också.

 7. I min artikel kritiserar jag vänsterns asylpolitik som jag påstår är orealistisk. I oktober 2015 kom det över 10000 flyktingar sista veckan innan id-kontroller och annat infördes. Jag menar att regeringens beslut att minska flyktingströmmen var nödvändigt, men de flesta inom vänstern är av motsatt åsikt. Vad anser du? Jag menar att vänstern i dagens läge gömmer sig bakom regeringens politik som man samtidigt kritiserar. Om vänstern skulle få igenom sin linje med öppna gränser och flyktingarna tillåtas ta sig till Europa med normala transportmedel skulle flyktingströmmarna med största sannolikhet mångdubblas.

  Hur många flyktingar som kommit till Sverige om den generösa mottagningspolitiken fortsatt vet vi inte men säkert är att det varit betydligt fler än vad som blev fallet. Visst kan man kritisera mitt räkneexempel, men det ger ändå en antydan om storleksordningen som kunde blivit aktuell. Under 2015 blev överfarten över Medelhavet billigare, men den var ändå strapatsfylld och dyrbar och resan genom Europa var också besvärlig. Flyktingströmmarna begränsas nu även av en signalpolitik med tillfälliga uppehållstillstånd, långa handläggningstider och dåliga förhållanden på asylboenden. En del av detta är förvisso betingat av att systemet är överbelastat, men fungerar ändå avskräckande på nya flyktingar.

  Jag tycker det är helt orimligt att flyktingströmmarna begränsas av denna typ av hinder som leder till att som nu 3 % av de som kommer via Libyen drunknar i Medelhavet och att flyktingarna är utlämnade till skrupelfria smugglare. Det vore mycket bättre om flyktingarna enbart kunde söka asyl på beskickningar utanför Europa. Då skulle dödsfärderna till Europa liksom det förhållandet att många som får avslag på sin ansökan inte åker hem igen utan uppehåller sig illegalt i Sverige.

 8. Gokväll Kerstin
  Hur förklarar du alla bränder på olika flyktingboenden och asylslott?
  Det är t.o.m. så den påstått sd-kopplade nättidningen Avpixlat har startat en artikelserie ”Sverige brinner”. Det är så man häpnar.
  Tror inte du som jag att de här förhållandena är en tämligen usel reklampelare för både vänstern och den svenska migrationspolitiken?

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/byggnad-pa-flyktingboende-i-lagor

  Jag vill påpeka att jag inte beskyller kommunismen. Det är snarare så att den svenska migrationspolitiken bygger på liberala frihets ideal med en individuell rörlighet som inte ”staten” ska lägga sig i. Som arbetarklass vill jag tvärs om ha en stat om verkligen lägger sig i och bryr sig men så är det inte längre. De jag röstar på får allt mindre ansvar och vad de i slutänden ska vara bra för vet jag inte, kanske ett antal välavlönade för upprätthålla skenet av demokrati och som tycks ha blivit vad Gud var från början.

  • Vad jag vet så har myndigheterna inte gripit någon för branden. I Skåne hade vi två bränder på asylboende för någon månad sedan. Misstankarna i omkringliggande byar och samhällen går emellertid åt ett visst håll – att det är nazister som har tänt på.

   • Det är ju liksom fler än två bränder. Nazister som tänder på flyktingboenden eller tänkta flyktingboenden över hela Sverige? Lite långsökt förklaring tycker jag nog.

 9. Vad jag anser om hur många flyktingar vi kan ta emot och vad vi kan göra? Låt oss då först konstatera igen att ditt räkneexempel är orealistiskt. Flyktinginvandringen kommer i vågor pga enskilda kriser i världen, få av de som kom 2015/2016 skulle överhuvudtaget vilja sätta sin fot i Sverige om det inte var pga krig. Jag tror inte jag träffade en enda syrier i Sverige före 2011. Söka tillstånd på våra beskickningar runt om i världen skulle onekligen varit ett radikalt förslag, vi skulle närma oss noll i antalet icke-kvotflyktingar. Att ta sig mitt i brinnande krig till en svensk ambassad för att söka asyl efter föregående tidsbeställning hade helt riktigt varit ett stort hinder. Försöker själv förnya mitt pass just nu utomlands, har försökt att hitta en tid på svenska ambassader i 3 länder under en månad utan att lyckas. Så hör gör vi?
  1. Att Sverige på allvar bekämpar i ord och i handling de imperialistiska krig som är grunden till flyktingsströmmen är det viktigaste
  2. Att Sverige kräver att direkt och indirekt krigförande imperialistiska nationer tar sitt ansvar för flyktingarna
  3. Att stödja de länder i närområdet som tar hand om majoriteten av flyktingarna och där handlar det inte om 10 000 i veckan utan per dag.
  4. Stoppa all arbetskraftsinvandring som inte rör specialister
  5. Att Sverige går tillbaka till den sedan nästan 40 år övergivna politiken om full sysselsättning. Skriv in rätten till arbete i grundlagen.
  6. Sätt igång ett gigantiskt utbildningsprojekt där svenskar (gärna nuvarande arbetslösa) utbildar flyktingar i språk och kultur. Låter orealistiskt? Jag sysslar med liknande verksamhet och vet hur om någon vill veta
  7. Inför ett handledarsystem där svenskar får betalt för att handleda nyanlända på arbetsplatser i syfte att öppna upp en ny yrkeskarriär men också att stärka språket
  8. Sätt igång ett nytt miljonprogram-projekt för nya bostäder

  Fredrik Reinfeldt hade rätt i en sak, det finns ingen trängsel i Sverige. Varje ny invånare innebär 1 ytterligare konsument, 1 ytterligare producent och 1 ytterligare skattebetalare. Resultatet av ovanstående åtgärder skulle kunna bli en tillväxt av både ekonomi och välfärd som vi inte sett maken till sedan tiden före 70-talet. Alternativet känner vi redan till, arbetslöshet bland svenskar och invandrare, segregering och rasism. Jag är medveten om att det är en stor utmaning men vänstern har väl aldrig låtit sig hindras av stora utmaningar.

  • Bra sagt, Sven. Det är ungefär den politiken Sveriges Kommunistiska Parti har. Det är med utbildning, arbete (riktiga) och integration som vi slussar in invandrare i samhället. Inte med assimilering eller kalla 2000-talets invandrare icke-kognitiva för att få ett arbete.

  • Flyktingströmmarna till Europa ses av vänstern snarast som naturfenomen. Jag menar tvärtom att de är politiskt styrda. De beror på tre omständigheter.

   1. Förhållandena där flyktingarna kommer ifrån
   2. Resans kostnader och strapatser.
   3. Framtidsmöjligheterna i mottagarländerna.

   Människors behov att fly beror nästan uteslutande på förhållandena där de kommer ifrån. Dessa förhållanden är svåra att påverka för svenska politiker, men en del kan göras såsom hjälp till flyktingläger. Som följd av den senaste flyktingvågen har tvärtom svensk u-hjälp styrts om till att delvis finansiera flyktingmottagning i Sverige.

   De illegala resorna är helt absurda och en cynisk konstruktion av EU:s politiker. Varför plåga flyktingarna ytterligare, de som redan utsatts för krig och fattigdom. Jag kan inte se det som annat än en rekryteringsprocess för att välja ut de människor som överheten vill ha i Europa. Det är själva resorna som skapar säsongsvariationerna i flyktingströmmarna inte människors behov av att fly.

   Viktigast då det gäller antalet flyktingar som kommer är dock de villkor som erbjuds när de kommer hit. Under en period fram till hösten 2015 var villkoren relativt bra och chanserna att få asyl stora. Speciellt gällde detta flyktingar från Syrien och ensamkommande flyktingbarn. Därför kom det väldigt många av dessa kategorier innan politiken ändrades. Villkoren för de flyktingar som kommer till Sverige och omfattas av våra generella socialförsäkringssystem är oerhört bra jämfört med framtidsutsikterna i deras hemländer. Självklart skulle väldigt många vilja komma hit.

   Sedan hösten 2015 har antalet flyktingar i världen som skulle vilja komma till Europa knappast minskat. Krigen i Irak, Sydjemen och Syrien borde tvärtom ha drivit ännu fler människor på flykt. Att ta emot alla dessa il Europa och ge dem fulla sociala förmåner är inte genomförbart. Alternativet vid öppna gränser, att låta flyktingar och migranter klara sig bäst de kan utan sociala förmåner är än sämre. Det skulle skapa enorma klyftor i samhället, och i praktiken flytta en del av misären från Asiens och Afrikas fattiga områden till Europa. Det är inget lockande framtidsperspektiv.

   Vänsterns linje borde vara att flyktingar ska få fulla medborgerliga rättigheter och att antalet ska begränsas på ett sätt som svenska folket accepterar. SD:s stora framgångar är ett tecken på att folket inte har accepterat den förda politiken. Urvalet görs nu genom atT resorna försvåras och dålig behandling i mottagarländerna. För att flyktingarna ska accepteras är det viktigt att de som får asyl har verkliga skäl och inte bluffat sig in. Det är inte förvånande att de som kommer via de illegala flyktingvägarna och satsat mycket tid, prestige och pengar på att komma hit gör allt de kan för att få stanna. Det sägs att flyktingar ofta kastar alla id-handlingar för att det skulle vara lättare att få asyl om man saknar sådana. För en tid sedan pratade jag med en man från Afrika om de nuvarande flyktingarna som kommer via Libyen. Jag refererade till Eva Bjerkeströms uttalande om att 90 % av dessa saknar asylskäl och att de kommer att skickas tillbaka. Han bara skattade åt mig och menade att de hittar alltid på något. Antingen säger de att de är homosexuella eller så rymmer de från flyktingförläggningarna och lever som papperslösa. Lyckas de sedan bilda familj får de stanna.

   Nuvarande system för urval av flyktingar menar jag är riktigt dåligt. Om UNHCR:s kvotflyktingsystem fungerar bra vore det kanske att alternativ att ta emot fler flyktingar den vägen och att stoppa de egna resorna. Annars måste det vara fullt möjligt att få asylansökningar på svenska beskickningar att fungera. Sådana borde kunna upprätta i anslutning till stora flyktingläger. För flyktingar är det oerhört mycket lättare att ta sig till en svensk ambassad i Asien eller Afrika än att göra en illegal resa till Europa. Enda anledningen till resan måste vara att det är lättare att få asyl om man kommer till Sverige än om man ansöker utomlands. Varför ska det vara så?