Är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti?


Facebook skrev till mig i morse ”Anders, vi bryr oss om dig och de minnen du delar här. Vi tänkte att du kanske skulle vilja se tillbaka på det här inlägget som publicerades för 2 år sedan.” Denna inbjudan kan väl ingen motstå!

Jag återpublicerar därför denna artikel! Och för att resonemanget är lika aktuellt än idag. Vissa delar skulle jag kanske idag formulera något annorlunda.

Frågan om SD är fascistiskt poppar upp då och då. Flera inom Vänstern anser att SD är ett fascistiskt parti. Jag kommer att försöka analysera frågan, med hjälp av andra.

Detta har diskuterats här tidigare, bland annat i slutet av år 2014 Fascismens ansikten – Arnstad och Hofman

I. Karakteristika för fascismen Pål Steigan beskriver fascismen i en av sina artiklar i frågan ”Fascismen var et svar på klassekonfliktene i samtida. Det var en mulig løsning på kapitalismens problemer. For å slå ned klassekampen og hindre en sosialistisk revolusjon og samtidig revitalisere den italienske kapitalismen, fant fascismen løsninga i en korporativ, altomfattende og autoritær stat.” Den förunderliga fascismdiskussionen – del 2
Åkesson 170710Jimmie Åkesson
Jag tycker sammanfattningen nedan som närmast avser fascismen i Italien är en acceptabel utgångspunkt, särskilt som den kommenterats av en läsare som anser att SD är fascistiskt. Jag är förstås medveten om skillnader i dagens Sverige, som dock inte utreds här.
Man kan tillägga att nazismen tydligt var för privatiseringar, vilket förstås inte gör att dagens privatiseringsivrare till nazister.

1. En auktoritär, våldsinriktad och militariserad stat.
2. Klassamarbete i stället för klasskamp
3. En korporativ stat med en fusion från ovan mellan stat och industri
4. En patriarkalisk och allomfattande stat
5. Ledaren har stor betydelse. Mussolini själv i rollen som en romersk kejsare, Il Duce, fursten
6. Modernism och futurism, fascister visade sig som en moderniserande riktning
7. En patriarkalisk familj, homofobi
8. Revanschistisk, imperialistisk, nationalistisk och rasistisk profiler
9. Anti-demokratisk
10. Anti-liberal
11. Anti-socialistiska
12. Anti-kommunist

En läsare menar att SD uppfyller dessa punkter tillräckligt och har presenterat följande svar:
1. Kommentar saknas.
2. Klassamarbete – Det är var de gör. SD Har från nazister till socialdemokrater i deras led.
3. Det är det som SD har som politik – ett samarbete med staten (läs Marx om staten). De vill ha en folk stat.
4. De vill ha tillbaka folkhemmet – som aldrig ens har funnits. (Även om Albin talade väl om det).
5. Vi kan inte återuppväcka de döda så SD:s partiledare får ersätta Mussolini. (Ukrainas regering har inte heller Mussolini.)
6. Det är väl vad dom ser sig själva – en modern kraft med idéer för framtiden.
7. De värnar om den heterosexuella familjen, och medlemmar har faktiskt attackerat homosexuella.
8. SD är imperialistiskt, revisionistiskt, mm.
9. Vi får se hur demokratiska SD är när de kommer till makten.
10. SD är nyliberala.
11. SD är anti-socialistiska.
12. SD är anti-kommunistiska.

Så SD följer alla kriterier för att vara fascistiskt som du har skrivit.

Jag tycker inte att detta svar är tillräckligt för att beteckna SD som fascistiskt. SD är mer ett uttalat socialkonservativt och invandrarfientligt/-kritiskt högerparti.
Alla riksdagspartier, utom V i varierande utsträckning, är för klassamarbete, nyliberalism, vår form av demokrati och är motståndare till kommunism och socialism. SD framträder inte särskilt som anhängare av en auktoritär och militariserad stat med tydligare våldsapparat (punkt 1), trots Kent Ekeroths insatser. Sverige är en liten imperialistisk stat. SD framträder inte som särskilt ”revanschistisk”, men har en tydligare nationalistisk profil är andra riksdagspartier. SD är invandringskritisk, men enligt min mening inte rasistisk (punkt 8). Belägg saknas för att SD vill ha en diktator a la Mussolini och Hitler (punkt 5). SD har ingen tydlig profil i riktning mot en patriarkalisk familj och mot homofili (punkt 7). Är SD en banerförare för modernism (punkt 6), förutom i invandringsfrågor?
SD har en belastande historik som ledningen tagit itu med.
Jag ser SD som ett invandrarkritiskt högerparti, som bör bekämpas politiskt, särskilt som SD har stark förankring inom arbetarklassen. En aktuell opinionsundersökning: ”Sverigedemokraterna är enligt egen utsago ett mittenparti, men över sju av tio väljare uppfattar att Sverigedemokraterna är ett högerparti.” Väljarna uppfattar Sverigedemokraterna som ett högerparti
Nu stödjer enligt Novus närmare 30 % av arbetare SD, jämfört med knappt 10 % 2014, medan knappt 25 % stödjer socialdemokraterna enligt TV Rapport 29/6. (https://samtiden.nu/2017/06/novus-sd-ar-storsta-arbetarpartiet/) Enligt SCB:s undersökning i maj stödjer 45 % av LO-anslutna S och 21 % SD, och c:a 10 % V. (http://arbetet.se/2017/06/07/s-och-sd-mest-populara-i-lo-gruppen/.) Hur mycket skillnaden i resultat beror på skillnad i metodik, i definition av ”arbetare”, och skillnader mellan LO-anslutna och icke LO-anslutna samt olika undersökningstidpunkter vet jag inte. Men vad beror det på?

II. Utdrag ur blogginlägg från december 2014.

Bland dem som menar att SD är fascistiskt finns Stefan Löfven, Åsa Linderborg och Henrik Arnstad. Historieprofessorer och t.ex. den historiskt kunnige Sven Hofman tillhör den andra gruppen. I DN härom dagen vidhöll Arnstad bestämt sin bedömning och menade att forskningen ändrat sin uppfattning om fascism, som nu skulle utmärkas främst av ultranationalism. Artikeln bär titeln ”Här är det ideologiska stoffet som visar fascismen i SD” Han menar att ”I modern ­fascismforskning är begreppet ultranationalism centralt och SD:s sätt att exkludera medborgare ur nationen typiskt.”

Detta bestreds av Sven Hofman som skriver
”Den svenska regeringen leddes under ett tiotal år av en obehaglig person som tyckte om att förnedra människor som befann sig i hans nära omgivning. Han uttalade sig om saker som han inte hade en aning om, och strax efter sin avgång började han sälja sina tjänster till ett företag som utan något folkligt mandat försöker påverka politiken åt ett visst håll. Man kan tycka att det handlar om korruption, i meningen otillbörligt utnyttjande av ställning mot ekonomisk ersättning. Men eftersom vi inte definierar korruption på det vida sättet bör nog termen undvikas i det fallet.
Björn SöderBjörn Söder

Riksdagens andre vice talman är också en obehaglig person som tycker om att sortera människor efter deras hudfärg och utseende. (Det kallas med ett finare ord för etnicitet.) Han uttalar sig om saker som han inte har en aning om, till exempel vad som kännetecknar en nation, och han anser att den svenska staten och den svenska nationen är två helt separata saker. Han är inte ensam om att göra det, ehuru de som anser så inte brukar uttrycka sig lika fördomsfullt som denne herre.

Det är förvisso lätt att i Björn Söder se den typiske rasisten, även om de flesta svenska rasister brukar vara mera tystlåtna av sig. Frågan är: Styrker detta verkligen tesen att det parti han representerar skulle vara fascistiskt eller ”nyfascistiskt”?

Fascism kan omöjligen få lov att vara en samlingsbeteckning på allt som vedervärdigt inom politiken. Men det finns tyvärr i den allmänna debatten en tendens att uttunna begreppet fascism på samma sätt begreppet kommunism har uttunnats på innehåll och blivit en beteckning på den speciella statstyp som en gång upprättades i Sovjetunionen och dess lydstater. Fascism och kommunism fungerar här som skällsord, inte som analytiska kategorier. Inom politiken kan det finnas ett behov av att skälla på varandra, men ett överordnat behov borde vara att göra klart för sig vem motståndaren är, för att kunna bemöta honom på effektivast möjliga sätt. Utgör således partiet Sverigedemokraterna en fascistisk kraft i svensk politik, riktad mot vår demokratiska samhällsordning?

Robert O. Paxton ger i sin auktoritativa bok ”The Anatomy of Fascism” (2005) en relativt precis, om också inte uttömmande karakteristisk av kärnan i den fascistiska rörelsen: ”Fascism may be defined as a form of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victimhood and by compensatory cults av unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion.”

Man skulle kunna tillfoga andra element, som ett anti-intellektualistiskt, anti-rationalistiskt betraktelsesätt på frågor som rör statens styrelse, en organistisk statsuppfattning med rötter i romantiken, ett genuint förakt för svaghet i alla tänkbara sociala sammanhang. Men sådana drag utmärker även andra politiska riktningar, också i vår egen tid.

Sin politiska huvudfiende fann fascismen alltid i den organiserade arbetsrörelsen, om den sedan var kommunistisk, syndikalistisk eller socialdemokratisk. Det var därför en aristokratisk politiker som Winston Churchill kunde falla i långvarig beundran för Benito Mussolini, fascistledaren som hade gjort upp med den besvärliga vänstern i sitt eget land. (Mördat, satt i fängelse och så vidare.)
fascism musse-protector-of-islam
Paxtons karakteristik träffar punktvis den sverigedemokratiska teorin och praktiken, men vissa drag stämmer inte alls in på dessa. Sverigedemokrater utmärker sig knappast generellt för militans, de har inga starka förbindelser till samhällets ”traditionella eliter”, de strävar inte heller efter någon territoriell expansion, använder sig inte av politiskt våld och såvitt man kan förstå är de tämligen till freds med den rådande parlamentariskt-demokratiska regeringssättet i landet.

Samtidigt gör Paxton klart att det finns många auktoritära strömningar och styrningsformer som inte har det ringaste med fascism att göra, såsom militärdiktaturer eller renodlade enpartivälden utan någon högre grad av massmobilisering. Således: Franco var inte fascist, inte heller de grekiska överstarna vid makten var det.

Och inte heller den koloniala utplundringen, med den obevekliga slav-herre-relationen, ryms inom definitionen – eller, för att ta ett annat rysligt exempel, den hårda behandlingen av svarta i de amerikanska sydstaterna. Allmän rättslöshet räcker inte för att det ska råda fascism eller ”nyfascism”, hur man nu vill att den senare termen ska definieras. (För inte kan väl SD-förtjusningen i staten Israel och dess speciella variant av nationalitetspolitik anses implicera ”internal cleansing and external expansion” också på hemmaplan…? Då är det många exemplariska demokrater som får problem.)
Fascism Arnstads bok imagesCAXZEMN2

Journalisten Henrik Arnstad framhärdar emellertid i sitt påstående att Jimmie Åkessons och Björn Söders parti är ”nyfascistiskt” (senast i Dagens Nyheter 21/12 2014). Enligt hans hemmasnickrade definition utgör ”ultranationalismen” grundstommen i det fascistiska programmet. Men nu är det så att ”ultranationalism” mycket väl går att förena med en annan ideologisk hemvist. Samma dag som Arnstads artikel publicerades stod en artikel att läsa i en annan tidning om den vidriga hanteringen – mord, fördrivning, förföljelser – av tre miljoner sudettyskar från Tjeckoslovakien efter andra världskriget (Hynek Pallas, Expressen 21/12 2014).

Den lagstiftning, de så kallade Benesj-dekreten, som gjorde denna våldsakt möjlig, hade som en av sina upphovsmän den tvättäkta liberalen, professor Eduard Benesj, som under mellankrigstiden benhårt hade motsatt sig minoritetsrättigheter för landets tyskspråkiga befolkning. Om ”ultranationalism” alls har en mening, så bör termen kunna användas i det fallet, där nationalliberalismen har varit i farten. (Kominterns odifferentierade bruk av termen ”socialfascism” bör faktiskt inte lända till efterföljd!)

Å andra sidan: Om ultranationalism” görs till förutsättning för allt slags fascism, riskerar man att förbise att en attack riktad mot medborgarsamhällets grundpelare mycket väl kan ha andra förtecken (låt oss säga: begränsning av fackliga rättigheter i den samhällsekonomiska nyttans namn). Uppståndelsen kring ”nyfascismen” behöver inte ha en sådan bevekelsegrund men bereder likväl marken för allehanda tillslag.” (Slut Sven Hofman)

i , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , ,

Arnstad i DN Debatt 21/12AftonbladetSvenska Dagbladet 10/12 Pål Steigan 14/5 2013 Pål Steigan 13/5 2015Per Svensson i DN DN Debatt 6/12Internationalen om fascism Anna-Lena LodeniusDagens Industri 8/12 DN rescension av Arnstads bok av Olle SvenningDN 4/4 SvD bokrescension Aftonbladet rescension av Arnstads bok Knut Lindelöf 13/5 Annarkia 22/11 VarghjärtaDN Unga Sverigedemokrater vill ha Almqvist kvar DN Debatt 15/11 DN:s ledare 15/11
AB 15/11
Svd 15/11
Expressen 15/11
SvT 15/11
The Independent 30/8 SvT DN Breivik kommer ut SvD Proletären FIB-Kulturfront


249 svar till “Är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti?”

 1. Kritik är bra, självkritik ännu bättre. Efter att nyss ha sett en talkshow om den amerikanska politiska situationen kommer jag att tänka på följande. Just nu är det som i USA betecknas som vänster av dem själva en vida större fara än högern för att inte tala om extremhögern. Vänstern i USA, dvs. den liberala eliten, trummar på för storkrig. Till skillnad från unkna högerideologer sitter de på en enorm vapenarsenal som de gärna skulle göra bruk av, om det så innebar att spränga hela planeten.
  Det är nog bra att hålla ett öga på nazistiska virrpannor men det ligger en fara i att detta blir som engelsmännen säger en ”red herring”, ett villospår, där de stora problemen, som är den vänsterliberala elitens krav på att dominera världspolitiken med sin agenda, glöms bort. Den svenska vänsterregeringen har inte haft några som helst problem med att Mellanöstern satts i brand, tvärtom har man gärna velat vara med på ett hörn, ditto Ukraina, statskupp, artilleribombning av bostadskvarter och lägga skulden på ryssen, det är vänsterns melodi. Hur skulle det kunna bli värre med SD ? Värderingarna ? Dessa är för det mesta munväder. Det är handlingarna som gäller och på denna punkt har vänstern i Europa till skillnad från ytterhögern innehaft centrala maktpositioner och uttnyttjat dessa för exempellös destruktivitet.

  • Ja, och SD var det enda riksdagsparti i Sverige som motsatte sig kriget mot Libyen 2011.

 2. Så all right, SD är enligt din analys inte fascistiskt. Du nämner att det är ett högerparti. Men kan du förklara vad skillnaden är mellan moderaterna och SD? Även moderaterna är främlingskritiska.
  Sven Hoffman är en pseudonym. Varför går han ut med åsikter som han inte kan står för? För läsaren här på bloggen kan Sven Hoffman vara en SD:are som analyserar sitt eget parti. Så Hoffmans analys ger jag inte vitten för. Inte i den värld vi har med fake news och liknande. Hoffman sår grus i hjulen så att ingen vet vad som är upp och ner längre – och det är det som kapitalismen (inklusive SD) har planer för. De vill inte att vi ska stå enade utan förvirrade.
  Det är som att analysera färger (vilket jag ibland gör när jag målar tavlor och ser vad som passar in och vad som är rätt). Vad är skillnad mellan kritvit, gräddvit och vitt? Även ett svart papper kan vara mörkgrått i betraktarens ögon eller hur han/hon nu vill se det. Det är samma sak med partier på högerkanten. Hoffman har här sagt att SD är mörkgrått i stället för svart. Men för andra som känner till SD är den allmänna uppfattningen att SD är svart – ett fascistiskt parti.
  I kommentarerna här på den här bloggen finns SD:are. Någon/några har sagt det rent ut andra är mer diffusa men läsaren förstår snabbt att hon/han är SD:are. Och varför förstår läsaren det? Jo, det är att kommentarerna hetsar mot folkgrupp. Mest muslimer och judar, I Nordirland hetsade unionisterna mot katoliker. Unionisterna nämnde att katolikerna tar våra jobb. Katolikerna går på bidrag, osv (liknande som vi hör från sympatisörer till SD).
  Och i vems syfte gjorde de det? Jo, det var kapitalismen och i den odemokratiska ordningen med orangeorden som hade makten i Nordirland. Unionisternas makt var fascistisk. Och de förklädde den med gerrymandering och en egen polismakt och tillika på unionistiska paramilitära organisationer. De ville helt enkelt inte förlora makten och därmed måste de utse någon grupp i samhället som bar skulden för att deras egen arbetarklass befann sig i fattigdom. De hade t o m en egen milis som kallades för B-specials. Den unionistiska arbetarklassen bildade ett parti som hette DUP – och fortfarande gör så. DUP är SD. Det finns knappt någon skillnad på dessa två partier. Och jag är helt enkelt rädd för att DUP om/när de kommer till makten att de ska göra något liknande som på Nordirland. Kanske är det därför som det inte finns nazistiska och fascistiska partier i republiken Irland – de har upplevt den brutala fascismen på nära håll. En fascism som den brittiska staten och kapitalet stödde. Fascismen behöver inte uppträda som Mussolini för att vara fascistisk. Den kan uppträda i kostym, en käpp i handen, oranga banderoller över bröstet och en kubbhatt på huvudet. Eller i en respektabel kostym som Åkesson gör.
  Om/när SD kommer till makten kommer vi inte att märka av det de första månaden eller halvåret. Men vi kommer gradvis märka av det när deras sympatisörer sviker (för det kommer det att göra) att vår frihet (särskilt invandrarnas) har skurits ned. Inte med otäcka paroller, men med reaktioner på att någon slår sönder ett fönster vid en demonstration. Jag kan se det förför mig: ’För att försäkra att folket ska få ett säkert samhälle och att kvinnor kan gå säkra i vårt samhälle så beslutar vi att ta till med hårdare tag mot de kriminella elementen’. Helt plötslig kan dessa hårdare tag innebära att starkt beväpnad militär patrullerar förorterna – och vi får en situation som liknar Nordirland.
  I reglerna på den här bloggen påtalar du att rasistiska uttalande inte är tillåtna. Men faktum är att jag har sett en hel del kommentarer som hetsar mot en folkgrupp. Anser du att hets mot folkgrupp inte är rasism? Och vad är din analys om främlingskritiskt, främlingsfientligt, bigotteri, sekterism, etc?

 3. I medierna får högern skulden för extremism och hat, men det beror på att media styrs av vänstern enligt sakkunniga.
  När Europol – den europeiska polismyndigheten – undersöker våld och terrorism konstaterar de att vänsterns våldsbenägna extremister står för betydligt större andel våld i jämförelse med högern och jihadism tillsammans under 2016.
  Nu senast stacks Hamburg i brand av extremister i samband med G20-mötet. Bilar brändes, skyltfönster krossades, affärer plundrades och kaos mötte den tyska polisen.
  Medier rapporterar att 200 poliser skadats under de våldsamma upploppen. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har fördömt våldet.

  http://newsvoice.se/2017/07/10/vansterextremister/

  • Det finns olika uppfattningar om vad som är vänster och hur vänster bör arbeta politiskt. Vandalism och våldsprotester gagnar bara högern. Omogen anarkism. Det skymmer de betydligt större, fredligare demonstrationerna. Har någon sett en rapport om dem? Tar udden av bra kritik mot G20, som får ännu svårare att nå fram.

   • Håller absolut med, men att generalisera och bara säja ”vänster” tror jag gynnar högern och därför gör dom det. Vi är vana vid en politisk skala från vänster till höger men den är egentligen vilseledande och felaktigt. I sammanhanget måste också räknas i en vertikal skala som går mellan liberal och auktoritär som då ger en klarare verklighetsbild.

    Vänstern kan vara både auktoritär och liberal och detsamma gäller högern. Moderaterna är ett tydligt exempel på ett högerparti som är mer liberalt på den vertikala skalan och just därför kunde F Reinfeldts ”öppna hjärtan” politik på ett smidigt sätt genomföras. Socialdemokraterna är också ett liberalt parti men får i sakfrågan jättestora problem med de mer auktoritära högerpartiet Sverigedemokraterna som i sakfrågan tilltalar arbetarväljarna.

    Att sedan vänstern vill infoga fasicsm i det sammanhanget är nog mer strategi än analys.

    • Jag håller med. ”Vänster” är heterogen som begreppet vanligen används. Det är ganska etablerat att anses att Socialdemokratin tillhör vänstern, men de stödjer den nyliberala kapitalismen som du skriver. Tveksam till att man försöker lansera nya analyser av begreppet ”Vänster”. Troligen bättre att försöka analysera sakfrågor och inte använda begreppet ”Vänstern” i onödan.

    • Jag tror att du – och Anders – inte fattar vad fascism är. Läs om Nordirland, DUP. Orangeorden, B-specials, NICRA (medborgarrättsrörelsen), etc på wikipedia. Det är ingen strategi utan av ren rädsla när vi – jag – varnar för vad SD är. Jag är rädd för att vi kommer att hamna i samma situation som Nordirland var på i slutet av 60-talet.
     Om/när SD kommer till makten kommer våra fri- och mänskliga rättigheterna gradvis minska utan att vi kommer att märka av det. Men sedan kan det gå fort med interneringsläger för flyktingar och politiska motståndare. Nordirland hade interneringsläger – H-block. Turkiet hade demokrati för ett år sedan. Men i en handvändning förändrades detta. Många har fängslats. Och detta kan hända i Sverige med ett parti som SD som har ett nazistiskt förflutet vid makten.

     • Jag försöker klargöra min syn på fascism i bloggartikeln. Finner inte att du visar att SD är fascistiskt.

 4. Just nu pågår förberedelserna för Orangeordens firande av den 12 juli på Nordirland.
  http://www.anphoblacht.com/contests/26984
  http://www.anphoblacht.com/contests/26982
  Nordirland har upplevt en fascistisk regim. Orangeorden dikterade makten i Nordirland. De hade gerrymandering, en egen polis – RUC, och en egen milis – B-specials. DUP var och är en stor del av detta. Enligt bådas partiers program är DUP ett broderparti till SD.
  Men Nordirland ansågs på 60-talet och en bra bit in på 2000-talet av liberaler och kapitalismen i Europa för demokrati.

 5. Vad är sanningen? Den mentala referensramens egna liv och effekter är ett stort problem när vi talar om världens skeenden, kriget mot terrorismen eller det som sker i Ukraina.
  Har vi fel om det som sker får det följdeffekter för världens kurshållning. It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not undrestanding it. – Upton Sinclair.

  Vilken bild av världen som är sanningsenlig kan man endast avgöra genom att ta del av all relevant information, alla referenspunkter, och utifrån det forma en trovärdig bild utan att negligera någon punkt bara för att den förändrar den samlade bilden.

 6. Jag befinner mig på vackra Okinawa där det är mycket rent och fint och folk här är artiga trevliga. Då landar det en massa turister och visar ingen som helst respect for Okinawaborna. Jag har idag skällt ut ett tjugotal kineser for att de slänger skräp i vattnet och på marken. En del blev forbannade pa mig for att jag sa till dom att slaenga skraepet I papperskorgarna som stod i narheten. Sen har jag skaellt ut tva filippinare som hade fangat och plagade en pufferfish (blaasfisk) och tog selfies med den. Jag sa att de skulle ge fan i det och slaeppa tillbaka fisken I vattnet. Har jag därmed enligt Kerstin nu kvalificerat mig som nazist? Jag taenker aldrig halla tyst nar jag ser folk skraepa ner och foerstora och nar de plagar djur. Jag delar absolut inte era asikter om allas lika vaerde. De som slog sönder Hamburg och de som bränner bilar och våldtar i Sverige och de som svensk media kallar IS-resenärer men som jag kallar IS-mördare är inte lika mycket värda som ni säger. I mina ogon aer de inte vaerda mycket alls. Människor som jobbar ideellt med att hjälpa andra människor eller djur, de är värda mycket i mina ögon.
  Sla upp ordet fascism i ordlistan och ni ska fa se att beteendet staemmer in exakt dagens vanster”aktivister”. For ovrigt saa har ju inte kommunismen nagon charming historia heller. Jag pratade med en vietnames idag. Han sa att hans land fortfarande ar kommunistiskt och precis som Kina. Om nagon kritiserar regeringen saa aer den personen forsvunnen naesta dag. Ar det saa vi ska ha det Kerstin? Jag skulle vilja ha tillbaka det Sverige jag vaexte upp I. Tyvarr saa aer det foerstoert for alltid.

  • Jag håller med dig om att man inte ska skräpa ner i naturen, och allt djurplågeri är vidrigt. Och det är helt rätt att reagera på det oavsett vem det är som gör det.
   Kineserna har en kultur där man slaktar hundar och äter upp dem. Svenskar har även en kultur där vi slaktar grisar och äter upp dem. Jag har slaktat hönor i mina yngre dagar. Inte på ett slakteri men hönor som jag själv har fött upp. Och jag åt dom också. Jag förmodar att du inte äter kött eftersom du har en så fin inställning till djur.
   Är de svenskar som våldtar och mördar mer värda i dina ögon än om invandrare gör detta? Ska vi kanske ha en lag för invandrare och en för den svenskar? Det är individuella människor som våldtar. Det finns inte en gen hos en grupp människor som gör att du automatiskt vid födseln blir en brottsling.
   Var du säker på att den mannen som från Vietnam var en vietnames? De flesta invånare som har en socialistisk regering är socialistiska. Inte kommunistiska. Det har aldrig funnits några kommunistiska länder.
   Jag gillade också den tid då jag växte upp. Jag var trygg. Men den tryggheten skapades av min familj. Inte av samhället.

   • Våldtäktsmän och mördare ar detsamma i mina ögon oavsett ursprung. Svenskar doms ju mycket hardare for samma brott jamfort med vissa invandrare. Titta bara pa trafikbrott, vapenbrott med mera. For att inte tala om valdtaektsbrott dar 13 utredningar om dagen lags ned enligt polisen. Och de som doms faar ljligt laga straff som ar ett haan mot offren. Varfor bryr NI er aldrig om dessa svenska flickor som våldtas och sen skändas igen rättsligt?

     • Det var riktat till Kerstin och de som kallar sig feminister. Man ser och hoer aldrig nagra protester mot dessa fruktansvarda valdtaekter som sker dagligen i Sverige, dessa overfalls och gruppvaldtaekter. Varfor bryr de sig aldrig om det?
      Vad det galler domar mot brottslingar saa ser man ju hur olika det doms. Och valdtaektsutredningarna som lags ned var ju uppe pa nyheterna for nagon vecka sen.
      Jag tycker det ar skandalost nar vi betalar hogst skatt I varlden och inte faar nagon hjalp alls av polisen. Har sjalv haft inbrott i huset nar min fru lag och sov. Polisen lade ned arendet dagen efter. Svenskar som missar nagot i deklarationen eller att betala nagon fortkorningsboter jagas ju med ljus och lykta. Polisens prioriteringar ar sjuka.

    • Hej Gammal krigare
     Här håller jag helt med dig och jag samt många andra har också reagerat över det. Domar förefaller sig bli alltmer politiska. Om sakfrågan rör politiken alltså. Men skulle t.ex. du och jag komma i en tvist, fastighetsaffär eller likn. som leder till rättegång så blir den domen med största säkerhet inte alls politisk. Jag tror det här beror på följsamheten. Både politiken och rättsväsendet tillhör staten och de här måste under alla förhållanden samarbeta annars eroderar statens makt av splittring.

     Med rättsväsendet statuerar staten exempel på hur staten ser på situationen för tillfället, en ung vit svensk som koppat musik eller några filmer och laddat upp på nätet kan få ett mycket hårt straff därför han sätter marknadskonkurrensen ur spel (EU:s käpphäst) medan man blundar för tafsaren eller våldtäksmannen därför staten ser det som ett oönskat men oundvikligt del av migrationspolitiken som är en del av kravet från globaliseringen och EU-medlemskapet för att i grunden genomföra den liberala demokratin som helst ska missioneras över hela jorden.
     Ett system, ett folk och en makt (borgarnas).

 7. Hur kan man analysera Sverigedemokraterna utan att ens nämna invandring?

  Det är ju helt och hållet den förda migrationspolitiken som ligger till grund för SD.
  Ingen mer eller mindre lössläppt asylinvandring = Inget SD

  Hur svårt kan det vara och vad har facism för betydelse idag förutom att vara ett skällsord?

  • Där skrev du en intressant fråga – vem kan analysera Sverigedemokraterna utan att nämna deras inställning till invandring?

   • Sverigedemokraterna skriver själva om det (https://sd.se/var-politik/invandringspolitik/)

    ”Ansvarsfull invandringspolitik
    Mindre splittring – mer gemenskap

    Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

    Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

    Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.

    Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.

    Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem.

    Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

    Särskilt kontroversiellt är väl detta Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

    Jag hoppas på ett blogginlägg som diskuterar detta.

    • Det jag frågade om var ’Sven Hoffmans’ analys om SD:s invandringspolitik.

     Vad menas med massinvandring? Hur många är massor? Imperialismen skapar då och då ’massinvandring. Om man utgår från 70-talet så var den finnarna som skapade den första massinvandringen när deras ekonomi kollapsade. Under samma tid kom många palestinier, syd- och latinamerikaner(Chile, Argentina, Bolivia, fl) turkar och greker men jag vet inte om de kunde betraktas som massinvandring även om det kom i ett stort antal. Jag tror att det var på 80-talet då en hel del vietnameser som kom hit (även dessa kallades för båtflyktingar) men någon nämnde att de i själva verket var av kinesiskt ursprung (dvs de hade levt i Vietnam några generationer tillbaka) Jag vet inte hur många som kom hit då. På 90-talet var det invandring från fd Jugoslavien.
     Fanns det någon ’massinvandring. på 2000-talet?

     • Begreppet ”massinvandring” kan definieras på olika sätt.
      ”Massinvandring är ett politiskt begrepp för att beskriva ett onaturligt tillstånd av omfattande folkomflyttningar, i regel till länder med europeisk befolkning. Tillståndet anses inte naturligt eftersom det sällan eller aldrig har sanktionerats hos den mottagande befolkningen varken genom folkomröstningar eller öppen och fri debatt om dess konsekvenser.” (http://sv.metapedia.org/wiki/Massinvandring)

      • Där har du fel, Anders. Det är många grupper av människor som innan industriåldern har varit nomader i tusentals år, t ex romer, resande folket, slättlandsindianerna i USA., m fl. Metapedia ska du ta med nypa salt, eller jämföra det uppslagsverket med andra. T ex slättlandsindianerna vandrade varje höst och vår inom ett lika stort område som Europa är i dag.
       Arbetarklass har fel. Hela politiken, inklusive mainstream media drar för högerut. Genom att kopiera SD:s flyktingpolitik har moderaterna intagit SD:s plats. SD står till höger om dessa. Socialdemokraterna har intagit mer och mer moderaternas. Liberalerna står där de står. Miljöpartiet och vänsterpartiet är står till vänster om liberalerna. Kommunistiska Partiet går bakvägen och närmar sig SD. Det enda parti som finns till vänster som har en marxistisk leninistisk ideologi är Sveriges Kommunistiska Parti.

       Vad har hänt, Anders? Jag tycker att du drar mer och mer högerut och börjar sympatiserar med SD. Särskilt deras invandringspolitik.

       • Kerstin, där är välmenande men hamnar vilse då du skriver ”Kommunistiska Partiet går bakvägen och närmar sig SD. Det enda parti som finns till vänster som har en marxistisk leninistisk ideologi är Sveriges Kommunistiska Parti. Vad har hänt, Anders? Jag tycker att du drar mer och mer högerut och börjar sympatiserar med SD. Särskilt deras invandringspolitik.”

        Det är nog väldigt tydligt att jag inte sympatiserar med SD och dess politik.

        Men större problem är väl att regeringspartiet helt ställer upp på kapitalismen, och USA-imperialismen krig, och samtidigt lever på sitt gamla anseende som arbetarparti. SD är ratad av alla andra partier redan.

        • Även det Ulster Unionistiska Partiet (som då var det största partiet på Nordirland) och den brittiska regeringen och militären ratade DUP men samarbetade gjorde dom likväl – eftersom de behövde varandra. Ian Paisley hotade med Påven (som vissa kommentatorer på den här bloggen gör om islam) och för den katolska härden som ska ta över den här världen, att alla irländare går på bidrag som den unionistiska arbetarklassen bidrog med genom skatten och att det var deras plikt att hindra det. Den protestantiska arbetarklassen gick bärsärkagång i de katolska kvarteren med många misshandlade och stort antal döda som följd.
         Allt medan britterna och UUP satt och drack te i lugn och ro och beskådade vad deras propaganda ledde till. UUP och den brittiska regeringen bytte fokus mot problemen som de hade skapat till att det var den irländska katolska arbetarklassen som var det verkliga bovarna i att den unionistiska arbetarklassen inte hade något jobb. UPP och den brittiska regeringen ville inte bli betraktad av omvärlden som bigott, rasistisk och sekteristisk. Därför behövde de en agitator och därefter ett parti som hetsade upp den unionistiska arbetarklassen (precis som vad SD brukar göra). Från att det var sociala problem som slogs ner av en fascistisk regim med egen polis och milis eskalerade protesterna mot en etnisk konflikt. Nu kunde de unionistiska borgarna säga att det var inte vi som startade konflikten utan vi var bara där för att sära på två etniska grupper.
         Men idag har prinsen (DUP) blivit kung i Stormont slott. Och kungen (UUP) har abdikerat. Men är DUP fortfarande i grund och botten fascister? Många av dom är det. Frågan är hur många. De flesta DUP medlemmar är medlemmar i Orangeorden. Och det sekteristiska hatet finns fortfarande bland medlemmarna.
         Dom borgerliga behöver SD för att de skall sätta fokus på att det är invandrarna som är bovarna i dramat än att dom borgerliga skall ta ansvar för den förda politiken. Men nu när SD börjar närmas sig moderaterna eller moderaterna börjar närma sig SD så sviker dom moderata medlemmarna som söker sig till SD. Så gjorde även UUP medlemmar i mitten av 2005. Medlemmarna svek och sökte sig till DUP.
         Den hatfyllda sekteristiska retoriken har tonats ner. Det eftersom DUP vill betraktas som ett respektabelt nationalhöger kulturellt brittiskt parti (beskrivningen passar in på Myrdals beskrivning av Nya Tider). De får kalla sig vad de vill men i grund och botten är de ett fascistiskt parti. Så är även SD.

     • Vad är massinvandring?
      Varje dag när jag reser med tunnelbanan till och från jobbet upplever jag mig vara i minoritet – detta har hänt sen de sista 5-6 åren. Övriga resenärer är från olika delar av arabvärlden (de flesta), samt de afrikanska länderna och Asien. Jag känner mig inte hemma längre.
      Oerhört sorgligt är det att läsa om hur våra partipolitiker med sina beslut har gjort Sverige till ett av de värsta vapenförsäljarna i världen (per capita).
      Men allra sorgligast är det att inse att det är ALLA partiers högsta mål…att fylla på landet med så mycket fler människor som möjligt – för att kunna hålla igång och öka tillväxten.
      Ett så simpelt mål = att förmera kapitalet.

    • Anders, det är inte det skrivna partiprogrammet som avgör vad ett parti vill utan handlingarna. Läser du partiprogrammet antaget av NSDAP så förstår du bättre. Det finns knappast något skrämmande där, snarare är det socialistiska tongångar men vi vet resultatet.

     • Ja, handlingen är viktigare än den skrivna programtexten. NSDAP övergav mycket snart ”socialistiska” krav efter Hitlers makttillträde 1933, och sedan man förbjudit andra partier. Uppslutningen bakom kapitalet och privatiseringar blev tydligt, liksom förföljelser av judar, romer, kommunister och vänstersocialdemokrater.

      Återkom gärna med exempel på konkreta ställningstaganden av SD.

      • Hej Anders
       Nu blir så klart Nordfront misstänkt.
       Men alla politiska rörelser inom ett marknadsekonomiskt system måste ha produktion och industri bakom sig öppet eller mera dolt annars kan dom snart hälsa hem eller för hur skulle det annars fungera?

   • Hej Kerstin
    En annan intressant fråga är de senaste decenniets migrationspolitik vs kön. Ditt namn visar du är kvinna och jag själv är ”vit man” och de använde faktiskt det uttrycket när DJ Trumps främsta väljare skulle beskrivas. Kristen tro bygger till stor del på empati och förlåtande och har genom tiderna främst lockat kvinnor men även män kan både dras och ta till sig kvinnligt sätt att tänka. Jag själv har suttit på vänsterpartiets möte och uppmanats utropa mig själv som ”Jag är feminist” vilket jag tog med blandade känslor tänkte då dock ej på varför. Sverige består av ungefär hälften kvinnor och hälften män vilket säkert rubbats efter de senaste årens migration av unga män men det här kan ju förklara en splittring i frågan.

    Förut hette det någon gång bland feministerna att ”män är djur” men i dag kanske det vara mer befogat att uttala ”män är fascister” från feministernas sida?

     • Kan väl tänka mig nu att den här polisområdeschefen ligger riktigt bra till hos sin övre chef rikspolischefen och vänstermannen Dan Eliasson :-)

    • Du tycks ha hängt upp dig på att jag är kvinna. Inte negativt sagt, utan enbart att jag kan känna att du behöver förklara mina åsikter ur min kvinnliga synpunkt.
     Faktum är att jag representerar ett parti (Sveriges Kommunistiska Parti) som inte framhåller en utsatt grupp i samhället mot en annan. Vi är således sk inte feminister. Vi tillhör alla (kvinnor, män, pensionärer, invandrare, funktionshindrade, etc) tillsammans en utsatt grupp som är emot kapitalismen.

     • Jag tycker om kvinnor och umgås gärna med kvinnor men alla är vi som sagt människor. Kvinnor finns inom kyrkan och omsorgen, ofta empatiska och kanske mer vänsterorienterade. Lite svårare har jag för högerliberala affärskvinnor även om de också kan vara samma sorts kvinnor.

      Igår kväll tittade jag på några filmer på Youtube. Du säjer ni är emot kapitalismen och nazisterna verkar vara på samma linje när de får säja det själva. Störst intryck gjorde en film som skulle handla om nazister men som verkade handla mest om antinazister och många där kvinnor eller feministliknande människor i övrigt som jag uppfattade det. Någon nazist fick uttala sig men det verkade väldigt censurerat och redigerat så de som gjorde filmen fick fram vad de ville visa. Jag tror det etablerade borgarsamhället är väldigt rädd för nazisterna därför de har något som kan locka den arbetande klassen. Jag har länge undrat hur det stora socialdemokratiska partiet bara kunde försvinna spårlöst i 1930-talets Tyskland men idag förstår jag det stora tyska socialdemokratiska arbetarepartiet blev delat i en kommunistisk och nationalistisk del som kallades NSDAP och det senare skulle förinta det förra efter maktövertagandet. Idag läste jag nånstans att det nya nazistiska rörelsen Nordfront har stor tillströmning till sin nätsida. Det etablerade samhället försökte tiga ihjäl Sverigedemokraterna men har totalt misslyckats. Kommer de till samma resultat med nazisterna och Nordfront?

      https://www.youtube.com/watch?v=_xdLQKunonw

      • Din beskrivning ”det stora tyska socialdemokratiska arbetarepartiet blev delat i en kommunistisk och nationalistisk del som kallades NSDAP och det senare skulle förinta det förra efter maktövertagandet.”.

       Utdrag från bloggartikel 2013 ”Hitler och nazistpartiet kom till makten i samband med den stora depressionen 1929-33. I dagens kris i kapitalismen går nazistiska, fascistiska och högerextrema partier också kraftigt fram – en historisk parallell. Som mest fick nazisterna 37,4 % av rösterna i fria val, vid valet 31/7 1932 då socialdemokraterna och kommunisterna fick 36,2 %. Inför valet genomförde nazisternas stormtrupper SA olika våldsaktioner med många döda för att störa andra partiers arbete. Om 0,75 % av de röstande, mindre än 400 000 personer om min överslagsberäkning är riktig av de som röstade på nazisterna i ställer hade röstat på S+KP hade de senare kommit till makten och historien hade kunnat få en annan inriktning. Och vid nyval 6/11 fick nazisterna 2 miljoner färre röster. De blev ändå största parti med 33,1 % av rösterna, medan S fick 20,4 % och KP 16,9 % dvs S+KP fick 37,3 % och totalt 1,5 miljoner fler röster än nazisterna. I det politiskt instabila läget kunde Hitler upprätta en koalitionsregering 30/1 1933 med borgerliga partier som alltså banade väg för hans makttillträde.

       Möjligheterna till samarbete 1932-33 mellan socialdemokraterna och kommunisterna försvårades påtagligt av att Tysklands Kommunistiska Parti och Komintern fram till och med 1932 åtminstone riktade en huvudkritik mot socialdemokratins ledning och att man använde begreppet socialfascism. Man kunde tänka sig enhetsfront underifrån. Först 5/3 1933 markerade Komintern möjlighet till samarbete för t.ex. tyska kommunistpartiet med socialdemokraterna även på ledningsnivå. Vid Kominterns kongress 1935 var huvudinriktningen på folkfront och enhetsfront mot fascismen, men hade det skett 4-5 år tidigare hade historien kanske blivit en annan.

       Riksdagshusbranden 27/2 1933 gav nazisterna förevändning för att arrestera alla 100 kommunistiska riksdagsmän, förbjuda alla socialistiska tidningar och upphäva yttrande- och tryckfriheten.
       Den åtminstone tidigare sinnessjuke van der Lubbe dömdes till döden för mordbrand och avrättades i januari 1934. Det florerade dock mycket tidigt rykten om att nazisterna själva hade stuckit riksdagshuset i brand för att kunna skylla det hela på sina politiska motståndare. Inför nyval 5/3 1933 försvårade nazisterna starkt möjligheterna för andra partier att bedriva valarbete och Hitler fick då 43,9 % av rösterna. Den nya tyska riksdagen beslöt 23/3 att ge Hitler oinskränkt makt med röstsiffrorna 441 mot 94. Samtliga riksdagsmän från kommunistpartiet hindrades att närvara liksom många socialdemokrater. Många av dessa riksdagsmän hamnade senare i koncentrationsläger. (http://jinge.se/allmant/80-ar-efter-hitlers-makttilltrade.htm)

       Hitler fick också hjälp av den internationella storfinansen http://jinge.se/mediekritik/internationella-storfinansen-hjalpte-hitler.htm

       • OK, det var något som jag läste på Flashback och tyckte det lät trovärdigt men det kanske är helt fel då?

        • Arbetarklass, jag har många systrar men ingen av dem är lik mig. Sedan har jag arbetat tillsammans med män och kvinnor. Dessa kvinnor är/var inte lika varandra.
         Förklaringen till att vi kvinnor inte beter oss som andra kvinnor är att vi är alla individuella personer – precis som vad män är.
         Om jag hade använt en signatur – som vad du gör – hade du då förstått att jag var en kvinna?
         Skilj mellan nationalsocialism (nazism) och socialism. En riktig socialism utgår från Marx och Lenins ideologi. Nazismen står bakom kapitalet som ett militant stöd till kapitalet. Vilket Ukraina är ett bra exempel på.

         • ”Om jag hade använt en signatur – som vad du gör – hade du då förstått att jag var en kvinna?”

          Jag svarar teklöst ”Ja” på den frågan. Lyssnar man på kvinnor och umgås med kvinnor så ser man genast paralleller och kan göra urskiljningar. Är du med en flock djur med litet eller inget intresse så blir de lika allihopa men är du verkligen med dem så kommer du med tiden urskilja dem som individer pga olika utseenden och beteenden och kan börja kalla dem för Kalle, Eva, Mustafa eller vad du vill :-)

          Det gäller förstås inte alltid och alla men lite åt det hållet är det.

          Jag tror stenhårt på typiskt kvinnligt och manligt beteende även om de kan överlappa varandra.

          ”Hen” finns inte för mig. Det är en onaturlig konstruktion ej skapad av Gud och utan stöd i Bibeln. Har mycket svårt att tänka mig en präst skulle använda det ordet.

         • ”Förklaringen till att vi kvinnor inte beter oss som andra kvinnor är att vi är alla individuella personer – precis som vad män är.”

          Hej Kerstin
          Jag fundera lite på det här och frågade en kvinna idag om skillnader mellan könen och den kvinnan är socionom inom omsorgen så hon borde veta.

          Skillnaden mellan könen beror på olika sorts hormon och det har Gud skapat eller evolutionen ordnat för den mänskliga artens överlevnad. Kvinnor har ett hormon anpassat för omhändertagande (avkomman, barnen) och mannen har ett hormon anpassat för att ordna födan (åt familjen).

          Jag har fått en känsla av att socialismen/kommunismen har sett ett behov att ändra det här förhållandet för att mer anpassa det till det konstruerade samhället men det blir nog svårt att ändra något som redan Gud/evolutionen har skapat för artens bästa.

          • Där har hon fel. Det finns många män män som har vårdande yrken, de är läkare, sjuksköterskor, lärare, veterinärer, etc. Sedan finns det kvinnor som absolut inte kan tänka sig ha något sådant arbete. De är hellre ute och arbetar än att ägna sig åt något de inte har intresse eller fallenhet att göra.
           I unga dagar funderade jag faktiskt på att bli lastbilschaufför. Men slopade det eftersom jag såg de dåliga arbetsförhållanden chaufförerna hade. Sedan har jag faktiskt arbetat som skogsarbete (beredskapsarbete) och fällde träd med motorsåg. Det var roligt!
           Så alla människor, oavsett kön, hudfärg, handikapp, religiös tillhörighet, etc är individer.

          • Ja, och samtidigt medlemmar i en klass och sociala nätverk.
           (Arbetade med plantering av skog som 15-åring a 4 öre/planta, max 40 kr/dag vid hårt arbete, sedan diskare och jungman på sjön, springpojke, förrådsarbetare, parkarbetare, sjukvårdsbiträde etc men det var kortvarigt under studietiden.)

 8. SD har dykt upp som ett svar på att Sverige importerar låglönekonkurrens, samtidigt som sociala skyddsnät urholkas och inbetalda skatter finansierar bidrag till immigranter. Alliansen och rödgröna har varit överens om importen, och skött nedskärningarna då de satt i regering. SD är det parti som tydligast verbalt tar parti för svenska arbetares intressen. Det är intressant att de kallas fascister, ett ord som numera betyder vad som helst, odefinierat negativt. Den vänsterpolitik svenska arbetare utsätts för från kanslihuset bygger helt på klimatfiktioner, skuldbeläggelse och höjda skatter.

  Som man bäddar får man ligga. SD är en ren konsekvens av övriga partiers agerande. Övriga partiers kodknäckande och dimridåer lurar inte SD-väljare, utan de egna trupperna.

  • Du låter som unionisterna på 60-talet som beskyllde de irländska katolikerna för de dumpar löner, att irländare anställs före den unionistiska arbetarklassen, att det sociala skyddsnätet urholkas på grund av irländare, att skatterna går till irländare. DUP tog verbalt parti för den unionistiska (brittiska arbetarklassen). Och se vad detta ledde till …! En etnisk våldsam konflikt skapad enbart för att unionisterna och kapitalet fortfarande skulle ha makten.
   Googla på DUP Northern Ireland och gå in på engelska wikipedia. Läs. Googla sedan på SD, gå in på wikipedia och läs. DUP och SD har mycket gemensamt. De kallas även likadant – ett höger nationalistiskt etniskt parti. Inte fascister. Men för mig är båda partierna fascister.
   Anders, du har inte svarat på min frågor i den först kommentaren.

   • Du frågade om ”Anser du att hets mot folkgrupp inte är rasism?
    Och vad är din analys om främlingskritiskt, främlingsfientligt, bigotteri, sekterism, etc?

    Wikipedias beskrivning är vettig tycker jag faktiskt: Hets mot folkgrupp (i början även kallad Lex Åberg) är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper. Brottet har detta namn i Sverige och Finland, men liknande lagstiftning finns i alla de skandinaviska länderna (exempelvis Danmarks och Norges rasismeparagraf) samt bland andra Tyskland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Sydafrika och Kanada, dock inte USA, vars Bill of Rights ger starkt skydd för yttrandefrihet. Vilka folkgrupper som skyddas och vilka kriterier som skall uppfyllas för att uttalandet skall vara ett brott varierar mellan länder och är en kontroversiell fråga. Vanliga kategorier omfattar etnisk härkomst, religiös övertygelse, på senare tid även sexuell läggning och könsidentitet.”

    Kan vara rasism men behöver inte vara det:

    Främlingsfientlighet eller xenofobi betyder motvilja inför eller rädsla för främlingar eller det främmande och obekanta.[1][2]
    Ordet xenofobi är sammansatt av de två grekiska orden ξένος (xenos), som betyder ”främling”, ”utlänning” och φόβος (phobos), som betyder ”rädsla”.[1]
    Begreppet främlingsfientlig används ibland om uppfattningen att människor med avvikande kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar till. På så sätt skiljs begreppet från rasism som i stället är grundat på ideologiska[källa behövs] föreställningar om genetiska (rasbiologiska) skillnader mellan folkgrupper, så kallade raser.”

    Främlingskritisk får anses vara en mindre uttalad kritik än -fientlighet. Finner det svårt att avgränsa närmare.

    ”Bigotteri (från franska bigot) är en nedsättande term (pejorativ), som ungefär betyder skenhelighet. Ordet har framförallt använts inom den konfessionella polemiken och då oftast om romerska katoliker.”

    Synonymer till sekterism separatism, söndring (http://www.synonymer.se/sv-syn/sekterism). Där ges exempel.

   • DUP har en bakgrund som går tillbaka till verkliga anstiftare av terroristiskt våld med massmord på vanligt folk.
    Jämför du SD med som dom övriga partierna var förr i världen.

    • Jämför själva:
     Wikipedia: ’It is centre-right to right-wing and social conservative being anti-abortion and oppusing sam sex marriage. The DUP sees itsef as defending Britishness and Ulster protestant Culture against irish nationalism. It is Eurosceptic and back the UK´s withdrawal from European union.’ ’The party has also been described as right-wing populist and containing extremist tendencies. The party has historic links with the far right in Northern Ireland and is linked to the Ulser loyalist faction of unionism witch has been identified as a form of etnic nationalism.’
     Wikipedia: ’Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och socialkonservativt politiskt parti i Sverige.’ ’… i första hand beskriver sig själva som ett socialt konservativt parti med en nationalistisk grundsyn’. ’I den statliga utredningen ’Utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet’ betecknas partiet 2012 som främlingsfientligt och att det även ges uttryck för en etnopluralistisk hållning.’ ’Partiet vill värna om svenskheten och de svenska traditionerna.’ ’Därför förespråkar partiet bland annat assimiliering av de invandrade som finns i Sverige (istället för integration) och är för en kraftig begränsad invandring.’ ’… ståndpunkten inom kultur och moraliska värderingar beskrivs som tillhörande den auktoritära högern’.

     De är EU kritiska. Det finns delade meningar i SD om NATO och HBTQ rättigheter. De har precis som DUP haft fascistiska och nazistiska medlemmar i partiet. Deras medlemmar har begått terroristdåd. Det enda som jag inte vet är var SD står när det gäller abort.

     • Du beskriver egenskaper som social konservatism men DUP har en bakgrund med terrorism. SD har uppfört sig som övriga demokratiska partier medan dom som är satta att allsidigt granska makten har utestängt den delen av det demokratiska spektrum från öppen debatt.
      SD motsvarar en konservativ del av spektrum som tidigare fanns både inom Borgarna och S. Annars hade dom aldrig uppstått.

      • SD medlemmar har en bakgrund med en stor andel våldsbrott. Säkerhetspolisen är mycket försiktiga med att beteckna fascistiskt våld som terrorbrott. Det syntes i vintras då en del NMR attentat Göteborgs trakten inte betecknades som terrorbrott.
       Vid varje attentat utfört av någon lojalistisk grupp så fördömde DUP:s fd ledare Ian Paisley terroraktionen, men det hindrade honom inte att hetsa upp sina egna att begå terrorhandlingar. Samma sak med Åkesson när han fördömer NMR.
       Även DUP motsvarar en konservativ del av spektrum som tidigare fanns både inom UUP och den lojalistiska arbetarklassen.

       • Varför slogs en del SD-folk och vad föregick det? Vad hade deras motpart gjort etc.
        Och NMR var inte ämnet. Men även dom har deklarerat att alla folk bör ha rätt till sin nationalism i sitt land. Afa verkar vara rätt våldsamma.
        Det jag syftar på är när dom i Irland med politiska motiv sprängde bomber på pubar och mördade en massa oskyldiga. Och vi är överens om Britternas inblandning utan vilken det sannolikt hade varit mkt enklare att komma överens.

        • Var det inte just bomber som NMR placerade ut i Göteborg …? Eller påstår att du att dom tappade bort bomberna? Bomberna utplacerades medvetet i lokalerna i avsikt för att döda eller skada – det kallar jag för terrorism.

         Järnrörskandalen (påminner om Paisleys beväpning av spikförsedda påkar som de sedan gick till bärsärkagång med). Misshandel av vänster och HBTQ människor. Ekeroths just dömda misshandel av en person. Ska jag fortsätta?

          • Även medlemmar inom lojalistiska partier (t ex DUP och PUP) har genom deras paramilitära grupper på Nordirland attackerat varandra. På Nordirland är detta vanligt även idag. De gör det aldrig i partiets namn men de gör det i t ex UVF:s, UFF:s, m fl namn för att inte befläcka partiet.
           Så även när det gällde/gäller mellan IRA och andra republikanska paramilitära grupper, t ex INLA, PIRA, OIRA, m fl.
           Vid republikanska attentat så var det ett ständigt samma förkastade och ledsamheter från Sinn Féin men inget fördömande.
           Så gjorde även Ian Paisley, Billy Huchinson, David Irvine, m fl vid interna lojalistiska attentat – se min kommentar till Peter Grafstöm. Alla uttryckte sin irritation att de attackerade varandra.

           Jag säger inte att SD är ett parti som har en paramilitär organisation – även om deras våldsbrott är klarlagda – men jag ser hela tiden samma mönster här i Sverige som hände i Nordirland.

          • Jag gissar att de flesta som deltar i tråden instämmer i att det var illa ställt i Nordirland men parallellen känns väldigt sökt. Det finns potential för ett kommande inbördeskrig anser somliga men SD når sina mål mkt effektivare den parlamentariska vägen. Dom enda som vill ha en upptrappning är det desperata angloimperiet. Svensk företagsamhet har knappast ngt intresse av ett sånt kaos.
           Och Hitler levde i en fantasivärld där judarna verkligen var det genuint onda som måste krossas för att rena världen. Britterna ägnade flera generationer åt att stimulera fram det nya judehatet som för Hitler var äkta och inte ngt som Hitler såg enbart som en förevändning. Hans förmåga att fängsla åhörarna var att han levde sig in i rollen som Siegfried. Han var en annan person än den obetydlige Adolf själv.
           Hade tyska företagare inte haft en massa amerikaner i styrelsen av sina företag och enorma skadeståndskrav på sig för det krig som Britterna ensamma orsakade, hade dom hanterat oron som kommunisterna, med angloimperiets goda minne, orsakade utan att ge upp det parlamentariska systemet. Utan ett upplevt eller verkligt kommunisthot vore det än mer osannolikt.
           Hyperinflation och senare börskrash under 20-talet var inte ofrånkomliga följder av kapitalismen utan noga planerade och regisserade av angloamerikanerna för att styra Europa in i storkrig. Britterna har tom erkänt att dom finansierade Mussolini 1917.
           Sanningen är troligen att dom finansierade honom redan 1914 när han bytte fot från socialist och blev krigshetsare.

          • Usa är en del av det jag kallar angloimperiet. Som kortform av angloamerikanska..
           Bra att det missförståndet kunde klaras ut. Det kanske har skapat oklarhet i våra tidigare utbyten.
           Jag brukar skriva brittiska imperiet när jag syftar enbart på dom men kanske inte är helt konsekvent. Men det är komplicerat sen 1800-talet eftersom Britterna då började starkt influera Usa ekonomiskt, intellektuellt ideologiskt politiskt och religiöst. I många senare skeenden har anglofiler i andra länder agerat som mellanhänder, kanske inte alltid fullt medvetet, eftersom dom då varit starkt influerade av ideer fån Britterna och uppfattat sig som i huvudsak självständigt agerande. Jämför vårt etablissemangs beteende.
           Winning the hearts and the minds har länge varit Britternas styrka. Och vår oförmåga att inse det på motsvarande sätt vår svaghet.
           De viktiga tankesmedjorna i Usa torde vara sammansatta i överensstämmelse med Britternas intentioner. Det sk angloamerikanska etablissemanget var en helt och hållet Brittisk skapelse och inte något där Usa hade initiativet.
           .

          • Ian Paisley i boken ’Irland. En gruvlig skönhet’ (1975) kan troligtvis lånas fortfarande på biblioteket. Byt gärna ut papister mot muslimer eller judar:
           ”… man kan inte äga frihet och samtidigt ha papistiskt kungadöme … allt tyranni flödade ur en enda källa och den källan är Vatikanen … allt det bästa i en fri demokrati, allt det mest högtstående i den engelska friheten flödar … slaget var sanningens strid mot lögnen, tyranniets mot friheten. En strid för bibelns protestantism mot alla onda papistiska påfund … det finns i denna natt krafter i denna provins som genom samma despotiska tyranni skulle frånta er den frihet ni så hårt arbetat för, stjäla och smussla era privilegier ifrån er, allt detta som är ert på grund av era förfäders uppoffringar.”
           Paisleys hat var nog så verkligt för katolikerna. Men kanske var även hans hat ett inbillat hat, som Hitlers hat hade mot judarna. Jag är ingen psykolog så jag kan inte värdera om deras hat var inbillat. Ett hat som du bagatelliserar.
           SD:s politik är densamma som DUP hade och har.
           Unionistiskt företagsamhet ville också ha lugn och ro. De hade absolut inget av ’sånt kaos’. De ville suga ut arbetarklassen. Vet du, i Derry var det de irländska katolska kvinnorna som arbetade vid textilindustrin, medan deras män aldrig kunde få ett arbete. Det på grund av att det var billigare för företagen att anställa kvinnor.
           Samma ord av försvar använde anhängare till DUP, UUP och britterna när påstådda attacker från IRA förekom. Visst attackerade IRA – och andra republikanska paramilitära rörelser – militär, RUC stationer, medlemmar ur lojalistiska paramilitära grupper – men det fanns även sk Dirty Tricks attacker från lojalister som samarbetade med britterna, t ex attacken vid McGurk puben, mordet människorättsadvokaten Pat Finucane. Då sa DUP och UUP ungefär så här: ’Man bör utgå ifrån att dom lätt kan bli utsatta för provokationer och hot som läget är.” Alla vid den tiden använde samma uttryck och ord av försvar som Peter Grafström använder – ’Man bör utgå ifrån att dom lätt kan bli utsatta för provokationer och hot som …’ (här ändrade jag ord i Peters mening men som i stort sett inte spelar någon roll) ’… opinionsläget är’. Du bagatelliserar våldet som SD använder.
           Även DUP ansåg senare på början av 2000-talet att sådant våld sabbar deras rykte för att vara ett respektabelt parti. Men då och då – precis som det gör med SD – proppar hatet och våldet upp bland medlemmar och även vissa höga medlemmar hos DUP.
           Samma sak som du säger om SD:s ’deras strömlinjeformade kolleger i riksdagen är mindre klandervärda’ om DUP:s partiledare Arlene Foster. Hon är mycket respektabelt och strömlinjeformad. Jag har inte hört något sekteristiskt uttalande från henne. I alla fall inte sedan hon blev partiledare.
           DUP har möjligtvis inget samarbete med nazistiska partier i England – det eftersom det kunde skada deras ’respektabilitet’ – men deras medlemmar och sympatisörer har det. För ett antal år sedan sågs nazistiska, sydstats, israels(!) vaja tillsammans med den brittiska Union Jack i de lojalistiska områden.

          • Jag glömde nämna författaren till boken ’Irland. En gruvlig skönhet’. De heter Jill och Leon Uris.

         • Det var som sagt SD men du återkommer till NMR för att kritisera SD.
          Du visar därmed att du inser att där inte finns mkt att peka på som styrker anklagelser för fascism.
          Järnrörs-’skandalen’ är inte ett exempel på oprovocerat våld eller våld överhuvudtaget utan tyder på förberedelser för ngt. Tex att kunna försvara sig mot ngt väntat hot.
          Man bör utgå från att dom lätt kan bli utsatta för provokationer och hot som opinionsläget är. Att dom sen inte fattar att det sabbar för deras parti är en fråga om självdisciplin men ingen garanti för att deras strömlinjeformade kolleger i riksdagen är mindre klandervärda. Sveriges riksdag och alla de senaste regeringsblocken har blod på sina händer genom stödet till imperialisterna.
          Eftersom vi inte vet vad som utlöste det finns det ingen anledning att göra stor sak av det. Och Afa är veterligen betydligt mer inblandade i våldsaktioner än NMR.

          • ”… utan tyder på förberedelse för ngt. Tex att kunna försvara sig mot ngt väntat hot.”
           Även anhängare till Paisley tillverkade spikförsedda påkar för vad de ansåg ’… kunna försvara sig mot ngt väntat hot’.
           Precis som SD ansåg DUP ’… att de blev utsatta för provokationer och hot’.
           DUP:s ledare Arleene Foster är strömlinjeformad och mindre klandervärd i den lokala regeringen än vissa övriga medlemmar ute i samhället (sk fotfolket). Precis som ledningen för SD.

          • I Irland gjorde dom ju mer än förberedde sig vilket du själv exemplifierat på ett bra sätt.
           Att man är beredd på att försvara sig innebär inte att man önskar att det kommer till handling. Analogt med Sveriges långa neutrala period.
           Och det var antagligen i det uppkomna läget som du beskriver från Irland, relevant att vara beredd oavsett vems fel det var från början.
           I SDs fall handlar det mer om att dom borde förutsett hur det skulle utnyttjas mot dem.
           Å den andra sidan betyder det att dom är mänskligt ofullkomliga och inga strömlinjeformade politikerrobotar.

          • Beredvilligheten, beredskapen till våld, till överdrifter, obetänksamheten, våldsidealen är den hand handsken verkat sakna. Att med sådan brist på förstånd nå ända in i riksdagen synes kräva avancerad support.. & vilka pengar har sitt bästa kännetecken för detta beställningsverk. Dessa ”människor”, denna ”kultur” är inte kapabla till annat än destruktivitet så var kommer luften under vingarna ifrån?

           Reaktionsmönstren är inga ursäkter, de är bekräftelser på brist på karaktär. Det är väl knappast det fascism inte behöver utan just det som passar. Skitstövlar behöver riktiga fötter..

           Tack förresten, Grafström för att du vill sitta på pottan. Klandra nu ingen annan för ditt val. I spegeln om du gitter titta, kommer ringen synas länge.

           Några rader ur https://castoropollux.wordpress.com/2012/12/31/andens-tid/

           ”I tillvarons fullständiga töcken tungan slinter

           Man tror att snön smälter men i sinnet det förblir vinter

           för den som har allt att vinna och inget längre har att förlora

           Kan ju kosta på sig ett primitivt ”din lilla hora”.

           Ur Moders Sveas bästa kvarsittarkull

           ursäkter kommer i samstämd kör ”han var ju full”.

           Modigt försvar mot unken rasism, utsatthet och arrogans

           belönas inte, och hatets hundar viftar till bekräftelse sin svans.

           Inbiten är den kulturella vanan att kalla tjejer blatte-luder,

           gapar efter mycket, biter sig inte i tungan eller portförbjuder.

           Var i den svenska kulturella skatten, klara djupa brunnen kan man hitta

           intelligensen i ”Du argumenterar som en fitta”.

           En smal politik utan inre gränser spränger alla yttre,

           smala gångar, tjocka höga murars byggare gör entré

           på hjärtats ömtåliga kammare görs stora ärr,

           blir verkligen toleransen större än i forna DDR?”

           Våldet är alltså inte riktat bara mot kvinnor utan mot allt som verkar hota en inbillad värld inte bredare än en planka..

          • Precis som SD och DUP har du ursäkter till allt våld som högern, fascister och nazister företar sig. Även Hitlers. Enligt dig är det alltid någon annans skuld.

          • Lojalisternas våld var inte alls i relevant till medborgarrättsrörelsens NICRAs krav på bostäder, jämlikhet, demokrati och fred. Ideligen attackerade lojalisterna (B-specials, RUC, lojalistiska paramilitära organisationer och lojalistisk pöbel) fredliga demonstrationer. Lojalisterna och unionisterna ansåg att deras envälde var på väg att försvinna i vänsterrörelsernas krav, så det var därför de slog ner alla tendenser till demokrati – som de tidigare gjorde. Alla uppror i Nordirland före 1965 kväste man genom våld, terror och diskriminering från den lokala regeringsmakten och orangeorden. Så de antog att det skulle lyckas i slutet av 60-talet också. Så det var inte ett försvar – det var ett förtryck och diskriminering av irländska katoliker från den unionistiska medelklassen som samarbetade med den brittiska överklassen.

          • Kerstin
           Afa förbereder sig inte bara utan använder målmedvetet våld. Kanske är dom infiltrerade av Nato etc men ni undviker ämnet.
           Du argumenterar mot en icke-existerande motståndare som du tillskriver egenskaper jag inte har. Jag uppfattar att du hatar SD men det du kritiserar dom för är bara vanlig politik från förr. Då skulle S & M aldrig ha ställt till det som nu. Det du nämner om Irland är av intresse i sig men är ingen bra parallell. SD är inte en del av en kolonial inträngling.

          • Jag kan inte svara för AFA för jag känner dom inte, är inte medlem heller. Jag vet inte heller om jag sympatiserar med dem eftersom jag inte känner till dem och vad deras organisation går ut på. Det är som om jag som SKP:are skulle svara på Vänsterpartiets politik vilket jag inte kan.
           Och dessutom försöker du byta ämne – som du och andra alltid gör när fascismen i SD kommer på tal. Artikeln handlar om om SD är fascistiskt eller inte. Inte om AFA.
           Hat? Nej, det jag känner är enbart en rädsla till SD och vad dess politik kan medföra. SD-kommentarerna här på jinge bloggen skrämmer mig – och vad vore Åkesson och Compani utan deras medlemmar och sympatisörer?

          • Har du verkligen så svårt att begripa att förberedelser för att försvara sig inför potentiella hot är en annan sak än att faktiskt gång på gång medvetet och organiserat tillgripa våld.
           Nej vi vet inte vilka Afa är men deras namn är ju Antifascistisk aktion. Och dom uppfattas som vänster. Jag är vare sig medlem eller anhängare av ngt politiskt parti, och anser höger-vänsterskalan är otillräcklig. Din oro har jag förståelse för men det är dom andra partierna som försummat vanligt folks intressen vilket framkallat först Ny Demokrati och senare SD. Att dom har stöd från samma oligarki som de övriga är troligt men med lite mer traditionell vinkling. Vad är det som är så dramatiskt jmf med de andra privatiseringsivrarna och bombliberalerna?

          • ”SD är inte en del av en kolonial inträngning”. Jaså? Ja, kanske inte nuvarande SD eftersom medlemmarna är för unga för att ha upplevt Andra Världskriget men SD är en efterföljare till den historiska nazismen och fascismen som försökte tränga in i Sovjetunionen och andra länder.
           Dagens DUP kan inte heller beskyllas för vad deras förfäder och tidigare medlemmar som företrädde unionisterna och lojalisterna, eller kan de det …? Jag tror det, det eftersom deras politik är densamma som på början av 70-talet.

          • Nordirland existerar pga kolonial inträngning. Irländarna kompromissade och fick finna sig i Britternas brohuvud i utbyte mot mer självstyre i övrigt.
           SD existerar pga missnöje med lokala förhållanden i Sverige.
           Massor av svenskar sympatiserade med Hitler. Inte konstigt eftersom han var utsedd och uppbackad av angloamerikanerna som avsiktligt iscensatte ekonomiska kriser och sen länge stimulerat fram uppfattningen att det var judarnas fel. Många informativa engelskspråkiga bloggar på nätet idag har liknande uppfattningar i kommentarssektionerna. Hitler skulle ha känt sig hemma där. Nu är ju SD snarast Israel-vänliga men att dom tidigare påverkats av en del av det som nazister tror på är inte så förvånande mot den ovan nämnda bakgrunden.

          • Givetvis existerar Nordirland pga att britterna ansåg att Irland var en brittisk koloni.
           Även DUP existerar pga missnöje med lokala förhållande. Det kan vilket parti som helst i ledande position åberopar.
           Skilj mellan att ett parti (eller organisation) och ett land ska kunna försvara sig. Ett parti är aldrig en nation – men jag antar att det är så SD ser sig som. Du är alltså för att ett politiskt parti ska kunna beväpna sig och ta till våld om de så att säga blir ’attackerade’ (minns den falska attacken som nazisterna gjorde mot Polen)?
           Även IRA och de lojalistiska paramilitära grupperna hade/har svårt att lämna ifrån sig vapnen. De ansåg att vapnen var för att de eventuellt skulle kunna försvara sig mot potentiella hot om fredsprocessen inte skulle lyckas.

          • Att individer i ett parti på eget bevåg beväpnar sig och går ut till faran innebär inte att ’ett parti beväpnar sig’. Det var givetvis opsykologiskt när dom vet hur medierna ständigt diskriminerade dom. Men situationen kanske var hotfull. Som individ har man ansvar för sitt handlande både för att agera och för att avstå. Vilket som är rätt varierar. Antifascistisk Aktion verkar anse att deras grupp har rätt att begå organiserat våld.
           Och beträffande historiska exempel.
           Nazisterna gjorde aldrig ngn falsk attack mot Polen. Hitler tog heller aldrig upp den händelsen i sina motiveringar. Däremot begick Polen provokationer mot civila tyskar för att locka Hitler att anfalla. Samtidigt övertalades polackerna av AA att inte försvara den tyska fronten effektivt. Det mesta gjordes vid den andra fronten.
           Den sk Gleiwitz-incidenten hittade angloamerikanerna på efter kriget för att det skulle se bättre ut sa dom rent ut. Dom tom behagade skämta genom att övertala en SS-officer med namnet Naujocks (Läs now jokes) skriva under ett papper från Britterna. Han tilläts aldrig delta i rättegången och vittna men fick förmodligen fördelar av sitt samarbete eller slapp nackdelar. Det var ju Britter och amerikaner som hetsade Polen att göra helt om efter att tidigare ha varit positiva beträffande Danzig-korridoren. Angloamerikanerna lurade Polen att de skulle få storstilad militär uppbackning och Polen trodde sig kunna erövra Tyskt territorium.. Och dom tycks aldrig lära sig ser man av deras nuvarande uppträdande.

          • ”Däremot begick Polen provokationer mot civila tyskar för att locka Hitler att anfalla.” Vad är det för något!?

          • Polackerna hade ju i enlighet med Britternas illvilliga avsikt Danzig isolerat från övriga Tyskland och där provocerade Polackerna tyska civila uppmuntrade av Britterna eftersom målet var att det skulle bli krig och Polens ledning hade vanföreställningar om vad det skulle innebära. Analogt tidigare med provokationer mot Sudetentyskar (I det fallet hindrade England just innan de tyska generalerna från att störta Hitler). Det är inte försvar för Hitler utan en illustration till att det var angloamerikanerna som ville ha kriget. Och Hitler fick genom dessa helt omotiverade germanophoba attacker den förevändning han behövde för att angripa om man nu är övertygad om att han ville det till 100%. Tidigare var ju Polackerna positiva till Danzigkorridoren men Usa och England bestämde.

          • Jag uppfattar att det är tydligt att Hitler som startade krigshandlingarna i Andra Världskriget. Han hade god hjälp av inte minst britternas eftergiftspolitik.

          • Vi är helt eniga Anders om att Hitler startade det. Stalin hade låtit Hitler tro att Sovjet skulle anfalla Polen samtidigt från andra hållet, men Stalin lurade honom och väntade för att senare kalla sig befriare när man några veckor senare anföll. Jag klandrar inte Stalin men Hitler var mkt upprörd över det brutna löftet. Men innan Polenattacken hade Britterna snarare pressat Hitler att han inte skulle få fred med väst utan östkriget. Därför hölls Rudolf Hess fången av Britterna ända till sin död och hindrades att avslöja ngt.
           Tidigt i Hitlers planering var målet förvisso att kolonisera österut och Sovjet hade ingen anledning att lita på honom. Men 1939 hade han redan fått så mkt utan strid att han sågs som en framgångsrik ledare. Hade han fått fred av samma Britter som givit honom den gåvan hade han troligen inte tagit risken att slåss ensam mot Sovjet. Han trodde på saklig grund att England skulle slåss tillsammans med nazisterna eftersom nazismen hade ungefär samma rasistiska mål. Anglosaxare som enligt Rhodes skulle ta över varje beboelig del av världen eller SS som skulle avla fram en germansk elitras för att befolka världen. Britterna hade nog gärna sett att Hitlers lebensborn hade fått pågå längre i alla länder innan han besegrades. Hitler var inte bokstavligt talat Brittisk agent men bildligt talat. Han utförde det dom pratade om.

          • Erkki Hautamäki nämner det i Finland i stormens öga från 2005. Den baseras på Mannerheim dessförinnan avhemligade dossier S-32 med information från Ms spioner.
           M tilläts inte att ta upp dom sakerna i sina memoarer. Han hade bla en tolk hos Tyskarna och andra medhjälpare. Han avslöjade också att Britterna och Stalin hade en hemlig överenskommelse ca en månad efter M/R pakten som innebar ett gemensamt anfall mot Tyskarna norrifrån efter att först ha ockuperat Skandinavien. Britterna och Fransmännen skulle ta Norge och Sverige, Britterna skulle bla ta Göteborg. Och Sovjet skulle ta Finland. Hitler fick reda på det när han tvingade ner ett kurirplan med handlingar.(Låter som avsiktlig läcka för mig) Det påverkade givetvis Hitlers anfallsplaner mot Norge. Väl där förlorade Britterna avsiktligt till Tyskland både under Neville Chamberlain och Churchill. Britterna ville inte ha fred och önskade Tysk aggression men hade inte avsikt att hindra dem att hålla igång kriget bla med svensk malm.

          • Britternas politik var väl inriktad på att Hitler skulle anfall huvudfienden Sovjetunionen, utpekad i bl.a. ”Mein Kamp”. Därför eftergiftspolitiken, och den avvaktande politiken med begränsade insatser 1941-44. Ska det ta 3 år att planera en invasion av Frankrike (D-day)? Vem tror det?

          • Instämmer ang Britternas och Usas inställning. Men dessutom var det ju mer än eftergifter. Det var både aktivt stöd och samarbete i produktionen. Stukan byggde på amerikanska patent och dotterbolaget till I T & T (heter dom tror jag) var i högsta grad medverkande i produktionen av det kraftfulla stridsflygplanet Focke Wulf. Många fler exempel finns. Även efter Hitlers krigsförklaring mot Usa fortsatte produktionen som vanligt och Usa fick återinvestera vinsten inom Nazikontrollerat område och kunde senare hämta ut den. Direktörer från andra amerikanska dotterbolag roterades in istf de tidigare amerikanska.
           Nazityskland kan rent av ses som en sort teknologiskt testområde för angloamerika. Och Rockefellers som i sällskap med Britterna var före Tyskarna beträffande rasbiologi och rasförädling, finansierade Kaiser Wilhelm-institutet där sånt förekom. Man kan se det som ytterligare ett exempel på Tyskland som testområde.

          • Ja, det är alltid enligt dig någon annans fel när nazister och fascister (SD) beväpnar sig … Driver du med oss?
           Även en mördare skuldbelägger offret, och anser att det var offret som gjorde att han/hon mördade offret.
           Anser du att en kvinna har en skuld i att mannen misshandlar henne?

          • Kan du visa att dom inte hade skäl att frukta för hatiska motståndare? Som sagt antifascistisk aktion brukar ofta våld. Och spontant våld mot såna som kallas rasister förekommer. Jag skulle själv inte ge mig in i ngt handgemäng frivilligt och inte rekommendera andra men i motsats till dig dömer jag inte på förhand utan att veta bakgrunden. Vid ett tillfälle skrev jag ngt kritiskt om invandringspolitiken och råkade snabbt ut för dödshot i form av en hängsnara som lades framför mig. Jag fotograferades på ett provocerande sätt. Jag misstänkte att det inte var en spontan utan organiserad åtgärd sammanhängande med att man kartläggs för webbaktivitet. Så det kan ha varit relaterat till västs underrättelsenätverk. Men jag vet inte säkert.
           Och fascism är egentligen korporativism vilket kan vara både vänster och höger.
           I båda fallen sorterar företagen under staten. Jag tror inte SD går att hänföra dit mer än de övriga. Folkpartiet införde det för bönderna 1932 och S fyllde på med Saltsjöbadsavtalet.

          • Det är självklart att jag och SKP fördömer våldet som HBTQ personer utsätts för – oavsett vem det är som utför våldet. Vi sätter inte locket på. Men troligtvis har vi inte sett det inslaget och därför inte rapporterat om detta. Vi är ett litet parti som försöker ha ögonen med oss men …
           Vad menar du med ’kulturvänster’ – finns det någon sådan?

        • Vi kan nog vara säkra på att om IRA valde några mål så var de militära. Att sedan supporten från den vita överlägsenheten utförde attentat som skylldes på IRA verkar du inte ens förstå eller ha funderat över. Inte heller att paramilitära/hemliga militära styrkor sköt fotgängare och skyllde dåden på IRA. Allt för att upprätthålla bilden av terror. När G Adams förhandlade om fred sprängdes bomber som få kunde tro var IRA….

         Inte ens det brittiska rättssystemet ville eller kunde sköta sin kort väl. Du kan väl se ”In the Name of the Father”. Trailern är här https://youtu.be/iVKzfGyZTyo

         Att sätta ett parti som blundar för så mycket är givetvis att bjuda katastrofen till grytorna och bordet.. Det har dessutom beställts från menyn förr…..

         • Nej, det stämmer inte. IRA dödade civila. 1979 dödades drottningens kusin Lord Mountbatten i bomb. 1984 exploderade Brighton bomben på ett hotell där många brittiska parlaments ledamöter var samlade, 5 dog och 31 skadade. Efter en varning från IRA så lyckades polisen evakuera de flesta i Manchester 1996 men 200 blev skadade av en IRA-bomb. Det har varit ett flertal av sådana attentat.
          Sedan har IRA utfört bombattentat i lojalistiska områden. De har även dödat människor som var dom ansåg tillhöra lojalistiska paramilitära grupper.

          • Jo, det är säkert så att målen hade anknytning till kriget mot överheten. Mot det står alltså ändå Brittiska hemliga underrättelseintressen som boostade bilden av IRA som grymt, terror osv, med sina falseflags. Det förtar intrycket av IRA som alltigenom en förfärlig fiende. Vad man måste fråga sig är hur länge det intresset grumlade beskrivningen av konflikten & så att säga stod för underhållet..

           SAS blev ju påkomna i Irak med samma sak. Det lär alltså inte vara den enda gången utan en bland alla andra.. Motivera politiska beslut, hålla tvivlen på låg nivå, hålla anspänningen, hotbilden och skrämma befolkningen.. Oljeutvinning & export har väl från Irak har inte precis fallerat under betingelserna av osäkerhet, hot & terror som alltså förblivit en angelägenhet för befolkningen som ju inte har särskilt mycket att skydda sig med. Medan bolagen kan köpa sig vilken säkerhet som helst..

           Jag tror fortfarande inte att IRA var i närheten av att försöka sabotera förhandlingarna G Adams höll för varaktig fred, utan att det var Brittiska intressen som hoppades sprängningen i London skulle minna om IRA och bilden man noga upprätthållit. Fred var som ofta det Britterna minst var intresserad av. Precis som Israel, USA eller andra med ambitionerna av totalitär kontroll.

           Har för mig att Joe Vialls beskrev några senare större London-attentat som beskrivits som IRA’s som ytterligare falseflags.. som alltid mycket noggrant och med forensikerns analys. Precis som hans förklaringar om mordet på Yvonne Fletcher var arrangerat för att försätta Ghadaffi i politisk-, ekonomisk-, medie-skugga.
           Hotellsprängningar, nattklubbar och mycket annat hamnade i ett helt nytt ljus.. Terrorn var önskad, beställd, beräknad & inte alls utfört av dem som pekats ut..

           Fascismen är sig lik. Spelar på vår rädsla, vår perception. Givetvis boostad av skräcken, hoten, osäkerheten, våldet.

           Hotbilder, Sverjevänner & fiender, ”extremister”, rasism, hat, förakt, hela konkarongen finns med i SD’s vokabulär och beställarna av det har väl fått precis allt de vill ha för sina pengar.. Det fick de med Shitler, Franco, Mussolini osv.. Vem de önskade i USA skulle jag ju vilja veta…

          • Ja, det är rätt. Alla känner till vad IRA är men få känner till vilka UVF, UFF och m fl är. Tillsammans med britterna, RUC och B-specials (nu UDR) begick de lojalistiska paramilitära grupperna något fler attentat än vad IRA.
           Sedan infiltrerade den brittiska säkerhetstjänsten IRA så till den milda grad att det begicks några dråpliga men tragiska misstag attentat när de (Special Branch, RUC:s underrättelsetjänst, MI5, m fl) brittiska säkerhetstjänsterna råkade döda varandra i brist på information. Och alla beskyllde på IRA.

         • Jag syftade inte på IRA utan på den andra sidan och är väl medveten om Britternas infiltration etc. Men givetvis begick även IRA en del grymheter. Det var emellertid inte den motsättningen jag avsåg att belysa utan det handlade om att peka på olikheten mellan det Nordirländska våldet och SD.

          • Det enda olikheten mellan 1960-talets lojalism och unionism i Nordirland och SD var att unionisterna hade den totala makten. SD har det ännu inte – och Gud hjälpe oss om de någonsin får den makten.

       • Angående bristen på anklagelser, åtal för terrorbrott, så klarar sig NMR bl. a. på att de är så dåligt medietränade..!? Att sprängningen i sig är nog så skrämmande och politiskt betungande bekymrar sig inte det bunkerlika lagrummets tjänsteandar om.

        Terrorn har försäkrats en egen nisch som om man vill ha kontroll över den…

        Att sedan terrorlagstiftningen i sig är gummilik & rättsosäker betyder att man kan åtala vem som helst ger häxjakter den dimension det en gång hade i korruptionens tjänst.

      • Engelska Wikipedia Ian Paisley: ”In May and June, the UVF petrol bombed a number of Catholic homes, schools and businesses. It also shot dead two Catholic civilians as they walked home.” ”Follong the killings, the UVF was outlawed and Paisley denied any knowledge of its activities. One of those convicted for the killings said after his arrest ’I am terribly sorry I ever Heard of that man Paisley or decidees to follow him’.”

  • Utan att näringslivets intressenter var huvudspelare i konceptet sänka lönerna , förstör LAS, arbetsrätt osv, privatisering hade det ju inte varit någon idé att importera ”arbetskraft”.

   Att av humana skäl ta emot flyktingar eller ge invandring plats är inte import på samma grunder som ”öppna portarna på vid gavel”. Nyliberalismens enda väg till privatiseringens fullkomning o låglöneparadis är ju att dränka staten i utgifter och där se vi migrationsindustrin som ett av de tydligaste. Alliansens spel för ett galleri som skulle ge blytyngd åt ”omsorg” för andra handlade ju bara om att belasta våra kommuner, stat med mer utgifter. Helt enkelt sänka skeppet..

   Att transformation av människor från resurser till blott utgifter, kostnader gick lika bra på 30-talet är väl ingen nyhet. Att depressionen i USA och europa tjänade flera syften ska ingen tvivla på. De inbördes konflikterna bland folken tjänade alltså kapital o näringsliv på eftersom den samlade kraften mot de som vann på problemen slapp uppmärksamheten. Beslutsamheten i det och förvillelserna som SD organiserar tjänar inga andra syften än förleda en stor del av arbetarklassen att sabotera för sig och INTE organisera sig tillsammans för att vinna över dem, näringsliv, nyliberaler som de facto skapat problemen och givetvis gläds åt att en SD-röst fullständigt missar poängen. Att organisera en pöbel som hjälper näringsliv vinna matchen ser ut och fungerar som bokstavlig walk over..

   Givetvis har ju SD redan visat sig vara det näringsliv, nyliberaler önskar sig. Med skattesänkningar slipper ju de vara med och höja några löner, utom sina egna då, en åkomma de har gemensamt i det totalitära svek som rullar över befolkning & land. Ett värdekonservativt parti bär ingen revolution i sig och att stötta privatiseringsiverns Allians löser inte problemen i vård, skola, omsorg alls utan befäster dem. Där är SD osvikliga också. De har inte en enda plan för hur dessa tre av välfärdens pelare ska bestå annat än boosta privatisering & segregation?

   Kan man inte skilja på humanitära skäl och ekonomiska, dvs dränka oss i utgifter ska man givetvis rösta på SD för att hålla fördumningen på rätt och effektiv nivå..

   Läroexemplet Trump är tydligen inte till någon hjälp att stärka tvivlet på vad girighet och idioti kan åstadkomma i ett land.. Bara blint hat kan missta den skära elefanten för något annat än vad den är.. Åkesson som elefantunge utgör ingen skillnad i svårigheten att skilja väsnter från höger, mänsklighet från omänsklighet. SD är ju bara en skruvad, iskall skiftnyckel bland alla andra verktyg som sticker ut ur lådan.

   Alliansens hammare och skära i välfärdsfälten slår ju alla exempel och det är SD som är förutsättningen för skramlet från verktygen.. Att organisera ett motstånd är för dem inte att tänka på.

   • Hej
    Vet inte riktigt vad du vill. Bara att du sparkar hej vilt omkring dig på allt du tycker är fel. Hur vill du ha det istället då? Kan du komma med några trovärdiga alternativ så man man slipper undra vad som egentligen händer i samhället var gång man läser ett nyhetslöp.

    • Så där säger alla sd-anhängare..

     Jag vill bevara välfärden och förgylla den. Det är inte så svårt att räkna ut särskilt inte med tanke på hur Allians/SD/privatisering hotar den, som en enda man/hon/hen/det.

     • Nja…. Det där är väl inte helt sant. Det finns exempel på när den vänsterstödda socialdemokratin velat privatisera inom äldreomsorg men då sd varit tvärt emot. Jag kan visst hålla med om att sd har en borgerlig touch men de ligger också nära socialdemokratin i tillväxtfrågor men kan också ligga väldigt nära vänstern som tillexempel att bevara gröna lungor när kapitalet kräver total exploatering pga urbaniseringens samt räntepolitikens skenande värdeökning på fastigheter inom städerna.

      Sen har vi då den andra frågan där liberalismens, socialdemokratins samt vänsterns politiker ser ut som strutsar med huvudet i sanden. Men ibland kan komma något förslag som är skrattretande och som man häpnar. Säj Eliasson det räcker…

    • SD startade som ett fascistiskt parti med tjocka blå nasseådror. Att så många av dessa sista entusiaster nått så långt som in i riksdagen och framställer sig som nybadade svenska demokrater är redan det illavarslande.. ”Ett tvaget svin återvänder till smutsen” och där vill jag påstå att SD inte kommer svika sin naturtrogna logik.

     Essensen trogen kommer de ge dålig smak åt vad man än häller i en bägare.. Inte oväntat lyckas de ständigt med det som om utslagna armar är deras enda försvar och säkraste tecken..

     Hur Ian Wachtmeister kom in som mentor åt en vilsen elefantunge är kanske ingen gåta.. Ian Vaktmästare har väl alltid tyckt att andra bara innebär utgifter, bekymmer & besvär…

     Elefant, hundhuve. Det spelar nog ingen roll vem som utför jobbet. Precis som teorin vad hade hänt om inte Shitler kommit till makten? Tja sponsorerna som visar sig vara desamma genom millennier hade ju med ljus & lykta ledat reda på ett annat arsle att skita ner historien med..

     Kraften, makten som korsfäste den besvärlige frälsaren & höll rikedom & girighet för naturlig är de samma hur många tusen år som går eller blott en dag.

    • Med ett parti i illusionen att all mediaexponering är reklam så förstår jag precis varför de använder sin översvallande kriminalitet som magnet. Få vanliga/normala människor skulle nappa på det ”inflytelserika” konceptet. Men visst lockas järnrörsmentaliteten av de svallande vågorna av elektriska fält.. SD har ju bara kopierat allsång på Skansen och satt sin melodi på konceptet.. Huvudsaken för dem är ju att man sjunger inte vad..

     I abortfrågan vill de ha fler kriminella på gatorna. Den som en gång gick ner ser de likt Satanyahu en politisk vinst i att garantera och öka den suspekta väljarbasen.. En utstuderad fascist som den senare är väl ett exempel så gått & ont som något för att förtydliga hur det går med en ”demokrati” om haspen inte sitter på, om pållarna får lösa tyglar..

 9. Skulle vara intressant om de som påstår att SD inte är rasistiskt kunde kommentera SD:s programskrivningar om ”essens”. En essens som karaktäriserar individer och folkgrupper och som är nästintill omöjlig att förändra. Byt gärna ut ordet essens mot ras och förklara skillnaden. SD gör ju allt för att inte se ut som ett fascistiskt parti och följer på så strikt rekommendationerna de fick av de nazist-veteraner som grundade partiet. Nu verkar det ju som starka krafter inom SD vill tuffa till politiken, för vilket existensberättigande har SD när flera riksdagspartier i princip köpt SDs politik rakt av? Så då får vi med all säkerhet en taktik-förskjutning. SDs inspirationskällor bland 30-talets socialkonservativa i Lund är belysande. Socialkonservatismen hindrade inte dessa krafter från att vara tyskvänliga och anti-semiter, snarare tillhörde de Hitlers stödtrupper. SDs syn på den nationella frågan där en nation i princip bara kan bestå av en etnicitet är en inställning som delas av flera både till vänster och till höger. Stalins i sin skrift om marxismen och den nationella frågan från 1913 skulle inte ha mycket att invända.Detta är kanske en av förklaringarna till att vi ser ett närmande mellan extremhöger och delar av maoistvänstern. Försvaret av det nationella oberoendet blir då automatiskt ett försvar för en etnicitet. Och mycket riktigt så vänder sig tex Jan Myrdal och andra också mot multikulturalismen. Stalin på sin tid kallade det kosmopoliter. Pol Pot på sin tid tackade dåvarande SKP för sitt stöd av försvaret för khmer-rasen. Det är därför logiskt att se ett närmande mellan politikens ytterkanter. Men först måste man putsa på analysen, Kindberg-Batra tycker inte att SD är fascister utan auktoritära och i vissa vänsterkretsar ser man en motsvarande förskjutning. Frågan är varför?

  • Mycket bra sagt, Sven Andersson!!! Många tack för detta.
   Så har Anders något svar på Svens fråga?

  • Oavsett hur man uppfattar SD’s bruk av uttrycket essens, ställer jag frågan:
   Är det rasism att förhindra utplånandet av den egna stammen och kulturen?
   Man kan ha olika uppfattningar om det blir ett utplånande men man kan inte frånkänna folk rätten att vilja mota en utveckling som upplevs leda dit.
   Det är en målmedveten strävan från den i världen dominerande oligarkin att uppnå just den graden av förändring och splittring som motiverat dessa skeenden sen 1920-talet. Syftet är att försvåra för nationalstater att hålla ihop och söka styra sitt eget öde. Splittringstaktiken började redan vid den utifrån manipulerade sk franska revolutionen.
   Många marxisters verklighetsuppfattning bygger på en felaktig historiesyn, som gör att Marxister istf att se den dominerande oligarkin som motpart, blandar samman separata nationalstater till en kapitalistisk röra av lika goda kålsupare och förespråkar just den internationalism som konspiratörerna önskar och är förklaringen på monopolkapitalisternas stöd till utvecklandet av kommunismen ända från starten.
   Det är dom som ser att det finns en enskild oligarki, den angloamerikanskt dominerade, som griper in överallt och därför är huvudfienden, som med den insikten ser att de har en del gemensamt mellan höger och vänster. Medan många inom vänstern som framgår av både artikel och kommentarer har lurats att gå fiendens ärenden.

   • Jag tror som du att att genom att förgöra nationalstaternas individuella viljor och kulturer kan det internationaliserade kapitalet organiserat genom större federationer som EU, USA, m.fl. samt med hjälp av de upprättade handelsavtal skaffa sig större makt än staterna själva och undergräva demokratin helt och hållet, det lilla som nu fanns kvar. Allmänna val kommer fortfarande finnas men utan alternativ. Ett folk, Ett system, En ekonomisk makt (storborgarnas).

    • Vem och vad förstör en kultur? Vilka kulturutövare menar du?

     SD som röstar på kapital, finans, privatiseringar, Allians, skattesänkningar framstår som ”arbetarkulturens” fiende i mina ögon. Med vänner som SD behöver den inga fiender.

     • ”vad förstör en kultur? Vilka kulturutövare menar du?”

      Främmande inflytande kan förstöra en kultur. Ett västerländskt inflytande i Ryssland skulle effektivt bryta ned den ryska kulturen och förmodligen splittra Ryssland till sönderfall men Kreml vet om det tack och lov.

      Vårt eget land håller på att splittras sönder p.g.a. allt främmande inflytande från olika håll. Ett framväxande gangstersamhälle ligger verkligen inte i den svenska kulturtraditionen. Inte ens hemligheterna är hemliga längre. Sverige har blivit en våldtagen nation.

      Kina öppnade samhället för främmande kultur men i just det fallet tror jag kommunistpartiet där gjorde helt rätt. Allt annat hade förmodligen varit sämre och idag är också Kina en stormakt med respekt.

      • ”Splittringen” är nog mest ett skrämskott SD ständigt blåser rakt upp i luften.. Tillsammans skulle vi ju vinna mot makternas försök att ta ifrån oss arbetsrätt, LAS, garanterade löner, men SD har ju inte den agendan. De löper med som de svarta fötter de är i politiken. De försöker väl vara roliga med att afrikaner inte kan bli intelligenta och att det satt sig i fötterna på iq-bristernas stormtrupper är ju inte så lite komik. Ödet letade länge efter den ironin innan SD et al kom som räddande/räddare änglar. Solidaritet med alla förtryckta lönar sig inte för dem. Det vet gudarna och förser dem med självtillräcklig insikt så att fallrepen radar upp sig framför dem i en aldrig sinande ström…

       Det framväxande ”gangstersamhället” är ju inget annat än konsekvensen av privatisering, effektivisering av polisens verksamhet, bantning av rättssystem.. De fyra snarorna som likt i USA skapar förutsättningar för våldet istället för tryggheten att bli den dominerande faktorn. Säkerhetsindustrin kan ju inte undgå blåsor i sina frenetiska labbar.. Det är så fascismen knyts till våldet och är siamesiska oskiljaktiga tvillingar.

       SD har ju tydligen tagit tjuren vid hornen och återställt den svenska ordningen för brottsligheten. Svenskar skötte själva våldtäkter & hustrumisshandel såväl som mord. Initiativet till att fylla statistiken måste ju återupprättas.

       Några av Sovjets egna ledare med Stalin i spetsen var väl experter på att bryta ner den egna kulturen, skrämma folk till lydnad osv.. Västs intåg i och med privatiseringen kunde ju blivit dödsstöten. Den föredrar ju ”vi” och med SD’s hjälp har den alla förutsättningar att lyckas. Fördumningen har inga begränsningar varken här eller där. Sänkta skatter som mantra får en att glömma att lönen ändå inte kommer räcka i marknadens & den lägre lönens paradis..

       Vad som än skiljer SD’s kulturella excesser så inte skiljer sig den ifrån Stalins eller andra fascisters.. Förbudstiden kommer framstå som blek när ordet & tanken binds vid snörräta pålar. Det uppfattas ju inte som en brist bland de närmast sörjande för vår undergång. Att inte veta vad som är upp eller ner är ju beklagligt för alla oss andra när löftena inte annat än kan svika Alliansens & SD minst förtrogna och aningslösa.

       Om man blir lik Stalin eller Shitler i sin politik spelar väl kvitta. Att dö av pest eller kolera gör ingen särskild skillnad..

 10. Jag misstänker massutmaningen kan bli en draksådd för den svenska socialistregeringen (reformister) när den nya amerikanska adminstrationen för att skydda landet mot terrorangrepp inför skärpta lagar för icke amerikaner när de vill besöka USA.
  Vänsterliberalerna hos oss här i Sverige har däremot istället infört svängdörrar för folk som far ut och in från Sverige och terrorister lär heller inte vara något ovanligt. Jag förstår nu att USA vill skydda sig mot Sveriges vind för våg och lössläpphet för att inte själva bli måltavla för en oansvarig migrationspolitik. Det här kan då skada den svenska socialistregeringens minst sagt inställsamma politik mot USA och den imperialism som frisläppta kapitalismen där kräver. Dag för dag blir det allt lättare att förstå den ondgörande och vinklade samt propaganda-artade journalistik som Public Service sedan länge bedrivit både mot den nye amerikanske presidenten DJ Trump samt Putins Ryssland som förmodligen betraktat den svenska utvecklingen med både med skräck och vånda till vad som kan hända när man gör den liberala demokratin till den enda och sanna vägens politik.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kravet-fran-usa-ge-oss-information-annars-infor-vi-sanktioner

 11. Ur Fjärde Internationalen 2/1980, Michael Löwy i artikeln *Marxismen och den nationella frågan’:
  ’I senare skrifter (speciellt den om Irlandsfrågan) visade Marx att bourgeoisien inte endast har en tendens att bevara nationella motsättningar, utan att den i själva verket även tenderar att öka dem, eftersom:
  a) kampen om marknaden skapar konflikter mellan de kapitalistiska makterna,
  b) en nations exploatering av en annan skapar fientlighet mellan nationer,
  c) chauvinismen är ett av de ideologiska medel som gör det möjligt för bourgeoisien att behålla sitt herrevälde över proletariatet.’

 12. Dagens socialdemokrater med Löfven i spetsen anklagar Sverigedemokraterna för att ha ”nazistiska rötter” men var det inte Socialdemokraterna som tidigare hade ett rasbiologiskt institut? Är inte det att ha nazistiska rötter?

  Var sak har sin tid brukar det heta och man bör vara mer försiktigt att rota i det förgångna och direkt applicera det på dagens situation. För länge sedan var det många arbetare som såg en framtidsdröm i ett kommunistiskt samhälle men hur många gör det idag om man ska vara ärlig? Rättvisa självklart ja, men folk inser ju att det måste finnas något att fördela också samt vill ha valuta för sina inbetalade skattepengar liksom de vill ha valuta för kontingenten till facket. Politikerna ansvarar för folkets gemensamma kassa men det är inte deras egna pengar utan folkets och det är tyvärr alltför lätt att vara generös med andras pengar eller använda dem på fel sätt. Politikerna har haft pengar att fördela men har ändå urholkat den generella välfärden för det svenska folket som jobbat och betalat in för att både få och för de vill behålla den men politikerna har ändå förskingrat den med hjälp av olika politiska grepp som de ansett ligga i tiden eller de utnyttjat för att förverkliga sina visioner. Enligt mig är Sverigedemokraterna inga typiska fascister återuppståndna från en förgången tid, de är snarare en folklig reaktion på politikernas och det etablerade samhällets tidigare handlingar. Fackföreningar, arbetarrörelse och vänstern överhuvudtaget är handfallna inför striden de tagit mot sina egna.

  Jag hörde i filmen de nya svenska nazisterna erkände sig själva som rasister och det är så klart ett sänke som kommer hålla dem tillbaka. Kan ju inte vara särskilt många som tror på mänskliga ”raser” idag och verkligen inte jag heller.

 13. Anders, det du skriver i artikeln om faschismen som statsform är enligt min mening o.k.
  Om SD är ett faschistiskt parti, den frågan tas naturligtvis upp, för att alla andra politiska partier använder begreppet faschistisk som skällsord, för att de inte vet vad de ska kritisera annars! De är väl för lika…

  Följande är min kommentar till SDs programm, där det är tal om den nationella identiteten:

  Människan ska vara vara del av nationens gemenskap. Vad som menas med det ska självklart framgå av att en människa föds in i familjen – „Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap.“ – den ska alltså vara individens naturliga gemenskap, så som SD även ser folket. Individerna föds in i folkets stora familj, som de sen tillhör utan att någonsin blivit frågade, utan att ha valt detta medlemskap. Det är ingen sann bild av den borgerliga familjen som mera kan sägas kännetecknas av olika skyldigheter och plikter än av naturlig enhetlighet. Folket ska likväl bilda en naturlig gemenskap som individen hör till, som ger seder och bruk, men också medel och möjligheter som individen då ska rätta sig efter och inrätta sig i. – ”Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen.” Alla de livsvillkor som gäller i samhället man råkat hamna i, ska man stolt acceptera som naturliga: det är man van vid, man känner inte till något annat. Att man bara anpassar sig till dem utan att bedöma dem, och uppskattar dem som något som passar precis till en själv, att alltså den moderna människans fria subjektivitet ska förverkliga sig själv i det bornerade idealet av en spirande planta – rotad i de förhållanden den vuxit fram ur –, denna livsform, som t.o.m. djuren lämnat bakom sig, ska alltså vara människans innersta behov! SD vill ta sig an uppgiften att organisera den ”naturliga gemenskap” som nationen egentligen (för det är den enligt SD ännu inte) ska vara: …“människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap“ …/de … „ har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.“
  Då måste statsmakten ta fasta på „att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket..”
  Således måste naturen hjälpas på traven och folket sorteras, så att människor som inte hör till nationens gemenskap sorteras ut. Den ”centrala politiska funktionen” är den svenska kulturen som är ”levnadssättet som förenar”… ”en viss grupp av människor” – för inte kan individer från den afrikanska kontinenten eller från Mellanöstern ha insupit ”beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion (naturligtvis kristendomens tradition), ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system” med modersmjölken.
  I SDs människobild finns nämligen … ”en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor…”
  Även om naturen alltså gjort sitt för att samhörigheten förankras i människan, så måste regeringen tvinga folk att tjäna gemenskapen: för självbestämmandet kan ”vara destruktivt för samhälls-utvecklingen och därför måste rättigheterna också vägas upp av skyldigheter”.
  För också om alla de som inte är värda att tillhöra det svenska folkhemmet hade sorterats ut, så återstår ”politikens viktigaste uppgifter”…att … „skapa, stödja och upprätthålla normer, moral, lagar, sedvänjor, miljöer, beteenden, traditioner och gemenskaper som hjälper individen att bejaka de goda och konstruktiva sidorna inom sig själv”; människan är nämligen enligt SDs människobild ”både konstruktiv och destruktiv”, så att ”en daglig och livslång kamp mellan dessa motstridiga krafter, känslor, instinkter och drifter”… ”pågår”. Då är det självklart att en faschistisk regering även sorterar ut oppositionella, vänstervridna, asociala arbetsskygga element, kriminella och andra som skulle kunna motarbeta regeringens målsättning att ena nationen ideologiskt eller av andra orsaker inte är pålitliga svenskar.
  SD sätter alltså likhetstecken mellan individens frihet och plikten att tjäna gemenskapen. Den normala dialektiken mellan människans självförverkligande och de gränser som det har, vill SD inte känna till. Att intresse och plikt motstrider varandra, har SD distanserat sig ifrån. I konkurrens-samhället står varje privatintresse i en motsats till andra personers privatintressen, och därför måste alla privatpersoner hålla sig till det statliga reglementet. SD vill inte veta av konflikterna i det borgerliga samhället, de har ersatt samhället med gemenskapen och de borgerliga privatpersonerna med fosterlandsvänner som lever ut sin nationella identitet i folkgemenskapen.
  ”Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.“
  Riktiga svenskar måste alltså ha en svensk identitet, annars är man inte svensk i SDs mening. Först då är man herre i det svenska huset och medlem av kollektivet som bestämmer. Utlänningar är förpliktade att tillägna sig det svenska kulturarvet, men det är praktiskt taget omöjligt att leva upp till det kravet, som kallas ”assimilation”. Det är alltså detta adelsmärke som utgränsar de som är ”främmande” och som ska hållas bort ifrån nationen.
  Det gäller framför allt för såna som vill invandra i arbetsmarknaden, alltså kommer för att livnära sig här. ”Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem“ .Att pengarna inte skulle räcka till att utvidga socialsystemet till utlänningars livnäring, det är det vanliga argumentet mot invandring.

  För det svenska ”folkhemmets” välfärd ska bara främja svenskarna: Staten ska använda sin makt att uteslutande tjäna folket – ett kollektiv som kännetecknas av att människorna har olika tillgångar att leva av – man måste ju köpa allt man behöver. Äganderätten, som garanterar att man bara kommer åt varor och tjänster med pengar, med andra ord, den kapitalistiska ekonomin, är även för SD tvingande. Deras socialkonservativa folkhemstanke är att ”Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd”, och detta förutsätter att ”den enskildes förmåga att klara sin egen försörjning” med lönarbete, inte får stå i vägen för ”näringslivets konkurrenskraft”. Marknadsekonomin säkerställer ju att människorna sorteras i sådana som har egendom och därför låter andra arbeta för sin rikedom, och en majoritet som måste tjäna pengar genom att arbeta för främmande rikedom. Därför är „Strävan efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet, strävan efter att ersätta revolutionära tendenser med ansvarstagande reformer och strävan efter att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral och lag och ordning” bara möjlig om statsmakten lyckas ”slå vakt om den nationella sammanhållningen”.
  Staten ska alltså tjäna folket – denna ideologiska gemenskap av kapitalistiska konkurrens-medborgare som är beroende av det statliga ”förvaltarskapet” – genom att använda makten uteslutande för att samhällets bas ska fungera. Då måste staten själv vara fri att agera utan att behöva ta hänsyn till utlandet, alltså vara suverän gentemot andra.
  Då är främmande nationella intressen ett hot mot den egna nationen.

  • Oh, du milde tid! Det här är värre än fascism. Det är en ren nazistisk ideologi. Och du, Anders, nämnde att SD inte är fascistiskt utan ett högerparti. Vem är det du skojar, och vem är det som går vilse?
   Det är det här jag ideligen har varnat för:
   ”Då är det självklart att en faschistisk regering även sorterar ut opposionella, vänstervridna, asociala element, kriminella och andra som skulle kunna motarbeta regeringens målsättning att ena nationen ideologiskt eller av andra orsaker inte är pålitliga svenskar.”

   Jag brukar inte svära på den här bloggen. Men någon gång måste vara den första. Och jag säger bara: FY FAN!!!

   Hur ställer du dig, Anders, till kommentaren ’Maggan’?

   • Hej Kerstin
    Du kastar facist- och nazistanklagelser hej vilt omkring dej men företräder själv ett auktoritärt och revolutionärt kommunistparti. Hur är det med åsiktsfriheten i det kommunistiska samhälle som ni själva vill bygga?

    Men angående SD.
    Som jag fattat det är inte Sverigedemokraterna ett parti med en speciell politisk ideologi från början utan startade i en proteströrelse mot invandringen. Jag har för mig rörelsen hette Bevara Sverige Svenskt (BSS). Senare kom ett parti att bildas från den rörelsen och då måste det få en ideologisk grund samt ett partiprogram som arbetades fram utifrån förutsättningarna som då visade sig falla in en socialkonservativ gren vilket var en ledig plats på det svenska politiska spektrumet. Jag tror inte de flesta av SD:s sympatisörer gillar SD särskilt för deras politik i övrigt utan det är snarare protesten mot den förda migrationspolitiken som dominerar sedan tar väljarna resten av politiken säkert med blandade känslor. Något passar bättre, ett annat passar sämre. Det är ytterst svårt att göra en politik som passar alla grupper, några känner sig alltid att de kommer i kläm.

    • Den är god. Du kan t ex kommentera alla nyheter och artiklarna på bloggen. Det vill säga om du håller dig inom reglerna. Jag tror att i stort sätt alla bloggar i dag har regler. Rasistiska, hets mot folkgrupp och oförskämda kommentarer raderas.
     Vi hade tex en debatt med Kommunistiska Partiet (KP) nyligen. Vi har högt i tak när det gäller kritik. Eftersom vi är socialister och debattglada så har jag erfarenhet från 80-talet att debatten vid ett möte kunde hålla på en kväll, eller ett par dagar vid större möten.

     Anders, du har inte kommenterat ’Maggans’ kommentar … Har du samma åsikt som hon? Eller varför har du inte svarat på hennes kommentar om SD?

 14. Kan bara konstatera att jag inte delar Maggans ”kultur”. Överallt i världen är Sverige (ofta numera oförtjänt) känt för sin syn på jämlikhet, mänskliga rättigheter, fred och människors lika värde. Detta är det Sverige jag fortfarande är stolt över även om mycket tyvärr har förstörts. Trots det, det som finns kvar är jag stolt över. Maggan tillhör en annan kultur med sina rötter i Tysklands 30-tal som karaktäriseras av raka motsatsen till den svenska kulturen. Maggan och jag tillhör alltså inte samma kultur. Så frågan blir ju vem som skall assimileras, Maggan eller jag?

 15. Hej igen Kerstin

  Jag har också försökt läsa kommentaren ”Maggan” men tyckte den var så rörig att jag inte kunde få något sammanhang. En kortare sammanfattning med vad Maggan vill ha sagt skulle inte skada.

 16. Kerstin:
  vad är nazism i det här fallet? Det jag skriver om är ju citat från SDs programm!
  Den ideologin är fruktansvärd, men det kan ju inte Anders rå för! Så skäll inte på honom, när han vill diskutera om SD.

  Några ord om invandringsfrågan:

  Utlännings- och asylantdebatten lever av den självklara förutsättningen att flyktingar som söker skydd och trygghet här alltid är en börda. Och om man inte har någon mening alls till det? Om man inte har något emot asylanter och inte heller för dem, för att det rättsstatus som dessa människor har, inte är någon bra handledning för att bedöma deras läge och dessutom inte ger någon orsak att känna sympati eller antipati? Om man inte vill veta hur dessa människor kan hållas borta från ”våra” områden på ett elegant sätt, utan istället vill veta, varför staterna vill hålla dem borta från sina gränser?
  Då är man ute ur asyldebatten. Och det vore nog inte så dumt: när det endast handlar om den ideella medverkan på sortering och utvisning av människor, vilket dessutom de statliga instanserna sysselsätter sig med själva med sina egna kriterier, då vore det bättre att hålla sig utanför den diskussionen. Och istället sysselsätta sig med att förklara debatten och de problem som nationerna har med flyktingar. Enligt vilken grundval liberala rättsstater, pluralistiska demokratier och massmedia behandlar de människor som flyr. Och sen vore det på tiden att dra några slutsatser om de framgångar som den demokratiska marknadsekonomiska imperialismen uppnått.
  Rätten till asyl: som demokratiska stater skriver in i sina grundlagar och som gäller främmande människor, som enligt allmän uppfattning dessa stater inte är skyldiga någonting, men som på grund av politiskt förtryck i sina hemländer har rätten att ansöka om asyl här.
  Nu menar många, att en massa människor missbrukar asylrätten, för att de åberopar den utan att vara utsatta för politisk förföljelse. Att det är svårt, om inte omöjligt, att kunna leva ett människovärdigt liv i t.ex. Syrien eller Somalia eller Kosovo, är inte det avgörande, utan det som avgör saken för utlännings-myndigheten är hur regeringen bedömer de främmande suveräna staternas inlandspolitik.
  Alla de som är emot att flyktingar och asylanter kommer hit ofrågade, är säkra på att de bara är ”ekonomiska” flyktingar som vill ha ”våra” pengar; de tar ifrån ”oss” lägenheter och arbetsplatser, lever gott av ”våra” skattepengar och ljuger för att få socialhjälp etc.
  Är det någon mening med att säga, att det är konkurrensivriga ”arbetsgivare” och giriga hyresvärdar som slänger ut folk från arbetsplatser och ur våningar? Att asylanter inte får tillåtelse att tjäna pengar med arbete så snart de satt foten över gränsen, utan måste tillbringa sin tid i kåkstäder och sedan med språkkurser? Måste man verkligen tala om vem det är som tar upp skatter och som bestämmer för vad pengarna ska användas?

 17. Maggan. Som signaturen ’arbetarklass’ nämner det så är din artikel rörig. Dina analyser går ihop med SD:s politik så jag vet inte om det är dina egna åsikter eller om det är SD:s.

  Jag har försökte bena ut vad SD står för tillsammans med det du skriver:

  1. ”Alla de livsvillkor som gäller i samhället man råkar hamna i, ska man stolt acceptera som naturligt: det är man van vid, man känner inte till något annat.”

  En kommentar till detta uttalande: Slavägarna i sydstaterna använde ett liknande uttryck för att hålla slavar i arbete på plantagerna. Man försvarade sig med att ’de inte vet bättre’. Så gjorde även den vita apartheidregeringen i Sydafrika ’De svarta måste hållas ifrån makten eftersom de inte klarar av att regera. De är lyckliga om de får tjäna den vita mannen’. Så du menar alltså att om man är född och uppväxt av en familj i arbetarklassen och från ett utsatt område så ska man ’bliv vid din läst’? Har en fattig ur arbetarklassen ingen chans att ta sig från misären utan ska stanna där han/hon är?

  2. ”Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en ogynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle”.

  Kommentar: Så SD vill alltså fördriva eller bygga murar eller samla alla människor som de inte anser sig vara svenskar i kåkstäder med patruller vid stadsgränserna för att kontrollera vem som går ur? De ska enligt SD tjäna den vita europeiska svenska mannen/kvinnan. Enligt SD ska invandrarna inte beblanda sig med överklassen eller de som anser sig vara svenskar. Rena rama apartheidpolitiken!

  3. ”Således måste naturen hjälpas på traven och folket sorteras så att människor som inte hör till nationen gemensamt sorteras ut”.

  Kommentar: Sorteras hur? Genom förintelseläger?

  4. ”Även om naturen alltså gjort sitt för att samhörigheten förankras i människan, så måste regeringen tvinga folk att tjäna gemenskapen: för självbestämmande kan ’vara destruktivt för samhällsutvecklingen och därför måste rättigheterna också vägas upp av skyldigheterna’.

  Kommentar: Tvinga? Hur ska ni – om SD kommer till makten – tvinga människor att tjäna er gemenskap? De som vägrar då? Blir de brottslingar?

  5. ”Då är det självklart att en faschistisk regering även sorterar ut opposionella, vänstervridna, asociala element, kriminella och andra som skulle motarbetar regeringens målsättning att ena nationen ideologiskt eller av andra orsaker inte är pålitliga svenskar”.

  Kommentar: Så jag som är kommunist ska enligt SD sorteras ut. Hur ska den sorteringen ske? Ska jag placeras i arbetsläger eller avrättas?

  6. ”… med lönarbete inte får stå i vägen för ’näringslivets konkurrenskraft’. Därför är strävan efter att ersätta klasskampen och hat med förbrödning och nationell solidaritet, strävan efter tendenserna till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral och lag och ordning bara möjlig om statsmakten lyckas ’slå vakt om den nationella hållningen’.

  Kommentar: Här tolkar jag att SD vill förbjuda fackföreningar, arbetarskydd, etc. Enligt SD har kapitalet – arbetsgivaren – prioritet på att utnyttja arbetarklassen – om arbetarna strejkar så kommer de att anklagas för förräderi mot nationen av staten.

  Jag skäller inte på Anders. Jag vill bara att han ska delta i debatten. Det finns ett sorts ordspråk – om man är tyst håller man med. Vi behöver fler som höjer röster mot rasismen – och inte bara leverera kommentarer som ’Maggans’ utan att protestera mot det hon säger.

  • Svar till Kerstins kommentar:

   SD har ett s.k. Åsiktsprogramm från 2011. Det har jag läst och särskilt försökt analysera det som skrivs om människans natur. Jag trodde att andra medbloggare skulle läsa den som den är menad – som kritik mot fascistiska, programmatiska uttalanden. Tråkigt att det har missförståtts!

   Försök läsa de citattecken jag satt („ … “) – då ser du att de meningarna är citat ur Sds åsiktsprogramm (https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf ) se där avsnittet ”Sverigedemokraterna och människan”

   1. ”Alla de livsvillkor som gäller i samhället man råkar hamna i, ska man stolt acceptera som naturligt: det är man van vid, man känner inte till något annat.”
   – Detta är min ironiska kommentar till vad SD öser ur sig! –

   Din kommentar till detta uttalande:
   Slavägarna i sydstaterna använde ett liknande uttryck för att hålla slavar i arbete på plantagerna. Man försvarade sig med att ‘de inte vet bättre’. Så gjorde även den vita apartheidregeringen i Sydafrika ‘De svarta måste hållas ifrån makten eftersom de inte klarar av att regera. De är lyckliga om de får tjäna den vita mannen’. Så du menar alltså att om man är född och uppväxt av en familj i arbetarklassen och från ett utsatt område så ska man ‘bliv vid din läst’? Har en fattig ur arbetarklassen ingen chans att ta sig från misären utan ska stanna där han/hon är?
   Kerstin:
   När jag skriver … alla de livsvillkor osv…. så ska det hänvisa till SD-ideologin som jag just vill karaktärisera som fascistisk! Din kommentar är riktig, precis så menar jag också!

   2. ”Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en ogynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle”.
   – Detta är ett citat ur SD-åsiktsprogrammet! Det är alltså inte min slutsats utan SD som skriver så!

   Din Kommentar:
   Så SD vill alltså fördriva eller bygga murar eller samla alla människor som de inte anser sig vara svenskar i kåkstäder med patruller vid stadsgränserna för att kontrollera vem som går ur? De ska enligt SD tjäna den vita europeiska svenska mannen/kvinnan. Enligt SD ska invandrarna inte beblanda sig med överklassen eller de som anser sig vara svenskar. Rena rama apartheidpolitiken!

   – Det har du absolut rätt i, Kerstin!

   3. ”Således måste naturen hjälpas på traven och folket sorteras så att människor som inte hör till nationen gemensamt sorteras ut”
   – Med denna mening ville jag just visa vad SD-åsikten om människans natur kan ha för följder, om SD kommer till regeringsmakt!

   Din Kommentar: Sorteras hur? Genom förintelseläger?

   Kerstin: Tro mig äntligen att det inte är mina åsikter, utan min kommentar till SD!

   4. ”Även om naturen alltså gjort sitt för att samhörigheten förankras i människan, så måste regeringen tvinga folk att tjäna gemenskapen: för självbestämmande kan (citat SD:) ‘vara destruktivt för samhällsutvecklingen och därför måste rättigheterna också vägas upp av skyldigheterna’.

   – Det är min tolkning av SD-åsikten om människonaturen du citerar! Det är inte min åsikt!

   Din Kommentar: Tvinga? Hur ska ni – om SD kommer till makten – tvinga människor att tjäna er gemenskap? De som vägrar då? Blir de brottslingar?

   – Du har fullkomligt rätt – det är så en faschistisk statsmakt kommer att regera och det vill även jag förhindra!

   5. ”Då är det självklart att en faschistisk regering även sorterar ut opposionella, vänstervridna, asociala element, kriminella och andra som skulle motarbetar regeringens målsättning att ena nationen ideologiskt eller av andra orsaker inte är pålitliga svenskar”.
   Din Kommentar: Så jag som är kommunist ska enligt SD sorteras ut. Hur ska den sorteringen ske? Ska jag placeras i arbetsläger eller avrättas?

   – Kerstin, tro mig äntligen att jag inte vill göra reklam för SD!!! Detta är min kritiska kommentar till SD och dess förehavande om de kommer till makten!

   6 . ”… med lönarbete inte får stå i vägen för ‘näringslivets konkurrenskraft’. Därför är strävan efter att ersätta klasskampen och hat med förbrödning och nationell solidaritet, strävan efter tendenserna till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral och lag och ordning bara möjlig om statsmakten lyckas ‘slå vakt om den nationella hållningen’.

   Din Kommentar: Här tolkar jag att SD vill förbjuda fackföreningar, arbetarskydd, etc. Enligt SD har kapitalet – arbetsgivaren – prioritet på att utnyttja arbetarklassen – om arbetarna strejkar så kommer de att anklagas för förräderi mot nationen av staten.

   – Ja, så tolkar jag det också, Kerstin!!!

   • Jag ber verkligen om ursäkt, Maggan! Och jag är mycket glad att du håller med mig.

    • Vad kul med Happy End :-)

     Först dramatiska förvecklingar och missförstånd sen hittar ni varandra som blir till ett lyckligt slut.

 18. Ber om ursäkt Maggan. Men det var en väldigt tydlig och beskrivning av SDs rasistiska politik i så fall. Egentligen struntar SD i alla politiska frågor förutom rasen/essensen. De har haft det besvärligt att skaffa sig en heltäckande politik och så fort någon dyker upp med en tillräckligt stor penningpåse så är de beredda att sälja ut vilka principer som helst bara ingen rör den centrala ras/essens frågan. Man kan ju naturligtvis fråga sig om det då är fascism, men å andra sidan är detta ett ganska typiskt drag även för tex nazismen. Det påstås tex att Goebells tog NSDAP-vänsterns fasthållande vid det socialistiska elementet i nationalsocialismen att han föreslog en allians (obs jag menar inte icke-angreppspakten utan en verklig ideologisk allians) med Sovjetunionen. Goebells hade också stått nära de mer vänsterinriktade SA och bröderna Strasser. Hitler lär ha blivit ursinnig och genast förbjudit sådant prat eftersom det skulle kunna hota det ekonomiska stödet från det tyska näringslivet.
  Så oklarheten om skillnaden mellan en del grenar av socialismen/kommunismen och nazismen/fascismen är ingen ny fråga. Det har hela tiden pågått ett flöde mellan de två. Nils Flyg är ett annat exempel från 30-talet och i nutid så har fd ledande partikamrater till mig gått direkt från kommunism till nazism. För mig är det en ödefråga för vänstern att klargöra den skillnaden. För vad är en diktatorisk, rasistisk och nationalistisk kommunism? Är det fortfarande kommunism?
  Och vad är nazivänstern? Vänner eller fiender? Räcker det att de tar avstånd från imperialismens härjningar i Syrien och gillar Putin för att de skall förvandlas till vänner? Och Hitler, var han inte också anti-imperialist, han bekämpade ju den brittiska imperialismen?

  • Sven, jag har sedan debatten om Myrdals medverkan i Nya Tiden på Clarté bloggen sett att vi har gemensamma åsikter om fascismen. Så jag tackar för dina kommentarer både här och på Clarté.

   Jag är medlem i Sveriges Kommunistiska Parti (marxist leninistiskt) och vi står enade med alla ur arbetarklassen oavsett vilken nation, kön, sexuell tillhörighet, funktionshinder, etc dessa tillhör. Vi skiljer inte ut någon ur arbetarklassen.
   Lenin: ’För att olika nationer skall leva fritt och fredligt sida vid sida eller skiljas åt (när dessa passar dem bättre [t ex Irland, Ukraina, min anteckning] och bilda skilda stater krävs den fullständiga demokratism, som arbetarklassen förespråkar. Inget enda privilegium för någon enda nation, för något enda språk! Inte den minsta inskränkning, inte den minsta orättvisa för en nationell minoritet! – det är arbetardemokratin principer.
   Arbetarna kommer inte att låta splittra sig av fagert tal om nationell kultur eller nationell kulturell autonomi. Alla nationers slår endräktigt tillsamman, i gemenskapens organisationer vakt om fullständig frihet och fullständigt likberättigande – en borgen för sann kultur.’
   Gå in på Sveriges Kommunistiska Partis webbtidning och läs artiklarna:
   ’Repression av ryska kommunister’ (utrikes)
   ’Ur askan i elden’ (kommunistiska bloggen, min egen artikel)
   ’Gör 1:a till arbetarnas fredens och nazistfri dag’ (bloggen, min egen artikel)
   ’9 maj socialismens seger över fascismen’ (inrikes)
   ’Slänga grus i navet’ (debatt, min egen artikel)
   Några av dessa artiklarna är emot den kapitalism som Putin för i Ryssland. Så i olikhet med det Kommunistiska Partiet är vi inte Putinkramare. Det eftersom Putin helt enkelt inte är en socialist. Han är en vanlig kapitalist som blir rik på det ryska folket. Sveriges Kommunistiska Parti står i stället nära de båda kommunistiska partierna i Ryssland.
   Så SKP är absolut ingen nazistvänster – vi står på arbetarnas sida över hela världen. Och för min egen del tycker jag att det är mycket och enormt underligt att vissa sk ’kommunister’ tycks inta den populistiska politiken mot en utsatt grupp ur vår egen arbetarklass, och att de sympatiserar med en liberal president. Det går helt och totalt emot min uppfattning om vad kommunism är för något.

   • Så mycket är klart att KP inte är Putinkramare. Denne är för kapitalism, men under större statlig kontroll än i USA. Har Putin blivit rik på kapitalismen?
    Ryssland är främste fienden till USA – den helt dominerande imperialistmakten. Kapitalistiska Ryssland stödjer Syriens (och Irans) kamp för nationell självständighet, vilket är progressivt och mycket viktigt. Splittringen mellan imperialistmakterna är bra för arbetarklassen.

    • ”Har Putin blivit rik på kapitalismen?” Ja, det har han sannerligen blivit! Det är ett få antal kapitalister i Ryssland som blir allt rikare på arbetarklassens bekostnad. En arbetarklass som då och då inte får ut deras löner på flera månader. Så även pensionerna till pensionärerna – trots att det finns pengar. Fattigdom är stor, cirka 22 procent är under fattigdomsgränsen. Livsåldern sjunker stadigt.
     De ryska myndigheterna arresterar kommunister, och andra socialister (inte ett ljud om detta i mainstream media men inte heller i proletären).

     Jag glömde nämna till Sven Andersson adressen till SKP:s webbtidning:
     http://riktpunkt.nu

     • Du visar inte att Putin blivit rik på kapitalismen. Ja det finns många fattiga i Ryssland – och USA där 45 miljoner levde på matkuponger för några år sedan

      • Min haka föll bokstavligen ner …! När en socialist börjar tvivla på att kapitalisten och presidenten för ett av de rikaste länderna, president Putin, inte är rik så … Wikipedia: ”Enligt siffror offentliggjorda under parlamentsvalet 2007 låg Putins förmögenhet på cirka 3,7 miljoner rubel (cirka $ 150.000) på ett bankkonto”.
       Det kanske låter lite i motsats till andra världsledande politiker. Men kapitalismen världen över har som ideologi att kapitalister alltid ser om sitt hus först, sedan andra kapitalister (stora företag, t ex vapenindustrin). Kapitalister tar merparten av landets rikedomar och de fattiga får smulorna – om de får några. Ryssland är ett rikt land och kunde mycket väl betala ut löner och pensioner. Men dessa fryses in då och då. Putin och hans gelikar runt honom och i partiet Enade Ryssland är kapitalister. Inte socialister. Som kapitalister försummar de inte sig själva och tänker i första hand på de fattiga i landet och avstår lönerna och andra förmåner (vilket även givetvis fungerar så i andra kapitalistiska länder). Wikileks avslöjade för några år sedan några av världens höjdare inom politiken som har skott sig och placerat förmögenheten i Panama (de sk Panama dokumenten). Om du tror att Putin inte ägnar sig åt liknande placeringar …
       Eller var tror du att Rysslands hela statsförmögenhet tar vägen?
       Om han och hans kapitalistiska kolleger världen runt inte har något att dölja så varför släpper de inte deras inkomstuppgifter till allmänhetens kännedom? Är det för att det i så fall skulle skapa oro i Ryssland, eller i några andra kapitalistiska länder?
       Eller ska enligt dig enbart västliga kapitalistiska ledare som ska belysas i deras girighet – och inte Putin?

       • Märkligt att du är förvånad. USA försöker demonisera världsledare på olika sätt. Dit hör påståenden – som sedan ej bevisas – om att de (t.ex. Saddam Hussein, Gadaffi, Janukovitj och nu Putin har stor förmögenhet).

        USA:s president tjänade för 15 år sedan 300 000 dollar/år, dvs. dubbelt så mycket som Putins uppgivna förmögenhet.
        Jag tror inget om Rysslands statsförmögenhet, söker fakta och försöker undvika att spekulera.

        • USA försökte även demonisera Sovjetunionen vid Ungern -56 och Tjeckoslovakien -68, när det i själva verket var USA som försökte på att skapa oroligheter i dessa två länderna. Märkligt att du trodde på amerikanarna då, när du nu gör tvärtom. Då ansåg vissa delar av vänstern att det socialistiska Sovjetunionen inte var något att ha. Samma vänster som idag stödjer kapitalisten Putin – och som tror på allt vad han säger och försöker göra honom till en ikon.

         • Jag har aldrig påstått att jag trodde på amerikanarna 1956 och 1968. Dessa händelser visar på brister minst sagt i Sovjetunionens politik. De Förenade FNL-grupperna protesterade mot Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien i augusti 1968. Jag deltog själv i demonstrationen i Uppsala.

          • Och vem nämnde dessa brister? Jo, det var dåtidens mainstream media. Om du trodde på dem då så varför tror du inte på dem idag?

          • Vad talar du om?
           Jag anser att upproret i Ungern och den ändrade politiken i Tjeckoslovakien bland annat beror på fel i Sovjetunionens politik. Men detta är ett ämne för en annan diskussion.

       • Kretsen kring Putin, dom som förde fram honom som deras representant, vände sig mot den rovdrift som angloamerikanska rådgivare under Jeltsin tillät parasitoligarker.
        En rovdrift som innebar att Rysslands naturtillgångar skulle hamna under angloamerikansk kontroll. Dom är för en pragmatisk ekonomisk styrning för att stärka Rysslands oberoende. Att kalla dom kapitalister säger inte så mycket. Nationalister och marknadsrealister säger mer. Dom liksom de flesta andra realister tror naturligtvis att egennytta är en faktor att räkna med om man skall få människor att göra sitt bästa i för samhället viktiga roller. Putin går en pragmatisk balansgång mellan de mer västorienterade liberalerna och dom som vill ha mer statlig kontroll. Många som jag har respekt för i väst anser att han är en beundransvärd statsman.

   • Tack själv Kerstin för din kamp mot fascismen både utanför och inom våra led. Skall självklart läsa dina länkar. Är väl själv såpass utbränd på vacklandet hit och dit inom vänstern att jag lovar dig en grundlig men kritisk läsning. SKP låter bekant, morfar var med och grundade ettan och jag tvåan, fattas bara trean då.

    • Varsågod, Sven!
     Jag glömde adressen till webbtidningen:
     http://riktpunkt.nu/

     Och jag hoppas att vi blir fler som tar upp kampen mot fascismen och mot de inom vänstern som vill närma sig SD:s politik.

     Jag var medlem i Arbetarpartiet Kommunisterna på 80-talet.

     • Varför inte bekämpa kapitalismen och dess främste politiska tjänare nu – SAP? Är inte detta huvudsaken? Dessa slipper undan om Vänstern ska koncentrera sig på SD och påstå att det är fascistiskt – och inte ett socialkonservativt invandrar- och invandringskritiskt eller -fientligt parti.

      • Ja, all kapitalism. Även den som det kapitalistiska Ryssland står för.
       Genom att bekämpa fascismen bekämpar man kapitalismen. Det är på grund av Lex Laval, utpekandet av papperslösa, etc som kapitalismen försöker splittra arbetarklassen. Du har ibland nämnt att om Sverige inte hade restriktiva asyllagar hade arbetarklassen inte blivit splittrad. Men du inser inte att även invandrarna tillhör arbetarklassen. Arbetarklassen vänder sig – vilket kapitalismen vill och har planerat att de gör – alltså mot en grupp ur vår egen klass. Kapitalismen vill absolut inte att arbetarklassen ska inse att det är kapitalet som bär skulden för alla försämringar. Därför vill kapitalismen ha en syndabock, och det är enkelt att peka ut en grupp ur vår egen klass som bär skulden för alla försämringar.
       Om en ur vår egen grupp pekas ut ska vi inte vända oss som kapitalismen har planerat (genom invandrafientliga kommentarer) mot denna grupp. Det är som att säga att kapitalismen – och fascismen – har rätt.
       Min åsikt om ’vänstern’ och det som hände Tjeckoslovakien och Ungern:
       http:///riktpunkt.nu/2017/01/motvalls-karringar/

       • Fascismen är inte en orsak till kapitalism – det är tvärtom. Kapitalismen är grunden till denna rörelse som historiskt och på sina håll (kanske främst i det av regeringen reservationslöst stödda Ukraina – se nedan) haft betydelse vid en kapitalism i kris.

        Jag har aldrig påstått ”Sverige inte hade restriktiva asyllagar hade arbetarklassen inte blivit splittrad. Men du inser inte att även invandrarna tillhör arbetarklassen.”. Invandrare tillhör olika klasser, inte bara arbetarklassen utan även ”medelklassen” och kanske ”trasproletariatet”,

        I debatten diskuteras även SD:s rötter, vilket är relevant. Dess historia är ful, vilket framgår av en bok som kom ut för 12 år av Stieg Larsson och Mikael Ekman ”Sverigedemokraterna Den nationella rörelsen”.
        Vidare bör man beakta att utveckling/ändring kan ske av ett partis inriktning. Man ser detta även hos SAP och i viss mån av V sedan 2001. Och då det gäller synen på fascism utmärks SAP och regeringen – med MP – av sitt reservationslösa stöd till Ukrainas regering som tolererat och kanske rentav främjat framväxten av fascism, med Azovbataljonen och med rehabilitering av den av EU-parlamentet tidigare fördömde nazistledaren Bandera. Är regeringens ställningstagande det kanske främsta politiska uttrycket för tolerans för fascism idag?
        Man måste ta hänsyn till att det finns olika uppfattningar om vad som fascism är. Jag har sedan tidigare anslutit mig ungefär till den definition som går tillbaka på Mussolini och som förts fram av t.ex. Pål Steigan , Sven Hofman och Anders Björnsson.

        • Självklart att fascismen inte är en orsak till kapitalismen. Men kapitalismen behöver fascismen för att fascismen ska peka ut en grupp ur arbetarklassen för kapitalismens åtgärder på arbetsmarknaden. Precis som UUP behövde Ian Paisley och hans argumentation för att de katolska irländarna bar skulden för de ständiga försämringarna på Nordirland på 60-talet. Precis som Hitler behövde judarna för att peka ut en syndabock för allt dåligt som tyskarna drabbades av. Kapitalismen behöver fascismen för att peka ut en syndabock och få människor att fokusera på invandringen. De vill ju inte att arbetarklassen ska fokusera på den verkliga orsaken och peka ut den verkliga brottslingen till att arbetarklassen fått det sämre.

        • Jag kan hålla med dig om att SD:s historia är ful och inte minst deras hatsvans i alla kommentarsfält på internet. Från början tyckte jag det var vidrigt eller värre men med tiden har det lugnat sig och blivit något mer sansad och saklig och ibland kan jag faktiskt hålla med dom också. IRM och Expo har inga promenadsegrar i sin propagandaföring men Expo vinner starkt på sina djupgående analyser om den högerextrema rörelsen.

       • Kerstin Stigsson
        17 juli, 2017 at 06:16

        ”Ja, all kapitalism. Även den som det kapitalistiska Ryssland står för.”

        Nu är vi inte längre överens och i kommunistisk enfald sluter du upp bakom imperialismen som har sitt höga önskemål att förgöra Ryssland och dess kulturella särart som i olika avseende står i motsatsförhållande till den västerländska liberala demokratin.

        Vladimir Putin har sagt att kommunismen finns i alla ryssars hjärta men att ingen eller få vill ha den tillbaka och det är något du måste försöka ta till dig.

        Någon form av statskontrollerad kommunism lever av tradition fortfarande kvar men den är modifierad med marknadsekonomi för klara trycket från omvärlden samt att kunna behålla Ryssland intakt från utvändiga och invändiga hot och det är nog det som ställer Ryssland i en särklass jämfört övriga länder. Man får heller inte glömma att Ryssland sträcker sig över flera kontinenter så Kremls insatser för att skydda landet är värd all beundran.

        • Nej, jag gillar Ryssland. Ungefär lika mycket som gillar Irland (då begriper att jag inte vill några ryska medborgare något illa). Men presidenten Putin är imperialist, kapitalist och liberal. Lika mycket som Anna Kindberg-Bata och Jimmy Åkesson är det.
         Jag var i full beundran av Sovjetunionen och deras insatser för att skydda landet från fascismen och nazismen, och även för hur de byggde upp landet på en mycket kort (mycket tack vare de sovjetiska kvinnorna, männen var också med men av krigets orsaker så var männen i Sovjetunionen i minoritet efter kriget).
         Det finns två ryska kommunistpartier (som vi i SKP står nära precis som övriga kommunistpartier i världen – lista finns på SKP:s hemsida). Federationen Rysslands Kommunistiska Parti är det största med ungefär 13-14 procent av rösterna. (För ett antal år sedan var de ungefär lika stora som SD är idag.) Det andra är (jag tar det på engelska) Russian Communist Workers Party of the Communist Party of the Soviet Union. De själva nämner att de är det ’äkta’ kommunistiska partiet från Sovjetunionen. Men det gör även CPRF. Dessa två partier är absolut inte modifierade och vill absolut inte ha marknadsekonomi för att ’klara omvärldens tryck’.

         Som du vet gillar jag Irland och dess kultur och allting. Men för den skull gillar jag inte deras kapitalistiska högerregering.

         • Som jag gillar Ryssland då kanske? Det är mycket Irland i ditt skrivande och jag har lite undrat varför. Jag är mer eller mindre nollad på Irland men i vintras intresserade jag mig för (skandalen?) om barnhemmet i Tuam där man hittat mängder av barnlik i en avloppsanläggning. En fullkomligt vidrig historia men som kanske måste ser ur den tidens perspektiv och katolska kyrkans inflytande. Det var en katolsk nunneorder nämligen som drev hemmet och den katolska nunneorden finns fortfarande men som privat sjukvård och omsorg. Samtidigt då försökte jag läsa Irlands historia på Wikipedia men det är omfattande och man glömmer fort men lite faktiskt har jag kunnat relaterat till det du skrivit om Irland här :-)

          • Man fastnar ibland för något. För min del blev det konflikten på Nordirland som jag engagerade mig i. Vissa engagerar sig i Palestina, eller som i Anders fall – i Syrien. Eller i orättvisorna i ett annat land. Jag ömmar även för urbefolkningen (indianerna) i Nordamerika, särskilt slättlandsindianerna.

           Hade du kunnat stödja dagens Ryssland om det hade varit en socialistisk regering (samma typ som den var på 70-talet) i Kreml? Eller hade du engagerat dig i kampen för att fälla regeringen, vilket många kapitalister gjorde och fortfarande gör? Det är ett enormt många kapitalister som absolut inte vill ha en kommunistisk regering i Kreml. I samband med valet i slutet av 90-talet befarade kapitalismen (både utom och inom Ryssland) att ett sådant skifte var på väg att ske, och de satsade enorma belopp för att förhindra en återgång till socialismen. Troligen förekom det även valfusk, men inget som jag kan verifiera.

        • http://cprf.ru/2017/06/political-report-of-the-central-committee-to-the-congress-of-the-cprf/
         ”However, the Russian oligachy [nuvarande] has neither the strength nor the desire to break the system of the global capitalism.” ”Russia´s joining the World Trade Organiazation was a major concession to global capital.” ”During five years of WTO membership the Russian buget lost about 800 bilion roubles due to lower customs duties. Indered losses topped 9 trillion.” ”In the last two years alone capital flight eceeded 70 billion dollars. And we constantly being called to ’Ciivil Peace”.
         Deras åsikt om nationalism:
         ”We Believe it is wrong to assert that Russia has immunity to fascism”. ”Nationalism is Another evil for wich an antidote is needed. Only the CPRF has a clear-cut program of the nationalities issue. It stresses the value of the peoples and multinational character”. ”Big Capital uses the national card to distract peoples attention from the widening social sectism.”

  • Jag håller med dig om analysen av överlappet mellan nazisternas inställning och socialism.
   Men Hitler bekämpade verkligen inte den Brittiska imperialismen. Tvärtom erbjöd han sig tom att försvara Englands kolonialvälde med Tyska soldater. Britternas Houston Chamberlain var Hitlers viktigaste levande förebild och medverkade även i korrekturläsningen av Mein Kampf bara för att nämna ett av många ihjältigna fakta kring Britternas uppbyggnad av nazismen som en del i Britternas särskiljning av judarna från samarbete med kontinentalmakterna.

   • Så bombningarna av London, ökenkriget i Nordafrika och striderna i Normandie och vidare upp till västra Tyskland var fake?

    • Den Brittiska imperialismen i betydelsen deras kolonialvälde menade jag. Han tänkte sig att Ryssland skulle bli Nazitysklands motsvarighet till Indien och att Nazisterna och Britterna som germanska broderfolk skulle dela världen mellan sig.
     Andra världskriget liksom det första var angloamerikanska finans och företagskartellers arrangemang för att uppnå sina ekonomiska mål. Tyskland hade ett alltför stort beroende av leveranser från den skenbara fienden för att ha en reell chans att hota angloamerika i båda krigen. Segrarmakterna framställer det förstås på annat vis.
     Hitler trodde att Britterna skulle vara på deras sida och fick såna besked av inflytelserika Britter. Därför släppte Hitler Britternas expeditionsstyrka vid Dunquerk och därför vägrade Britterna dessförinnan att åtfölja Frankrikes begäran att låta Brittisk trupp försvara Frankrike. Britterna ville inte att tyskarna skulle få för stora förluster på västfronten eftersom Britternas syfte var att orsaka storkriget i öst. Även i Polen gavs polackerna råd som innebar att den tyska fronten var dåligt försvarad. Polackerna hade fått intrycket att Frankrike och England skulle gå till attack mot Tyskland med 1300 plan och att Polen skulie erövra tyskt territorium och marschera till Berlin. Detta trots att Polen kort dessförinnan varit ytterst konsilianta med Tysklands ledning.
     Bombningarna av London var vad Churchill önskade vilket han berättade för Joseph Kennedy. Varför fortsatte inte Hitler att bomba Britternas flygplansfabriker om han var övertygad om att dom var en militär fiende.
     I början av kriget höll Hitler tillbaka sina ubåtar och släppte igenom Britternas leveranser. Det är helt klart att han trodde att dom var på samma sida. Och att Edward VIII skulle ta över England på Nazitysklands sida. Han fick dessutom rådet av Edward i exil, vill jag minnas, att bombningar av civila i London skulle skynda på den utvecklingen.
     Hitler tog inte Gibraltar, varifrån han kunde ha hindrat Englands leveranser av olja mm.
     Ett skäl var att Standard Oil i gengäld levererade olja till Tyskland via Kanarieöarna som ju är spanskt. Det pågick till augusti 1944 med kortare uppehåll.
     Beträffande Nordafrika. Britterna läste all tysk krypterad trafik och kunde sänka tyskarnas transporter så dom hade aldrig ngn realistisk chans.

 19. ”Sverigedemokrater utmärker sig knappast generellt för militans, de har inga starka förbindelser till samhällets ”traditionella eliter”, de strävar inte heller efter någon territoriell expansion, använder sig inte av politiskt våld och såvitt man kan förstå är de tämligen till freds med den rådande parlamentariskt-demokratiska regeringssättet i landet. ”

  Det råder nog ingen som helst tvekan om vilka krafter som ser SD som möjligheten att få införa just det SD inte (?) påstås stå för. Med vänstern i alla dess former som fiende men alltid beskrivna som vänsterextrema så fort kritiken kryper under skinnet på den bleke och de andra företrädarna så är det djuret under pälsen som avtecknar sig.

  ingen ska väl tro att kalla sig sosse inte betydde att det inte var så noga med de politiska grunderna. Korruptionen kommer alltid fiska efter byte oavsett regim.. Med SD så flyttas alla gränser för det möjliga till allt otroligare skalor och lågvattenmärken.. Partiet går ju svårligen skönmåla utan att de flesta genomskådar de patetiska försöken.

  Det farliga med SD är de signaler de semaforerar ut i samhället. Vad de ”kallar” sig spelar ju ingen roll. Demokrater kommer de givetvis ha svårt att vara när inte ens moderskeppet kan hålla sig inom råmärkena. Ju mer luft under vingarna dess mer excesser kommer de kosta på sig också.. Teckenspråket till pöbeln har ju inte fattats och så har ju partiets olika grenar med mediala grepp över nätet samma rot och stam.. Till vilket pris som helst är ingen underdrift för ett parti som så har nära till våldet och vad som verkar vara dess osvikliga natur. Att sedan NMR och de andra är etter värre tar inte bort problemet att SD är och blir ursäkten för ett samhälle ingen vill ha utom de giriga.

  Dvs SD kommer ändå spela samma roll som fascismen utgjort verktyget att sätta arbetarklassen tillbaka på plats.. Varningarna för Shitler såg väl inte särskilt olika ut medan löftena kunde ej svika de troende och när väl räven satts att vakta hönshuset släppte alla hämningar som de förväntats av de närmast sörjande..

  Att SD gör allt för att behålla de ändamål som helgar flest medel råder ingen tvekan om. Partiet som dessutom säger sig vilja gå ur EU men ändå tillmötesgår ett näringsliv som gnuggat händerna sedan EU-medlemskapet. Ett näringsliv som alltid haft fascismen i garderoben färdigt som spöke och ursäkt för tidsenliga rensningar bland politiskt betingat motstånd.. Det är ju en märklig läsning att Stalin gjorde exakt samma sak som Mussolini, Franco & Shitler & de andra lakejer åt kapitalets drömmar om billig, kontrollerbar och lättillgänglig arbetskraft..

  Privatiseringens monster är ju inget annat än ett ägg av samma intressen som alltid betalat fascismens utgifter, excesser och önskningar.

  Parallellen till Nordirland är utmärkt. Våldet som förtryckets natur, makten över ekonomi och arbetets utgifter är sig lik världen över. Att konsekvent kalla det religionskrig var ju ett trick för att få bort fokus från det egentliga skälet till konflikten och så har ju UK arbetat i alla tider.. Det är ju inte religion som utövas när man hugger huvudet av Syrier utan blott skrämsel, hot och förföljelse.. Det som Saudi, den gamle vapenbrodern fortsätter manifestera de våldsamma inkomstskillnaderna, fattigdomens bevarande & maktens okränkbarhet i sitt land. ”Sitt land” skrek Almqvist & Söder-pojken stämmer i.. Sverjevänner säger en annan och syftar på en fientlighet som går att omfatta snart sagt, väntar på att omfatta vad som helst, som godtycket bara skulle drömma om..

  Storhetsvansinnet kommer aldrig mätas som röstetalen men överskattat är och förblir övermodet.

  Det är det som med tidens tickande bomber och gång kommer utgöra skuldbrevet om inte varningsflaggorna fladdrar tillräckligt i medvinden kapital, girighet & oinskränkt kontroll drömmer vått om.

  • Jag gillar dina kommentarer. Du få döpa om Åkesson också … Kanske till Bråkesson …

  • SD representerar det som de andra vanliga partierna representerade tidigare. Det är därför dom kallas socialkonservativa därför att de andra har blivit radikala globaliseringslakejer.

   • S.k. ”globalisering” förutsätter ekonomisk liberalisering och fri konkurrens så jag förstår inte riktigt hur vänstern så förutsättningslöst kan vara med på det här. Den enda ”vänster” som är emot tycks vara den ryska som fortfarande avgränsar landet och nationen som skydd för det dom inte vill ha.

   • ”SD representerar det som de andra vanliga partierna representerade tidigare. Det är därför dom kallas socialkonservativa därför att de andra har blivit radikala globaliseringslakejer.”

    Det gör de knappast. De finns för att krossa motståndet bland arbetarklassen och bana väg för privatiseringen, med hjälp av begåvningsreservens brist på förstånd. Skattesänkningar innebär inte den kortaste vägen till något himmelskt rike.. även om Reinfeldt & Alliansen råkade säga samma sak. Arbete ger frihet är ju löftesrikt så det stänker låga löner om det. På den senare punkten har SD inte svikit en endaste tum och lyckats bli bibliskt trogna och ludna för ett mål mat. Skattesänkningar till finans för att skapa arbete ser ju lika blått och illusoriskt ut som vilket trick som helst. Ja exempelvis kalla sig Sverigedemokrat och inte vara något av det.

    Att göra våld på allt man kommer i närheten av har ju SD visat prov på. Inte ens sin heder har partiet sparat i sin desperation att försöka få slå ut med händerna att se ut som de blev påkomna med bagateller..

    Förmågan att komma nära förfallet får väl anses etablerad och konfirmerad.. och har man låtit Ekerothen hålla avpixlat under armhålorna ligger förutsättningarna som den bekräftelse man inte önskar sig att riksdagens företrädare har som bisyssla. Att organisera pöbeln med brist på fakta och förvrängda påståenden

    Lyckades Shitler förneka sitt släktskap med fascister. Nej, det gick ju rätt så dåligt och särskilt med samma sponsorer.. De vet man ju hur de kräver valuta för sina för det mesta surt förvärvade slantar.. På tal om det så har ju medlemsvärvningen låtit oss alla skåda att just nasse, fascistiska ådror verkat stå för en stor dela av pulsen i partiet..

    Det vore skönt att veta att SD inte är ett fascistiskt parti men som sagt tanken kan inte sluta gnaga.. De kan ju inte ens framställa sig som svenska eller demokrater och det måtte ju ha en grund i de förställningar de hoppas andra går på..

  • Jag har förstått att Sverigedemokraterna är uttrycklig motståndare till s.k. genusforskning, en idé som verkar drivas fram av vänstern i samhället. Jag är nollad på det området men misstänker det går ut på att människor och könen skall framställas lika, något som Kerstin verkar vilja betona på den här bloggen.

 20. Kerstin!
  Finns inga könsskillnader vad beträffar beteende menar du?
  Alla är människor och lika???

   • Hej Kerstin
    Jag tror jag börjar förstå men det här är inget man lär sig på fem minuter. Genusvetenskap heter det visst och jag fann det på Wikipedia. Från början menade man att könsroller finns som en önskvärd del av naturen men sedan hävdade feminister att det var felaktigt och att könsroller har kommit genom miljön. Jag tycker det är knepigt eftersom jag upplevt att könsroller finns även inom djurvärlden och vi människor är väl ett däggdjur?

    Feminister ser jag som typiskt vänster (även radikal sådan) och det finns ju även ett parti på vänsterkanten med det namnet. En annan nyvunnen fråga inom vänstern är HBTQ som ivrigt framförs. Lite konstigt har man där helt motsatt uppfattning och menar att homosexualitet endast är kommen av naturen och måste därför försvaras. Det här gäller då i den liberala västvärlden men i Ryssland är det annorlunda och där tycks man ha en åsikt att homosexualitet kan komma av miljö och vill därför inte främja samhälleliga yttringar (särskilt mot barn) som kan mana till homosexualitet. Samma gäller även inom religionerna som jag känner till och där varnas det skarpt mot sådant beteende. För att inte tala om Afrika där det talas om dödsstraff. Jag vet inte säkert, men jag tror dom haft problem med homosexualitet där. Vill minnas den där Aids sjukdomen kom från Afrika.

    Sverigedemokraterna tror jag har en tämligen neutral inställning till homosexualitet men genusvetenskap lär nog inte främjas (med statliga medel) om de kommer till makten för den talar ju mot deras mer konservativa ideologi.

    Hoppas du sovit gott :-)

    • Många partier anses sig vara feministiska och HBTQ-rörelsen har fått stöd även av imperialistiska organisationer om jag förstår rätt. Bättre för dem att Vänstern intresserar sig för detta än för kamp mot kapitalismen.

     • Jag prata med socionomkvinnan idag och hon säjer att den som är bäst lämpad ska ha jobbet oavsett kön.

      Sen mena hon att 99,9 % av alla kvinnor har den omvårdande kraften och att könen inte fullt ut kan likställas för artens (människans) överlevnad.

      Samtidigt tror jag att alla egenskaperna kan finnas inom båda könen och i olika utsträckning för olika människor. Men att att politiskt skapa hen-människan måste vara helt galet och absolut emot evolutionen/skapelsen beroende hur man tror.

 21. Hej Kerstin
  OK, men det får bli senare för nu har jag plitat ihop en annan kommentar för sjösättning :-)
  Jag gillar den här bloggen, den är socialt anpassad och diskussionerna hålls på en anständig och hövlig nivå. Så är det inte överallt och näthatet mot varandra kan flöda och inte minst på sociala forum av proletär karaktär. Minns en gång jag titta på ett husvagnsforum som utmynna i verbalt slagsmål. Minns samtidigt tavlan grindslanten där statarbarnen nästan kan slå ihjäl varandra för några ören.

  —————————-

  Det här är en mindre ort Småland och till för bara några år sedan en lugn liten idyll i kölvattnet av det stora ekonomiska uppsvinget. Vad jag vet har orten en gång byggts upp med hjälp av flitiga företagare som sedan med hjälp av socialdemokrati och fackföreningar gjort det politiska livet illrött och samhället engagerat. Precis mitt i staden ligger ett stort företag med internationell status och som fortfarande sysselsätter många på orten, Kährs golvfabrik. Staden var på den tiden kraftigt proletär och om kvällarna gick raggarbilarna i cirkelrundor. Viss fylla och slagsmål ibland kanske men inte mer. Idag är det annorlunda, det kanske inte syns mitt på dagen men det finns en hotfull stämning att allt inte står rätt till och att det absolut inte är som förut. I Nybro finns det socialdemokratiska Folket Hus kvar och fortfarande fungerar, socialdemokraterna har inte gett upp det som på många andra ställen i Sverige. Jag reste själv dit på ett kommunistmöte för inte så jättelänge sedan. Nästa år är det allmänna val och det ska bli intressant att se hur valet kommer att resultera i det en gång så röda Nybro.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kompisvandringar-ska-gora-nybro-tryggare-pa-natten
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tva-man-haktade-for-mordforsok-4
  https://www.flashback.org/t2849572

 22. Var polisen dåligt förberedd inför G20-mötet i Hamburg? Man hade 20.000 poliser på plats, motsvarande ungefär hela Sveriges poliskår, och förstärkningar anlände medan kravallerna pågick.
  Hamburgs Södermalm, de ”vänsterhippa” kvarteren, drabbades hårt under förra helgens kravaller. Många vänsterväljare fick sina bilar brända och butiker sönderslagna av sin egen alternativa politiska filosofi, där det inte heter ”våld”, utan ”motstånd”.
  Tusentals vänsteraktivister var maskerade och beväpnade. Trafikskyltar, gatstenar och molotovcocktails kastades mot polisen, dessutom användes slangbellor med stålskott.
  Dessutom noterar vi att våldsaktivisiterna har erfarenhet och organisation och dessutom var mycket väl förberedda.

  https://samtiden.nu/2017/07/g20-kravallerna-som-slog-tillbaka-mot-vansteraktivisterna/

 23. Anders
  19 juli, 2017 at 07:28

  Här en aktuell artikel från 2013 om Sovjetunionens upplösning. http://jinge.se/allmant/sovjetunionens-fall-forspel-och-foljder.htm

  Bra, det här intresserar mig så den ska jag läsa från början till slut. Det kan också vara bra att göra det innan jag svarar på Kerstins fråga.

  Kerstins fråga:
  ”Hade du kunnat stödja dagens Ryssland om det hade varit en socialistisk regering (samma typ som den var på 70-talet) i Kreml? Eller hade du engagerat dig i kampen för att fälla regeringen, vilket många kapitalister gjorde och fortfarande gör?”

  Jag har bara lite svårt att förstå frågan för att kunna ge ett ärligt svar. Jag minns heller inte Kreml på 70-talet, det var ju kommunismen då och inte så mycket vanlig Svensson visste om det då. Kommunister i Sverige var väl mer intresserade och visste mera eller åtminstone trodde sig veta.

  Om jag skulle engagerat mig och regeringen i kapitalistens synvinkel är ju utesluten då jag är arbetarklass. Men det är inte uteslutet att jag engagerat mig att fälla regeringen om den inte längre tjänade arbetarklassens intressen. Jag har för mig att folket i Ryssland gav upp tron på socialismen när samhället gick i stå och inte längre förmådde vara proggresivt och framåtskridande och då ville folket har förändring och fler började se marknadsekonomin som en lösning. Förändringen gick dock väldigt fort och helt åt skogen så det stor Ryssland höll på att rämna och kommunister började säja ifrån att så här kan det inte fortsätta med att västvärlden suger ut Rysslands folk och kapital. Sen kom då Vladimir Putin, en rysk patriot med stor erfarenhet av Ryssland säkerhetsarbete och vände Ryssland på rätt köl igen med hjälp av patriotism och tillrättaläggande av de marknadsekonomiska reformerna som var den stora förändringen vid Sovjetunionens fall. Men jag får se nu vad Anders har skrivit om det här. Min uppfattning kan ju vara mer eller mindre felaktig.

  Visste svenska kommunister det här om kommunistdiktaturen Nordkorea?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-rapport-offentliga-avrattningar-pa-skolgardar-i-nordkorea

  Min uppfattning om kommunismen har numera blivit att den inte klarar produktionen och än mindre i en tid då större krav på hänsyn till naturen krävs och inte minst alla djur som nu börjar trängas undan på grund av jordens ökande befolkning av människor som alla har förväntningar. Det kommer krävas uppfinningsrikedom och kreativitet att lösa alla problem och något som aldrig kan erhållas om stimulansen tas bort.

  Kerstin talar mycket och ofta om arbetare som en grupp som ska tas om hand och försvaras men vad har du att meddela alla kreativa och många gånger hårt arbetande företagare som faktiskt tillfört samhället så mycket på alla områden. Vart ska dom ta vägen i ert kommunistiska samhälle?

  • Vill du att sjukvården, skolan, vägarna, renhållningen, hamnarna, etc ska hamna i privata händer? Ska staten och kommun sälja ut arbeten på entreprenad som renhållningen och byggarbete?

   Det här är inte något jag kan verifiera eftersom det hände för så lång tid sedan. Enligt en av reseledarna som jag reste med på 80-talet genom DDR, Tjeckoslovakien, Österrike och Västtyskland så nämnde han att en viss privat småskalig företagsamhet fanns i DDR. Men de fick inte ha mer än ett visst antal anställda. Men som sagt jag kan inte verifiera den uppgiften.

   En företagare ser endast till sig själv – inte till de anställda. Visst, han/hon kan vara mycket trevlig och liknande men det är han/hon som bestämmer på arbetsplatsen. Bestämmer arbetstider, löner, anställningar, etc utan i samråd med de anställda (i viss mån även med facket men facket har inte så mycket att säga). Han/hon kan göra det mycket otrevligt för en anställd om denne klagar t ex lön eller arbetstid. Så otrevligt att den anställde till sist slutar av sig själv. Idag har företagaren all den makten. Och hur många fast anställda finns hos enskilda företag?
   Ser företagaren upp till dig som anställd eller är det den anställda som ser upp till den som ger dig jobb? Idag finns arbetstagarnas lojalitet hos företagaren än hos arbetskamraterna. Det finns ingen arbetarkultur längre som får arbetare att känna sig som lika – som kamrater. Ingen ställer upp för varandra. Idag är det enbart individen som räknas – inte arbetskamraterna.

 24. Hej Kerstin

  I kväll har jag hittat en funktion som heter ”Senaste kommentarer”. Av någon anledning har jag inte använt den förut och jag har måst bläddra igenom alla de här kommentarerna för att finna det nya när jag sett kommentarerna ökat i antal men nu är det betydligt lättare och din nya kommentar hittade jag direkt på det viset. Kommentaren är lång och frågorna flera så jag får beta av lite i taget.

  ”Vill du att sjukvården, skolan, vägarna, renhållningen, hamnarna, etc ska hamna i privata händer? Ska staten och kommun sälja ut arbeten på entreprenad som renhållningen och byggarbete?”

  Nu är vi för min del tillbaka till 2006 då jag efter ett antal år hittat mig till vänster och tvär-reagerade på den nytillträdda Alliansens nyliberala liknande M. Thatcher politik och tyckte allt bara var för j-vligt. Samtidigt hittade jag då den här bloggen med den förra ägaren och det var den bloggen jag läste mest och typ varje dag. Senare tyckte jag med tiden att inslag och artiklar blev väldigt lika varandra och mycket om Israel men då kom Anders in i bilden och bloggen ändrade helt karaktär som jag först uppfattade mer akademisk men som senare blivit som andra liknande politiska bloggar eller är det jag som har vant mig och anpassats.

  Men nu till saken.
  Rent allmänt gillar jag inte avregleringar då jag tycker demokratin kräver makt och inflytande över samhället. Men senare har det visat sig att vissa avregleringar tycker jag personligen varit positiva. Numera äter jag ett piller varje dag mot högt blodtryck och de pillerna har blivit lättare att få tag på. Jag kan till exempel köpa dem samtidigt som jag handlar mat och kanske t.o.m. välja på fler än ett ställe. Tillgängligheten har blivit bättre och köer mindre. Ett annan positiv upplevelse är sotarväsendet som förut kunde upplevas polisiärt och diktatoriskt. Tack vare avregleringar går det numera att prata med dem och man får intrycket att de mera är som en erbjuden hjälp, trots de har ansvar, än en hårdför myndighetsutövare. Det var två exempel, finns säkert flera, men man får tänka på att det ofta har två eller flera sidor. Jag har numera både privat tandläkare och går på privat läkarmottagning och har inget att anmärka på. Dom gör sitt jobb bra tycker jag. Det här är som jag tycker nu idag, men går vi tio år tillbaka så hade jag nog tyckt mera som du. Det kan vara fördelar med privat ägande också. Är det samhället som äger kan politikerna också göra sina samhällsexperiment där och som alla kanske inte tycker är så bra. Är det däremot privatägt har inte politikerna lika mycket och säja till om utan måste hänvisa till lagar eller avtal där båda måste komma överens. Vi kan säja att idag har jag blandade känslor för ägandet, det kan vara bra om samhället äger men i ett annat fall bra eller lika bra om det är privatägt.

  ”En företagare ser endast till sig själv – inte till de anställda.”

  Nu en liten historia från det verkliga livet. Den är självklart inte allmängällande men just här var det tydligt.
  För inte alls så länge sedan var jag på ett besök hos ett privat mindre företag där man tillverkade persedlar att ha på kroppen. I mindre skala men svensk kvalité kan fortfarande sälja till vissa om än lite dyrare. Företaget ägdes av en man och hans fru som båda jobbade i fabriken. Sedan var det några anställda till. Alla jobbade i tillverkningslokalerna och jag överraskades av respekten man hade till varandra. Både ägare till anställd samt anställd till ägare och alla där verkade trivas trots en mycket enkel miljö.
  Vad ska en kommunistisk agitator göra på en sådan arbetsplats, blir han eller hon ens tagen på allvar?

  • Till Anders kan jag säja att min mejladress kommer från tiden runt 2006 med det nya ”arbetarpartiet” Moderaterna och allt kändes både provocerande och hopplöst när hela nyliberaliseringen enkelt kunde köpas med löneskattesänkningar och ökad köpkraft från löntagare och arbetarklass. Ytterst få protesterade och klasskampen var som bortblåst. Om du nu undrar varför min mejladress är som den är alltså. Min omedelbara önskan var att göra kommunistisk revolution i Sverige men jag insåg tidigt att förutsättningarna inte var tillräckliga.

  • Men om låt oss säga att det börjar gå dåligt för det företaget som alla trivs på och företagen måste göra nerdragningar. Han tänker på sig själv för att klara företaget och inte den eller de han måste avskeda. Och hur de avskedade kommer att klara lånen och hushållet, eller om de möjligtvis får ett nytt jobb. I ett kooperativt eller gemensamt ägt företag kunde man kanske i stället flytta om de anställda till företag.
   Dagens apotek är en historia för sig själv. Jag vet inte hur många omvägar jag har varit tvungen att göra för att ’mitt’ apotek inte hade medicinen hemma. Så var det aldrig förr.
   Tänk om alla dom pengar och resurser som läggs på privat sjukvård och skolor kunde läggas på den gemensamt ägande sjukvården och kommunala skolorna. Då skulle det bli mycket bättre än det är idag.

 25. Det är ju ingen ide Åkesson försöker kliva ut ur en riktig garderob.. Alla har ju skådat inbillningen redan från sandlådan och att ett begränsat ökenlandskap inhägnat av lågt liggande trä, kunde skapa en sådan inskränkt karriär får ju ingen normaltänkande individ att backa. Nej det är ju enklare att kalla alla kritiker lögnare, vänsterextremister. De enda man behöver imponera på är ju drömmare och aningslösa.. För dem är ju retorik bara ett ord eller bajs..

  Lärare måste välja mellan att ta ställning mot Sverigedemokraterna eller skollagen https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/49641-larare-maste-valja-mellan-att-ta-stallning-mot-sverigedemokraterna-eller-skollagen/ via @mparagraf

  SD’s lama satsning på skola, vård, omsorg ska kanske inte ses som ett tecken på att bildning blott kommer vara till besvär enär kunskap är farlig.. Att de facto bli så lika och överträffa den Vilks rondellhund man en gång kramade. Låta bildningens broar sprängas för att vinstintressena vill göra porten till ”lycka” trång och låg är att hälsa framtiden farväl. Det man aldrig haft kan man ju aldrig sakna..

  Så nog är SD det farligaste vi har bland marknadstälten.. och särskilt som Alliansen inte kan bedriva en politik de förra inte vill stödja med allt sitt hull och hår..

  • Den borgerliga advokatbranchen är nog det företagandet som har mest skattemedel från löntagarna att hämta ur migrationspolitiken och utan den samt minskad kriminalitet så skulle med all säkerhet sötebrödsdagarna vara slut och en del av dem söka sig en annan utkomst. Så därför är det inte förvånande att advokatbranschen i allmänhet har en mycket negativ inställning till Sverigedemokraterna. Uttalanden från ledaren för advokatsamfundet har tidigare ofta varit föremål bland alt-högerns olika mediaorgan.

   • Sko sig på invandring, migration som om lidande också är en lönsam industri har ju har ju borgarnas blocksinnade & vinstinriktade sympatisörer visat att de kan i alla andra sammanhang.. Så varför inte denna kris?

    Advokaten som skriver hatinlägg om asylsökande på sociala medier men ändå anlitas av Migrationsverket syns ju vara dess förlängda, förträngda arm..

    Alla människor med humanism, bildning & förstånd som sin grund för ställningstaganden måste ta avstånd och känna avsky för SD’s retorik & populism i nivå med skoskaften..

    Kent Ekeroth har väl för alltid satt standarden på allt som tangerar juridiken hos SD.. De som valde honom syns ju inte ha mycket till övers för lagen heller.. Väljer man någon så okvalificerad exponeras till fullo de egna bristerna..

    På samma sätt blir bristen på självkritik lika självklar eftersom man inte tål invändningar om hur fattig på kunskap om demokrati, yttrandefrihet, Svensk lag ett ”Sverigedemokratiskt” missnöjesparti under falsk flagg är. Vilse i pannkakan var ett barnprogram medan SD gör verkligheten till ett miserabelt sammelsurium.

    Tillvaron som svans åt Alliansblockets vinstintresserade djur saknar väl charm. När nu Alliansen försöker sluta hacka på sin egen mindre charmerande ände för att underlätta omröstningar o stöd för en politik ingen kommer ha råd med trots skattesänkningar måste ju SD se ut som de skapat något positivt? I det perspektivet blir den slitna klyschan och slagträet ”sjuklövern” en blek & avslagen bukett när hyckleriet får ståpäls…

    Att skolpeng och det allt tyngre lasset kommunernas utgiftskassa drabbats av är ett liberalt beställningsverk för att underlätta privatisering, friskola & annat går fullständigt under radarn för SD-anhängaren. För dem är bara främlingen ett bekymmer, en onödig utgift, en belastning. Att sänkta skatter också sänker utbildningsskrået och bildningsvägarna i ett träsk ingen vanlig människa kommer hitta ut ur är ingen underdrift. Så hur Alliansen fått SD’s röst till vinstparadiset och bildningsfattigdomens utbredning passar ju låglönelandskapet och de allt futtigare rättigheterna konstellationen Allians/Näringsliv upprättat.

    Att SD nu går ut och försöker se ut som ett parti satsande på skolan måste bli en märklig kompromiss.. Mats satt kvar i skolan i många år och lät missnöjet över situationen vå, sk & oms skyllas på främlingar, flyktingar & papperslösa.. Kunskapens armod, felstavningarnas helvete var ingen annans fel än den fattige främlingen inte de som berikade sig och segregerade Sverige.. Dvs Allians, Näringsliv. Så arbetarkamp, enighet, solidaritet blir i SD-tappning arbetarkramp, värk, stelnande knutna händer och ett växande missnöje på ingen annan våg surfande SD på sin bräda av populism.. Samma bräda man nu ska slå den arbetande Svensken med i det nya landskapet med få prunkande oaser..

 26. Det verkar som det svenska socialistpartiet Socialdemokraterna nyliberaliserat statens Transportmyndighets IT-system genom att sälja ut skötseln av det jättelika datasystemet med all information till det multinationella dataföretaget IBM, ett amerikanskt multinationellt IT-företag. Viktig information rörande rikets säkerhet har utlämnats till främmande makt. Jag ser det som ett tydligt exempel för ett socialistparti som ivrar för internationalism och mångkultur men som tycks vara aningslösa om dess konsekvenser.

  Jag tvivlar på att ett nationalistiskt parti som ex. vis Sverigedemokraterna någonsin skulle gå med på något dylikt. Självklart är känslig information en nationell angelägenhet och ska skötas inom nationen här i Sverige likväl som i Ryssland sett ur en patriotisk synvinkel.

  Någon sade häromdagen att Sverigedemokraterna inte har något inflytande. I dag har jag läst att Sverigedemokraterna avser ställa misstroendeförklaring mot den socialistiska regeringen om inte ledaren Stefan Löfven sparkar ett antal (ett par stycken mycket kända) ministrar före riksdagens öppnande i september.
  Har man inget inflytande då?

  • Det var visst regeringen Reinfeldt som låg bakom outsourcing av den berörda verksamheten.
   Sjöstedt har gjort en mot-KU anmälan. Har alliansen skjutit sig i foten?

 27. SD är ett parti som startats av människor som beundrar fascism, men de var bara några hundra, och de är inte kapabla att återskapa fascismens villkor. SD är en produkt av:

  1 Sveriges befolknings förhoppningar på statens totala ansvar; ”folkhemmet”
  2 Den svenska statens fallissemang vid ansvarstagande; ”personlig oduglighet i offentlig förvaltning”
  3 Den svenska politikerstammens offentliga liturgi i samverkan med import av främmande kultur
  4 Skattefinanisering av import av främmande kultur, parallellt med fallerande socialstat
  5 Statens oduglighet, den silar mygg och sväljer elefanter, under veklagan om fascism.

  SD som företeelse har ingenting med fascism att göra, utan beror på grundlösa förhoppningar på modernismens politiska projekt, som svikits av överheten. SD är helt vanliga människor som önskar mindre import av främmande religion och dess våld, och inte vill betala för importen via skattsedeln, samtidigt som de inte får komma till doktorn i tid och inte får a-kassa. De tycker att de betalt för tjänster de sen inte får.

 28. Det som kommentatorn alex skrev för två år sedan håller fortfarande.

  Ideologier är i dag för det mesta ett skynke för den härskande eliten, oavsett om den är ”vänster” (vad det nu betyder) eller ”höger”. En elit som försökt göra sig oberoende av de som den säger sig företräda. Genom internationaliseringen, ohejdad invandring och multikulturalism. SD företräder vanligt folk som insett att de lurats och fått nog. Inte bara i Sverige utan överallt i Europa under olika förtecken. Inte bara företräder utan även representeras av vanligt folk. Som givetvis inte alltid förstår sig på att använda den jargong som är förhärskande inom den politiska korridoren.

  • Gerhard Miksche
   Höger betyder stöd till den ekonomiska eliten i ett kapitalistiskt land och vänster betyder stöd till folklig kamp mot den ekonomiska eliten. Skitenkelt.
   Sd är höger och allt dom gör är till för att stödja den ekonomiska eliten. Deras huvudspår är att lura oss att tro att det inte är elitens egna skattesänkningar och plundring som sabbar välfärden utan att det är invandrarna och i synnerhet muslimerna. Gissa vem som kommer undan sitt ansvar med det tricket? Vi såg samma sak hända med judarna i Tyskland på 30-talet. Då var det många som gick på det och vi vet också hur det gick den gången. Skall vi verkligen vara så genuint jävla korkade så vi går på samma bluff en gång till?

   • Jag finns med bland dem som, enligt vad du påstår, är ute för att lura dig. Som tur är ökar insikten bland folk i gemen vem som är ute för att lura dem, både från vänster och från höger.

    • OK Gerhard. Varför vill du låta muslimerna lida för rikemännens brott då?

     • Muslimerna lida för rikemännens brott? Något långsökt och tarvar en förklaring innan jag kan tänka mig att kommentera.

      SD och för min egen del vill bli av med folk som inte vill integrera sig, som ställer religion eller ideologi, vilket i mångt och mycket är samma sak, över de lagar som samhället stiftat i demokratisk ordning. Jag är så pass gammal att jag skulle kunna strunta i Sveriges tilltagande islamisering som stöds av krafter både inom och utanför landet. Men jag gör inte det med tanke det öde som kommer att drabba kommande generationer. Med en gnutta historiekännedom och extrapoleringsförmåga samt kunskap om vad som försiggår i andra länder, såsom Frankrike (senast i Nantes, för att ge ett exempel) borde även du inse detta.

      • Aha, alla måste tycka som du för att vara godkända, jag förstår.
       Jag tycker inte som du, vill du ”bli av med” mig också?

       ”tilltagande islamisering”!! Om nu dina rika kompisar krigar i arabvärlden så är det väl ganska naturligt att muslimer tvingas på flykt, eller hur? Att dom inte byter livsåskådning över en natt bara för det är också rätt självklart. Om du inte gillar det så föreslår jag att du engagerar dig i fredsrörelsen och går emot imperialisternas krig. Nu gör du tvärtom och går emot offren för dessa krig. Dina idoler i SD försöker t.om. lura i oss att dessa offer är orsaken till den sämre välfärd vi ser här hemma. Alla som bara tänker efter det minsta fattar genast att det är skattesänkningar och rofferiet i den privatiserade offentliga sektorn som orsakar välfärdsproblemen och antagligen gör du det med, men du väljer att skylla på krigets offer istället. Känner du dig stolt över det valet Gerhard?

       • Läs på om muslimska brödraskapet om du vill förstå det som pågår. Dom skapades av imperialisterna som vapen mot imperiets rivaler och som vapen mot arabernas möjligheter att bygga moderna samhällen. Mycket välinformerade brittiska ideologer stod för allt det intellektuella som Usa efter WW2 har fortsatt att implementera. De neokonservativa bakom de senaste årtiondenas härjningar var i hög grad under inflytande av såna brittiska mentorer och inspiratörer. Islamiseringen är en femtekolonn i imperiets tjänst. Genom ombud söker imperiet spela ut muslimerna mot oss och i strid med många fredliga arabers intressen. Det ligger även i dessa folks intresse att hindra islamiseringen vilken bara kan upprätthållas genom auktoritära metoder. Jättemisstag att tro att detta sammanhang har naturliga orsaker som brukar betecknas ’blowback’ dvs underförstått oavsiktliga följdverkningar av krig. Det är sen 1930-talet planerat tex som det då uttrycktes av Fabianerna. Och dessutom var det även så tidigt som den nuvarande massinvandrings och multikulturen planerades. Allt för att försvåra sammanhålningen inom nationalstater och göra oss till ett lätt byte för den transnationella företags och finansoligarkin.

        • Ett typiskt SD inlägg där muslimer stigmatiseras för att kratta manegen för högerextremismen. Dom verkliga fienderna till vår välfärd är dom rikemän som SD håller käft om och t.om. samarbetar med.
         Ditt försök att lura i oss att muslimerna är våra fiender och att SD skulle gå emot transnationella företag och finansoligarkin är motbjudande.

         • Om det vore så väl att SD vore väl insatta i sanningen bakom muslimska brödraskapet. Det vore bara till fördel för kampen för övrigt.
          Iran 1979 var inte muslimernas kupp mot Shahen av Iran utan Englands och Usas kupp genom ombud(MB) för att bromsa mänsklighetens utveckling till förmån för petrodollarn. Dvs att dollarns betydelse stärks genom oljeberoendet och att andra energikällor dras tillbaka. Frankrike Sovjet och Västtyskland mfl stod annars redo att bistå i utbyggnaden av kärnkraft i utvecklingsländerna. Chernobylhaveriet var ett medvetet sabotage från Usas sida några år efter att Reagan skrivit på ett godkännande av Sabotage mot Sovjet. Brzezinsky upplärd av Oxfordorientalisten Bernard Lewis drev på utnyttjandet av muslimska brödraskapet som det reaktionära vapen det var tänkt att bli från början när det skapades under Brittiska Suezkanalbolagets beskydd. Britterna ville ha utvecklingsfientliga reaktionärer istf för sekulära reformister som dom i Egypten och Syrien, vilka är dom som lyckats mota bort eländet. MBs roll var redan från början såväl terrorism som mer sofistikerade aktiviteter. Och detta MB har troligen en tänkt roll som raserare av Europa om Usa och Englands hittillsvarande enormt bedrägliga beteende fortsätter och motståndet i Europa kidnappas av etablissemanget. Jag håller med dom som påpekar att SD ger osäkert intryck beträffande Nato och kanske är svaga för lockrop från såna krafter som vill tunna ut det genuina folkliga motståndet. Men hatar man ihjäl dom så ökar risken för det. Vi är helt överens om att muslimer på individnivå kan vara helt oskyldiga men det är den organiserade och utifrån påverkade företeelsen som är hotet och individerna kan dras in i det genom etablissemangets ansvarslöshet. Så det är ett hot oavsett.

          • Varför pratar du så mycket om det muslimska brödraskapet? Jag kan mycket väl tänka mig att dom samarbetar med USA och England, men det stora problemet i världen är ju dessa staters direkta krig som skördat miljontals offer sedan WWII och deras pågående krigshets och vapenkapplöpning idag.

           USA krigar och destabiliserar i hela arabvärlden och sluter och bryter tillfälliga allianser hela tiden och nu vill dom att väst skall slösa bort jättelika belopp på meningslösa vapen istället för att satsa pengarna på en fungerande integration. Där har du huvudfienden mot en civiliserad värld i dagens politik.
           Krigsgalningarna måste avslöjas och deras springpojkar i högerpopulismen likaså, men du hjälper dom istället genom att fokusera på muslimerna, precis som dom vill.

           Dessutom är alla dom tvärsäkra konspirationsteorierna som du ägnar dig åt knappast seriösa. Du kan helt enkelt inte veta det du påstår dig veta.

          • Du misstar dig beträffande de faktiska konspirationer som ligger bakom det du beskriver (och som vi har ungefär samma uppfattning om). Om du syftar på Chernobyl, så pekar alla fakta tydligt på konspiration där en ansvarig chef vägrade vänta fem minuter på att experterna skulle justera sina mätinstrument eftersom han skulle trycka på startknappen vid en exakt tidpunkt. När han gjorde det exploderade reaktorn. Ett flertal personer bla en general uppförde sig suspekt. Troligen ingick konspiratörerna i ett västfinansierat nätverk där frimurare spelade en roll. Och motivet var alltså att stärka dollarns makt genom att förstöra för energikällor utöver petroleum. Även Threemile Island-haveriet kan ha iscensatts med avsikt av samma skäl.
           Beträffande MÖ strategierna har Britternas roll till helt nyligen varit total. Usa har ’bara’ följt deras ideologer, vilka hela tiden varit mer erfarna och sakkunniga. Att du är frågande inför betydelsen av MB visar hur lite fakta som nått dig (och tillika många andra). Dom är Englands och Usas dolda vapen, skapat för det syftet och inte för att vara till gagn för folken i de länderna. MB har spelat en avgörande roll i alla de konflikter som härjat och enbart i imperiets intresse. Bankirer i högapositioner inom MB lär ha varit tongivande medan fotfolket ägnat sig åt terror. I nuläget bidar dom sin tid under det att deras undersåtar tillväxer i antal i Europa. Erdogan möjligen en omedveten medlem av MB liksom andra företrädare uppmanar muslimer att föda fem barn i Europa för att ta över makten helt lagligt. Englands partner och förebild, Venedigs oligarki, låg bakom den muslimska invasionen av Europa för många hundra år sen. Den typen av maktspelarkulturer dit England hör ligger bakom alla allvarliga kriser i historien. Den officiella historieskrivningen som Britterna har stort inflytande över, är genomfalsk. Historiker är propagandister och är vetenskapsmän bara selektivt när det passar makten.

          • Peter G.
           Och jag tror fortfarande att du bygger dina konspirationsteorier mest på gissningar.
           Mer generellt så håller jag med om att dom brittiska imperialisterna säkert har utvecklat ljugandet till en ren konst, även om dom verkar ha tappat lite av fingertoppskänslan på sistone. Skripalbluffen var knappast sofistikerad.

           I det större perspektivet så gäller dock att överheten ser ut att försöka upprepa 30-talsbedrägeriet med att skylla sina egna brott på folk av annan etnicitet. Deras redskap då var nazisterna och idag är det högerpopulisterna. På 30-talet trodde rikemännen att dom kunde kontrollera nazisterna och idag verkar många t.om. på vänsterkanten tro att grupper som SD och AFS bara är någon slags kritiker till globalisternas och storföretagens överstatliga ambitioner och inget att vara rädda för. Om man läser Sven Anderssons kommentar från13 juli, så framstår dock likheten mellan SD och Hitlers nazister som uppenbar och idag finns ännu mindre möjlighet att gå emot eller kontrollera sådana krafter än det fanns på 30-talet.

           Hitler var kanske det värsta som drabbat den mänskliga civilisationen hittills och det värsta som kan hända idag är att krafter liknande Hitlers får en ny chans i Europa och Sverige. Därför gäller det att bekämpa dom.
           SD vill bara prata om migrationen och muslimerna i synnerhet. Dom har, tack vare dom andra partiernas flathet och strålande inkompetens lyckats få hela valdebatten att kretsa runt det.
           Dina antaganden om det muslimska brödraskapet blir bara en del i det orimliga uppförstorandet av migrationsfrågorna och således också en del i förverkligandet av SD;s agenda. Om du är antinazist så är det en synnerligen dålig taktik som du genast borde sluta med.

          • Herr Åberg gissar att jag gissar men vill inte veta något. Om det var Chernobyl du tror att jag gissar om kan jag lägga till att den chef som uppträdde mkt misstänkt eliminerade vittnen till saken genom att skicka dem till det absolut värst strålningsintensiva stället med väntade konsekvenser. Om det gäller MB finns ett flertal välinformerade källor. Men du verkar föredra att inte veta. Och dina nazister Hitler Goebbels och Himmler hade samtliga Houston Chamberlain (kusin till Nevill) som en slags mentor vilket framgår av deras dagböcker. Han gjorde dem ’medvetna’ om judarnas egenskaper.
           Och subversion mot kontinentaleuropa och mot judarna hade då pågått under mkt lång tid. Helt och hållet ett Brittiskt projekt. Så nazismen handlar inte alls om kapitalismen i allmänhet utan om det angloamerikanska imperiet i synnerhet. Nazismen var en av Britterna skapad kult för att hindra samarbete mellan judar och andra. Motivet var att sabotera kontinentaleuropas och Rysslands/Sovjets utveckling.
           Dagens nazister däremot går mer efter vad dom hör nu tror jag från många håll. Bla från judar som Barbara Lerner Spectre, som säger rent ut att ’ vi måste acceptera multikulturen och det är vi judar som ligger bakom multikulturen och folk kommer att hata oss för det’. Varför? Troligen som nyttig idiot för imperiet som önskar framkalla nazism precis som imperiet gör i Ukraina och som imperiet gjorde mot Tyskland.

          • Peter G.
           Gissningar stödda av fler gissningar slår inte världen med häpnad direkt. Nätet är fullt med konspirationsteorier och tvärsäkra förespråkare för dom. Bäst att ta dom med en stor nypa salt tror jag.
           Dom efterforskningar som krävs för att verifiera bara en enda av dina teorier och utesluta tänkbara misstolkningar och felaktigheter är sannolikt närmast ogörliga, men du får tro på vad du vill. I det här sammanhanget är det dock ditt bidrag till felfokuseringen på muslimer som skyldiga till överhetens plundring som är intressant och den står där tydligt för alla att se.

          • Du har gissningar om gissningar som är felaktigt eftersom det är seriösa forskare och författare som avslöjat imperiets avgörande roll bakom MB och utnyttjandet av araberna. Araber som i likhet med Syrier och Egyptier strävar efter att utvecklas som moderna samhällen istf att tvingas in i ett reaktionärt mönster som imperiet skapat och missbrukar av geopolitiska skäl. Sen försöker du vända denna min positiva syn på de berörda folken till att jag skulle skylla ngt på de hitkomna muslimerna som egentligen beror på andra orsaker. Tex att vissa delar av etablissemanget passar på med åtstramningar som dom ändå vill göra. Jag har aldrig betonat det som rör kostnader. Utan betonat att dom är tänkta att bli verktyg för tyranniska krafter utanför Sverige. Ett maktövertagande från imperiet med muslimer som ombud, vilket är en helt annan sak. Du däremot tillhör dom som i likhet med S ser muslimerna som nyttig valboskap i klasskampen eller hur. Ju fler fattiga desto större chans att kunna bekämpa kapitalet eller hur? Och Reinfeldts variation gick ist ut på att dra hit fattiga av annan etnicitet för att slå sönder den svenska modellen för det sovande folket.

          • Peter G
           Jag ser många muslimer som tänkbara bundsförvanter i kampen mot dom imperialistiska vampyrer som både slår sönder deras hemländer och plundrar vårt eget land och jag ser dom som deltar i rasisterna lumpna bedrägeri som vampyrernas springpojkar och mina fiender.

       • Anders Åberg. Jag har ingalunda påstått att alla måste tycka som jag för att vara godkända. Var och en får tycka bäst hen vill. Jag skrev att jag vill bli av med folk som ställer religion eller ideologi över de lagar som samhället stiftat i demokratisk ordning. Det är givetvis inte enbart troende muslimer som hör till den gruppen utan även den vänster och höger som menar att deras ideologi smäller högre än lagen.

        Jag skulle gärna engagera mig i en fredsrörelse om det fanns en opolitisk sådan. Jag har skrivit många inlägg på olika sajter och kritiserat USAs och allierades brott mot folkrätten i Mellanöstern, Afrika och Afghanistan, men även i Ukraina. Jag är motståndare till all slag samarbete med Nato och försäljning av vapen till länder som Saudiarabien. Och för den inställningen skyltar jag med mitt fulla namn.

        Förresten, har du någon gång funderat kring vad som ligger i ordet ”välfärdsproblemen”?

        • Om du ser någon bryta mot lagen så ring polisen. I övrigt så kvarstår ditt snack om den tilltagande islamiseringen som ett stort problem för Sverige.
         Att så många muslimer tvingas fly hit är i första hand ett problem för muslimerna själva. Dom kommer inte hit för att ta över vårt land utan för att dom tvingas på flykt av sådana högerkrafter som SD stöder och samarbetar med. Dessa krafter har stort intresse av att komma undan sitt ansvar i opinionens ögon och måste älska sådana som Åkesson och dig som förstorar upp migrationsfrågorna och lurar folk att tro att välfärdsproblemen orsakas av muslimerna.

   • Varje republikansk president sedan 1970-talet har kallats en fascist.
    Är Fascism Höger Eller Vänster? Trots allt har fascismen sina rötter till vänster.
    Dinesh D’Souza, författare till The Big Lie, förklarar.
    https://www.youtube.com/watch?v=m6bSsaVL6gA

    Giovanni Gentile, ”Ursprung och läran om fascism”.. Gentile var faktiskt en livslång socialist. Revolutionärer, säger Gentile, måste vara redo att bortse från konventionella regler och de måste vara villiga att använda våld. Gentil verkar vara den obekräftade förfader till Antifas gatauktivism och andra vänstergrupper. Gentiles filosofi ligger nära parallellt med den moderna amerikanska vänster. Tänk på den slogan som Obama avslöjade vid 2012 demokratiska konventionen: ”Vi tillhör regeringen.” Endast Gentile skulle ha lämnat ett omfattande filosofiskt försvar som demokraterna inte ens försökte. I många avseenden ger Gentile en djupare och fastare grund för modern amerikansk progressivism än någon som skriver idag. Man kan naivt förvänta sig vänster då att omfamna och fira Gentile. Detta kommer förstås aldrig att hända. Vänster har det desperata behovet att dölja fascismens djupa förening med modern vänsterism. Även om vänster använder sig av Gentiles retorik, kan dess källa aldrig erkännas offentligt. Därför avser progressiverna att hålla hedniska där de har honom, död, begravd och bortglömd.
    http://www.wnd.com/2017/08/fascisms-karl-marx-man-the-left-doesnt-want-you-to-meet/

    • Hela vänstern betecknar t ex Pinochet och Franco som fascister. Både Pinochet och Franco var konservativa och var för den fria marknaden (alltså kapitalism) och statskapitalism. De förtryckte även arbetarklassen, kommunister, socialister, etniska tillhörigheter och/eller religioner.
     https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
     Många konservativa t ex Reagan och Nixon , men även dagens olika konservativa rörelser hyllar Franco och Pinochet.

     Så fascism har mer släktskap med konservatism och kapitalism än med kommunism. Marx och Lenins ideologier är det rena motsatta till fascismen.
     Men det är en hel del inom vänstern som har dragit sig till fascismen (eller nationalkonservatismen). Det kan kanske förklaras att den konservativa rörelsen är emot imperialism, för nationell samhörighet och för en blandekonomi bestående av små företag och statskapitalism.

   • Anders Å,,
    Här instämmer jag med dig till 99 procent!
    Högern har alltid försökt dupera sin egen nations arbetarklass mot en etnisk arbetarklass i samma land. De har försökt beskylla alla försämringarna som borgerligheten har infört på minoriteten, Det minns jag främst från Nordirland när ’The Troubles’ startades. Den konservativa överklassen (de som ägde företagen och industrierna var protestanter och lojala till den brittiska kronan, där för kallas för lojalister) på Nordirland gjorde samma sak som SD gör idag gör mot muslimer. Men lojalisterna pekade istället fingret mot den irländska katolska arbetarklassen.
    Precis som i Sverige hade (och har) Nordirland en arbetarklass av olika religiösa och etniska tillhörigheter. Det var en protestantisk arbetarklass och en katolsk arbetarklass. Den Nordirländska regeringen som till stora delar bestod av protestanter i överklassen stiftade lagar som diskriminerade den katolska arbetarklassen.
    Emellertid så var den protestantiska arbetarklassen ungefär lika fattiga som den katolska arbetarklassen, men utsattes inte för den diskriminering som katolikerna var väl förtrogna med.
    I slutet av 60-talet, när medborgarrättsrörelsen krävde slut på diskrimineringen) piskade den protestantiska och konservativa överklassen sin egen arbetarklass mot den katolska arbetarklassen. Retoriken är i det närmaste jämförelsebar med den retorik som SD, AfS och andra högerextrema grupper utsätter den svenska arbetarklassen för. SD pekar ut muslimer och andra invandrare som syndabockar för alla försämringarna som den svenska arbetarklassen (både svenskar och invandrare) har fått under en lång tid. En retorik som består av t ex att pensionen skulle varit mycket högre om Sverige inte hade tagit in så många muslimer. Eller att bostäder gå oftast till flyktingar än till svenskar.
    Man ställer alltså en utsatt grupp mot en annan,
    På Nordirland föll båda arbetarklassgrupperna i den fällan och började attackera varandra. Från att ha varit en social konflikt så blev konflikten en fråga om nationstillhörighet.
    Arbetarklassen (oavsett nation och religion) borde istället gå samman med varandra och kräva demokrati, rättvisa, arbete, lön som går att leva på, etc. Då som nu. Vi får inte falla i den konservativa och högerns fälla och börja attackera vår egen klass på grund av vem som vem och vem tillhör vad och vilken religionstillhörighet människorna har. Det är inte (enbart?) nationstillhörigheten som ger oss demokrati, rättvisa, arbete och en lön som går att leva på. Det kan endast vi själva göra. Vi (oavsett vilka vi är) kan tillhöra en nation som är en diktatur som inte ger oss de fundamentala mänskliga rättigheterna, och som fängslar, torterar och avrättar oss om vi anser annorlunda än den ekonomiska elit som har makten.

    Det enda jag vill påpeka är att vänstern inte behöver vara ett stöd till folklig kamp mot den ekonomiska eliten. Dagens vänsterparti t ex Vp, F!, Syrzia, Sinn Féin, etc samarbetar med den ekonomiska eliten, t ex EU för försämringar för arbetarklassen och dom fattiga.
    Det är kapitalet som gång på gång utsätter oss för den retoriken – eller tricket som du säger. Och det är kapitalet som kommer undan sitt ansvar gång på gång när de ser att retoriken fungerar när vi börjar slåss med varandra istället för att samarbeta. Det är kapitalet (oavsett nationstillhörighet och religion) som avskyr att arbetarklassen är överens med varandra, och försöker med alla metoder (inklusive rasistkortet) att splittra oss.

    • Kerstin.
     Samarbete med den ekonomiska eliten kan bara fungera utifrån en maktposition, dvs ett starkt stöd från just folkliga krafter. Utan det stödet blir samarbetet av den typ vi ser mellan sossarna och arbetsgivarna i Sverige. Rent bedrägeri alltså! Jag kan inte heller se att det är korrekt att kalla sossarna för vänster.

   • Räcker med dom tre första rubrikerna på Samhällsnytt så förstår man SD kommer vinna valet.

    Katt stenades i Malmö – ägarna vågade inte ingripa

    EU:s ordförande misstänks vara stenfull på NATO-mötet – kunde inte stå själv

    Italienska parlamentets ”gyllene pensioner” sänks

  • Alla partier – inklusive SD – har en ideologi ’… om hur samhället skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra’ (Wikipedia). SD har en nationalkonservativ ideologi.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalkonservatism
   SD vill bevara kapitalismen som är den härskande ideologin i stort sett över hela världen. De vill inte förändra något. Det som jag tycker är otäckt med SD är att de har samma ideologi som Reagan, Thatcher, Pinochet, Franco, etc. Och t ex Pinochet styrde med en järnhand och lät arrestera och mörda socialistiska och kommunistiska människor.

 29. Jag har upptäckt att Sverigedemokraterna är nazister och fascister så länge de är på behörigt avstånd från makten. Men ju närmare Sverigedemokraterna kommer till maktens positioner försvagas epiteten. Därför knappast någon i Sverige skulle ju erkänna att landet har nazister och fascister vid makten. Jag har aldrig varit där men förmodligen är det likartat i t.ex. Ukraina. Jag tror det är en fråga om balans. En ytterlighet kräver utjämning av en annan ytterlighet för att upprätthålla jämvikt. Det är ju också socialismens grundval när kapitalismen suger ut arbetaren. Kapitalisterna är förstås medvetna om problemet och har genom globaliseringen gjort sig mer eller mindre oåtkomliga. Marknadens villkor gäller om det ska bli någon ekonomi överhuvudtaget. I en gränslös värld finns inga hinder för kapitalismen.

  • Analogin med Ukraina haltar svårt. Imperialisterna har sen 30-talet bearbetat Ukraina för att förstärka den svaga ansatsen till nationalism som knappt fanns i akt att kunna provocera fram det önskade storkriget. Först Britter sen amerikaner har i realiteten skapat hela problemet. Utan deras inblandning under snart ett sekel hade sannolikt situationen sett helt annorlunda ut. Nazismen i sig är likaså en skapelse av samma imperialister för att spela ut imperiets rivaler mot varandra. Att judarna räknas till dessa rivaler har länge undgått folks uppmärksamhet. SD är något annat. Etablissemangets liberaler/vänster hatar ihjäl alla dem som ogillar imperiets globaliseringsvansinne och SD har drivits i famnen på de borgerliga trots att dom ju är inblandade i liknande grad som etablissemangsvänstern. Hade det funnits ngt mer likt den gamla socialdemokratin hade SD nog aldrig uppstått. Det är den typen av påverkan som kommer från Bilderbergs och andra tankesmedjor som förvridit huvudet på västvärldens politiker. Att folk med en dragning åt rasideologi reagerar tidigare är logiskt men innebär inte att deras motvilja mot den förda politiken är omotiverad. Man behöver inte vara perfekt för att kunna göra nytta när etablissemanget är så snedvridet.

 30. Anders när du definierar nazismen som en ideologi som är för privatiseringar så tror jag det är starkt förenklat. Som ideologi sett kan man hävda motsatsen. Se här NSDAP:s 25 punkts program:
  ”13. We want all very big corporations to be owned by the government.
  14.Big industrial companies should share their profits with the workers.”
  I praktiken ”privatiserade” Hitler en mängd företag med ett stort MEN! Hitler nazifierade samtidigt samma företag vilket innebar att företagens frihet var starkt begränsade.

  Ytterligare en tes du Anders driver är att SD är invandrarfientligt men inte rasistiskt. Du citerar som stöd för detta SDs invandrarpolitiska program. Du gör då samma hatt-trick som Mattias Karlsson i en debattartikel nyligen när han skulle visa att SD inte är rasistiskt. Problem är att SDs program motsäger sig själv på många punkter. Man kan utifrån vilket kapitel man använder bevisa i stort sett vad som helst. Du undviker helt att resonera kring de delar av SDs program som beskriver hur näst intill omöjligt det är för utomeuropeer att bli svenskar.
  Du undviker också att nämna SD programmets resonemang om essens. Kan du Anders hitta några väsentliga skillnader mellan betydelsen av ordet ras och SDs resonemang om essens?

  ”Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.”
  Ett särdrag hos nazismen är föreställningen om den mystiska relationen mellan rasen och jorden, ”blut und boden”. I SDs program beskriver man denna relation så här:

  ”Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur och det klimat där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det inte särskilt förvånande att vår kultur uppvisar stora likheter med våra nordiska grannländers.”

  Ser du några avgörande skillnader mellan SDs och NSDAPs blut und boden mystik?

  I mitt tycke är inte SD ett vanligt socialkonservativt parti som tycker illa om all för stor invandring.
  Socialkonservatismen är relaterad till nationalkonservatismen. Nationalkonservativa partier är sociala traditionalister i den mening att de stödjer den traditionella kärnfamiljen och social stabilitet.Många nationalkonservativa är därför socialkonservativa och förespråkare av en begränsad invandring och att stifta lagar inom politikområden för lag och ordning. SD tar ytterligare ett steg i fascistisk/nazistisk riktning iom att man blandar in ras/essens och blut und boden tänkande.

  • SD:s program och uttalande verkar motsägelsefullt utifrån vad jag sett. Essens kan föra tanken till rasism, men behöver inte göra det. Detta behöver för min del utredas mer än jag kan göra nu. Skrivningen är diffus. Sannolikt finns olika uppfattningar inom SD. Har inte uppfattat att SD vill avskaffa demokratin. De säger tvärtom. Hur ska man se på det förhållandet att SD uteslutit flera medlemmar som uttalat sig i rasistisk riktning?

   Högerpartiet SD anser mig veterligen inte i att ”13. We want all very big corporations to be owned by the government.”
   eller i att ”14.Big industrial companies should share their profits with the workers.”

   • Anders, du skriver att du inte har uppfattat att SD vill avskaffa demokratin.
    Du har alltid sagt att det finns demokrati på olika sätt. Så hur definierar SD demokrati? SD: ’Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ’folk’ i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati’,
    http://partiprogram.se/sd/2014/den-moderna-demokratin-har-vuxit-fram-i
    De kommer alltså sortera upp befolkningen i vem som är svensk och som inte är svensk. De som de anser inte är svenskar får alltså inte rösta eller ha några demokratiska rättigheter. Anser du att detta är demokrati?

    • Var i programmet står ”De som de anser inte är svenskar får alltså inte rösta eller ha några demokratiska rättigheter.”

     • SD: ”Vi ser alltså förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati”.
      Detta uppfattar jag som om det är enbart svenskar med en svensk kulturell identitet som får rösta. Övriga i befolkningen får inte ha några demokratiska rättigheter alls. Och vad menas med kulturell identitet? Kristna värderingar? Menar de att det är bara de kristna som får ha demokratiska rättigheter? Eller inkluderar deras demokrati även muslimer?
      Hela deras program om demokratin är luddig och kan tolkas hur som helst. Så de går på val med ett program där ingen förstår vad de menar vad som är demokrati.
      Och anser du att detta räcker för att värdera SD som ett parti som värnar om demokratin?

      • Du tolkar in något som inte står där. Du nämner själv att ” deras program om demokratin är luddig och kan tolkas hur som helst”. Hur är andra partiers beskrivningar av demokrati?
       Citatet nämner ej svenskar och ej heller att några inte ska ha några demokratiska rättigheter.
       Kristna värderingar och vår tillhörighet till detta lyfts ibland fram av andra riksdagspartier.

     • Anders.
      ”en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati” ger ju den slutsatsen som Kerstin drar. Tolkar du det annorlunda?

       • Anders.
        En annorlunda tolkning borde rimligtvis innebära att SD inte vill ha ”en stark och väl fungerande demokrati” eller hur?
        Det förvånar mig att du ger dig i kast med den så idiotiskt formulerade meningen.
        Antingen vill dom ha ”en stark och väl fungerande demokrati” enligt sin egen definition, som ju i realiteten är raka motsatsen till demokrati, eller så vill dom inte ens ha sin egen variant på demokrati, vilket ju gör formuleringen helt skrattretande.
        Fattar inte riktigt hur du tänker nu.

        • SD, ett starkt borgerligt främlingsfientligt parti, vill ha ”en stark och väl fungerande demokrati” enligt egen utsago. Övriga riksdagspartier säger ungefär detsamma. SD är det mest bevakade, diskuterade och kritiserade partiet samtidigt dom det går framåt i opinionen tyvärr. Den diskuterade utsagan är diffus. Utan att alls vara expert på SD har jag inte uppfattat att den aktuella kritiken mot SD från t.ex. andra riksdagspartierna handlar om att SD vill inskränka demokratin. Inte att dess program eller stadgar förordar detta. Men jag är medveten om att andra tolkningar kan ske. SD uttalar sig väl ungefär lika kritiskt mot NMR som andra partier.

         Jag tycker Mats Wingborgs 10 punkter är en bra utgångspunkt för kritik mot SD. Tio punkter för kamp mot SD

 31. Håller med Kerstin, folk i folkstyre kan ju betyda olika saker beroende på definition. Nazisterna, är också för demokrati, de kallar det germansk demokrati och gissa om den inkluderat icke-arier? För att svara på frågan vilka som får rösta måste man fråga sig vilka får lov att vistas i Sverige. Där är SD tydliga, Sverige kan klara att ha små icke-svenska minoriteter, resten skall lämna Sverige. Med ökad styrka ser vi ett annat SD som nu driver återvändarpolitiken allt hårdare. Och när du drivits ut från Sverige har du knappast någon rösträtt. När du säger att essens kan men inte nödvändigtvis betyder ras hur menar du då? Vilka andra mänskliga egenskaper känner du som läkare till som man föds med och som i stort sett är oföränderliga? För du kan väl inte hävda att kultur är något man föds med och som dessutom är oföränderligt? För mig är dna relativt oföränderligt. Och om man dessutom säger att dessa egenskaper är gemensamma för grupper, vad menar man då. SDs nolltolernas politik är ett genialt grepp, samtidigt som man är medvetet otydlig om rasbegreppet och kallar det essens så frodas rasismen inom SD. På SDs medlemskurser får man reda på att det är förbjudet att utåt skylta med rasism och så fort någon ledande SDare ertappas med rasistiska uttalande på hemliga Facebook-konto åker hen ut elöer anställs på någon funktion. De nazistiska veteraner som grundade SD var tydliga, det får vara slut med allt prat om raser, nu är det kultur som gäller. Och visst hade de rätt, nu är SD så välkomna i salongerna att tom delar av vänstern omfamnar dem.

 32. I Sverige diskuterar man alltjämt hypoteser medan man i Finland övergått till praktisk verkställan. Ja, det bör ju noteras att det finns skillnader mellan nyhögerpartierna – men så här ser praktiken ut: Programuttalanden skall tas med en rejäl nypa salt. Det är en salig blandning av röstfiske och allvar. Ibland kan häpnadsväckande saker falla bort och motsatsen komma till. Alla partier vill stärka sin maktposition, vad de säger innan de blir delaktiga av den verkställande makten är en sak och vad de gör när de besitter den en annan.

  Sannfinländarna (SF) började som ett hatparti som främst hatade svenskar, närmast då de inhemska men även de i Sverige. Sedan började man hata muslimer, judehat förekommer däremot inte. Men allt detta tog en ny vändning efter att man kommit i regeringsställning.

  I Finland har svenskhatet lagts åt sidan, medan det största antalet muslimska invandrare någonsin gick över gränsen med SF:s ministrar på de centrala posterna. Detta kan även ses som ett smart knep från övriga partiers sida. När smärtsamma reformer krävs inom jordbrukspolitiken brukar man se till att lantbrukarnas egen representant håller i yxan och SF kan nu inte beskylla andra för slapphet gentemot invandringen när de själva verkställt den.

  Vad har då blivit kvar av blut und boden -mystiken och annat hat som bubblat fram genom åren ? För ett hatparti var även SF från första början, någonstans måste hatet kanaliseras. Svaret är att de övriga partierna och SF har funnit varandra och samlats kring en russofob konfrontationspolitik och häri ligger även förklaringen till att SF fått ta hand om både försvars- och utrikesministersposterna. SF som ett uttalat hatparti gör exakt samma saker som de övriga vill göra, men utan deras hämningar. Aldrig har NATO-samarbetet varit så effektivt och utrikespolitiken så fräck som med SF:s ministrar. Presidenten kan le i mjugg åt att SF-ministrarna säger det som han själv ville göra men som god sed hindrar. Och hatet sedan, i den nya varianten överträffar de gröna och andra modeliberala t.o.m. SF, alla numera i samma båt.

  Vad kan Sverige lära sig av detta experiment ? Nyhögerns förmåga att skifta färg efter behov och anpassa sig om saftiga lockbeten erbjuds. Men ett torde stå klart, successivt blir de allt mer oberäkneliga ju starkare deras ställning växer.

 33. Håller delvis med Jan Nybondas synpunkter gällande problemet med att tolka program. Detta gäller speciellt nazistiska rörelser som alltid kännetecknats av brist på logik och konsekvens utom i en fråga, rasen och nationen.Trots det menar jag att man vid en ”nära läsning” av ett partiprogram kan få fram ganska mycket om et. Jag har därför roat mig med att modernisera NSDAPs 25 punktsprogram från 1920 och översätta det till svenska förhållanden 100 år senare. Jag har bytt ut orden tysk mot svensk, bytt ut ras mot kultur, ibland bytt ut jude mot muslim och putsat lite på språkbruket. Jag har också bytt ut NSDAPs namn mot ett påhittat svenskt partinamn som så vitt jag vet inte existerar. Frågan är skulle vi klassificera detta program som nazistiskt eller fascistiskt?

  Svenska nationella socialistpartiets 25 punktsprogram
  1. Vi kräver att alla svenskar förenas i en nation på grundval av folkens självbestämmanderätt.
  2. Vi kräver att det svenska folket jämställs med andra nationer.
  3. Vi kräver jord och land för att försörja vårt folk och tillgodose bosättning av vårt befolkningsöverskott.
  4. Endast etniska svenskar kan bli medborgare. Etnisk svensk kan endast den vara som är av svenskt blod, oavsett religion. Därför kan ingen jude eller same räknas som etnisk svensk.
  5. Den som inte är medborgare skall endast kunna bo som gäst i Sverige och måste lyda under utlänningslagen.
  6. Rättigheten att utöva inflytande över statens styre och lagstiftning tillkommer endast medborgarna. Därför kräver vi att offentliga tjänster, oavsett av vilken art, såväl i stat och län som kommuner, endast skall kunna tillträdas av medborgare. Vi är motståndare till det korrumperande politiskt korrekta kulturen som tillsätter poster efter partitillhörighet istället för efter karaktär och lämplighet.
  7. Vi begär att staten skall vara förpliktigad att i första hand sörja för medborgarnas försörjningsmöjligheter och levnadsvillkor. Om det inte är möjligt att försörja hela befolkningen i staten, skall de som tillhör främmande nationer (icke-medborgare) utvisas ur riket.
  8. Varje invandring av icke-svenskar skall förhindras. Vi kräver att alla icke-svenskar som invandrat till Sverige sedan år 1970 omgående skall tvingas att lämna riket.
  9. Alla medborgare måste ha lika rättigheter och skyldigheter.
  10. Varje svensks skyldighet måste vara att utveckla sig andligt och fysiskt. Den enskildes handlande får inte strida mot det allmännas intresse, utan måste inom ramen för helheten vara till nytta för alla. Därför kräver vi:
  11. Avskaffandet av arbetsfria inkomster, brytandet av ränteslaveriet.
  12. Med hänsyn till de enorma offer i egendom och blod som varje krig fordrar av folket. måste det personliga berikandet på krig betecknas som förbrytelse mot folket: Därför kräver vi stängning av svensk vapenindustri.
  13. Vi kräver ett förstatligande av alla företagsstiftelser
  14. Vi kräver vinstandelar i storföretagen.
  15. Vi kräver en omfattande utbyggnad av äldreomsorgen.
  16. Vi kräver upprättandet av en sund medelklass, förstatligande av storvaruhusen och ett uthyrande av dessa till låga priser till småföretagare, och att största uppmärksamhet skall ägnas småföretagare vid inköp från stat, län och kommuner.
  17. Vi kräver en till våra nationella behov anpassad jordreform, instiftandet av en lag för expropration utan ersättning av jord för allmänintresset. Avskaffandet av jordräntan och förhindrandet av markspekulation.
  18. Vi kräver en outröttlig kamp mot de som genom sin verksamhet skadar allmänintresset. Grova förbrytare, ockrare, profitörer etc måste bestraffas med lagens strängaste straff, utan hänsyn till kultur eller religion.
  19. Vi kräver att den på en materialistisk världsordning vilande romerska rätten ersätts av en rättspraxis som vilar på svenska traditioner.
  20. För att göra det möjligt för varje begåvad svensk att nå högre bildning och därmed vinna tillträde till ledande position, skall staten sörja för en grundlig utbyggnad av hela utbildningsväsendet. Läroplanerna vid alla skolor skall anpassas till det praktiska livets krav. Omfattandet av nationstanken måste läras ut redan i början av skolgången. Vi kräver att särskilt begåvade barn till fattiga föräldrar utbildas på statens bekostnad utan tanke på föräldrarnas stånd eller yrke.
  21. Staten måste sörja för att höja folkhälsonivån genom att skydda modern och barnet, genom förbud mot barnarbete, genom införandet av fysisk utbildning medelst lagstadgad idrotts- och sportplikt, genom omfattande stöd till alla föreningar som ägnar sig åt kroppslig utbildning av ungdomar.
  22. Vi kräver avskaffandet av yrkesarmen och bildandet av en värnpliktsarme.
  23. Vi kräver lagstiftning mot medvetna politiska lögner samt dessas spridning genom pressen. För att möjliggöra skapandet av en tysk press, kräver vi:
  a. samtliga redaktörer och medarbetare på tidningar som ges ut på det svenska språket, måste vara svenska medborgare,
  b. icke-svenska tidningar måste för att ges ut inhämta ett uttryckligt tillstånd från staten. De får ej ges ut på det svenska språket,
  c. varje finansiering eller inflytande från icke-svenskar skall vara olagligt, och vi kräver att överträdelse häremot skall leda till stängning av ifrågavarande tidningsföretag samt ett omedelbart utvisande av de inblandade icke-svenskarna ur riket.
  Tidningar som strider mot det allmännas väl skall förbjudas. Vi kräver lagstiftning mot de inriktningar inom konst och litteratur som utövar ett korrumperande inflytande på vår nation, samt att evenemang som bryter mot detta krav skall förbjudas.
  24. Vi kräver fullständig frihet för alla religionsinriktningar, såvida dessa inte gör en fara mot statens bestånd eller för den svenska kulturens sedlighets- och moralkänsla.
  Partiet som sådant vilar på en positiv kristendoms grundvalar, utan att binda sig till någon bestämd religiös inriktning. Partiet bekämpar islams inflytande i och omkring oss och är övertygat om att ett bestående tillfrisknande av vårt folk endast kan åstadkommas från det inre på grundval av det allmännas bästa framför egennyttan.
  25. För att åstadkomma allt detta kräver vi upprättandet av en stark centralmakt. Riksdagens villkorslösa auktoritet över hela landet och dess allmänna organisation.
  Upprättandet av en andra kammare i riksdagen baserad på yrkestillhörighet för verkställandet av landets ramlagstiftning i de olika svenska landstingen och kommunerna.
  Partiets ledning lovar att, outröttligt kämpa för förverkligandet av dessa punkter.
  Stockholm, den 24 februari 2018.

 34. Det specifika med nazismen – i SDs fall är det arvet från den tyska nazismen och den svenska 30-talsnazismen som gäller – är visionen om det harmoniska folkhemmet (se SDs principprogram). Ett samhälle – en nation (se principprogrammet) där inga klassmotsättningar eller störande mångkultur förekommer. Och nationen består av människor av samma högtstående ras och kultur – i det här fallet den svenska, definierad av Partiet. Samhällsharmonin skyddas av starka, krigiska män och hålls samman av moderliga kvinnor som vårdar sig om familjen och föder barn. Hotet kommer utifrån, från de andra, mindervärdiga raserna och kulturerna. Ett ”folkhem” som till skillnad från det peralbinska är exkluderande och en ”åsiktsharmoni” som förutsätter stenhårt förtryck. Mansidealet är krigaren och nationen/samhället aggressivt krigiskt.
  Det finns en förrädisk lockelse i visionen om det harmoniska folkhemmet, som SD utnyttjar, men baksidorna och konsekvenserna talar man naturligtvis inte om.
  Kunskaperna om nazismen hos pseudonymen Sven Hofman och andra medverkande på jinge. se kunde vara bättre. En viss ödmjukhet anbefalles. Rekommenderar t ex boken ”En idé större än döden. En fascistisk arbetarrörelse i Sverige 1933 – 1945” av Victor Lundberg 2014. Nazismen är inte en våldsidé vilken som helst.

  • Tacksam för närmare referens i partiprogrammet till SD:s åsikt ”det harmoniska folkhemmet (se SDs principprogram). Ett samhälle – en nation (se principprogrammet) där inga klassmotsättningar eller störande mångkultur förekommer. Och nationen består av människor av samma högtstående ras och kultur – i det här fallet den svenska, definierad av Partiet. Samhällsharmonin skyddas av starka, krigiska män och hålls samman av moderliga kvinnor som vårdar sig om familjen och föder barn. ”

   • Anders.
    Åter till den förkättrade meningen ”en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati”.
    Där har du referensen.
    Man kan inte ha ”en gemensam nationell och kulturell identitet” med klassmotsättningar och folk från andra kulturer. Den meningen kunde vara hämtad rakt ur Mein Kampf, eller yttrad av Himmler eller Goebbels.
    Det är inte heller svårt att inse vad dom menar med en” väl fungerande demokrati”, det är en ”demokrati” där staten bestämmer vem som är värdig att ha yttrandefrihet och inte ens dom får yttra något som äventyrar den ”gemensamma nationella och kulturella identiteten”. Ser du verkligen inte det uppenbara, detta är nazismens ”essens”.

    • Jag tror att du övertolkar citatet. Kan det även tolkas som ”svenska värderingar” som så många lyfter fram? Kan socialkonservativa uttrycka sig så?

     • Nej det kan inte tolkas som Svenska värderingar. Svensken i gemen är en tolerant figur som inte alls föraktar andra kulturer eller kräver att alla skall tycka likadant.
      Kanske kan socialkonservativa eller andra uttrycka sig så, men det gör ju bara saken ännu värre.

      Jag tror att du inte ser faran i detta, utan snarast har en något naiv tro att nazismen inte kan komma tillbaka. Tänk om du har fel!

      • Jag får bevaka detta noga framöver. Noterar att SD vill förbjuda NMR och utesluter mer extrema då och då. et viktigaste är att informera om och bekämpa kapitalism och imperialism

    • – ”Det är inte heller svårt att inse vad dom menar med en” väl fungerande demokrati”, det är en ”demokrati” där staten bestämmer vem som är värdig att ha yttrandefrihet och inte ens dom får yttra något som äventyrar den ”gemensamma nationella och kulturella identiteten”. –

     Byt ”gemensamma nationella och kulturella identiteten” mot den ”gemensamma multikulturella identiteten” och så har du det som kännetecknar det välde som den härskande klassen och media utövat och försöker fortsätta med. Men det väldet verkar ha kommit till vägs ände. Både i Sverige och i många andra europeiska länder.

     • Struntprat. Den härskande klassen sitter i orubbat bo och SD samarbetar med dom. Idag finns ingen kraft kvar som hotar dom, ingen vänster värd namnet och inga kampvilliga fackföreningar. Att bara antyda att den kraften skulle vara SD är direkt skrattretande. SD;s jobb är ju att se till att muslimerna får ta skulden för deras plundringar.
      Öppna ögonen människa!

     • Och vem är värdig att ha yttrandefrihet enligt dig och SD? Innebär det att SD kommer att censurerar vissa tidningar och internet? Och att det är bara ’förtroendefulla’ journalister som får skriva artiklar?
      Vad menar du med att ingen får yttra sig som äventyrar den gemensamma nationella och kulturella identiteten? Om någon högerextrem person eller organisation begår ett attentat mot en moské eller synagoga – kommer SD att förbjuda rapporteringen av detta brott, det eftersom det äventyrar ’den gemensamma nationella och kulturella identiteten’? Eller kommer SD att ’rekommendera’ journalisterna att vinkla artiklarna som inte äventyrar ’den gemensamma nationella och kulturella identiteten’?
      Du förordar alltså censur och ett förbud av alla organisationer som ’hotar’ den gemensamma nationella och kulturella identiteten’!

       • Så jag har alltså vantolkat vad du har skrivit? Kan du förklara för mig vad det är som jag har vantolkat?

        Om valresultatet blir som opinion siffrorna visar så beslutar SD – tillsammans med andra riksdagspartier – hur de svenska lagarna ska se ut, d v s staten. Så det är staten – vilket inkluderar SD – som bestämmer, allt enligt Gerhard Miksche, ’vem som är värdig att ha yttrandefrihet och INTE ENS DOM FÅR YTTRA SIG [mina versaler] som äventyrar den gemensamma nationen och kulturella identiteten’.
        Här är det svart på vitt att Gerhard (troligtvis även SD) menar att det inte är vem som helst får inte yttra sig i vissa frågor som rör den gemensamma nationen och den kulturella identiteten’.
        Detta kallar jag för censur!
        Om jag har tolkat dig fel så får du säga så, och förklara vad de menar. Du kan inte enbart anklaga mig för att ha vantolkat dig och inte sedan förklara vad det är som jag har uppfattat fel.

  • Sven Anderson har roar sig med att bygga en gigantisk Halmgubbe genom att modernisera NSDAP,s 25 punkts-program från 1920 och översätta det till svenska förhållanden 100 år senare och frågar sig om han ska klassificera Halmgubben som nazistisk eller fascistisk.
   Berättelsen om den bruna ondskan som största hotet i vår nutid måste hållas vid liv. Hur många gånger har (ex.svetsaren).. numera Sveriges statsminister Stefan Löfven upprepat att SD har bruna rötter och att det har funnits hakkors någon gång i partiets förhistoria.. se ”Nu KU-anmäls Löfven – kallade SD nazister” i Expressen. Men om vi ska kunna rädda vårt land från en havererad framtid, så kanske vi ska hålla fokus på vad som händer här.. nu och framöver.

   • Korpen
    Det som händer här och nu är att ett parti som skyller överhetens brott på muslimerna håller på att bli största part i den svenska riksdagen, precis som NSDAP blev i den tyska 1932.

    ”den bruna ondskan” som du, otroligt nog, verkar ta ganska lätt på är den värsta ondska världen har skådat, så ge mig ett bra skäl till varför vi inte skall vara jävligt känsliga för minsta tendens åt det hållet.

 35. ”Socialministern: ”Alla berörda delar av vården måste anpassa sig”

  – Alla berörda delar av vården måste anpassa sig till ett läge där man kan hantera ökningen av hot och våld,
  Det säger socialminister Annika Strandhäll i en kommentar till Läkarförbundets nya siffror.”

  Jag läste nu i Sydsvenskan att Läkarförbundet gjort en undersökning som visar på en dramatisk ökning av hot och våld inom vården. Det här helt främmande för mig eftersom vården är ett ställe där man ber och hjälp i svåra situationer där man är hjälplös. Så har det alltid varit förut vad jag vet, med vissa undantag förstås, men nu har tydligen vården drabbats av en helt annan miljö som påkallar säkerhet och trygghet för personalen. Den socialdemokratiske socialministern manar till anpassning till den uppkomna situationen och framstår som helt hjälplös. Den svenska arbetarklassen kommer aldrig acceptera en politik som drabbas av allvarlig sjukdom och inga försök görs till bättring. Det här är ännu spik i kistan för Socialdemokraterna och visar bara hur hopplöst förlorade de är.

 36. Nej, SD vill stoppa invandringen, det är inte fascistiskt. Massinvandringen har passivt stöd av delar av den svenska befolkningen, men möter aktivt motstånd ju närmre konsekvenserna hamnar. SD är uppe i 35% av väljarna i glesbygd med stor mottagning.

  Ett fascistiskt parti har vill eliminera parlamentarismen, infra enpartistat med diktator. SD är resultatet av övriga partiers förmåga att slarva bort väldigt höga skatter på någonting många väljare inte alls efterfrågar.

  • SD har framgång för att dom andra partierna och MSM låter SD blåsa upp migrationsfrågan till löjliga proportioner, inte för att folk i allmänhet har några större problem med invandrare. Ekonomiskt är det en liten fråga, speciellt jämfört med alla miljarder som försvunnit ur statskassan för att överheten har sänkt sina egna skatter.
   Du felfokuserar Igor, antingen för att SD har lurat dig eller för att du deltar i lögnkampanjen själv. Den typen av felfokusering har historiskt haft förödande konsekvenser och kostat fler människoliv än någon annan politisk bluff.

 37. Tror Anders Åberg verkligen att hans ”vetenskap” kan förutsäga och förändra historia?
  Racistiska teorier var vanliga även före nazisterna och det 19:århundradet.
  Konservatism som påstår sig ”ha djupa och viktiga värderingar som ligger till grund för mänskligheten och ser genom SD:s maktspel” tror sig ha den rätta inställningen till fascismen.
  När vi talar om fascismen bör vi också kortfattat ta reda på hotisms ämne av antisemitism – för det här är en sak som många människor tillskriver fascismen i motsats till vänsterismen. Men det här är långt ifrån hela sanningen. Medan Hitler självklart tog judehatet till en helt ny folkmordsnivå, var Mussolinis fascism inte alls antisemitisk förrän han föll under Hitlers tumme.
  Ja, nazisterna var antisemiter i den första ordningen, men antisemitism är inte på något sätt ett högerfenomen. Det är allmänt erkänt, att Stalin var en antisemit och att Sovjetunionen i själva verket var officiellt antisemitisk (men långt färre folkmord än nazistiska Tyskland – vad det gällde judar).

  • Korpen.
   Märkligt inlägg. Att rasismen är gammal förändrar inget alls i den här debatten, inte att Stalin verkar ha haft en märklig inställning till judar heller. Och vad är hotism?

  • Den socialistiska rörelsen har alltid anklagats för antisemitism – senast nu i våras då engelska Labour och Corbin var i händelsernas centrum. Och vid andra tillfällen har den socialistiska rörelsen även anklagats för att vara organiserad av just judar. Kan ni som anklagar oss inte komma överens om vad ni ska anklaga oss för?
   Visst förekommer det antisemitism i socialistiska/kommunistiska partier – men inte mer än andra partier.
   Javisst var Sovjetunionen officiellt antisemitistiskt. Men så är även Sverige idag. I Sverige – och i Sovjetunionen – får/fick man tro på det man själv vill. Staten – precis som i Sovjetunionen – är/var skild från kyrkan. Staten har/hade inget med kyrkan (oavsett tro) att göra, och Kyrkan (oavsett tro) har/hade inget med staten att göra.
   Jag har skrivit ’hade’ om Sovjetunionen, därför jag inte vet hur den ryska staten ställer sig till regionen idag.

   Faktum är att Stalin var den som tillsammans med britterna som grundade Israel, men han hade en tanke om att de utvandrade judarna skulle skapa en bolsjevikisk stat (och inte som idag – en nationalistisk och judisk stat).

 38. Anders Åberg.. Photism – bild eller subjektiv uppfattning av en hallucinatorisk karaktär.
  Kerstin Stigsson.. Den 1917 ryska revolutionen omkastade en århundraden gammal regim av officiell antisemitism i det ryska riket. Antisemitism fortsatte i sovjetstaten, särskilt under Stalin , som spred anti-judiska konspirationsteorier genom sitt propagandanätverk.
  Under sitt möte med nazistlands utrikesminister Joachim von Ribbentrop lovade Stalin att han skulle bli av med den ”judiska dominansen”, särskilt bland intelligentsierna. Efter den sovjetiska invasionen av Polen, började Stalin en politik för att flytta judar till det judiska autonoma oblastet och andra delar av Sibirien.
  När dessa befolkningar nådde sina destinationer var arbetet ofta svårt och de utsattes för dåliga förutsättningar på grund av brist på resurser som orsakades av krigsinsatsen.
  Enligt förstahandsprövning var Stalin sympatisk för Hitler och såg att ”gaskammare ibland är nödvändiga. Antisemitism i Sovjetunionen nådde nya höjder efter 1948 där många judiska skribenter, författare, målare och skulptörer dödades eller arresterades.

 39. Anders Åberg.. Photism – bild eller subjektiv uppfattning av en hallucinatorisk karaktär

  Kerstin Stigsson.. Den 1917 ryska revolutionen omkastade en århundraden gammal regim av officiell antisemitism i det ryska riket. Antisemitism fortsatte i sovjetstaten, särskilt under Stalin , som spred anti-judiska konspirationsteorier genom sitt propagandanätverk. Under sitt möte med nazistlands utrikesminister Joachim von Ribbentrop lovade Stalin att han skulle bli av med den ”judiska dominansen”, särskilt bland intelligentsierna. Efter den sovjetiska invasionen av Polen, började Stalin en politik för att flytta judar till det judiska autonoma oblastet och andra delar av Sibirien. När dessa befolkningar nådde sina destinationer var arbetet ofta svårt och de utsattes för dåliga förutsättningar på grund av brist på resurser som orsakades av krigsinsatsen. Enligt förstahandsprövning var Stalin sympatisk för Hitler och såg att ”gaskammare ibland är nödvändiga. Antisemitism i Sovjetunionen nådde nya höjder efter 1948 där många judiska skribenter, författare, målare och skulptörer dödades eller arresterades.

  • Javisst fanns det antisemitism i Sovjetunionen – precis lika stor eller lika liten som i andra länder i hela världen. Ryssar – eller andra nationaliteter – i gemen är inte antisemitistiska, Korp.

   Men du skrev att det officiellt förekom antisemitism. Då borde du kunna bevisa detta genom att visa upp var i lagen detta hade skrivits.

   Vilken källa har du att Ribbentrop ’lovade Stalin att han skulle bli av med den ’judiska dominansen”? Kapitalet borde ha utnyttjat en sådan företeelse i deras kampanj mot kommunismen efter kriget. Vad menar du med förstahandsprövning? Är det en källa för att Stalin var sympatisk för Hitler och att ’gaskammare ibland var nödvändiga”?

   Jag tror att arresteringar förekom – men inte enbart av judar. Det fanns även de som var tsartrogna, nazitrogna ryssar (och ukrainare), etc som Stalin arresterade.

  • Korp, nu far du med lögner. Nazisterna började använda gaskammare i slutet av 1941 när nazisterna hade attackerat Sovjetunionen. Du säger att ’enligt förstahandsprövning var Stalin sympatisk för Hitler och såg att ”gaskammare ibland är nödvändiga’. Hur kan Stalin ha ansett att Hitler var sympatisk (vilket jag tolkar som före kriget) och att gaskammare ibland var nödvändiga – när nazisterna INTE började använda gaskammare förrän i slutet av 1941!?! Före 1941 avrättades sovjetiska och baltiska judar genom massarkebuseringar.
   https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager

   Och hur kan Stalin vara sympatisk med Hitler när han först försökte alliera sig med britterna?