Stoppa döden på Medelhavet och hjälp flyktingarna i närområdena!


Detta är den tredje, aktuella, artikeln i debatten mellan Bengt Håkansson och Olle Josephson om invandring, migration med mera. Återpubliceras.

Den fullständiga titeln på denna artikel av Bengt Håkansson är ”Stoppa döden på Medelhavet och hjälp flyktingarna i närområdena där hjälpen får störst effekt – ett svar på Olle Josephsons inlägg: Klassisk söndra-och-härska-taktik.”

Olle Josephssons inlägg 26/7 2017 är en replik på Bengt Håkanssons artikel Vänstern, arbetarklassen och flyktingpolitiken.
Denna har sin bakgrund i en debatt som skedde på Clarté-bloggen i början av juni, vilket framgår av Bengt Håkanssons förra artikel.

Frågan har tilldragit sig stort intresse på bloggen med ovanligt många kommentarer. Bengt Håkanssons förra artikel har hittills fått 36 kommentarer och Olle Jopsehsons artikel 50 kommentarer. Några andra inlägg i ämnet nämns nedan, och även de har medfört livlig diskussion med ännu fler kommentarer.

Artikeln.
Sveriges flyktingpolitik är inget välgörenhetsprojekt även om våra politiker gärna framställer det så. Reinfeldt vädjade till svenska folket att öppna sina hjärtan i augusti 2014, men när Anders Borg talade i USA ett drygt halvår tidigare var det annat ljud i skällan:

”Basically the US is providing this flows for us. You make wars and we get the refugees. ……. we think it is basically an asset for the Swedish society”. Publiken skrattade!

Flyktingpolitiken är till icke oväsentlig del ett understöd till USA:s krig. Vi tar hand om några av offren och erbjuder goda villkor för de ofta välutbildade som har möjlighet att finansiera resan hit. Det rör sig i många fall om läkare och andra, som i högsta grad hade behövts i krigsområdena för att där hjälpa till att lindra nöden. Fattiga och krigsskadade har däremot liten möjlighet att ta sig hit. För flyktingar från Syrien utlovades asyl åt alla när Assad skulle störtas. Flyktingströmmarna är inte spontana utan politiskt styrda och en del av det geopolitiska maktspel som även innefattar ekonomiska sanktioner, beväpning av villiga hantlangare och öppna militära angrepp. Resultatet är de förstörda länder som vi nu ser i krigsområdena.

Medelhavet flyktingar

Det är naturligt att människor som flyr till Sverige väcker våra medkänslor, men att öppna gränserna löser bara problemen för de relativt lyckligt lottade som har möjlighet att ta sig hit. I de drabbade länderna förvärrar det snarast situationen. Om syftet verkligen vore att hjälpa de mest utsatta skulle stora resurser inte tas ut biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagandet. Flykt kan inte lösa de fattiga ländernas problem. Vad som krävs är ekonomisk utveckling vilket inte är omöjligt ens i dagens kapitalistiska värld. i Ostasien har imperialismen haft relativt små möjligheter att styra utvecklingen efter nederlaget i Vietnam och ekonomierna har utvecklats medan stora delar av Mellanöstern och Afrika lagts i ruiner.

Vänsterns första krav borde vara att Sverige ska bryta med denna krigspolitik, bryta det militära samarbetet med USA och Nato och kräva att de västliga krigsförbrytarna ställs inför rätta. De skyldiga imperialistländerna borde betala rejäla krigsskadestånd som kompensation och för återuppbyggnad av vad de har förstört. Genom att låta sig luras av den västliga krigspropagandan har tyvärr den tongivande delen av vänstern pekat ut Khadaffi och Assad som ansvariga för krigen istället för USA-imperialismen och därmed även ställt flyktingfrågan i ett helt felaktigt perspektiv.

aleppo-flyktingar-161130Flyktingar i Syrien

Dessutom måste flyktingfrågan ses ur ett inhemskt klassperspektiv och krav ställas som huvuddelen av den svenska arbetarklassen kan acceptera. Vad detta innebär konkret måste givetvis diskuteras. I Storbritannien har Labour lyckats formulera en politik som där vunnit stor framgång. Det goda valresultatet och UKIP:s kollaps är ett bevis på detta. Labours politik går ut på att stödja fackföreningarna och stärka och ena arbetarklassen oberoende av etniskt ursprung. Man kräver att alla EU-medborgare som nu finns i Storbritannien ska få stanna kvar, men man stödjer Brexit och kräver inte att gränserna ska öppnas för stora flyktingströmmar. De senaste åren har Storbritannien tagit emot förhållandevis få flyktingar. År 2016 fick 4 gånger så många flyktingar asyl i Sverige som i Storbritannien. Räknat per miljon invånare i länderna beviljade Sverige asyl till 7040 flyktingar och Storbritannien till 261. Utgångsläget i Storbritannien är alltså helt annorlunda.

Att den ”svenska modellen” är viktig att försvara är jag helt överens med Olle Josephson om liksom att alla arbetare som finns i Sverige i görligaste mån ska mobiliseras i detta försvar. Dock krävs det en enighet och styrka inom arbetarklassen för detta ska kunna bli framgångsrikt. En stor invandring av
arbetskraft från låglöneländer av arbetare som är beredda att jobba under sämre villkor försvagar och splittrar kampen. Jag har haft inneboende EU-migranter där han körde lastbil och hon städade. Båda jobbade under villkor som varken uppfyllde svensk lagstiftning eller kollektivavtal. Givetvis informerade jag dem om deras rättigheter men de menade att kräver vi detta blir vi bara avskedade. Dessutom hade de trots allt fått det ganska bra med inkomster minst 3 gånger så höga som de skulle haft i hemlandet. När utnyttjande av underbetald arbetskraft sprider sig i en bransch påverkar detta även de seriösa företagen, som får svårt att konkurrera med fuskarna, och så småningom normaliseras de dåliga lönerna och arbetsförhållandena.

Flyktingarna och krigen III usa-european-union-syria-refugees-war-operamundi

Högerpopulismens tillväxt, som till stor del hänger samman med den stora invandringen, försvårar också försvaret av den ”svenska modellen”. SD är starka motståndare till fackföreningar och facklig kamp, och med SD som största parti inom arbetarklassen är läget inte ljust. Arbetarklassen är för närvarande djupt söndrad vilket vänstern borde ta på största allvar. Medlet för att stärka klassen kan knappast vara att ytterligare öka invandringen och att underlätta för papperslösa att stanna kvar och försörja sig på svartjobb.

I början av 1900-talet var löneskillnaderna mellan olika länder betydligt mindre och då fanns inga sociala välfärdssystem. Migranterna fick klara sig på egen hand bäst de förmådde. Att i dagens läge öppna gränserna för fri invandring skulle få oerhörda konsekvenser och helt klart skjuta den ”svenska modellen” i sank. Josephson citerar Lenin från 1915 som kritiserar de som då var för migrationsbegränsningar, men inte heller Josephson tycks i dagens läge förespråka öppna gränser.

Anders Borgs yttrande om att flyktingarna är en tillgång för Sverige var säkerligen allvarligt menat. Kapitalet såg det som ett tillfälle att investera i goodwill och välutbildad arbetskraft med kontakter på viktiga framtida marknader. Flyktingströmmen 2015 blev dock för mycket och alla utom delar av vänstern insåg att en flyktingmottagning av den omfattningen i längden var ohållbar. Dessutom kom många lågutbildade flyktingar som man insåg det skulle bli svårt att få in på arbetsmarknaden.

Inom vänstern finns det många som förnekar att flyktingmottagningen alls innebär några kostnader för samhället. Själv har jag blivit kallad nättroll och betraktad som helt vilse av ledande vänsterpartister för att jag hävdat motsatsen. Joakim Ruist, som Josephson hänvisar till, är emellertid en seriös ekonom som räknat på kostnaderna. Att kostnaderna för flyktingmottagning skulle var 1 % av BNP gällde emellertid 2007. Ruist förutspådde i början av 2015 att kostnaderna det året skulle hamna på 1,35% av BNP, men det var innan den stora flyktingströmmen kom. Aldén och Hammarstedt är två forskare som studerat integrationen av de flyktingar som kom åren 2005-2007 från Afrika och Asien. Vad som ska tas med som kostnader vid sådana beräkningar kan diskuteras och forskarna ifråga har bara räknat på tiden efter folkbokföring i Sverige, men en rimlig siffra tycks vara ca 1 miljon kr per flykting för hela etableringsperioden. Den höga kostnaden beror huvudsakligen på att det tar lång tid för flyktingarna att komma in på arbetsmarknaden så att de kan försörja sig själva. Vid en flyktinginvandring (asyl+skyddsbehövande+anhöriga) på 100 000 per år, vilket var medeltalet åren 2013-2016, skulle det innebära 100 miljarder per år. Under 2016 var Migrationsverkets kostnader för flyktingmottagning 59 miljarder men därutöver kommer kostnader som hamnar under andra budgetposter och hos kommuner och landsting.

Att som Josephson jämföra kostnaden för flyktingmottagning med företagens vinster är knappast seriöst. Dessa är stora, men inte lätta att driva in till statskassan, speciellt inte i nuvarande politiska läge. Flyktingkostnaderna bör jämföras med andra poster i de offentliga finanserna. Exempelvis är statens utgifter för universitetsutbildning och forskning 53 miljarder per år, för kommunikationer 55 miljarder och för miljövård 8 miljarder. Den svenska ekonomin har de senaste åren upplevt en högkonjunktur. Skatteintäkterna har ökat avsevärt vilket bidragit till att finansieringen av flyktingmottagningen inte orsakat några stora problem. Samtidigt skulle emellertid många sektorer i samhället behöva förstärkta resurser. Vi har ett järnvägsnät som inte underhållits, en överbelastad sjuk- och åldringsvård och många pensionärer som lever under knappa förhållanden. De offentliga budgetarnas omslutning är i och för sig inte fixerade, de kan utökas med höjda skatter och ökad upplåning, men prioriteringar måste göras mellan olika utgifter och flyktingmottagningen är inget mystiskt undantag som finansierar sig själv.

Åren 2014-2016 drunknade 12100 flyktingar i Medelhavet och under årets 7 första månader har 2378 personer fått sätta livet till. Det är varje år betydligt fler än antalet offer för 11 september-attackerna, de som var USA:s förevändning för att inleda korståget mot de länder i Mellanöstern som vägrade dansa efter Washingtons pipa. Medelhavet hade inte skördat dessa offer om det inte vore för de utomordentligt gynnsamma framtidsmöjligheter som främst Sverige och Tyskland lockat med. Båtflyktingarna på Medelhavet flyr inte för sina liv, de flyr till ett bättre liv. De är redan långt från krigsskådeplatserna när de äntrar gummibåtarna. De tusentals döda är resultatet av Europas nyliberala politik för arbetskraftsrekrytering från dessa sönderbombade och förtryckta länder. Det är hög tid att stoppa detta människooffer.

Båtflyktingar ITALY-MIGRANTS__4-_1086740cBåtflyktingar

Döden på Medelhavet skulle enkelt kunna stoppas genom att inte acceptera asylansökningar från flyktingar som illegalt tar sig in i Europa. Låt dem söka asyl på svenska beskickningar i sina hemländer där det är möjligt eller i grannländerna. FN:s flyktingorgan UNHCR har en organisation för urval av flyktingar och i år ska Sverige ta emot 3400 av dessa. I den mån FN:s urval fungerar på ett tillfredsställande sätt, vilket jag inte vet, så skulle denna kvot kunna utökas betydligt. I annat fall skulle UD mycket väl kunna bygga upp en kapacitet för att hantera asylansökningar på svenska ambassader och även upprätta konsulat i anslutning till stora flyktingläger. Det vore betydligt billigare och mera humant än att uppmuntra människor att satsa en lokal förmögenhet på en oviss flyktingresa till Europa. Enligt Magda Gad kostade det för ett år sedan 7000 USD per person att fly från Irak till Sverige.

Det vore också ett mera rättvist sätt att bevilja asyl i den mån man nu kan tala om rättvisa i dessa sammanhang. Vänsterns linje borde vara att flyktingar ska få fulla medborgerliga rättigheter och att antalet ska begränsas på ett sätt som svenska folket accepterar. SD:s stora framgångar är ett tecken på att folket inte har accepterat den förda politiken. Urvalet görs nu genom att resorna försvåras och genom att flyktingarna behandlas illa i mottagarländerna med lång vistelse i flyktingförläggningar och små möjligheter till familjeåterförening. För att flyktingarna ska accepteras är det viktigt att de som får asyl har verkliga skäl och inte bluffar sig in. Det är inte förvånande att de som kommer via de illegala flyktingvägarna och satsat mycket tid, prestige och pengar på att komma hit gör allt de kan för att få stanna. Det sägs att flyktingar ofta kastar alla id-handlingar för att det skulle vara lättare att få asyl om man saknar sådana. För en tid sedan pratade jag med en man från Afrika om de nuvarande flyktingarna som kommer via Libyen. Jag refererade till Eva Bjerkeströms uttalande om att 90 % av dessa saknar asylskäl och att de kommer att skickas tillbaka. Han bara skrattade åt mig och menade att de hittar alltid på något. Antingen säger de att de är homosexuella eller så rymmer de från flyktingförläggningarna och lever som papperslösa. Lyckas de sedan bilda familj får de helt säkert stanna.

Asyl borde beviljas på grund av förföljelser i hemländerna, inte på grund av humanitära skäl som uppkommer när de far illa under resan eller för att de kommit in i svenska samhället genom att illegalt vistas i landet. En stor del av de flyktingar som får avslag på sina asylansökningar stannar likväl kvar illegalt och har då rätt till läkarvård, tandvård, skolgång för barnen och försörjningsstöd i vissa kommuner. Efter 4 år kan de göra en ny ansökan. Den ”svenska modellen” har inte bara innefattat generella rättigheter utan även en folklig moral att göra rätt för sig, inte överutnyttja rättigheterna,
inte fuska och respektera lagar och regler. Det är en moral som naggats i kanten under nyliberalismens härjningar, men likväl värd att försvara.
Om den svenska underklassen ska acceptera flyktingpolitiken är det inte bra om en stor del av flyktingarna beviljas uppehållstillstånd på tvivelaktiga grunder.

Sveriges flyktingpolitik, särskild den som rådde en period före hösten 2015, men även den nuvarande är riktigt dåligt och delar av vänstern vill fortsätta på samma linje men öppna gränserna för än fler. Alltför lite satsas på att hjälpa de drabbade på plats och alldeles för mycket på flyktingmottagning i Sverige. Det leder till att många dör under resan samtidigt som det inte är de som är i störst behov av skydd och hjälp som kommer hit. För flyktingar är det oerhört mycket lättare att ta sig till en svensk beskickning i Asien eller Afrika än att göra en illegal resa till Europa. Enda anledningen till resan måste vara att det är lättare att få asyl om man tar sig till Sverige, och då går även att stanna kvar utan uppehållstillstånd. Det sänder helt fel signaler.

Andra aktuella artiklar i dessa frågor. (Med annan datering)
Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas. Av Ulf Karlström. 83 kommentarer. 7/7 2017.
Är SD ett fascistiskt parti?. Sammanställning av mig. 177 kommentarer 12/7 2017.
Spåren i Sverigedemokraternas principprogram
Av Britta Ring. 25 kommentarer. 15/7 2017.
Litet äldre artiklar.
170324Är invandringen bra för ekonomin?
160323 Efter Bryssel, Paris och flyktingströmmarna – hur uppkom ISIS
160318 Flyktingpolitik och krigspolitik: Min artikel i DN.
160304 Syrien: Insiktsfull EU-rådgivare
Flykting och krig II
160209 Den dolda orsaken till flyktingtragedin
160110 Halverade matransoner utlöste flyktingströmmen
151122 Krönika om inställt tal om Syrien, flyktingströmmar, vänstern och den svenska imperialismen
151028 Västländers agerande orsak till flyktingkrisen
151022Fri arbetskraftinvandring – är det lösningen?
150926 Ryssland är Europas största flyktingmottagare
Erdogan & Obama
150925 Dalai Lama och Jacob Zuma
150918 Kallt krig inom EU om och mot flyktingar
150909 Sveriges Syrienbistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg
150909 Det verkliga flyktingproblemet och hur man kan lösa det
150909 Flyktingkatastrofen är ingen tillfällighet
Flykting och krigen IV.

150512 Big business i svensk flyktingindustri
150421 Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

i , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,


24 svar till “Stoppa döden på Medelhavet och hjälp flyktingarna i närområdena!”

 1. Jag låter Lenin formulera vad min åsikt är. Det är den hela artikeln från ’Kapitalismen och arbetarnas invandring’ 1913 där Lenin tar upp invandringen till Amerika.
  ”Kapitalismen har givet upphov till en särskild form av folkomflyttningar mellan nationerna. Industriländerna som utvecklas snabbt, inför maskiner i stor skala och tränger ut de efterblivna länderna från världsmarknaden, och hemma höjer de lönerna över den genomsnittliga nivån och attraherar därmed arbetare från de efterblivna länderna.
  Hundratusentals arbetare vandrar således hundratals och tusentals verst. Den framåtskridande kapitalismen drar med våld in dem i sitt kretslopp, drar fram dem ur obygder där de lever, gör dem till deltagare i den världshistoriska rörelsen och ställer dem ansikte mot ansikte med fabriksägarna mäktiga, förenande och internationella klass.
  Det kan inte råda tvivel om att endast förfärlig fattigdom tvingar människor att överge sin egen hemort och att kapitalisterna utsuger de invandrande arbetarna på det mest skamlösa sätt. Men bara reaktionärer kan blunda inför den progressiva innebörden av denna moderna folkvandring mellan nationerna. Frigörelse från kapitalets ok är omöjlig utan kapitalismens vidare utveckling och utan den klasskamp som grundar sig på den. Och det är in i den lokala livets instängda, förlegade vanor, bryter ned nationella skrankor och fördomar och förena arbetare från alla länder i stora fabriker och gruvor i Amerika, Tyskland och så vidare. Amerika leder förteckningen över länder som importerar arbetare [tabell finns på marxistarkivet].
  Ökningen av invandringen är oerhörd och fortsätter att växa. Under de fem åren 1905-1909 var det genomsnittliga antalet invandrare som kom till Amerika [tabell finns på marxistarkivet] mer än en miljon per år.
  Det är intressant att notera förändringen i ursprungsort för de utvandrade till Amerika. Fram till 1880 övervägde den så kallade gamla invandringen, dvs invandring från de civiliserade länderna, såsom Storbritannien, Tyskland och delvis från Sverige. Ända fram till 1890 tillhandahöll Storbritannien och Tyskland mer än hälften av de totala invandrare.
  Från 1880 och framåt ägde en otrolig snabb ökning rum av vad som kallas för den nya invandringen från östra och södra Europa, från Österrike, Italien och Ryssland. Antalet människor som utvandrar från dessa länder till Förenta Staterna var som följer [tabell finns på marxistarkivet].
  De mest efterblivna länderna i den gamla världen, de som mer än andra tillhandahåller kvarlevor från feodalismen inom samhällslivets alla områden, genomgår, så att säga tvångsträning i civilisationen. Den amerikanska kapitalismen sliter miljoner arbetare från det efterblivna Östeuropa (inklusive Ryssland, som 1891-1900 tillhandahöll 594 000 invandrare och 1900-1909 1 410 000) ur deras halvfeodala förhållanden och placerade dem i proletariatets framåtskridande, internationella armé.
  [text om antalet utvandrare till Amerika, finns på MA]. Arbetare som hade deltagit i olika strejker i Ryssland införde i Amerika masstrejkens modiga och mer aggressiva anda.
  Ryssland släpar allt mer efter, förlorade en del av sina bästa arbetare till andra länder. Amerika går framåt allt snabbare, lägger beslag på de mest energiska och arbetsföra delarna av den arbetande befolkningen i hela världen.
  [Lite om Tyskland och hur de håller jämna steg med Amerika].
  Ju mer efterblivet landet är, desto högre är antalet ’oskolade’ jordbruksarbetare, det tillhandahåller. De framåtskridande nationerna erövrar, så att säga, de bäst betalda yrkerna åt de halv barbariska länderna, Europa i allmänhet försåg Tyskland med 157 000 arbetare av vilka mer än åtta tiondelar var industriarbetare.
  Det mest efterblivna landet av alla, Ryssland, tillhandahöll bara en tiondel som var industriarbetare. Ryssland straffas således överallt och i allt för sin efterblivenhet. Men i jämfört med återstoden av befolkningen är det Rysslands arbetare som mer än andra spränger fram ur detta tillstånd av efterblivenhet och barbari, som mer än andra bekämpar dessa ’förtjusande’ drag i sitt hemland och som mer än andra förenar sig med arbetare i alla länder till en enda internationell kraft för frigörelse.
  Bourgeoisien eggar arbetare i en nation mot arbetare i en annan nation i sin strävan att hålla dem splittrade. Klassmedvetna arbetare, som inser att kapitalismens nedbrytning av alla nationella skrankor är oundvikligt och progressivt, försöker hjälpa till att upplysa och organisera sina arbetskamrater från de efterblivna länderna.”

  • Lenin poängterade vikten av ”konkret analys av konkreta förhållanden”. Läget är inte detsamma nu drygt 100 år efter Lenins text. Hur relevant är detta idag? Bra att skriva om det. Sista meningen är lika aktuell förstås – Lenin menade säkert organisering i stridande fackföreningar och i socialistiska organisationer.

   • När jag läste artikeln så var det som om Lenin jämförde situationen idag. Han tog upp arbetsutvandringen från Ryssland (som BH nämner i artikeln om att krigsdrabbade länder dräneras av välutbildade människor) vilket gjorde att Ryssland dränerades av industriarbetare (kanske var det även välutbildade och hantverkare som utvandrade) och detta såg Lenin som ett problem för den ryska kapitalismen – inte för arbetarna i Ryssland. Lenin stödde alla arbetare oavsett ursprung att genomföra masstrejker i det utvandrade landet och påtalade ryssarnas ’modiga och mera aggressiva anda’. Vad vore invandrarnas modiga och mer aggressiva anställda i Reno Norden som tillsammans med svenskar strejkar? Hade det blivit en strejk med enbart svenskar som anställda? Vi behöver kanske invandrarnas ’jävla anamma’ i vår arbetarklass!
    Lenin nämnde siffrorna (som jag inte orkade skriva ut, källa författaren Hourwich) i hur många invandrare som Amerika tog emot: 1905 – 10 000 000, 1906 – 1 200 000, 1907 – 1 400 000, 1908 och 1909 – 1 900 000 vardera. Hade det varit annorlunda då om USA hade haft en egen befolkning (urbefolkningen) i en större omfattning var ’civiliserad’ (och då menar jag att de hade antaget den industrialiserade civilisationen)? Hade urbefolkningen ur arbetarklassen protesterat mot den stora invandringen från andra länder? Men så var det inte – USA bestod/består till en stor del av invandrad arbetskraft, som gick i samman i strejker och liknande.

   • Riktigt, Anders. Hur relevant är Lenins analys av läget idag? Hade Lenin levat idag och sett vad som skedde med splittringen av arbetarklasen i kommunister, socialdemokrater och nationalkapitalister under andra världskriget hur hade han sett på s.k. ”mångkultur” då?

    Hade Lenin sett USA:s kriminella imperialism och sett den framskridande robotiseringen och de på nytt ökande spänningarna i ”arbetarklassen” (eller ska vi kanske kalla den för ”arbetslöshetsklassen” idag) så hade kanske Lenins analys och uttalande säkert varit något helt annat.

    • Jag antar att du menar ’nationalkapitalister’ med nazister, och Lenin varnade för den sortens nationalism. Han nämnde så här den 31 dec 1922: ’I mina arbeten om den nationella frågan har jag redan skrivit att det är absolut olämpligt att ta upp frågan om nationalism i allmänhet på ett abstrakt sätt. Man ska skilja mellan en förtryckarnations nationalism och en förtryckt nation …” ”Vad är det som är viktigt för proletären? För proletärer är det inte bara viktigt, utan också livsnödvändigt att han i den proletära klasskampen åtnjuter största möjliga förtroende till ickeryssarnas sida. Vad krävs för detta? För detta krävs inte bara en formell jämlikhet. För detta är det nödvändigt att vi på ett eller annat sätt genom vårt uppförande eller genom eftergifter gentemot ickeryssen, gottgör den misstro, den misstänksamhet, de oförrätter som ’stormakts’ nationens regering under gången tid tillfogat honom.” ”Därför kräver i detta fall den proletära solidaritetens och följaktligen också den proletära klasskampens vitala intressen, att vi aldrig förhåller oss formellt till den nationella frågan, utan ständigt tar hänsyn till den ofrånkomliga skillnaden i inställningen när det gäller proletären från en förtrycka nation och proletären från en förtryckande nation.”

 2. Jacob Nordangård hade nyligen en väl underbyggd artikel på Pharos hemsida. Peter Krabbe och Lars Bern är andra som bidragit till att belysa globaliseringens avigsidor. Inte minst har de betonat att globalisering är ett toppstyrt projekt som går ut på att avskaffa nationalstaterna och lokal demokrati. Globalisering är därmed något fundamentalt annorlunda än internationalisering, eller internationellt samarbete.
  Därför samlas alla med monopolistiska och tyranniska ambitioner under globalismens fana. Ni känner igen den som en blå flagga med en stiliserad jordglob och två korslagda olivkvistar under. Just det, FN-flaggan!
  Det är dels alla socialister som sjunger Internationalen, men lika gärna kunde nynnat på Barnatro, och alla monopolkapitalister med imperiedrömmar (inte minst amerikanska dito), som samarbetar om detta odemokratiska, rättslösa projekt. Det hela är en hänsynslös jakt för att bli ”herre på täppan”.
  http://www.frihetsportalen.se/

 3. Så om nu borgarna gillar invandringen och flyktinginvandringen som de själva har orsakat så borde de ju också vara positiva till detta. Vissa är det, men det är många som inte är det. Moderaterna har ju de senaste året tappat representanter och väljare till just Sverigedemokraterna. I Storbritannien var det en mycket stor del av de konservativa som stödde Brexit. Så hur förklara du detta?
  Och varför är jämförelsen med kostnader för flyktingmottagandet och företagens vinster oseriös? Det är ju våra egna kapitalister, våra egna vapenfabriker som går med vinst, och med dessa vapen åstadkommer flyktingströmmar. Detta brott ska därför betalas ur egen ficka för vad deras skador har åsamkats flyktingar. Vapentillverkarna och deras ägare och aktieägare ska inte bedriva vinst på krig. Det är så vi kan stoppa de imperialistiska krigen i MÖ, genom att kräva att sätta stopp för all vapenexport – både här hemma och internationellt. Det har vi ju hela tiden sagt att det är imperialismen som startar krigen, och varför gör de detta? Jo, dels för att stjäla naturtillgångarna i det invaderade landet – MEN OCKSÅ FÖR ATT VAPENFÖRETAGEN SKA GÅ MED VINST! Och du säger att det är inte seriöst med att jämföra kostnaderna för flyktingar och företagens vinster … !?! Har du totalt glömt bort orsak och verkan? Du för ju en ren kapitalistisk och imperialistisk ideologi – att företagen ska slippa undan för vad de har orsakat i andra länder.
  Du hävdar att om man skär av det ena huvudet (stoppa flyktingströmmarna genom att stänga gränserna) så dör kreaturet men det gör det inte. Det får endast fler huvuden. Den man måste göra är att gå till botten, till kreaturets hjärta – dvs till vapenfabrikerna, ägarna till dessa vinstindrivande vapenfabrikerna, och till dess representanter (som äger aktier i vapentillverkningen och energisektorn) i regeringar som vi kan få sopp på flyktingarna.

  • Anders citerar Lenins ”konkret analys av konkreta förhållanden”. Jag vill understryka vikten av analys och inte önsketänkande! På 70-talet när vänstern splittrades var en av orsakerna synen på dagskampen, den är en småborgerlig väg som leder till revisionism, istället bör kapen för revolutionen stå på dagordningen.
   Kerstin S argumenterar uppe i det blå när hon argumenterar för att bolagens vinster ska tas ifrån dem och att vapenindustrin ska betala vad de förorsakat. Det låter ju bra men det är inte realistiskt lika lite som revolutionen står för dörren i Sverige.
   Vad man kan anklaga gårdagens socialister/kommunister är att de inte tog tydligt avstånd från kolonialismen och upprättandet av staten Israel. De fattiga folken i kolonierna räknades inte! De europeiska nybyggarna i USA under 17-1800 talen ledde till en katastrof för indianerna. Vi kan inte dra paralleller mellan utvandringen från Europa och dagens utvandring från Afrika och Asien. Det är inte konkret analys av konkreta förhållanden utan en dogmatism av en art som Lenin skulle betacka sig för!

   • Först: Hur är det inte realistiskt att kräva att företagen ska betala för det de har orsakat? En fabrik är ansvarig för miljögifter de släpper ut – inte staten. Samma krav kan vi ställa på vapenföretagen.
    Andra: Anser du att kapitalismen och arbetarklassens förhållanden idag är annorlunda än i början av 1900-talets början? Har kapitalismen förändrat sig – och till vad?
    Tredje: Det är inget önsketänkande. Det är det reella kapitalistiska och imperialistiska situationen som invandrare och flyktingar lever i.
    Fjärde: Det var inte de europeiska nybyggarna som var en katastrof för urbefolkningen i USA. Det var kapitalismen. Det var den kapitalistiska regeringen i Washington som fördrev urbefolkningen till olika läger (i tex Florida). Jag tror det var staten Oklahoma som rensandes från urbefolkningen och som regeringen sedan hade en tävling i att först sätta bopålar fick marken. De använde nybyggarna för att producera mat på den erövrade bördiga marken som skulle föda de industrialiserade städerna i öster.
    Femte: Jag antar att du inte har läst något av Lenin (eller så har du läst den revisionistiska texterna). Jag tror efter att ha läst mycket av honom att han skulle ha ställt sig på arbetarklassens – hela arbetarklassens sida (även de papperslösa, även de ekonomiska – eftersom de flesta som utvandrade på 1900-talet var just av ekonomiska skäl).
    Sjätte: Ja, på 70-talet reviderade vänstern mycket av Marx och Lenins ideologi och texter – och det ska vi väl inte göra idag? En vänster drog revisionen åt synen på dagskampen. En annan åt det nyliberala hållet. Den tredje behöll Marx och Lenins ideologi.
    Sjunde: Du har inte förklarat varför vi inte kan dra paralleller mellan utvandringen från Europa och dagens utvandring från Afrika och Asien.
    Är samhället så mycket annorlunda idag än det var runt 1900-talet? Visst har tekniken förändrats, forskningen gått framåt, internet, etc? Men är situationen för arbetarklassen så mycket annorlunda idag så att vi är tvungna att sparka på en utsatt grupp i vår egen arbetarklass?

    • Först: Vapenföretagen, varav många är statliga, säljer vapen men det är köparen som brukar vapnen. De svär sig fria för hur de används. Konsekvenserna får brukaren stå för. Ända möjligheten blir att förbjuda vapenförsäljning. Det vore bra men är lika realistiskt idag, som övrigt du pläderar för.

     Andra: Ja förhållandena är annorlunda idag! Bara det som Björn påpekar med att vi idag har ett välfärdssystem, som vi upprätthåller via skatter. Fria Moderata Studentförbundet har länge drivit kravet på fri invandring. De har inte dolt att syftet är att slå sönder vårt välfärdssystem. Kritik har också rest från invandrarhåll mot att vårt pensionssystem är diskriminerande. Alla borde ha rätt till samma allmänna pension oavsett hur länge du arbetat och betalat skatt i landet. Det skulle innebära att systemet brakade ihop. Vilka förlorar på det, jo arbetarklassen!

     Tredje: Det är önsketänkande. Du resonerar som en person i en överfull räddningsflotte i havet vill hjälpa nödlidande även om följden av att ta upp fler överlevande ur havet skulle innebära att den kapsejsade! Vem gagnas av det!

     Fyra: Det var vanliga människor som sköt indianer. På Tasmanien utrotades urbefolkningen helt. Det behövdes inga order bara att det inte beivrades. Folkmord fanns före kapitalismen och har fler orsakar än kapitalismen.

     Fem: Han skulle gjort en analys av dagsläget – inte fastnat i önsketänkande!

     Sex: Du resonerar som de som avfärdade dagskrav och menade att revolution nu var rätt paroll? Idag finns anarkister som för fram parollen ”Allt åt alla”. Delar du deras uppfattning?

     Sjunde: Läget är annorlunda nu och parallellen haltar som framgår av tidigare punkter.

     • 1: Varför skulle det vara orealistiskt att förbjuda vapenförsäljning? Har vi i Sverige – mer än våra skatteintäkter – någon nytta till att sälja vapen? Vem gagnar det när vapenföretagen med Wallenberg i spetsen säljer vapen till Saudi Arabien, och förmodligen till NATO som ska öva här i Sverige i september? Ja inte är det den internationella arbetarklassen. Sverige tillhör de imperialiststater som krigar i Afghanistan, och som invaderade Libyen. Det är den svenska och den globala marknaden som styr. Krig startas för att först och främst erövra naturtillgångarna, därefter att sälja vapen. Så Sverige är deltagande i världens krig i och med att vi säljer vapen till nationer som anses inte föra krig som ändå gör det.
      2. Förhållanden var mycket sämre 1913 men ändå kunde arbetarklassen enas. Varför? Det borde vara tvärtom. Du kanske anser alltså att borgarna har rätt att sänka lönerna för en grupp ur arbetarklassen när det gäller löneskillnaderna i yrken i arbetarklassen. Det borde vara bättre förutsättningar till en anad arbetarklass idag än det var 1913 i och med de som ni nämner de sociala förbättringar, men arbetarklassen är inte enad och därför ser det ut som det är idag – med sociala nedskärningar. Förhållanden är inte annorlunda – kapitalismen har idag endast sett en möjlighet att splittra arbetarklassen. Tror du att borgarna rullade tummarna 1913? Nej, det var samma sak då.
      3. Jag står för mitt resonemang – det är kapitalismen och imperialismen som är orsak till att det finns flyktingar. Det är den reella verkligheten som flyktingarna lever i. Vem gagnar krig och imperialism? Flyktingarna? Nej, absolut inte.
      4. Var det vanliga människor som gjorde detta:
      1830-1880 ”U.S removes dozens of tribes to ’Indian Territory’ in Oklahoma. Treaties agree to ’forever secure and guaranty’ this land for the Natives people.
      1838: Cherokee ’Trail of Tears’ – Cherokee herded into ’concentrations camps’.
      1874: The U.S. violates its treaty obligations with the Sioux.
      1876: Custer´s last stand – Sioux and Cheyenne wipe out Custer and troops of U.S. 7th Cavalry. Accelerates the policy to exterminate the Buffalo to force all Indians onto reservations.
      1884: Secretary of Interior creates criminal code that outlaw large Community ceremonies and rites.
      1884-1934: Reservation Peridod of ’forced cultural assimilation’. Religion: each family arbitrarily assigned to one or Another Christian denomination. Education: Children forcibly taken from homes into boarding schools in deplorable conditions. Hair is cut; cast-off clothes worn, use of native language prohibited, harsh punishments.
      1887: Dawes Act -allots each Indian 160 Acres for a farm or 80 Acres for a ranch. All ’excess land’ to be sold or given away under the Homestead Act.
      1889-95: Seven ’Oklahoma land rushes’ give away over 15 millions Acres of Indan Territory.
      1890: Wounded Knee Massacre by the U.S.
      1900: Census reports only 237 000 Ameriacan Indians in the U.S. Less than 5 procent of the Native population in 1500 C.E.
      Källa ’Living in Two World’ av Charles Eastman (Ohiyesa)
      Nej, det finns det ingen möjlighet att den vanliga människan skulle ha en sådan makt.
      5. Läs vad jag har skrivit till Martin Gustavsson om den nationella frågan – eller hellre gå in på Marxistarkivet och läs allt vad Lenin har skrivit. Men jag antar att du skulle även anklaga Lenin för ett önsketänkande – vilket inte är en konkret analys eller konkret tänkande eller konkret kritik.
      6. Vad menar du med dagskrav? Jag är ingen anarkist och kan inte svara för dem. Se mitt svar till BH nedan. SKP har ett program. Du kan gå in på SKP:s hemsida och läsa detta.
      7. Jag har förklarat för dig att läget inte är annorlunda. Men du har inte förklarat varför du anser att parallellen haltar mellan invandringen 1900 och invandringen idag – enbart att det är ett önsketänkande, vilket jag anser inte är ett konkret svar eller att du inte har något konkret svar på den frågan.

      • Det är svårt att föra en seriös diskussion med en person som är så långt från alla realiteter och bara önsketänker. Om vi kan förbjuda vapenförsäljning kan vi väl på en gång avskaffa droger och allt annat vi är emot. Varför stanna där? Vi kan väl införa proletariatets diktatur till hösten!

    • ”Först: Hur är det inte realistiskt att kräva att företagen ska betala för det de har orsakat? En fabrik är ansvarig för miljögifter de släpper ut – inte staten. Samma krav kan vi ställa på vapenföretagen.”

     Go kväll Kerstin
     Vi tar ett exempel ur verkligheten.
     Ett privatägt företag sysslar med kreosotimpregnering av järnvägsslipers av trä. Företaget har Staten genom SJ som huvudkund + några strökunder.
     Produktionen utgår helt från beställarens önskemål. Långt senare visar det sig att stor skadlig miljöpåverkan har skett vid produktionsenheten men även påverkan längs järnvägslinjerna. Vem bär ansvaret för miljöförstöringen?

     • Båda företagen. Den ena handen måste veta vad den andra handen gör.
      Även det som produceras som mat bär matproducenterna ansvar för. Du kan t ex finna texten ’Kan finnas spår av nötter och gluten’ på chokladkakor.
      Men mat måste en människa ha för att överleva. Vapen är enbart producerad för att ta liv – oavsett hur det än sker (mord, självmord, självförsvar, krig).

    • Kerstin,

     du skriver: ”Fjärde: Det var inte de europeiska nybyggarna som var en katastrof för urbefolkningen i USA. Det var kapitalismen.”

     Detta är nonsens. När Storbritannien, Holland och Sverige (Nya Sverige övertogs av holländarna, som senare besegrades av britterna) började kolonisera det nuvarande USA:s östkust i början av 1600-talet, var inget av dem fullfjädrade kapitalistiska ekonomier. Storbritannien lyckades senare överflygla Holland, Frankrike och Spanien. Så fort kolonisterna var tillräckligt många, fördrev de indianerna och lade beslag på deras mark. Detta upprepades ända till slutet av 1800-talet. Varje europeisk nybyggare som flyttade in på tidigare indiansk mark var en katastrof för indianerna. Indianerna förlorade 99 procent av sin mark till slut. Naturligtvis var de amerikanska kolonierna klassamhällen från dag ett; de tongivande under amerikanska frihetskriget 1785 – 1783 var godsägarna och det framväxande borgerskapet. De fyra första presidenterna var alla slavägare. Ett av de amerikanska kolonisternas argument mot den brittiska kronan var för övrigt att den bromsade expansionen västerut. De israeliska bosättarna som har flyttat in på Västbanken på beslagtagen palestinsk mark går bara i den amerikanska koloniseringens fotspår.

     Om de inte hade kommit en jämn ström av europeiska invandrare till USA, hur skulle då indianerna ha kunnat fördrivas, deras mark beslagtas och marken sedan brukas av andra? Godsägare och borgerskap räcker helt enkelt till.

 4. Vänsterns uppgift är i första hand att stödja och leda arbetarklassens och folkets kamp för deras intressen, för bättre levnadsförhållanden och för ett bättre samhälle, inte att utveckla och förbättra kapitalismen. Klasstriderna är konkreta. I varje demonstration, i varje strejk måste krav ställas som är anpassade till det aktuella läget. Det gäller även invandrings- och flyktingpolitiken.

  Lenins text är skriven vid en tid när löneskillnaderna i världen var oerhört mycket mindre än idag. Då fans inga generella välfärdssystem av den typ som vi nu har i Europa. De är resultatet av arbetarklassens kamp under 1900-talet. Jag skev detta i min artikel, och det är helt grundläggande. Det tycks dessutom råda en nästan fullkomlig politisk enhet om att helt öppna gränser och fri tillgång till Västeuropas sociala välfärdssystem inte är en realistisk politik i dagsläget. Det är bara anarkister på yttersta vänsterkanten som kräver detta. Stigsson verkar sälla sig till dessa.

  • Jag håller med dig Bengt och det är en viktig diskussion du tar upp. Jag ser inte själv hur människor kan vara med i samma parti när de har olika uppfattning i denna fråga.

   Det är dessutom avskräckande för mig att gå med i ett svenskt riksdagsparti som har medlemmar som inte värnar svenska arbetares och arbetslösas välmående i första hand, samt sedan inte värnar alla de riktiga barn och riktiga flyktingar som befinner sig i flyktinglägren genom ex. UNHCR, men istället driver på en sanslös budget och politik som är moraliskt tvivelaktig på gränsen till kriminell, en budget som undergräver demokrati, harmoni och socialism i vårt eget land.

   • Martin, du har nog inte fattat att vi har två kommunistiska partier i Sverige. Mitt parti – SKP – är helt enig om mig i flyktingfrågan. Och vice versa.

 5. Ja, vänsterns uppgift är att mobilisera hela arbetarklassen – inte enbart vissa inom arbetarklassen. Det är vad Lenin menade med den enande arbetarklassen. Löneskillnaderna i världen var oerhört mindre, och förhållanden var mycket sämre då än idag. Så varför kunde arbetarklassen då enas när vi inte kan enas idag, i vår moderna värld? 1913-talets arbetarklass hade allt emot sig. Det förekom även klasstrider då. Konkreta klasstrider. Då slog vi inte på en utsatt grupp inom arbetarklassen. Idag har vi som lever i Sverige mycket bättre än i början av 1900-talet och ändå vill en del utesluta en utsatt grupp i vår arbetarklass.1900-talets början hade sämre förutsättningar till detta än vad vi har idag. Men ändå höll arbetarklassen samman. Det borde och är bättre förutsättningar till en enad arbetarklass idag än det var då.
  Kanske orsaken till oenigheten finns att inom arbetarklassen finns det olika lönegrupper – som du nämner. Kapitalismen försökte/försöker ju att splittra de strejkande inom sopstrejken och hamnarbetarna med att hävda ”att andra har minsann sämre löner än vad soparbetarna har”. En viss grupp inom arbetarklassen har alltid en större lön än de andra. Ställer du en av dessa yrkesgrupperna före den andra? Håller du med om att sopåkarna ska sänka lönerna för att göra löneskillnaderna mindre bland yrkesgrupperna inom arbetarklassen?
  Ja, det stämmer att det tycks råda en fullkomlig politisk enighet om flyktingpolitiken – bland SD, moderaterna, liberalerna, centern, KD och socialdemokraterna. Så ska den här vänstern sälla sig med de kapitalistiska förespråkarna?
  Jag har blivit kallad för allt möjligt, till och med för att arbeta för Soros, och för att vara betald av någon. Och även för att vara anarkist. Att bli kallad för något av så kallade kamrater eller att de sprider lögner om vad jag ’verkar sälla mig till’ är vidrigt och mycket okamratligt. Och mycket falskt!! Är det för att jag har åsikter som ni överhuvudtaget inte kan bemöta konkret som ni funderar på att tysta mig genom att falskeligen anklaga mig för något jag överhuvudtaget inte är och kommer aldrig att vara? Det kommer ni aldrig att göra så länge jag har skrivandet i handen! Så jag undanber mig för dessa falska anklagelser. Jag är kommunist och står för en enad arbetarklass – och det är jag stolt över! Kom igen med konkret kritik och jag ska svara på detta.
  Men jag ska kanske se det så här på dessa idiotiska anklagelser: jag har blivit besvärlig för somliga för att det finns en hel del där ute som läser vad jag skriver och tycker att det är bra. De som inte har några andra argument än att kalla mig för något jag inte är, är rent ut sagt … hm .. (här får jag lämna er till er egen fantasi för vad jag hade velat skriva)!

 6. Mycket spännande läsning här och det är lätt att bli konspiratorisk över orsaken bakom de senaste årens migrationsvåg till Europa. Min kritiska hållning till migrationspolitiken är kort och jag bytte åsikt när jag insåg att det här kan inte vara bra för det samhälle jag ville ha men nu verkar det vara för sent. Politkernas mål är uppnått och kulturförändringen genomförd. Ajöss till det nationella Sverige för ett nytt Sverige i harmoni med Europa (på de flesta områden). Utom möjligen vissa forna sovjetstater i öst som inte riktigt vill vara till lags. Kan gälla England också men dess starka koppling till USA och övriga Västeuropa gör att det talas tyst om den saken.

  Jag insåg tidigt att migrationsströmmarna hade med västvärldens politik att göra och där verkade jag vara överens med somliga inom vänstern eftersom vänstern är mycket bra på att analysera vilket populisthögern gör i mindre utsträckning så därför görs migranterna i sig till problemet vilket oftast är helt felaktigt då de är bra människor som vilka som helst. Problem finns dock och det lyfts gärna fram i första hand.

  Nu tänkte jag bara lite ytan för att säja något och det finns massor och fundera över hur det hänger ihop. Det är lätt och bli konspiratorisk och det är som politiker, kapitalister samt etablissemang har en plan de vill genomföra i stil EU, något gemensamt alltså och där folket inte är riktigt invigt men måste övertygas med alla medel så att planen går i lås och alla som kan fylla en uppgift är förstås välkomna. Motstånd mot planen är däremot inte välkommet och måste bekämpas till varje pris.

 7. Go kväll igen Kerstin

  Off Topic

  Med visst förflutet inom kyrkan är jag väl medveten om att Kristus lovar mig evigt liv efter döden. Samtidig kan jag då lyssna till kommunister som lovar ett bättre liv på jorden med kommunismen. Gemensamt för båda är dock att de inte har något hållbart exempel att hänvisa till. Gemensamt för båda är också att de har mycket goda argument så därför kan jag också behöva båda under vissa stunder så just därför kan jag inte förkasta någon av de två (vad vi nu ska kalla dem).
  Lärdom 1: Människan kan behöva både Gud och kommunismen! :-)

  Kuriosa.
  För länge sedan pratade jag ibland med en äldre dam (numera bortgången) några hus bort. Jag var ungdom och visste inte mycket om världen och politiken mer än det som passerade revy framför mig och orden var många och ofta jag inte förstod. Ordet Utopia hade råkat fastna för jag tyckte det lät häftigt och jag råka nämna det för damen vid något tillfälle. Hon blev genast högröd i ansiktet och sa att Utopia inte fanns och heller aldrig kommer att finnas. Jag blev lite ledsen och fundera om jag sagt något dumt men tyckte sedan att det lät som något bättre fast någon annanstans, kanske i en bok. Långt senare har jag förstått att damen var antikommunist och att jag provocerade henne helt omedvetet.
  Lärdom 2: Det är inte alltid lätt att vara barn och prata saker man inte riktigt lärt sig vad det är :-)

 8. Tror att när det gäller internationella frågor så är Lenin mycket relevant. Början av 1900 talet påminnde i hög grad om början av 2000 talet med extrem ekonomisk liberalism, imperier som vittrade sönder och nya som var på väg upp och i spåren av detta, omdefiniering av inflytessfärer och kolonier. Att läsa om ”The Great Game” dvs britternas och ryssarnas kamp om Centralasien är som att läsa dagens nyheter om Mellanöstern och Afganistan.Bägge perioderna karaktäriserades av stor världshandel. Sen kom reaktionen på detta; krigen. Den politiska reaktionen på detta blev nationalism och kommunism. De ideologiska striderna mellan de två fördes också internt, nationalkommunism mot internationalism. Även rasismen blev en stridsfråga. Det Sydafrikanska kommunistpartiet hade vid sitt bildande uteslutande vita medlemmar och tog ställning för de vita arbetarnas gruvstrejk som inte bara riktades mot kapitalet utan även mot konkurrensen från de svarta arbetarna. Denna katastroflinje fick sin ände 1928 då Komintern tog de sydafrikanska kommunisterna i örat och man övergick till att kämpa för ett självständigt Sydafrika för alla sina medborgare, vita och svarta. Den politiken inledde det arbete som till slut ledde till att apartheid kunde avskaffas 1994. Idag går skiljelinjerna på liknande sätt och även idag finns en vänster som tar ställning för den ”vita” svenska arbetarklassen mot den ”svarta” och skräckhistorierna läggs på hög om ekonomisk, politisk och kulturell katastrof om vi inte låser in oss bakom våra svenska nationsgränser. Flyktingar skall bara tas emot via FNs flyktingkvot, flyktingarna skall enbart hjälpas i närområdet dvs tex Libanon som redan tagit emot 1,2 miljoner flyktingar från Syrien på en yta motsvarande Skånes och tycker man skall ta emot ännu fler medan Sverige skickar matpaket. Den som trots allt insisterar på att komma till Sverige skall beställa tid på internet på ambassaden i Damaskus, Bagdad eller Ankara, åka dit, låta sig intervjuas av ambassadtjänstemännen och där förklara att deras barn håller på att dö, åka tillbaka till Aleppo och vänta ut handläggningstiden. Visst det är ett bra sätt att stoppa flyktingvågen som 2016 innebar att 90 000 fick uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt flyttar många tidigare flyktingar från Sverige igen, ungefär 50 000 per år. De som stannar har tyvärr en period framför sig på c:a 7 år innan de är i arbete men kommer under sin livstid att med råge betala tillbaka vad de kostat samhället. Den svenska ”befolkningspyramiden” blir på det sättet ganska jämntjock dvs vi hamnar inte i situationen där en liten svensk ung befolkning skall försörja en stor äldre befolkning. För tillräckligt med svenska barn föds inte. Och för övrigt, ett nyfött svenskt barn kostar också samhället miljoner innan de kan börja betala tillbaka i form av arbete och skatt. Det är sant att det finns gränser för hur många Sverige kan ta emot, markytan är inget problem, bostad, skola, sjukvård och arbete är mer ett administrativt koordinationsproblem. Men timingen kan vara ett problem. Nu är det ju tyvärr inte så att USA i förväg lämnar information där man säger att: vi har tänkt bomba Iran nästa månad, förbered er på 10 miljoner flyktingar! Men att Sverige klarar kraftansträngningar har vi visat förr och när vi väl tagit itu med problemen, bostadsbrist, arbetslöshet mm så har vi inte bara lyckats lösa dem, vi har kommit ut på andra sidan som ett bättre och mer jämlikt land. Nuvarande politik duger naturligtvis inte: ignorera utanförskap, bostads och arbetsbrist. Här har vänstern en uppgift istället för att stänga gränserna och i uppblåst nationalistisk självtillräcklighet odla relationerna med SD och samtidigt administrera ett vitt fattighus med minskande och åldrande befolkning.

 9. […] Artikeln har anslutning till tidigare inlägg och artiklar här. Vänstern: Moralism eller marxism? Kajsa Ekis Ekman – Vänsteroffensiv behövs: ”Det duger inte med duttande här och där” Om vänsterns kris I – identitet eller klass? Vänsterns kris II – Vad bör göras? Stoppa döden på Medelhavet och hjälp flyktingarna i närområdena! […]

 10. Linanon som är något mindre till ytan än Skåne har officiellt tagit emot från närområdet (alltså Syrien) 1,196,560 syriska flyktingar. Hur många fler kan vi stoppa in i Libanon innan USA, NATO och även Sverige tar sitt ansvar för att ha deltagit i Syriens förstörelse?