Spåren i Sverigedemokraternas principprogram


Detta blogginlägg har jag fått av Britta Ring, känd socialist och samhällsdebattör. Ett värdefullt komplement till tidigare artiklar och kommentarer i denna fråga.

Kärnan i fascismen skulle också kunna beskrivas så här:
Ett folk – en nation – en stat

Ett vitt renrasigt folk med

Enhetlig kultur

Harmoniskt folkhem utan klasskonflikter

Traditionella familjen central

Stark och krigisk manlighet Kvinnan vårdar familjen, hem och barn

Hotas av: främmande undermåliga raser och kulturer

Nu för tiden får dom finnas bara dom håller sig långt borta på sitt eget område (fast det gör dom inte)

Folkhemmets påtvingade ras-, åsikts- och kulturella harmoni måste skyddas mot allt som inte passar in i ramarna:

Hat och repression drabbar alla avvikande och oliktänkande. Vi har sett det förut.
SD logga
Det här är kärnan även i Sverigedemokraterna men i mycket utspädd och undertryckt form, eftersom SDs hela strategi handlar om att passa in som ett alldeles vanligt demokratiskt parti i den svenska parlamentarismen. Det handlar om makten. Men det vill till att Jimmie Åkesson håller rent och utesluter alla rättframma slagskämpar och rasister, som hade mycket tydliga roller som medlemmar i SD för bara tio-femton år sen (se t ex Stieg Larssons och Mikael Ekmans bok ”Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen”, Ordfront 2001). Men det klibbar…

Nu i maj lämnade t ex Sverigedemokraternas budgetchef Christoffer Dulny partiet för att bilda en ny ultrahögerorganisation: Nordisk alternativhöger – svensk motsvarighet till Alt-right i USA. Om den kan vi läsa i nyutkomna Clarté nr 2: ”Mörkrets nya ansikten”. En mycket intressant historia, som jag inte kan gå in på här.

Om man med ovanstående beskrivning av kärnan i fascismen läser SDs principprogram, kan man se spåren i vissa försiktiga formuleringar. I avsnitt 1, Sverigedemokraterna och demokratin, heter det t ex att ”folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati”. I avsnitt 2, Sverigedemokraterna och människan, framhålls riskerna med en blandad befolkning eftersom ”de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. Vi kan också konstatera att historiska försök med att bygga starka kollektiv som är större än nationen ofta har misslyckats, ibland med katastrofala följder som i till exempel före detta Jugoslavien, och att sådana försök därför bör undvikas då de är förenade med stora risker.”
Anti-fascism
I avsnitt 3, Sverigedemokraterna och mångkulturalismen, påstås bland annat att mångkultur ”kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd… …. Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen… …den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka”.

Avsnitt 9, Sverigedemokraterna och invandringen, pläderar för minsta möjliga mottagande, enbart av flyktingar som ”uppfyller kraven i FNs flyktingkonvention och som ”endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige”. Om övrig invandring heter det att den ”måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet”. Här har SD mycket skickligt balanserat för att hålla sig inom ett formellt anständigt åsiktsspann men blottar samtidigt sin speciella syn på invandring som ett potentiellt hot mot ”vår nationella identitet”.

I avsnitt 10 om FAMILJEN OCH JÄMSTÄLLDHETEN behandlas en hjärtefråga: ”Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden.” Här betonas barnens bästa och att de bör växa upp i en familj med mor och far, eftersom ”Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra”. Samtidigt heter det att ”vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper”. De ska heller inte tillåtas att lagligt inseminera. Men många formuleringar ägnas att försök att gardera sig mot alla misstankar om fördomar mot samkönade familjer eller homosexuella. SD är också emot abort (se avsnitt 2 om SD och människan). I avsnitt 11 betonas att SD gillar den ideella sektorn med ”Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd präglad av en stark medborgaranda…”, vilket ”förutsätter i sin tur en stark gemensam identitet”.

I avsnitt 12 om religionen står att ”Sverigedemokraterna är ett icke- konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska samhället. Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse… Religiösa och icke- religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier”. Men ”Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten… Bevarandet av detta kulturarv är således en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende.” Helt andra villkor gäller däremot för muslimer: ”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.” (Min kursiv) Religionsfrihet?

Jimmie Åkesson untitled

Slutligen, i avsnitt 16 om välfärden handlar det om ett av SDs favoritämnen: ”Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet. Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj. Att själv leva i överflöd utan att bistå grannar och landsmän som lider nöd är moraliskt förkastligt. Stora klassklyftor och sociala orättvisor hotar tryggheten och sammanhållningen, riskerar att slita isär nationen och måste därför motverkas.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att en alltför långtgående fördelningspolitik också kan få negativa konsekvenser. I ett företagarvänligt och tillväxtorienterat samhälle måste det löna sig att utbilda sig, arbeta och ta risker. För att långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten måste man också slå vakt om den nationella sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska vara beredda att dela med sig till dem som har mindre. Av denna anledning finns det också en inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism.”

Det harmoniska socialkonservativa folkhemmet utan farliga klassmotsättningar, som riskerar att slita isär nationen, förutsätter att man slår vakt om den nationella sammanhållningen och den gemensamma identiteten, där ”mångkulturalismen” är ett hot.

Några nerslag i Sverigedemokraternas principprogram, som trots partiets ansträngningar att pressa in sig i det demokratiska samtalet avslöjar sprickor i den demokratiska fasaden för den som vet en del om kärnan i den fascistiska ideologin. Är partiet fascistiskt? Nej inte om man läser principprogrammet bokstavligt, men partiets praktik och närliggande historia avslöjar dess mörka själ. Råkade hitta ett tidningsklipp om en riksdagsmotion i december 2013, där Kent Ekeroth vill ha en lagändring som tvingar Kriminalvården att registrera om fångar som är svenska medborgare har en eller båda föräldrarna födda utomlands. Där finns en lucka i lagen enligt Ekeroth, när föräldrarnas ”nationalitet” saknas. Det bör göras för att ”förstå samhällsutvecklingen eftersom kultur och värderingar inte försvinner bara för att någon erhållit ett medborgarskap”. Vad skulle hända om Sverigedemokraterna fick den politiska makten i Sverige? Det vill vi helst inte veta.

i , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , ,


27 svar till “Spåren i Sverigedemokraternas principprogram”

 1. En mycket bra analys, Britta! Den tackar jag dig för.
  Frågan du ställde sist är det jag har försökt ställa till Anders. De som tror att SD är ett harmlöst vanligt kapitalistiskt parti hoppar i en galen tunna.

  Jag var ovetande om deras inställning om abort i en tidigare kommentar i en annan artikel här på bloggen när jag jämförde SD med Demokratiska Unionistiska Partiet i Nordirland. Men nu kan jag säga att SD är ett broderparti till DUP. DUP har samma politik som SD. Båda framhåller den socialkonservativa nationen och den svenska kulturen.

  Så Anders, spola ’Sven Hoffamns’ analys och använde Brittas istället!

  • Britta Ring skriver ”Några nerslag i Sverigedemokraternas principprogram, som trots partiets ansträngningar att pressa in sig i det demokratiska samtalet avslöjar sprickor i den demokratiska fasaden för den som vet en del om kärnan i den fascistiska ideologin. Är partiet fascistiskt? Nej inte om man läser principprogrammet bokstavligt, men partiets praktik och närliggande historia avslöjar dess mörka själ. ”.
   Hon har inte presenterat belägg för att partiet är fascistiskt. Att det vill upphäva demokratin och har huvudkraften riktad mot arbetarklassen – men än S och allianspartierna.
   De allmänna orden ”partiets praktik och närliggande historia avslöjar dess mörka själ” räcker inte.
   Då har man väl många fler exempel på hur S svikit arbetarklassen.
   Jag påstår inte att S eller SD vill upphäva vår form av demokrati, men medlemskapet i EU urholkar demokratin, liksom den okritiska uppslutningen bakom USA/NATO:s imperialistiska politik.
   Huvudkraften mot Vänster bör vara riktad konkret mot kapitalismen och konkret presentera socialistiska alternativ, vilket innebär att särskilt S måste kritiseras och avslöjas som det parti som nu förvaltar kapitalismen i nyliberal inriktning. SD och allianspartierna är därvid inget alternativ alls.

  • Hej Kerstin
   Inom den (manliga) Sverigedemokratin finns vissa uttryck definitioner som inte finns i det övriga samhället. Du har tidigare påstått att du kommer från en borgerlig miljö så jag frågar ärligt och rakt ut är du batiktanten?

   https://www.flashback.org/t573361

   Varför jag frågar är därför jag nyligen läst att farbror staten ska pumpa in ett antal miljoner i Röda Korset med tanke att få hjälp och genomföra statens integrationsprojekt för asylinvandringen ibland även kallad ”massutmaningen”. Vad jag vet består Röda Korsets volontärdel mest av kvinnor och ofta lite äldre, kanske med stor omtanke och vårdande behov för eget sällskap, göra något nyttigt som kan ge livet innehåll och absolut intet ont i det. Det här är en återkoppling till feminism som jag tror massutmaningen till stora delar bygger på och som västvärldens vänsterliberala politiker försöker göra till kulturtradion men som stöter på patrull så fort de närmar sig delarna som tillhört kommunismen och det forna Sovjetunionen. I stridens Ukraina tror jag det här är en mycket viktig del som kan vara med och avgöra vilken sida framtiden Ukraina kommer att tillhöra. Sverige har en stor utmaning men Ukrainas är större.

   • NEJ! Jag är inte någon tant överhuvudtaget!
    Du är kanske en gubbe?

 2. Anders, det är självklart att man inte enbart av principprogrammets formuleringar kan se att SD är ett fascistiskt parti. Det är ju formulerat för att dölja detta samband, vilket man inte ser om man inte känner till kärnan i fascismen. SD är ett i grunden fascistiskt parti vars insmickrande tal om demokrati och välfärd enbart tjänar som maskering för en ideologi som inte skulle ha en chans om den pläderades öppet. Den rollen spelar Nordisk motståndsrörelse i skuggan av SD, vilket underlättar SDs falskspel. Läs t ex ”Sverigedemokraterna Den nationella rörelsen” från 2001. Hur kan du överhuvudtaget jämföra socialdemokratins svek mot arbetarklassen med fascismens? Är du alldeles historielös? Jag påstår att SD vill avskaffa demokratin på sitt alldeles speciella fascistiska sätt, och detta står inte alls i motsättning till att andra också vill urholka eller avskaffa demokratin. Men där måste diskussionen fortsätta.

  • Du har föga belägg för dina påståenden, men du har misstankar.
   Vad har du för belägg för att SD vill avskaffa demokratin? Misstankar eller?
   De stora riksdagsparterna har i sak bidragit till att minska demokratin, det vet vi.

   SAP:s svek mot arbetarklassen är ju större. Man var länge i regering och främjade kapitalismen.
   SD är ju inget arbetarparti utan ett borgerligt invandringskritiskt/-fientligt parti, som förstås inte alls främjar arbetarklassen sak. SD har föga inflytande då alla riksdagspartier och media tar avstånd från samröre med SD.

   • ”SD har föga inflytande då alla riksdagspartier och media tar avstånd från samröre med SD.”

    Hej Anders
    Just här får jag tyvärr svårt att hålla med dej då jag anser att Sverigedemokraterna har ett mycket stort INDIREKT inflytande på övriga partier UTOM de DIREKT vänster/liberala som står i motsatsförhållande. De två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna har båda en stark konservativ sida där Sverigedemokraterna har erhållit järngreppet som de partierna måste förhålla sig till. Det är en strid om de väljarna, att bara lägga sig platt för den är detsamma som att försvinna. Reinfelds ”öppna hjärtan” politik vann den striden DÅ men det kortet är nu ute ur spelet så vad har då AKB att erbjuda istället?

    • Har svårt att bedöma det indirekta inflytandet och inom vilket/vilka områden som SD erhållit järngreppet. De andra riksdagspartierna, inklusive M och S, men nog inte V har närmat sig SD i synens på invandringspolitiken. Kanske är det det du menar.

     • Som jag uppfattat det finns det tre riksdagspartier som inte behöver ta hänsyn till Sverigedemokraterna och det är Vänstern, Centern och Liberalerna då de står direkt opposition till Sverigedemokraterna och deras sympatisörer. Det finns också ett fjärde och det är Miljöpartiet men de är i vånda och förmår inte längre att följa samma opposition utan måste dra sig tillbaka helt enkelt för den egna överlevnaden skull. De tog striden men förlorade den och hamnade på sjukhus för rehabilitering kan man säja. Inget av ovan nämnda partier är heller konservativa, samtliga har en liberal hållning.

      Själva arbetarklassen, socialdemokraternas främsta väljare, har dock en stark konservativ och samtidigt nationalistisk hållning både förr, nu och i framtiden och den måste det Socialdemokratiska partiet förhålla sig till och det är just där striden står mod Sverigedemokraterna som enkelt plockar de rösterna när inte samhället utvecklas i den riktning de önskar.

      Den konservative Donald J Trump plockade inte sina röster bland städernas bourgeoisin, han plockade dem istället bland rostbältenas arbetarklass som förut var blomstrande områden med ekonomisk tillväxt och framtidstro. Lite som Sverigedemokraterna frodas i Bergslagens utdöende industriorter.

      • Han fick röster främst från lägre medelklass och från de privilegierade grupperna inom arbetarklass, bland de med en årsinkomst på 50 000 -100 000 dollar och bland dem utan collegeutbildning. Bland dem sm rapporterade att deras situation var sämre än 4 år tidigare fick Trump 77 % av rösterna.

       Det verkar inte som S är särskilt framgångsrikt i kampen mot SD inom arbetarklassen. S invandringspolitik har blivit mer restriktiv, kommit närmare SD:s

   • Wikipedia: ”I slutet av 2011 ändrade partiet sin ideologiska profil genom att beskriva sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn från att tidigare ha beskrivit sig som ett demokratiskt nationalistiskt parti”.
    Frågan är varför de slopade ordet ’demokrati’ i deras profil?

    • Kanske ansåg de att det var onödigt att nämna det? Påpekar de andra riksdagspartierna att de är demokratiska?

     I principprogrammets inledning står dock 2011 ”Vi eftersträvar ett demokratiskt,
     jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. ”

 3. Du anser att SD är ett enkelt högerparti. Så vad är fascism för dig med ledning av det jag kommenterade sist (till svar till ’Maggans’ analys om SD) i artikeln ’Är SD ett fascistiskt parti?’ Hur ska fascismen uppträda och vilken ideologi ska fascismen ha för att du ska betrakta en rörelse för fascistisk? Är förföljelse av människor, inskränka (rentav förbjuda) fackföreningar, sortera ut människor av religiös övertygelse, åsikt, placera underklassen i kåkstäder för att tjäna den svenska mannen/kvinnan, etc inte fascistiskt? Jag antar att du menar att allt det är en vanlig högerpolitik.

  • Jag tog fram kriterier på fascism, som kommer från Mussolini via Pål Steigan. (http://jinge.se/allmant/ar-sverigedemokraterna-ett-fascistiskt-parti.htm).
   Flera av dessa kriterier finns i varierande utsträckning hos andra riksdagspartier.
   En viktig fråga som inte utretts är vilka skillnader och likheter som finns mellan SD och S, samt alliansens gamla partier.

   Dit hör som kanske särskilt viktiga punkter:
   1. En auktoritär, våldsinriktad och militariserad stat.
   2. Anti-demokratisk

   Jag har inte sett belägg tidigare eller i diskussionen att SD särskiljer sig från övriga riksdagspartier då det gäller detta. Inget av riksdagspartierna synes sträva för punkt 1, och anslutningen till EU samt närmandet till NATO och USA:s utrikespolitik är steg bort från demokratin, steg som alla riksdagspartier varit eniga om utom V.

   Om man har annan definition av fascism eller andra kriterier så kan man ta fram dem, argumentera för dem och sedan analysera SD.

   En osäkerhetsfaktor som Britta Rings artikel illustrerar är svårigheten att veta hur mycket SD kan och vill förverkliga om de får inflytande i en regering, te.x. om SD blir största part vid valet nästa år. Min bedömning är att deras inflytande i så fall blir litet – alla partier är på vakt mot SD.

   Vidare har jag fått uppfattningen att andra partier närmat sig SD:s restriktiva invandringspolitik sedan 2015 – eller stämmer inte det?
   Vidare att den kritiska synen på SD är ungefär densamma hos alla riksdagspartier, med visst undantag av M.

   Vi lever i ett kapitalistiskt land. Jag tillhör dem som i marxistisk anda hävdar att staten är den härskande klassens stat. Nu använder delar av Vänster tid och energi att fokusera på SD, kapitalismen och dess förvaltare (nu främst) till fromma.

   Kerstin beskriver åtgärder som 30-talets fascister ägnade sig åt. Det finns förslag i nuvarande regering att inskränka strejkrätten, dvs. ett stridsmedel för arbetarklass och fackföreningar. Har inte sett att just SD vill ”placera underklassen i kåkstäder för att tjäna den svenska mannen/kvinnan”.
   Det är nog så att SD har ökad tendens att betona religiösa skillnader och betonar definitivt etniska skillnader mer. Men detta gör inte SD till fascister om jag förstår definitionen av fascism.
   ”Förföljelsen av människor” ägnar sig våra demokratier åt i krigen i andra länder bland annat.

  • Kerstin,
   Fackföreningarna ingår i arbetarrörelsen som i sin tur håller på att tappa förtroendet och greppet om arbetarklassen. Kommande strejker bli mer och mer vilda och facket står utanför.

   Facism hit eller dit, vem bryr sig? Epiteten har blivit så många idag att ingen längre reagerar. Det blir istället innehållet som kommer vara avgörande och här kommer då det etablerade samhället göra vad dom förmår, kanske till om med inskränkningar i den så ”demokratiska” yttrandefriheten för att stoppa rörelser som till exempel Nordiska Fronten.

 4. Har du inte just sett att SD vill placera invandare i kåkstäder för att tjäna den svenska mannen/kvinnan? Det är faktiskt signaturen ’Maggan’ som skriver i en kommentar i artikeln ’Är Sverigedemokraterna fascistiskt’: ”Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle”. ”Således måste naturen hjälpas på traven och folket sorteras så att människor som inte hör till nationen, gemenskapen sorteras ut”.
  Är detta inte en sorts politik som ska skilja på de som är svenskar och invandrare? SD menar att svenskar inte ska beblanda oss med invandrare. Och vice versa. Och hur ska de göra detta? Hur ska SD göra för att svenskar ska omöjliggöras för att inte beblanda oss med invandrare? Och vice versa?
  Och invandrare tjänar faktiskt redan den svenska överklassen mannen/kvinnan genom att städa och göra liknande arbete.
  Självklart propagerar de för en apartheid!

 5. Är SD demokratiskt? Kan man överhuvudtaget tala om demokrati om den är reserverad för en viss etnisk grupp? I och för sig så fick den SD riksdagsman en smäll på fingrarna när hon motionerade om att inga etniska grupper fick äga mer än 8% av massmedia, men det är typisk dribbling från SD-ledningen, lägga fram kontroversiella förslag, ta avstånd om och om igen för att uppnå den åtrådda acceptansen hos borgerligheten.Precis som de öppna nazisterna accepterar SD numera ordet demokrati. Nazisterna vill ha en germansk demokrati där bara arier kan väljas och utifrån meriter. SD följer istället de råd man fick vid sitt grundande av bla Per Engdahl i den nyfascistiska rörelsen och sina nazistiska veteraner som grundade SD att aldrig nämna ordet ras utan istället prata om etnicitet och kultur. Följdriktigt så talar inte SD om germansk demokrati för arier utan man pratar om hur problematiskt det är med demokrati om man inte tillhör samma kultur. Och gissa vilken kultur det är? Vilken demokrati är möjlig för de 2,1 miljonerna svenskar med invandrarbakgrund? Och vi sk ”etniska svenskar” som inte omfattar de svenska värderingarna (läs SDs värderingar), det så kallade sverigefienderna vilka demokratiska rättigheter har kommer vi att få i ett SD-styrt Sverige? Om SD redan nu organiserar förföljelse av journalister och lägger ut adresser och kartor på de flyktingförläggningar som skall brännas ner. Nedan ett citat från SDs hemsida om demokrati:

  ”Sverigedemokraterna förordar ett starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.
  Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati”

  • Jag finner också SD:s beskrivning oacceptabel. Det finns ju länder där flera språk talas sedan länge – som Belgien, Schweiz, Indien och Kina. SD är ju inte för ett mångkulturellt samhälle. Man kan undra ” vilka som skall räknas till folket”, vem som ska avgöra det och hur. Alla invånare hör till folket i denna mening – jag talar inte om motsättningen mellan kapitalister å ena sidan och arbetarklassen och folket å den andra.
   Även om jag (i likhet med Britta Ring och andra) är kritisk mot att kalla SD:s partiprogram fascistiskt har jag förstås inget till övers för SD:s politik. Det finns uppenbarligen olika uppfattningar om vad som konstituerar fascism, och jag kommer att studera detta vidare, om än inte med högsta prioritet just nu.

   Jag noterar att SD uttrycker sig försiktigt ”inte helt förbigå” men fortsätter sedan med det mycket starkare uttrycket ”att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk”. Detta diskuteras vidare i andra avsnitt av programmet.

   Samtidigt vill SD framstå som demokratiskt. I detta avsnitt av partiprogrammet skriver SD också:
   ”Att all offentlig makt i Sverige skall utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer.”
   ”Sverigedemokraternas organisation är uppbyggd enligt grundläggande demokratiska principer. Partiets företrädare och politiska ställningstaganden väljs i enlighet med majoritetsprincipen efter fria och öppna diskussioner.
   http://partiprogram.se/sd/2014/sverigedemokraternas-organisation-ar-uppbyggd-enligt-grundläggande-demokratiska
   Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.”

   Något som andra riksdagspartier nog skriver under på.

   Och längre ned skriver SD
   ”Sverigedemokraternas nationalism är demokratisk. Vi tar avstånd ifrån alla former av nationalism som inte vilar på demokratisk grund och menar att demokratin och nationalismen kompletterar varandra. ”
   ”Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk.”

 6. Stora skillnader (som natt och dag) mellan Sverige-Demokraterna och fascism.
  Ukraina är idag ett tudelat land, med fascister på ena sidan.
  En artikel som säger som det är i Ukraina har just publicerats. Något närmast unikt i svensk press. Typiskt nog har den inte publicerats på någon av de stora tidningarnas ledarsidor utan på Aftonbladet Kultur. Den beskriver ingående hur folk som inte ställer upp på den högernationalistiska euforin förföljs, fängslas, misshandlas och dödas. Två vänsterpartier har förbjudits. Alla som kritiserar den ukrainska regimen beskylls för att vara separatister eller ryska agenter, även om man bara protesterar mot prishöjningar och sänkta löner till följd av de nyliberala reformerna.Information av detta slag har funnits tillgänglig länge. Det finns otaliga vittnesuttlanden, videoinspelningar och dokument som visar fascisternas framfart i Ukraina. Det som kommer fram i svensk press är bara en liten bråkdel av detta. Med tiden kommer mer att komma fram trots att våra tidningar gör vad de kan för att hålla oss oinformerade.

  http://www.synapze.se/?link=article&key=11954

 7. Jag tror tyvärr inte att Anders har fattat faran med den nazistiska kärnan hos Sverigedemokraterna. Den till synens oskyldiga beskrivningen av det harmoniska folkhemmet innehåller ett koncentrat av det speciella och fruktansvärt grymma hos fascismen/nazismen. En diktaturstat där ”folkhemmet” är förbehållet ”den vita rasen” (enligt fascistisk definition), där andra ”raser” och kulturer liksom politiska motståndare i förlängningen är ”Untermenschen” och utan vidare kan utrotas (det har ju skett!), där bara en kultur, den av nazisterna godkända, får finnas och klassmässiga konflikter inte får förekomma, de ”finns inte”. Istället är ”nationen” grunden för det systematiska ras-, åsikts- och politiskt/ekonomiska förtrycket. Och bakom den framgångsrika propagandan mot flyktingar och invandrare ligger det outsagda, som kommer att sägas högt när /om tiden är mogen. De fascistiska/nazistiska idéerna finns där hela tiden beredda att ta för sig när möjligheterna erbjuder sig. Hedi Fried, överlevare från nazisternas koncentrationsläger vet vad det handlar om, när hon kräver förbud mot Nordiska motståndsrörelsen. Bagatellisera inte fascismen! Den trivs storartat i sällskap med USA-imperialismen.

  • Jag ser en fara med det, men inte lika mycket som du. Framtiden får visa hur det går – och Vänstern kan motverka detta med en bra SD-politik, som jag ännu inte sett tycker jag.
   Övertolkar du inte vad SD kanske menar med vad de skriver?
   Jämför med den verkliga fascismen i Ukraina tolererad av landets regering som stöds så av socialdemokraterna och regeringen…
   Har inte SD fördömt just NMR?

  • Bra sagt, Britta! Om vi bekämpar SD och fascismen så bekämpar vi USA-imperialismen. Jag har alltid sagt att bakom borgarna och kapitalet finns fascismen. Och de behöver varandra för att fungera.