Mosul och Aleppo – en jämförelse – information och propaganda.


The original article in English can be found further down.

Slutstriden om Mosul har nu inletts. Vi hoppas alla att ISIS ska besegras och vet alla att många civila kommer att dödas som i alla krig. Jag återkommer här med en artikel som diskuterar skillnaden i rapporteringen från Mosul jämfört med Aleppo. Artikeln skrevs innan östra Aleppo befriats från ISIS tvilling al-Nusra.
I det förfall Boston Globe felinformerar om Syrienför objektiv utrikes reportage och bevakning som sker åtminstone i västvärlden är Patrick Cockburn ett lysande undantag. Denna artikel i brittiska Independent har vänligen översatts av Danniel Thegel. Irak och Syrien, Aleppo och Mosul – den propaganda vi konsumerar
Jag har kommenterat samma tema som Cockburn förra veckan. Rätt att bekämpa terrorism i Mosul, men inte i Aleppo?
I artikeln USA:s krig i Mosul är inte befrielsekamp gör Sigyn Meder och Christer Lundgren en viktig distinktion då de skriver.
Idag är Irak en kollapsad stat i kaos med påtvingad splittring mellan olika grupper och med en korrumperad regim. Att jämföra USA-koalitionens försök att inta Mosul med Syriens strider mot IS i Aleppo och Raqqa är missvisande.
I Syrien handlar det om kamp för nationell suveränitet mot utländsk aggression – inklusive USA:s försök att störta landets lagliga regering, ett uppenbart brott mot FN-stadgan och övrig folkrätt. President Assad är inte tillsatt av en utländsk makt.”
. Denna viktiga aspekt saknas i Cockburns artikel
Artikeln.
Jämför bevakningen av Mosul och östra Aleppo, och det säger en hel del om propagandan som vi möts av och följer.

cockburn-161025-mosul-1
I båda länderna är två stora Sunni-arabiska tätorter – östra Aleppo i Syrien och Mosul i Irak – är under belägring av regimtrogna trupper med stöd av utländskt flygvapen. Dock är bevakningen väldigt olika
Jag var i Iran tidigt 2011 när det var rapporter från oppositionens källor i exil som sa att protester svepte över landet. Det fanns viss substans i detta. Det hade varit en demonstration med 30.000 personer i norra Tehran den 14 februari som minne av de mass-protester mot det /(påstådda uppgjorda president-valet 2009 vilket överraskade myndigheterna. Det var hoppfulla kommentarer från väst-analytiker som menade att den Arabiska våren verkar sprida sig till Iran.

Men, när jag kom till Teheran några dagar senare, så verkade det inte pågå speciellt mycket, även om det fanns uttråkade kravallpolis stående i regnet. Det såg ut som om protesterna hade minskat, men när jag kollade upp det på internet upptäckte jag att så var inte fallet. Oppositionens talesmän sade att protester skedde varje vecka och inte bara i norra Teheran utan även i andra iranska städer. Detta verkade backas upp online av filmer som visade protestanter kämpa mot kravallpoliser och milis med batonger.

Jag mötte några vänliga iranska korrespondenter som arbetade för utländsk media och frågade varför jag inte kunde hitta några demonstranter. Reportrarna var välinformerade, men kunde inte arbeta eftersom deras presslegitimation hade dragits in av iranska myndigheter. De skrattade när jag beskrev mina fruktlösa försök att hitta anti-regerings protestanter, och förklarade att jag misslyckades därför att de hade slutat tidigare i månaden.
mosul-krigMosul offensiv
En journalist som brukar vara sympatisk med oppositionen sa att ”problemet är att bilden av vad som händer i Iran dessa dagar kommer huvudsakligen från exil-iranier och är ofta en produkt av önsketänkande eller propaganda”. Jag frågade om filmerna som fanns online och han sa att de var mest påhittat av oppositionen med filmer från demonstrationer som hänt i det förflutna. Han pekade på en video, som påståtts ha filmats mitt i vintern, där man kan se träd i full blom i bakgrunden.

Jag frågade journalisterna om detta inte var fel av den iranska regeringen som, genom att suspendera bevis för lokala reportrar som var trovärdiga ögonvittnen hade skapat ett informationsvakuum som snabbt fylldes av oppositions propagandister. Journalisterna var överens om att i viss mån var det så, men tillade dystert att, även om de var fria att rapportera till sina västerländska redaktörer ”skulle de inte tro oss eftersom exil-Iranierna och deras nyhetskanaler har övertygat dem om att det finns stora protester här. Om vi ​​förnekar detta, kommer våra chefer helt enkelt tror att vi har skrämts eller köpts upp av regeringen. ”
cockburn-161035-mosul-iiiMosul: Människor på flykt

Det är en nyttig historia eftersom senare samma år kunde oppositionsaktivister i Libyen och Syrien få kontroll över medias berättelser och utesluta alla andra tolkningar av vad som hände. I Libyen blev Gaddafi demoniserad, som den enda orsaken till alla problem i landet, medan hans motståndare hyllats som tappra frihetskämpar vars seger skulle föra liberal demokrati till det libyska folket. I stället, vilket var ganska förutsägbart, förde störtandet av Gaddafi till en våldsam och kriminaliserade anarki i Libyen med liten sannolikhet för återhämtning.
I dagens Syrien och Irak kan man se att samma process pågår.I båda länderna är två stora Sunni-arabiska tätorter – östra Aleppo i Syrien och Mosul i Iraq – under belägring av regeringsstyrkor med stöd av utländskt flygvapen. I östra Aleppo är ungefär 250.000 civila och 8000 rebeller under attack av den syriska armén med allierade med shia-paramilitärer från Iran, Irak och Libanon och stöds av det ryska och syriska flygvapnet. Bombningen av östra Aleppo har med rätta orsakat världsomspännande avsky och fördömelse.
Kommentar Anders: Jag ser bombningarna av östra Aleppo och bombningar av ISIS där civila förstås drabbas som en beklaglig men nödvändig del i kampen mot terrorismen.

Men titta på hur olika de internationella medierna behandlar en liknande situation i Mosul, 50 mil öster om Aleppo, där en miljon människor och uppskattningsvis 5.000 Isis soldater håller på att omges av den irakiska armén som slåss tillsammans med kurdiska Peshmerga och Shia och sunni paramilitärer och med massivt stöd från en USA-ledd luft-kampanj. När det gäller Mosul, till skillnad från Aleppo, bär försvararna skulden för att äventyra civila genom att använda dem som mänskliga sköldar och hindra dem att lämna staden. I östra Aleppo, finns det lyckligtvis inga mänskliga sköldar – även om FN säger att hälften av civilbefolkningen vill avvika – bara oskyldiga offer för rysk barbari.
Förstörelse i Aleppo av ryska flyganfall jämförs med förstörelsen av Grozny i Tjetjenien för sexton år sedan, men konstigt nog sker ingen jämförelse med Ramadi, en stad med 350.000 vid Eufrat i Irak, förstördes till 80 procent av USA-ledda flyganfall 2015.
Paralleller går vidare: civila fångade i östra Aleppo är förståeligt livrädda för vad den syriska Mukhabara hemliga polisen skulle göra med dem om de lämnar och försöker att passera genom syriska statliga checkpoints.

Men jag talade tidigare i år med några lastbilsförare från Ramadi som förklarade att de inte ens kunde gå tillbaka till ruinerna av sina hem eftersom vägspärrar på vägen till staden bemannades av en särskilt våldsam Shia-milis. De skulle säkert behöva betala en stor muta och löpte en stor risks att fängslas, torteras eller mördas.
Offensiven mot Mosul leds av irakiska elitstyrkor för terroristbekämpning, och shiamiliser är inte tänkta att komma in i staden, där nästan alla nuvarande invånare är sunniaraber. Men under de senaste dagarna har samma specialstyrkor gått in i staden Bartella på huvudvägen tio mil från Mosul i sina svarta Humvees som uppgavs vara dekorerade med shias religiösa banderoller. Kurdiska trupper bad dem att ta bort banderollerna och de vägrade. En irakisk soldat vid namn Ali Saad har citerats: ”De frågade om vi var milis. Vi sade att vi inte var milis, utan att vi är irakiska styrkor och detta är vår tro. ”
Det kan vara så att Isis inte kommer att kämpa för Mosul, men det är sannolikt att att de kommer, i vilket fall kommer inte utsikterna att vara bra för civilbefolkningen. ISIS slogs inte till sista man i Fallujah väster om Bagdad så mycket av staden är intakt, men de kämpade i Khalidiya, en närliggande stad på 30.000, där i dag endast fyra byggnader är stående enligt amerikanerna.
syrien-forstorelse
Den extrema partiskhet som visas i utländsk mediebevakningen av liknande händelser i Irak och Syrien kommer att bli en givande ämne för doktorand-studenter för att titta på användningsområden och missbruk av propaganda genom tiderna.
Kommentar, Anders: Om de får behandla detta ämne! I Sverige finns exempel på att ansatser till objektiv universitetsuppsatser om Syrien avvisas.

Detta har varit mönstret för rapportering av kriget i Syrien och Irak under de senaste fem åren. Inte mycket har förändrats sedan 2003 när den irakiska oppositionen mot Saddam Hussein hade meddelat utländska regeringar och media att både de invaderande amerikanska och brittiska arméerna skulle hälsas med glädje och hänförelse av det irakiska folket. Ett år senare kämpade angriparna för sina liv. Vilseledda av oppositionens propagandister och sitt eget önsketänkande, hade utländska regeringstjänstemän och journalister helt felbedömt det lokala politiska landskapet. Ungefär samma sak händer i dag.

In English.


Compare the coverage of Mosul and East Aleppo and it tells you a lot about the propaganda we consume
In both countries, two large Sunni Arab urban centres – East Aleppo in Syria and Mosul in Iraq – are being besieged by pro-government forces strongly supported by foreign airpower. Yet the coverage is very different.
An Iraqi man walks on a street covered with smoke after an oil fire was set ablaze in the Qayyarah area, south of Mosul AFP/Getty
I was in Iran in early 2011 when there were reports from opposition sources in exile saying that protests were sweeping the country. There was some substance in this. There had been a demonstration of 30,000 protesters in north Tehran on 14 February – recalling the mass protests against the allegedly fixed presidential election of 2009 – that had caught the authorities by surprise. There was hopeful commentary from Western pundits suggesting that the Arab Spring uprisings might be spreading to Iran.
But, by the time I got to Tehran a few days later, nothing much appeared to be going on, though there were plenty of bored looking riot police standing around in the rain doing nothing. It looked as if the protests had dwindled away, but when I checked the internet I found this was not so. Opposition spokesmen were claiming that protests were taking place every week not just in north Tehran but in other Iranian cities. This account appeared to be confirmed by videos running online showing protesters resisting baton-wielding riot police and militiamen.

I met some friendly Iranian correspondents working for the foreign media and asked why I was failing to find any demonstrations. The reporters were well informed, but could not work because their press credentials had been suspended by the Iranian authorities. They laughed when I described my vain pursuit of the anti-government protests, explaining that I was failing to find them because they had ceased earlier in the month.

One journalist usually sympathetic to the opposition said that “the problem is that the picture of what is happening in Iran these days comes largely from exiled Iranians and is often a product of wishful thinking or propaganda.” I asked about the videos online and he said that these were mostly concocted by the opposition using film of real demonstrations that had taken place in the past. He pointed to one video, supposedly filmed in the middle of winter, in which trees covered in leaves were clearly visible in the far background.

I asked the journalists if this was not the fault of the Iranian government which, by suspending the credentials of local reporters who were credible eyewitnesses, had created a vacuum of information which was swiftly filled by opposition propagandists. The stringers agreed that to some extent this was so, but added gloomily that, even if they were free to report, their Western editors “would not believe us because the exiles and their news outlets have convinced them that there are big protests here. If we deny this, our bosses will simply believe that we have been intimidated or bought up by the government.”

It is a salutary story because later the same year in Libya and Syria opposition activists were able to gain control of the media narrative and exclude all other interpretations of what was happening. In Libya, Gaddafi was demonised as the sole cause of all his country’s ills while his opponents were lauded as valiant freedom fighters whose victory would bring liberal democracy to the Libyan people. Instead, as was fairly predictable, the overthrow of Gaddafi rapidly reduced Libya to a violent and criminalised anarchy with little likelihood of recovery.
In present day Syria and Iraq one can see much the same process at work. In both countries, two large Sunni Arab urban centres – East Aleppo in Syria and Mosul in Iraq – are being besieged by pro-government forces strongly supported by foreign airpower. In East Aleppo, some 250,000 civilians and 8,000 insurgents, are under attack by the Syrian Army allied to Shia paramilitaries from Iran, Iraq and Lebanon and supported by the Russian and Syrian air forces. The bombing of East Aleppo has rightly caused worldwide revulsion and condemnation.

But look at how differently the international media is treating a similar situation in Mosul, 300 miles east of Aleppo, where one million people and an estimated 5,000 Isis fighters are being encircled by the Iraqi army fighting alongside Kurdish Peshmerga and Shia and Sunni paramilitaries and with massive support from a US-led air campaign. In the case of Mosul, unlike Aleppo, the defenders are to blame for endangering civilians by using them as human shields and preventing them leaving. In East Aleppo, fortunately, there are no human shields – though the UN says that half the civilian population wants to depart – but simply innocent victims of Russian savagery.

Destruction in Aleppo by Russian air strikes is compared to the destruction of Grozny in Chechnya sixteen years ago, but, curiously, no analogy is made with Ramadi, a city of 350,000 on the Euphrates in Iraq, that was 80 per cent destroyed by US-led air strikes in 2015. Parallels go further: civilians trapped in East Aleppo are understandably terrified of what the Syrian Mukhabara secret police would do to them if they leave and try to pass through Syrian government checkpoints.

But I talked earlier this year to some truck drivers from Ramadi whom I found sleeping under a bridge in Kirkuk who explained that they could not even go back to the ruins of their homes because checkpoints on the road to the city were manned by a particularly violent Shia militia. They would certainly have to pay a large bribe and stood a good chance of being detained, tortured or murdered.
The advance on Mosul is being led by the elite Special Forces of the Iraqi counter-terrorism units and Shia militias are not supposed to enter the city, almost all of whose current inhabitants are Sunni Arabs. But in the last few days these same special forces entered the town of Bartella on the main road twelve miles from Mosul in their black Humvees which were reportedly decorated with Shia religious banners. Kurdish troops asked them to remove the banners and they refused. An Iraqi soldier named Ali Saad was quoted as saying: “(T)hey asked if we were militias. We said we’re not militias, we are Iraqi forces and these are our beliefs.”
It may be that Isis will not fight for Mosul, but the probability is that they will, in which case the outlook will not be good for the civilian population. Isis did not fight to the last man in Fallujah west of Baghdad so much of the city is intact, but they did fight for Khalidiya, a nearby town of 30,000, where today only four buildings are still standing according to the Americans.

The extreme bias shown in foreign media coverage of similar events in Iraq and Syria will be a rewarding subject for PhDs students looking at the uses and abuses of propaganda down the ages.

This has been the pattern of reporting of the wars in Syria and Iraq over the last five years. Nothing much has changed since 2003 when the Iraqi opposition to Saddam Hussein had persuaded foreign governments and media alike that the invading American and British armies would be greeted with rapture by the Iraqi people. A year later the invaders were fighting for their lives. Misled by opposition propagandists and their own wishful thinking, foreign government officials and journalists had wholly misread the local political landscape. Much the same thing is happening today.


27 svar till “Mosul och Aleppo – en jämförelse – information och propaganda.”

 1. Kriget för det liberala världsherraväldet är oskiljbart från krig för White supremacy genom tiderna. Lybien skulle underkasta sig den vita världsbanken och det ekonomiska system med frihandel, som främjat den vite mannens intresse i hudratals år och säkrat dennes överhöghet. Detsamma gäller Syrien, ni skall underkasta er den vite mannens maktordning eller störtas ned i kaos, terror och svält, Irak har redan erfarit detta.

  De förtryckta folken har inget stöd att finna i de västerländska nationalisterna. Inte en enda nationalist i västeuropa är emot den liberala maktstrukturen, inte en enda av dem vill göra upp med det vita transnationella kapital som pådyvlar sin maktstruktur på alla länder i världen. De är postmoderna nationalister, som inte är i opposition emot imperialismen, de önskar endast upprätta nationen som ett arbetsläger för transnationellt kapital. Skulle de kunna tillskansa sig makt, så skulle de vara ett mäktigt redskap för det transnationella kapitalets världsherravälde. Låtsas nationalism eller liberalism spelar ingen roll för stunden, det transnationella kapitalets boll är rund den.

  De har råd att kontrollera bägge narrativen, särskilt så billigt som det blivit att driva propaganda. Det enda som kan mota detta är möten mellan människor, det enda som kan skapa ett alternativ är att skapa rörelser av individer som tar direkt kontakt med varandra. Det kommer inte finnas ett alternativ som erbjuds er som en produkt vilken som helst, inget färdigt koncept som bara är att köpa, för de kommer vara sålda till er av någon.

 2. På det hela taget har Patrick Cockburn och Robert Fisk skött sig acceptabelt när de redogjort för krigen i Mellanöstern. De är nästan de enda kvar som skriver för MS-media och har sin heder i behåll. Zebrans ränder går dock aldrig ur och inte heller dessa två kan alltid hålla igen, som när Fisk, ingen Adonis själv, beskrev Assad som mannen med gurkansiktet. Men Fisk slog upprepade gånger följe med den syriska armén och kunde inte undertrycka sin respekt för dessa män och rapporterade sakligt om militärens strävan att undvika civila offer och berättade om hur islamisterna utnyttjade de civila som sköldar – ett helt okänt fenomen hittills i väst, tills vi plötsligt får höra att IS i Mosul på bred front gömmer sig bakom civila.
  En detalj i Cockburns beskrivning är enligt Moon of Alabama missvisande. I samtliga tidigare fall där islamisterna belägrat en ort har det visat sig att långt fler civila än som förmodats redan lyckats fly från platsen. Enligt Moon of Alabama är detta sannolikt fallet även i östra Aleppo. Istället för två eller tre hundra tusen invånare tror sistnämnda observatörsgrupp att det i dagsläget rör sig om högst några tiotal tusen.

 3. Man hör ingenting om den rysk-syriska offensiven i Aleppo, beror det på att den är framgångsrik på USA-imperialismens bekostnad?

  • Finns inga sådan rapporter. Terroristerna får som regel förstärkningar då Syrien och Ryssland gör uppehåll med bombningar och strider. Uppgifter finns bl.a. från syriska vänner, bla- en i västra Aleppo, att det finns militärer från USA,Israel och Saudiarabien med terroristerna i östra Aleppo.

  • Offensiven i Aleppo har fått förlängd paus i bombningarna, trots att den Ryska militärledningen är ivriga att avsluta det hela.

   Om de har uppehåll för att kunna platta till östra Aleppo i skuggan av rapporter om omfattande civila dödsoffer och förstörelse i Mosul. Eller om det har med de pågående förhandlingarna om hur man skall göra med Raqqa dit USA och Ryssland driver IS, kan jag inte svara på.

   Men du kan vara trygg för att det snackas oerhört mycket på tjänstemannanivå och att det som sägs offentligt inte är kommunikation mellan parterna utan kommunikation till publik.

 4. Ytterligare aspekter på läget i Irak efter den illegala invasionen 2003 av USA och Storbritannien, som kraftigt gynnat uppkomsten av ISIS och al-Nusra. Bortsett från USA:s sannolika användande av vapen med utarmat uran.

  27 October 2016 – Civilians in Northern Iraq are falling victim to additional suffering – including near suffocation and respiratory illnesses – due to what appears to be a scorched-earth policy employed by retreating ISIL militants following the launch of a major military offensive to retake the city of Mosul.

  Nineteen oil wells have been set ablaze by armed groups near Al Qayyarah, located south-east of Mosul, with citizens and armed forces exposed to toxic fumes. The burning crude oil produces a wide range of pollutants, including soot and gases that cause health problems such as skin irritation and shortness of breath.

  Late last week, stockpiles of sulphur dioxide stored at the Mishraq Sulphate Factory caught fire, leading to a large toxic cloud plume spreading over dozens of kilometres. The Directorate of Health, supported by the World Health Organization (WHO), treated over 1000 cases of ssuffocation in Qayyarah, Ijhala, and Makhmour primary health care centres.

  UN Environment, through the Joint Environment Unit it runs with the UN Office for the Coordination Humanitarian Affairs (OCHA), put responders in touch with hazardous materials experts, who provided technical advice on dealing with the fire. On 23 October a water plant was reportedly affected by fighting, leading to a chlorine gas leak for which around 100 civilians sought medical treatment.

  ”This is sadly just the latest episode in what has been the wholesale destruction of Iraq’s environment over several decades – from the draining of the marshlands to the contamination of land and the collapse of environmental management systems,” said UN Environment chief Erik Solheim.

  ”This ongoing ecocide is a recipe for a prolonged disaster. It makes living conditions dangerous and miserable, if not impossible. It will push countless people to join the unprecedented global refugee population. That’s why the environment needs to be placed at the centre of crisis response, conflict prevention and conflict resolution.”

  (http://www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?DocumentID=27086&ArticleID=36288)

 5. ”Kommentar Anders: Jag ser bombningarna av östra Aleppo och bombningar av ISIS där civila förstås drabbas som en beklaglig men nödvändig del i kampen mot terrorismen.”

  Ser du USA bombningar av Afghanistan 2001 också som ”beklaglig men nödvändig del i kampen mot terrorismen” när USA slog till mot ISIS tvillingen Al-Qaida?

  • Ett litet svar: FN-resolutionen gav ej rätt till detta destruktiva krig som följde och som pågår med usla resultat efter mer än 15 år. Talibanerna var knappast ansvariga för al-Qaidas verksamhet och var öppna för diskussion med USA i frågan. al-Qaidas ansvar för 11/9 2001 i New York är omdiskuterat.En skillnad är att det är väl belagt att USA och flera av dess allierade stött och stödjer al-Qaida och faktiskt även ISIS. Ber dig att bl.a. läsa artiklarna på bloggen i ämnet och återkom sedan. Tag de två först nämnda i uppräkningen nedan.
   Enligt ditt resonemang vorde det rimligt att bomba dessa terroriststödjande länder, dvs bl.a. USA,Turkiet, Saudiarabien och Qatar. Jag förodar inte detta.

   Några artiklar om Syrien.
   USA:s stöd till terrorister i Syrien
   Besvikna terroriststödjare desinformerar om Aleppo
   Fejkade videos med destination Aleppo och övriga Syrien
   Debatt om Syrien med DN
   Nog med lögner om Syrien
   Manifestationen på Mynttorget – humanitärt stöd för vem?
   Påven uttrycker sin solidaritet med Syrien
   Tio feta lögner om Syrien
   Sveriges Radio ifrågasätter rapporteringen, och ny Vitbok om Syrien
   Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
   EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
   Varför kapitulerar inte rebellerna?
   Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
   http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
   De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
   Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
   Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
   Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
   Lögner om Syrien
   Aftonbladet desinformerar om Syrien
   Vem startade kriget i Syrien?
   USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
   Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

   • USA hade hela världens stöd när de angrep Afghanistan 2001. Dessutom behövde man inte någon FN-resultion då folkrätten ger rätt till självförsvar som ett resultat av terroristattackerna 11/9. Dessutom visa gärna på vilken FN-resolution Ryssland stödjer sitt krigande i Syrien på?

    Redan 1998 sprängdes 2 amerikanska ambasader i Afrika. USA pekade ut Al-Qaida och krävde att tallibanerna stängde Al-Qaidas träningsläger och lämnade ut misstänka terrorister. Mer än 3 år senare 2001 hade tallibanerna inte gjort något av detta. Därav blir det nog ganska så korkat att tro att de nu helt plötsligt skulle göra det som de vägrat göra i över 3 år

    Nej Anders det finns inget som helt belägg att USA skulle stödja varesig Al-Qaida eller ISIS. Det är bara ytterligare en så kallad fake news som du har hittat i RT eller sputnik news.

    • Självförsvar? Afghanistan hade inte angripit USA… Vilket fiasko Afghanistan blivit – kan tävla med Libyen och Irak.

     Ang USA:s stöd framför allt 5 och framöver nedan (http://jinge.se/allmant/usas-farska-och-aldre-stod-till-terrorister-i-syrien.htm)
     1. al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
     2. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qaida liksom USA arbetade för att störta Assads regim.
     3. New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
     4. I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
     5. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
     6. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
     7. I en intervju våren 2015 erkänner pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, nyligen utsedd till Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning.
     8. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”
     9. Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.”
     10. Kongressledamoten Gabbard motionerar mot fortsatt stöd av USA till terroristern )http://jinge.se/allmant/ledamot-i-usas-kongress-har-lagforslag-for-att-hindra-fortsatt-stod-till-terroristerna.htm)
     11. Sedan åratal är Syrienexperter eniga om att terrorister dominerar bland rebellerna på marken. I början av december ansloh USA 300 milj dollar för beväpning av rebeller med avancerade vapen.

     • USA hade angripits av Afghanistan. Det finns inga som heslt tveksamheter att så var fallet. Men visa gärna på vilken FN-resultion Ryssland har som stöd för sitt bombande i Syrien?

      Som sagt inga belägg heller för att USA stödjer Al-Qaida/ISIS. Utveckla också på vilket sätt:

      ”Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.”

      innebär att USA har stöttat Al-Qaida/ISIS

       • Ser inte från tidigare svar vilken FN-resolution som ger Ryssland rätt att bomba i Syrien. Ser heller inte på vilket sätt ”Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak” innebär att USA skulle stödja Al-Qaida/ISIS från tidigare svar.

        Nej Afghanistan angrep USA genom att låta flygplan krasha in i byggnader i USA den 11/9 2001. Har du helt missat den händelsen? Därefter använde USA sin rätt till självförsvar att slå tillbaka. Helt i linje med folkrätten.

        • Ryssland har inbjudits att legalt hjälpa Syrien, vilket anmälts till FN. Behövs ingen FN-resolution. Flygplanen som kraschade in i byggnader 11/9 2001 var ej från Afghanistan, de var amerikanska.

         • Folkrätten är tydlig. Rätten att använda våld finns enbart om man själv utsätts för våld eller FNs säkerhetsråd beslutar om våld. Att man ”anmäler” till FN att man tänker har inget som helst stöd i folkrätten. Är du tveksam kan du fråga Lars-Gunnar Liljestrand så bekräftar han säkert gärna detta för dig.

          Personerna som krashade planen var tränade i och agerade på uppdrag av Afghanistan.

          • Ja, Syrien var utsatt för utlandsstött våld från 2011, eller egentligen ännu tidigare och har rätt att försvara sig, vilket Lars-Gunnar cet.

           Det finns inge belägg för att de kraschade planen agerade på uppdrag av Afghanistan.

          • Lars Gunnar Liljestrand har mig veterligen aldrig hävdat att Rysslands bomande i Syrien är förenlig med folkrätten bara för att Ryssland anmält bombandet till FN. Men du kan ju fråga honom. Tvärt om. Han har fördömt den ryska aggretionen. Vilket gör honom till en verklig försvarare av folkrätten. Tillskillnad mot dig Anders som låtsas att folkrätten är viktig när USA bryter mot den för att sedan när Ryssland bryter mot den enbart komma med en massa bortförklaringar och ursäkter.

           Att kaparna och flygplanden agerade på uppdrag och al-Qaida och tallibanerna i Afghanistan är väl styrkt. Att du ignorera denna och mycket annan fakta som talar emot din världsbild är mest bara pinsamt.

          • Jag har kontaktat Lars-Gunnar Liljestrand och återger hans bedömning.

           ”- Syrien är en självständig stat och medlem i FN. Syriens regering är den enda myndighet som ha kontroll över en större del av landet och är den lagliga regeringen.

           – Rebellerna (av olika shatteringar) är mer eller mindre uppbackade och stöttade med vapen av utländska makter ( USA, Turkiet, Gulfstaterna )och har i vissa fall ( IS och al Qaeda) intervenerat i Syrien från andra stater.

           – Syrien har rätt till kollektivt självförsvar mot de utlandsstödda och intervenerande rebellerna. Syriens regering har samtyckt till militärt stöd av Ryssland enligt principen om kollektivt självförsvar.

           – Några stater ( USA, Kanada, Australien, Turkiet , Frankrike och Storbritannien) har hävdat att de har rätt till självförsvar mot IS och därmed rätt att militärt ingripa mot IS i Syrien med motiveringen att Syrien inte besegrat IS eller är ovilligt att bekämpa IS. Det ger dock inte dessa länder någon rätt att militärt gå in i Syrien. Syrien bekämpar IS men inga krav finns i folkrätten att ett land också måste besegra terroristerna. Ett land får inte aktivt stödja terrorister på sitt territorium om dessa utför attacker mot andra länder . Syrien bekämpar IS och uppfyller därmed folkrättens krav. Syrien har inte samtyckt till dessa staters (USA, Kanada osv) militära intervention i landet som därför innebär en kränkning av Syriens nationella suveränitet.”

           Afghanistan: Det finns inte bevis för att kaparna agerade på uppdrag av talibanerna, och det är minst sagt omtvistat om de agerade på uppdrag
           av al-Qaida.

        • Nej, Saudiarabien angrep USA enligt den officiella lögnaktiga versionen! Att i det läget anfalla Afghanistan var ju givetvis idioti men för en gangsterstat som USA är det mindre viktigt vem man anfaller bara det blir krig! De riktigt skyldiga bakom WTC finns nog att finna på betydligt närmare håll än både Afghanistan och Saudiarabien, by the way!

          • Bara att kolla in sprängningen av WTC-7 som INTE var i närheten av att träffas av något plan på t ex youtube. Ändå faller den snyggt ner i sin egen grund vilket kräver veckor av apterande av sprängmedel för att lyckas. Alltså måste sprängningen förberetts mycket noggrant långt i förväg. Dessutom är väl jag knappast den enda som inte köper den officiella lögnversionen. Tusentals arkitekter, byggnadsingenjörer i USA förkastar helt att skyskrapor kollapsar på detta sätt av en brand. Och minst hälften av USA:s befolkning anar att det är något lurt med Vita Husets version, men sov du vidare Christian och fortsätt tro på sagorna som presenteras för dig av MSM och deras ägare.

 6. Visst är rapporteringen helt olika om Mosul resp. Aleppo. Jag tänker på SR:s J M Sommarströms självförhärligande idag. Han är nu i närheten av Mosul och rapporterar om de stackars civila, som blir offer för IS krigföring. Viss närhet 50 km ger mer trovärdighet åt hans påståenden om att han alltid vill vara i närheten för att kunna berätta SANNINGEN. När det gällde Aleppo gick det bra att sitta i Istanbul och rapportera.

 7. Christian, det argumenten som du har, HUR ska iranier rätta sig över kuppen som hände 1953 som USA förstörde inte endast första demokratiska regering i IRAN men för hela Mellanöstern och inte nog med. det. Så förintade de den demokratiska rörelsen som kan ta 100 år att bygga!!!! Tugga eller försök leva med det Christian!!!!
  Inte nog med det, det var USA som uppfostrade dessa Mullor!