Militär från USA och Storbritannien stred tillsammans med al Nusra i Aleppo

Den här artikeln BRITISH AND US TROOPS ALONGSIDE JIHADISTS IN ALEPPO av Rodney Atkinson 18/12 fick jag tips om av Jan Myrdal. Det är inte alls ovanligt med tips av läsare, vilket jag är mycket tacksam för.
Militärer från USA och Storbritannien stred tillsammans med ISIS i Aleppo

Jag publicerade nyligen en artikel om att man fångat 14 NATO-officerare tillsammans med terrorister i östra Aleppo. NATO-officerare fångade i östra AleppoDenna uppgift avser över 300 militärer. Givetvis kan jag själv inte kontrollera uppgiften, lika litet som de journalisterna i våra etablerade massmedia vanligen inte heller kan det. Men jag anser den sannolik, med tanke på den omfattande hjälpen sedan flera år till terroristerna, vilket jag utförligt dokumenterat i många bloggartiklar.

Artikeln.
230 instruktörer från USA:s armé och 54 brittiska soldater, åtta franska och två holländska artillerispecialister blev instängda i Aleppo tillsammans med ISIS jihadister
och infångades av syriska och ryska styrkor. Amerikanerna bad Rysslands utrikesminister Lavrov att hålla denna tysta – av uppenbara skäl! Jag har detta från en pålitlig källa.
nato-schengen
NATOs trupper slogs alltså tillsammans med ISIS, al-Qaida och al Nusra Frontens extremister. Sådana rebeller har massakrerade kristna, avrättat krigsfångar, höll civila som gisslan, sköt dem som försökte fly när den syriska armén kom och attackerade bussar som skickades för att evakuera civila (och även terrorist-soldater) från Aleppo.

De har bränt bussar som skickats till städerna Foah och Kefraya (att evakuera regeringstrogena syriska trupper och huvudsakligen shia civila som en motprestation för evakuering av egna terrorister från Aleppo). Det är i sällskap med sådana extrema islamistiska soldater som brittiska, amerikanska, franska och nederländska soldater tydligen har kämpat.

Du kommer inte att höra detta från BBC eller den brittiska eller amerikanska regeringen, inte heller kommer du höra om alla de vapen skickas till ”goda rebellerna” som överlämnade vapnen till islamistiska extremister. Inte undra på Nato-trupper inte kunde urskilja vem de kämpade tillsammans med! Även amerikanska kongressledamoten Tulsi Gabbard, demokrat från Hawaii, säger att CIA har sålt vapen till al-Qaida och ISIS för år. Kongressledamoten Tulsi Gabbard: USA har finanisierat terroristgrupper i Syrien

Gabbard har föreslagit ett lagförslag som kallas ”Stoppa beväpningen av terrorister.”
Kontrastera Obamas beteende med Vladimir Putins varning till USA om de farliga islamistiska Tsarnaev bröder som åkte till Boston maraton och dödade tre och skadade 260 människor. Den 13/12 nämnde ryska Centrum för återförening av fred mellan olika grupper i Syrien att det hade hjälpt 7,796 civila att lämna rebellkontrollerade områden i Aleppo på 24 timmar – men de traditionella medierna nämnde aldrig det heller naturligtvis.

Politikerna hänvisar alltid till den ryska ”aggressionen” i Syrien – men Ryssland är i Syrien på inbjudan av regeringen. Västerländska krafter är där illegalt, tillsammans med, bland andra, kända terrroristgrupper som al-Qaida och al Nusra Fronten – som bombar regeringsstyrkorna även efter att vapenvila förklarats – och sedan klagar över att vapenstilleståndet bröt.
Vi ansvarar också för mycket lidande i Syrien genom att genomdriva sanktioner – med åtföljande brist på mat. Dessa sanktioner, har enligt Världshälsoorganisationen orsakat en kritisk brist på läkemedel liksom militanternas bombkampanjer. Innan USA inledde kriget mot Syrien producerade landet 90% av sina egna mediciner och droger.
Den tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel försökte försvara sig mot kritik från sina egna läsare för att inte rapportera med samma sympati för civila i Mosul (där Natos bomber stöder Irakiska regeringstrupper attack) som de gör för civila i östra Aleppo (där ryska och syriska regeringen attackerar).

Der Spiegel använde en video som visar att i Mosul ”folk har vatten, el, tillräckligt med mat. Ingen svälter ihjäl där ännu ”- förutom att det visar sig vara en video som gjorts av Daesh, de islamiska extremister som bedriver terror i Mosul.


isis-dodar-islamic-state-henrettelseISIS tränar
När skolor angreps och barn dödades av NATO:s ”rebeller” hörs föga kritik – vi har inte heller hört någonting om NATO:s avsiktliga bombning av ett mobilt ryskt sjukhus i Aleppo. Ingen upplyst i väst tror på att propagandan från dess egna ”mainstream media” – sedan lögnerna från kriget mot Jugoslavien.
Men den skeva rapporteringen av nyheterna i Syrien är extrem. Västvärlden har praktiskt taget inga journalister på marken och förlitar sig på extremisternas versioner av sanningen skickas ut av okända personer på deras iPhones.

In English


230 US Army instructors and 54 British troops, 8 French and two Dutch artillery specialists were trapped in Aleppo with ISIS jihadists by Syrian and Russian forces. The Americans asked the Russian Foreign Minister Lavrov to keep this quiet – for obvious reasons! I have this from a reliable source.
What were NATO troops doing fighting alongside ISIS, Al Qaeda and al Nusra Front extremists ? Such rebels have massacred Christians, executed prisoners of war, held civilians hostage, shot those who tried to escape as the Syrian Army moved in and attacked coaches sent to evacuate civilians (and even their own fighters) from Aleppo.
They have burned buses sent to the towns of Foah and Kefraya (to evacuate loyalist Syrian troops and mainly Shia civilians as a quid pro quo for the evacuations of their own from Aleppo). And yet it is in the company of such extremist Islamic fighters that British (and US, French and Dutch) soldiers have apparently been fighting.
You will not hear this from the BBC or the British or US Governments, nor will you hear about all the weaponry sent to the “good rebels” which was handed over to Islamist extremists. No wonder NATO troops could not distinguish who they were fighting with! Even US Congresswoman Tulsi Gabbard, an Obama fellow Democrat from Hawaii, says that the CIA has been selling guns to Al Qaeda and ISIS for years.
al-nusraal Nusra ute på söndagspromenad
Gabbard has proposed a bill to stop Obama’s Muslim Brotherhood appointees at the CIA, called the “Stop Arming Terrorists Act.”
Contrast Obama’s behaviour with Vladimir Putin’s warning to the US – unheeded – of the dangerous Islamist Tsarnaev brothers who went on to bomb the Boston marathon killing 3 and wounding 260. On the 13th December The Russian Centre for Reconciliation of the Opposing Sides in Syria said it had helped 7,796 civilians leave rebel-held areas in Aleppo in 24 hours – but the mainstream media never mentioned that either of course.
Politicians are forever referring to Russian “aggression” in Syria – but Russia are in Syria by invitation of the Government. Western forces are there illegally, allied with, among others, known terrrorist groups like Al Qaeda and the Al Nusra Front – bombing Government forces even after declaring a cease fire – and then complaining that the cease fire broke down!.

Politicians are forever referring to Russian “aggression” in Syria – but Russia are in Syria by invitation of the Government. Western forces are there illegally, allied with, among others, known terrrorist groups like Al Qaeda and the Al Nusra Front – bombing Government forces even after declaring a cease fire – and then complaining that the cease fire broke down!.
We are also responsible for much suffering in Syria by enforcing sanctions – with resulting shortages of food. Those sanctions, according to the World Health Organisation and the bombing campaigns of the anti Government forces have also caused a critical shortage of medicines. Before the US supported war against Syria the country produced 90% of its own medicines and drugs.

The German news magazine Der Spiegel tried to defend itself against the attacks of its own readers for not reporting with the same sympathy for civilians in Mosul (where NATO bombs are supporting the Government of Iraq’s attack) as they do for the civilians in Eastern Aleppo (where Russian and Syrian Government are attacking). Der Spiegel used a video showing that in Mosul “people have water, electricity, enough food. Nobody was starving to death there yet” – except it turns out to be a video made by Daesh, the Islamic extremists who have waged a war of terror inside Mosul.

When schools are attacked and children killed by NATO’s “rebels” little is heard – just as we heard nothing of the deliberate targeting by NATO of a mobile Russian hospital in Aleppo. No one in the West believes the propaganda of their own “mainstream media” – at least since the lies told to instigate the war against Yugoslavia (the fraudulent “concentration camp” image, the photo of a skeletal prisoner who is as skinny today as then, the misattributed bombing of Sarajevo market).

But the twisting of news in Syria is extreme. The West has virtually no journalists on the ground (not least because our so called “rebel allies” would murder them) and relies on extremists’ versions of the truth sent out by unverifiable individuals on their iPhones (the BBC’s “local” correspondent Lyse Doucet is in fact in Beirut – 206 miles away!)

Några artiklar om Syrien.
Barnen i Aleppo dansar och ler
Tio feta lögner om Syrien
Påven uttrycker sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk
Besvikna terrorist-stödjarna USA & Co desinformerar om Syrien
USA:s färska och äldre stöd till terroristerna i Syrien
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Svenskt bistånd till Syrien och ISIS-vännen Turkiet
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,

  7 comments for “Militär från USA och Storbritannien stred tillsammans med al Nusra i Aleppo

 1. 20 december, 2016 at 16:32

  Kolla nytt inlägg i denna fråga efter kl 17!

 2. Christian
  20 december, 2016 at 22:27

  Vad skall man göra utom att gapskratta. Att du verkligen tror att minst 300 NATO soldater inte bara stred tillsammans med Al-Qaida utan även var så korkade att de tillfångatogs är så skrattretande att jag inte vet vart jag skall börja.

  • 21 december, 2016 at 21:24

   Så bra att du vet.

 3. jan mellring
  21 december, 2016 at 12:49

  Eva Thomassen
  21. desember 2016 klokka 09:59

  Det som derimot ikke er funnet og som ikke har vært i øst Aleppo er White Helmets (budsjett på 100 millioner dollar), nominert til Nobel fredspris, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Norwac alle andre norske NGO som hevder de har vært der. Heller ikke disse lokale ‘sivilsamfunnsgruppene’ de hevder de har samabeidet med. Det er heller ikke funnet spor etter internasjonale humanitære organisjoner bortsett fra enorme lagre og depoter med mat, medisiner og våpen,raketter, gassmasker, kjemikalier til produksjon av eks. sennepsgass, saringassbeholdere i Al- Nusras varetekt. Mengden er våpen som er funnet var nok til å drive denne krigen i 2 år. Når Egeland har ropt på våpenhvile og krnagla om lengden av den skyldes det at våpen må inn i øst Aleppo sammen med ‘nødhjelpen’ Når han har hevdet det bodde 270 000 i øst Aleppo så kan man bare spekulere hvrofor dette tallet var viktig for Egeland. Det reelle tallet sivile utgjorde ca. 100 000. Egeland har hevdet at mat og medisiner ikke kommer inn i øst Aleppo, beskyldt president Assad for å sulte sitt eget folk. Når det i realiteten er funnet enorme megder av både mat, medisiner og våpen har det kun vært en måte disse er kommet inn i øst Aleppo. De er kommet inn sammen med ‘nødhjelpen’. Hvordan vet jeg dette? Funnene er gjort etter øst Aleppo ble befridd og fra øyevitner. Det er heller ikke korrekt at sykehus er bombet. Det ble funnet 2 sykehus, statlige. Disse var blitt brukt som våpenlagre, fengsel, torturkjeller og det var fra disse sniskyttere og andre terrorister utførte mange av de mange blodige angrepene. Dette ‘sykehuset’ som ble omtalt som ‘det siste’ var et hjemmlaget ‘sykehus’ barrkadert og ble brukt til å behandle skadde terrorister og deres familier i en sykestue og bunkere for terrorister og våpen. Når Aleppo ble befridd kan man undre seg over at Egeland med tonnene han hadde stående i kilometerlange kollonner, ikke kom med denne hjelpen…Ingen andre NGO dukket heller ikke opp. Det var Syrias Røde halvmåne, Internasjonale Røde kors, russiske og syriske hjelpeorg. som var de eneste som hjalp. Da syriske og russiske hjelpeorg. ropte om hjelp fra FN og Egeland var de som sunket i jorden.
  Hvor er alle milliardene som vesten har gitt til alle disse NGO, mediesentrene osv.?.

  • Just därför
   21 december, 2016 at 19:13

   Det handlar inte om att hjälpa eller rädda människor utan att förstöra ett land och åstadkomma ”regime change”. Det är Oded Yilon planen som satts igång just i syfte att gagna sionismen. Västerländska NGOs är en viktig bricka i detta hemska och lömska spel vars syfte är att ”ommöblera” MÖ. Egeland är och leker ståthållare i detta hemska spelet som Syriens folk betalar dyrt för. Varför annars skulle han ljuga rakt i ansikte på folk?

Comments are closed.