Lördagsintervjun med ÖB. Vad tycker egentligen ÖB?


En fredsvän som hörde Lördagsintervjun med ÖB Micael Bydén har skrivit ned delar av intervjun som fredsvännen kommenterar. Jag har fått förtroende att återge detta, som bör läsas av alla försvarsintresserade.

UTVALDA CITAT UR INTERVJUN
Intervju med ÖB Micael Bydén fram till 33’, därefter kommenterat av Ekot 33’-40’.
Byden och NATO-chefenÖB och Natos:s militäre chef från USA
Jag har valt att göra försiktigt redigerade nedteckningar av några intressanta teman som togs upp i intervjun. Uppfattar någon min text missvisande tar jag tacksamt emot förbättringsförslag. ÖB’s svar återges i kursiv text. Jag har delat in citaten efter teman (A-F) och numrerat några av ÖB’s svar med hakparenteser [n] för att lättare kunna kommentera och hänvisa till dem. Se mina kommentarer mot slutet.

A INTEGRERING
C:a 8’25” in i programmet – om andra styrkors integrering med svenska försvaret:
ÖB framhöll vikten av att göra andra länders styrkor till ”en integrerad del”:
[1] ”Det viktigaste av allt är att de kan komma till verkan, och för att kunna komma till verkan måste de bli en integrerad del av hur vi leder och hur vi styr våra operationer. Det är mycket fina bekräftelser för mig att det här fungerar. Vi klarar av att göra det här ihop”

B KÄRNVAPEN
C:a 10’00” in i programmet – om kärnvapen på svenskt territorium:
Fredsrörelsen har kritiserat övningen och bl a tagit upp frågan om att man inte kan veta om det bland de övande NATO-länderna finns kärnvapen med på svenskt territorium under övningen.
– Vet du det?

ÖB kommenterade det med:
[2] ”Det är inte tillåtet att medföra kärnvapen, och det informerar vi våra partners om när de kommer hit”
– Det har ni gjort? [Monika Saarinen/Ekot (MS)]
[3] ”Självklart har vi informerat om det”
MS- När du säger att det inte är tillåtet, vad bygger du det på?
[4] ”Det är ju satt i svensk författning, eller de bestämmelser vi har, man tar inte med sig den typen av vapensystem, och jag kan säga att det informerar vi väldigt tydligt om vad får man ta med sig, det handlar ju också om skarpa vapen generellt sett, man måste ju ha särskilda tillstånd för det. Kärnvapen är inte tillåtet att ta med sig på svenskt territorium och då informerar vi om det. ”
MS- Jag har nämligen försökt få reda på om det finns en lag som förbjuder detta. En del påstår ju i debatten att det finns en lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark och så vitt jag vet så finns det inte en sådan lag. Men du vet att det finns en bestämmelse där detta regleras?
[5] ”Det finns bestämmelser för alla typer av skarpa vapensystem, för att ta med sig det till det här landet, och då krävs det också särskilda tillstånd för det, och där är det ingen skillnad. Tillåtelse att ta med kärnvapen det finns inte och det informerar vi om. Det är så vi uttrycker oss till våra partners, och det är så långt vi kan gå.
MS- Vad jag förstår finns det två amerikanska jagare som är utrustade så att de skulle kunna ha kärnvapen ombord. Men ni bara utgår ifrån att det finns inte sådana där?
[6] ”För de enheter, oavsett om det är ett fartyg eller om det är ett flygplan eller något annat system som rör sig på svenskt territorium på sjöhavet eller i luften då är det våra bestämmelser som säger att inga kärnvapen och det vet de här länderna om. ”
MS- Men ni kontrollerar ingenting?
[7]

”Vi har inga rättigheter, och inga skyldigheter att kliva in och göra den typen av kontroller, utan vi informerar, och vi förutsätter att de länder som är involverade följer våra riktlinjer. ”


MS – Samtidigt brukar ju principen från USA vara att man vägrar att informera om det finns kärnvapen ombord eller ej, och man säger inte ens om det inte finns kärnvapen ombord. Om man hänvisar till fredsrörelsen så kan man ju säga att egentligen så vet vi ju inte riktigt.
[8] ”Men om man hänvisar till olika typer av informationer så finns det ganska många verksamheter och aktiviteter inom min organisation som är skyddsvärda som vi inte pratar öppet om och inte ska prata öppet om ens i vårt eget land, och det är nog också en princip de följer.”
MS- Om man nu skulle vilja lugna fredsrörelsen som oroar sig för om det finns kärnvapen på svensk mark så vet man ju inte riktigt det. Det går ju inte att svara ett riktigt bestämt nej på den frågan, eller?
[9] ”Jag kan bara tala om hur vi hanterar det och hur vi informerar, och det här är ju partnerländer som vi jobbar väldigt nära med och som vi inte har skäl att tro annat än att de följer de riktlinjer som vi ger för att vi skall kunna vara värdnation för dem.”
Kärnvapen stad 170901

C USA’S PÅTRYCKNINGAR MOT SVENSKT KÄRNVAPENFÖRBUD
C:a 14’00” in i programmet – om USA’s påtryckningar mot att Sverige skriver på FN’s konvention om globalt kärnvapenförbud:
MS- Som ÖB vad gör du för reflektioner kring den sortens påtryckningar?
[10] ”Det är ingen fråga för myndigheten Försvarsmakten. Det är helt och hållet en politisk fråga. Förväntas jag ha en uppfattning eller svara på frågor så kommer jag att leverera den typen av svar till min uppdragsgivare. Jag kan bara konstatera att kring samarbetet med USA så märker vi ingen skillnad oavsett det här eller andra händelser som viker från den överenskommelse som vi har och det avtal som skrevs mellan två försvarsministrar förra året. Det samarbetet är aktivt och går helt enligt plan.”
MS- Det försvarsminister James Mattis [USA] säger är att det skulle kunna påverka det samarbetet negativt. Hur skulle det påverka den svenska försvarsförmågan om det verkligen blev så?
[11] ”Jag vill inte, och jag kan inte spekulera i det. Vi fortsätter vårt samarbete som bygger på ett antal områden och jag ser ingen skillnad. Jag har ingen anledning att tro något annat det vi är överens om på den militära nivån där går vi vidare för det är viktigt inte bara för oss utan också för USA.”
– Men Sverige är ändå djupt beroende av ett militärt samarbete med USA, det säger i vart fall försvarsministern varje gång man frågar honom, så är det väl?
[12] ”Det är ingen skillnad för Sverige eller andra länder i Europa. USA är ett av de viktigaste samarbetsländerna och om jag då utgår ifrån den militära nivån så har vi en rad samarbetsorganisationen och länder som är viktiga för oss, USA är ett av dem. Det är ingen skillnad för oss”
Aurora 17 Stefan Lindgren
D FÖRSVARETS INRIKTNING
C:a 16’12” in i programmet – om Försvarets inriktning – försvaras Sverige bäst i Afganistan?:

E FÖRSVARSANSLAG OCH DIMENSIONERING
C:a 20’ in i programmet – om Försvarsanslag och dimensionering:

F RYSSLAND SOM MILITÄRT HOT
C:a 28’30” in i programmet – om hur stort militärt hot är Ryssland?:
MS- Hur stort militärt hot är Ryssland idag?
[13] ”Sannolikheten för ett väpnat angrepp är låg”
RyssKrig-768954Ryssland som militärt hot

FREDSVÄNNENS KOMMENTARER TILL DE UTVALDA CITATEN
[1] Integrering
Var går gränsen mellan ett Alliansfritt svenskt försvar och andra mer eller mindre ”omoraliska” krigsmakter (som inte ens avstår ifrån att hota med kärnvapen!) om man hyllar, eftersträvar och har som mål att integrera svenska försvaret med andra krigsmakter!? Ett sådant förhållningssätt om integrering upprör mig.

[2] och [3] Informerar om att innehav av kärnvapen inte är tillåten
Restauranger, flygbolag, banker m fl ”informerar” om att droger, knivar, vapen etc inte är tillåten inom lokalerna eller verksamheten.

[4] och [5] Lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark saknas (till skillnad mot t ex Finland och Nya Zeeland)
För att kunna förvissa sig om trygg verksamhet finns rik och tydlig lagstiftning som ger framförallt polisen befogenhet att kontrollera, drogtesta, visitera, etc kring sådana skyddsvärda verksamheter som banker, folksamlingar, flyg, nykterhet i trafiken, knivlag, etc.

[6] och [7] Kontroll av efterlevnad utförs överhuvudtaget inte kring kärnvapenförbud på svenskt territorium.
Jämfört med andra tydliga samhälleliga krav och begränsningar saknas såväl
– tydlig lagstiftning,
– som kontroll av efterlevnad av kraven,
kring kärnvapen på svenskt territorium.

[8] Svenska försvaret är hemlighetsfullt – så då får väl även andra militära styrkor vara det.
VILKEN IDIOTI!
Svenska försvaret är underkastad SVENSK LAGSTIFTNING och står (förhoppningsvis) under svenska folkets politiska kontroll (genom riksdag och regering).

Det finns kontrollmekanismer inom statsförvaltningen som har till uppgift att granska försvarsmyndigheten på liknande sätt som andra svenska myndigheter.
Att ambassader och beskickningar är att betrakta som ”främjad mark” är en diplomatisk civil överenskommelse. Militära kärnvapensystem inom, inte eget, utan inom svenskt territorium, är något helt annat! På hemmaplan kan de, likt svenska försvaret, få vara hur hemlighetsfulla som helst. Men som inbjudna ”gäster”, och som sparring på svenskt territorium, skall de lika självklart underkasta sig svensk lagstiftning som med den självklarhet svensk lagstiftning står över den hederskultur vårt samhälle allt mer tvingats brottas med de senaste tre decennierna.

En överbefälhavare som har större lojalitet mot ”integrerade” främmande styrkor (med kärnvapenkapacitet) än svensk lagstiftning och svenska folket, borde ses som med stor misstänksamhet, ja kanske som en potentiell landsförrädare och avsättas!

Polisen gör rutinmässigt drogtester bland bilförare (m fl).
På flygplatser granskas ständigt flygresenärer och bagage.
Vid domstolar är det rutin att granska besökare och åhörare.
Allt sådant görs av välutbildad ansvarstagande betrodd rättsvårdande personal (t ex polis) med tydlig lagstiftning i ryggen.

Men kärnvapenförberedda militära farkoster, som jagare och strategiska bombflygplan från främmande makt, släpper man in på svenskt territorium aningslösare än om de vore turister. Om de inte är beredda att visa korten och underkasta sig kontroll mot svensk lagstiftning, då har de inte på svenskt territorium att göra. Tvärtom, det är ju just sådan militär verksamhet vår Försvarsmakt har (eller borde ha) i uppgift att försvara oss emot.


Försvaret främst
Då svensk polis skulle utreda dödsfallet vid det övande polska fartyget i Karlskrona under förrförra helgen vägrades man tillträde av den polska fartygsledningen.

Gäller inte SVENSK LAGSTIFTNING i Sverige för ”samarbetsländer” som underkastat sig att ”sparra” svensk militär vid övning på svenskt territorium? Är krigsfarkosterna så hemliga att de inte kan visiteras av företrädare för svenskt rättsväsende ens vid dödsfall, vad skiljer då ifrån invasion?

[9] Dessa kärnvapenförsedda s k ”partnerländer” borde man hålla sig för god för att befatta sig med i militärt samarbete.
Med kärnvapenbrottslingar av det slaget borde inte ett civiliserat land som Sverige (som man i alla fall utger sig för att vara) befatta sig med, än mindre kalla för partner. Det är en skam att företrädas av såväl politiker som militärer som låter sig ”köpas”/duperas/korrumperas på det sättet. Hela scenariet ger associationer till hur stora delar av det svenska politiska och militära etablisemanget var benägna att underkasta sig det som då framstod som det mäktiga (men moraliskt förkastliga) tyska styret strax före och i inledningen av andra världskriget. Är det liknande moraliska förfall vi nu ser bland militärer, och räddhågsna och/eller korrupta politiker som lättvindigt säljer sig till vapenindustrin och det militärindustriella mediakomplexet, att jämföra med medlöpandet med nazityskland i slutet av 1930-talet?

[10] ”militära samarbetet med USA”
Helt hämningslöst uttrycker och lovordar Sveriges överbefälhavare ett ”militärt samarbetsavtal” med det aggressiva och kärnvapenhotande USA – världens värsta klimat- och terroriststat.

[11] Sverige fortsätter militärt samarbete med USA inom olika områden
Vilka områden då? Till förmån för vem?

att Sverige tillhandahåller glesbefolkade militära övningsområden för USA och NATO? [Vidsel, Gotland, Vättern etc]
– att Sverige låter sin extremt viktiga sötvattenresurs Vättern smutsas ner av vapentestning från främmande makt (USA OCH NATO)
– att Sverige låter USA- och NATO-ubåtar göra sig hemmastadda med gömställen i svenska östersjöfarvatten,
– att Sverige ställer sin raketbas [Esrange] och sin rymdteknologi till USA’s och NATO’s förfogade,
– att Sveriges forna (USA-utbildade) ÖB (Håkan Syrén) går USA’s ärende som senior advisor hos Swedish Space Corporation SSC (Rymdbolaget)
– att Sverige understödjer USA’s kriminella drönar- och terrorkrigföring som styrs från den tyska militärbasen Ramstein
– att Sverige agerar medbrottsling kring illegala fängelser och tortyr
– att Sverige går USA’s ärende i aggressivitet kring såväl militära som ekonomiska sanktioner
– att Sverige går USA’s ärende som världens värsta vapentillverkare (näst efter Norge) per capita
– att Sverige ställer sina avancerade avlyssningsstationer Lerkil och Lovön till USA’s och NATO’s förfogande

– etc låååååååååång lista

[12] den ”transatlantiska länken”
Innebär försvarsminister Hultqvists ständiga tal om den transatlantiska länken att han håller på, eller redan har, förvandlat Sverige till en USA’s lydstat?

[13] varför denna militära hysteri om inget (annat än USA/NATO) hotar oss?

Några artiklar om kärnvapen, Nato och svenskt försvar.

Omtänksam Obama besöker Hiroshima, moderniserar kärnvapen
Hiroshimadagen 6/8 2015;
Risk för kärnvapenkrig 70 år efter Hiroshima;

Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!

Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Putin om det kalla kriget och NATO
NATO stiger i land på svenska Utö

i Andra om: , ,, , , , , , ,, , , , ,


8 svar till “Lördagsintervjun med ÖB. Vad tycker egentligen ÖB?”

 1. På tal om hemlighetsfulla allierade. Igår, den 25 september 2017, avslöjade Finlands television, YLE, att Finland stod i intim allians med Nazi-Tyskland 1941. Finland har stenhårt propagerat tesen om ”separatkrig”, speciellt inåt i skolundervisningen där detta fortfarande är normen. Det verkliga förhållandet har nog varit känt för insatta observatörer men separatkriget är en av grundpelarna för den finska självbilden. Att identifieras med Nazi-Tyskland har inte varit så angeläget, speciellt efter att de stora planerna gick i stöpet.

  Vad har hänt? Jo, en tysk generals minnesanteckningar har utkommit i finsk översättning. Denne general var Hitlers utsände sambandsman i Finland med uppgift att koordinera angreppet mot Sovjetunionen i Operation Barbarossa. Generalens tyska noggrannhet lämnar inget utrymme för tolkningar. Här var det två bundsförvanter med gemensamma mål och koordinerad aktion. Det dröjde alltså endast 73 år för sanningen att komma ut. Men som sagt, en observant minoritet visste nog redan tidigare huvuddragen, nu får vi detaljerna presenterade. Av yrkeshistorikerna har de bästa varit på rätt spår men de har utgjort en liten minoritet som ständigt smutskastats och ostrakiserats.

  Det är fortfarande tabu att påminna om att mer vidsynta politiker kunde ha accepterat Sovjetrysslands förhandlingsinviter 1938 så att Vinterkriget som Stalin startade kunde ha undvikits. Likaledes är det tabu att begrunda att fredsvillkoren i Paris sannolikt hade varit betydligt lindrigare om man inte hade allierat sig med Tyskland. Bägge krigen ses som oundvikliga enligt den ortodoxa och fatalistiska normen som är så sträng att ingen som eftersträvar högre tjänster inom förvaltning eller politik kan avvika från den.

 2. Jag såg bilder på den där svenska pansarvagnen som hade kolliderat med ett tåg utanför Vagnhärad. Pansarfordonet var hoptryckt som en personbil som kolliderat och tre soldater skadade. Tycker inte det verkar vara mycket till pansarplåt i det stridsfordonet? Är det överhuvudtaget stridsdugligt till de omåttligt starka pansarvärnsgranater som används i dagens krigsföring?

 3. Strunt är strunt om än i gyllne dosor. Med Venezuela i focus.

  Avtalet ”Partnerskap för fred” mellan Sverige / Nato, har ju också slutits mellan Columbia / Nato, 2013.
  Nu får vi iakta och följa händelutveckingen i Venezuela. D.Trump påpekar därvidlag att – ”We have many options for Venezuela”. En kedja av händelser kommer troligen att aktiveras via nästlade (CIA) aktörer i landet, oro kommer att skapas på diverse olika sätt som eskalerar en humanitär kris ( typ Libyen, Syrien m.fl.) U.S. Southcom kommer att agera bland annat via Nato-basen i grannlandet Columbia, och det är just här den omtalande ”effekten” av ett ”Partnerskap för fred” kommer att kunna studeras. Denna Välvilliga ”stabilisering” som är så omhuldad och omtalad av det Svenska försvaret kommer i sin fulla glans.
  En ren försvarsaktion med ”Skrotnisse o likasinnade” och U.N. flaggan i topp antar vi.

  http://www.voltairenet.org/article197571.html
  https://www.youtube.com/watch?v=CYA4FhegI1I

 4. Sveriges flygvapen har väl hela tiden varit baserat på amerikanska patent för motorn från 50-talets flygande tunnan och framåt. Usa har därför ständigt kunnat hindra svensk export vilket dom gjort. Även genom spioneri och läckande av diverse uppgifter. Hade Sverige ist utvecklat alla delar själv hade vi nu inte haft en massa exportmotiv bakom den vansinniga sammanvävningen med ondskans imperium.

 5. trots all information om hur många människor usa dödat i världen vill våra politiker att vi ska bli medlemmar i nato.
  europa förstört av miljoner flyktingar
  det är en gåta.