NATO´s övergrepp mot Serbien och andra.


På söndag eftermiddag (14/5) äger fredsmarscher rum i Göteborg och Stockholm under huvudparollen

Stoppa Aurora 17!


Stoppa krigsövningen med Nato – Stoppa Aurora!

För att:
-Den bidrar till försämrat säkerhetsläge kring Östersjön
-Den innebär ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
-Freden bevaras bäst genom diplomati, samarbete och samtal.

Särskild annonsering kommer senare på denna blogg och finns på www.stopaaurora.se.

Arrangör är Nätverket Stoppa Aurora

Utdrag ur uppropet

Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge deltar. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och bland annat kommer ett amerikanskt stridsvagnsförband landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen.

Som bakgrund

kan jag presentera denna artikel om Natos historik och insatser av Jake Kazyer. Artikeln publicerades första gången i mars 2016.

NATO bildades som en försvarsorganisation 1949 mot det av Andra Världskriget starkt försvagade Ryssland, var land till stora delar slagits i spillror och som sett över 20 miljoner döda. Då Sovjetunionen och Östblocket upplöstes i början av 1990-talet kunde och borde NATO ha upplösts. Vi hade då med stor sannolikt fått en fredligare värld. Så skedde inte, NATO har i stället fått allt fler uppgifter och har framträtt som en brutal krigsmakt som bryter mot folkrätt och som ytterst stödjer sig på kärnvapen.

Sitt nya, krigiska ansikte visade NATO upp för första gången i f.d. Jugoslavien under 1990-talet. Medan NATO inte behövt föra krig så länge Sovjetunionen existerade.

Artikeln har tidigare publicerats på Facebook och återges med författarens tillstånd, aningen modifierat. https://www.facebook.com/jake.kayzer?fref=ts. Den ger en utförlig information om den odemokratiska krigsorganisationens agerande särskilt då det gäller kriget i Jugoslavien. Den kompletterar ett tidigare blogginlägg som fokuserar på Srebenica http://jinge.se/allmant/domen-for-folkmordet-i-srebenica.htm samt denna artikel som främst innehåller en kort beskrivning av Jugoslavienkrigets olika faser http://jinge.se/allmant/fran-jugoslavien-till-ukraina-och-irak-repris-och-svar.htm

Artikeln.
NATO toppstyrs av USA
. Det är en vanföreställning att tro något annat.
Sanningen är att NATO utgör en militär allians som används av korrupta och kriminella regeringar för egna syften utan minsta tanke på fred, demokrati, mänskliga rättigheter, FN stadgar eller internationell lag. Jag tar några exempel.
NATO - militärer

Serbien Jag börjar med en konflikt som med all rätt har kallats ”War by television”. Nu är det förvisso inte bara en militär konflikt som kallats det genom åren men NATO´s övergrepp mot Serbien 1999 är en av dem. Ett krig som man lät eskalera till sådan nivå att man för att undvika ett förnedrande nederlag begick brott som om de begåtts av andra hade lett till hårda straff i internationell domstol. Det här blir i grova drag och lite sett ur en västlig synvinkel som dock påverkats av fakta som kommit fram efter konflikten. Den officiella bild som NATO själva ger angående denna konflikt visar också att när delar av NATO tvekar trycker USA på för eskalering.

Strax efter midnatt natten mot 23/3-1999 fick general Wesley Clark order från NATO´s dåvarande generalsekreterare Javier Zolana att inleda ”Operation allied force”. En ganska massiv bombkampanj riktad mot främst Serbien men också Montenegro och Kosovo där serbiska styrkor och militärt materiel i huvudsak sas vara målet. Man tänkte driva bort den Serbiska armén från Kosovo. NATO hoppades på en kort och effektiv kampanj som skulle tvinga Belgrad att lämna Kosovo inom bara några dagar eller någon vecka. Denna förhoppning skulle snart visa sig vara förgäves.
Wesley Clark untitled
Jag kan bara skriva om den här konflikten som utomstående så att säga. Jag är inte serb och inte heller har jag några band till Kosovo. Däremot har jag tagit del av en del fakta som förtigits i västlig media och därmed inte förmedlats till människor i väst i någon större utsträckning. Först och främst så var inte NATO helt enigt om hur man skulle tackla situationen. Att något var tvunget att göras var det enligt de flesta inget tvivel om. Men där vissa ville gå försiktigt fram ville andra redan från början slå till stenhårt och massivt. En del ville med andra ord visa ledningen i Belgrad att man menade allvar genom att slå till i något begränsad skala medan en del andra, med USA i spetsen ville gå för fullt från början.

Efter att noga har övervägt över 40 strategier enades man om att fas 1 av kampanjen gav alliansen rätt att bomba 94 mål. Av dessa 94 mål var 51 uteslutande serbiskt luftförsvar. De övriga var nästan uteslutande serbiska militära installationer i och nära Kosovo. För att gå vidare i kampanjen till nästa fas krävdes att hela alliansen var enig och fas 2 angav i stort sett uteslutande militära mål inom ett begränsat geografiskt område. Om fas 3 skulle komma att inledas innebar det att det geografiska området vidgades. Fortfarande var naturligtvis inga andra mål än militära mål godkända. Vi kommer in på senare hur det blev med det.
NATO såg ett problem i det luftförsvar de nu skulle ta sig an. Det handlade om SA-2, SA-3, nästan 2000 mobila AAA´s, SA-6, SA-9 och SA-13. Ett stort antal MANPAD´s och utöver det hade man att ta i beräkningen knappt 300 stridsflygplan varav några var MiG-29. På grund av detta gavs ordern att alla operationer skulle företas på en höjd av minst 15 000 fot. Något som inte underlättar när man skall försöka träffa avsett mål.

Kampanjen inleddes rent militärt genom att sex stycken amerikanska B-52 avfyrade AGM-86C kryssningsmissiler som följdes upp av 49 stycken Tomahawk kryssnings missiler avfyrade från ytgående fartyg och U-båtar från US Navy Task force 60 och den brittiska U-båten HMS Splendid. AGM-86 träffade så kallade ”hard targets” i Kosovo medan andra missiler slog ut andra militära inrättningar tillhörande serbiska styrkor. En följd av denna inledande attack var att pristina mörklades på grund av att man slått ut elförsörjningen.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten
Detta följdes upp under natten av cirka 250 stridsflygplan som utförde 120 ”strike sorties”. NATO lyckades slå ut en viktig del av serbernas luftförsvar i tillräckligt stor utsträckning för att minska möjligheten för serberna att effektivt försvara sitt luftrum. Man lyckades slå ut en stor del av deras förmåga att upptäcka stridsflygen i tid. Radarstationer var ett prioriterat mål för NATO. Men det serbiska luftförsvaret var för NATO ändå ett problem och under hela den första veckan av kampanjen var man tvingade att rikta runt 15% av alla attacker mot serbiskt luftförsvar i så kallade ”SEAD missions”.
Två serbiska MiG-29 blev nedskjutna under kampanjens andra dag. Över 40% av angreppen riktades mot mål i Kosovo. Men Belgrad vacklade inte. Den 29/3 insåg NATO att man inte ens var i närheten av att uppnå sitt mål. Åtta timmars debatt krävdes för att fas 2 skulle godkännas av NATO. Nu angrep man också serbiska markstyrkor, deras försörjningslinjer, kommunikationsmöjligheter m.m.
Inom NATO var det fortfarande debatt om att lägga till giltiga mål på listan eller inte medan exempelvis Italien och Grekland istället ville ha en paus i kampanjen för att låta den politiska ledningen i Belgrad tänka över situationen. Men på TV rapporterades det om misslyckade bombningar och att de serbiska styrkorna bedrev etnisk rensning, tortyr och övergrepp mot civila. Man använde media för att finna stöd för att kunna intensifiera kampanjen. Folket i de västliga länderna gav indirekt sina politiska ledare stödet för intensifierad bombning genom de reaktioner som följde de rapporter på TV de tog del av. Fem amerikanska B-1B anslöt sig till kampanjen och deras ALE-50 visade sig vara effektiva mot serbernas ”SAM´s”. Men problemen fortsatte. Dåligt väder, svårbearbetad terräng och enligt många inom NATO för strikta direktiv angående hur massivt man fick bekämpa mål gjorde att kampanjen även nu under fas två ansågs som ineffektiv. Över hälften av de flygplan som flög natt återvände ”hem” med ”lasten” kvar på planet. Man kunde inte hitta sitt mål eftersom man flög på ”för hög höjd” och terrängen var svår att tackla. Faktum är att bara 15% av de uppdrag som flögs under de två första veckorna under fas 2 levererade sin last mot tänkt mål.
Jugoslaviens karta untitled

Det var uppenbart att ledningen i Belgrad inte var på väg att ge upp. Inte heller de serbiska styrkorna ansågs av NATO drabbas särskilt hårt. Framför allt amerikanerna var missnöjda. USA utökade antalet flygplan men oavsett det växte frustrationen inom NATO och amerikanska politiker uttryckte irritation över att den militära kampanjen inte bidrog till några framsteg politiskt. Med andra ord var man inte nöjda med att Belgrads ledning inte hade gett med sig. General Clark ville utöka antalet mål till att också inkludera infrastruktur och han fick redogöra för vilken typ av mål han avsåg och även för vilka specifika mål inom dessa typer. Han fick tillåtelse att attackera oljeraffinaderi 10/4 och större flexibilitet i Kosovo. Den politiska ledningen ville dock att attackerna fortfarande skulle riktas främst mot serbiska markstyrkor och andra militära mål och från en höjd på minst 15 000 fot.

I media började nu enstaka artiklar dyka upp som ifrågasatte NATO och deras effektivitet. Man skrev bland annat att det luftherravälde som man skröt om givit sådana framgångar i Irak 1991 nu överskuggades av den ineffektivitet luftherravälde i forna Jugoslavien innebar. Ett allvarligt läge för NATO. General Clark ville ha ytterligare 300 stridsflyg till förfogande. Man tvekade först men slutligen mobiliserades det största antal flygplan och reservister sedan 1991. Clark fick också 24 stycken AH-64 Apache helikoptrar och delar av 1st armoured division till sitt förfogande. Dessa skulle stationeras i Albanien. Detta skulle ta tid. Runt en månad.

Clark fick också tillåtelse att ha markstyrkor i Makedonien men endast för att hjälpa till med de flyktingar som befann sig där. Mellan 23 – 25/4 firade NATO sin 50e födelsedag. Då diskuterade man självfallet kriget mot Belgrad. Alla var eniga att man inte hade råd att förlora. Med hjälp av hjärtskärande bilder och vittnesmål i media om serbernas barbari och Kosovos oerhörda lidande under Belgrads terrorstyrkor hade man stöd bland folket i väst om utökad och intensifierad kampanj mot Serbien.

Storbritannien gav eko åt general Clark´s begäran om att få använda markstyrkor i kriget. Det som man kom fram till var mycket tack vare amerikanska och franska påtryckningar att kampanjen nu också skulle innefatta mål som slog mot ledningen i Belgrad på alla sätt. Nu skulle hela området inkluderat hela Serbien angripas och förutom luftförsvar, trupper, militära inrättningar och andra militära mål var nu mål som serbisk media och det mål som om de förstörs skadar det som på engelska heter ”the national economy”. Man struntade nu också i 15 000 fots restriktioner och kriget gick in i en ny fas.

Kryssningsmissiler slog ut en TV-station. Byggnader tillhörande regeringen i Belgrad angreps också. viktiga broar bombades sönder. Fabriker blev angripna på ett massivt sätt. Förvaringsbyggnader för olja och bensin slogs ut och ”pipelines” angreps. Man slog ut 70% av landets elförsörjning under en viss tid. Men en kampanj som kantats av problem längs hela vägen skulle inte heller nu gå smärtfritt för NATO. Två amerikanska stridsflyg bombar den kinesiska ambassaden 7/5. Officiellt säger man att man trodde man bombade en vapenfabrik. Andra säger att attacken som dödade tre kinesiska medborgare var planerad för att skada Kinas förmåga att samla data om NATO´s krigsförmåga. Opinionen i Kina rasade efter detta tilltag. Några dagar senare bombades ett fängelse med resultat att 85 civila dödades.
I slutet på maj hade NATO´s bomber slagit ut nästan 50% av serbernas produktionsförmåga, 90% av deras raffinaderier, 60% av deras förmåga att förvara bensin och annat bränsle. Efter att ytterligare ha intensifierat angreppet hade NATO slagit ut 80% av vatten- och elförsörjningen. Inget av detta kunde repareras under rådande omständigheter. Inte långt senare slår man ut internet och telekommunikation. KLA försökte med stöd av flyg och Albanskt artilleri gå på offensiven mot Pristina men slogs tillbaks av serbiska styrkor. Inte heller angående KLA var man eniga inom NATO. Några ansåg att de var alldeles för radikala.

I början av juni, den andra juni, så går ledningen i Belgrad med på en plan för att avsluta konflikten. Denna plan skulle innebära att serbiska styrkor drogs undan. Flyktingar skulle få återvända hem m.m. Tills allt var beslutat i FN´s säkerhetsråd fortsatte NATO att bomba. B-1 och B-52 plan levererade flera hundra ton bomber under det sista dygnet av kampanjen.

Den brittiske Lt. Gen Jackson gick in i Kosovo 12/6 med markstyrkor. Styrkor längst fram blev förvånade då de dagen efter upptäckte att flygplatsen vid Pristina hölls av ryska soldater. General Clark beordrade att man skulle driva bort ryssarna med våld om så krävdes. Jackson vägrade lyda den ordern som tur var och några dagar senare lämnades flygplatsen över utan våld och kampanjen var officiellt över.
Det står helt klart att utan den ”hjälp” NATO fick via dramatiska TV-bilder på lidande civila i Kosovo och hjärtskärande artiklar i tryckt media om samma ämne vilket starkt påverkade opinionen i väst så hade man inte kunnat genomföra kampanjen. Därav har den kallats i vissa sammanhang som att man förde krig via media. ”War by television”. Vidare står det bortom alla tvivel att även om NATO inte erkände det då så var det inte så långt borta att sluta i ett nederlag för alliansen. Man hade stor brist på vissa fundamentala typer av bomber som används i sammanhang där inte kopiösa mängder civila offer kan godtas. Hade Belgrad hållit ut till mitten av sommaren så hade lagret av dessa typer av vapen varit slut.

Man levde mycket på bilden av den ”onde serben” och de hjälplösa ”offren i Kosovo”. Den största anledningen officiellt till varför man angrep Serbien var att de serbiska styrkorna begick fruktansvärda brott i Kosovo. Man hade redan tidigare under krigen i forna Jugoslavien lyckats klä serberna i djävulsdräkt och i stort sett resten i offerkoftor. Men hur var det egentligen med de övergrepp som serberna påstods ha begått?
Vi kan ta en titt på en händelse som hade stor betydelse för just denna konflikt. Racak är en by i Kosovo. Washington påstod att man i närheten av den byn funnit runt 40 kroppar. Alla dödade av serbiska styrkor på order från Belgrad. Bill Clinton höll ett dramatiskt framförande om detta fruktansvärda brott där oskyldiga kvinnor och barn utgjorde många offer. Vidare undersökningar visar att endast en av de dödade var under 15 år. Man vet att amerikanen William Walker som var med OSCE med sitt prat om brott mot mänskligheten, stympning av offren och annat påverkade bilden av vad som hänt vid Racak.

Till skillnad mot vad som påstods då vet man idag att inte mer än några få av de dödade där har skottsår som bevisligen kommer utav att man skjutits från relativt kort avstånd. Man vet också att de första från OSCE som besökte platsen INTE rapporterade in något om en massaker och stympade kroppar av kvinnor och barn. Man vet också att drygt 10 timmar efter detta påstås kropparna ha hittats. Man vet också att serbiska styrkor och KLA utkämpat en strid där kort före. Undersökningar som gjorts ifrågasätter om den ”verklighet” som beskrivs av Washington verkligen var verklighet eller åter igen en konstruerad verklighet för att passa USA’s syften. Detsamma gäller flera av de brott som serberna beskyllts för. krig är dock krig och felaktigheter begås av alla i krig utan undantag.
Clinton och Blair

Att många varnade väst för att man höll på att alliera sig än en gång med radikala element i en konflikt ignorerade många. KLA var terrorister som hade stöd från Al Qaeda. Det är många undersökningar och vittnesmål som kommit efter att krigen avslutades i forna Jugoslavien som inte alls stämmer med de ”sanningar” man matades med av väst då krigen pågick. Exempelvis har det bevisats att den granat som slog ned mitt på en marknad i Sarajevo som dödade och skadade många inte alls kom från Serbiska ställningar utan från motståndarsidan.

Det har gått 17 år sedan NATO bombade Serbien. Då matades vi alla i väst med bild efter bild, rapport efter rapport om hur brutala och hemska serberna var. Tyvärr lever den bilden kvar i alltför stor utsträckning än idag. Detta även fast det existerar mängder med information som visar att den sanningen vi matades med var en väldigt modifierad sanning för att passa vissa länders agenda. Idag är det mer som tyder på att NATO angrep Serbien på helt andra grunder än värnandet om demokrati och mänskliga rättigheter. Dessutom bröt man mot internationell lag och hade inget stöd i FN för sin aggression. Man riktade medvetna attacker mot serbisk infrastruktur. Angreppet mot Serbien är med andra ord ett brott till stor del baserat på modifierade sanningar och lögner.
Det har inte särskilt mycket med demokrati att göra när man kör över FN och ger sitt stöd till terrorister som har stöd från Al Qaeda. Att väst gav sitt stöd till Jugoslaviens sönderfall var i varenda fall som en region utropade sig som självständigt felaktigt. Men genom sitt agerande att ge de forna jugoslaviska områdena rätten att även med våld slita sig loss från Belgrad satte man ut riktningen.
Svoboda ordförande Oleh Tyahnybok untitled

Ukraina.
Men det är man snabba att glömma då man ratar ett fredligt referendum på Krim enbart för att resultatet inte föll Washington och Bryssel i smaken. Väst gav sitt stöd till fascistiska krafter i Kiev för att få kontroll eller i vart fall större inflytande över landet. Svoboda var fördömt av EU bara något år innan man ställde sig bakom partiets ministerposter i den av Nuland och Pyatt tillsatta kuppjunta som följde på den våldsamma och regelvidriga statskupp som drevs igenom. Alla överenskommelser som alla var eniga om som skulle leda Ukraina framåt genom demokratiska och fredliga metoder och som med all sannolikhet skulle lett till att Janukovitj inte kunnat sitta kvar kullkastades. Istället kröp dom fram ur skuggorna och upp ur kloakerna med sin vedervärdiga ikonografi och vidriga rop om att ryssar skall mördas och ära åt Ukraina.
Irak-möte 141126
Irak
Väst målade upp Irak som demonernas rike inför den olagliga invasion man genomförde 2003 som har försatt landet i ett tillstånd ingen i väst som inte själva upplevt det kan föreställa sig. Att någon vettig människa oavsett politisk ideologi eller religionstillhörighet kan försvara övergreppet mot Irak är obegripligt.
Jag har stött på många som gör det. Är inte heller Iraks nuvarande tillstånd USA´s fel? Var det inte USA som bar ansvaret för de hittills miljontals döda som deras kampanj mot Irak sedan 1991 har krävt? Förtjänade det Irakiska folket den framtid som USA och deras demokratiseringsbomber givit dem? Var Hussein älskad av alla? Nej långt därifrån och många ville se honom försvinna för gott. Men frågan alla måste ställa sig är om priset så många har betalat för detta och priset så många under så lång tid framöver måste betala för detta kommer vara värt det?

Libyen.
Libyen bombade man också sönder
. Man hittade på lögner som spreds i media och sedan var också Libyen trasigt i grunden. ytterligare en ledare avlägsnad. En för väst obekväm ledare. vad fick man istället i Libyen? Kaos och lidande och en växande terrorism. Libyen är en tragedi där också Sverige mer än i många andra fall har ett stort ansvar.

Syrien,
Syrien är ytterligare ett exempel där väst ställer sig bakom terrorister och andra grupper med en ideologi som alla i väst i normala fall föraktar.
Men i Syrien är Assad den obekväme som demoniseras som en osedvanligt brutal diktator. I västlig media ser vi så kallade offer för rysk och syrisk terroristbekämpning stå och gråta över hur illa de drabbas av kriget. De civila som drabbas har all rätt att känna vanmakt och skräck men när företrädare för grupper som strider mot Assad men för USA´s ”moderata” sida och som vill införa stenhårda sharia lagar i Syrien får stå med offerkoftan på sig och beklaga sig är det dags att någon talar om för tittarna att det är en fanatisk shariajihadist som du lyssnar på.

Jemen.
I Jemen bedriver USA-stödda Saudiarabien en slakt på civila i det tysta.
Väst ignorerar i stort sett det som pågår där. Det ligger naturligtvis i västs intresse att inte i alltför starka ordalag kritisera Saudi.

Afghanistan.
Afghanistan är en bortglömd tragedi.
Civila har dödats i stora antal. De har ofta fallit offer för urskiljningslös amerikansk bombning. Byar och samhällen har jämnats med marken. Överlevare har skickats till svältdöden i sjukdomsdrabbade flyktingläger. Barn dör i mängd av undernäring. Människor stympas av bomber. De har ofta vädjat om att utlänningarna skall lämna landet och att innan amerikanen kom var allt bättre. Ofattbart anser många då USA skall ha befriat det Afghanska folket från talibanernas förtryck. Men de som säger så har aldrig mött en mamma som knappt längre orkar andas berätta om hur hennes söner och man dödats av amerikanska demokratiseringsbomber och slagit hennes hela tillvaro i spillror. Hon förmår sig inte ta sitt eget liv utan ber närmsta soldat skjuta henne. Han som inte förstår att Talibanernas förtryck för många var att föredra framför ett brutalt och skoningslöst krig har aldrig sett krigets verkliga lidande på nära håll.
Afghanistan är en pågående tragedi och har varit det under mycket lång tid. USA ville inte demokratisera Afghanistan. NATO i Afghanistan är ett skämt. Det är faktiskt på riktigt berättigat att fråga om det var Usama Bin Laden som var terroristen eller om det var George W Bush. Den frågan har ställts bland de Afghanska flyktingar som tagit sig till eller skickats till lägren där de långsamt dör. Svaret där är med väldigt, väldigt få undantag givet.

Exemplen är fler där USA och NATO och EU knappast agerat i syfte att värna om demokrati, allas lika värde och frihet. NATO är och förblir ett verktyg för imperialistiska korrupta stater att expandera sitt inflytande. En allians som förmodligen Sverige dragits in i för djupt för att kunna dra sig undan.
NATo-demonstration III

NATO´s angrepp mot Serbien inkluderade användandet av klusterbomber. Bland annat så träffades sjukhus och marknad av detta. Man har inga riktigt trovärdiga siffror om hur många civila som dödades under NATO´s angrepp mot Serbien. Siffrorna går isär beroende på källa. Ibland med väldigt stor skillnad. HRW som dock brukar vara av väst en pålitlig källa anger att vid minst 90 tillfällen träffades civila mål. Dödsoffren bland civila anges då ligga mellan 450 till 590. Andra siffror nämner tusentals civila dödade. Att krig kräver civila offer är ett faktum oavsett vem som krigar. Men man bör ha i åtanke de fakta som vi idag har och som de som drev igenom kriget med allra största sannolikhet kände till redan då den första kryssningsmissilen avfyrades 1999 mot serbiska mål när man läser vad NATO sa om civila offer i samband med det här kriget. Ett uttalande som än mer visar hur NATO ser på omvärlden om man kastar lite av sanningens ljus på själva konflikten då man har all anledning att anklaga väst för att ha inlett kriget på falska grunder. Man sa: ”There is always a cost to defeat an evil,”.

NATO-demonstration IV
När man vet vad NATO egentligen är blir den naturliga frågan vad resten av världen måste betala för att bli av med den verkliga ondska som NATO utgör?

intressant.se, , , , , ,Ukraina, , , , , , , , , , , , , , , , ,


41 svar till “NATO´s övergrepp mot Serbien och andra.”

 1. Nato skyddade muslimerna i Kosovo mot den kristna ortodoxa minoritet som hade historiska anspråk. Det var kanske inte så långsiktigt, men berodde säkert på att man inte ville ha sexsiffriga migrantströmmar in i väst. Nu får man det från andra muslimska länder istället. Om religionen gör livet outhärdligt på islams territorium, flyr dess undersåtar. början.

  Redan före Konstantinopels fall var öst- och västrom splittrade och i inbördes kamp. Vinnaren på detta var och är islam. En progressiv politik bör byggas på enande av de moderna öst- och västrum, dvs det postkristna Europa, det kristna Amerika och det kristna Ryssland, mot islam. Ett erkännande av respektive postkristna länders legitima gränser längs religionsgränserna, dvs öster om Baltikum, och en gemensam handfast politik för nordafrika och mellanöstern. USA´s defactoerkännande av ryska imperialistiska anspråk i Syrien och förmodligen även Iran är redan på plats. Avvisandet av det muslimockuperade Anatolien (Turkiet) från EG är grundläggande. USA´s beklagliga men sannolikt nödvändiga allians med den kulturella grundfienden, sunni-islams värsta och mest oljestinna religiösa regimer, måste med tiden ersättas av något som mer liknar ockupation av fientligt territorium.

  Att lägga ner Nato är lyckligtvis inte aktuellt. Det skulle innebära att man gjorde konkurrenter av Europa och nordamerika. Tvärtom bör de västkristna kulturerna föras samman. Medvetenheten om detta är stor i ansvariga ledarskikt, men obefintlig i skräpet efter maj 68.

  • Jag har en helt annan uppfattning. Under en mycket stor del av historien har kristna och islamister samexisterat fredligt. Det är detta vi ska ta fasta på. Överdrivna religionsmotsättningar gynnar bara sådana som IS, och imperialisternas arbetet för att ”söndra och härska.”

   • Anders, kristna och muslimer har väl endast samexisterat fredligt när kristna tvingats betala jizyia. En slags beskyddarskatt för att de överhuvudtaget ska få leva, men som var nödvändig på grund av att deras kunnande behövdes. Även i länder som Malayisa så har i alla fall jag sett och hört att muslimerna ställt krav på sharia-lagstiftning men ej kunnat genomföra det ännu på grund av de stora grupperna kineser och indier. I samtliga länder som tagits över av islam har kristna så småningom försvunnit, genom konverteringar, mord och fördrivning. Ibland snabbt, ibland under flera hundra år. Det finns bra muslimer men religionen står över allt annat för dem och om mullan säger åt dom att döda sina kristna grannar så gör de flesta det. Sen ogillar jag starkt deras fruktansvärda grymhet mot djur. Något jag bevittnar dagligen.

  • En renhetslära utan slut IS visar vägen för kulturnationalismen, det blir bråk om skäggets längd och sedan är inbördeskriget ett faktum. Det är jävligt korkat och arrogant att tro att det skulle vara annorlunda i Europa. Hur mycket gammalt groll finns det inte här, hur mycket blod ligger mellan oss. Vi har inte avskaffat det riktigt gamla kapitalet, det som kulturnationalister verkar allierade med, hur mycket har de inte på sina händer. Vi har en bunt nya uppfunna nationer, mängder med olika anspråk efter otaliga konflikter. Så många markplättar i denna del av världen är det någon som sitter på och någon som gör anspråk på. ”Det riktiga” Europa kommer krympa ihop inför synen på dig som ett korthus, vilka kommer först bli ett problem och flytta gränsen, vem blir sist kvar innanför staketet?

   Det är ju fria fantasier från en arbetare som inte spårar sitt blod, sina allianser och sina intressen genom generationer. Lite mer eller mindre slumpmässiga nedslag i historien. Tron att den tiden var demokratisk och fin och att krig då var folk som var i luven på varandra. Föreställningen om att krig startas genom att man går runt, knackar dörr och föreslår att man går och slår ihjäl grannen. Det är ju vansinne. Krig startades och startas fortfarande av mäktiga människor som driver människor framför sig.

   Den som stänger in sig med europas mäktiga och tror han är säker har inte lärt mycket av historia.

 2. Mot islams hegemoni-anspråk finns bara en enda beprövad framgångsrik politik; Ferdinand och Isabellas. Dvs exakta motsatsen till den som nu förs.

  • Signaturen sl låter precis som israels premier mördare Netanyahu, eller vilken terroristminister i det rasistiska landet. Enkel logik säger att ett islamisk hegemoni anspråk som ser till att mer än 90% av terroroffren är muslimer är en islams fiende. Som Anders påpekar den viktigaste frågan är hur kommer det sig att efter sekel av sämja, är muslimer och kristna i krig idag? Vilka ligger bakom? Vilka vinner på detta? Svaret är givet – för den som tänker.

 3. En mängd faktafel i artikeln. Bl a nämns inte att serbiska styrkor påbörjade massiv folkfördrivning där mer än en halv milion albaner sattes på millånga flyktingtåg till fots mot Albanien och Makedonien.

  Massakern i Racak är en av många liknande och det är en grymm påhitt att den inte hänt som kan bita bara på oinsatta!

  Vid NATO bombningen av fängelset i Dubrava dog enbart några soldater som befann sig i området (i fängeslseområdet stationerades en del militär material och därför bombningen). Men efter bombningen tog soldaterna ut fångarna (nästa alla var politiska fångar) och sköt ett hundratal av dessa till döds. Därefter bussades journalisterna till fängelset för att visa hur NATO dödat civila. Bilderna från fängelset visar att döda fångar saknar karakteristiska skador som uppstår vid flygbombningen. Fångar som överlevt har vittnat om vad som egentligen hänt.

  KLA har absolut inga kopplingar till islamistiska rörelser då KLA inte är religiöst bunden! Albaner är förmodligen balkans minst religiösa befolkning och även om majoriteten är deklarativt muslimer (mycket moderata) kristna (både katoliker och ortodoxa) utgör en stor del av befolkningen. Moder Teresa t ex var som bekant av albanskt börd. Det förekommer inge spänningar mellan albanska muslimer, ortodoxa och katoliker. Att KLA skulle på något som hellst sätt vara kopplad till Al Qaeda är REN LÖGN!

  Att granaten som föll på Sarajevos marknad inte kom från serbiska ställningar är en annan REN LÖGN. Det finns inget som hellst bevis om att den inte skulle ha kommit från serbiska artilleripositioner.

  Skulle kunna fortsätta i oändlighet känns det som.

  Det här med att ”min fiendes fiende är min vän” kan vara mycket vanskligt Anders!

  • Vad gäller massakern i Racak så kan jag hänvisa till vad Helena Ranta som undersökte offren sagt. Hon säger att hon utsattes för stora påtryckningar från dels finskt håll men också från William Walker. Hon blev föremål för Walkers ilska på grund av att hon inte ville kalla det massaker och vägrade peka ut vilka som stått för dödandet. Hon påpekar också att hon förundrats över att man ignorerat det faktum att det pågått strider där kort före man hittat de döda kropparna och att de serbiska offren som också var där ignorerades. Ranta uttalade sig i Berliner Zeitung bara något år efter händelsen i Racak. I övrigt är källorna listade längst ned här i denna post. Angående KLA så har man i i väst gått så långt att man erkänt att KLA var en kriminell organisation som begick terrordåd. De sprängde bland annat kyrkor, privata bostäder, restauranger och myndighetsbyggnader. De attackerade etniska serber. Detta har också lett till tre fällande domar för krigsbrott för tre KLA ledare. Att man hade krigare som var knutna till al-Qaeda och som organiserades av islamistledare starkt knutna till Bin Laden och Zawahiri är ingen direkt hemlighet. Det fanns också rätt kända krigare som fåttt utbildning i Afghanistan bland KLA. Det är också så att företrädare för ”Centre for Research on Globalization” bekräftar detta. Liksom ett par av de källor jag listar längst ned i denna post. Vad gäller fängelset och de civila dösoffren där så är källorna de jag listar längst i denna post. Granaten i Sarajevo är omstridd. men enligt erfarna balistiska experter i canada att den bara kan ha avfyrats av vad de kallar ”Bosniaks” själva. John Russell, en Canadensisk officer i UNPROFOR som var på plats och undersökte kratern sa i Haag att han inte kunde avgöra vilka som avfyrat granaten. I hand privata anteckningar som lästes upp i domstolen stod det dock att han var övertygad om att bara ”Bosniaks” kunde ha avfyrat granaten. Senare fann man också ett stort antal 120 mm granater i deras ägo. KÄLLOR: Waging public war: Public affairs av Wesley K Clark, CBS report for congress: Kosovo lessons learned from operation allied force, Kosovo: What everyone needs to know av Tim judah, NATO´s air war for Kosovo av Benjamin Lambeth, vittnesmål och kontakter inom U.S Airforce liksom inom Canadian army, ZDF, Global research, CNN m.fl.

  • Det vi med säkerhet är att mycket av det som går som historien om folkmorden i Europa under 1900-talet är till stora delar påhittat. Att det numera är t o m förbjudet och straffbart att ifrågasätta sanningshalten i denna historia i flera europeiska länder är bevis nog för att det vi har att göra med är rena rama lögner.

 4. ”När man vet vad NATO egentligen är blir den naturliga frågan vad resten av världen måste betala för att bli av med den verkliga ondska som NATO utgör?”

  Tja. Man kan kanske börja med att bojkotta allt som har med nato att göra?

  Politiska partier för natomedlemskap
  Tidningar som ägs av Wall-street
  Sociala medier som kontrolleras av CIA
  Produkter som kommer från de värsta förbrytarna etc. etc.

 5. Till ”En som vet” (Vad undrar jag faktiskt) Jag hänvisar till Jake Kazyers svar. Naturligtvis är inte Mina fienders fiende min vän, verkligheten är ofta mycket mer komplicerad

 6. Jake Kayzers artikel handlar framför allt om USA:s/Natos folkrättsvidriga, militära överfall på den av FN erkända staten Jugoslavien, vars president Slobodan Milosevic hade både rätt och skyldighet att med landets armé (JNA) försvara sitt lands gränser. Resultatet av kriget syns idag väldigt tydligt i den ekonomiskt icke-självbärande utbrytarstaten Kosovo. I området har USA efter kriget på stulen mark upprättat militärbasen Camp Bondsteel (en av de största i Europa) – som ett led i den geopolitiska inringningen av Ryssland. I spetsen för Kosovo står nu formellt en extremnationalistisk albansk elit, hårt knuten till en maffia känd för vapen- och narkotikasmuggling, trafficking och organhandel. Detta är västs vänner! Allt sådant pratas det så tyst om här i medierna.

  De vanliga människorna i Kosovo har inte fått det bättre; de lider ekonomiskt svårt i ett hårt styrt klansamhälle. Arbetslösheten är idag förstås extrem hög – och i stort sett värre än någonsin. Ekonomiska och sociala rättigheter blunder väst för på alla sina ögon i områden de tar över! Den extrema albanska nationalism som efter Natos intåg fått grepp om Kosovo har drivit bort alla minoriteter som tidigare fanns utspridda över hela Kosovo. Kvarvarande i området hemmahörande serber måste leva i skyddade enklaver. Endast i de fyra nordligaste av Kosovos kommuner kan serberna röra sig fritt. Våren 2004 genomförde albanska nationalister omfattande pogromer mot den serbiskas befolkningen. Man förstörde från grunden över mer än 150 kyrkor, många av stor historiskt värde! Detta finns väl dokumenterat. Men vad får vi veta om detta här hos oss. Ingenting, säger ingenting. Ändå skedde detta mitt i Europa, men de massmedier som undfägnar oss tiger alldeles still. Jämför med vilket oväsen det skulle bli, om så bara en enda synagoga eller moské här skulle utsättas för något liknande.

  Jugoslaviens ekonomi hade redan före 1990 undergrävts av Världsbanken och IMF, med dessa organs sedvanliga utsvältningspolitik; det man vågade sig på i takt med att Sovjetunionen föll ihop. Denna ekonomiska politik skapade stora etniska spänningar över hela Jugoslavien, och då inte minst i Kosovo. De spänningarna utnyttjades av USA som lierade sig med extremnationalisterna där; terrorister skulle vi förstås kalla sådan grupper om de förekom hos oss.

  Kommentatorn här tar upp några enskilda händelser under detta krig. Det mesta är tämligen väl genomlyst men det skulle föra för långt att påvisa allt det här. De är i alla fall något helt annat än vad vi serverats i massmedierna här. Racak var ett terroristöverfall på en jugoslavisk postering men fick genom den från Mellanamerika hitförde ökände USA-diplomaten William Walker, som av märkliga anledningar ställts i ledningen för OSSE, en helt annan inramning. Diana Johnstone har behandlat och tillbakavisat beskrivningen ganska utförligt i sin bok Dårarnas Korståg. Detta får räcka så.

  ————————————————————-

  Noterar att signaturen ”En som vet” i sin kommentar till artikeln om Karadzic är inne på ungefär samma spår som denna kommentator. Säkert ingen tillfällighet! Han/hon vill också prata om detaljer i kriget i stället för helheten! Dessa detaljer kan oftast tillbakavisas men kräver mycken tid och utrymme och skymmer därför mest sikten. Vi måste tala om västs drivkrafter för krigen!

  • Faktum är att Milosevic var till en början USAs favoritgosse i forna Jugoslavien! Milosevic har själv som bankman jobbat på en jugoslavisk bansks filial i USA i slutet av 70 – och början av 80-talet där han knutit betydelsefulla politiska kontakter. Milosevic stod nära bl a den mycket inflytelserike Lawrence Eagleburger, som även kallades Lawrence of Serbia p g a sin stora affinitet gentemot Serbien. USAs politik var mycket vänskapligt inställd till Serbien även uder början av Clintons presidentsskap och fick därför utstå mycket kritik när blodiga bilder började rullas upp från övergreppen de serbiska styrkorna utförde och med tiden fick ändra sin inställning och börja sätta press på Serbien att sluta med bestialiteterna.
   Ex är över 150 kyrkor förstörts från grunden är en REN LÖGN! Enligt den serbiska TV kanalen B92 är drygt 30 kyrkor förstörda eller skadade och man även listar samtliga med namn på berörda kyrkor:

   http://www.b92.net/specijal/kosovo2004/unistenecrkve.php

   Själva serbiska kyrkan på Prizren-stifts hemsida (stift som täcker Kosovo) anger att 39 kyrkor blev skadade och förstörda i mars 2004:

   http://www.eparhija-prizren.com/sr/vesti/podsecanje-na-martovski-pogrom-2004

   Värt att notera är att de flesta kyrkor fick stador i form av stenkastning mot fönstren, grafitti på väggarna och enbart några brann helt eller delvist upp. Det är talande att KOSOVOS REGERING ORGANISERADE OCH FINANSIERADE RENOVERING AV SAMTLIGA SKADADE OCH FÖRSTÖRDA KYRKOR! Detta nämns naturligtvis inte i serbiska propagandapamflet som sprids här och var i väst.

   Vidare säger du att det hade blivit ”oväsen” om någon moske förstörts. Tydligen så vet du inte om hundratals förstörda moskeer i Bosnien som spränts av serbiska styrkor med dynamit i första dagarna av agressionen på landet. Bl a 1500-talsmoskéer som står på UNESCOs världsarvslista som Aladza i staden Foca och Ferhadija i staden Banjaluka! Dessa planerade fivningar av moskeer genomfördes inte till följd av strider och beskjutning, som kollateral skada, utan i städer som togs över utan strider och där serbiska styrkorna hade total kontroll över situationen. Det är inte heller några uppretade civila som kan ha förfogat över flera ton dynamit och kunde placera dessa i lugn och ro utan att någon ingrep utan det är serbiska militära styrkor som utfört sprängningarna.

   Att Jugoslavien var i ekonomsk knipa p g a Världsbanken är dumheter. Total jugoslavisk utrikesskuld 1990 var ca 15 miljarder dollar vilket inte är mycket för en befolkning på över 20 miljoner invånare, en yta större än Storbritanniens och en mängd naturtillgångar och enorm turistpotential. Idag har enbart Serbien med ca 7 miljoner invånare en skuld på 27 miljarder dollar mest p g a en ovilja att reformera ekonomin. Man ex finansierar i åratal en mängd statligt ägda företag utan potential att någonsin gå med vinst, som inte tillverkar någonting eller mycket lite, ur budgeten av populistiska skäl osv.

   • Det sägs att ”bara 35 kyrkor” blivit utsatta för skadegörelse och då närmast i form av graffiti.

    Jag har en samling bilder – tyvärr inte i stan så jag kan visa upp något av det nu – på mer än 100 förstörda Kosovo-kyrkor! I några fall är det exempel på kyrkor som demolerats och ruinerna förts iväg på stora lastbilar. Kosovo har ansökt om medlemskap i Unesco och det har så vitt jag vet avvisats – inte minst på grund av kyrkoförstörelsen.

    Jag har under 2004 själv besökt skändade kyrkogårdar i Kosovo – och det jag sett har inte varit fråga om några små satanistskämt. Det var ren demolering med bulldozer! På en förstörd kyrkogård jag besökte höll ortens få kvarvarande serbiska bönder på med restauration av gravsättningarna. Senare har jag hört att den kyrkogården rivits upp på nytt av albanska nationalister.

    Mycket kan sägas om ekonomi också. Men det kommentatorn ägnar sig är bara kvasiekonomi. Diana Johnstone har skrivit en del om va som hände vid WBs/IMFs nedbrytning av Jugoslaviens ekonomi!

    Sant är att Milosevic som bankman började som USA:s man. Han var helt enkelt utsedd till att bli Jugoslaviens Gorbatjov. Men när ha vägrade att följa det nyliberala spelet till slut var han i USA:s ögon en körd man. Alla regeringar efter Milosevic har följt de nyliberala recepten om privatiseringar, men inget har – förstås – hjälpt mot arbetslösheten.

    USA/Nato 1999 terrorbombade industrianläggningar och infrastruktur i Jugoslavien i en utsträckning som relativt sett inte ens drabbade Tyskland under andra världskriget. Jag har sett de utbombade petrokemiska jätteanläggningarna i Novi Sad i Vojvodina och Pancevo utanför Belgrad, den sönderbombade oljeterminalen i Smederevo vid Donaus strand, med total fiskdöd nedströms som följd – inga protester från Rumänien över förgiftning av floden. Brandröken låg över Novi Sad som ett stort svart sotmoln i över en månads tid och gav staden en evig natt under den tiden. Ingenstans har miljöpartier eller de gröna protesterat mot Natos enorma miljöförstörelse – utom de gröna i Amsterdam som via sin stad efter liten förmåga försökt hjälpa till vid rensningar i Pancevo. De Grönas Joschka Fischer var som tysk utrikesminister direkt medverkande i 1999 år Natobombningar.

    Jag har besökt den sönderbombade tobaksfabriken i Nis i södra Serbien, fullständigt obegripligt som militärt mål, liksom bombningarna av den lilla gruvstaden Aleksinac inte långt från Nis. Jag har besökt den sönderbombade bilfabriken Zastava. Stålverket i Smederevo såldes senare ut till Bethlehem Steel, med löften om storstilade nyinvesteringar och nya arbetstillfällen. Inget blev det av detta, mer än plundring på sedvanligt sätt; alla maskinell utrustning fraktades bort och sedan lades verket ned.

    • Roligt att du nämner Joschka Fischer. Jag var på ett möte 2005 där han deltog. Jag satt utanför och väntade tillsammans med hans livvakter. Plötsligt hörde jag på deras radio: ’Das terrorist gekommt’.
     Hans egna livvakter kallade alltså honom för terroristen.
     Vad NATO och EU har gjort mot Serbien är skamligt.

 7. När man vet vad NATO egentligen är blir den naturliga funderingen vad man kan ersätta Nato med, anser jag, för ett försvar behöver man uppenbarligen såsom världen ser ut.

  Frågan är om inte nationella neutrala och alliansfria totalförsvar i Europa med samma standarder vad gäller kommunikation är en bra lösning?

  Anfalls ett land i strid med rim och reson eller i strid med FN:s regler kan varje land förhandla med landets demokratiskt valda regering om att hjälpa till att rädda demokratin.

 8. En röd tråd som går genom krigen sen början på 90-talet är att Clinton (Bill och Hillary), Bush (x2), EU och Saudiarabien alltid är inblandade och all propaganda i media är alltid till radikala islams fördel. Alla diktatorer de genom anfallskrig avsatt har ersatts med radikala muslimska grupperingar. Flyktingströmmarna till Europa har infört radikal, militant islam i Europa. I bakgrunden ses de stora bankirerna och vapentillverkarna som tjänar pengar på krigen och immigranterna. Om detta fortsätter så kommer Saudiarabiens extrema version av islam spridas över hela världen och alla folk förslavas. Serbien har mycket riktigt utsatts for skamliga övergrepp. Undrar vilket som är nästa land som står på tur?

 9. Kommentar: Ur min artikel Natos globala utsträckning i Vi Mänskor 3-4 2009.
  Att Nato bildades för att skydda mot ett militärt anfall från Sovjetunionen är en allmänt spridd uppfattning.Detta är helt felaktigt menar professor Edward S. Herman, i sin artikel Nato: The Imperial Pitbull, publicerad i Z Magazine, februari 2009. Ingen i ansvarig ställning i västvärlden trodde på detta. Ett stort antal nyckelpersoner bland USAs och västvärldens statsmän erkände att en sovjetisk invasion inte utgjorde ett verkligt hot. USAs utrikesminister, under president Dwight Eisenhower, John Foster Dulles,1949:”Jag känner ingen i ansvarig hög militär eller civil ställning i denna regering eller i någon annan regering, som tror att Sovjet idag planerar att gå till anfall genom öppen militär aggression.”
  ….Den andra felaktiga föreställningen är att Nato är ett europeiskt projekt. Nato var och är USAs förlängda arm i Europa och är idag dess förlängda arm runt hela den euroasiatiska kontinenten. Överbefälhavaren för alliansens samlade styrkor utses alltid bland USAs högsta militärer.

 10. Jugoslavien är exemplet på söndra och härska, mitt i Europa, utan att européerna fattat nå’nting. Jugoslaviens historia är ett underbetyg för europeiska folkrörelsers solidaritet, att de inte reste sig i protest. Först var Jugoslavien spelbrickan som kunde användas mot Sovjetunionen så länge denna var stark. Jugoslaverna smickrades och gavs privilegier. De representerade den mänskliga socialismen. När Sovjetunionen försvagades var det slut med favörerna. Jugoslavien skulle slås i stycken där delarna skulle bli långt svagare än helheten.

  Jugoslaviens historia skrivs nu om, enligt samma koncept som Japans, Sydkoreas och många andras. Speciellt serberna skall lära sig att hata sin egentliga historia. Istället skall de lära sig en helt ny version, Made in USA. Och bland eliten finns det gott om quislingar som är villiga att spela spelet.

  Länder som undertecknat NATOs värdskapsavtal skall inte inbilla sig att de är ett dugg viktigare än serberna när det kommer till kritan. De är ”expendables”, likadana spelbrickor som offras som schackbrädans bönder om läge öppnar sig. Principen är densamma, ”vi offrar inte Chicago för att rädda München”, dvs. krigen skall utkämpas bortom Nordamerika.

 11. Att göda svälten – US är i stort sett överallt på världskartan.

  Det räcker med en titt på sajten ”http://news.antiwar.com/” för att upptäcka hur involverad denna krigsmaskin och rivningsfirma är i världen. En stor del av svälten kan lätt hänvisas till just denna varböld av förtryck, det räcker att läsa om hur man i Yemen redan i ett tidigt skede av kriget gjorde i princip allt för att sabotera mat och vatten resurser – svälten var ett mål i sig. Hur fan kan någon vara så korkad så att man propsar på att gå med i denna fullständigt dekadenta krigsmaskin till hundra procent, den löper ju fullständigt amok just nu – endast en blind och döv kan undgå det faktiska förhållandet. Och vad har man åstadkommit ? Världens största armé har i minst 15 år ”legat” i krig med talibanerna i Afghanistan (enligt egen utsago) – och det pågår ännu! – eller bevakar man endast opiumodlingarna där, som vissa påstår. Elit och överklass i USA har aldrig haft så många opium-missbrukare som idag sägs det. Sverige är ”givetvis” med på ett hörn med sin stora näsa – den lyckas ju alltid finna lämpligt sällskap på fälten världen över, och svensk media gör naturligtvis ”vågen” så fort man får tillfälle – det är vår svenska verklighet i dag – vad styr vi landet Sverige mot för mål ? Och vad diskuterar dessa ”dönickar”, jo, 2% av BNP till försvaret – det börjar häxa till sig ganska rejält här på hemmaplan, NATO-kraven, den nya gökungen skall tydligen lyfta landet ur den moras vi storstilat hamnat i – ont skall med ont fördrivas tydligen. Första och troligen enda offret för NATO-propagandan är den lättpåverkade Svenska politiska eliten – inte folket.

  EU i ett nötskal : http://theduran.com/596-billion-budget-800-plus-bases-the-massive-us-military-machine-summed-up-in-this-infograph/

  ( Visst vi kan ju prata om att i Yemen så är det inte i första hand US som bär skulden osv. men i det stora hela spelar det ingen större roll, resultatet blir ändå ett och det samma – utan US blir det ingenting av med eländet).

 12. NATO toppstyrs av USA. Sanningen är att NATO utgör en militär allians som används av korrupta och kriminella regeringar för egna syften utan minsta tanke på fred, demokrati, mänskliga rättigheter, FN stadgar eller internationell lag.

 13. När det gäller frågan om islams eventuella grymheter och dessas ovilja att leva samman med andra religiösa grupper så kan det finnas anledning att fördjupa sig något i arabisk nationalism och dess historia. Nasser kom att bli en sekulär president med en oerhörd populäritet i hela arabvärlden. Hans tanke om att skapa en panarabisk nation kom inte att kunna genomföras eftersom USA och väst stödde Israel, infiltrerade i arabiska länder för att omöjliggöra dessa enhetssträvanden. Man kan förmoda att det inte skulle vara till gagn för USA och väst att behöva komma överens med en stor och stark arabisk nation. Att ställa olika religiösa grupper mot varandra är det som USA och väst hela tiden arbetar för att uppnår. Med det tar man fokus från den verkliga motsättningen.

 14. Vår vän Pentagon skall i Jugoslavien-kriget ha låtit flyga in ”tusentals” islamister (”Al-Qaida”) till Europa för att kämpa emot Serbien. Intressant sådär med tanke på hur Washington visats ha använt islamister till sin fördel i t.ex. Libyen och Syrien.

  ”…Dutch intelligence files reviewed by Professor Cees Wiebes of Amsterdam University, showed that…the Pentagon was airlifting thousands of al-Qaeda mujahideen from Central Asia into Europe, to fight alongside Bosnian Muslims against the Serbs.”

  http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-s-new-king-terror-1358544415

  • @ Markus
   Det kan jag intyga. Såg det med egna ögon 1993-1996. Först flögs islamisterna in via Zagreb 1992-1993 med reguljärt flyg. Därefter flögs de in direkt till Bosnien fastän det påstods vara en no-fly-zone. Vi träffade på islamister som stred for BiH mot serberna, ett flertal gånger. Det var både saudier, tjetjener, afghaner och nordafrikaner. Vapen flögs också in till dessa fanatiker med amerikanskt och saudiskt flyg. Allt med Clintons och EU’s stöd.

 15. Guldreserver ett mål i sig – vem har snott pengarna ?

  Att Libyen under Muammar Gaddafis tid hade en mycket stor guld- och silver-reserv är känt. Frågan inställer sig per automatik, vem tog denna stora förmögenhet och lämnade landet i grus och aska ?
  Nu visar det sig att Ukrainas guldreserv också den är försvunnen, är det någon som vet var den hamnat ?
  Vilka är de gemensamma nämnarna i de två oros och krigszonerna ? Vem är desperat och bankrutt ?

  http://21stcenturywire.com/2014/03/21/the-latest-heist-us-quietly-snatches-the-ukraines-gold-reserves/

 16. I en internationaliserad och globaliserad värld med fallna nationsgränser är det så klart imperialisterna som tar hand om guldet. Vår egen guldreserv finns inte längre inom landet utan är deponerad i det anglosaxiska postimperiet England. Förmodligen är även socialisterna med på det här stärkta bandet till den globaliserade marknaden och kapitalismen.

  Vet inte var Ukrainas guldreserv tog vägen, bara att den helt plötsligt försvann strax efter Majdan. Men skulle jag gissa så finns den i välbevakade bankvalv i USA.

 17. nato är ju ett verktyg för att miljardärerna i usa ska bli ännu rikare.de slaktar oskyldiga varje dag utan att någon av oss vågar protestera.
  vi borde hämnas våra förstörda liv.med vapen.i usa