Att avskaffa Nato, en monstruös organisation


Denna artikel ”Att avskaffa Nato, en monstruös organisation” av den nederländske journalisten, författaren och professorn Karel van Wolferen publicerades 5/6 på UNZ. Den har översatts av Jan Nybondas, vilket jag varmt tackar för. Författaren presenteras mot slutet av artikeln.
UNZ
Deras ängslan över Natos framtid, öppen för allas beskådande när USA:s president besökte Europa, är bästa tänkbara indikation på europeiska ledande politikers oförmåga att vägleda sin kontinent och representera sina medborgare. Genom sina provokationer riktade mot Moskva bidrar Nato systematiskt till att öka risken för militär konfrontation. Genom att sålunda sabotera sitt deklarerade uppdrag att upprätthålla den kollektiva säkerheten på bägge sidor om Atlanten, raserar den grunden och rätten till sin egen existens.
NATo-demonstration III
Att begripa dessa omständigheter borde i sig vara nog för att sätta fart på en snabb nedmontering av Nato. Men Nato är monstruöst av andra skäl, som man ofta och lätt bortser ifrån.

Natos fortbestånd hindrar den politiska enhet som är EU från att bli en global aktör av andra skäl än sin ekonomiska storlek. Om man inte kan ha sin egen försvarspolitik berövar man sig även möjligheten att bedriva en egen utrikespolitik. Utan en substantiell utrikespolitik kan Europa inte uppvisa någonting som någon kunde uppfatta som ett ansikte mot världen. Utan ett ansikte utåt kan det inre inte uppnå insikt över vad det står för, och serverar i stället meningslösa plattityder på frågan varför det överhuvudtaget borde finnas till.

Nato är exempel på en institution som helt har slitit sig som en följd av europeisk självbelåtenhet, intellektuell lättja och affärsopportunism. Som en säkerhetsallians är den beroende av förekomsten av yttre hot. När det hot som förutsattes existera under kalla kriget försvann, måste ett nytt fastställas. Skapat för att bemöta något som uppfattades som ett existentiellt hot började alliansen först utöva sin militära makt efter att hotet hade upplösts, genom det illegala kriget mot Serbien. När det hindret var avklarat uppmuntrades alliansen att fortsätta fram mot inbillade globala hot. Dess historia sedan försvinnandet av dess ursprungliga motståndare har varit bedrövlig, efter att dess europeiska medlemsstater gjorts delaktiga i krigsförbrytelser som varit resultatet av Washingtons handlingar för syften som gjort folkrätten till en död bokstav. Vissa europeiska regeringar har förvandlats till lögnare när de förklarat för sina medborgare att de sände trupper till Afghanistan för diverse humanitära ändamål, såsom landets återuppbyggnad, medan det handlade om ett krig mot talibanernas styrkor som försökte återta kontrollen över sitt land från den amerikanska ockupationen.

Afghanistan blev inte som först förutspåddes Natos grav, närmast intill det brittiska imperiet, Sovjetunionen och längre bakåt Alexander den store. Efter att ha undkommit från Afghanistan fortsatte Nato att utföra en betydande roll i krossandet av Gaddafis Libyen och i förstörelsen av delar av Syrien, genom att i det fördolda organisera, finansiera och beväpna IS i avsikt att störta Assads regering. Och alliansen fortsätter att fungera som täckmantel för krigsivrande krafter i Storbritannien och Frankrike. USA:s kupp i Ukraina som resulterade i en kris i Rysslandsrelationerna gav Nato en ny livlina genom att den kunde skapa en helt opåkallad och hysterisk rädsla för Ryssland i Polen och de baltiska staterna.

Nato förnekar de saker vi förväntas bejaka. Alliansen korrumperar både tanke och handling i såväl USA som Europa. Genom propagandan som förvanskar den reella situationen där alliansen agerar och det bestående bedrägeriet kring dess egentliga syften, har Nato upprättat en allmänt omfattad falsk beskrivning av geopolitiska händelser och deras utveckling, som fått ersätta den tidigare i vilken oberoende reportrar i stora medier – om än slumpmässigt – enligt sin egen tradition och med redaktörers stöd uppmuntrade till framgrävning av fakta. Denna propaganda förlitar sig i stor utsträckning på ständig upprepning för sitt genomslag. Den kan i regel inte spåras direkt tillbaka till Nato eftersom den är lagd på entreprenad till ett välfinansierat nätverk av PR-proffs.
NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4
Atlantic Council är Natos främsta PR-organisation. Den sammanbinds via ett nätverk av tankesmedjor och NGO:s (icke-statliga organisationer) och utbreder sig över Europa och visar stor generositet gentemot journalister vilka annars möter krympande budgetar och osäker arbetsmiljö. Denna enhet gör drivet bruk av orwellianska språktrick och måste av uppenbara skäl beskriva Nato självt som en allians och inte ett system av vasallrelationer. En allians förutsätter delade mål, och det kan inte vara ett mål för Europa att kontrolleras av USA, ifall vi inte godtar att en europeisk finanselit hemfallen åt högförräderi måste få sista ordet om Europas framtid.

ICG, International Crisis Group är en inflytelserik NGO som ägnar sig åt politisk överläggning och är kopplad till Atlantic Council. Den vill framstå som seriös och noggrann, och har knutit till sig en imponerande krets av relativt kända namn som associerade, och som presenterar analyser av konfliktdrabbade områden i världen, liksom potentiella krishärdar som kan hota freden och stabiliteten. Ibland kan gruppen tillhandahålla information som är relevant för en situation, men i själva verket har dess roll kommit att bli att övertala allmänheten som följer MS-medier att betrakta världen i enlighet med den konsensus som utformas av den amerikanska utrikespolitikens arkitekter – det må gälla det aktuella läget i Syrien, tilldragelser i Nordkorea eller den påstådda diktaturen i Venezuela osv.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten
Nato förnekar politisk bildning. Alliansen innebär en katastrof för europeiskt intellektuellt liv eftersom den tvingar europeiska politiker och den tänkande delen av befolkningen in i en fålla som kan beskrivas som en politisk barnträdgård, där verkligheten beskrivs i manikeiska termer med indelning i skurkar och superhjältar. Medan europeiska lärda, kolumnister, TV-redaktörer och sofistikerade affärskommentatorer sällan fäster någon uppmärksamhet vid Nato som organisation, och i regel är omedvetna om dess propagandafunktion, emellertid, vad Nato producerar tvingar dem att i ord bekänna sig till de mest befängda geopolitiska fantasier.

Nato är inte endast skadlig för Europa, alliansen är mycket dålig för Förenta Staterna och den övriga världen, eftersom den har försett USA:s eliter med centrala verktyg som bistår dem i deras vanvettiga strävan att totalt dominera planeten. Detta beror på att Nato tillhandahåller det mest handfasta yttre stödet för den uppsättning antaganden som påstås skänka ett viktigt moraliskt berättigande för USA:s krigsmakeri. Nato finns inte till för att tillhandahålla oumbärlig europeisk militär duglighet, vilken inte har imponerat nämnvärt. Nato finns till för att skänka berättigande åt Washington för att stationera kärnvapen och militärbaser i Europa. Och naturligtvis även som ett stöd för det amerikanska militärindustriella komplexet.

Men det moraliska stödet bör anses utgöra alliansens viktigaste bidrag. Utan Nato skulle den begreppsmässiga strukturen av ett ”Väst” med gemensamma principer och mål kollapsa. Nato var en gång organisationen som antogs kunna garantera den fortsatta livsdugligheten hos den västra delen som brukade kallas för den ”fria världen”. Sådana associationer hänger kvar och kan utnyttjas för politiska syften. Den ”fria världen” har inte åberopats särskilt ofta efter Sovjetunionens försvinnande. Men ”Väst” står alltjämt på sig, tillsammans med föreställningarna om västliga värderingar och gemensamma principer, med ”det goda”, i form av välvilliga avsikter, per automatik på dess sida. Detta skänker makthavarna i Washington en enastående möjlighet att hävda inbillade moraliska aspekter bland de geopolitiska realiteterna. De är arvtagare till titeln ”den fria världens” och ”Västs” ledare, och eftersom inte ett knäpp har hörts från andra sidan Atlanten, förefaller dessa anspråk att vara legitima för både den övriga världen och de berörda parterna själva.
NATO - militärer
Under tiden har USA:s anspråk på att tala och handla å den fria världens vägnar breddats och skenbart avpolitiserats till anspråket att tala och handla å det ”internationella samfundets” vägnar. Ett sådant existerar självfallet inte, men det hindrar inte redaktörer att åberopa detta om vissa länder eller skurkar som styr dem gör saker som Washington ogillar. Om Nato avskaffades skulle det dra mattan undan ”det internationella samfundet”. En sådan utveckling skulle blotta USA, med dess nuvarande politiska system och prioriteter i internationella angelägenheter, som en kriminell makt och det största hotet mot världsfreden.

Jag tycker mig höra en invändning om att utan denna klangbotten med moraliska anspråk, hade åtgärderna som eftersträvade ”full spectrum dominance”, total dominans, genomdrivits oavsett. Om man tänker så, och om man därtill kan uthärda med att läsa vad de nykonservativa, neocons, producerade mellan den elfte september och Irakinvasionen 2003, subtraherar alla referenser till moralisk klarhet och nödvändigheten att USA tjänstgör som moralisk ledstjärna för världen från den litteraturen, och man kommer att upptäcka att utomordentligt få argument kvarstår för det krigsmakeri som följde.

De europeiska politikernas ryggradslöshet har storligen uppmuntrat USA till dess militära äventyrligheter under perioden efter kalla kriget. Med kraftfulla påminnelser från Europa om vad de högt prisade politiska principerna, som man påstås dela, egentligen står för, skulle den amerikanska retoriken inte ha kunnat bestå. Starkt europeiskt fördömande av kringgåendet av FN-stadgan och frångåendet av Nürnbergtribunalens principer, skulle ha gjort det hela mycket svårare för George W Bush, Dick Cheney och andra neocons att dra dithän blind fanatism, hybris och inbillad ekonomisk vinning ledde dem. Och vad som kanske hade varit ännu viktigare, det hade kunnat ge en tämligen svag amerikansk proteströrelse den nödvändiga tillskottsenergi, så att den kunde ha nått en effektivitet som Vietnamaktivisterna uppnådde när de gav sin prägel åt den politiska kulturen på 60- och 70-talet. Europeisk opposition kanske inte hade kunnat hindra men åtminstone bromsa omvandlingen av stora delar av MS-medierna till propagandaorgan för nykonservatismen.

Sådant det är befinner sig Nato inom ramarna för en diskurs där vördade efterkrigstida liberala villkor och handlingsmönster fortfarande anses gälla. Det är ett apolitiskt och ahistoriskt tillstånd definierat av hybris och missplacerat självförtroende, där de krafter inte vidkänns vilka i grunden har omformat och upphävt villkorens positiva aspekter. Det är ett tillstånd där USA:s patologiska betingelse att kräva förekomsten av en fiende som källa för outsinliga profiter inte vidkänns. Det är ett tillstånd där USA:s enfaldiga planer på allomfattande kontroll över världen inte vidkänns. Det är ett tillstånd av utrikespolitiska illusioner.
NATO-demonstration IV
Nato förutsätts värna föregivna västliga värderingar som enligt förståsigpåarna härstammar från upplysningens bidrag till den västerländska kulturen. Men det undkommer hängivna Natoanhängare, vilka inte kan förmå sig till att begrunda möjligheten att vad de länge trott utgöra ett värn, i själva verket blivit till en destruktiv kraft som tillintetgör dessa kvalitéer och principer.

Det föreligger vidare ett mer gripbart/legalt skäl till varför Nato är en monstrositet. Alliansen styrs av icke-valda krafter i Washington men är inte ansvarig inför identifierbara enheter inom den amerikanska militära apparaten. Den är inte ansvarig inför någon styrande institution inom den Europeiska Unionen. Dess högkvarter i Bryssel befinner sig i själva verket utanför lagens ramar. Dess relationer med ”underrättelsetjänster” och dessas hemliga verksamhet försiggår i det fördolda. Vem som uträttar vad och var är frågor på vilka ingen klar, rättsligt handlingsbar information kan frambringas.

Nato har därmed blivit till ett redskap för nedtryckning som saknar all samklang med demokratisk politisk organisation. En autokrat som strävar efter oinskränkt herravälde för att agera över hela världen skulle i Nato finna de ideala institutionella arrangemangen. Allt detta borde vara ytterst oroväckande. Emedan det innebär att Nato numera blivit till en av de förskräckligaste organisationerna i världen som samtidigt blivit politiskt så oåtkomligt, uppenbarligen, att det inte i hela Europa finns någon instans som kunde ta ett grepp om den och få den att upplösas.

Karel van Wolferen (born 1941) is a Dutch journalist, writer and professor, who is particularly recognised for his knowledge of Japanese politics, economics, history and culture. In 1987, he received the highest Dutch award for journalism for his articles on the People Power Revolution of 1986 in the Philippines. Since writing Enigma about Japan 1989, van Wolferen has authored more than 15 books published in Japanese that explore details of political, economic, social and historical aspects of the Japanese power system. His books have sold more than one million copies altogether.[Van Wolferen rejects the global political role of the US since the 1990s and criticizes, particularly in the Ukrainian crisis, both the lack of objectivity and independence of European countries and the coordination of the media in their adaptation to the political objectives of the United States.

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

i Andra om: , , , , , ,, , , , ,
, , , Ukraina, , , ,, , , , , , ,


8 svar till “Att avskaffa Nato, en monstruös organisation”

 1. Nato har förhindrat krig mellan Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien i sjuttio år. Nato har verkat avhållsamt på sovjetiska och ryska ambitioner att sprida sitt imperium västerut. Nato är mycket uppskattat i östeuropa, vars småländer gärna betalar försäkringspremien mot ryskt angrepp. Nato syftar inte till världsherravälde, utan hindrar angrepp österifrån. Nato har ingen funktion i Asien, Australien, Stilla Havet eller Sydamerika.

  Framförallt bildar Nato en militär allians mellan de två tekniskt ledande frihandelsblocken i världen, USA och EU. Nato förhindrar alltså rustning och militär planering för krig mellan USA och EU, precis som rustningsavtalen under mellankrigstiden förhindrade kapprustning mellan USA och Storbritannien. Utan tvivel finns en insikt härom, och inga som helst planer på att lägga ner Nato, som möjliggör låga försvarskostnader framförallt i EU.

  Sveriges tragikomiska säkerhets- och utrikespolitik, uppblåst och obestyckad, spelar ingen roll för resten av EU. Den är bara en black om foten för oss själva. Går det så går det. Om det inte går Om det inte går, tar vi konsekvenserna själva.

  • Påståendet att Nato motverkat krig i Europa är ren spekulation. Inga belägg finns för att Sovjet och Ryssland försökt eller vill sprida sitt ”imperium” västerut. Nato har i brutala folkrättvidrigt krig bombat Serbien 1999, lagt en grund för bildandet av Kosovo där USA har en jättestor militärbas, Bond Steel. Har slagit sönder Libyen från att vara Afrikas rikaste land till ett land i kaos, och rekryteringsbas för terrorister – långt utöver FN-resolution. I Afghanistan har Nato sedan snart 16 år skapat elände och kaos. Ledande Nato-länder som USA, Frankrike och Storbritannien för en politik som gynnat terrorismen i Syrien och Irak, enligt bl.a. Obama. Se på fakta i stället för spekulation. Natos militärutgifter är mer än 10 gånger större än Ryssland, som man framgångsrikt utpekar som aggressivt. Nato har kärnvapenbestyckade baser runtom Ryssland och Kina. Ett stort hot mot en fredlig värld.

  • Man undrar om folk som Rodney på allvar tror på detta trams de själva skriver eller skriver för att sprida falsk information, ta denna mening tex:

   ”Nato förhindrar alltså rustning och militär planering för krig mellan USA och EU, precis som rustningsavtalen under mellankrigstiden förhindrade kapprustning mellan USA och Storbritannien.”

   Öh, Nato hindrar INTE kapprustning mellan EU/NATO/Ryssland.
   Och England och USA var inte bittra fiender.
   Det är en skrämmande okunskap bland vanligt folk om krig och kapprustningsfrågor.

  • Det stämmer inte att NATO verkat avhållsamt i 70 år. Winston Churchill nämner i boken ’The Splendid Blond beast’ av Christher Simpson, att han ska strypa kommunismen vid dess födelse.
   Efter 1945 anställde amerikanarna nazister och placerade dessa i öst, t ex nazisten Reinhardt Gehlen (wikipedia): ’In late 1945, at the start of the Cold War, the US military (G-2 Intelligence) recruted General Gehlen to establish an espionage network against the Soviet Union, The Gehlen Oraganization (1946) wherish he empoyed ex-military-officers of the wehrmacht and Nazi from the Schutzstaffel (SS) and the sichertietzdiensk (SD).’

  • Helt fel Rodney, Nato och inringningen av Sovjet var bara till för att hindra framväxten av fredligt samarbete involverande Sovjet. Angloimperiets penningmonopol dvs att dom med våld kan påtvinga resten av världen en särställning för deras valuta, kräver att monopolet upprätthålles. Självständiga konkurrenter/partners finns det ingen plats för eftersom konkurrerande valutor hindrar dollarn att kunna produceras utan att inflationen drabbar angloimperiet. Genom monopolet drabbar inflationen fler än den som orsakar den(vilket ju gör att relativa värdet förblir mer konstant trots att det är bluffpengar) och därigenom ger det en enorm fördel för angloimperiet. Tyskland krossades och Europa drevs mot judarna av samma orsak: för att bevara angloimperiets parasitära maktmonopol. Judarnas nätverk fick inte tillåtas att lösgöra sig från sin primära partner.
   Det hade nämligen omintetgjort angloimperiets särställning. Men ist gynnat en ekonomisk utveckling över stora delar av världen. Progressiva politiker fanns i angloimperiets konkurrentländer men utmanövrerades av angloimperiet.

  • @Rodney
   NATO är inte uppskattad i Östeuropa! Inte alls skulle jag säga…….. Minnena efter USA/engelska truppernas blodiga bombattacker på hela öst 1944 är inte glömd! Östeuropa har blivit ett slaktfält för Väst ”bränna marken” Politik. Sviterna efter 1945 var enorm och befolkningen som vet sin historia vet även idag vad Östeuropa skall användas till när man vill komma åt den efterlängtade segern mot Ryssland!
   Politikerna i öst gav efter men folket som följer dagens politik skyr NATO mer än något annat!

 2. Vad håller socialdemokraterna på med?!

  Nu har socialdemokraterna nämligen odemokratiskt smugit med i ännu en krigsallians – Joint Expeditionary Force (JEF) – utan svenska folkets röstande för detta!

  Citat:
  ”När det på hösten 2015 läckte ut att Sveriges försvarsminister tänkte ansluta Sverige till en brittiskledd styrka, Joint Expeditionary Force (JEF) svenska försvarsministern det bestämt.

  Men…nu kommer alltså beskedet att samma svenska försvarsminister faktiskt kommer att ansluta Sverige till sagda expeditionsstyrka.”

  https://sv-se.facebook.com/nejnato/posts/1510274045698210