Vad tycker media om mötet mellan Nord-och Sydkoreas ledare och vad kom de överens om?


Christer Lundgren är en av landets främsta experter på Korea och ordförande i svensk-koreanska föreningen. Han kommenterar nyligen en text från Tidningarnas Telegrambyrå om Korea med många felaktigheter. Falska fakta om konflikten på Koreahalvön Han kommenterar debatten i svenska media till mötet mellan Nord-och Sydkoreas ledare. Sedan presenteras Panjunmonöverenskommelsen.

Synpunkter från Christer Lundgren.
Det är en spöklik känsla att läsa de ledande svenska morgontidningarnas referat av fredagens historiska koreanska toppmöte, som mottogs med stor entusiasm och förhoppningar världen över.

Ingen av tidningarna publicerar eller refererar ordentligt den kommuniké som de två koreanska ledarna enades om. Svenska Dagbladet publicerar TT:s referat från mötet med stympade utdrag ur kommunikén, garderat med ett citat av Kim Jong Un om att det kan komma bakslag, prövningar och frustration längs vägen, men att en seger inte kan uppnås utan smärta. (TT:s falska redogörelse för bakgrunden till konflikten på Koreahalvön, som också SvD publicerar, har jag tidigare kommenterat.) Falska fakta om konflikten på Koreahalvön
media
I en kommenterande artikel i SvD kallar Gunilla von Hall det hjärtliga mötet mellan de koreanska ledarna ”puttenuttigt” och framhåller att det kan ”finnas tvivel om dess betydelse”. Toppmötet ”var mindre än vad många hade önskat” och det ”finns skäl att vara skeptisk”, för att åtagandena om kärnvapennedrustning, sanktioner och militärövningar inte är tillräckligt konkreta. (Vad hade hon väntat sig av ett uttalande på denna nivå?!) Hon påstår också att de tidigare toppmötena 2000 och 2007 ”i slutändan ledde till mer fientlighet och ökade spänningar”.
I själva verket var det ju tvärtom: mötena var konstruktiva och konkreta, men de krafter i södra Korea som ville åstadkomma fientlighet och ökade spänningar (uppmuntrade av USA), bekämpade och tog avstånd från de överenskommelser som träffats. Sådana krafter finns också nu, men det är knappast något skäl att vara skeptisk mot det nu aktuella genombrottet för fredssträvandena.

Också Dagens Nyheters Michael Winiarski klagar över att löftena om en kärnvapenfri koreansk halvö är vaga. Han sätter sitt hopp till att Trump ska lyckas förmå Kim Jong Un att upprätta en stegvis tidsplan för en total skrotning av alla nordkoreanska kärnvapen – dock utan att själv gå med på truppreduceringar i Sydkorea. Och en grinig ledarkommentar av Gunnar Jonsson i DN avslutas: ”Att de koreanska ledarna möts skadar inte. Men starten på en ny era, som Kim sa? Nej.”
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski framstår som en fanatisk krigshetsare, dessutom okunnig om Koreakonflikten. Frågan är om han ens läst den gemensamma kommunikén från Panmunjom – liksom DN:s reporter Torbjörn Pererson, som efter toppmötet skrev ”Exakt vad Sydkorea och Nordkorea egentligen kommit överens om är däremot mer oklart.”

Varför denna avoghet mot fredssträvandena på Koreahalvön? Kanske hänger det samman med att vapenaktierna dök efter koreanska fredsbeskedet? Att ledarna för Nord- och Sydkorea undertecknat en deklaration för att formellt avsluta kriget mellan de två länderna och samtidigt arbeta för en total nedrustning av kärnvapen på halvön fick flera av de amerikanska vapenjättarna att dyka på New York-börsen, noterar Fortune och Expressens Dina Pengar.
På fredagskvällen sjönk S&P:s Aerospace and Defense Select Industry Index med 1,3 procent. USA:s största vapenleverantör Lockheed Martin backade 2,5 procent, medan Northrop Grumman föll 3,4 procent och General Dynamics stannade på minus 3,8 procent.
Robotvapentillverkaren Raytheon stängde ner 3,6 procent och Boeing, som bland annat tillverkar stridsplan, tappade omkring en procent.

Panmunjomdeklarationen
för Koreahalvöns fred, välstånd och återförening
Vid en betydelsefull tidpunkt av historisk omvandling på Koreahalvön, som återspeglar det koreanska folks varaktiga strävan efter fred, välstånd och förening, höll ordföranden för Demokratiska Folkrepubliken Koreas kommission för statsangelägenheter Kim Jong Un, och Republiken Koreas president Moon Jae In ett interkoreanskt toppmöte vid ”Fredshuset” i Panmunjom den 27 april 2018.
De två ledarna förklarade högtidligt inför det koreanska folkets 80 miljoner och hela världen att det inte kommer att bli något mer krig på Koreahalvön och sålunda att en ny era av fred har börjat.
Kim och Moon
De två ledarna, med stark önskan att så snart som möjligt avsluta den långvariga delningen och konfrontationen, en kvarleva från det kalla kriget, för att beslutsamt inleda en ny era av nationell försoning, fred och välstånd och för att förbättra och mer bestämt utveckla interkoreanska relationer, deklarerade de på denna historiska plats i Panmunjom följande:
1. Nord och syd kommer att åstadkomma en allomfattande och epokgörande förbättring och utveckling i sina relationer för att återställa nationens avbrutna blodomlopp och påskynda framtiden av gemensam välfärd och oberoende återförening.
Att förbättra och odla nord-syd-relationerna är alla landsmäns rådande önskan och en brådskande angelägenhet som inte kan fördröjas ytterligare.
För det första bekräftade nord och syd principen nationellt oberoende, att vår nations öde måste bestämmas av vår nation själv och vi kom överens om att åstadkomma en vändpunkt för förbättrande och utveckling av relationer genom att noggrant genomföra interkoreanska deklarationer och alla överenskommelser som de två sidorna hittills antagit.
För det andra kom nord och syd överens om att hålla samtal på hög nivå och andra dialoger och förhandlingar inom en snar framtid för att vidta proaktiva åtgärder för att genomföra de överenskommelser som nås vid toppmötet.
För det tredje kom nord och syd överens om att bilda ett nord-sydligt gemensamt förbindelsekontor med representanter för båda sidor permanent stationerade i Kaeseong-regionen för att hålla nära kontakt och underlätta smidigt utbyte och samarbete på mellanfolklig nivå.
För det fjärde kom nord och syd överens om att uppmuntra mer aktivt samarbete, utbyte, besök och kontakter på alla nivåer för att bygga upp en atmosfär av nationell försoning och enhet.
De kom överens om att uppmuntra atmosfären av försoning och samarbete hemma genom att aktivt främja nationella gemensamma händelser på de datum som har särskild betydelse för både Syd- och Nordkorea, till exempel den 15 juni, i vilka deltagare från alla nivåer, inklusive myndigheterna, parlament, politiska partier, lokala autonoma och civila organisationer och alla andra sociala skikt medverkar, och att visa inför hela världen nationens kreativitet, talanger och enade agerande genom att delta gemensamt i internationella idrottsevenemang som Asiatiska spelen 2018.
För det femte kom nord och syd överens om att sträva efter att snabbt lösa de humanitära frågor som orsakats av nationens delning och att inleda interkoreanska Rödakorssamtal för att diskutera och lösa olika frågor, inklusive återförening av åtskilda familjer och deras släktingar.
Just nu kom de överens om att arrangera ett sådant möte i samband med Nationella befrielsedagen den 15 augusti i år.
För det sjätte kom nord och syd överens om att gå vidare med de projekt som tidigare avtalats i 4 oktober-deklarationen 2007, för att främja en balanserad ekonomisk tillväxt och nationens gemensamma välfärd samt vidta praktiska åtgärder för att i ett första steg koppla samman, modernisera och utnyttja järnvägar och vägar på öst- och västkusterna.

2. Nord och syd kommer att samarbeta för att lätta den akuta militära spänningen och väsentligt undanröja risken för krig på Koreahalvön.
Att minska den militära spänningen och undanröja krigsfaran på Koreahalvön är en mycket viktig fråga för att trygga ett fredligt och stabilt liv för våra landsmän.
För det första kom nord och syd överens om att fullständigt upphöra med fientliga handlingar mot varandra på alla områden, inklusive land, luft och hav, vilka är källorna till militär spänning och konflikt.
De kom överens om att från och med den 1 maj i år upphöra med alla fientliga handlingar och eliminera medlen för dem, inklusive sändning via högtalare och distribution av flygblad, i områdena längs den militära demarkationslinjen och att i framtiden omvandla den demilitariserade zonen till en verklig fredszon.
För det andra kom nord och syd överens om att vidta praktiska åtgärder för att förhindra oavsiktliga militära sammanstötningar och garantera säkra fiskeaktiviteter genom att förvandla området längs ”den norra gränslinjen” (”northern limit line”) i Västhavet till en fredszon.
För det tredje kom nord och syd överens om att vidta en rad militära säkerhetsåtgärder för att återuppliva ömsesidigt samarbete, utbyte, besök och kontakter.
Nord och syd kom överens om att hålla frekventa överläggningar mellan militära myndigheter, inklusive försvarsministrarna, och att först anordna militära samtal på generalsnivå i maj för att omedelbart diskutera och lösa militära frågor som uppstår mellan de båda sidorna.

3. Nord och syd kommer aktivt att samarbeta för att upprätta en permanent och solid fredsmekanism på Koreahalvön.
Att få ett slut på det nuvarande otidsenliga tillståndet av vapenstillstånd och upprätta en robust fredsmekanism på Koreahalvön är ett historiskt uppdrag som inte får försenas längre.
För det första bekräftade nord och syd åter överenskommelsen om icke-aggression som utesluter användande av våld i någon som helst form mot varandra och enades om att strikt följa detta.
För det andra kom nord och syd överens om att reducera sin beväpning gradvis vartefter som den militära spänningen dämpas och väsentliga framsteg görs i militärt förtroendeskapande.
För det tredje kom nord och syd överens om att aktivt genomföra trepartsmöten innefattande nord, syd och Förenta staterna, eller fyrpartsmöten med nord, syd samt Förenta staterna och Kina i syfte att förklara kriget avslutat och upprätta en permanent och solid fredsmekanism under detta år, som markerar 65-årsminnet av vapenvilan.
För det fjärde bekräftade nord och syd det gemensamma målet att göra Koreahalvön kärnvapenfri genom dess fullständiga avnuklearisering.
Nord och syd delade uppfattningen att de proaktiva åtgärder som vidtagits av nord är mycket meningsfulla och avgörande för avnukleariseringen av Koreahalvön och kom överens om att genomföra sina respektive roller och ansvar i detta avseende.
Nord och syd kom överens om att arbeta hårt för att vinna stöd och samarbete från det internationella samfundet för Koreahalvöns avnuklearisering.
Ledarna för nord och syd kom överens om att frekvent och uppriktigt diskutera frågor som är viktiga för nationen genom regelbundna möten och telefonsamtal på direktlinje, för att stärka det ömsesidiga förtroendet och gemensamt sträva efter att stärka den positiva drivkraften mot kontinuerlig utveckling av interkoreanska relationer liksom fred, välstånd och enande på Koreahalvön.
Man var överens om att president Moon Jae-in ska besöka Pyongyang i höst.
27 april 2018
Utfärdat i Panmunjom
Moon Jae In
Republiken Koreas president
Kim Jong Un
Ordförande för Demokratiska Folkrepubliken Koreas kommission för statsangelägenheter

Några andra artiklar om Korea på denna blogg.
Falska fakta om konflikten på Koreahalvön
Fredliga Nordkorea inbjuder krigiska USA till fredssamtal
Korea: perioden efter 1945;
Fientlighet kan aldrig lösa Koreafrågan;
USA-imperialismens män hotar med kärnvapenkrig mot Nordkorea
Putin om Nordkoreas kärnvapen
Nordkorea är inte största hotet mot kärnvapenkrig – utan den som fördömer detta mest!
Sydkorea, Kina, Ryssland och Tyskland lägger in veto mot krig mot Nordkorea
USA hotar starta krig mot Nordkorea som vill ha fredlig återförening sedan 60 år.
Nordkoreas kärnvapenmissiler: Fantasi och verklighet – ett perspektiv från Australien
Korea – eller unipolär världsordning på väg mot sitt slut

i Andra om: , , , , , ,


4 svar till “Vad tycker media om mötet mellan Nord-och Sydkoreas ledare och vad kom de överens om?”

 1. Steg ett är taget och ser lovande ut. Nordsidan bör se upp med provokationer och inte låtsas om dem. Sydsidan bör se till att ingen reaktionär färgrevolution kommer till stånd. Sedan kan man fortsätta framåt. Nordkorea betraktas som slutet men faktum är att en massiv hjärntvätt försiggått på sydsidan ända sedan diktatorn Rhee flögs in från Texas 1945 för att installeras som ledare. Gamla fiendebilder behöver upplösas och det tar sin tid.

  Det finns både likheter och olikheter mellan Tysklands och Koreas delning. Bland likheterna är att USA föredrog en delning eftersom man inte kunde kapa åt sig hela landet. Det är idag helt obekant att Sovjetunionen arbetade på ett enat Tyskland fram till omkring 1955 då man småningom gav upp och började anse att delningen blivit permanent. Enandet föll på kraven om ett alliansfritt Tyskland. I Västtyskland kallade man sina landsmän föraktfullt ”die Anderen” och stämningen var hätsk.

  Tysklands återförening skedde helt på västsidans villkor och hade alla den tyska förbudsmentalitetens kännetecken. Reslutatet sågs omedelbart i den nya utrikespolitiken som aggressivt riktades österut, först mot Jugoslavien. Koreorna borde ha bättre möjlighet att genomföra en respektfull återförening där båda sidor kan bidra till att forma ett nytt Korea.

 2. Ny bok av Felix Abt
  Den schweiziske entreprenören Felix Abt, som bodde och verkade i DFR Korea under många år och blev känd med sin bok A capitalist in North Korea, har nu släppt uppföljaren North Korea behind the veil, med undertiteln What the mainstream media doesn’t want you to see!, som är gratis som e-bok.

  I förordet skriver Abt bland annat;

  North Korea has been portrayed for decades as a monolithic gulag network filled with slaves and a hellhole by the mass media. The socio-economic changes North Korea has undergone over the last decade or more have been almost entirely unreported.
  Despite my firsthand knowledge and insights gleaned from my time in this isolated country, my views have been largely ignored by the mainstream media. The reason for this, I believe, is because I have tried to be as fair and objective as possible, instead of merely trashing the country as I’ve been expected to.

  Mot den bakgrunden skriver Abt att han är skyldig det nordkoreanska folket att fortsätta berätta för omvärlden om deras land.
  Boken kan hämtas här som pdf-fil. (https://www.academia.edu/35269779/e-book_NORTH_KOREA_BEHIND_THE_VEIL._Inside_stories_and_pictures_you_cant_find_anywhere_else)