Skånska Dagbladet i täten för sannare bild om Syrienkriget?


Jag har i många blogginlägg analyserat, ofta detaljerat, och kritiserat svenska massmedia för artiklar om Syrien. Uppgifter från några av dessa artiklar ingår i ”Vitbok om Syrien – massmedia och politik i Syrien”. Den 28/12 kom artikeln Debatt om Syrien med journalist från DN Några andra artiklar nämns nedtill. Dock kunde man nyligen notera ett försiktigt ifrågasättandet av rapporteringen om Syrien
i vanliga media.SR börjar ifrågasätta rapporteringen från Syrien. Ny vitbok

Ulla Johansson, som förstärkt bloggen med artiklar och kommentarer har just fäst min uppmärksamhet på en artikel i Skånska Dagbladet. Skånska Dagbladet 17/12. Jag återger nu artikeln med kommentarer efter att tillstånd författaren Lars J Eriksson, som betecknar sig som borgerlig. Tänk om andra journalister av olika bakgrund kunde ha en öppen faktasökande inställning, och visa respekt för FN-stadga och folkrätt.

Artikeln i Skånska Dagbladet.
I snart sex års tid har Sy­ri­en splittrats i ett blo­digt in­bör­des­krig mel­lan As­sad­re­gimen och olika grupper av mot­stån­da­re, allt­ifrån IS till an­dra ji­ha­dister och den nå­got ode­fi­nie­rade ska­ra som brukar be­nämnas re­beller.

När vi nu ser nå­got slags slut på striderna kring öst­ra Alep­po är det vik­tigt att ha klart för sig att hu­vud­delen av staden har varit lo­jal med pre­si­denten och rege­ringen. Där­för ut­bröt ome­del­bart ju­bel­scener i större delen av Alep­po när de olika re­vol­terande grupperna änt­li­gen kö­rdes ut ur den öst­ra delen.


aleppos-befrielse-161213
När den USA-ledda ko­a­li­tionen an­grep Sad­dam Hus­seins Irak 2003 tog det tre vec­kor in­nan Bag­dad föll. Ku­wait­kri­get varade en månad. Nor­malt är att mi­li­tär över­lägs­en­het snabbt kan be­segra en svagare mot­stån­da­re. Så har det inte varit i Öst­ra Alep­po. Striderna började 2011. Den sy­riska armen var re­la­tivt stark och väl­ut­rus­tad. Ändå tog det åra­tal in­nan öst­ra Alep­po föll. Helt av­gö­ran­de blev dess­utom att Ryss­land en­ga­ge­rade sig mi­li­tärt från 2015.
Det är nå­got som skaver våld­samt i den en­si­diga me­die­bild som för­medlats kring hän­del­serna i Sy­ri­en.
isis-steigan-161222-islamic-state
De olika upp­rors­grupper som slagits mot den sy­riska re­gimen har varit väl­ut­rus­tade, sär­skilt IS-kri­ga­rna. Un­der flera års strider har det fö­rts in va­pen till des­sa för mång­mil­jard­be­lopp.

et har up­pen­bart funnits en osyn­lig hand som önskat och un­der­stött kriget och sett till att för­länga be­folkningens lidande. Vil­ka är des­sa cy­niska krafter?
Bilden från olika käl­lor är rätt sam­stäm­mig.

Länder som Sau­di Ara­bi­en och Qa­tar har di­rekt un­der­stött upp­roret i Sy­ri­en efter­som des­sa sun­ni­mus­limska länder varit fi­ent­liga till As­sad­re­gimen och dess hu­vud­al­lie­rade, Iran.

På de upp­ro­riskas sida har ock­så funnits en ohe­lig ko­a­li­tion med USA i spetsen som sett till att för­se upp­rors­ma­ka­rna med va­pen

, efter­som Sy­ri­en varit i al­li­ans med Iran, ett land som USA gjort till sin hu­vud­fi­en­de. Den som vill in­for­mera sig re­kom­men­deras följa det unga stjärn­skottet i ame­ri­kansk po­li­tik, de­mo­kraten Tulsi Gabbard, som gjort sig känd som en av de hårdaste kri­tikerna av USA:s in­blandning i Sy­ri­en.
gabbard

Me­di­er i väst­världen lever i dag i en fil­ter­bubbla där få av­vi­kan­de röster kan göra sig gäl­lan­de.När det gäller Sy­ri­en­rap­por­teringen är det plåg­samt tyd­ligt.

Den ka­na­den­siska jour­na­listen Eva Bart­lett, som själv varit i Sy­ri­en och Alep­po flera gånger, nu senast i no­vem­ber, har gett en mot­bild som borde få om­världen att skämmas. På You­tu­be finns flera in­slag där hon med stor pe­da­go­gisk tyd­lig­het ger en ny­an­serad bild av Sy­ri­en­kon­flikten, en rik­tig ögon­öp­pnare.
En käl­la i ny­hets­för­med­lingen har länge varit Det sy­riska män­ni­sko­rätts­ob­ser­va­to­ri­et, en be­teck­ning som får det att låta som en tro­vär­dig in­sti­tu­tion. Men

den­na ofta citerade käl­la är en­ligt Bart­lett i själva verket en kläd­hand­la­re i den brit­tiska staden Coventry. De hyllade ”Vita hjälmarna” i Alep­po är en­ligt hen­ne en ob­skyr or­ga­ni­sa­tion grun­dad av en brit­tisk mi­li­tär och fi­nan­sierad från väst.


Assad och Putin

Kriget i Sy­ri­en kommer att pågå länge än. Men en vik­tig sak har upp­nåtts i och med att för­söket att krossa re­gimen har miss­lyc­kats. Det är att den et­niska ren­sning som de sun­ni­mus­limska länderna har äg­nat sig åt mot shia­mus­limer, kris­tna, kopter och an­dra grupper har av­värjts. Nu borde FN borde ta ini­tia­tiv till att ut­reda vil­ka krigets fi­nan­si­ärer har varit som satt Sy­ri­en i brand, öst in va­pen och med­ve­tet skapat en av vår tids största tra­ge­dier”.


—————————————————————————————————————————
Massmediarapporteringen om Syrien behandlas i nyutkomna knappt 50-sidiga skriften

Beställ broschyren ”Vitboken om Syrien – massmedia och politik i Sverige”. 40 kr. Maila t.ex. mig på anders.romelsjo@hotmail.com

Framsidan visas nedan:

Innehållsförteckning Sida


Förord och sammanfattning 3
De politiska partiernas syn på kriget 4
– Riksdagsmän skriver brev till Putin 6
– Socialdemokraternas uppfattning år 2016 7
– Vänsterpartiets uppfattning 13
– Miljöpartiet 18
– De borgerliga riksdagspartierna
Sanktionerna 20
Massmediarapportering: Roll, ägande, 23
CIA:s infiltrering, inbäddade journalister mm 23
Massmediarapportering i Sverige vid krigets start 29
Massmediarapporteringen 2016 31
– Boston Globe: Media desinformerar allmänheten 31
– US Peace Council: USA-propaganda styr Väst syn 33
Några artiklar om Syrien i svensk press 2016 34
– Dagens Nyheter: Tjänsten som världspolis är vakant 34
– DN: Jihadismen är grunden för vår tids krig 36
– Amnesty och Aftonbladet 39
– Aftonbladet. Kriget i Syrien på två minuter 42
– Aftonbladet. Värsta terroristen härjar i Damaskus 44
– Flamman. Ryssland och Syrien hindrar eldupphör 44
– ETC. Vad skriver ETC om Syrien 46
– Artikel som sänts in för publicering, men avvisats 47

————————————————————————————————-

Vitbok om Syrien


Politik och massmedia i Sverige

aleppo-citadellet-chams-161217

Anders Romelsjö och Hans Öhrn December 2016
fss-logga

Bekämpa terrorismen i legalt samarbete med Syriens regering.
Stöd FN:s fredsplan och låt Syriens befolkning fritt välja sin framtid.
Upphäv sanktionerna mot Syrien, som starkt bidragit till svält och elände
Fördöm stödet till terroristorganisationer och sanktionerna av USA och allierade, vilket är en huvudorsak till kriget och till massflykten.


Beställ från solidaritetsyrien@gmail.com/anders.romelsjo@hotmail.com Pris 40 kr
www.syriensolidaritet.se

Några artiklar om Syrien.
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,


16 svar till “Skånska Dagbladet i täten för sannare bild om Syrienkriget?”

 1. Anmärkningsvärt vad det gäller terrorist invasionen av Syrien är att det är få presstitutes som bemödade sig att vara på plats och rapportera. Ett annat är att det är sällan Syrier kommer till tals, förutom NGO-terroristerna i burka (som sågers sig vara syrier). Inte en enda regeringsrepresentant intervjuas i SvT, DN, AB och alla andra svenska imperiepropaganda kanaler. Det är helt i linje med mediamonopolens och presstitute skribenternas värderingar om ”objektivitet”. Detta gällde även då Libyen invaderades och förstördes av NATO. Det gällde också när krigsförbrytaren Bush & B-Liar invaderade och förstörde Irak för israels räkning. Det är detta som kallas fri media, d v s, där ägaran har friheten att hitta på avd som helst, när som helst. Allt annat stämplas som fejk av samma media. Ännu anmärkningsvärt är att folk går på det!

  Så här uttrycker Syrier sig när de kommer till tals

  http://www.globalresearch.ca/i-am-a-syrian-living-in-syria-it-was-never-a-revolution-nor-a-civil-war-the-terrorists-are-sent-by-your-government/5544450

 2. Den utredning av krigets finansiärer som Lars Eriksson efterlyser lär nog dröja, dessutom vet man redan i grova termer vilka det handlar om. Jag skall istället nämna en annan fråga som gäller samtliga Mellanösternkrig och det är kanaliseringen av fantasibelopp från de krigfinansierande ländernas budgetar till en osannolik hord av ”entreprenörer” som förutsätts leverera än det ena, än det andra, till furstligt tilltagna arvoden. Dessa krig har blivit till en önskedrömmarnas slussmekanism som dränerar statskassorna på skattepengar.
  Varför bombades Iraks infrastruktur, kraftverk och industrier så metodiskt ? Inte var det för att S.Hussein med deras hjälp skulle kunna försvara sig. Irak bombades sönder för att amerikansk industri skulle få en ny jättemarknad utan konkurrens från andra länder, där irakisk olja skulle betala för vad som än fakturerades. Så blev det även strax efter krigsslutet, men hur det sedan gick kan jag inte uttala mig om. Irakierna reste sig till motstånd, fick visserligen marionettregeringar men även dessa började se sig om efter andra leverantörer.
  Storbritannien har beviljat fantasibelopp till alla som bedrivit krigspropaganda; SOHR, Vita hjälmarna, NGO:s, PR-byråer. All hjälp från EU gick till terroristkontrollerat område. Al Nusra lagrade det som sändes och sålde för ockerpriser till dem som hade pengar.

  • och tilläggas kan att allt inhemskt frö till lantbruket som var anpassat till iraqs väderlek brändes eller förstördes, sedan var det en baggis för det judiska monsantos att få monopol på utsäde i iraq

 3. Appropå sanningar om Syrien. Vad hände med de över 300 NATO soldater som tillfångatogs i Aleppo? Borde inte Al-Assad visa upp dem framför TV-kamerna för att svart på vitt visa på väst-världens och Israels stöd till terrorister? Eller är det så olyckligt att alla dessa över 300 NATO-soldater lyckats rymma?

  • Det sägs att Ryssland tagit hänsyn till önskemål från USA att inte göra det. Vet inte. Ryssland är ibland mycket konciliant, som för de 35 utvisade diplomaterna. Vet inte om uppgiften på 300 är korrekt. Däremot torde uppgiften om att NATO-militärer fanns i östra Aleppo vara korrekt. NATO-vapen har också hittats där.
   USA:s/Västs stöd till terrorister behöver inte ytterligare bevis.

   • http://www.globalresearch.ca/syria-gate-nato-weaponry-and-personnel-in-east-aleppo/5565358

    Länkad är en intressant intervju av den tyske frilansaren Manuel Ochsenreiter där en syrisk parlamentsledamot beskriver vad Aleppo utsatts för under de senaste fyra åren. Enligt denne ledamot har de utländska ”rådgivarna” tillåtits att ta sig ut med de gröna bussarna och Syrien har inte tagit sådana tillfånga. Huruvida västmakterna har gjort några eftergifter som tack sägs inte. Däremot stod det klart att Syriens främsta prioritet var att få ett snabbt slut på striderna i staden, allt annat var underordnat.
    11 000 civila Aleppobor sägs ha fallit offer för terroristernas granatbeskjutning av den regeringskontrollerade delen av staden som tog emot hela 1,5 miljoner flyktingar från terroristdelen som när läget var som sämst uppgick till 70 procent av Aleppo.
    I intervjun beskrivs även hurdana förråd av vapen som lämnats kvar, granater förpackade på finaste vis som årgångsviner i trälådor, made in USA.

  • Ett trettiotal brändes av Ryska precisionsbomber, som till skillnad från de amerikanska har en benägenhet att slät till mot fienden och inte som USAs precisionsbomber som förefaller slå till mot sina egna eller allierade. Det ryktas om att NATO-terroristerna som hålls av Syrien används som förhandlingsbrickor – ungefär som i ett kortlek. Så länge Syrien lovar att inte avslöja alla, så kommer Väst/Israel att infenan sig i Syriens krav. Bismarck-Schönhauser gör sig påmind. Sannolikt är det därför USA gick med på den Ryska FN-fredsresolutionen om Syrien.

 4. ”En käl­la i ny­hets­för­med­lingen har länge varit Det sy­riska män­ni­sko­rätts­ob­ser­va­to­ri­et, en be­teck­ning som får det att låta som en tro­vär­dig in­sti­tu­tion. Men den­na ofta citerade käl­la är en­ligt Bart­lett i själva verket en kläd­hand­la­re i den brit­tiska staden Coventry.

  Köpte Britain’s Foreign Secretary, William Hague kläder från Rami Abdelrahman!?

  Reuters publicerar ett foto på Abdelrahman tagen den 21 november 2011, när han lämnade ”the Foreign and Commonwealth Office”

  Photo: “Rami Abdelrahman, head of the Syrian Observatory for Human Rights (Reuters)
  Abdelrahman leaves the Foreign and Commonwealth Office after meeting Britain’s Foreign Secretary, William Hague, in central London November 21, 2011.

  The New York Times also for the first time reveals that Abdul Rahman’s operation is indeed funded by the European Union and a “European country” he refuses to identify:

  Money from two dress shops covers his minimal needs for reporting on the conflict, along with small subsidies from the European Union and one European country that he declines to identify.

  And while Abdul Rahman refuses to identify that “European country,” it is beyond doubt that it is the United Kingdom itself – as Abdul Rahman has direct access to the Foreign Secretary William Hague, who he has been documented meeting in person on multiple occasions at the Foreign and Commonwealth Office in London. The NYT in fact reveals that it was the British government that first relocated Abdul Rahman to Coventry, England after he fled Syria over a decade ago because of his anti-government activities:

  When two associates were arrested in 2000, he fled the country, paying a human trafficker to smuggle him into England. The government resettled him in Coventry, where he decided he liked the slow pace.
  http://www.globalresearch.ca/the-syrian-observatory-for-human-rights-is-a-propaganda-front-funded-by-the-eu-its-objective-is-to-justify-pro-democracy-terrorism/5331072

  And in an August article by Democracy Digest – the US National Endowment for Democracy’s journal – the Syrian Observatory for Human Rights issued a joint statement with the Syrian Human Rights Organization and the Damascus Center for Human Rights Studies calling on several BRICS nations to support a UN resolution condemning “the government’s use of violence against peaceful protesters.”

  In fact, the United States’ role in funding those segments of the Syrian opposition which have been so critical of the Assad regime can be traced back to a Bush administration which increasingly threatened Damascus over its policy on Israel.

  In April, WikiLeaks released a diplomatic cable showing the US has been actively funding the Syrian opposition since as early as 2005.

  The cable also revealed the US State Department has given as much as $6 million since 2006 to help a group of Syrian exiles operate a London-based satellite channel called Barada TV, Reuters reports.

  According to a top-ranking US diplomat, Damascus ”would undoubtedly view any US funds going to illegal political groups as tantamount to supporting regime change,” the agency says.

  Furthermore, Asia Times reports that the more recent training of Syrian activists has served the dual purpose of supporting “the armed, militarized insurrection – as well as peaceful pro-democracy protest movements.”

  It is this dual purpose that has both served to destabilize Syria internally while preparing the international court of opinion for a Libyan-style military intervention.
  https://www.rt.com/news/syrian-ngo-western-support-755/

  http://www.syriasolidaritymovement.org/human-rights-front-groups-humanitarian-interventionalists-warring-on-syria/

 5. Förutom Eva Bartlett – se rapportering från från Vanessa Beeley
  och om ”riktiga nyheter” från Aleppo:

  ”As the liberation of Aleppo has destroyed the mainstream media’s fake news ….. the MSMs purveyors are in a panic. While virtually none of them are actually on the ground in Syria, they have been strangely uniform in their ”reporting.”
  They all use the same tainted sources — US funded ”NGOs” like the ”White Helmets.”
  There are exceptions – See Vanessa Beeley reports:

  http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2016/december/15/getting-real-news-from-aleppo-with-vanessa-beeley/

 6. Vafalls!
  Nej nu trillar monokeln ur ögonhålan. Marscherar inte Skånska dagbladet i takt med Schibsted Media Group på Usraels och terroristernas sida mot demokratin i Syrien längre? Är det agenda-förändring på gång där borta i Washington inför presidentbytet månntro?

 7. U.S./UK Paid ”White Helmets” Help Blocking Water To 5 Million Thirsty Syrians

  The blockade of water from Wadi Barada to 5 million people in Damascus is taking an interesting turn. The U.S. and UK financed White Helmet organization seems to be directly involved in it. This increases the suspicion that the illegal blockade of water to civilians in Damascus is part of a organized campaign under U.S. command. The campaign is designed to block utilities to government held areas as revenge for the liberation of east Aleppo.

  The Syrian government is ready to send repair teams to rehabilitate the water flow to the millions of civilians in Damascus. But access to the site is denied and the Syrian army is now trying to push al-Qaeda and its allies away from it.
  http://www.moonofalabama.org/2017/01/usuk-paid-white-helmets-help-blocking-water-to-5-million-thirsty-syrians.html

 8. How the US Deliberately Destroyed Iraq’s Water Supply, And Now Syria…

  In regards to Iraq, Professor Thomas Nagy of George Washington University, D.C., revealed the existence of Defense Intelligence Agency documents “proving beyond a doubt that, contrary to the Geneva Convention, the U.S. government intentionally used sanctions against Iraq to degrade the country’s water supply after the Gulf War.

  The primary document, “Iraq Water Treatment Vulnerabilities,” is dated January 22, 1991. It spells out how sanctions will prevent Iraq from supplying clean water to its citizens.

  …in 2003, the U.S. invaded Iraq using the strategy of “rapid dominance” (more popularly known as “shock and awe”). The object of this strategy was to “paralyze” the enemy’s “will to carry on” through the disruption of “means of communication, transportation, food production, water supply, and other aspects of infrastructure.” One of the targets of the bombing campaign that led off the invasion was Iraq’s electrical grid. That directly impacted the country’s ability to process clean water.”
  http://www.globalresearch.ca/how-the-us-deliberately-destroyed-iraq-s-water-supply/31011