USA:s militäre överbefälhavare varnar: Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig


Massmedia rapporterar USA:s ÖB – Hillary Clintons Syrienpolitik innebär risk för världskrig
Ordföranden i den amerikanska Joint Chiefs of Staff marinkårsgeneralen Joseph Dunford varnade kongressen för att tillstyrka en flygförbudszon, en central del av Hillarys utrikespolitiska strategi för Syrien, då detta skulle kunna resultera i ett tredje världskrig.
Under vittnesmål inför senatens utskott för Armed Services förra veckan alarmerade General Dunford för att förändring som blir allt tydligare i Washington efter kollapsen av den vapenvila som förhandlades fram av USA och Ryssland i Syrien skulle kunna resultera i ett stort internationellt krig som han inte är beredd att förespråka.
Senator Roger Wicker (Republikan) frågade om Hillary Clintons förslag till en flygförbudszon i Syrien som svar på anklagelserna om att Ryssland och Syrien har intensifierat sin luftbombardemang av militanter i östra Aleppo sedan kollapsen av vapenvilan.
dunford
Men den amerikanska generalstabschefen menade att politiken var alltför hökaktig även för militära ledare, och sa att ”… att kontrollera luftrummet i Syrien skulle medföra krig mot Syrien och Ryssland. Det är en ganska grundläggande beslut som jag inte kommer att ta”.

Trots konsekvenserna har Hillary Clinton förespråkat en flygförbudszon under sin presidentkampanj alltsedan oktober 2015 bara några dagar efter Ryssland började en bombkampanj som syftade till att upprätthålla stabiliteten i den syriska regeringen.

”Jag skulle personligen förespråka en flygförbudszon och humanitära korridorer för att försöka stoppa blodbadet på marken och från luften, för att försöka att på något sätt göra en bedömning av vad som händer, för att försöka hejda flödet av flyktingar” sade Clinton i en intervju med NBC:s Bostonredaktion vid den tiden.
Den tidigare utrikesministern, som har en välkänd hökaktiga hållning i frågan om regimskifte i Syrien och frågor som rör Ryssland, har fortsatt att förespråka denna ståndpunkt som har vunnit stöd under de senaste veckorna bland amerikanska toppdiplomater.
Mer än 50 amerikanska diplomater krävde i juni i ett (ö)känt memo, att Obama-administrationen presenterar nya militära alternativ mot Assad, såsom genomförandet av en flygförbudszon, om inte en direkt attack mot landet.
Argumentet från diplomaterna är att situationen i Syrien kommer att fortsätta att utvecklas som nu utan direkta åtgärder av den amerikanska militären, ett olagligt argument om det genomförs ensidigt utan resolution i FN:s säkerhetsråd.
USA:s FN-ambassadör Samantha Power har presenterat det mycket kontroversiella argumentet ”rätt att skydda” och argumenterar att Rysslands invändningar mot en resolution bör ignoreras, eftersom de är en part i konflikten.
Kommentar: Är inte USA det? Rätten att skydda, right to protect (R2P) är ett synsätt som ska ge andra stater rätt att angripa en stat under förevändning att skydda. Argumentet används i samband med angreppet mot Libyen 2011, där NATO och andra (bl.a. Sverige) utvidgade en FN-resolution till att förstöra Libyen.
al-nusra
Ryssland har invänt att om Assad-regeringen faller kommer terroristgrupper, inklusive ISIL och al-Qaida-anslutna Fatah al-Sham Front (tidigare känt som Jabhat al-Nusra) sannolikt att fylla maktvakuum i Syrien och skapa en ännu större bas för internationell terrorism.

In English


Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Joseph Dunford warned Congress that the implementation of a No Fly Zone, a centerpiece of Hillary’s foreign policy strategy on Syria, would result in World War III.
During testimony before the Senate Committee on Armed Services last week General Joseph Dunford rang the alarm over a policy shift that is gaining more traction within the halls of Washington following the collapse of the ceasefire brokered by the United States and Russia in Syria saying that it could result in a major international war which he was not prepared to advocate on behalf of, Sputnik reported.
Senator Roger Wicker (R-MS) asked about Hillary Clinton’s proposal for a no fly zone in Syria in response to allegations that Russia and Syria have intensified their aerial bombardment of militant-held East Aleppo since the collapse of the ceasefire.
However, the US Chairman of the Joint Chiefs of Staff suggested that the policy was too hawkish even for military leaders, saying that ”…for US to control all of the airspace in Syria would require going to war against Syria and Russia. That is a pretty fundamental decision that certainly I’m not going to make”.
Despite the ramifications of the policy, Hillary Clinton has argued in favor of a no fly zone throughout her presidency starting in October 2015 just days after Russia began a bombing campaign aimed at maintaining the stability of the Syrian government.
”I personally would be advocating now for a no fly zone and humanitarian corridors to try to stop the carnage on the ground and from the air, to try to provide some way to take stock of what’s happening, to try to stem the flow of refugees,” said Clinton in an interview with NBC’s Boston affiliate at the time.
The former Secretary of State, who has a well-known hawkish position towards regime change and matters related to Russia, has continued to advocate this position which has gained traction in recent weeks among top US diplomats.
More than 50 US diplomats demanded in June, in a notorious dissent memo, that the Obama administration employ military options against Assad, such as the implementation of a no fly zone if not a direct attack against the country.
The argument from the diplomats is that the situation in Syria will continue to devolve without direct action by the US military, an argument of dubious legality if undertaken unilaterally without a UN Security Council resolution but which the US Ambassador to the UN Samantha Power has been laying the groundwork for under the controversial “right to protect” theory of international law arguing that Russia’s opposition to a resolution should be ignored because they are a party to the conflict.
Russia counters that if the Assad government falls then terrorist groups including ISIL and al-Qaeda-affiliated Fatah al-Sham Front (formerly known as al-Nusra Front) will likely fill the resulting power vacuum descending the country into an even greater harbor for international terrorism.

Några artiklar om Syrien.
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år


7 svar till “USA:s militäre överbefälhavare varnar: Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig”

  1. […] Risken för storkrig utgående från kriget i Syrien har ökat, då USA och dess allierade och terrorister pressas tillbaka. Den 2/10 publicerade jag en artikel där USA:s militäre ÖB general Dunford varnade för ökat inflytande av hökar och för Hillary Clintons Syrienpolitik. USA:s chefsmilitär varnar för Hillary Clintons Syrienpolitik […]