Den nya klimatrapporten pekar på socialismens nödvändighet


Idag kom den nya rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten
Den bekräftar att läget stadigt försämras, vilket jag rapporterat flera gånger tidigare. Det upphaussade Parisavtalet uttalade ett antal bra mål, men inga beslut fattades om åtgärder för att förverkliga dessa. Och inga sanktioner kan förstås ske då inga beslut fattats.

På DN Debatt diskuterar professor Göran Sundqvist rapporten. DN Debatt. ”Stora utmaningar för ny svensk regering i IPCC:s klimatrapport”. Han skriver inledningsvis ”IPCC:s nya klimatrapport bör vara ett givet underlag för de nu pågående regeringsförhandlingarna. Den samhällsomställning som krävs för att följa vägen mot en temperaturhöjning som understiger 2 grader är ­betydligt mer utmanande än att hantera invandring, försvarsbudget och kommande lågkonjunktur.”

Göran Sundqvist är professor i vetenskap- och teknikstudier, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och professor II, CICERO Center for International Climate Research, Oslo.

Han skriver ”Vi närmar oss dessa temperaturer i rask takt och Parisavtalets budskap är enkelt och tydligt: en omfattande samhällsomställning måste komma på plats. Som en viktig del av avtalet, och som stöd för den helt nödvändiga samhällsomställningen, ombads FN:s klimatpanel (IPCC) att presentera en specialrapport om nödvändiga åtgärder för att nå de högt uppställda målen. Efter närmare tre års arbete presenteras denna rapport i dag.

Vad krävs för att uppnå Parisavtalets tuffa krav: en global uppvärmning under 2 grader och helst inte över 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid? I dag, 8 oktober 2018, får vi forskningens svar i rapporten ”Global Warming of 1.5°C.” Summering av rapporten

Rapportens viktigaste budskap kan sammanfattas enligt följande.

• För att nå 1,5 grader krävs omfattande och snabba utsläppsminskningar i alla samhällssektorer.

• Alla vägar som leder till uppfyllandet av målet om 1,5 grader innefattar åtgärder på tre områden: 1) minskning av energibehovet i byggnader, industri och transport, och behovet av jordbruksprodukter; 2) minskning av utsläpp av växthusgaser från energitillförsel, markanvändning och jordbruk genom användande av lågutsläppsteknik och 3) bortförande av koldioxid från atmosfären.

• Det krävs livsstilsförändringar på alla nivåer i samhället, som leder till minskade behov av energitillförsel. Livsstilsförändringar kräver institutionella stödsystem.

• Att skjuta upp nödvändiga åtgärder innebär att målet om 1,5 grader inte kommer att nås.

Som medlem i FN står Sverige bakom klimatpanelens arbete. Den svenska regeringen har såväl beställt som godkänt resultaten från de rapporter som panelen publicerar. Hur kan då en kommande svensk regering inspireras av denna rapport? Hur kan den politiskt användas för att ställa om det svenska samhället i hållbar riktning?

Professor Sundqvists förslag till åtgärder.

1. Utsläppsminskningar i alla samhällssektorer är nödvändiga. Dessa minskningar kan inte klaras med tekniska lösningar. Enbart mer effektiv teknik och ersättande av fossila bränslen med biobränsle kommer varken att vara möjligt eller tillräckligt för att nå målen.
2. Ett demokratiskt samhälle innebär att lyssna på kunskap. I dag ges en tydlig möjlighet. Världens ledare har frågat och svaret är nu levererat.
3. Rapporten bör bli en självklar inspiration i de nu pågående regeringsförhandlingarna.

Kommentar.
Första punkten i summeringen av rapporten lyder ”Mänskliga aktiviteter bedöms ha orsakat en uppvärmning på cirka 1,0 ° C över preindustriella nivåer, med ett sannolikhetsintervall av 0,8 ° C till 1,2 ° C. Den globala uppvärmningen kommer sannolikt att nå 1,5 ° C mellan 2030 och 2052 om den fortsätter att öka på nuvarande nivå. ”
Jag menar att bedömningen i rapporten och av Göran Sundvqist i DN Debatt är riktig. Men erfarenheten och fakta visar att beslutsfattare inte kunnat göra tillräckligt alls i den nuvarande världe, eller mer specifikt inom ramen för vårt ekonomiska system kapitalismen.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.

Kommentar: Nödvändiga åtgärder går med all sannolikhet inte att genomföra under kapitalismen – av allt att döma. Vi behöver en slagsd emokratisk socialism så att produktionsmedlen hamnar under demokratiskt kontroll, vilket gör det möjligt med planerad ekonomi med nödvändiga åtgärder för att hindra klimatkatstrofen, mycket ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet. Har skrivit om detta gång efter annan. Här ett litet äldre inlägg. Kamp mot kapitalismen och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld nödvändigt!?

Kritik av kapitalismen.


Kapitalismen är inte grundat på optimalt samarbete utan på konkurrens mellan olika företag, där var och en strävar efter största möjliga vinst. Vidare på att en liten grupp, kapitalisterna, får vinst på andras arbete (utsugning) för att använda denna efter eget gottfinnande och inte för samhällets bästa. Konkurrens i sig kan vara sporrande, inte tu tal om detta. Men ett produktionssystem som baseras på vinstintresse, där en liten, liten minoritet fattar besluten med ingen eller begränsad insyn från folkmajoriteten är inte demokratiskt och inte heller optimalt då det gäller att på bästa sätt nyttja jorden begränsade resurser och låta alla få en rimlig del. Kapitalismen har inneburit kraftigt ökad produktion och produktivitet, men också världskrig, miljöförstöring, girighet, korruption och mutor för att få större marknader osv.
Dess svagheter är tydliga: (Flera siffror är inte de senaste, men helt relevanta).
-Närmare en miljard människor lever i stor fattigdom; FN-rapport nyligen
-De ekonomiska skillnaderna inom länder och mellan många länder har ökat. Forskning har visat att det finns ett tämligen starkt samband mellan graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land och nivån av ohälsa och sociala problem (Wilkinson & Pickett. Jämlikhetsanden. Se t.ex. min recension i Läkartidningen 2010, www.lakartidningen.se/arkiv).
– Boston Consulting Group har nyligen rapporterat att 0,1 % av jordens invånare kontrollerar mer än 20 % av tillgångarna på jorden;
-20 % av tillgångarna hos världens miljardärer skulle räcka till för att ge alla jordens invånare tillräckligt med mat, skolunderbyggnad och hälso- och sjukvård enligt vissa beräkningar (Toussaint & Millet. Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press, 2010);
På DN Debatt presenterar Robert Höglund, kommunikationschef för Oxfam i Sverige artikeln ”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”. … ”De 3,7 miljarder människor som utgör världens fattigaste hälft fick ingen ökning alls. Detta visar hjälporganisationen Oxfams nya rapport ”Reward work, not wealth” som vi publicerar i dag inför World economic forums möte i Davos. Under 2017 tjänade man inte främst pengar på arbete utan på att vara rik. Aldrig förr har världen sett en större ökning av dollarmiljardärer som förra året med en ny miljardär varannan dag. De blir dessutom allt rikare. Oxfams rapport visar att de 762 miljarder dollar som världens miljardärers förmögenheter ökade med mellan mars 2016 och mars 2017 (då Forbes miljardärslista publiceras) hade kunnat utrota den extrema fattigdomen sju gånger om.” DN DebattWorld Economic Forum – de rikas planering för en fortsatt orättvis värld

-Deras förmögenheter har främst skapats av andras arbete;
-Kapitalismen utgår inte från en analys av vilka behov som främst behöver tillgodoses.
I så fall skulle fattigdom, mat- och vattenbrist snabbt försvinna;
-Kapitalismen utmärks sedan 2-3 decennier av ökade ekonomiska klyftor och ökad arbetslöshet;
-Varor tillverkas medvetet för att ha begränsad livslängd;
-I en demokratisk planerad humanitär ekonomi skulle alla få arbeta;
-I stället för företagshemligheter och reklam av osäker kvalitet behövs samarbete (Hur många miljarder skulle sparas om läkemedelsbolagen delade på kunskap och forskning?)
-I stället för allt allvarligare och redan delvis irreversibel klimatförstöring behövs samarbete;
-I stället för ökad rustning (f.a USA har rustat kraftigt efter kalla krigets slut, svarar för närmare hälften av jordens militärutgifter, har 700 militärbaser och bedrivit angreppskrig i råvarurika Irak och Afghanistan. I USA, lever drygt 40 miljoner på matkuponger, och medianlönen har ej ökat sedan 1974 enligt statistik).

Största hindret för en verkligt demokratisk, ansvarsfull och humanitär ekonomi är dels vinstintressen hos en mycket liten grupp som kontrollerar och kontrolleras av kapitalismen och dels förkrossande ideologiskt försvar av dagens läge. Statens roll är här att slå vakt om den bestående ordningen, med våld om så behövs. Den demokrati som många tror är optimal är det inte alls – det djupt odemokratiska produktionssystemet lämnas utanför.
Största tillgången för att genomföra den nödvändiga genomgripande förändringen är samverkan mellan den stora majoriteten av människor på jorden baserad på ökad insikt och solidaritet. Klasskamp för ökad rättvisa.

Större insikt hos folket?


I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Förslag på några punkter för socialismen.


Troligen måste en omvälvning ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;

-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag uttalad rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).
Socialismisforever

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

Några artiklar om klimatet.
Jorden slår värmerekord
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet


35 svar till “Den nya klimatrapporten pekar på socialismens nödvändighet”

 1. IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

  IPCC består inte av världens främsta klimatforskare som samlat den bästa kunskapen. FN-organet IPCC består av politiker, politiska tjänstemän och så kallade ideella organisationer (med politiska agendor). De beställer den forskning de vill ha och sedan förhandlar de om vad de ska sprida för budskap om klimatet, vilken politik de anser att klimatet kräver. Det är klimatpolitiken som är hotet mot mänskligheten.

  UNFCCCs förra ordförande Christiana Figueres sade under sitt ordförandeskap att klimatalarmismen inte är till för att rädda Jorden från en klimatkatastrof, den är till för att avskaffa kapitalismen.
  NASAs förre chefsklimatolog, James Hansen, sa som svar på varför deras modeller inte ens kommer i närheten av korrekta prognoser när de matas med uppgifter ur verkligheten, där man kan kontrollera träffsäkerheten mot redan kända värden; att inom klimatvetenskapen jobbar de inte med verkligheten, de jobbar bara med modeller och teorier. Detta är uppenbarligen ett forskningsfält där ingenting är färdigt ännu.

  Flera ledande personer inom klimatalarmismen har uttryckt önskan om att göra avsteg från demokratiska och frihetliga principer för att tvinga världen till underkastelse. Dit hör förutom de ovan nämnda, Hans Joachim Schellnhuber, rådgivare till Angela Merkel, Al Gore, Ban Ki-moon, Anders Wijkman, Johan Rockström, Pär Holmgren, mfl.
  Det stora hotet mot hela mänskligheten och alla de samhällssystem vi byggt upp, oavsett hur bra eller dåliga de är, är just det att några anser sig ha rätt att med stöd av sin tro tvinga alla oss andra att efterkomma deras krav. Vi skeptiker anser det vara orimliga krav.

  • Vad menar du med ” frihetliga principer”? I Lund hade jag en student kompis på 60-talet som talade mycket om ”frihetlig socialism”. Kompisen läste aktivt tidningen Zenit som jag tror Göran Therborn stod bakom. Är det den frihetligen du menar?

   • Bertil Carman.. Socialism och konservatism är kollektivistiska ideologier som avskyr att folk gör som de själva vill. I deras idealvärld gör alla som centralkommittén, kyrkorådet eller by-äldsten bestämt.
    Människor med frihetliga ideal för individen är mycket svårare att övertyga om kollektivets förträfflighet. Det är endast i två fall man förmått marginalisera de frihetliga liberalerna.
    Det är när man lyckats få dem att överge individen för antingen den socialistiska gemenskapen (socialliberaler) eller i konservativ anda acceptera överordnade auktoriteter.

    • Inte. Socialism vill ge så många som möjligt möjlighet att folk får utveckla sig själva – under hänsyn till andra människor och klimatet bland annat. Vill ge ökad frihet, men ej på bekostnad av andra.

    • Du har helt och totalt fått allting om bakfoten, Korp! Den marxistiska socialismen innebär att arbetarklassens demokrati (d v s proletariatets diktatur) är att demokratin skall komma från den stora massan. Vi är inte borgare.
     https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h7

     Den national/socialistiska konservatismen som du talar om är ren fascism och nazism! OCH DETTA ÄR INTE SOCIALISM!
     På 20-30-talet ’kidnappade’ fascismen och nazismen ordet socialism – men det fascismen och nazismen förordade var totalt det motsatte än vad Marx och Engels menade.
     Överordnade auktoriteter är samma sak om överheten, d v s borgare. En av dessa nationalkonservativa överordnade auktoriteter var t ex Pinochet – som mördade tiotusentals socialister!
     Du skriver ’Människor med frihetliga ideal för individen är mycket svårare att övertyga om kollektivets förträfflighet’. Detta mening innebär att du har tagit ställning för den nationalkonservativa ideologin, det eftersom du pratar positivt om kollektivets förträfflighet och att människor ska acceptera överordnade auktoriteter.
     Och på tal om auktoriteter – röstade du inte på Putin i det ryska presidentvalet i våras?

     • Sansa dig något Kerstin Stigsson.. Det måste tydligen till en talesperson för Sveriges Kommunistiska Parti för att så totalt förvränga ord andemening i vad jag skrivit.
      Förtydligande.. Jag skrev negativt om kollektivets förträfflighet, vilket du talar så varmt för.
      För övrigt, hur fick du in Pinochet, Marx , Engels och Putin i sammanhanget?

      • Skriv tydligare då! Jag är nog inte den enda som möjligtvis missförstod dig.. Förträfflighet är förresten ett positivt ord, och använda ett positivt ord i en mening som du framställer i andemeningen som negativ är missvisande.
       Putin är konservativ – och auktoritär …

       Det är det jag försöker säga – den marxistiska vetenskapliga filosofin/ideologin är den totala motsatta till den nationalkonservativa ideologin. De har inget gemensamt.

       Och förresten – tillhör detta artikelns ämne? Det är inte för att jag inte vill diskutera med dig om detta – för det vill jag – men risken är att mina kommentarer inte publiceras.

    • ”Socialism och konservatism är kollektivistiska ideologier som avskyr att folk gör som de själva vill. I deras idealvärld gör alla som centralkommittén, kyrkorådet eller by-äldsten bestämt.”

     Korp.
     En viss mån av kollektivism, eller samhällsgemenskap, är absolut nödvändig i ett samhälle för att skapa ordning. Frihetliga samhällen leder ovillkorligen till anarki eftersom människan som flockdjur fordrar en ledare. Ledaren i modern tid är staten som numera är folkvald eller åtminstone ska vara det. Men politik är möjligheternas konst så begreppen blir tänjbara. Hur en kommunism som bl.a. förespråkas av Romelsjö och Stigsson har jag ingen aning om hur den skulle se ut. Bara blotta tanken är verklighetsfrämmande.

 2. Utanför den svenska ankdammen händer det saker.
  En gemensam rapport från Greenpeace, Sierra Club och CoalSwarm visar att Sydostasien blir det nya epicentret för kolproduktion. Asien står för 85 procent av den nya kolkraftutvecklingen i världens 20 största kolproducerande länder, med Kina som ledare för paketet. Men medan strängare restriktioner på inhemska kolanläggningar har införts av staten för att begränsa förorening, har Peking drivit utvecklingen av högeffektiva kolväxter med låga utsläpp i Sydostasien som en del av ”Belt and Road Initiative”.

  Efter stora satsningar på ”förnybar” el har man i Kina fått förnyat intresse för kolkraft. Orsakerna är flera. En är att landet har stora avstånd. För att ta vara på all energi från vindkraft, behöver man ledningar med en kapacitet som är c:a tre gånger den genomsnittliga effekten från möllorna. Med stora avstånd blir ekonomin orimlig. Om man bygger ledningar för ex.vis den dubbla medeleffekten istället för den tredubbla, måste c:a 25 % av energin dumpas. Då kommer ledningarnas kapacitet ändå att utnyttjas bara 10 % av tiden. För stora avstånd blir ekonomin helt enkelt omöjlig. En konsekvens är att Kina nu satsar på att utveckla en teknik för höggradig rening av utsläppen från kolkraftverk. Kinas problem med utsläppen har inte varit koldioxid utan mera varit smog i storstäderna orsakad av stoft och nitrösa gaser. På denna reningsteknik satsar man stort, för att exportera utrustning till andra länder och bygga kraftverk där. Planerna omfattar nu 1.600 anläggningar i 62 länder.
  https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2139667/new-coal-war-frontier-emerges-china-and-japan-compete-energy
  http://klimatsans.com/2018/04/08/1-600-kraftverk-for-kol-bygger-kina-i-62-lander/

  • Som Korp påpekar är detta ingen ”vetenskaplig rapport” om klimatet, utan en manipulerad statistisk modell byggd för att komma fram till de resultat beställarna önskar, dvs behov av mer statliga ingrepp och högre skatter. En ännu större andel av de arbetandes inkomster ska extraheras med illusionen om klimatskuld som bakgrund. Energiindustrin är med på noterna, den vill ha upp priserna.

   Bortsett från att ingenting behöver lagas, pekar absolut ingenting på att ”socialism” skulle laga någonting, tvärtom. Vill man grundligt förstöra samhället så är ”socialism” vägen att gå. Klimathysterin är bara en ny variant på ”nödvändigheten av socialism” sedan proletariatet svikit sin historiska mission, parti efter parti korrumperats och tredje världen gått kapitalismens väg.

   • Tvärtom. Rapporten är mot storföretagens strävan efter största möjliga vinst. Vissa av dem går emot dem. Och storföretagen har inte ställt om produktionen tillräckligt. Kapitalismen och de politiker som ”styr” i våra kapitalistiska länder har tydligt visat sin oförmåga att vidta nödvändiga åtgärder. Och inga av dem ställer upp på mitt förslag efter vad jag vet.

    • Fullständig desinformation. De nordamerikanska energimonopolen är mangrant med på den klimatalarmistiska båten, därför att de vill ha reglerad högprispolitik. Energimonopolen har lagt sina ägg i alla korgar samtidigt. De kräver högre pris per kilowatt-timme, dvs max avkastning, inte max output. Det är två olika saker, men det kan säkert vara obekant för socialismens tillskyndare.

     Däremot är nordamerikanska kolgruvearbetarna inte ombord, och valde Trump. Än en gång svek arbetarklassen socialingenjörerna, det ska de få betala dyrt för. Som vanligt, med andra ord.

     • Oberoende av vad energimon0pol (ej oljebolagen), och du, anser finns all anledning att ta fasta på alla viktiga fakta och bedömningar av nästa hela forskarsamhället år efter år.

 3. En del varnar for climate change och en del saeger att det ar alarmism. Sanningen kanske ligger mittimellan.
  Nagot somverkligen haender ar att 10:e december skriver Sverige under ett ramavtal som innebaer helt oppna graenser (vilket vi i praktiken har allaredan), forbud mot att formedla negativa nyheter om invandringen och invandrarna (vilket vi i praktiken har allaredan), diskrminering av de europeiska lokalbefolkningarna (vilket vi i praktiken har allaredan), utokad makt till diktaturen EU (vilket gladjer alla utom Sverigedemokrater).

 4. vi lever nu mitt i en utrotning av ett stort antal djur och insekter vilket kommer att fortgå i lång tid framåt både på land och hav bl. annat på grund av obalans i temperaturen, det största problemet som inte redovisas är upptiningen av permafrosten som släpper tonvis med metangas även om temperaturen skulle stanna på dagens nivå, som nu är eskalerar den obegränsat, vet experterna hur mycket och hur länge detta kommer att fortgå, finns det ett lantbruk om 50 år som kan trotsa översvämningar och torka ?

  • ervin.. Metan är visserligen en kraftfullare växthusgas än koldioxid, men finns i betydligt mindre mängd i atmosfären 1,85 ppm, (jämfört med koldioxid som ligger på över 400 ppm) och absorberar värmestrålning i ett par mycket smala delar av spektrum, där vattenånga och koldioxid redan absorberar effektivt.
   Även metan har en logaritmisk växthuseffekt , som således snabbt avtar med ökande halter. Inte ens en sexdubbling ger mer än drygt en halv grads temperaturökning (i laboratoriemiljö). Livslängden är också kort, eftersom metan är mycket mera reaktivt än koldioxid – i den mån det inte absorberas av växter och mikroorganismer så oxideras det så snart det stöter på syre och omvandlas till vatten och – koldioxid.

   De risker som framförts med metan är främst kopplade till de enorma reservoarer som finns i frusen form, dels i permafrosten i tundran och dels i sediment i haven. Om stora mängder av denna naturliga metangas på kort tid skulle frigöras till atmosfären skulle det, påstår man, medföra en katastrofal global uppvärmning.
   Det är ett tacksamt skräckscenario, men inte särskilt sannolikt. Inte ens i de värsta officiella scenarierna skulle metan frigöras så snabbt från dessa naturliga källor att det inte hann absorberas och brytas ner innan det fick någon betydande effekt.
   Det mesta talar för att uppvärmningen hittills sedan 1800-talet varit mild och en del av ett cykliskt klimatmönster, och det finns goda skäl att förvänta sig att den snart blir svalare igen.

   • Exakt. I verkligheten står vi inför cykliskt återkommande istider, som pågår fyra gånger längre än pauserna av upptining, varav mänskligheten upplevt en enda. Det finns en marginell liten möjlighet att vi skjuter nästa istid framför oss en smula med vår fossilförbränning, men det vet ingen något om. All skrämselpropagandan a la Rockström är fullständigt grundlös.

    Det ”forskarsamhälle” som hänvisas till är till 97% inte fysiker och inte experter på vare sig atmosfär eller någonting relaterat. En enda atmosfärsexpert vet mer än tiotusen Rockströmagronomer, det räcker alltså med en ämnesexpert som Dr Spencer som förkastar AGW-hypoteserna för att detronisera tiotusen klimattroende Rockström-charlataner. Klimat är vetenskap, men klimatalarmismen är politik. En riktig vetenskapsman kan ha rätt mot tiotusen feltänkande Rockströmmar. Majoriteten har inte automatiskt rätt. Bara det faktum att det är omöjligt att diskutera klimatalarmism utan att påföras skällsordet ”klimatförnekare” pekar i religiös riktning. I massmedia förekommer ingen debatt, massmedia sprider Rockströms myter och kväver all debatt.

    Läs detta istället för att tro;
    http://www.drroyspencer.com/global-warming-natural-or-manmade/

    Man kan inte helt förkasta marginell mänsklig påverkan, de är vad en majoritet skrivit under på. Det verkar rimligt, men det presenteras som om 97% skriver under på katastrofteorierna. Så är inte fallet.

     • Istid återkommer med 100 procents säkerhet, beror på variation i två kända variabler; jordbanans vandring mellan mer eliptisk och mer cirkulär rörelse runt solen och jordaxelns variation i lutning mellan 22 och 23 grader. Klimatet beror nästan uteslutande på solens aktivitet och jordens avstånd till solen, vilket är självklart, om man tänker efter. Att förändringar från 0,3 till 0,4 promille av en sekundär växthusgas skulle driva större delen av en nästan obefintlig temperaturförändring är också en självklar invändning, att den inte diskuteras i massmedia är groteskt.

      Public Broadcastingkanalen PBS Space Time har en kort naturvetenskaplig sammanfattning om istid och planetbana välgörande fri från politiskt nonsens här; https://www.youtube.com/watch?v=ztninkgZ0ws&t=8s

 5. Det verkar som om 97% konsensus, utan bevis, är den nya vissheten. Vi har i åratal hört det till leda i klimatdebatten. Där har IPCC riggat en enkät bland ett antal forskare (som man lättvindigt kallar klimatforskare) och fått resultatet att 97% instämmer i att ökad koldioxidhalt i atmosfären riskerar skapa en katastrofal utveckling på Jorden. Men den som läser frågorna inser att de inte är ställda med vetenskaplig stringens för att utröna skillnader i tolkning av vetenskaplig insikt. Tvärtom, frågorna är formulerade för att alltid få samma svar, konsensus.
  Det sägs att 97% av världens klimatforskare är överens om att det pågår en allvarlig klimatförändring som hotar livet på jorden. Och att det är människan som orsakat detta klimathot genom att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären.
  För de flesta människor som inte studerat klimatvetenskap har det avgörande betydelse om 97% av alla forskare är överens om något. Vi tar för givet att det är sant eftersom det står i tidningarna, och upprepas av massmedia, politiker och ”forskare” hela tiden.
  Att människan i åtminstone någon utsträckning påverkar klimatet med sina utsläpp av växthusgaser kan i princip alla skeptiker också hålla med om. Det är inte klimathotet det handlar om.
  Alla seriösa forskare, även skeptiker, är eniga om att jordens medeltemperatur har stigit med 0,7 grader de senaste 150 åren.
  Det som verkligen är anmärkningsvärt är att så många människor, journalister, politiker och forskare helt okritiskt accepterat att 97% av alla forskare är överens om vad FN:s klimatpanel påstår utan att granska källorna. Men den blev snart en ”omhuldad” teori, som gav medvind åt miljöorganisationer och en viss politisk agenda, inte bara miljöpartiernas utan också vänsterns, globalisternas och till slut alla partier som vill räknas.

  Här handlar det om drivkrafter med rötter i vänster- och miljörörelserna, som är antikapitalistiska och anti-industriella. Inom miljörörelsen finns en starkt romantiserad bild av naturen som ett harmoniskt idealtillstånd som människan i så stor utsträckning som möjligt ska lämna orörd, och som hotas av människans industrialism och kapitalistiska girighet. Klimathotet har blivit miljörörelsens bräckjärn mot allt detta och för en samhällsutveckling ”i harmoni” med naturen.
  Den gamla vänsterrörelsen hade naturligtvis sina egna skäl att vara emot kapitalismen, och sögs i stor utsträckning upp av just miljörörelsen. Men det finns även krassa skäl för människor att fortsätta saluföra klimathotet. Al Gore har blivit multimiljonär, nobelpristagare och Oscarsvinnare. Och miljörörelsen lever på att det finns miljöhot, ju allvarligare desto bättre. Det är det som gör att medlemmar strömmar till och att organisationerna får inflytande och prestige. Även medierna har allt att vinna på en hotande miljökatastrof.

 6. Klimathotet är ett starkt argument för att öka statens makt och kontroll, nationellt och globalt, och driva världens utveckling i en viss ideologisk riktning. FN:s klimatpanel är från början inte ett vetenskapligt projekt, utan politiskt. Syftet var att hitta (konstruera) bevis för att människan är orsak till en hotande klimatförändring, inte att undersöka saken förutsättningslöst.
  Forskare har mycket att vinna på att överdriva exempelvis miljöhot. Enorma summor pengar har strömmat till klimatforskningen, och idag är det nästan omöjligt att få forskningsanslag om man inte på något sätt relaterar sina projekt till klimathotet. Undra på att det blir många vetenskapliga artiklar i träffbilden när man söker på begrepp som knyter an till klimathotet.
  För de enskilda forskarna handlar det kanske inte om stora pengar, men likväl om forskningsanslag, levebröd och karriär. ”Follow the money” brukar man säga, och många undrar just vem som kan tjäna pengar på att propagera för en hotande katastrof.
  Det är mycket kostsamt för skattebetalarna: Inte minst har också de 150 länder i FN som kallas U-länder, bland annat Kina och Indien, mycket att vinna på klimatavtalen – med all rätt enligt dem som anser att ”Västvärlden” har en kolonial skuld att betala (inte minst Barack Obama, se hans självbiografi Dreams from my father). Miljarder dollar flödar från USA och Europa till dessa länder, samtidigt som de är undantagna från kraven på minskad användning av fossila bränslen (vilket givetvis i sig är utmärkt). Om detta är bra eller dåligt är kanske mest en ideologisk fråga, men det ger ytterligare en pusselbit till frågan om vad som driver FN:s klimatpanel.
  Därtill bör naturligtvis även uppmärksammas att Margaret Thatcher var en av de starkaste pådrivarna för bildandet av FN:s klimatpanel, helt enkelt för att hon på så sätt ville ge kärnkraften medvind, för att hon ville frigöra Storbritannien från beroendet av kol – inte minst, från de bångstyriga kolgruvearbetarna och deras envisa strejker under fackföreningsledaren Arthur Scargill – och arabisk olja. Alla dessa olika faktorer, i kombination med de psykologiska effekterna hos folkmassorna inför hotet om en annalkande katastrof, samverkar till att skapa en accelererande hysteri, där avvikande röster inte kan tolereras, och där hela samhällen fattar irrationella beslut som i sig själva hotar både demokratin, miljön och civilisationen som vi känner den.

  • Klimathotet behövs inte ”för att öka statens makt och kontroll, nationellt och globalt, och driva världens utveckling i en viss ideologisk riktning. ” Detta har skett sedan decennier under hänvisning till ”TINA” (There is no alternative to capitalism), världsläget, hotet från Ryssland, Iran, ekonomiska kriser etc.

   Forskningsmedel skulle sannolikt vara ännu större om det fanns större oklarhet och oenighet bland forskarna. Man skulle då hävda att det behövs mer pengar för att forska på olika klimatfrågor.

  • Korp.
   Att Al Gore har blivit multimiljonär säger naturligtvis inget om klimatet och det otroliga påståendet att 97% av alla klimatforskare är simpla bedragare som har konstruerat fakta bara för att tjäna pengar behöver du verkligen bevisa. Jag ser dock inga bevis. Det enda jag ser är den typ av SD propaganda som man kan hitta på Lars Berns blogg.

   Sedan är det en direkt självmotsägelse att diverse nyliberaler skulle skapa en organisation för att ”öka statens makt och kontroll”. Inte ens Bern håller med om det. Han hävdar istället att klimathotet används som ett sätt att underminera enskilda staters makt.

   Om ”Follow the money” var det som gällde så borde man väl snarare gå dom globala oljekartellerna till mötes och bli klimatskeptiker, som Lars Bern.

   Jag kan inte se något annat än att klimathotet med största sannolikhet är verkligt och att vi måste fatta beslut utifrån den forskning som det är sådan stor enighet kring. Allt annat är irrationellt.

   • Miljö-Klimatmaffian och Socialistiska/Kommunistiska globalister har satt sig själva i en politisk rävsax och inkasserar tillsammans med IPCC oändligt med finansiella resurser av skattepengar till politisk propaganda, med hjälp av myndigheter, media, akademierna, kyrkan, företag som hoppat på klimat-tåget, samt hundratals frivilligorganisationer och aktionsgrupper, som alla lever på offentligt stöd.
    De skrämmer med katastrofer, vilket de konstaterat ger mera bidrag både från allmänheten och från politiker. Katastrofer som endera är inbillade eller naturliga utan något som helst beroende av koldioxid

    • Korp.
     Och, ju mindre man vet desto tvärsäkrare är man!
     ”Miljö-Klimatmaffian” antar jag är dom seriösa forskare runt hela vår värld som varnar för det hot dom ser.
     ”Socialistiska/Kommunistiska globalister” ha ha, det är inte lätt att hålla sig för skratt när man läser dina inlägg. Världen hade onekligen behövt sådana människor, men dom finns knappt längre. K-märkta är dom nästan.
     Globalister finns, men det är dom som fördärvar miljön och klimatet och dom är dessutom raka motsatsen till socialister och kommunister. Total förvirring där korpen.

     Dom som skrämmer med katastrofer är högerpopulisterna, som sprider lögnen att hela västvärlden håller på att bli ett muslimskt kalifat. Klimathotet skrämmer visserligen också, men det är vetenskapligt underbyggt och ingen politisk bluff, som hotet från invandrarna.

     Om du har vetenskapliga belägg för dina tvärsäkra uttalanden om klimatet så föreslår jag att du publicerar dom, gärna i någon ansedd vetenskaplig tidskrift.

 7. Jag har svårt att se hur socialismen skulle vara ett räddande system. Mig veterligen finns det inget socialistiskt land som varit ledande inom miljövård. Korrigera mig gärna

  • Nej, det finns det nog inte. Vi lever tyvärr i en global miljö väld, där vad ett land beslutar om kan bli konsekvenser för ett annat land, t ex Kuba.
   Men det som socialism menas är att dom fattiga, arbetarklassen, de som står längst ner på klasslistan, ska ha industrier, affärer, jordbruk. Dessa fattiga arbetarklassen bor och lever i de områden som dessa arbeten finns. De dricker vattnet som rinner längs med fabriken eller jordbruket. De vill inte att vattnet ska bli förgiftat av det jordbruk som de är delägare i.
   I den kapitalistiska ideologin som är baserad på konkurrens så tvingas enskilda jordbrukare använda mycket gifter i konkurrensen mellan andra jordbruk, enbart för att kunna producera så mycket och så billigt som det är möjligt.
   Oftast lever den stora fabriksägaren inte där fabriken finns till. Hen kanske t o m lever i ett annat land. Denna fabriksägaren har inga bekymmer om att hen förgiftar vattnet för fabriksägarens arbetare. Se t ex Lundin Oil, och Carl Bildt. Eller metoden fracking.
   Men om denna fabriksägare hade varit tvungen att dricka av det vattnet som arbetarna dricker, bott och levt i området och sett hur hens barn hade blivit sjuka eller hur han själv hade blivit sjuk, hade det kanske blivit andra ljud i skällan.

 8. Detta är döden för dom lata storkapitalisterna och aktieägarna, men en frihet för dom enskilda arbetarna, ju mer dom arbetar ju mer tjänar dom, är du lat överlever du , är du en arbetsmyra höjer du din standard utan att berika kapitalister och andra drönare. ber om ursäkt https://www.iied.org/farming-future-cubas-food-transformation Ingen svälter på cuba. Hur många bor på gatan och tigger i USA ”världens största demokrati”.

 9. Case closed. Anders R har ju helt rätt i rubriken till det här inlägget. Det är genom ”klimathotet” kommunismen kan genomföras. Eskatologin fri att användas i en sekulariserad stat. Gud blir kommunismen och det akademiska avantgardet Messias, frälsningen och den rätta vägen.

  Varsågod och läs hur det kommer att bli och välkommen in i kommunismen. Det hållbara framtidssamhället där vi konsumerar mindre, arbetar mindre men njuter mer av kultur och natur. Välfärdsstaten med omtanke. Kuba var en tidig modell och nu kan USA:s sanktioner brinna i helvetets lågor. Med hjälp av FN:s överenskommelser om klimat blir hela världen solidariserat i det hållbara framtidssamhället.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kan-vi-komma-att-leva-i-framtiden-om-vi-sadlar-om-for-klimatet

 10. För ett par hundra år sen fanns en präst vid namn Thomas Malthus, hans irrläror om permanent och oundviklig fattigdom finns fortfarande i bagaget hos teknikfientliga reaktionärer. Malthusianism är en avart på kristendom, tankegodset finns i vår ideologiska bottensats. Men det finns inte nödvändigtvis hos afrikaner och asiater för att det finns hos oss.

  Större delen av jordens befolkning hoppas på ett överflödssamhälle av västlig typ. Om någon försöker hindra dem, fotvandrar eller paddlar de till oss. Det är inte vårt fel att andra är fattiga, fattigdom är den naturliga utgångdpunkten för den som inte jobbat ihop något, men att försöka skrämma afrikaner och asiater med koldioxid efter att själva ha industrialiserat sig med kolkraft kommer inte att tas väl emot. Mycket riktigt struntar kineserna i vårt klimatbjäbb, de ser det som vårt mentala problem, alternativt en av våra krigslister för att kontrollera dem. Större delen av kolkraften finns nu i Asien, oberoende av våra klimatprästers påstädda välvilja.

  Idén att vi ska ”spara” energi, dvs göra den dyr, så att låginkomsttagare tvingas använda mer av lönen till att värma sig, är fundamentalt reaktionär och bakåtsträvande. Om August Palm hört resonemangen, hade han instinktivt vetat i vems intresse det utvecklats. Det är lustigt att de som framställer sig som Palms arvtagare har såna svårigheter med att identifiera intressen hos individer förenade av omständigheter.

  Kan det bero på att de inte alls är hans arvtagare, utan usuperat positionen?
  Kan de utgöra en nomenklatura i motsättning till dem de säger sig företräda?
  Kan de tänkas sprida tankegods avsett att förvilla och demoralisera?
  Tror de själva på sina utsagor, givet flygbenägenhet och bilinnehav?
  Anpassar de sin egen lön till nivåer hos dem de tvingar på sparsamhet?

  Ekvationen ser lite lustig ut. Eller ska fattiga vara nöjda med sin fattigdom, i förvissning om ”klimatet” ?