God Jul – låt oss arbeta för en bättre värld


Idag är det julafton en av årets lyckligaste dagar för många människor på jorden som firar denna högtid. Själv har jag haft förmånen av bra julaftnar i alla år, även då jag var ung jourläkare på Falu lasarett julaftonen 1973. Det var en varm och trevlig stämning bland oss som var i arbete på akuten. Större delen av detta inlägg skrevs för länge sedan, men jag tycker det fortfarande är aktuellt. Tankeväckande är Stefan Einhorns inlägg ”Ge tills du dövar samvetet och ge sedan ännu mer” på DN Debatt julafton 2013, vilket kort berörs nedan. Att ge till behövande medmänniskor, som tiggare på trottoaren, är dock en självklarhet. ”Det är saligare att giva än att taga”.
DN:s ledare idag påminner oss om att vår stora författare Astrid Lindgren sade ”Själv känner jag mig som socialist”.. DN skriver ”I sitt skrivande, liksom i tidens debatter, hittade Astrid Lindgren med stor precision den svagare parten och ställde sig tätt intill. Det är ett perspektiv som ofta ger hennes berättelser sälta. Någon rätt igenom harmlös sagotant var hon inte. Det präglade också hennes engage­mang. Hon solidariserade sig med Lasermannens offer, tog stark ställning mot främlingsfientlighet och ömmade inte minst för de kurdiska familjerna Sincari..” Liksom andra socialister och Jesus, eller hur?

Inte alla vänsterbloggare är intresserade av religion, men jag är det. Inom kristendomen, som jag föddes in i är julen en religiös högtid som firas till minnet av Jesus födelse. Oändligt mycket har skrivits om Jesus, som väl tillsammans med Muhammed, Buddha, Aristoteles, Platon, Konfucius, Isac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, och Karl Marx, är en av dem som påverkat mänskligheten mest.

Jesus
Boken ”Upprorsmakaren – Berättelsen om hur Jesus från Nasaret blev Jesus Kristus” av den mycket meriterad religionshistorikern Reza Aslan slog ned som en bomb bland religiöst intresserade för ett par år sedan. Se blogginlägget ”Jesus Josefsson – en stor revolutionär” 8/6.
Jesus var småfolkets man. I en känd scen drev han ut månglare ur templet och han var i opposition till de skriftlärda som var en grupp i maktens tjänst vars insatser skulle hålla folket i schack. Han tog ställning för den fattiga änkans skärv, fäste uppmärksamhet på medmänskligheten hos den barmhärtiga samariten och tog till sig en kvinna med ganska ”tvivelaktigt” anseende. ”I takt med att Jesus förkunnelse blev mer påträngande och konfrontatorisk röjde han i ord och handling alltmer en djup fientlighet mot översteprästen och det judiska religiösa etablissemanget.” Att han såg sig som Människosonen var var inte unikt för tiden efter vad jag förstått efter läsning av böcker av Jonas Gardell och Lena Einhorn.
Sista kapitlet Reza Aslans bok handlar om Jesus broder ”Jakob den rättfärdige” För de första Jesus-trogna var Jakob den store auktoriteten. Han stenades till döds, dömd av en av översteprästerna Hannas. De 300 första åren av kristen och judisk tradition tydligt visar Jakobs ledande roll.

Varför är Jakob ”biskoparnas biskop” i den tidiga kyrkan
närmast utraderad i Nya Testamentet (NT) och marginaliserad till förmån för Paulus?

I Jakobs brev framträder hård kritik av de rika ”Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er”….”ert guld och silver rostar och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld”.. ”den rike skall vissna bort mitt i all sin strävan”. Reza Aslan skriver ”Jakobs glödande dom över de rika kan vara förklaringen till att han drog på sig vreden från den snikne översteprästen Hannas vars far hade försökt att utarma byprästerna genom att stjäla deras tionden.” Jakobs brev avspeglar Jesus ord inom olika områden. Jakob förkastar Paulus idé att enbart tron ger frälsning. I polemik hävdade Jakob ”Liksom en kropp utan livsande är död så är tron utan gärningar död” (Jakob 2:26).
Jesus med gevär images1PAO0N5V

Kyrkomötet i Nicea år 325.
Detta avgörande möte med 2000 romerska biskopar pågick i månader i Nicea i Turkiet och inleddes av den mäktige kejsar Konstatin i Rom. Biskoparna skulle inte få resa hem förrän de löst frågan om Jesus natur (vis människa eller Guds son?) och hans förhållande till Gud. Stor oenighet hade hela tiden rått om detta efter Jesus död. Efter upprörda diskussioner enades man om att Jesus var Gus verklige son och av samma väsen som Gud. Tron på detta och på den Helige Ande blev det centrala i den niceanska trosbekännelsen, en stor seger för Paulus syn. Banden till Jerusalem, lagen och gärningarna var kapade.

I stället för klasskamp mot de rika och ett slags socialistiskt samhälle fick man fick en ny religion som också stöddes av kejsaren och som inte kritiserade de rika, som Jesus och Jakob hade gjort. Är det någon som associerar till reformismens framväxt inom den marxistiska socialdemokratin i slutet av 1800-talet?

Lass Berg menar i boken ”Skymningssång i Kalahari – hur människan bytte tillvaro” att det finns grundläggande förhållningssätt som de allra flesta föds med, i alla kulturer, i alla tider, och som är väl sammanfattat i de stora världsreligionerna. Det är centrala mänskliga erfarenheter.
”Ingen av er är troende förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv” (Islam);
”Det du inte vill att människor ska göra mot dig, det skall du inte heller göra mot dem” (Judendom).
”Skada inte andra med sådant som skulle skada dig själv” (Buddhism).
”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Kristendom) (a.a., sid 60).
Astrid Lindgren

Forskning har visat att handlingen att ge något åt någon ofta medför större lycka, större självtillfredsställelse än då man får något från någon. Man har funnit ungefär samma förändringar i hjärnans belöningssystem av osjälviska handlingar som av annat som ger tillfredsställelse, alltifrån sex till fysisk träning, god mat och fina naturupplevelser. Detta har bekräftats vetenskapligt, bl.a. i ett experiment av professor Martin Ingvar och medarbetare på Karolinska Institutet. Detta var temat i Stefan Einhorns debattartikel i DN. Stefan Einhorns inställning om ökad givmildhet, tolerans och förståelse är tilltalande, men han saknar enligt min mening anknytning till dagens ekonomiska system, klasser och socioekonomiska förhållanden.

Kan någon se ett samband mellan kapitalism och jul? Vem tjänar extra på människors osjälviskhet med jultomten som symbol?

Men religionen har trots sitt budskap om medkänsla och solidaritet också varit en källa till krig och olyckor, till korstågen, wahhabistiska krigare, och inkvisitionen och till att förneka, förfölja och försena spridning av forskning. Den har använts av de härskande i årtusenden för att förtrycka folket och de fattiga. Jesus kända uttalande ”Om någon slår dig på ena kinden så vänd den andra till” manar till att utstå förtryck och orättvisor – men å andra sidan drev han ut månglarna ur templet. Skedde detta verkligen utan våld?
Bush imagesCA1K6D8G
Karl Marx’ karakteristik ”Religion är opium för folket” är då högst förståelig och väl underbyggd. Lyckan var inte att finna på jorden, men kunde erövras i himmelriket genom att acceptera den egna ofta eländiga, orättvisa tillvaron. Detta står inte i motsättning till att enskilda människor och enskilda präster inspirerats av Jesus till ett slags socialistiskt synsätt (Oskar Romero, ”Gösta Berling”, t.ex.). Många har också inspirerats till medmänsklighet och goda gärningar av relgion, många andra av andra skäl, men religion har också lett till intolerans, skenhelighet etc.

** Och vi ser idag hur president Erdogan i AKP, ett parti med religiösa förtecken köper olja av ISIS som påstår att deras rörelse äär den enda rätta religiösa som finns

I sin utmärkta bok försöker Lasse Berg sammanfatta forskningen om människans ursprung och ”väsen”. Forskarna menar, bl.a. på basis av utgrävningsfynd och studier av fossil att relationer mellan de tidiga människorna inte främst karakteriserades av aggression utan av samarbete. Man bar mat till varandra, män och kvinnor hjälptes åt med ungars försörjning och överlevnad. Våra förfäder levde i parförhållanden i motsats till aporna. Det är sannolikt att samarbetsförmågan var en viktig faktor i det tidiga människosläktets kamp för tillvaron för att nu uttrycka sig a la Darwin, att det var ett selektionstryck (genetisk och kanske socialt via epigenetiska effekter) som gynnade överlevnandet för de som kunde samarbeta.

I sin likaledes utmärkta bok ”Den solidariska genen : anteckningar om klass, utopi och människans natur” gör Göran Greider en smått imponerande genomgång av den vetenskapliga litteraturen kring frågan om ”människans väsen”Hierarkier, klasser och Karl Marx När människan sedan började bruka jorden – av avgörande betydelse – för människosläktets framväxt uppkom sociala och ekonomiska skillnader. Hierarkier, beskattning och byråkrati blev nya inslag, liksom i ökad utsträckning strider och krig om tillgångarna. Karl Marx menade att klasskampen var en röd tråd i människosläktets historia, ett mycket känt synsätt som det finns omfattande empiriskt stöd för. Han menade att människans vara (värderingar etc.) främst bestämdes av det samhälle man fanns i.

Kapitalismen motverkar samarbete
Det helt dominerande produktionssättet, kapitalismen, är inte grundat på samarbete. Kapitalismen är snarare grundad på konkurrens mellan olika företag, där var och en strävar efter största möjliga vinst. Vidare på att en liten grupp, kapitalisterna, får vinst på andras arbete (utsugning) för att använda denna efter eget gottfinnande och inte för samhällets bästa. Konkurrens i sig kan vara sporrande, inte tu tal om detta. Men ett produktionssystem som baseras på vinstintresse, där en liten, liten minoritet fattar besluten med ingen eller begränsad insyn från folkmajoriteten är inte demokratiskt och inte heller optimalt då det gäller att på bästa sätt nyttja jorden begränsade resurser och låta alla få en rimlig del. Kapitalismen har inneburit kraftigt ökad produktion och produktivitet, men dess svagheter är tydliga:

-33 % av jordens befolkning lever i stor fattigdom (FN, 2011);-De ekonomiska skillnaderna inom länder och mellan många länder har ökat. Forskning har visat att det finns ett tämligen starkt samband mellan graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land och nivån av ohälsa och sociala problem (Wilkinson & Pickett. Jämlikhetsanden. Se t.ex. min recension i Läkartidningen 2010, www.lakartidningen.se/arkiv).
Boston Consulting Group har rapporterat att 0,1 % av jordens invånare kontrollerar mer än 20 % av tillgångarna på jorden;
-Tre personer i USA har lika stora tillgångar som de fattigaste 50 % (C:a 160 000 000 personer).
-20 % av tillgångarna hos världens miljardärer skulle räcka till för att ge alla jordens invånare tillräckligt med mat, skolunderbyggnad och hälso- och sjukvård enligt vissa beräkningar (Toussaint & Millet. Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press, 2010);
-Deras förmögenheter har främst skapats av andras arbete;
-Kapitalismen utgår inte från en analys av vilka behov som främst behöver tillgodoses. I så fall skulle fattigdom, mat- och vattenbrist snabbt försvinna;
-I en demokratisk planerad humanitär ekonomi skulle alla få arbeta;
-I stället för företagshemligheter och reklam av osäker kvalitet behövs samarbete (Hur många miljarder skulle sparas om läkemedelsbolagen delade på kunskap och forskning?)
-I stället för allt allvarligare och redan delvis irreversibel klimatförstöring behövs samarbete;
-I stället för ökad rustning (f.a USA har rustat kraftigt efter kalla krigets slut, svarar för närmare hälften av jordens militärutgifter, har 700 militärbaser och bedrivit angreppskrig i råvarurika Irak och Afghanistan. I USA, lever drygt 40 miljoner på matkuponger, och medianlönen har ej ökat sedan 1974 enligt statistik).

Största hindret för en verkligt demokratisk, ansvarsfull och humanitär ekonomi är dels vinstintressen hos en mycket liten grupp som kontrollerar och kontrolleras av kapitalismen och dels förkrossande ideologiskt försvar av dagens läge.

Största tillgången för att genomföra den nödvändiga genomgripande förändringen är samverkan mellan den stora majoriteten av människor på jorden baserad på ökad insikt och solidaritet. Klasskamp för ökad rättvisa.

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling och genetik.

God Jul och Gott Nytt År till Dig som besökt denna site – och till andra

intressant.se jinge människan, , , , , , , ,


DN Debatt 24/12 2013DN:s ledare Julafton 2014 SvD 24/12 Apostlagärningarna – blogg Aletheia -blogg Humanistbloggen Fotolasses blogg Röda Malmö Knut Lindelöf DN Debatt 24/12 Bloggaren Peter Linden BBC-undersökningCleveland LeaderSKP-blogg Anders Svenssons bloggDN 23/12 Karin BojsDN 10/2 2012 DN 4/10 2012 DN 23/8 2012
Nina Björkn DN 19/9 2012SVD 2/5 2012Expressen Aftonbladet 7/8 2012 DN1 2011 DN2 2012 DN3 2011 SVD1 2011 SVD 2011


26 svar till “God Jul – låt oss arbeta för en bättre värld”

 1. Jesus drev bort bankirvampyrer på sin tid – Markus 11:15-19
  Det vi behöver är en som rensar det globala bankirvampyr templet i vår tid.

  • Tack för intressant läsning och upplysning detta år, Anders, och alla andra duktiga kommentatorer. Får jag säga det själv så var just denna kommentar här om Jesus en av de kortaste men träffsäkraste.

   Jesus var en verklig revolutionär, visserligen en kättare mot judendomens bild av Gud, Demiurgen. Jesus, i ljuset av den tid han levde i, var en mycket intelligent man som lät sig guidas genom meditation och medkänsla.

   Kanske är min idé om Jesus, för mig själv, såsom vetenskapligt lagd ateist, färgad av min egen tro, baserad på evidens, när jag anser att Jesus själv var en utmärkt början på det korrekta mänskligt fria och vetenskapliga tänkandet som inkluderade medkänslan, den äkta kärleken till vår nästa oh därmed bort från sekteristisk/ideologisk psykopati.

   Lugnet i kontemplationen läker sinnet, förlåter misstagen, föder medkänslan och utan medkänslan kan man inte fatta förnuftiga beslut, men se upp! Det som vid första anblicken kan framstå som medkänsla är inte alltid det, men är ofta planterat av onda krafter.

   För att kunna skapa emotionellt korrekta beslut på lång sikt, som leder till fred och välstånd för alla, så måste man tänka rätt i flera led, d.v.s. utnyttja sin intelligens optimalt.

   …och som en belöning, till er alla här nu en en tragikomisk politisk satir i form av en bild och en dikt. God Jul.

 2. Michael Moore – Det finns hopp.

  ”Michael Moore has done thinking Americans a great service by opening several fascinating windows on the world. One of his most accomplished and entertaining films, “Where to Invade Next” is rich in ideas that deserve to be discussed by liberals, conservatives and everyone else on the political spectrum in the upcoming election year. Optimistic and affirmative, it rests on one challenging but invaluable idea: we can do better.”
  God Jul.

  http://www.rogerebert.com/reviews/where-to-invade-next-2015

  http://therealnews.com/t2/component/hwdvideoshare/viewvideo/80057

 3. Ä N T L I G E N – 2016 S K E R D E T
  Ingen kan förstå det – mänskligheten är snart befriad från Wall Streets terror – en ny värld föds.

  VISSELBLÅSARNA KOMMER SNART ATT STÖTA I SINA BASUNER – EN EFTER EN.
  Vårt elektroniska samhälle gav sanningen ett vapen som lögnen inte kan värja sig emot – miljoner lagrade kommunikationer som inte en enda människa kan ifrågasätta. Wikileaks var bara pionjärer. Många grupper av ”sanningens hackare” förbereder sig nu noga. Visselblåsare växer upp som svampar ur jorden. Det läcker som ett såll. Extremt obehaglig information sammanställs och görs i ordning av många sanningens spioner. Dessa har äntligen börjat samarbeta.
  * Sanningen om det mest fasansfulla terrordådet i USA:s historia kommer att avslöjas – terrorattacken i New York 2001.
  * Sanningen om sprängningarna i Madrids pendeltåg 2004 kommer också att avslöjas.
  * Sanningen om sprängningarna i Londons tunnelbanor 2005 kommer att slå ner som en bomb.
  * Sanningen om CIA:s jätteprojekt ISIS i Syrien, är en annan extremt obehaglig sanning som kommer att avslöjas.
  * Tiotals andra fasansfulla sanningar – som kommer att skaka världen – är på väg

  Sanningen om FED:s försök att genom SWIFT-systemet ta makten över världsekonomin – sanningen om hur terrorgruppen ”Boka Harem” (ursäkta stavningen) – sanningen om dubbelagenterna Usama och Obama – en hel serie av chockerande sanningar kommer att avslöjas. Det plötsligt uppblossande kriget mellan sanning och lögn är som ett fältslag. Jag vet att många omskakande sanningar är på väg. Tro mig – jag VET det med ett hundra procents säkerhet.

  Från oss alla till er alla – en riktigt GOD JUL.
  Men tusen gånger viktigare – GOTT NYTT ÅR 2016.
  Det året har vi längtat efter under årtusenden.
  Brage Norin – Skogså Tankesmedja

 4. Denna afton rekommenderas dikten från diktsamlingen ’På stengrund’ :”Fred på Jord” skriven på 1920-talet av Rudolf Nilsen
  Han dog i TBC 1929, bara 28 år gammal, men räknas som en framstående norsk arbetardiktare.
  Musiken är gjord av Lillebjörn Nilsen m.fl. på 1960/70-talet

  Fred på Jord

  • Jag återger texten nedan. Från diktsamlingen ”Hverdagen” som utgavs 1929, samma år som Rudolf Nilsen
   dog. Texten känns underligt aktuell. Tonsättningen i ovanstående Youtube-klipp är från 1973.

   Fred på jord
   ==========

   Så blev det da jul som det gjør hvert år,
   og julefest holdtes i hver en gård
   så langt som den hellige kristenhet når.

   Og ribbe og surkål og øl og dram
   man åt og drakk for å ære ham
   som fødtes i armod og døde i skam.

   Og prestene gjentok de eldgamle ting.
   Men noe var nytt. For med radio kring
   blev talene sendt – som på engleving!

   I eteren bruste velsignede ord
   som dengang da hyrdene hørte et kor
   der sang det utrolige. Fred på jord!

   Fabrikkherren likte det bibelsted
   og tenkte på: hvordan slå lønnen ned
   og likevel sikre sig arbeidsfred?

   Politichefen syntes det også var godt,
   og gudskjelov hadde han nylig slått
   et oprør til jord og bragt statsskuten flott.

   Rebellene satt nu bak lås og slå
   og hadde det fredfullt og ventet på
   den dødsdom de alle var viss på å få.

   Og forsvarsministeren følte sig vel
   som aldri tilforn noen julekveld.
   Hans virke for freden var kronet med hell.

   For fredsgarantien er vebnet makt.
   Og den skulde ingen få ødelagt
   med vennskapstraktat eller avrustningspakt!

   Og utenriks-statsråden var også glad
   at freden var innført så fort og bra
   i Samoa og Nicaragua.

   De innfødte truet med litt av hvert,
   men heldigvis hadde en giftgass-ekspert
   til advarsel gitt dem en kraftig snert.

   Hver eneste sjel i vår kristenhet
   blev løftet på bølger av kjærlighet
   For fred er det beste – som alle vet.

   Men alle de drepte på ærens mark
   de utstøtte bare et uhørlig hark,
   og hemmelig gav de hverandre et spark.

   Under Arc de Triomphe lå en ukjent soldat.
   Han snudde sig ikke. Han var vel for lat.
   Og hadde så ofte hørt lignende prat.

 5. God Jul till alla här!

  Religion är underskattat. Man kan lasta den för många olyckor, men religionernas grundläggande budskap är sunt och vettigt. Studerar man mänsklighetens tidigaste kända historia och har dagens vetenskap i bakhuvudet när man läser de gamla skrifternas metaforer, så kan vårt religiösa arv inte enkelt avfärdas som grundlös vidskepelse, såsom många okunniga gör.

  I vår tid och kultur så har media till stor del tagit över den roll som religionen hade i from av maktens redskap. Präst är inte längre ett makt- och statusyrke. Kyrkan börjar hitta tillbaka till den roll som den egentligen till för.

  • Tack Leif. Bara ett utdrag
   ”Had Jesus been born in the year 2015…

   Rather than traveling to Bethlehem for a census, Jesus’ parents would have been mailed a 28-page American Community Survey, a mandatory government questionnaire documenting their habits, household inhabitants, work schedule, and even how many toilets were in their home, etc. The penalty for not responding to this invasive survey would have resulted in a fine of $5,000.

   Instead of being born in a manger, Jesus might have been born at home. Rather than wise men and shepherds bringing gifts, however, the baby’s parents might have been forced to ward off visits from state social workers intent on prosecuting them for the home birth. One couple in Washington had all three of their children removed after social services objected to the two youngest being birthed in an unassisted home delivery.

   Had Jesus been born in a hospital, his blood and DNA would have been taken and entered into a government biobank without his parents’ knowledge or consent. While most states require newborn screening, a growing number are indefinitely holding onto that genetic material long-term for research, analysis and purposes yet to be disclosed.

   Then again, had his parents been undocumented immigrants, they and the newborn baby might have been shuffled to a profit-driven, private detention center for illegals. There’s quite a lot of money to be made from imprisoning immigrants, especially when taxpayers are footing the bill.

   Once in school, Jesus would have been drilled in lessons of compliance and obedience to government authorities, all the while learning little about his own rights. And if he dared to challenge school officials, he might have found himself suspended under a school zero tolerance policy that punishes minor infractions (such as doodling or talking in class) as harshly as more serious offenses (such as bringing a weapon to class).

   According to scripture, Jesus, at the age of twelve, wandered the temple courts in Jerusalem alone and unsupervised. Today, had Jesus disappeared for a few hours let alone days, his parents would have been handcuffed, arrested and jailed for parental negligence. Parents across the country have been arrested for far less “offenses” such as allowing their children to walk to the park unaccompanied and play in their front yard alone.

   Rather than disappearing from the history books from his early teenaged years to adulthood, Jesus’ movements and personal data—including his biometrics—would have been documented, tracked, monitored and filed by governmental agencies and corporations such as Google and Microsoft. Incredibly, 95 percent of school districts share their student records with outside companies contracted to manage the data.

   If Jesus were to ever make contact with the likes of John the Baptist, he would have been flagged for surveillance because of his association with a prominent activist, peaceful or otherwise. Since 9/11, the FBI has actively carried out surveillance and intelligence-gathering operations on a broad range of activist groups, from animal rights groups to poverty relief and anti-war organizations.

   Rather than being permitted to live as an itinerant preacher, Jesus might have found himself threatened with arrest for daring to live off the grid or sleeping outside. In fact, the number of cities that have resorted to criminalizing homelessness by enacting bans on camping, sleeping in vehicles, loitering and begging in public has doubled in recent years.

   Had his travels taken him from community to community, Jesus might have been reported to government officials as “suspicious” under the Department of Homeland Security’s “See Something, Say Something” programs. Many states, including New York, are providing individuals with phone apps that allow them to take photos of suspicious activity and report them to their state Intelligence Center, where they are reviewed and forwarded to law-enforcement agencies.”

  • Jesus revolterade inte mot det romerska imperiet utan mot den styrande falangen inom sin eget folk. Vad Jesus beträffar kunde Pontius Pilatus två sina händer och lägga skulden på judarnas stora råd:http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/process.htm.

   Givetvis hade Pilatus kunnat agera annorlunda. Med risk för att få det judiska etablissemanget mot sig och bli av med sitt jobb. Kejsaren hade ju gett honom uppdraget att hålla en orolig landsända i styr. Då var de enklare att offra en oskyldig, ett mänskligt offerlamm.

 6. ”If one were to compare conditions in Pax Romana Palestine at the time of Jesus’ birth to Pax Americana in modern day occupied Palestine, one would be shocked to discover that Roman occupation was infinitely more benign than the current Israeli occupation.”

  ”In October 2010 Israel’s Chief Rabbi uttered the following rabidly racist statement:

  “Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world; only to serve the People of Israel, … Why are gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an effendi [rich landowner] and eat,” he said to some laughter.

  Yosef, the spiritual leader of the Shas Party and the former chief Sephardic rabbi of Israel, also said that the lives of non-Jews are protected in order to prevent financial loss to Jews.

  “With gentiles, it will be like any person: They need to die, but God will give them longevity. Why? Imagine that one’s donkey would die, they’d lose their money. This is his servant. That’s why he gets a long life, to work well for this Jew,” said the rabbi. (Jewish Telegraph Agency,October 18, 2010)

  On December 22, 2015, The Telegraph reported that Israeli citizen Benzi Gopstein posted the following on the Lehava ultra-Orthodox web site: “Christmas has no place in the Holy Land.” In other postings he opined the following: “Let us remove the vampires before they once again drink our blood.” Lehava derives from a Hebrew phrase which translates to “ Prevention of Assimilation in the Holy Land.” He has been implicated of writing graffiti, defacing, and the burning of Christian churches, including the Galilee-based Church of the Multiplication of Loaves and Fishes. “In a series of provocative comments, … Gopstein also attacked members of the Christian faith, calling for them to be expelled.”

 7. På Juldagen var det halvstång i Tel Aviv, Washington, Ankara, Lodon och Riyad. Anledningen var att en ledande terrorists (som låg bakom Sarin attacken i Syrien) Zharan Allouch dödades av Ryssarnas bomber och skickades till sin makare Djävulen. Det var en fin Julgåva av Ryssaran till Syrien och alla hederliga människor. Kanske kommer DN eller SvD skriva en dödsruna härnäst? Kommer Amnesty att nominera denne kannibal postumt till ”aktivist”? Får en gata uppkallat efter sig i Tel Aviv?

  • Har inte svaret rakt upp och ned. Man kan uppfatta att skillnaden är liten, att en huvudbedömning ändå anges i båda fallen.

 8. Tomten kommer med internet-censur
  Vill bra påpeka att censur av internet-tidningar är i full gång. Nu senast har flertalet av de vassa artiklarna rensats / filtrerats bort ur Tidningen Zeit-Fragen.ch. Nätfriheten till information stympas bit för bit, där faller också demokratin på samma gång.
  exempel 1 : Gert Polli: Europe is under dominance of US secret services.
  exempel 2 : “How Europe becomes a plaything of politics and secret services”.

  Tror ni denna får vara kvar ur senaste numret ? : «Im Spinnennetz der Geheimdienste – Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet?» (enbart på tyska än)

 9. Till Martin Kullberg (om du läser detta), du har rest i Ryssland och i Ukraina, vad säger du om att Dugin och den eurasiansimens har inflytande i Kreml?
  Jag befarar att väst på grund av deras egen girighet öppnade Pandoras ask när de tillsammans med andra reaktionära krafter i Ryssland genomförde en kontrarevolution runt 1990.

 10. Tycker du att Myrdal arbetar för en bättre värld?
  Myrdal deltog på en konferens i Moldavien den 15-16 december tillsammans med Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk. Deltagarna var Lega Nord, Front National och bulgariska Ataka – och inte minst Putins egen personliga politiska instruktör fascisten Alexander Dugin.
  Hur i hela världen kan du länka en artikel av Myrdal? Han och många andra är en förbaskat idiot som drar ner oss i skiten!
  Margareta Zetterström har en artikel om detta på Clarté bloggen. Där skriver hon:
  ”Men när man anser att begreppet höger och vänster inte längre är relevanta då frånhänder man sig i själva verket det verktyg för förståelsen av verkligheten som heter klassperspektiv. Och vem tjänar på det? Jo, just det ’globalistiska’ finanskapital som man säger sig vilja bekämpa.”
  Anser du, Anders, att begreppen höger och vänster ska försvinna?
  Och jag betackar mig för strykningar i mina kommentarer, tack!