Vänsterpartiet på villovägar

Denna debattartikel med titeln ”Vänsterpartiet på villovägar” publicerades 4 oktober på Synapze här av professor Lars Drake.

Artikeln
”I ett nytt pressmeddelande, för övrigt ett av de få om utrikespolitiska frågor som Vänsterpartiet gått ut med under 2016, behandlas situationen i Aleppo i Syrien. Man kan ha sympati för rubriken: ”Nu måste omvärlden sätta stopp för våldet i Syrien”. Ja, vapenvila och fred bör självklart eftersträvas – men hur? Vilka bör i första hand kritiseras? Därefter kommer det ett antal hårresande påståenden och uttalanden.  
vansterpartiets-logga
Vad saknas i pressmeddelandet?
Att pressmeddelandet är ensidigt är ett understatement. Assad och Ryssland belastas med det största ansvaret, inte de terrorgrupper de bekämpar.
Därutöver nämns inget land eller annan aktör i kriget med namn, men det finns en antydan om att ”en rad stormakter satt sina egenintressen främst”. Minst sagt diffust – politiker borde vara tydliga med vad de menar.
Några fundamentala förhållanden som gör att det är krig i Syrien idag saknas helt i pressmeddelandet. Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet, USA, har på olika sätt givit stöd till utländska islamister som strider i landet. De först nämnda länderna har tränat, beväpnat och finansierat dessa islamister. USA, Turkiet, Israel, Storbritannien, Frankrike, Danmark har bombat i landet utan inbjudan från landets regering vilket naturligtvis är folkrättsbrott. Ryssland har gjort detsamma – men efter inbjudan från landet regering. Bombningarna som kritiseras skarpt i resolutionen riktas mot terrorgrupper i östra Aleppo. Det är dock ingen tvekan om att civila drabbas.
 
Vad krävs i pressmeddelandet?
Pressmeddelandet efterlyser åtgärder från omvärlden framförallt FN, vilket kan verka rimligt: FN:s medlemsstater behöver enas om ett gemensamt svar med krav på att de ansvariga för krigsförbrytelser ställs inför rätta och att parterna tvingas till förhandlingsbordet. En politisk lösning behöver inkludera en demokratisk övergång, man kräver att Assad lämnar över makten och att Syriens olika etniska och religiösa grupper får sina rättigheter garanterade.

Kommentar, Anders: Se fortsatt diskussion om kravet att Assad ska lämna över makten nedan.

Det blir rätt många som i så fall kommer att behöva ställas inför domstol. ICC i Haag kanske, men den domstolen erkänns inte av USA. Inte ens George W Bush har ställts inför någon domstol trots det flagranta brottet mot internationell rätt som Irakkriget 2003 innebar. Kravet kan ställas, men att det genomförs är osannolikt. Flera religiösa grupper kommer sannolikt att få märkbara försämringar om islamisterna tar över makten i Syrien. Det är ju i praktiken huvudalternativet idag, tyvärr.
 
Säkerhetsrådets resolution
Fredsförhandlingar, som efterlyses i pressmeddelandet, har pågått under lång tid, men blockerats av västliga krav på Assads avgång. Ett av genombrotten i dessa förhandlingar kom 14 november 2015 efter en period av framgångar för den syriska armén (som sedan september 2015 fått flygunderstöd från Ryssland), vilket minskade oviljan från grupper stödda av USA m.fl. att gå in i reella förhandlingar. Resultaten ”stadfästes” 18 december 2015 i en resolution i FNs Säkerhetsråd (2254). Det är slående att den resolutionen ger en helt annan syn än Vänsterpartiet. FN-resolutionen slår fast att det är det syriska folket som ska avgöra sin framtid, ” and stresses that the Syrian people will decide the future of Syria”, inte att Assad måste bort. Säkerhetsrådets resolution slår också fast att IS och Al Nusra (en förgrening av Al Qaida) är terrorgrupper som fortsatt måste bekämpas samt att de inte ingår i ett fredsavtal. Såväl defensiva som offensiva aktioner mot dessa grupper är tillåtna. Även grupper som är lierade till dessa grupper ses som legala mål. Se citat på engelska efter detta inlägg.
isis-dodar-islamic-state-henrettelseIS – en grupp som gynnas av V-ledningens Syrienpolitik

Det är just kring detta, som USA och Ryssland faktiskt enats om, som en stor del av problemen finns. Flera andra rebellgrupper i Syrien samarbetar med de utpekade terrorgrupperna vilket gör att de drabbas när Ryssland slår mot terroristerna. Huvudkraften i de östra delarna av Aleppo är av FN utpekade terrorgrupper. USA som aktivt stöder flera av rebellgrupperna accepterar inte att de drabbas. I praktiken skyddar USA terrorgrupperna, inte bara de ”moderata” grupperna. USA har dessutom nyligen bombat en syrisk armépostering med 60 dödade vilket medförde att IS kunde avancera.  
Hans Linde citeras på följande sätt:
”Assad verkar tro att han kan klamra sig fast vid makten. Omvärlden måste därför vara glasklar med att Assad aldrig kan vara en del av Syriens framtid”.
Man skulle kunna tro att det är John Kerry eller Barak Obama som citerats, men det är Vs utrikespolitiska talesperson! Det överensstämmer inte med texten i Säkerhetsrådets resolution.
 
Tidigare uttalanden
Att pressmeddelandet inte är något misstag framgår av en text i ETC, 17/11 2014. Där fanns flera inslag om Daesh/IS och terrordåden i Paris, bl.a. fick sex personer svara på följande fråga:
”Vi kan alla vara överens om att IS måste stoppas – men hur?”
Det tydligaste svaret gavs av Valter Mutt (MP) som säger:
”Bush gick in i Irak utan FN-mandat och att den här rörelsen föddes ur kaoset som följde.” Han nämnde också drönarkriget.
Maj Britt Theorin (S) gav också ett bra svar:
”Västvärlden bär skulden genom sitt folkrättsliga agerande i Irak”. (ska nog vara folkrättsvidriga, LD)
Hans Lindes (V) svar är av en annan karaktär när han säger:
” Men samtidigt bör grundorsakerna i Irak och Syrien angripas. Vi behöver demokratiskt valda regeringar I Bagdad och Damaskus.”
Grundorsaken är tydligen inte att USA angrep Irak 2003 (suck). Själva attityden att sitta i den rika världen och tala om vad de ska göra i länder i syd är lite av ”den vite mannens börda”-komplex. George W Bush drev under de första åren på 2000-talet att USA och några andra västländer skulle göra om Mellanöstern och införa demokrati. Lindes uttalande ligger osmakligt nära Bushs synsätt. Att överhuvudtaget formulera frågan som vad ”vi behöver” istället för att utgå från att Syriens liksom Iraks folk själva har att bestämma vad de ”behöver” är just den inställning som Bush och Obama drivit: att det sk ”världssamfundet” ska av- och tillsätta regimer utifrån sina kriterier utan hänsyn till vad landets befolkning vill.
Irak-möte 141126
Det har hållits val i Irak och trots visst valfusk har några regeringar valts, så det kan väl inte vara grundorsaken till problemen. Ett fundamentalt problem är att USA medvetet förstörde den statliga administrativa apparaten som fanns i Irak. Skolsystemet, sjukvården och delar av infrastrukturen har också förstörts. I det maktvakuum som uppstod efter Saddam Huseins fall och upplösningen av Baath-partiet fick Al Qaida fotfäste i landet vilket senare bidrog till Daesh/IS uppkomst. Terrorismen i västeuropeiska länder som till en del kan förklaras av utvecklingen i Syrien har kommit efter det att utländska krafter stött terrorister och annat motstånd i Syrien.
 
En något äldre V-resolution.
Irak och Syrien togs upp i en resolution från 19 augusti 2014. Då gällde det vad som bör göras åt IS som då bredde ut sig i de två länderna. Observera det annorlunda tonläget.
”Däremot tror vi inte att enskilda amerikanska bombningar kommer lösa situationen för civilbefolkningen. USA:s militära närvaro i Mellanöstern har visat sig vara en del av regionens problem, inte en del av lösningen. Vi ser inte heller att det är Sveriges roll att beväpna någon av parterna i krigen i Irak eller Syrien.”
Den första meningen syftar på insatser av USA som godkänts av Iraks regering, dvs det är jämförbart med ryska bombningar riktade mot terrorgrupper i Syrien idag. Den andra meningen är en väl en av de mest slätstrukna beskrivningarna av USAs många folkrättsvidriga insatser i Mellanöstern. Den sista meningen är lätt att instämma i. Det är mycket glädjande att S, MP och V lyckat stå emot borgerliga förslag om att, som grannlandet Danmark, skicka bombflyg till Syrien (utan inbjudan av sittande regering).
Det finns en annan ståndpunkt i denna resolution som också bör ifrågasättas:
”Den irakiska premiärministern Nuri Al-Maliki som lett landet sedan 2006 har i stället för försoning byggt sin legitimitet på splittring, sekterism och majoritetsförtryck. Islamiska statens framfart måste ses mot bakgrund av detta.”
Det kan ligga mycket i kritiken av Al-Maliki, men i stort sett alla som är insatta i utvecklingen i Mellanöstern är eniga om att det var USAs krig mot Irak 2003 och den hårda politiken mot Baathpartiet som bidragit till att skapa IS/Daesh. 

Vänsterpartiet och utrikespolitik.
I några andra pressmeddelanden har Vänsterpartiet med rätta kritiserat Israel angående politiken mot Gaza och pekat på brott mot Västsahara och kurder. Det är bra, men det som lyser med sin frånvaro är en analys av världsläget där USAs roll klargörs på ett vettigt sätt. Ett vänsterpartis utrikespolitiska inlägg borde vara inriktade på att kritisera andra länders brott mot FN-stadgan oberoende av om dessa länder internt uppför sig mer eller mindre illa.
Hans Linde var talesperson även när Vänsterpartiet godkände att Sverige skulle skicka JAS-plan till Libyen för att bidra till Natoinsatsen där. Den insatsen, liksom de flesta krigsinsatser USA och dess allierade ägnat sig åt, grundades på lögn, var ett brott mot internationell lag, innebar ett gynnande av islamister och har lett till kaos och spridande av vapen och terrorister till övriga Mellanöstern. Trots påstötningar har partiet inte bett om ursäkt för detta felaktiga, eller möjligen naiva, beslut. 

Ryssland har bombat i Syrien inbjuden av landets regering. USA har bombat i ett flertal länder utan inbjudan från respektive lands regering under de senaste 20-30 åren. USA har varit inblandat i regimskiften i ett flertal länder och har infört sanktioner mot flera länder utan mandat i FN (tvärtom). Vilket land är det som bryter mest mot folkrätten och vilket land får skarpast kritik av Vänsterpartiet? Inte samma land av någon outgrundlig anledning.
Hur ska V kunna vinna förtroende bland människor som är insatta i förhållandena i världen så länge Hans Linde är talesperson i utrikespolitiska frågor? När ska partiets medlemmar, som har mycket att bidra med när det gäller välfärdsfrågor, ekonomi, miljö, fackliga frågor, skola, transportpolitik och kommunala frågor, skaffa sig en kunskap i internationella frågor som är tillräcklig för att omöjliggöra den typ av utspel som uttrycks i dessa pressmeddelanden?
 *****
Punkt 8 i Säkerhetsrådets resolution 2054 (mina understrykningar):
“Reiterates its call in resolution 2249 (2015) for Member States to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), Al-Nusra Front (ANF), and all other individuals, groups, undertakings, and entities associated with Al Qaeda or ISIL, and other terrorist groups, as designated by the Security Council, and as may further be agreed by the ISSG and determined by the Security Council, pursuant to the Statement of the ISSG of 14 November 2015, and to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Syria, and notes that the aforementioned ceasefire will not apply to offensive or defensive actions against these individuals, groups, undertakings and entities, as set forth in the 14 November 2015 ISSG Statement” https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm
http://www.vansterpartiet.se/nu-maste-omvarlden-satta-stopp-for-valdet-i-syrien
http://www.vansterpartiet.se/utvecklingen-i-irak-och-syrien

Några artiklar om Syrien på denna blogg.
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , ,, , Syrien, , , ,

  11 comments for “Vänsterpartiet på villovägar

 1. kaolina
  16 oktober, 2016 at 11:50

  Att V i likhet med S och C också har utsatts för nyliberalt ogräs är ett faktum.
  Ett led i, enl min uppfattning, medveten nyliberal strategi sen många år bakåt i tiden för att få Sveriges accepterande av den globala marknadsliberala politiken.
  En vilja om ett genomförande av en ickepolitik som sätter marknadskrafterna före människornas fundamentala behov. Däri ligger också accepterandet av USAs ledarroll både vad gäller handelspolitik som utrikespolitik för att säkerställa USAs egna behov (och våra egna, tror man). Det är detta som genomsyrar den politiska agendan idag, både från media och politik.

  V verkar anse att länder som Syrien inte själva ska kunna bestämma sin politik? Att USA slår sönder land efter land i de mänskliga rättigheternas namn reagerar man inte på.
  Som det nu är verkar den enda opposition mot dagens agenda finnas hos Mp i form av Valter Mutt och Carl Schlyter. Mp har också attackerats av de nyliberalerna men lyckats försvara sig bättre än resten av det politiska etablissemanget. Kanske för att de har en ideologi som fortfarande lever inom partiet. Det har inte V, mycket beroende på den idag politiskt korrekta idéideologiska samhällsdebatt som idag likställer socialism och kommunism med nazism och fascism och det finns inte tillräckligt med starka politiker inom V för att ta fighten. Man får inte föra fram fördelarna med statligt ägande el på annat sätt uttrycka sig positivt om socialism. Marknadliberalerna skyr socialismen mer än nazismen eftersom den innebär att suveräna länder själva kan bestämma vilka som ska äga landets resurser. De vill kunna ta för sig nämligen och går det inte utan vapen kan man bevisligen använda sig av dessa också i sina strävande. Det här är ngt som V inte kan sopa under mattan eftersom det finns en motsättning här som måste redas ut om de vill vara ett vänsterparti att räkna med i framtiden.

  • ERIK
   16 oktober, 2016 at 20:58

   MP är inte ett tillförlitlig parti i något avseende. Det var MP som gjorde upp med alliansen om privatiseringar och uppmjukningar av arbetsrätten. Då det gäller utrikespolitik är de bara de två nämnda Schlyter och Mutt som avviker och håller emot raset ner i den nyliberala gyttjan. De är numera placerade i frysen av partiledningen. Die Grünen i Tyskland har utrikespolitiska ställningstaganden som ligger till höger om SPD och Joschka Fisher är numera en bombliberal av mycket värre slag än Jan Björklund.

  • Björn Backengård
   16 oktober, 2016 at 23:30

   Vad gäller MP lägg till Jabar Amin och Annika Lillemets. Det var fyra miljöpartister som röstade mot värdlandsavtalet, och de här lämnade dessutom redan hösten 2015 in en motion mot avtalet.

   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/terkallande-av-vardlandsavtal_H3022801/?text=true

 2. Rest Not in Peace, V
  16 oktober, 2016 at 12:05

  Ett vänsters sanna agenda – anti-imperialism, anti-sionism, antirasism och för socialism – har blivit kidnappad av en femte kolonn som låtsas vara vänster men som egentligen springer imperiets agenda.

 3. 16 oktober, 2016 at 12:33

  Medlet mot entrismen av agenter och dumhuvuden in i Sveriges politiska partier är ett välkänt fenomen.

  Nya partier som valsamverkar sig förbi 4% är svaret för vår demokrati anser jag.

  • Björn Backengård
   16 oktober, 2016 at 22:45

   Martin Gustavsson

   Medlet?

   Är det NYA partier? Är det nya partier som VALSAMVERKAR?

   Är det NYA som är viktigast, eller är det VALSAMVERKAN, eller är det båda?

   Det här bör du utveckla.

   Hälsningar
   Björn Backengård

 4. Björn Nilsson
  16 oktober, 2016 at 14:37

  När en skum USA-diplomat dödades i Benghazi, Libyen (möjligen inblandad i vapensmuggling till Syrien) gnällde Jonas Sjöstedt över att hans ”vän” dödats. Då kan man undra om Sjöstedt möjligen har fler skumma vänner, som ännu är i livet. Vänsterpartiet är ett bombvänsterparti. Med andra ord inte vänster. Utvecklingen är dock inte helt ny. Det är sprickorna från SKP/VPK:s tid som växt till ett stort svart borgerligt hål.

 5. Lars Jansson
  16 oktober, 2016 at 18:30

  The Cops of the World

  Come, get out of the way, boys
  Quick, get out of the way
  You’d better watch what you say, boys
  Better watch what you say
  We’ve rammed in your harbor and tied to your port
  And our pistols are hungry and our tempers are short
  So bring your daughters around to the port
  ’Cause we’re the Cops of the World, boys
  We’re the Cops of the World
  We pick and choose as please, boys
  Pick and choose as please
  You’d best get down on your knees, boys
  Best get down on your knees
  We’re hairy and horny and ready to shack
  And we don’t care if you’re yellow or black
  Just take off your clothes and lay down on your back
  ’Cause we’re the Cops of the World, boys
  We’re the Cops of the World
  Our boots are needing a shine, boys
  Boots are needing a shine
  But our Coca-Cola is fine, boys
  Coca-Cola is fine
  We’ve got to protect all our citizens fair
  So we’ll send a battalion for everyone there
  And maybe we’ll leave in a couple of years
  ’Cause we’re the Cops of the World, boys
  We’re the Cops of the World
  And dump the reds in a pile, boys
  Dump the reds in a pile
  You’d better wipe off that smile, boys
  Better wipe off that smile
  We’ll spit through the streets of the cities we wreck
  And we’ll find you a leader that you can’t elect
  Those treaties we signed were a pain in the neck
  ’Cause we’re the Cops of the World, boys
  We’re the Cops of the World
  And clean the johns with a rag, boys
  Clean the johns with a rag
  If you like you can use your flag, boys
  If you like you can use your flag
  We’ve got too much money we’re looking for toys
  And guns will be guns and boys will be boys
  But we’ll gladly pay for all we destroy
  ’Cause we’re the Cops of the World, boys
  We’re the Cops of the World
  Please stay off of the grass, boys
  Please stay off of the grass
  Here’s a kick in the ass, boys
  Here’s a kick in the ass
  We’ll smash down your doors, we don’t bother to knock
  We’ve done it before, so why all the shock
  We’re the biggest and the toughest kids on the block
  And we’re the Cops of the World, boys
  We’re the Cops of the World
  And when we butchered your sons, boys
  When we butchered your sons
  Have a stick of our gum, boys
  Have a stick of our bubble gum
  We own half the world, oh say can you see
  And the name for our profits is democracy
  So, like it or not, you will have to be free
  ’Cause we’re the Cops of the World, boys
  We’re the Cops of the World

  l Och skrev denna sång för 50 år sedan. Den är fortfarande aktuell-

 6. Lars Jansson
  16 oktober, 2016 at 18:33

  Phil Ochs skrev The Cops of the World 1966

 7. 17 oktober, 2016 at 12:22

  Om lösningen av förfallet i Sverige på min URL-länk.

 8. 19 oktober, 2016 at 08:20

  Vänsterpartiet har gett upp sitt ”Vänster” – liksom Miljöpartiet har slutat värna om miljön Hur kan ett Miljöparti värt namnet ställa sej bakom krigsinsatser – bombning med utarmat uran, som i Libyen? När har krig blivit förenligt med Miljö? Miljöpartiet är bedragare och närmar sej historiens sophög. Hur miljövänligt är Nato?

Comments are closed.