Vad orsakar bränderna? Klimatförändringen. Vad orsakar den? Vad är lösningen?


Som bekant rasar många, och stora bränder i Sverige, Grekland och andra länder. Det är en ganska allmän uppfattningen att klimatförändringar, allmänt uttryckt, är främsta orsak till detta.

* I Grekland har minst 74 personer dött och tre gånger fler skadats på kort tid av bränder.
* I Afrika är det extremt många skogsbränder. Bara i Angola har 67 000 skogsbränder registrerats.
* I Ryssland rasar stora skogsbränder.
* I Japan har minst 44 människor dödats till följd av värmen.
* I Kalifornien är Yosemite nationalpark delvis stängd.
Pål Steigan: Katastrofbränder och extrem torka i många länder.

Men var orsakar klimatförändringarna? Människan svarar många. Jag menar att detta svar är alltför allmänt och att svaret måste preciseras. Människor lever under mycket olika förhållanden. Inte minst tillhör de olika samhällsklasser med mycket olika förhållanden och med mycket olika bidrag till klimatförändringarna. Sist men inte minst finns vi människor inom samma ekonomiska system, kapitalismen. Men med (mycket) olika position inom detta, beroende på klass, skikt av klass och tillgångar. Försöker utveckla ett kort resonemang nedan.

Bränder 180725Bild från nsk.se
Några fakta aspekter på detta framkommer i en av Magnus Linton artikel i DN Kultur 24/7. DN: Kollapsens främsta­ ­drivkraft – och ­första offer
* Planetens 7 procent rikaste orsakar 50 procent av världens alla koldioxidutsläpp, fyra av fem människor har aldrig suttit i ett flygplan.
* Under 2015 fördrevs 19,2 miljoner människor av naturkatastrofer, mer än dubbelt så många som flydde krig och väpnade konflikter. Och den vanligaste uppsamlingsplatsen för dessa jagade familjer är inte svenska förorter eller tältläger vid Europas gränser utan de snabbt svällande fattigdomsbälten som i dag ringar in nästan alla Syds megastäder.
* Sedan 2010 har bara lilla Arlanda haft en ökning i passagerarantal från 17 till 26 miljoner.
* Idag ligger två tredjedelar av alla städer med mer än fem miljoner invånare i lågt liggande kustregioner, två miljarder människor bor i befolkningskoncentrat där risken för katastrofala översvämningar är påtaglig och enligt den framstående klimatologen James Hansen är det ”troligt” att havsnivåerna kommer att höjas ”flera meter” inom 50 till 150 år.
* Över 80 procent av världens deltan har drabbats av allvarliga översvämningar det senaste decenniet.

Men det internationella klimatavtalet i Paris i december 2015 då? Det var alldeles för svagt skrev både jag och andra då. Inga bindande mål, bara löften, och följaktligen inga sanktioner mot de länder som överträder (nu obefintliga) mål. Bindande regler och straffavgifter finns i många andra överenskommelser, men inte i denna den viktigaste frågan för mänsklighetens överlevande, vid sidan av kampen mot krigen.
Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallades framgång….

Ökenlandskap untitled

Sveriges Radio rapporterar 31/10 2017 ”En ny rapport från FN-organet UNEP visar att klimatlöftena från Paris bara når en tredjedel av det som krävs för att hejda jordens uppvärmning till två grader.

När Parisavtalet skrevs under gav alla länder löften om hur de ska försöka minska koldioxidutsläppen. Men innan bläcket torkat stod det klart att löftena långt ifrån täcker det som krävs för att hejda den globala uppvärmningen. Enligt UNEP kommer klimatutsläppen ligga på runt 60 gigaton, alltså en miljard ton, per år 2030 om kurvorna fortsätter som i dag. Istället för 42 gigaton som tvågradersmålet fordrar.
Sveriges Radio 31/10

DN skriver 1/11 2017 ”Sedan år 2000 har antalet väderkatastrofer ökat med 46 procent, och motsvarande 920 000 människor har förlorat möjligheten att arbeta på grund av stigande temperaturer.” Så påverkas allas hälsa av den stigande temperaturen

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 2017 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Hur hantera problemet att 250 stora företag står för 1/3 av utsläppen? Svar: Nationalisera dem. Ett fåtal kontrollerar dessa företag, som arbetar för största möjliga vinst. Förstatligande innebär ökad demokrati, bland annat då vinsterna till allra största delen arbetas ihop av dem som inte äger företagen.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Klimatändring - förnekande

* En grundorsak är det primitiva ekonomiska systemet, kapitalismen, där enskilda företags strävan efter största möjliga vinst är ett hinder för samordnade, nödvändiga långsiktiga insatser.

Effektiva åtgärder mot klimatförändringar fordrar demokratisk socialism!


Nödvändiga åtgärder går med all sannolikhet inte att genomföra under kapitalismen – av allt att döma. Största hindret för att verkligen ta itu med klimatförändringarna är detta primitiva ekonomiska system där vinstintressen hos ett mycket litet antal stora företag, en mycket liten grupp som kontrollerar och kontrolleras av kapitalismen och dels förkrossande ideologiskt försvar av dagens läge. Statens roll är här att slå vakt om den bestående ordningen, med våld om så behövs. Den demokrati som många tror är optimal är det inte alls – det djupt odemokratiska produktionssystemet lämnas utanför.
Största tillgången för att genomföra den nödvändiga genomgripande förändringen är samverkan mellan den stora majoriteten av människor på jorden baserad på ökad insikt och solidaritet. Klasskamp för ökad rättvisa och en verkligt demokratisk, ansvarsfull och humanitär ekonomi.

En stor andel av befolkningen i t.ex. USA är positiv till socialism.

Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen?
YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Demokratisk socialism att produktionsmedlen hamnar under demokratiskt kontroll, vilket gör det möjligt med planerad ekonomi med nödvändiga åtgärder för att hindra klimatkatstrofen, mycket ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet. Har skrivit om detta gång efter annan. Här ett litet äldre inlägg. Kamp mot kapitalismen och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld nödvändigt!?

Förslag på några punkter för socialismen.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
– -Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu.
_ Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;

-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
Socialismisforever

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

Några artiklar om klimatet.
Räcker det med upplysning och åtgärder mot klimatpåverkan?
Klimatfrågan, filosofi, och socialism Vetenskapen löser inte klimathotet. Frågan står: Socialismen eller döden
Två år efter klimatavtalet i Paris – hur går det?
Kan klimatet räddas undan kapitalismen
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, ,


48 svar till “Vad orsakar bränderna? Klimatförändringen. Vad orsakar den? Vad är lösningen?”

 1. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/brander-1
  Ovanligt många skogsbränder i år – men minskar över tid.
  En historisk tillbakablick visar samtidigt att antalet skogsbränder i Sverige har minskat under de senaste decennierna. Ny statistik från SOS alarm visar att det brunnit mer än vanligt i svenska skogar under årets första sex månader – åtminstone om man jämför med de fyra föregående åren.
  Drygt 1 200 skogsbränder rapporterades in till SOS Alarm mellan 1 januari – 30 juni i år. Det kan jämföras med dryg 900 under motsvarande period föregående år, knappt 1 000 året dessförinnan och drygt 400 året innan det.

   • Korpen.
    Ingen demoniserar ”livets gas”, var har du fått det ifrån? Det är ett av dom sämre argumenten som ibland sprids bland ”klimatförnekare”, märkligt ord det där, men alla fattar naturligtvis att det handlar om mängden koldioxid. Nästan alla ämnen blir farliga i för stor eller liten mängd. Märkligt att ens behöva påpeka något sådant tycker jag.
    Vad som är ännu märkligare är att klimatförnekandet verkar vara en del i SD-propagandan. På den blogg du hänvisar till blir kontentan av både inläggen och allt tjafs i kommentarsfälten att klimatfrågan bara är ett lurendrejeri från globalisterna och att man därför skall rösta på ett nationalistiskt parti som SD.
    Att använda en så otroligt svår fråga i ett sådant simpelt syfte kallar jag rent bondfångeri, vilket ju är det bedrägeripartiet SD sysslar med i alla frågor.

    • Anders Åberg. Att SD (som du påstår) skulle vara inblandat i klimatet är nonsens.

     • Korpen, SD – genom deras tidning Samtiden igår – att det är andra länder som smutsar ner och att är först dom som världen ska sätta press på. De anser att Sverige inte bidrar med klimatförstöringen och därför behöver vi i Sverige inte göra ett skvatt.

      Aftonbladet: ”Effekterna av planetens uppvärmning verkar partiet [SD] inte bekymrade över. – Jag tycker inte att man ska överdriva de eventuella konsekvenserna för svensk del, menar [Martin] Kinnunen.”
      https://www.aftonbladet.se/ledare/a/dd9mkO/sds-klimatskeptiker-ar-en-fara-for-sveriges-skogar
      SD (och Trump) är inblandat i klimatfrågan i och med deras nonchalans och vägran att skriva på avtal, t ex Parisavtalet. Här går kapitalet före vår egen miljö. De palekonservativa arbetar för oljeföretagen. Det syntes alltför väl när det gällde i North Dakota för ett par år sedan. Miljövänner och urinvånare protesterade mot den pipelinen som skulle läggas under en dricksvattentäkt. Trump t o m kallade in militären för att slå ner människorna som protesterade.

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Dakota_Access_Pipeline

     • ”inblandat i klimatet”. Korpen jag tror inte heller att SD är inblandat i klimatet, men jag är helt övertygad om att dom och deras propagandister använder klimatfrågan på det sätt jag beskriver.

  • Bra video! Rakt på spikhuvudet.
   Dock är ”vitmossan” ingen mossa utan en lav, renlav. Vitmossa finns i blöta marker, mossar, och renlaven är den lav som utgör en stor del av renens basföda.

 2. 1979 skrev jag tillsammans med meteorologiprofessorn Bert Bolin boken ”Vad gör vi med klimatet?” där vi varnade för att människan kan påverka det ömtåliga atmosfär-ocean-systemet. Medan Bolin fortsatte att engagera sig i klimatfrågan, och grunda bla IPCC, kom jag att jobba för ECMWF och inrikta mig på hur vi ska kunna göra väderprognoser upp till fyra veckor. Jag står fortfarande för vad vi skrev i boken.

  Sista gången vi träffades, ett par år före hans död 2007, utbrast han med anledning av något kvällstidningsreportage, att 95% av allt som skrivs i massmedia om klimatfrågan är strunt. Men så besinnade han sig och ångrade sin överdrift: -Nja, åtminstone 80%!

  Problemet i klimatdebatten är inte bara att skilja vetenskapligt lödiga rapporter från amatörmässiga, utan också att identifiera de mängder skojare och lycksökare som sökt sig till branschen. Det vanligaste tricket i klimatdebatten är att utnyttja tillfällen i tid och rum då det faktiskt är ovanligt varmt och göra reportage om detta, men inte när det är ovanligt kallt. Nederbörden är däremot tacksam för skojarna och lycksökarna: vare sig det är torrt eller översvämningar kan det skyllas på klimatförändringar!

  • Om Sverige och hela världen fick litet varmare klimat skulle det orsaka en stor skada och miljoner människor kommer att dö. Som skåning ser jag redan idag att havet äter sig in, s k jorderosion, längs med våra kuster. Skåne har blivit betydligt mindre under de senaste tio åren.
   Här är en artikel från WWF om vad Sverige och hela världen kommer att få räkna med om temperaturen höjs med ett antal grader.
   http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat

 3. Den varma sommaren är fullständigt normal, liksom förra årets kalla sommar var normal. Temperatur och nederbörd har självklart inget samband med att koldioxidhalten i atmosfären ökat från 0,03 promille till 0,04 promille på etthundrafemtio år. Det är en sån oerhörd assymetri mellan våra utsläpp och vad de antas leda, att vi genast kan förkasta sambandet. Det finns inget ”klimathot” baserat på fossila bränslen.

  Man kan singla slant om ifall nästa sommar bli kall/blöt eller varm/torr, och i vilket/vilka tidsintervall, det är bara sammanträffanden i solaktivitet och molnbildning över oceanerna som bestämmer det.

  Vi är inte inblandade.

  • Strunt, årets sommar är inte alls normal och du kan helt enkelt inte veta säkert om det finns något klimathot eller ej.
   Det är precis den typen av tvärsäkert nonsens som inte hör hemma i klimatdebatten. Klimatfrågan är synnerligen svår för en lekman att bedöma. Inte ens experterna är överens, men oftast ålägger dom sig ändå en relativt öppen hållning till olika förklaringar.
   Vi kan mycket väl vara inblandade!

   • Årets sommar är fullständigt normal, men ligger i ena ändan av normalitets-spektrum. Det finns massor av somrar man varit med om som var fulla av solsken och tomma på regn.

    För att återkomma till fakta; en grads höjning av genomsnittstemperaturen på 150 år, och en höjd koldioxidhalt på 0,01promille under samma period, när 99% av växthusgaserna är vattenånga, dvs H2O i gasform, borde säga vem som helst vad det hela gäller.

    Klimatbluff. Det finns inget klimathot baserat på CO2-utsläpp, de utgör promilles promillen. Årets sommarväder är100% oberoende av din bilkörning. Dessutom vore årets sommarväder ett glädjeämne varje annan sommar. Feel no guilt.

    Lämna det psykotiska sammanbrottet till miljöpartinuckorna. De har hittat på en ny vanföreställning av Armageddon-typ. De borde sälja sina bilar, innan de uttalar sig. Om de haft någon moral, vill säga. Det har de inte. De gör karriär på moraliserande sänkning av levnadsstandarden för en socialgrupp de föraktar. Den svenske bruksarbetaren.

   • ”Vi kan mycket väl vara inblandade!”

    Det är en sund inställning som jag delar. Jag tror också forskningen kring det här kommer fortsätta. Tack och lov! Det går inte att avfärda alla rön som nonsens. Om det nu är ett allvarligt problem så går det inte bara att smita undan därför vi kan vara helt säkra på att ett sådant problem alltid hinner ikapp och vad gör vi då?

    • Det är inte fel på rönen, utan på uppställda hypoteser och den uppenbara bristen på bevisföring. Forskare som effektivt plockar ner miljöpartiets svammel får inte yttra sig någonstans i MSM, blir avstängda från finansiering, tvingas i pension och mobbas. Vi har nu en vitt spridd religiös skara som är säker på att vi värmer jorden, och att det är skadligt, samt att det finns en point of no return vi nyss passerat eller strax ska passera. Denna skara flyger till möten i varsin jumbojet, den gör sig inte av med sin egen bil pronto, utan jobbar dygnet runt på att försvåra andras liv med onödiga eller destruktiva beslut.

     Klimatreligionen är strunt. Dess syfte är politiskt, den är en karrärväg för mängder av behjärtansvärda charlataner och prussiluskor. Precis som vilken lutheran, katolik eller muslim som helst tror den klimatreligiöse intensivt på sina egna fördomar, och aktar sig för att ta del av riktig forskning. Riktig forskning har lämnat koldioxidfantasierna och intresserar sig för molnbildning. Koldioxiden utgör för liten del av atmosfären för att kunna spela roll för temperaturen, andra växthusgaser utgör däremot signifikanta delmängder av atmosfären, och kan spela roll. Vi producerar dem inte.

     • Bedömningen att det är allra främst mänsklig aktivitet som ligger bakom jordens uppvärmning är synnerligen väl belagt vetenskapligt.

   • Gå in på Klimaupplysningen och läs fakta i målet! Det har visat sig att IPCC ljuger friskt och manipulerar data för att passa klimatparadigmet. Man gör detta för att man får bra betalt, en bra födkrok helt enkelt! Det finns inget klimathot som människan skapat det är bara nonsens!

 4. Socialdemokraterna öppnar nu för att ta hjälp från Nato i bekämpningen mot skogsbränderna. Jag tycker det inte är långsökt att koppla det till att Socialdemokraterna vill att Sverige ska bli ett Nato-land. Varför skulle de annars föra en sådan anti-rysk propaganda som de gjort sedan lång tid tillbaka?

  Det brinner nu i skogen inte så värst långt från mig. På ett sådant ställe börjar det inte brinna av sig själv. Det är någon människa som tänder på. Jag blir inte förvånad om det är avsiktligt. Jag tror inte på det liberaliserade samhället där mycket av ansvaret lämnas åt individen. Människan kan helt enkelt inte hantera det ansvaret själv. Det måste finnas auktoriteter från födseln och ända in i döden. Ett sån här extraordinär vädersituation kan lätt förvärras till allvarlig kris i ett samhälle som håller på att falla sönder. Vi har hamnat i ett sådant läge att samhället tvingats att fokusera mer på värderingar och mindre på ordning. En sådan utveckling kan inte hålla i längden. I antiken kom en renässans. Jag skulle inte bli förvånad om en sådan återkommer i framtiden.

 5. Socialdemokraterna vill ta fokus från sitt eget ansvar, från sin totalt ansvarslösa allians med miljöpartiet, och från sitt fullständiga ansvar för att miljöpartiet förstör staten inifrån via utskottsarbetet. En obetydlig minoritet från de obildade klasserna har röstat på mp, de saknar eget underlag för regeringsbildning. Att låta mp styra är som att låta kristdemokraterna styra, de har samma legitimitet.

  Det är numera många människor som inser att klimatet förändras av sig självt, inte beroende på oss, att ”klimatförnekare” är Orwell-språk, medan ”klimathotet” bokstavligt talat är ett luftslott. En genomsnittlig temperaturstegring om en grad, baserat på en ökning av koldioxidhalten med 0,01 promille under etthundrafemtioår saknar både bevis- och förklaringsvärde. Framförallt är en sådan lufthypotes fullständigt värdelös att göra prediktioner utifrån.

  99% av växthusgaserna är vattenånga som lyfter ur oceanerna när de belyses av solen. Så länge ingen komet slagit ned, kärnvapen avfyrats, van-allen-bältena försvunnit eller supervulkan täckt för solen, är solen och molnen de enda underlagen för atmosfäriska orsaker till ”klimatförändringar”.

  Ett månadslångt högtryck utan nederbörd inträffar då och då. Däremot är utförsäljningen av brandbekämpningsflyg kombinerat med subventionerade elcyklar den sorts dumhet vi har att förvänta oss av dagens feministiska socialdemokrater. Det krävs mycket dimbildning från Rosenbad för att dölja det.

  Observera hur försiktig partiledningen är med klimathotsdesinformation just nu. Massor av partiets stödtrupper håller på att lämna s för sd, för att slippa mp. Socialdemokraternas enda insats, att hejda migrantströmmarna efter 160.000 asylbarn 2015 kan man inte heller göra poäng på, då blir de obildade kränkta och upprörda.

  Bäst att inte röra runt i getingboet. Nato och allt ”samarbete” är en utmärkt decoy.

 6. ”Sverige kan inte räkna med ytterligare hjälp från EU med brandbekämpningsflyg, då planen behövs mer akut i bland annat Grekland.”
  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/brandflyg-behovs-akut-i-grekland

  När ska Sverige efterfråga hjälp från vårt mäktiga grannland Ryssland som inte saknar resurserna?
  Eller är vi tvungna att avsätta Socialdemokraterna först, plus alla de borgerliga partierna som ingår i den s.k. ”Alliansen”?

 7. Klimatändringar eller inte – det skulle kanske vara hanterligare skogsbränder om skogarna behandlades som skogar och inte förvandlades till trädplantager med torra barrträd och utdikad mark? Då bygger man ju upp nära nog krutdurkar som exploderar vid blixtnedslag eller om någon medvetet eller omedvetet tuttar på. Med andra ord kan det vara bra med ordentlig inblandning av lövträd (kanske särskilt runt bebyggelse), och att våta områden bevaras.

  • Det är precis den riktningen det tar nu. För knappt ett sekel sedan var bönderna så många och behovet av odlingsbar mark stor. Då startade dikningsföretag över hela landet för att göra våtmarker odlingsbara. Idag är bönderna färre men effektivare och då minskar behovet av odlingsbar mark drastiskt. Idag gäller snarare återställning av marken i riktning mot den naturliga formen och det här arbetet har säkert pågått något tiotal år och fortsätter. Men ”barrskogsodlingarna” är mycket viktiga för landet därför det även är en stor exportvara som ansvarar för bytesbalansen. Virke och järnmalm är den största råvaruexporten från Sverige vad jag vet. Båda håller hög kvalité och är efterfrågade världen över. Att drastiskt minska den tillgången kommer då få stora konsekvenser för samhället. Ökad folkmängd tillsammans med minskad produktion går liksom inte ihop för att behålla ett välfärdssamhälle. Just för kommunister vill jag påpeka att en stor del av de här företagen är samhällsägda och ytterst styrda av politiker.

 8. Artikeln frågar:
  ”Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej”

  Redan på 1960-talet sa Simon Kuznets – som uppfann det mått som senare skulle bli BNP att “den som eftersträvar mer tillväxt bör klargöra vad som ska växa och varför.” På samma sätt bör den som är mot tillväxt definiera vad som inte skall växa. Det är stor skillnad på en tillväxt av antalet plastförpackningar och en tillväxt i form av fler anställda hemsamariter. Bägge påverkar BNP. I mitt tycke finns det ett oändligt behov av tillväxt, frågan är bara vilken.

  Ett annat påstående som jag tror måste kompletteras är:
  ”De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
  – -Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu.”
  Att det inte räcker med planering, förstatligande och valda ombud visar Sovjets erfarenhet. Det krävs dessutom ett lokalt, reelt demokratiskt inflytande. Inget hindrade t.ex Chrustjev att förvandla delar av Centralasien till en saltöken och en förgiftning och uttorkning av Aralsjön, trots femårsplaner, statligt ägande och någon typ av val.

  .

  • Sven, det var inte Krusse som förvandlade delar av Centralasien till en saltöken och en förgiftning och uttorkning av Aralsjön. Det mest troliga var att ledarna i Kreml inte insåg vilka risker de tog när de beslöt 1918 att avvara Syd-Darja och Amu-Darja för konstbevattning. Konstbevattning är ganska vanligt förekommande även här i Sverige men inga sjöar torkar ut på grund av detta. Men det gjorde Aralsjön. Wikipeida: ”I och med Aralsjön är en saltsjö som saknar utlopp har den kraftiga minskningen av vattenmängd lett till att salthalten har ökat från 1% 1960 till 9,2% år 2004. Den höga salthalten gjorde att nästan all fisk dog.”
   ”Under Sovjettiden föreslogs ett flertal lösningar för att fylla på sjön, bland annat att man skulle vända på någon av floderna Ob, Volga eller Infysj eller placera en mindre kärnladdning [!!!!!!) i någon av Kirgizistans glaciärer.”
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Aralsjön
   Men allt detta avslogs och man gjorde den bedömningen att det var billigare att låta sjön torka ut.
   Man kan nog inte heller beskyll femårsplanerna för att sjön torkade ut. Man gjorde helt enkelt ett misstag när man inte förstod helheten av Aralsjön, att man inte – som man kan göra med andra vattendrag – kunde ta av vattnet för konstbevattning.
   Konstbevattningen körs nu nästan dygnet runt här nere i Skåne. Om man inte äger någon bergahåla med vatten så måste varje bonde alltid ansöka om tillstånd för att ta vatten i en år eller vattendrag.

  • Den engelska Wikipedia är mer kritisk till Sovjetunionen. Men den nämner inte att Sovjetunionen redan från 1918 beslöt att använda Aralsjön eller att Kreml försökte återställa sjön till det den en gång var.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea
   Det tycker jag är mycket märkligt att de inte har samma version på båda Wikipediasidorna. Faktum är att jag fick mera info från den svenska versionen än den engelska. Den svenska nämnde till och med att Kreml hade förslagit en kärnladdning som skulle återställa salthalten i Aralsjön., vilket fick mig att höja ögonbrynen åt!

   Miljöförstöringen runt Aralsjön beror – enligt mig – sannolikt på att sjön är rik på olja och gas. När vattnet sjönk så läkte sannolikt oljan och gasen och olika föroreningar upp till ytan och gjorde så att den intilliggande naturen blev förgiftad.

   • Kerstin, Krusse drog igång sin gigantiska jungfruplan: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jungfrulandplanen
    Problemet i Centralasien är att om man uppodlar mark med konstbevattning och inte har tillräckligt med vatten för att tvätta ur salterna som leder till att ett saltskikt lägger sig som en yta. Mycket riktigt ökade produktionen snabbt till att börja med men minskade sen drastiskt när jorden förvandlades till saltöken. Aralsjön användes dessutom för dumpning av miljögifter vilket avslöjades när Amu Darya och Syr Darya så hårt tappades på vatten att nästa inget nådde fram till Aral. Vad jag är ute efter är problemet med centralstyrning från tex Moskva utan tillräckliga kunskap. Det är givetvis ett problem för alla megaprojekt.
    Jag såg aldrig själv bevattningsanläggningarna under Sovjettiden men däremot några få år senare. Det var sorgligt att se hur rören läckte som såll. Nä, Sovjets miljöpolitik imponerade aldrig på mig.

    Kerstin, mer om Aralsjöns miljökatastrof:

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Public_health_problems_in_the_Aral_Sea_region

    Kerstin, jag tror inte på att miljöproblemen i Aral beror på läckande gas och olja. Gas upptäcktes och började exploateras 2006
    Man har hittat gasen på 3 km djup. Tyvärr jag ser ingen annan förklaring än att enorma megaprojekt politiskt styrda från Moskva utan tillräcklig demokratisk insyn har skapat problemen.

    • Sven, Visst var miljöförstöringen stor i Sovjetunionen och det var låg prioriterat. Men det hade vi i Sverige också. Jag kommer mycket väl i håg BT Kemi, för att inte tala om Rocka Gil utsläppet i Hallandsåsen. Politiker och ansvariga är ibland tvärsäkra på att metoderna lyckas, Och då hade vi ändå en kapitalistisk demokrati. Det är precis som med kärnkraften. Alla sa att det var en tvärsäker metod att få energi av. Men med tiden såg vi hur det gick.
     När Tjärnobel inträffade så var det många som pekade fingret att Sovjetunionen inte var så skickliga på det där med teknik och liknande. Då så man att det bara kunde inträffa i Sovjet och inte i Väst. Men då hade vi totalt glömt bort Harrisburg. Och när Fukoshima inträffade var det inte tal om att Japan inte var tekniskt skickliga.
     Nej, kärnkraft vill jag personligen ha bort. Den är inte säker. Jag vet inte hur SKP ställer sig i den frågan. Vi har inte diskuterat denna fråga.
     Jag tror varken kapitalistisk demokrati eller diktatur kan göra så att vi får mindre eller mer miljöförstöring. Men däremot socialistisk demokrati där lokalinvånarna får säga sitt i alla frågor – även när det gäller utvinning av naturliga råvaror som gas. Men vi ska även lyssna till tekniker, forskare som arbetar för folket och inte för något företag eller i någon annans intresse.
     Gas kan naturligt läcka från marken. Jag har för mig att i USA i mellanvästern finns platser där naturgas (och annan gas) läcker ut från platser där jordskorpan var så tunn att den intilliggande naturen blir helt och totalt förstörd. Jag såg ett naturprogram om det för många herrans år sedan. Så även naturen kan smutsa ner.
     Var det inte så att LKAB tog beslut på 70- och 80-talet transporterade miljöfarligt avfall till Brasilien? Miljöfarligt avfall som de fattiga invånarna idag har blivit drabbade av? Och LKAB är ett statligt företag. Så enorma megaprojekt som LKAB är, har styrts av Sverige med tillräcklig kapitalistisk demokratisk insyn har skapat de enorma problemen i Brasilien och även här i Sverige.

 9. Klimatet styrs av solens aktivitet eller brist på aktivitet i kombination med jordaxelns skiftande lutning mot solen som räknades ut av Milankovic på 1900-talet. Det är bara mänsklig hybris att tro att vi kan påverka klimatet nämnvärt med CO2. Inrikta er i stället på den miljöförstöring som pågår med utsläpp och plaster i havet. CO2 är ett ickeproblem som makthavarna hittat på för att kunna höja energiskatter och kontrollera folk med överstatliga organisationer som ges enorm makt.

  • Benny.
   Det där är SD varianten av klimatfrågan. Sd vill att vi skall rösta på nationalister och använder denna påstådda bluff om klimatfrågan och dess uppenbara överstatlighet som en hävstång. Det finns dock ingen rimlig anledning att gå på sådana billiga tricks.
   Högerpopulisterna har betydligt större anledning än all världens vetenskapsmän att ljuga om klimatet och din tvärsäkerhet saknar vetenskaplig grund.

   • Anders Åberg, SD:s variant av klimatfrågan? Så bara för att SD har det i sitt program så är det lögn? Jag har till skillnad från dig och många andra studerat paleoklimat och kommit fram till att CO2 inte påverkar klimatet nämnvärt. Det är som jag säger, solen och dess olika aktivitetsfaser kombinerat med jordaxelns lutning som påverkar klimatet i långa loppet. Dessutom är det så att det är vulkanernas aktivitet som till allra största delen påverkar hur mycket CO2 det finns i atmosfären inte mänsklig aktivitet som klimatalarmisterna för egen vinning försöker lura i folk.

    • Benny.
     Och den majoritet av världens klimatforskare som säger något annat har då inte studerat? Eller vad menar du?
     Din tvärsäkerhet i den här frågan säger mig att du kanske borde studerat lite längre, för sådant verkar mycket sällsynt hos seriösa forskare. Där slås man oftast av vilken ödmjuk inställning dom har till möjligheten av att dom kan ha fel.
     Du anklagar också större delen av forskarvärlden, som vad det verkar håller med om ”klimatalarmismen”, för att vara simpla bedragare ute efter egen vinning! En sådan alldeles oerhörd anklagelse mot en massa människor kräver oerhörda bevis. Det enda jag ser i dina inlägg är dock anklagelsen själv, utan bevis plus förhävandet av dig själv och din egen uppfattning. Det är helt enkelt inte trovärdigt Benny.
     Dessutom finns det för en lekman som mig större anledning att misstänka ”klimatförnekarna” för att vara betalda av den globalistiska oljeindustrin.

     • Tydligen har dina ”klimatforskare” inte studerat tillräckligt! Paleoklimatiska data visar entydigt att det INTE finns någon korrelation mellan CO2-halt och ökad temperatur! Som sagt, det finns andra forskare som fått betydligt mer rätt än skojarna på IPCC som måste manipulera data för att det ska passa in i deras ”förutsägelser” som alla kommit till skam! Du ska nog i alla fall gå in på Klimatupplysningen och läsa vad andra högst prominenta klimatforskare kommit fram till som är oberoende av IPCC. IPCC är helt enkelt INTE trovärdiga utan bara ute efter mer pengar till sin s.k ”forskning”! Det är mycket bättre att satsa resurserna på verkliga miljöproblem som plaster i havet, svaveldioxid m.m. än att slösa bort pengar på hjärnspöken.

     • Anders,
      En liten hake finns. Även forskning handlar om att tjäna pengar därför forskarna är människor lika de flesta andra. Därför måste forskningsresultaten ha något värde att betala för eller tillföra karriären.

      Jag har en övertygelse att det nya LED ljuset med sitt vita skarpa sken vilket man främst drabbas av när man möter fordon, reklamskyltar. Numera även vägbelysningar och trafiksignaler i den takt de byts ut. Jag kan orimligen vara den enda i världen som kraftigt besväras av det här vita skarpa ljuset som jag bli totalbländad av i kontrast med mörker men någon forskning om det här vare sig av hälso- eller trafiksäkerhetsskäl har jag ännu inte hört talas om. Jag förutsätter då det är en icke önskad forskning som då vare sig industri eller den skattefinansierade delen av samhället vill betala någon för och därför uteblir också forskningen. Det moderna samhället har en övertro på den likaså moderna elektroniken.
      Varje epok har sin käpphäst.
      För hundra år sedan bilen. Vilken total sensation! Helt ofarlig. Ut med hästskrället…. För femtio år sedan kärnkraften. Helt ofarlig. Teknikerna löste energiproblemet. Tekniken är framtiden konstaterade politikerna (s).

      • Nä klasse det där duger inte. Alla moderniteter vi har omkring oss idag, inklusive det du själv skriver på är resultat av strålande forskningsinsatser som har blivit möjliga tack vare ackumulerad kunskap och en mycket kritiskt granskande kår av vetenskapsmän.
       All vetenskap utsätts för sk. peer to peer granskning i ansedda vetenskapstidningar och bedragare avslöjas förr eller senare. Att bara strunta i allt detta som Benny gör är direkt oseriöst och skall du anklaga vetenskapsmän för att vara köpta och korrumperade så behöver du redovisa bevis i varje enskilt fall. Att anklaga nästan alla över en kam är snarast skrattretande.
       Sedan fattar jag med att vetenskap behöver pengar för att kunna utföras och att mycket av den finansieras av enskilda företag. Det måste dock inte innebära att den är lurendrejeri, men kanske, som du påpekar, att viss forskning inte utförs. Nu handlar det dock om forskning som har utförts och om man nu måste vara konspiratorisk så är det nog mer pengar att tjäna på att springa oljeindustrins intressen än miljöns.

 10. Dom misstänker att vissa bränder är anlagda och det beror inte på klimatförändringen.
  Men vem vet , kanske värmen har gjort människor lite möra i huvudet.

 11. Bränderna, främst i skogen men även på andra håll. Just nu brinner tonvis med sop-balar på ett värmeverk i Lidköping. Sopor, förmodligen importerade från utlandet. Fulla med plast och annat hälso- och miljöfarligt. Alla bränderna frigör enorma mängder med koldioxid men det är det tyst om i media. Värre då om du äter en biff, du blir då genast en miljöbov i rätt-tänkarnas ögon.

  Det är så det fungerar. Rätt-tänkarna lägger all skuld på väljarunderlaget. Förmodligen i opinionsbildande syfte. Är du på en camping för att vila upp dig på semestern får du inte grilla där en kväll. Det är strängt förbjudet. Men är du företagare och till exempel vill skära ned gamla skrotbilar i en skogsdunge så eld och gnistor far omkring är det inget som hindrar mer än ditt eget omdöme. Det är så liberalismen fungerar. Inget får hindra arbetet och möjligheten att tjäna pengar så länge den möjligheten inte stulits från någon annan och förstört konkurrensen.

  Skogsbränder startar främst av gnistor från maskiner samt gnistregn från järnvägshjul, ofta godståg. Den liberala rättsstaten saknar möjlighet att stoppa det. Hellre får miljardvärden gå upp i rök och sprida ut kolossala mängder koldioxid än att stoppa ingångna affärsavtal inom näringsliv. Privata, såväl som statligt eller kommunala. Det är den liberala demokratins krassa verklighet.

  Skogsbränder startar även genom blixtnedslag men det är naturens egna nycker och det kan vi inte göra så mycket åt. Bara gilla läget och förhålla oss till en sådan verklighet.

  Bekämpning av skogsbränder har tydligen varit ett lågprioriterat område för svenska regeringar som jag tycker blivit allt mer humanitära. Stora belopp har då hellre satsats på så kallad ”genusforskning” vad det nu innebär? Likaså en försvarsmakt som har sitt huvudsyfte att operera utomlands istället för att försvara landet. Jag förstår inte längre. Förstår inte…. Förstår inte….

 12. Varför tiger svensk media om detta?
  I Ryssland pågår mer än 100 skogsbränder på 110,7 tusen hektar, rapporterade Tass den 23 e juli.
  Över 43,7 tusen hektar skog brinner i Jakutien, nästan 22,5 tusen ha i Krasnojarsk, mer än 19,8 tusen hektar i Magadan och cirka 6,5 tusen ha i Murmansk regionen.
  Men detta var enbart de kontrollerade bränderna. Bilder från luften visar att det pågår ytterligare 304 bränder på sammanlagd 1,986 miljoner hektar i avlägsna områden, mest i Jakutien och Krasnojarskterritoriet.
  Dessa bränder släcks inte, eftersom kostnaderna för eliminering överstiger den förutspådda skadan.
  Uppåt 2 700 personerär involverade i brandsläckningen, inklusive 237 landfordon och 95 flygplan, som används för luftfartsövervakning och brandbekämpning. I flera regioner deltar även förband av fallskärmsjägare.

  • Medias rapportering från Ryssland antingen obefintlig eller förvriden. Det är precis som Ryssland ska tigas eller förtalas ihjäl. De kommer inte att lyckas. Erfarenheterna från partiet Sverigedemokraterna visar det. Däremot rapporteras det mesta från USA. Inklusive det ovidkommande. Tack för rapporteringen här. Svt borde skämmas.

  • För lögnarna i MSM är det viktigt att Ryssland framstår som en stark och farlig diktatur som när som helst kan börja bomba oss. Medlidande eller sympati för detta livsfarliga land, som t.om. låter invånarna på Krim få sin vilja igenom och som bombar dom snälla ”demokratikämparna” i Syrien, är tabu.