Trump och klimatkritiken som kom av sig


Klimatfrågan är åter på tapeten då USA enligt uppgifter ska lämna Parisavtalet DN. Dagens inlägg behandlar en ännu mer grundläggande fråga än denna.

Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), och skriver facklitteratur. Ulf har tidigare publicerat inlägg här i flera olika ämnen. Några har behandlat klimatfrågor, t.ex. Hur bör socialister och andra diskutera klimatfrågan?

Dagens artikel.
De s k klimatskeptikerna har funnits länge även om de tappat något i förtroende och antalet proselyter, säg de senaste 10 åren. En del kämpar dock på, t ex förre Sandvikenchefen P-O Eriksson, som i en debattartikel (Ny Teknik 25.05-2017) menar att det nog är bra att värma upp jorden, inför en kommande istid.
Lars Bern larmar på oklart sätt om ”alarmism” från klimatvetarnas sida.
Kungliga Tekniska Högskolan trampar i klaveret och förnekar vetenskapens metod
Naomi Kleins klimatbokNaomi Kleins klimatbok

Det är också signifikativt att en gammal skeptiker som dansken Bjoern Lomborg ändrat uppfattning. Han var inte bara i klimatkritiker, utan ifrågasatte i stort det mesta som miljövänner av olika schatteringar förde fram; ”Världens verkliga tillstånd” (SNS 2001). I det avseendet liknade han urbota amerikanska s k contrarians. Numera är Lomborg chef för Copenhagen Consensus Center och kritiserar åtgärder och förslag att reducera utsläppen av växthusgaser (VHG) utifrån ekonomiska kriterier, varav en del ger intrycket av att vara rena skrivbordskonstruktionerna (SvD 26-11-2015, 29-05-2017).

Lomborg

Samtidigt som antalet skeptiker minskat något har de kvarvarande haft vind i seglen till följd av diskussionerna om en paus (avbrott, s k hiatus) eller långsammare takt i ökningen av jordens medeltemperatur för perioden 1998-2010. På engelska har man talat om ”global warming hiatus”, eller ”slower-than-average warming”.
De mediala diskussionerna tog verklig fart när brittiska Met Office publicerade en uppdatering av en decennieprognos, i vilken det sades att temperaturen nog inte kommer att öka de närmaste fem åren. Detta utnyttjades av skeptikerna till att ifrågasätta både klimatvetenskapen och användningen av klimatmodeller. Pressen återpublicerade även en pseudohändelse från november 2009 då e-brev från Climate Research Unit blev stulna – det som kallades ”Climategate”. Emellertid visade sig, vid en stor granskning, påståenden om att forskarna undanhållit information grundlösa. Den senare gavs dock mindre publicitet än de falska påståendena i samband med stölden eller intrånget.

Jordens temperaturökning påverkas av en rad faktorer och när det gäller kortare perioder dominerar naturliga klimatvariationer över den långsamma ökningen av VHG. Fokus har självklart legat på den långsiktiga utvecklingen, men vi kan förvänta oss fluktuationer, i den destruktiva, pågående trenden mot ett varmare klimat. Trots detta tilldrog sig kommentarerna om ett avbrott eller en platå en oresonligt stor uppmärksamhet. Det är intressant – och skrämmande – att notera hur starka lobbygrupper, t ex i USA och EU, kan vrida fokus, och förmå Media att agera följa-John. Vi ser det idag i det Nya kalla kriget, med hetsen mot Ryssland, och som här, inom naturvetenskap. Och under en period – se nedan – styrde drevet även forsknings inriktning.
Ökenlandskap untitled
Diskussionen, och i synnerhet ifrågasättandet, bidrog till att en av Internationella klimatpanelens (IPCC) arbetsgrupper WG1 tog in ”global warming hiatus”-frågan i sin rapport från 2013. Data från en serie – HadCRUT3 – fram till 2009 visade på en lätt, negativ trend (-0,01 grader ºC). Vid presskonferensen i samband med att delrapporten släpptes gav detta avsnitt upphov till flest frågor från journalisterna, fler än alla andra resultat rapporten innehöll. Från 2013 till slutet av 2016 hade 176 granskade (peer-rewed) vetenskapliga rapporter publicerats kring ”global warming hiatus”.

Mot denna bakgrund publicerade nyligen tre forskare från Institute for atmospheric and climate science i Zürich en utvärdering av den påstådda pausen, i påverkan från VHG (Iselin Medhaug et al. 2017. Nature 545:41-47; kommentar av Risbey & Levandowsky 2017, Nature 545:37-39). Medhaugs et al artikel är imponerande i sitt omfång och redovisningar, i form av 16 figurer.

I stort demonstrerar Medhaug et al (2017) följande:

1. Datamodellernas styrka är långsiktiga trender, inte kortsiktiga, säg kring 10 år. I de senare fallen kan resultaten bli missvisande

2. Arktis har visat en högre ökningstakt i medeltemperatur än andra områden. Här finns emellertid mindre datatäthet och om Arktis inkluderas i ett dataset, eller inte, påverkar det utfallet av modellkörningarna.

3. Det diskuterade datasetet HadCRUT3 har uppdaterats och något modifierats i ett nytt set, HadCRUT4. Det senare visar en avvikande bild jämfört med HadCRUT3.

4. Upptaget av CO2 i haven spelar en stor roll, och påverkas kraftigt av episoder som El Nino. Detta måste vägas in, ifall man vill diskutera kortare perioder, dvs 10 år.
Klimat koldioxidutsläppkoldioxidutsläpp
Slutsatsen är entydig: ”when all of this evidence is taken together, climate-model expectations of warming rates and observed trends are not at odds”. Klimatmodellernas prognoser om varmare klimat avviker inte från observerade trender.

Kommer vi i fortsättningen slippa påhoppen från klimatskeptikernas lobbygrupper? Nej, knappast. Så länge man fortsätter att prospektera efter fossil energi, finns det uppenbarligen tillräcklig finansiell styrka hos vissa energibolag att köpa journalister, utredare och forskare.

Och dessa krakar måste ju göra rätt för sina Judaspengar.”

Några tidigare artiklar om klimatfrågan här.
Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal
Hur bör socialister och andra diskutera klimatfrågan?
Bill Gates: Kapitalismen kan inte rädda klimatet. Är han socialist?
Svenskt genombrott i energiforskningen kan gynna klimatet!
Hur går klimatet? Åt skogen!Jorden slår klimatrekord – under tystnadEtt klimatavtal för de rika till skada för de fattiga?Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen??

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, ,


41 svar till “Trump och klimatkritiken som kom av sig”

 1. Allt fel. Klimatskeptikerna blir fler, Lars Bern är inte oklar utan distinkt, det är alarmisterna som försörjer sig på att skrämmas och skeptikerna som är vetenskapliga. Givetvis fungerar hockeyklubban bäst på det den är skapad till, att skrämmas med orealistiska perspektiv, den ger inga som helst fingervisningar om hur det egentligen ska gå med temperaturen, vilket är helt naturligt om man ger en mikroskopisk andel av atmosfären hela förklaringsvärdet för något som ännu inte inträffat. LOL.

  Det finns inga som helst möjligheter att minska koldioxidförekomstten i atmosfären, sån tur, det är inte önskvärt! Alla ”avtalen” går ut på att hushållen ska betala mer skatt, och inget annat.

  • Nu handlade inte mitt inlägg om Tysklands ekonomi utan om vad Trump hade att säga om denna ekonomi och hur den frågan medialt trollats bort genom att diskussionen helt kommit att handla om Trumps ställningstagande till Parisavtalet. Den senare frågan är givetvis viktig, om än inte fullt så entydig som man vill få oss att tro. Dock är det klart att Tyskland – som en följd av sin av tradition mycket starka industristruktur – drar särskilt nytta av den gemensamma valutan. Omvänt är euron till stor nackdel för länderna i Syd-Europa (Grekland, Spanien, Portugal, Italien osv). Resultatet är att Tysklands ekonomiska dominans inom EU förstärks ytterligare. Frankrikes försök att på POLITISK VÄG väga upp den tyska dominansen har (hittills) inte varit framgångsrika.

 2. Att du Anders som alltid annars okritiskt sväljer befängda konspirationsteorierna med hull och hår inte lyckas genomskåda klimatbluffen är för mig en gåta.

 3. Problemet är att man inte kan se in i framtiden. Modeller är projiceringar av statistisk data in i framtiden. Det finns ingen styrka i långsiktig projicering, därför att modellering med annat än en linjär funktion är meningslös och en linjär funktion för projicering är av nöden kortsiktig. Detta är rent matematiskt, eftersom modellering av andra funktioner än den linjära, exempelvis en exponentiell funktion, ger fel som är exponentiella, med tiden den projiceras in i framtiden så är felet exponentiellt beroende av längden på projiceringen. Denna typ av modellering skall man alltid ha en sund skepsis till eftersom den gör ett ergodiskt antagande om världen.

  Sedan finns det inte stor anledning att bråka om matematiken. Vi måste ändå göra alla de saker som global uppvärmning kräver. Vi måste använda energi effektivare, vi måste skapa nya och bättre energikällor, vi måste skapa ett samhälle som kan överleva utan ändliga energikällor.

  • Jag upplever att Martin K går vilse i diskussionen genom att helt korrekt diskutera problem med prognoser, i den bemärkelsen att de är extensioner av statiska parametrar. Nu är det ju inte bara teori, utan vi börjar ha rätt mycket empiriska data och observationer. Jag föreställer mig att klimatskeptiker får ett hårt jobb om de skall förneka den hyfsade överensstämmelsen mellan teori och empiri. Det senare är naturvetenskapens grund, inte teorin per se.

   • Har inga intentioner att göra det. Men rent matematiskt kan en modell haverera i varje givet ögonblick eftersom den baseras på ett ergodiskt antagande i ett icke-ergodiskt system. Men detta är ju bara grundläggande kunskaper om matematiken och dess relevans för verkliga system, inget att uppröras över.

 4. Jaså???…Lars Bern larmar på oklart sätt om ”alarmism” från klimatvetarnas sida….

  I verkligheten understryker Bern glasklart att universiteten är slavbundna av politiska och ekonomiska intressen! Är detta oklart?

  ….”Vi ser hur politik och stora ekonomiska intressen infiltrerar och tar kommandot över den vetenskapliga världen i väst och börjar bestämma vilka vetenskapliga teorier som skall gälla på en rad områden. I USA har det avslöjats hur Obamas klimatvetenskapare setat och ändrat i historiska temperaturserier för att kunna försvara sina alarmistiska hypoteser. Senast världen upplevde något liknande var under Stalin-epoken då man politiskt ställde sig bakom Lysenkos falska hypoteser om ärftlighet, med katastrofala följder när dessa tillämpades inom jordbruket i Sovjet och Kina.”

  ….”Till alla er förhoppningsfulla ungdomar som hoppas få en kvalitativt god utbildning vid våra universitet och högskolor måste jag tyvärr ge rådet: Lita inte på vad som sägs i föreläsningar och seminarier från era lärare. Dessa är som ni ser i det skandalösa uttalandet från KTH:s ledning, bakbundna av politiskt korrekta uppfattningar som godkänts av rektor. Ni måste själva på egen hand alltid gå ut på det öppna nätet och forska för att få en korrekt uppfattning om verkligheten inom ert område.”

  Lars Bern

 5. Tack Martin. IPCC´s prognoser är exakt värdelösa. Huvudinvändningen mot koldioxidbluffen är att koldioxiden utgör del av promille, ökningen är en bråkdel därav, växthusgaserna består av vattenånga. Vi använder hela tiden energi effektivare, men blir fler. klimatbluffen är ett försök att höja skatten över 75% på löntagare. Trump är föregångsman i detta ärende, i praktiken struntar alla utom europeiska gröngölingar i alltihop, de utomeuropeiska länderna vill bara ha pengar för luft av europeiska skattebetalare för påhittade havsnivåstegringar vi aldrig kommer att se röken av.

  Lars Berns inägg om vetenskap och KTH är utomordentligt klart, för alla utom religiösa. Man bevisar inte hypoteser, man motbevisar dem, man falsifierar dem. Det är den vetenskapliga metoden. Att den är obekant för religiösa innebär inte att den är fel.

 6. Hursomhelst: industrins gifter kommer att släppas ut och förgifta arbetarna och resten av befolkningen som inte kan skydda sig emot detta! Det blir följden av Trumps nya politik att skära ned arbetsskydd och miljöskydd , för att industri-kapitalet ska få investeringslust igen!

 7. Har läst någonstans att när jorden var isbelagd i stort sätt ända ner till ekvatorn skall vulkaner brutit igenom och släpp ut koldioxid som fått jorden att tina upp igen. Sorry men jag kan inte tro på något sådant. Övertygad om att nersmutsning som vulkanutbrott, skogsbränder men även mänsklig aktivitet är huvudorsaken till att isar framförallt på norra halvklotet smälter eftersom stoftet absorberar värmen från solljuset Hur kunde jorden svalna när all koldioxid fanns i luften innan den absorberades av växligheten som sedan blev fossila bränslen? Var fanns allt kol innan det blev fossil olja och kol? Hur mycket kol innehöll Europas och Nordafrikas skogar som fanns för 2000 år sedan? Eftersom jag inte jobbar på varken SMHI eller är klimatforskare kan jag ställa mej dessa frågor. Tror inte alls att koldioxid är det som i huvudsak styr jordens klimat. Den har säkert en viss påverkan men inte alls den betydelse som klimathysterikerna hävdar.

 8. Nej, detär helt rätt. Där finns alldeled för lite koldioxid i atmosfären, där finns alldeles för lite koldioxid relativt den stora växthusgasen vattenånga. Vårt lilla bidrag till den minimala koldioxidförekomsten i atmosfären saknar betydelse för temperaturer på jorden, däremot behövs inte så mycket koldioxidsänkning för att fotosyntesen ska upphöra.

  Vad är klimathysteri? Det är någonting som pågår i mänskliga hjärnor, inte utanför dem. Klimathysteri är ännu en vända med tankegodset från Jean Jacques Rousseau, förklätt till omsorg om andra. Klimathysteri är huvudsakligen reaktionärt, och har lett in vänstern i en fålla där den står hindrar utvecklingen istället för att rida på den.

  • Detta stämmer alldeles riktigt!

   Fakta om koldioxid finns obegränsat att ta till sig från http://www.co2science.org/

   Klimatforskaren professor Gösta Walin anser att mer koldioxid är bra för jorden. Växtligheten ökar. Vad är det för fel med det”, undrar han. Han har också sammanfattat sin syn i sex huvudpunkter vid ett föredrag (2004), vid GVC den 17 dec 2004:

   1. Mer CO2 i atmosfären; är det ett problem eller en fördel?
   Klimat effekten kan lika väl vara positiv som negativ om den någonsin blir märkbar. Effkten på växtligheten är odiskutabel. Speciellt viktigt är att växterna förbrukar mindre vatten vid högre PCO2 ( se http://www.co2science.org/).
   2. Tripple fraud.
   Det är inte första gången överdrivna eller felaktiga hotbilder sprids och får fäste hos allmänhet och byråkrater. Kväve anses hota havet, surt regn hota skogen, koldioxid hota havet.
   Kväve är totalt harmlöst för havsmiljön. Surt regn kanske påverkar näringsfattiga sjöar men påverkar knappast skogen (möjligen positivt).
   Koldioxid är livets gas och mer koldioxid ger ökade försörjningsmöjligheter för mänskligheten.
   3. “Consensus” om hotet mot klimatet är, i den mån den existerar, mer ett utslag av opportunism än ett uttryck för vetenskaplig insikt. Dessutom är huvuddelen av alla dessa forskare inte att betrakta som klimatforskare (t ex Brännpunkt 14 dec 2004). I hägnet av denna Consensus vädrar div makthavare morgonluft ( Vattenfalls vd brännpunkt 24 nov, gd naturvårdsverket GP 13 dec, miljöministern brännpunkt 30 nov).
   4. Frågan om “den pågående klimatförändringens” orsaker är en icke fråga som aldrig kommer att kunna besvaras. Klimatet ändras ständigt och vår tid är säkert inget undantag. En relevant uppgift är att försöka bestämma klimatets känslighet för PCO2. Visst hopp finns att nå resultat från begåvad bearbetning av observationer (se Dick Lindzéns hemsida, t ex Current state of knowledge in global change, 1996).
   5. Verkligt farligt för allt liv på jorden vore om koldioxiden i atmosfären förbrukades på grund av något ekologiskt fenomen eller något antropogent djävulskap (en modern Frankenstein). Detta är dessvärre inte otänkbart.
   Var och en inbjudes att konstruera ett skräck scenario på detta tema.
   6. Ett stort problem som växer explosionsartat är den nationella och internationella byråkratin som lever av “klimatproblemet”. Den har dessvärre bitit sig fast och kommer att kräva sin tribut i decennier framöver. Jag fasar för den överstatlighet som alla klimatbesservissrar kommer att vilja se för att kunna “styra klimatet”.
   Detta börjar likna en religiös rörelse; en klimat/miljökyrka med departement och överstepräster och uttolkare i kommuner och landsting.
   Jag skulle gärna gå ur denna kyrka om det vore möjligt. Alla tillönskas en God Jul med den gamla vanliga kyrkan.

   • Hej och tack för din kommentar!

    Ditt inlägg handlar bl.a. om de positiva fördelar koldioxid och andra
    atmosfäriska gaser kan ha, t.ex. för växtligheten. Du inser dock säkert
    att av de faktum att växterna behöver tillgång till CO2 för sin existens
    kan man inte dra slutsatsen att ju högre halten av koldioxid blir desto
    bättre är det. Det vi vet om levande system är att de existerar under en
    vanligen mycket fin kemisk balans och att buffertkapaciteten är
    begränsad.

    Vad debatten om klimatet i grunden handlar om är hur ökningen av
    växthusgaser i atmosfären – en ökning som är vetenskapligt otvetydigt
    bevisad – påverkar jordens temperatur, klimatet och som en konsekvens av
    detta de kemiska och termiska balanser, som är en förutsättning för
    människans och andra levande varelsers livsbetingelser. Dessa frågor är
    synnerligen komplexa och det är naturligt att olika personer (forskare)
    hamnar i delvis divergerande slutsatser.

    Sådan oenighet, förutsatt att den inte urartar i fixa idéer, driver
    forskningen framåt mot större kunskap.

    Hur ska då samhället förhålla sig i ett läge där vi å ena sida har
    tillgång till mycket fakta, som pekar på att jorden håller på att värmas
    upp på ett sätt som kan visa sig ödesdigert SAMTIDIGT som vi inte kan
    vara 100 procent säkra på (alla) våra slutsatser?

    Enligt min mening måste i ett sådant läge försiktighetsprincipen råda.
    Välgrundade slutsatser som pekar mot att vi står inför en stor fara
    måste väga tyngre för samhällets handlande än slutsatser som dras av
    eventuellt mindre oroade forskare.

    Till dess motsatsen är bevisad.

    • Per Olof, välgrundade slutsatser? Efter alla falska s.k ”klimatrapporter” som friserats för att passa klimathysterikernas agenda så kan man konstatera att det inte finns några välgrundade slutsatser utan mer vilda gissningar som när de inte slår in så myglar IPCC med data…väl dokumenterat mygel dessutom. Jag tror det är dags att inse att den ”allvetande” människan är maktlös mot de krafter som styr jordens klimat och att charlataner kapat klimatforskningen för att berika sig själv! Att politikerna stödjer ”forskningen” i detta beror på den skattehöjarpotential som högre energiskatter innebär och givetvis att deras egen makt samtidigt ökar.

    • Visst, forskningsvärlden ska ohämmat skrida framåt mot större kunskap om vårt solsystem samt om jordens klimat. Ännu är jag dock övertygad om att jorden får en global nedkylning inom ett antal tusen år, enligt samma stora schema som tidigare istider på jorden har inträffat. Så beskrivs i Fredrik Ljungqvists bok Global Nedkylning, 2009: http://www.bokus.com/bok/9789113021218/global-nedkylning-klimatet-och-manniskan-under-10-000-ar/

     Skrämselpropagandan Klimathotet, som påstås”…..vetenskapligt otvetydigt bevisad…”, är globalisternas perfekta instrument för införandet av deras tänkta överstatliga globala maktutövning. Nu, sedan Trump stuckit hål på klimatbubblan, har denna fråga blivit något av kejsarens nya kläder.
     Globalisternas MSM, vilka utgör 90% av västs alla MSM, flödar åter över av hatinslag och skrämselpropaganda riktad mot Trump.

     • Trump har alls inte stuckit hål på ”klimatbubblan”. Rimlig hänsyn till det verkligen farliga klimathotet hindrar globalisternas framfart. Därför bromsar dessa och delar av dem satsar på desinformation via lobbyorganisationer.

 9. Saxat från Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi, docent i teoretisk fysik.

  ”Från departement till förskola, från höger till vänster, från svenskt näringsliv till Greenpeace, från FN till kommunala miljörådgivare, från Australien till Kanada, samma budskap: Koldioxid är planetens förbannelse, något måste göras.
  Politiker, byråkrati, massmedia och miljörörelsen leker följa John enligt devisen. Varför tänka själv, när man kan tycka som alla andra.
  Mer koldioxid är i sanning en välsignelse för mänskligheten. Så vad är då koldioxid?
  Koldioxid är livets gas. Det växer mer och snabbare. Lika viktigt är att växterna klarar sig med mindre vatten. Avsevärt större skördar och krympande ökenområden kan förväntas när koldioxidhalten stiger i atmosfären. Detta är ett dokumenterat faktum.
  Hela tiden dyker det upp nya symptom i massmedia, som anses “bevisa” den pågående och förväntade uppvärmningen.
  Arktis har länge varit populärt. Isbjörnarna hotas, och runt om på jorden finns det förändringar som tyder på det ena eller det andra. Genom lämpligt urval kan man troliggöra vad som helst.
  Sätt stopp för den livsfientliga propagandan, ni som har makt att påverka. Försök se det positiva med mer koldioxid och lugna ner er. Fossila bränslen och mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten”.

  För övrigt.. Problem med Arctic Sea Ice mätning:

  https://wattsupwiththat.com/2016/04/11/more-satellite-problems-with-arctic-sea-ice-measurement

  https://www.frihetsportalen.se/2013/08/ – Jan-Plimer-forklarar/

  http://www.ostrom.se/fakta%20om%20istider.pdf

  • Detta inlägg vederlägger på intet sätt den närmast unisona bedömningen av vetenskapsmän inom området.

   • För närvarande är universitet och högskolor toppstyrda och bakbundna, t ex KTH:

    Den 16 maj arrangerade alumni-föreningen vid Kungliga Tekniska Högskolan KTHX ett seminarium där föreningsmedlemmen och tidigare Sandvikchefen Per-Olof Eriksson inledde med ett föredrag med rubriken Är det hållbart att jaga koldioxid? Eriksson är en teknisk fysiker utbildad vid KTH.

    Skallet från den ansvariga direktören Emma Jones för alumni-aktiviter vid KTH levererar följande reaktion på Erikssons föredrag:

    I det här fallet var föredraget problematiskt då åsikterna där går stick i stäv med KTH:s inställning och vår rektors uttalade grundpelare för vår framtida utveckling.

    KTH:s ledning har ett ansvar att se till att den kommunikation som sändes ut korrekt speglar KTH:s värderingar och ledningens vision.

    Dessutom bluffar kanske 50% forskare och vetenskapare – enligt chefredaktören Dr Richard Horton i hans fina tidning ’the Lancet’:

    Dr Richard Horton, editor-in-chief of the lancet, 2015-04-11, wrote….. straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue….

    http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2960696-1.pdf

    Med dessa kunskaper i bakhuvudet är det svårt att tro på klimathysterien och den politiska skrämselpropagandan ’Klimathotet’.

    • Du har inga fakta och presenterar inte argument mot bedömning av FN:s klimatpanel. Richard Hortons bedömning har inte att göra med klimatet.

     • Neej, han har bara konfirmerat att många forskningsresultat är påhittade resultat, liknande resultat som fysiologiprofessorn Thomas Lundeberg och strup-experten Paolo Macciarini har presenterat på karolinska Institutet…….DÄR liksom i andra högskolor förekommer fusk.

      http://fof.se/tidning/2006/6/sa-kan-forskare-bli-fuskare

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Paolo_Macchiarini

      Alla upplysta om klimatets förändringar bör känna väl till de många påhittade falska uppgifter om jordens klimat i Climategate, vilka anpassats till önskade forskningsresultat.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Climatic_Research_Unit_email_controversy

      • De har inte konfirmerat forskningsresultat som har relevans för diskussionen om klimatet. Jag har nämnt Horton i min artikel om fusk i medicinsk forskning. ”Fusk i medicinsk forskning är vanligt – Ofta läkemedelsindustrins fel” (http://jinge.se/hjartat/fusk-i-medicinsk-forskning-ar-vanligt-ofta-lakemedelsindustrins-fel.htm). Climategates påståenden är vederlagda. Det finns forskare som är köpta av industrins lobbyister som vill förringa klimathotet, då detta bör medföra krav som minskar kapitalisternas vinster. Detta är nog huvudkällan till invändningar mot klimatforskarna, förutom bristande kunskap.

       • Tack, jag måste läsa på mer om klimatförändringarna. Du kan tydligen ha rätt i att några knappa förändringar av promilles halt koldioxid i jordens atmosfär förändrar solens uppvärmning av jorden med 1-4 grader. Då kanske jorden inte längre utsätts för långa istider. Istider, glacialer, som tidigare inträffade 4 ggr under c:a 400 tusen år, och dessa istider har hittills styrts av tre astronomiska cykler. De har varat under c:a 100 tusen år och mellan istidsperioderna har värmetid, c:a 15 tusen år, inträffat.
        För mig verkar det ändå besynnerligt och osannolikt att människors CO2-utsläpp kan påverka solens instrålning till jorden i så stor utsträckning att instrålningen inte längre till 100% styrs av de astronomiska cyklerna: jordbanans ellipticitet, jordens avstånd till solen under olika årstider, jordaxelns lutning i förhållande till inkommande instrålning.

 10. Har du inte förstått, Anders? De jämför äpplen och päron. Nästan inga vetenskapsmän förnekar att människan kan ha något som helst inverkan på klimatet, det vore ovetenskapligt, där har du dina 97%. Ytterst betydande vetenskapsmän förkastar hypotesen om stigande medeltemperatur pga människans koldioxidutsläpp. Klimatalarmisterna räknar ogenerat in dem bland sina anhängare, men det är två olika saker. Medeltemperaturen är en vågrät linje, koldioxiden en piss i mississipi. Växthusgasen heter vattenånga, solen värmer oceaner, lyfter det som ånga. Solen står för klimatet, oceanerna för utjämningen.

  Det finns ingen unison kör av vetenskapsmän, det finns en unison kör av miljöpartister, byråkrater, bilhatare, dagispersonal som försöker skrämmas. De är rädda. De vet ingenting och vet inte om det. De kan inte beslås med lögn, därför att de ljuger inte, de är troende. De tror bergfast att de ska klimatkompensera, och framför allt ska andra tvingas till det.

  Alla energibolagen hjälper till att sprida klimathysteri. De vill ha högre energipriser, och vet hur man får det, man begränsar utbudet. Trump är iofs oborstad, självupptagen och knäpp, men även en blind höna, osv…

  Det är värre med de andra, de iskallt kalkylerande skrämselpolitikerna som ska driva fattiglappar av vägen och tvinga alla att lägga sin krympande lön på skatteransonerat boende, med ”klimatprofil”. Om det finns någon enda fråga som utgör vänsterns skott i egen fot så är det ”klimatfrågan”. Denna bluff sysselsätter nu alla, under stigande lönespridning och moskéer som flugsvamp.

 11. Jag är glatt överraskad; både Benny och Martin har tagit till sig hur det egentligen står till IPCC, koldioxiden och ”klimatet”. Glädjande.

  Inte heller finns någon guilt by association; att Trump genomskådat koldioxidbluffen behöver inte betyda att han är ”bra” eller ”dålig”, det betyder bara att koldioxidbluffen avslöjas av inrikespolitiska skäl i USA. Att Parisavtalet ignoreras betyder bara att klimathysterikornas berövas en snuttefilt. USA är i utmärkt geopolitisk position att bygga ut solkraften. Låt oss hoppas de gör det, så sjunker de globala energipriserna ytterligare. Då berövas storpolitikens fulspelare sina inkomster och vi våra utgifter.

  Vår viktigaste uppgift är att hindra höjda energiskatter och grön ”skatteväxling”, dvs skattehöjning baserad på klimathysteri.

  • Trump har inte genomskådat någon ”koldioxidbluff”. Han tillvaratar bara intressena för den mycket starka fossilenergisektorn och en stor del av monopolkapitalet i USA.

   Wikipedia:
   Mycket av solljuset når därför ända ned till jordytan, där en del av det absorberas. Den energi som jordytan därigenom tar emot återutsänds mot rymden som infraröd strålning, långvågigare än solljuset och osynlig för ögat. Luftens dominerande beståndsdelar, kvävgas (N2) och syrgas (O2), är praktiskt taget genomskinliga även för sådan strålning.
   I mindre kvantiteter innehåller atmosfären emellertid också gaser som absorberar infraröd strålning. Viktigast bland dessa så kallade växthusgaser är vattenånga[1] (H2O) och koldioxid (CO2).[2] Växthusgaserna absorberar det mesta av värmestrålningen från jordytan innan den hunnit ut i rymden. De strålar sedan ut den uppfångade strålningen igen, men inte bara vidare mot rymden utan åt alla håll, även nedåt. En betydande del av den värmestrålning som sänds ut från jordytan kommer på så sätt i retur.
   Jordytan tar emot strålningsenergi inte bara från solen utan också från luften (denna energi kommer dock också från solen ursprungligen). Den är därigenom mer än 30 grader varmare än den skulle ha varit om jorden inte haft någon atmosfär (eller om luften uteslutande hade bestått av gaser som inte absorberar infraröd strålning). Den globala medeltemperaturen vid jordytan, som i dag uppgår till +14°, skulle utan växthuseffekten ha legat kring -19°. Under sådana omständigheter hade liv knappast varit möjligt på jorden.[3]
   Växthuseffekten på jorden är till största delen naturlig – atmosfären har innehållit växthusgaser så länge den funnits. Människan är emellertid på väg att förstärka växthuseffekten, främst genom utsläpp av koldioxid i samband med avskogning och användning av fossila bränslen. Dessa utsläpp anses vara huvudorsak till senare decenniers globala uppvärmning[4] – jordens medeltemperatur har sedan början av 1900-talet stigit med drygt 0,7 grader.[5] När man i dagligt tal förklarar den pågående uppvärmningen som ”ett resultat av växthuseffekten” menar man alltså egentligen att den beror på en antropogen (av människan orsakad) förstärkning av den redan befintliga växthuseffekten.

   Med snabbt ökande koldioxid ökar värmestrålningen tillbaka till jorden.

   Klimatet 170605

 12. Fick inte du lära dig kritisk statistikläsning i grundskolan? Ovanstående graf är ren skrämselpropaganda. Koldioxidens andel av atmosfären är ett vågrät streck, liksom medeltemperaturen. Koldioxidbluffen är ytterst reell.

   • Jo, det gör den, men du förstår uppenbarligen inte. Din graf är ren desinformation. Som andel av atmosfären är Co2 ett vågrät streck, inklusive ökningen. Din graf är av det slag vi fick lära oss att genomskåda i grundskolan. Du presenterar koldioxid som någonting som fördubblats. Detta är klimathysterikernas teknik. Du sprider skräckpropaganda. Du är väl van.