Pentagon: USA använder utarmat uran i Syrien och Irak. Ger missbildningar, cancer & död hos barn.


Den här artikeln förefaller lämplig att återpublicera nu.

Jag har här tidigare publicerat artiklar som visar att USA och Storbritannien med stor sannolikhet använt vapen som innehåller utarmat uran i Irak, fast det länge förnekats. Den kraftiga ökningen av barnadödlighet, missbildningar och barncancer talar starkt för detta. Då och då har påståtts av USA använt dessa förbjudna vapen även i Syrien. Nu påstår till och med Samuel Oakford i Foreign Policy, som väsentligen företräder USA:s officiella utrikespolitik, att så är fallet. Foreign Policy: USA har använt utarmat uran. Detta har därefter bekräftats av Pentagon. Pentagon bekräftar

Jag har tidigare skrivit om uranvapen i artiklar och debattinlägg i Aftonbladet, Dagens Medicin, Folket i Bild-Kulturfront, Göteborgsposten, Irak-Solidaritet, Läkartidningen och Svenska Läkare mot kärnvapen, ibland tillsammans med kolleger.

* Jag skriver först något om uranvapen och dess effekter och återger sedan artikeln i Foreign Policy.

Vad är uranvapen?
Det handlar om projektiler som innehåller uran, som är mycket tyngre än bly och har mycket större penetrationsförmåga genom pansar och bunkrar. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, kan finnas avfall från anrikning av U-235 i naturligt uran till kärnkraftsbränsle (utarmat uran, “depleted uranium”, DU), låganrikat uran och det särskilt farliga uranet som redan använts i kärnkraftverk, med små mängder mycket giftigt plutonium.

Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids med vinden. När stoftet inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Hälsoeffekter
Uranvapen kan med stor sannolikhet orsaka cancer, missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit belägg för det i Basra och Falluja, Irak, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004. Forskare fann att uranrester är en möjlig orsak. Tolkningen stöds av forskning på försöksdjur och cellkulturer. Enligt rapporter från Irak är uppemot 300 platser förorenade med uranrester. Ökad cancerfrekvens har också rapporterats efter krigen i f.d. Jugoslavien, bl.a. hos militärer från Italien.

Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt och tillämpas för ämnen som man ej vet är ofarliga (Miljöbalken till exempel). (Wikipedia).

Uppgifter tyder på att uranvapen kan ha använts i Afghanistan. Bör inte regeringen utreda om att svenska soldater i Afghanistan har exponerats för uranvapen och om Bofors tillverkar(t) dessa vapen?”
DU processbild
Mer än hälften av alla barn i Falluja föddes med en missbildning mellan 2007 och 2010. Innan belägringen var det 10 procent. Före millennieskiftet föddes färre än 2 procent av barnen med missbildning. I Basra i södra Irak, som attackerades av brittiska styrkor i 2003 fann forskarna att 17 gånger fler barn föddes med missbildning 2003 än ett decennium tidigare. Under de senaste sju åren har antalet missbildade födda barn ökat med mer än 60 procent.

Rapportens författare kopplar det ökande antalet barn som föds med missbildningar i de två städerna till ökad exponering för metaller som frigörs från bomber och kulor. Forskare fann att halterna av bly var fem gånger högre i håret av barn med missbildningar än i andra barn i Falluja medan kvicksilverhalterna var sex gånger högre. Barn med defekter i Basra hade tre gånger mer bly i tänderna än barn från icke-drabbade områdena.
Dr Savabieasfahani sade att det är ”övertygande bevis för sambandet mellan den stora ökningen av missbildningar och förorening av neuro-toxiska metaller efter upprepade bombningar av irakiska städer”.
Detta är ett utdrag ur tidigare bloggartikel Kraftigt ökad spädbarnsdödlighet i Irak. USA:s uranvapen sannolik orsak. 121028

DU missbildat barnÄr det den fria världens ledare som levererar?: Missbildat barn i Irak

Artikeln i Foreign Policy: Tjänstemän har bekräftat att den amerikanska militären, trots löften att inte använda vapen med utarmat uran i Irak och Syrien, sköt tusentals projektiler med sådan ammunition under två uppmärksammade räder mot lastbilar som transporterade olja i en ISIS-kontrollerad del av Syrien i slutet av 2015. Detta övergrepp (assault) markerar det första bekräftade användningen av detta vapen sedan Irak-invasionen 2003, när det användes hundratusentals gånger, och orsakade upprördhet i lokalsamhällen, som hävdade att dess toxiska material orsakade cancer och fosterskador.
Kommentar: Detta är synnerligen väl belagt.
US Central Commands (CENTCOM) talesman major Josh Jacques berättade för Foreign Policy och Airwars att 5.265 pansarbrytande 30 mm ammunition som innehöll utarmat uran (DU) sköts från A-10 flygplan 16 november och 22 november 2015 och förstörde cirka 250 fordon i öknen i östra Syrien.

Tidigare har talesmän för USA uppgivit att man inte skulle använda vapen som innehåller utarmat uran eftersom det inte behövs mot de tanks som ISIS har.

Det är fortfarande oklart om attacken i november 2015 skedde nära befolkade områden.
Kommentar
:Detta vet förstås USA:s militär.
År 2003 sköts hundratusentals projektiler mot tätt bebodda områden under den amerikanska invasionen av Irak, vilket leder till stor harm och rädsla bland irakiska civila, och ilska på högsta nivåerna i Bagdad. År 2014, i en FN-rapport om DU uttryckte den irakiska regeringen ”sin djupa oro över de skadliga effekterna” av DU-vapen, som ”utgör en fara för människor och miljö”. De uppmanade FN att genomföra fördjupade studier av deras effekter. Sådana studier av DU har ännu inte utförts.

Forign Policy påstår att ”Forskare och läkare menar att det finns mycket begränsat med trovärdiga ”direkt epidemiologiskt bevis” om att DU har negativa hälsoeffekter.
Kommentar: Det finns starka epidemiologiska belägg som gör att ett orsakssamband har hög grad av sannolikhet. FN-studien har en avgörande svaghet – den utfördes inte i de områden där man såg en mångdubbel ökning av missbildningar och cancer bland barn efter 2003.
Foreign Policy: USA insisterar på att de har rätt att använda vapnet medan experter kallar beslutet att använda vapnet i sådana mängder mot sådana mål för märkligt.
DU NATOs hemliga vapenDU Natos hemliga vapen
Användningen av DU i Syrien rapporterades först av denna författare i IRIN News i oktober förra året. CENTCOM och USA:s flygvapen förnekade först att man använt DU, gav sedan olika versioner och erkände i oktober 2016 att man använt det. Det är nu klart att ammunition användes i den mest omskrivna av attackerna i ”Tidal Wave II”.
Utarmat uran är en restprodukt vid anrikning av uran 235. Det är utomordentligt hårt och har varit använts av militärer både att penetrera bepansrade mål och för att förstärka stridsvagnar mot fiendens eld. Fastän mindre radioaktivt än vanligt uran, är DU giftigt och anses av U.S. Environmental Protection Agency att vara en ”strålningsrelaterad hälsofara inuti kroppen.”

Det vanligaste sättet att få i sig DU är genom inandning av små partiklar i närheten av där vapnet använts. Läkare och anti-kärnkraftsaktivister säga både det inte skett tillräckligt med forskning för att bestämma exakta hälsoeffekter och exponeringströsklar för människor. Användning nära civilbefolkningen har en kraftfull negativ psykologisk effekt också som Internationella atomenergiorganet noterade 2014
Internationellt finns DU i en juridisk gråzon. Det är inte uttryckligen förbjudet av FN:s som de som begränsar landminor eller kemiska vapen. Fastän USA tillämpar begränsningar av DU-vapen i USA kan de använda DU i civila områden.

CENTCOM:s talesman uppger att ammunitionen användes pga. ”högre sannolikhet för destruktion av målen” (förstås,Anders). Strax efter attackerna släppte den USA-ledda koalitionen filmer som visar hur flera fordon lysets upp av bomber och missiler från 30 mm kanoner men angav inte att flygbesättningar hade laddat dessa kanoner med DU. Dessa filmer – tillsammans med dussintals inspelningar – har tagits bort från under de senaste månaderna.

När DU vapen laddas i A-10s, är det kombinerat med en mindre mängd icke-DU högexplosivt ämne (HEI). I november 2015 användes totalt 6 320 salvor (beskrivs ej närmare i artikeln) av blandningen i Syrien. I Irak sköts uppskattningsvis 1 miljon salvor under det första Gulfkriget och invasionen 2003.

En nyligen genomförd analys av tidigare hemliga skjutdata från 2003 USA:s invasion av Irak visade att de flesta DU-salvor avfyrades mot så kallade mjuka mål, såsom fordon eller trupp, i stället för att användas mot stridsvagnar och pansarfordon enligt Pentagons riktlinjer sedan 1975. Pentagons nuvarande manual anger att ”utarmat uran (DU) används i viss ammunition eftersom dess densitet och fysikaliska egenskaper skapar en särskilt effektiv penetrerande kombination för att besegra fientliga bepansrade fordon, inklusive stridsvagnar.”
Oljelastade lastbilar som besköts i november 2015 var obeväpnade mjuka mål som troligen bemannades av civila, enligt amerikanska tjänstemän. En representant för Pentagon sade att USA hade släppt ned flygblad för att varna inför tillslag ibland i ett försök att minimera förluster.
Kommentar: Motsägelsefullt minst sagt.
”Användningen av DU ammunition mot oljetankfartyg är svårt att motivera militärt på grundval av USA:s riktlinjer att det ska användas för att förstöra bepansrade mål”, säger Doug Weir, chef för International Coalition to Ban Uranium Weapons.

Det använda ammunition som skräpar ned i östra Syrien efter attacken, tillsammans med vraket av lastbilarna hanteras säkert inte korrekt av ISIS i området. Även om civila som körde lastbilar inte ursprungligen utsätts för giftiga rester av DU kommer lokala invånare sannolikt vara i riskzonen många år framöver.

Internationellt
Wikipedia. A number of academics specializing in international humanitarian law have questioned the legality of the continued use of depleted uranium weapons, highlighting that the effects may breach the principle of distinction (between civilians and military personnel). Some states and the International Coalition to Ban Uranium Weapons, a coalition of more than 155 non-governmental organizations, have asked for a ban on the production and military use of depleted uranium weapons.
The European Parliament has repeatedly passed resolutions requesting an immediate moratorium on the further use of depleted uranium ammunition, but France and Britain – the only EU states that are permanent members of the United Nations Security Council – have consistently rejected calls for a ban,maintaining that its use continues to be legal, and that the health risks are unsubstantiated.

intressant.se, , , , ,, , , , , , , , , , , , , , ,


31 svar till “Pentagon: USA använder utarmat uran i Syrien och Irak. Ger missbildningar, cancer & död hos barn.”

 1. Israel har vid upprepade tillfällen bombat Syrien och Gaza med utarmat uran.

  https://craigconsidinetcd.com/2015/03/04/israel-and-the-u-s-use-depleted-uranium-in-gaza-syria-and-iraq/

  På Nuclear-News.net meddelas följande: endast fyra länder är fortfarande emot ett FN förbud mot användning av utarmat uran: Israel, USA, Frankrike och UK.

  https://nuclear-news.net/category/1-nuclear-issues/weapons-and-war/depleted-uranium/

 2. Basra’s cancer-fall är alldeles för extrema för att förklaras med DU. Multipel cancer på samma individer pekar på högre stråldoser. Flera experter har hävdat att Usa använde ca fem taktiska kärnvapen i Irak och Afghanistan. En FN-expert, Frank Busby, hävdade att höganrikat Uran påträffats vilket inte går ihop med DU. Amerikansk militär gick omkring och uppmätte påtagligt förhöjd strålning med Geigerräknare som inte mäter alfa. Att det kom ut var nog inte meningen.
  För både Donbass, Jemen (och även Tianjin) finns uppgifter som tyder på kärnvapen.
  I fallet Jemen avslöjar digitalvideokameran strålningen direkt som en kraftig pixelering i kameraobjektivets periferi, där objektivet antagligen är ngt mer genomsläppligt för partiklar som ju inte bryts av optiken utan bara går raka vägen.
  På hemmaplan i Usa sprider sen flera år krigsveteranerna’s site(VT) falsk info, kanske oavsiktligt, om att strålnivåerna runt om i Usa ligger flera hundra ggr över normalt.
  Varför? (Den direkta orsaken är att mätmetoden är en annan än dom uppfattat) Kanske för att ngn lurat dom med syfte att blanda bort korten beträffande 9/11 där cancerstatistiken pekar på strålnivåer av minst den nivån. VT med tillgång till kärnvapenexpertis har själva hävdat just att små kärnvapen användes som en del av demoleringsprocessen. Detta styrks även av att Usas Nationella Nukleära Säkerhetsadministration NNSA omedelbart var på plats vid 9/11 iförda full strålskyddsmundering vilken dom bar medan dom sorterade fram kroppsdelar av de omkomna ur bråten som transporterats till en annan plats.
  NNSA bildades ngt år före 9/11 och mätte upp radioaktivitet vid systematisk överflygning av stora områden före och efter 9/11 varvid över 80 ’hotspots’ noterades efteråt.

 3. En vanlig smartphone fungerar som strålningsdetektor utan modifiering av hårdvaran för strålnivåer över 5 mikrosievert/timme.(dvs ca 30-50ggr över normal bakgrund) Det krävs en speciell app för att kvantitativt avläsa bilddetektorn effektivt
  Själva videobilderna från Jemen visar hur kraftig pixelering uppstår som inte har ngn annan rimlig förklaring.
  Mellan tid 1:50 och 2 min börjar en ny sekvens på videon där syns pixeleringen bra:
  https://www.quora.com/Was-a-tactical-nuclear-weapon-or-neutron-bomb-detonated-in-Yemen
  Det finns många kommentarer som vill ha det till en konventionell bomb men dom kan inte förklara pixeleringen.
  Beträffande Irak och Afghanistan berättar en expert i dokumentet Detonations and deceit även om hur påstådda konventionella bomber maskerar att det är kärnvapen. http://www.informationclearinghouse.info/article2072.htm
  På länken nedan finns tre artiklar betitlade U.S. VETERAN REVEALS ATOMIC BOMBS PART I & II & III med en del ögonvittnesuppgifter från journalister och illustration av nukleära bunkerbusters och deras penetrationsdjup som är enormt mkt effektivare och samtidigt mkt lättare än alla tänkbara konventionella vapen.
  https://therearenosunglasses.wordpress.com/?s=bunker+busters&submit=Search

  Artiklarna är en bit ner på den söksidan

  Vad beträffar Tianjin var tiotusen bilar totalt sönderbrända trots att det var en explosion relativt långt bort. Det finns inga kända energikällor utöver kärnvapen som kan åstadkomma det. Försäkringen på dom bilarna och annat förstört lär inte gälla vid kärnvapenattacker varför det finns multipla motiv att tiga. Explosionens kärna skyddades från insyn av ett stort intensivt lysande moln. Det tyder på att det var en ny typ av vapen just med syfte att maskera kärnexlosionen.

   • Absolut inte, men verkan av anrikat Uran i sig och dess sönderfallsprodukter är starkare. Det skadar inte analysen att man är uppmärksam på att det kan röra sig om olika orsaker. Så det kan misstänkas att det finns ett stort antal ngt mindre extrema skador från DU. Och ett mindre antal mer extrema från kärnsprängningar. Mängden man får i sig i närheten av ett område där kärnvapen sprängts innehåller en mkt större variation av farliga isotoper utöver det icke reagerade Uranet. Sannolikheten för cancer i en population kan vara liten per capita men ändå yttra sig som ett ansenligt antal. När enskilda individer får dubbla och tom trippla distinkt olika cancer-former som i Basra antyder det mycket intensiv strålning i de skadade kroppsområdena.
    Små kärnvapen regleras inte av internationella avtal och eftersom Usas experter hävdar att ett stort antal små kärnvapen har försvunnit och andra experter påstår att taktiska kärnvapen används sen 1991 i de berörda områdena är det en naturlig misstanke att det är orsaken till EN DEL av skadorna. En av länkarna ovan innehåller en rapport från Afghanistan där fåglar satt fast döda i träden. Antagligen dog dom på fläcken och likstelheten satte in så att klorna inte släppte. Döda soldater tycktes ha smält samman med sitt vapen på ett underligt sätt. En användning för kärnvapen tycks ha varit att skapa en kraftig punktformig impuls som nyttjades för att ekoloda grottsystem där fienden antogs gömma sig

   • Tilläggas kan att Usas experter skrev 1943 att DU genom sin verkan i projektiler är ett kemiskt stridsmedel.

    • när blåser det inte i mellanöstern , enbart en svag vind kan virvla upp damm och små partiklar, om DU partiklar kommer in i våra organ så kan man drabbas av en mängd dödliga sjukdomar, jag har dödat gräshoppor i södra frankrike som följe mistralen från afrika , det är stor sannolikhet att skiten far runt vår jord och tiodubblar alla former av cancer, och så länge det inte går att motbevisa är DU ett kemiskt vapen som kan döda långt från ett stridsområde , en sandstorm som far över medelhavet kan utsätta miljoner människor i södra europa för dödlig fara, och alla undersökningar av militära forskare tar jag med en nypa salt ,dom är ju part i målet, klart att enligt dom är det som att dricka en ramlösa, sanningen är att dom riskerar miljarder dollar i ersättning om det bevisas att DU är dödligt,

     • Jag håller med om att DU har ung den verkan som ju Anders återger i artikeln. Och det var alltså amerikansk militär expertis som redan under WW2 bekräftade att det är ett kemvapen inte bara en tung projektilmetall. Men dom experter jag nämnde ovan representerar snarare en rätt stark intern kritisk opinion och pekar på den inofficiella användningen av kärnvapen, vilket ju döljs mer och därför även komplicerar analysen av en del data och troligen även leder till extra mörkläggning. Inofficiellt uppskattas ca 50 fall av sån användning ha förekommit fram till 2008. En expert hävdar att en del fall där bilbomber av konventionell typ officiellt pekas ut i själva verket var små kärnvapen. Flest i Irak men även i Usa och Spanien. De sk lägenhetssprängningarna i Ryssland 1999 uppskattades till 100-300 tons sprängkraft. CNNs artikel om saken rensades från internet i alla exemplar dom kunde hitta.
      DU har tagits upp av många efterforskare.

       • Det finns en serie artiklar av David E Hoffman i Foreign Policy om små kärnvapen från 50-talet. Sprängkraft 1-16 ton (inte kiloton) Hoffman insinuerar inte att dom försvunnit i texten men artiklarnas titlar är 1) ’the little nukes that got away’ påpassligt publicerad 1 april 2010 och samma titel plus ’again’ från 2012. Krigsveteranernas site VT påstår att både regimerna Bush I&2 har låtit dom försnillas i hundratal och att dom ges bort till olika länder som mutor. Kvaliteten på det nukleära materialet är osäker men materialet går att rena.
        Men det är givetvis inte officiellt att dom försvunnit. På länken jag gav tidigare till quora. finns en artikel en bit ner av Jeff Prager där den typen av kärnvapen benämnt Davy Crocket är avbildat.
        Dom ger inte upphov till svampmoln. Och används på rätt kort avstånd. Detta alltså med över 60 år gammal teknologi. Sen dess har massor av nya sorter tillkommit. I Jemen var det nog ngn variant av neutronbomb.

 4. I följande artikel skriver FN:s vapeninspektör om anrikat uran i Irak.
  ”Fast forward to 2003. When the United States reinvaded Iraq, it launched bunker-busting guided bombs, cruise missiles, and TOW anti-tank missiles. It also fired new thermobaric warheads—much stronger explosives with stunningly large blasts. Many of these, says Ritter, contained some type of uranium, whether depleted, undepleted, or slightly enriched”.
  https://washingtonspectator.org/irradiated-iraq-nuclear-nightmare/

  2011 inbjöd IrakSolidaritet strålningsexperten Chris Busby ( som nog Peter Grafström menade ovan) till ett mycket välbesökt möte på ABF Stockholm.
  Han uttalade sig så här:
  ”Men varifrån kommer det anrikade uranet? En förklaring kan vara att ett nytt vapen har använts, som antingen innehåller eller ger upphov till U235, anser Chris Busby. Tecknen tyder på ett extremt kraftfullt vapen som man får till exempel genom att blanda in kärnavfall med vanliga sprängämnen”.
  Hela rapporten:
  http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=585

  WHO:s fula roll belyses i artikeln högst upp och här:
  Irak, ett förgiftat land 1
  http://iraksolidaritet.se/?nr=708
  Irak, ett förgiftat land 2
  http://iraksolidaritet.se/?nr=709

  USA använde kemiska vapen
  http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=702

  Sigyn Meder, IrakSolidaritet
  PS
  Detta bör betraktas som krigsbrott och uranvapen måste förbjudas!

 5. Bofors är inget undantag lol vem sa sverige inte gjorde likadant fan tror folk assange flydde för så svenskar kan mörda barn o journalister i iraq med sv såld ammo till spectre helicoptrar o det är ändå toppen på isberget.