Kraftigt ökad spädbarnsdödlighet i Irak – USA:s vapen sannolik orsakSarah Morrison i The Independent rapporterade 14 oktober om enorm ökning av fosterskador i Irak.
I Falluja, Irak utspelades blodiga strider 2004 och 2005 mellan trupper från USA och motståndsrörelsen. Betydande delar av staden förstördes och tusentals människor dödades. Vetenskapliga studier har tidigare rapporterat om en markant ökning av spädbarnsdödlighet, forsterskador och cancer. En ny studie rapporterar också om en enorm ökning av fosterskador hos irakiska barn i efterdyningarna av kriget.

Hög nivå av missfall, toxiska nivåer av bly och kvicksilver kontaminering och stigande antal fosterskador alltifrån medfödda hjärtfel till hjärndysfunktion och missbildade lemmar har registrerats. Särskilt oroväckande är att detta verkar förekomma i allt snabbare takt hos nyfödda barn i Falluja, cirka 6 mil väster om Bagdad.

Det finns ”övertygande bevis” för att det ökade antalet missbildningar och missfall beror på militära angrepp, säger Mozhgan Savabieasfahani, en av författarna till rapporten, och miljötoxikolog vid University of Michigan. Man har också funnit en ökning av missbildningar bland barn födda i Basra efter det att brittiska trupper invaderade staden 2003.

USA:s marinkår bombarderade Falluja i april 2004 sedan fyra anställda från det amerikanska säkerhetsföretaget Blackwater dödats, och deras kroppar brännts. Sju månader senare, stormade marinsoldater staden för andra gången, med stöd av några av de tyngsta amerikanska flygangreppen i Irak. Amerikanska styrkorna medgav senare att de hade använt vit fosfor, men har aldrig erkänt att de använt utarmat uran, som har kopplats till höga cancer och fosterskador.

De nya rönen, som publicerats i en vetenskaplig tidskrift stärker belägg för att ammunition som USA och NATO använde i konflikten medfört en omfattande hälsokris i Irak. De är de senaste i en rad studier som har föreslagit ett samband mellan bombardemanget i Falluja och en ökning av fosterskador. De preliminära resultaten 2010, medförde att WHO startade en utredning som kommer att rapporteras nästa månad. WHO har tittat på nio ”riskfyllda” områden i Irak, bland annat Fallujah och Basra.

Mer än hälften av alla barn i Falluja föddes med en missbildning mellan 2007 och 2010. Innan belägringen var det 10 procent. Före millennieskiftet föddes färre än 2 procent av barnen med missbildning. I Basra i södra Irak, som attackerades av brittiska styrkor i 2003 fann forskarna att 17 gånger fler barn föddes med missbildning 2003 än ett decennium tidigare. Under de senaste sju åren har antalet missbildade födda barn ökat med mer än 60 procent.

Rapportens författare kopplar det ökande antalet barn som föds med missbildningar i de två städerna till ökad exponering för metaller som frigörs från bomber och kulor. Forskare fann att halterna av bly var fem gånger högre i håret av barn med missbildningar än i andra barn i Falluja medan kvicksilverhalterna var sex gånger högre. Barn med defekter i Basra hade tre gånger mer bly i tänderna än barn från icke-drabbade områdena.
Dr Savabieasfahani sade att det är ”övertygande bevis för sambandet mellan den stora ökningen av missbildningar och förorerning av neuro-toxiska metaller efter upprepade bombningar av irakiska städer”.

Exponering i livmodern för föroreningar kan drastiskt förändra en annars normal graviditet. ”Den massiva och upprepade beskjutningen av dessa städer är klart inblandad här. Jag har ingen kännedom om någon alternativ källa för metallföroreningar i dessa områden.” Hon tillade att uppgifterna sannolikt innebar en ”underskattning”, eftersom många föräldrar som föder barn med missbildningar döljer dem från offentligheten.

Alastair Hay, professor i miljötoxikologi vid Leeds University, sade de siffror som presenteras i studien var ”absolut extraordinära”. Han tillade: ”Folk här skulle vara orolig om det fanns en fem eller 10-procentig ökning i fosterskador. Om det finns en femfaldig ökning i Fallujah, kan ingen eventuellt ignorera det. En snabb ökning av exponering för bly och kvicksilver från ammunition verkar rimlig. En annan viktig faktor kan vara den extrema stress människor utsattes för, vilket kan orsaka stora fysiologiska förändringar.”

En talesman för amerikansk försvarsdepartement talesman sade: ”Vi är inte medvetna om några officiella rapporter som indikerar en ökning i fosterskador i Al Basra eller Fallujah som kan ha samband med exponering för metallerna som finns i ammunition som använts av USA eller koalitionspartner” medan en talesman för den brittiska regeringen sade att det inte fanns någon ”tillförlitlig vetenskaplig eller medicinsk bevisning för att bekräfta ett samband mellan konventionell ammunition och fosterskador i Basra”, och tillade: ”Allt ammunition som används av brittiska väpnade styrkorna är förenlig med Genèvekonventionen. ”

Dr Savabieasfahani sa att hon planerar att analysera barnens prover för förekomst av utarmat uran.

Tidigare FN-resolutioner 2007, 2008 och 2010 har accepterat DU:s potentiella hälsorisker. Resolutionerna 2007 och 2008 uppmanar till mer forskning om DU:s skadliga hälsoeffekter. Resolutionen 2010 uppmanar dessutom länder som använder DU-vapnen att redogöra för när och var de har använts, d v s ökad transparens. Detta för att underlätta forskning och sanering i de drabbade länderna. Resolutionen år 2010 stöddes av 148 stater av 182. Endast fyra stater röstade mot. Av de nordiska länderna avstod Sverige och Danmark från att rösta medan de övriga ställde sig bakom resolutionen .Sverige har lagt ner sin röst vid samtliga omröstningar.

År 2008 röstade man i EU-parlamentet med stor majoritet för en resolution om ett globalt förbud mot uranvapen. Sverige har blivit alltmer isolerat i denna fråga internationellt. Ett brev har sänt till utrikesminister Bildt från omkring 15 svenska organisationer och uppmanat att Sverige i kommande omröstning i höst om uranvapen förenar sig med majoriteten av världens länder


intressant.se, , , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,

” target=”_blank”>Sarah Morrison The Independent 14/10 Göteborgsposten 12/10 2012
Aftonbladet 16/1 2012
Göteborgsposten 1/4 2012
Läkartidningens arkiv (nr 43 2010)
Dagens Medicin 16/4 2012Svenska Läkare mot kärnvapen
Folket-i-Bild-Kulturfront Svenska Dagbladet 28/6 2012 DN mars 2012Flamman 4/10SvT 1/12 2009 expressen DN IraksolidaritetARK Socialistiska läkare Folket-i-Bild-Kulturfront