Krigsfaran och hur ska fredsarbetet bedrivas? Jan Myrdal replikerar.

Här har flera artiklar behandlat krigsfaran. Den senaste kom 29/1 Välkomna alla i arbetet för fred I denna diskuterade jag utan namns nämnande olika uppfattningar om fredsarbetet, och kritiserade uppfattningen att t.ex. så kallade ”högerpopulister” inte borde få vara med. Jag hänvisade också till Jan Myrdals Skriftställning i Folket i Bild Kulturfront nr 1 2018 som också berörde detta. Jan Myrdal: Tiden rinner ut (för mänskligheten).

Myrdals synpunkter kritiserades av Dan Israel på Clarte-bloggen 21/1 som går ut på att faran för en väpnad konfrontation USA/Nato och Ryssland inte är så stor..Varför skulle krigsfaran vara akut? Följdes av debatt med bl.a. några inlägg av mig.

Jan Myrdal hänvisade i sin senaste Skriftställning i FiB/K till att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt. Men vad mer finns bakom det omdömet?
Vidare, ett par dagar efter Skriftställning ökade känfysikerna alarmnivån till 2 minuter! Washington Post 25/1
Detta motiveras bland annat av USA:s utveckling av mindre, effektivare kärnvapen, vilket jag skrivit om i olika artiklar. Å andra sidan skulle ett kärnvapenkrig kunna vara förödande också för USA och dess ställning i världen. Jag tror att själva hotet om kärnvapenkrig från mer utvecklade kärnvapen, och från en situation där ena parten (rimligen USA) verkar ha fått ett visst övertag och rubbat ”balansen” kan vara ett mäktigt politskt vapen i diskussioner och konflikter på andra områden. Som då det gällerkonfliktområden och politiken visavi Iran, Syrien, Irak. Som då det gäller dollarns ställning som världsvaluta. Kan innebära att krafter som lutar åt anpassning till USA på initialt begränsad minskning av den egna självständigheten etc kan få ökat utrymme. Modernare kärnvapen är alltså ett mäktigt politiskt påtryckningsmedel – kanske är det det viktigaste.
Det finns stark empiri och goda skäl att mena att maximal kontroll över råvaror och resurser på jorden är det centrala målet för USA:s politik.
Men tron att det egna landet har ett reellt övertag kan medför att vissa politiker och militärer blir benägna att tänka att kärnvapen kan vara användbara. Och parat med att beslut om att använda kärnvapen har delegerats nedåt är risken för kärnvapenkrig nog ändå ökad. Flera gånger har det varit nära att kärnvapen använts av misstag.

Nu har Jan Myrdal replikerat på Dan Israels inlägg.8 Dagar

Jag återger repliken något nedbantad. Dan Israels artikel
Jan Myrdal 90 år.
Jag Myrdals replik.
Dan Israel skriver mörkt på Clartés blogg:

”Jan Myrdal påstår i senaste numret av FiB att USA och Nato nu håller på att förbereda en situation som ska ’möjliggöra ett avgörande förstaslag’ och kunna bomba Ryssland med atomvapen innan de har möjlighet att svara. Den enda ’verklighetsbakgrund’ han anger är att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt.”

Men det jag skrev i FIB/K var:

”Det är den verklighetsbakgrund vi har att förhålla oss till när hos oss i Europa NATO flyttar fram sina raketbaser till Rysslands gräns för att varningstiden skall bli så kort att den skall möjliggöra ett avgörande förstaslag för dem och därmed ett uppfyllande av Collier´s perspektiv från 1951.”

Och i mitt svar til Oksanen i Expressen skrev jag: Putins lakejer finns både till höger och vänster

”När nu NATO flyttat baser till Rysslands gräns och avtalet om medeldistansrobotar tycks abrogeras sjunker varningstiden drastiskt för Rysslands kärnområden och risken för att någondera lockas till ett offensivt eller defensivt förstaslag ökar. Hur Sverige som stat eller samhälle skulle överleva en följande ’nuclear winter’ vet ingen. Men vad vi vet är att världen upprepade gånger under senare decennier balanserat på gränsen till en katastrof. Att den hittills undvikits beror mindre på klok politik än på slump eller på att någon militärt ansvarig självsvåldigt beslutat inte handla enligt reglementet.
Kärnfysikernas ’Domedagsklocka’ har nu flyttats fram till två minuter i tolv. ”

Kärnvapen stor
Det jag skrivit var inte det Dan Israel refererar utan är korrekt och bidrar till att förklara varför 122 stater av helt olika politisk färg – även Sverige – i Förenta Nationerna röstade för det totala och juridiskt bindande förbudet mot kärnvapen. Alltså det krav som Stockholmsappellen ställde. De fem kärnvapenmakter vilka är ständiga medlemmar av Förenta Nationernas säkerhetsråd samt de fyra andra kärnvapenmakterna, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Indien, Israel och Pakistan var, med olika kraft dock, motståndare till resolutionen.

Hittills har världen mest av slump och tillfälligheter vid olika tillfällen kunnat besparas kärnvapenkrigskatastrof. Nu innebär denna resolution från 122 stater i Förenta Nationerna ett avgörande steg framåt i fredsarbetet. Denna överväldigande världsmajoritet utgör just när domedagsklockan flyttas fram en medvetenhetens kraft som organiserat kan komma att tvinga även de mest aggressiva kärnvapenstater till kärnvapenavrustning och förbud.

Konkret innebär detta för oss i Sverige att se till att Sverige också formellt genom riksdagsbeslut bekräftar resolutionen trots de inhemska NATO-vännernas motstånd. Det är en huvuduppgift för alla som vill värna vårt folks existens. Det oavsett partipolitisk tillhörighet.

Ty liksom de 122 staterna i Förenta Nationerna är helt olika kan bland oss i Sverige en kapitalist, en general, en högerfilosof, en som definierar sig som identitär nationalist också inse detta och handla därefter. Det tjänar i så fall vårt folks existensrätt. Men en ”vänster” som tiger, som talar om annat och ställer sig vid sidan om blir i praktiken en som allierar sig med de farligaste kärnvapenspelarna i organisationer krigsdrivande och folkfientliga som NATO.

Utdrag ur Dan Israels artikel 21/1. Varför skulle krigsfaran vara akut?

Jan Myrdal påstår i senaste numret av FiB att USA och Nato nu håller på att förbereda en situation som ska ”möjliggöra ett avgörande förstaslag” och kunna bomba Ryssland med atomvapen innan de har möjlighet att svara. Den enda ”verklighetsbakgrund” han anger är att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt.
Anders: Påminner om kärnfysikernas ’Domedagsklocka’ nu har flyttats fram till två minuter i tolv.
Hotet mot USA:s världsherravälde kommer knappast från Ryssland utan från Kina. Kina har redan passerat USA som världens starkaste ekonomi om man tar hänsyn till köpkraftsindex och kommer snart att ha gjort det även i absoluta tal. Det är inte längre amerikanska företag som som står för de viktigaste investeringarna i Afrika eller Europa utan Kina. Medan Trump pratar om America first sluter kineserna de ena viktiga handelsavtalet efter det andra.
Kärnvapen Doomsday clockBild från BBC
Jag skulle kunna förstå om den amerikanska imperialismen skulle starta krig mot Kina för att hindra denna utveckling. Men varför ska de ta omvägen över Ryssland och därigenom riskera sin egen existens?

Kommentar:Jan Myrdal bemöter inte denna fråga från Dan Israel. Jag skrev i en av mina kommentarer på Clarté-bloggen: ”USA ser strategiskt Kina som den kommande huvudfienden, starkt influerad av Brzezinsks ”The Great Chessboard”. Men vägen dit går via råvarurika och kärnvapentekniskt mer utvecklade Ryssland. Vägen till Sovjet gick för Hitler via krig i främst Väst, och man ka se att USA:s krig i Irak och Syrien är etapper på väg mot Iran. ” Kommentar till artikel på Clarté-bloggen
En huvudfråga i debatten är om alla ska få vara med i arbetet mot krig, eller om vissa, t.ex. i den diffusa gruppen ”högerpopulister” ska utestängas. Välkomna alla i arbetet för fred

Några artiklar här om kärnvapen.
USA underlättar för kärnvapenkrig
Nato eller kärnvapenförbud – Sverige avgör självt
Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade
Mannen som räddade världen från kärnvapenkrig 1983 död. USA nära detonera vätebomb

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,

  7 comments for “Krigsfaran och hur ska fredsarbetet bedrivas? Jan Myrdal replikerar.

Comments are closed.