Kina: Rysslands insatser har sedan ett år hindrat Syrien från delning, och terrorismen


Vad tycker man i Kina om Rysslands insatser nu efter ett år? Publicerar den av mig översatta artikeln ”Russian military intervention spares Syria fragmentation” Xinhua

Ett år har gått sedan Ryssland inledde militära operationer i Syrien mot de radikala rebellgrupperna, i vad som sågs av syriska analytiker som en åtgärd som har räddat Syrien från fragmentering.
Till skillnad från den USA-ledda interventionen med uppgiven inriktning på att bekämpa IS i Syrien, bedöms det ryska ingripande för att stödja de syriska regeringsstyrkor ha hjälpt att vända situationen till fördel för den syriska regeringsarméns, som har tvingats strida mot en rad av ultra-radikala grupper i över fem år.
Lokala analytiker menar att det ryska flygvapnet har skyddat Syrien från delning, särskilt som många planer att fragmentera Syrien lades fram i form av förslag på en politisk lösning.
Kreml sade på fredagen att det ryska militära stödet spelat en roll för att förhindra att huvudstaden Damaskus skulle falla i händerna på rebellerna och konstaterar att det inte finns någon tidsram för den ryska militära interventionen.
Assad och Putin
”Varken den islamiska staten, eller al-Qaida eller Nusra Front sitter nu i Damaskus” sa Dmitrij Peskov, president Vladimir Putins talesman.
Syriens informationsminister Muhammad Ramez Turjman säger att ”Syrien är föremål för en aggression riktad mot dess enhet och dess existens som enad stat, och det finns många utländska försök att dela upp Syrien.”
USA och andra västmakter har från början av krisen varit rebellernas sida, med krav att Syriens president Bashar al-Assad ska avgå.
Turkiet har alltid spelat en viktig roll för att stödja rebellerna och ultra-radikala jihadister, som domineras av utlänningar och de har fått vapen över Turkiets gräns.

Ankara vid upprepade tillfällen uttryckt sin avsikt att införa en ”säker zon” i norra Syrien, vilken kan ses som ett försök att splittra landet och upprätta områden där förekomsten av den syriska armén är förbjuden.
Innan den ryska interventionen tvingades den syriska armén att slåss ensam mot de utlandsstödda rebellerna. Den utländska inblandningen av den USA-ledda anti-terror-koalitionen hjälpa alla – utom den syriska armén – att återta kontrollen över de förlorade områdena.
Men historien har förändrats sedan det ryska stödet inledde. Den syriska armén har övergått från försvar till attack, återtagit förlorad terräng i den norra provinsen Latakia, återtagit den antika staden Palmyra och avvärja otaliga attacker från rebellerna i viktiga områden. I Aleppo har den syriska armén nyligen lyckats att avancera mot rebellerna.
Analytikern Osama Danura berättade för Xinhua att den ryska interventionen i Syrien innebär att man bekämpar terroristgrupper som utgör ett hot mot hela världen, inte bara mot Syrien.
”Ryssland kämpar terrorister till gagn för hela världen och skyddade Damaskus från att falla då rebellerna kontrollerade flera viktiga områden i hela landet innan Ryssland ingrep.”
Bortsett från de områden som den syriska armén lyckats att ta tillbaka med hjälp av ryssarna, nämnde Danura också de vapenvilor som ingåtts i flera områden nära Damaskus mellan regeringsstyrkorna och rebellerna med hjälp av ryssarna. Med hjälp av den rysk hjälpen klargjorde president Assad nyligen att målet är att den syriska armén återställer varje tum av Syrien.

English text


DAMASCUS, Oct. 1 (Xinhua) — A year has passed since Russia launched military operations in Syria against the radical rebel groups, in what was seen by Syrian analysts as an intervention that has saved Syria from fragmentation.
Unlike the U.S.-led intervention with the pretext of fighting the Islamic State (IS) group in Syria, the Russian intervention to support the Syrian government forces is seen to have helped shift the course of actions on ground in favor of the Syrian government army, which has been facing an array of ultra-radical groups for over five years.
Local analysts said the Russian air force intervention has protected Syria from division, especially that many plans to fragment Syria were put forward in the shape of a political solution.
The Kremlin said on Friday that the Russian military support played a role in preventing the downfall of the capital city of Damascus in the hands of the rebels, noting that there is no time-frame for the Russian military intervention.
”Neither the Islamic State, nor al-Qaida nor the Nusra Front is now sitting in Damascus,” Dmitry Peskov, President Vladimir Putin’s spokesman, said.
For his part, Syrian Information Minister Muhammad Ramez Turjman commented on the achievement of the Russian air force in Syria, saying ”Syria is subject to an aggression targeting its unity and its presence as a unified state, and there are many foreign attempts to divide it.”
Meanwhile, Sharif Shehadeh, a Syrian political analyst and former parliamentarian, told Xinhua that the Russian support has had positive results, noting that if it wasn’t for the Russian intervention, the Syrian situation would have been so tragic.”The Russian intervention has protected the Syrian government and prevented the fragmentation of the country, especially that countries like the United States want to prolong the crisis by supporting what they call as moderate rebels,” he added.
The United States and other Western powers have from the beginning of the crisis been on the side of the rebels, with
Turkey has always played a significant role in supporting the rebels and the ultra-radical jihadists, as the majorities of the foreign fighters and their arms have entered Syria through the Turkish borders.
Ankara repeatedly voiced its intention to impose a ”safe zone” in northern Syria, which was also seen as an attempt to divide the country and make areas where the presence of the Syrian army is prohibited.
Ahead of the Russian intervention, the Syrian army was fighting solely against the foreign-backed rebels, with the foreign intervention of the U.S.-led anti-terror coalition helping all but for the Syrian army dislodge the rebels and restore control over the lost territories.
But the story has changed following the Russian support, as the Syrian army moved from the defense to the offense, capturing lost terrain in the northern province of Latakia, retaking the ancient city of Palmyra and repelling countless attacks by the rebels on key areas. The latest success is in Aleppo, where the Syrian army succeeded recently to advance against the rebels.
Osama Danura, another analyst, told Xinhua that the Russian intervention in Syria came to fight the terrorist groups that are posing threat to the entire world, not only Syria.
”Russia is fighting terrorists on behalf of the entire world and protected Damascus from falling as the rebels had controlled several key areas across the country ahead of the Russian interference,” he added.
Aside from the areas that the Syrian army succeeded to take back with the help of the Russians, Danura also pointed to the reconciliations that have taken place in several areas near Damascus between the government forces and the rebels with the help of the Russians.
Buoyed by the Russian help, President Assad made it clear recently that the aim of the Syrian army is to restore every inch of Syria.

Några artiklar om Syrien.
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , ,, Kina, , , , , , ,