Ännu en svensk folkrättsexpert: Folkrätten förlorar stort i Syrien

Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet har nyligen publicerat en artikel under ”Debatt” i Uppsala Nya Tidning med ovanstående rubrik ”Folkrätten förlorar stort i Syrien.” Den förtjänar att spridas och läsas. Fast jag har en del invändningar – se kommentarer i texten.

* Även folkrättsexperten Ove Bring och förre utrikesministern Hans Blix har gjort liknade bedömning.
* Liksom en annan jurist USA anfaller Syrien utan hänsyn till bevis och internationell rätt.
* VidareSverige stödjer inte FN-stadgan eller folkrätt i Syrien.
* Först ut i Sverige var kanske Lars-Gunnar Liljestrand.Bombningarna av Syrien ett folkrättsbrott
Artikel.
Må säkerhetsrådets sammanträde på Dag Hammarskjölds Backåkra vända en fatal trend för folkrätten i Syrien, skriver Inger Österdahl.
Lagen mot krig lagen_omsl_2

USA:s, Storbritanniens och Frankrikes anfall mot Syrien nyligen strider mot FN-stadgan. Reglerna som rör mellanstatlig militär våldsanvändning är ganska entydiga.
Alla FN-medlemmar ska i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, står det i en av portalparagraferna.

Det finns ett och endast ett undantag från det så kallade våldsförbudet: rätten till självförsvar. Eller, den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, som det uttrycks i stadgan.

Rätten till självförsvar är svår att luta sig mot i det här fallet av flera skäl. Ett skäl att det inte är en medlem av FN som har utsatts för kemisk krigföring utan delar av befolkningen i Syrien.

Det finns ytterligare ett lagligt sätt att använda militärt våld internationellt nämligen efter beslut i FN:s säkerhetsråd. Det vet alla nuförtiden att det inte har gått att få till några verkningsfulla beslut i FN:s säkerhetsråd under hela kriget i Syrien. Ryssland har lagt in sitt veto mot alla förslag till kraftfulla åtgärder. Tolv veton har det blivit hittills under Syrienkonflikten. Kina har sett sig föranlett att lägga in sju veton än så länge.

Den första gången vetot aktualiserades var redan i oktober 2011 då Kina och Ryssland inte ville vara med och fördöma den syriska regeringens grova brott mot de mänskliga rättigheterna och våldsamma angrepp på fredligt demonstrerande civila. Ett sådant fördömande skulle nämligen strida mot Syriens nationella suveränitet och territoriella integritet. Sedan gick det som det gick.
Kommentar: Finns inte alls belagt att syriska regeringen begick grova brott mot de mänskliga rättigheterna och våldsamma angrepp på fredligt demonstrerande civila. Studera bland annat Arabförbundets rapport. Folkrättsprofessorn verkar okunnig om USA: tidiga intervention mm. Vem startade kriget i Syrien? Hade Assad fel?
Trump, Macron, May
År 2013 kom användningen av kemiska vapen i Syrienkonflikten upp på den internationella agendan. Det var då den förmodade röda linjen drogs upp av den tidigare amerikanska presidenten Barack Obama.
Kommentar: Efter vad man vet användes kemiska vapen inte av den syriska regeringen, som tagit innan tagit emot en delegation från OPCW som man bjudit in.

Den brittiska regeringen ville även den gången gripa in med militära medel. Den juridiska grund som åberopades var humanitär intervention, det vill säga ett militärt ingripande i humanitära syften, i det här fallet med den specifika avsikten att omöjliggöra den syriska regeringens fortsatta användning av kemiska vapen.
Frågan lades fram för det brittiska parlamentet som röstade nej till militärt ingripande.

Nu i år tillfrågades inte parlamentet utan regeringen agerade på egen hand. I slutet av 2013 tilldelades organisationen OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) Nobels fredspris för sitt arbete, mest direkt i Syrien, för att helt och hållet avskaffa kemiska vapen.

Humanitär intervention är en osäker och omstridd juridisk grund för internationella militära ingripanden. Få regeringar är beredda att på allvar använda det argumentet.

Det användes 1999 när NATO, utan mandat från FN:s säkerhetsråd, militärt grep in i Kosovokonflikten i avsikt att hindra ett befarat förestående folkmord. Nato:s uppgivna syfte med den militära interventionen var att förhindra ytterligare mänskligt lidande och ytterligare förtryck och våld mot civilbefolkningen i Kosovo.
Kommentar: Det är klart att den påstådda motivet är osakligt. Apropå Rysslands ”annektering” av Krim. NATO:s bombkrig mot Serbien och skapandet av klientstaten Kosovo.
Efter Nato:s intervention skedde en omröstning i säkerhetsrådet om en resolution som skulle fördöma interventionen. Endast Kina, Namibia och Ryssland röstade för.

Den svenska regeringen sade sig ha svårt att finna en entydig folkrättslig grund för den militära insatsen.

I dag konstaterar den svenska regeringen helt riktigt att USA:s, Frankrikes och Storbritanniens militära tillslag mot Syrien bryter mot folkrätten.
Endast Bolivia, Kina och Ryssland ville dock uttryckligen och i starka ordalag fördöma ingripandet i säkerhetsrådet. Sverige röstade emot det ryska resolutionsförslaget.
Kommentar: Sverige stödde senare EU:s acceptans av angreppet på Syrien av USA, Frankrikes och Storbritannien. Reda 17/4, innan denna artikel publicerades. ”EU fördömer Syrien och stödjer anfallet – bryter mot folkrätt, FN-stadga och rättsstatens principer

Humanitära skäl för att förstöra den syriska kapaciteten att producera kemiska vapen har åberopats uttryckligen eller underförstått av de intervenerande länderna, bland andra skäl. Det är inte svårt att hålla med om att det vore önskvärt att kemiska vapen utplånades. Självklart är kemiska vapen också förbjudna.

Folkrättens problem att vinna genomslag i Syrienkonfliktens olika dimensioner är uppenbara.

De internationella normerna finns dock fortfarande kvar, än så länge, och vi hoppas även i framtiden på ett regelbaserat internationellt system, eller hur? Men nu är det svårt. Det är det.

Må säkerhetsrådets sammanträde på Dag Hammarskjölds Backåkra vända en fatal trend.
Kommentar: Observera att artikeln skrevs före mötet på Backåkra som beslöt att använda FN-resolutionerna vilket var bra. Skedde veckan efter ett angrepp av tre permanenta medlemmar av säkerhetsrådet mot Syrien i strid med FN-stadgan.

Kriget i Syrien: Ett hundratal artiklar
i Andra om: , , , , , , , , , ,, , ,

  17 comments for “Ännu en svensk folkrättsexpert: Folkrätten förlorar stort i Syrien

 1. Syrah
  27 april, 2018 at 09:41

  Tvärtom, folken bor uppblandade, och tar sig rätt på varandras bekostnad i Syrien. Det kallas mångkultur. Sen blandar sig utländska intressenter i uppgörelsen på alla håll och kanter.

  Syrien är inte en folkrättsfråga. Syrien har inte ett folk, utan flera. Syrien är en mångkultursfråga.

  • 27 april, 2018 at 10:15

   Det är förstås en folkrättsfråga oberoende av hur man definierar ”folk”, där huvudangriparen USA kan anses ha många ”folk”, beroende pp definitionen.

   • Syrah
    27 april, 2018 at 10:54

    Inbördeskriget i Syrien har visserligen ett element av amerikanska ingrepp, och helt säkert har USA´s avsättande av Saddam stor betydelse för islamismens spridande över gränsen. Men huvudscenariot för det syriska inbördeskriget är att sunni blivit fler i relation till övriga folk i Syrien, utan inflytande, utsatta för repression av Assads alewit-baserade regim. Assads regim är också ett konglomerat av import/export-monopol reglerade genom Assads stat, dvs offentlig korruption, och därmed av gynnade och missgynnade affärsintressen.

    Islamismen är inte en amerikansk produkt. Om man kallar den salafism, wahabism eller ursprunglig islam spelar ingen roll, alla dess föreställningar är muslimska. Islamismen lever sitt eget liv, och har en massa oljedollar från saudi.

    Inbördeskriget i Syrien är vår framtid, om vi inte aktar oss. Våra förortsgäng är stam-miliser i sin linda. Folkrätt sätts ur spel av mångkultur. Folkrätt bygger på nationalstaten; ett land, ett folk, en religion och en stat. Syrien är en area med porösa gränser, flera jämnstarka folk, flera religioner med mer än två uttolkningar, där några alltid spridits med svärdet. Sunni-islam gör som sunni-islam alltid gjort även i Syrien. IS, Al Nusra och alla de andra sprider sunni-islam med svärdet, enligt tusenåriga traditioner. Assad, Ryssland och Iran kämpar emot, stödda av de kristna.

    USA är inte huvudangripare. För sunni är Assad huvudangripare, för alla övriga är sunniextremisterna huvudangripare. Det hjälper inte att du publicerar dokument tagna ur sitt sammanhang där USA bevisas vilja avsätta Assad. De är förstås korrekta, men ur en synvinkel som döljer huvudmotsättningarna i Syrien. De går inte mellan europeiska och amerikanska stormakter, utan mellan sunni och resten. Syriens olika folk. Härav ingen folkrätt. Det finns inte ett folk i Syrien, utan flera. Kriget förs i Syrien, av muslimer, utrustade av kristna länder.

    • 27 april, 2018 at 11:54

     Kriget i Syrien är INTE främst ett inbördeskrig utan ett angrepp av USA via allierade och främst ombud:

     Det skrivs och talas mycket om inbördeskriget i Syrien. Men det är inget inbördeskrig främst utan ett sedan länge planerat angreppskrig av USA med hjälp av allierade och inte minst olika slags terrorister från knappt 100 länder. Denna bedömning kommer inte från några ”Rysslands-troll” eller Syriens statliga nyhetsbyrå utan från uppgifter från talespersoner för USA:s statsförvaltning och ledning. Några exempel i viss detalj:
     1. I en intervju i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten i USA general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planera att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen
     2. Enligt Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering sedan 2006.
     3. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) inklusive Sverige att stödja det splittrade utlandsbaserade Syriska nationella rebellrådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor. Man talade tydligt om störta Syriens president. Dessa så kallade moderata rebeller visade sig snabbt domineras av hårdföra terrorister.
     4. al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin höge chef Ayman al-Zawahri att man stödde de syriska rebellerna.
     5. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qaida liksom USA arbetade för att störta Assad.
     5. New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av folk från CIA som tränar rebeller
     6. I en artikel 24/3 2013, för drygt 5 år sedan, skriver åter New York Times om kraftigt ökat vapenstöd till rebellerna i Syrien.
     7. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama (i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. )Han sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
     8. I ett tal i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att IS främst är en skapelse av allierade som Turkiet, Saudarabien och Förenade Arabemiraten.
     9. Våren 2015 medger pensionerade generallöjtnanten och f.d säkerhetschefen Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak.
     10. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

     Låt mig avsluta denna del med mer aktuella uppgifter:
     11. En av Tysklands största dagstidningar, Süddeutsche Zeitung skrev i september 2017 att vapen till ett värde av motsvarande 4 miljarder svenska kronor fanns på den stora USA-basen i Ramstein, redo för transport till rebeller i Syrien via mellanhänder.
     12. BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former, rapporterade i november förra året att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister-Akiloviter från Raqqa till kommande strid i Idlib (http://jinge.se/allmant/usa-och-kurderna-hjalper-is-att-fly-fran-raqqa-bbc.htm).
     Sammanfattningsvis: Bevisen för stöd från USA och allierade till terrorister är enstämmiga och starka.

     Men varför gör då USA detta? Det enkla svaret är att terroristerna arbetar för samma mål som USA uttalade offentligt redan våren 2012 – att störta Assad.
     Varför ville USA det då? Enligt USA:s officiella politiska policy-dokument vill USA ensamt ha ett dominerande inflytande i världen. Då gäller det att ha kontroll över råvaror och mota bort konkurrenter. Det är ingen tillfällighet att USA angrep alltför självständiga och oljerika Irak 2003 under falska premisser – med 2,4 miljoner dödade nu, ingen tillfällighet att NATO med USA:s och Sveriges stöd slog sönder alltför självständiga och oljerika Libyen 2011 och nu gett sig på alltför självständiga Syrien.

     • Syrah
      27 april, 2018 at 12:46

      Det är fullständigt självklart att USA har en strategi för att eliminera det ryska inflytande över mellanösterns muslimska länder, som dominerat efter britters och fransmäns uttåg. Att få bort Assad är att få bort ryskt inflytande. Det är också uppenbart att det går dåligt, Iran är förlorat, Irak går snart Irans väg.

      Om USA är så starkt, hur kommer det sig att det påstådda amerikanska kriget i Syrien går så dåligt? Det beror på att det inte är amerikanskt, amerikanerna är bara inblandade på sidan. USA utför operationer på den sunnimuslimska sidan, bombar IS, varje gång de gör något, gör det muslimska fotfolket något annat, de röstar med fötterna. IS har stöd av den sunnimuslimska populationen, de rör sig som fisken i vattnet hos sitt eget folkslag. Sunni är inte underordnade USA, sunni är en jättereligion, med en historieskrivning som ignorerar oss. För sunni är Europa, Amerika, demokrati och mänskliga rättigheter bara de otrognas lögner. USA kan ha vilken strategi det vill, sunni-islam lever sitt eget liv. Om USA gör ingenting, vad händer? Sunni fortsätter kriget. Guess what? USA gör ingenting, sunni fortsätter kriget. Men det går dåligt, och det är bra.

      Kriget i Syrien förs av miliser sprungna ur folkslag, de för proxykrig för sina finansiärer, Saudi och Iran. Assad är ryskt utrustad, som sin far. Så är också de huvudsakliga krigförande i Syrien Iran, Saudi och Ryssland. Att utnämna USA till huvudfienden är löjligt, de har ingen fungerande strategi för Syrien, och är därför passiva och ej segerrika. Den mindre militärmakten Ryssland, med tydlig strategi, vinner kriget, eftersom de har en genomförbar strategi, Assad kvar och motarbetandet av sunni. Massor av ”syrier”, dvs alewiter, kristna mfl, stöder Assad. De vill ha Assads fred. Den större militärmakten USA förlorar, den saknar genomförbar strategi, det räcker inte med att få bort Assad, någon ska ta hans plats, USA vet inte vem. Sunni krigar inte på USA´s sida, utan på sin egen. Med USA´s vapen, köpta för oljedollar, och de överallt förekommande billiga ryska vapnen ur Saddams gamla förråd.

      Folkrätt bygger på nationen, ett folk med egen stat. Syrien är flera folk uppblandade under tusen år, fredlig samexistens och pogromer om vartannat, under långsamt undanträngande av de kristna. Folkrättens förutsättningar existerar inte i Syrien, som dominerats av folk-orätt sen 700-talet. Ingen bryr sig om folkrätten i Syrien, därför att den inte existerar. FN är en skapelse av västvärlden, byggd på riktiga nationer. Dess terminologi applicerar inte på islams territorier. Islam betyder ordagrant ”underkastelse”. Det är vad sunni kämpar för. Assad kämpar mot. Fienden i Syrien finns på marken och är muslimsk, och USA finns på andra sidan jorden, utan folk på marken. Förutom något symboliskt tusental hos kurderna.

      • 27 april, 2018 at 15:43

       Det är mycket i din beskrivning som inte stämmer. Jag kanske upprepar mig men fakta visar att USA är huvudfienden. Deras strategi mm:

       Det skrivs och talas mycket om inbördeskriget i Syrien. Men det är inget inbördeskrig främst utan ett sedan länge planerat angreppskrig av USA med hjälp av allierade och inte minst olika slags terrorister från knappt 100 länder. Denna bedömning kommer inte från några ”Rysslands-troll” eller Syriens statliga nyhetsbyrå utan från uppgifter från talespersoner för USA:s statsförvaltning och ledning. Några exempel i viss detalj:
       1. I en intervju i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten i USA general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planera att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen
       2. Enligt Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering sedan 2006.
       3. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) inklusive Sverige att stödja det splittrade utlandsbaserade Syriska nationella rebellrådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor. Man talade tydligt om störta Syriens president. Dessa så kallade moderata rebeller visade sig snabbt domineras av hårdföra terrorister.
       4. al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin höge chef Ayman al-Zawahri att man stödde de syriska rebellerna.
       5. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qaida liksom USA arbetade för att störta Assad.
       5. New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av folk från CIA som tränar rebeller
       6. I en artikel 24/3 2013, för drygt 5 år sedan, skriver åter New York Times om kraftigt ökat vapenstöd till rebellerna i Syrien.
       7. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama (i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. )Han sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
       8. I ett tal i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att IS främst är en skapelse av allierade som Turkiet, Saudarabien och Förenade Arabemiraten.
       9. Våren 2015 medger pensionerade generallöjtnanten och f.d säkerhetschefen Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak.
       10. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

       Låt mig avsluta denna del med mer aktuella uppgifter:
       11. En av Tysklands största dagstidningar, Süddeutsche Zeitung skrev i september 2017 att vapen till ett värde av motsvarande 4 miljarder svenska kronor fanns på den stora USA-basen i Ramstein, redo för transport till rebeller i Syrien via mellanhänder.
       12. BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former, rapporterade i november förra året att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister-Akiloviter från Raqqa till kommande strid i Idlib (http://jinge.se/allmant/usa-och-kurderna-hjalper-is-att-fly-fran-raqqa-bbc.htm).
       Sammanfattningsvis: Bevisen för stöd från USA och allierade till terrorister är enstämmiga och starka.

       Men varför gör då USA detta? Det enkla svaret är att terroristerna arbetar för samma mål som USA uttalade offentligt redan våren 2012 – att störta Assad.

       • Syrah
        27 april, 2018 at 21:58

        Min beskrivning stämmer i varje detalj, och du hänger upp dig på USA, som vanligt. Det spelar ingen roll vad USA´s företrädare säger, och jag förnekar inte heller att de sagt vad du påstår. USA vill få bort ryskt inflytande i alla länder, USA har exakt samma moral som sina motståndare. Affärsmoral.

        I arabvärlden är väst sekundärt. Sunni för krig för egen del, inte andras. Om någon ger sunni militärt stöd tar de emot det, och använder för egen räkning. Sunni finns på marken i Syrien, USA ligger på andra sidan jorden. Sunni vill ha bort Assad oberoende av USA. Kriget i Syrien är en muslimsk uppgörelse mellan Iran och Saudis grenar av islam. Clinton, generaler, överstar, ambassadörer, alla kan de öppna truten och säga saker, som de säkert menar. Sunni-extremister däremot, de för krig mot alewiter och kristna. Oavsett vad andra tycker, åt ena eller andra hållet.

        • 28 april, 2018 at 07:21

         Din analys av kriget anser jag vara väsentligen felaktig och du har inte bemött de fakta och motargument jag presenterat. USA har minst 2000 militärer och många baser i Syrien och har utbildat tusentals terrorister.

         • Syrah
          28 april, 2018 at 11:24

          DIn analys koncentrerar sig på dem som är allra minst närvarande i Syrien, enligt en avdankad gammal konspiratorisk världssyn som spelat ut sin roll. Sunnis krig mot omvärlden är väsentligt äldre än USA, detta är bara ännu en fas. Oljan finansierar.

          Ryssland, Iran och Assad vinner kriget, därför att de för ett effektivt krig mot ett realiserbart mål. USA deltar begränsat bakom sina klienter saudi, som för ett eget krig med egna avsikter. USA har ingen allierad att sätta in efter Assad. USA för krig mot vissa av sunniextremisterna. Sunni har egna mål, och uppträder inte för USA´s räkning, utan för sin egen.

          Terroristerna kommer från olika länder , men två kontingenter bör framhållas; 1) resterna av Saddams sunni-armé som krossades under Irak-kriget, 2) Tjetjenska rebeller upplärda under strider mot ryska armén.

          • 28 april, 2018 at 11:44

           Du avstår från de fakta som visar USA:s avgörande inblandning

      • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
       27 april, 2018 at 17:19

       I USA har det funnits flera nationer men utan några gränser före den vite mannens ankomst.
       https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_indiannationer

      • Benny
       28 april, 2018 at 00:09

       Misstänker starkt att USA:s militära förmåga är starkt överdriven av deras egen propaganda..Den verkar närmast inkompetent jämfört med den ryska insatsen! En besk medicin som även Pentagon insett..det gäller att manövrera försiktigt i fortsättningen annars kan man få på nöten. Lärde man sig inget av Georgienkriget där USA:s legionärer fick duktigt med pisk?

       • Syrah
        28 april, 2018 at 11:27

        Det är inte den amerikanska förmågan som är överdriven, utan bilden av den amerikanska viljan. USA har ingen att ersätta Assad med. Det finns inget klart amerikanskt mål. Däremot finns det klara islamistiska mål. De som faktiskt krigar har en vision, USA har ingen.

        • Vem skrattar är frågan
         30 april, 2018 at 18:22

         Horse shit, som jänkarna brukar säga. Sunni kontra Shia – det är imperiet som skapade den. Sönder och härska. Fråga dig själv vilka/vem vinner på det? Vem är det som skrattar på slakten? Inte är det muslimer. Inte är det kristna, men väl sionisterna. Fattar man det, så faller allt på plats.

        • Benny
         1 maj, 2018 at 11:19

         USA verkar ha visionen att kriget ska pågå så länge som möjligt det kan vi nog vara överens om! USA vinner inga krig, om det sedan beror på inkompetens eller att krigen ska bli långvariga för krigsindustrins lönsamhet tvistar de lärde. Säkert både och…

    • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
     27 april, 2018 at 14:37

     Folkrätt bygger INTE alls på nationalstaten.
     Wikipedia:
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalstat
     Man kan förklara en nationalstat som en geografisk avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur (Bonniers lexikon).
     Och vilket land finns enbart en nationalitet, ett språk och en kultur? Enligt Wikipedia finns det endast ett land – Island – som har detta. Men jag själv tvivlar på detta.
     Folkrätt är mångkultur!
     För att inte tala om genetiken. En stor spridning av våra gener gör att vi blir friskare. Det kände till och med urbefolkningarna i USA till innan den vita mannen kom.
     Vi ska inte gör om Nordirland brutala exempel på religionskrig och beskylla den ena parten för allt dåligt som händer. Läs Bernadette Devlins bok: ’Priset för min själ’.
     Jag blir så himla ledsen när jag ser hur människor försöker beskylla andra med en annan religion för allt dåligt som händer i världen och i samhället. Har vi inte lärt oss något från konflikten i Nordirland? Från sociala protester så eskalerade konflikten till ett religionskrig. Och till vilken nytta? Vem tjänar på att vi slåss med varandra ur samma klass?
     Britterna beväpnad lojalistiska paramilitära trupper för att begå mord på katoliker – och vice versa. MI5 infiltrerade IRA. Så man undrar vad britterna hade för anledning att hålla kriget igång.

     Hm … Jag har kanske också fel! Folkrätt är inte mångkultur. Utan en massa regler hur stater ska bete sig mot varandra och till detta har de en massa organisationer till hjälp, som t ex FN, Röda Korset.
     http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/Folkratt/

    • Peter Grafström
     27 april, 2018 at 18:32

     Du har inte helt rätt i att islam lever sitt eget liv. Den nuvarande situationen med Sunni har en bakgrund i Britters tidigare agerande för att skapa splittring i regionen, hindra arabvärldens utveckling, använda radikaliserade grupper som kanonmat och att även få omvärlden att hata araber. Det var Britternas främsta orientalister som var hjärnorna bakom alltsammans. Dom var väl pålästa och tog fasta på allt i islams historia som kunde utnyttjas för imperialismens geopolitik.
     Vid tusentalet verkade den sortens bakåtsträvare, Al Ghasali som Britterna ville se mer av. Denne ogillade muslimernas sökande efter kunskap och bildning som präglat deras föregående århundraden. Dom hade då bla lärt sig av antikens Grekland. Koranstudier befordrade läskunnigheten och stimulerade till översättningar av utländska källor.
     Muslimska brödraskapet instiftades under Brittiskt överinseende. Som en gren av frimureriet och MB har hela tiden varit bla en underrättelseorganisation i samarbete med angloamerika.
     Dom har i samverkan med angloamerika agerat omstörtare överallt där sekulära alternativ existerade. Dom som bekämpar MB demoniseras regelmässigt av väst. Assads far gjorde det och lyckades slå ut dess kärna i Syrien.
     Antalet döda skulle sannolikt blivit mkt större om MB fått hållas.
     Shahen av Iran störtades av MB understödda av Britter och amerikaner.
     (Jag påstår inte att inflytandet av MB präglar Iran , men ayatollah Khomeini mfl var MBs hantlangare)
     Turkiets oberäknelige ledare tillhör MB. Jag har ingen uppfattning om vad det innebär i hans fall.
     Och jag är inte säker på att han fattat hur vanskligt det är för folk i regionen att gå med i en sån hybrid mellan islam och angloamerikanska imperiet.
     Ataturk gjorde nog en hel del bra saker.
     Kemalisterna å den andra sidan står väldigt nära Usa och Nato. Så Turkiet kanske måste gå igenom en förändringsfas och hitta en helt oberoende utvecklingslinje.
     Wahabismen vann Britternas gillande eftersom dom var det mest hänsynslösa alternativet.
     Både i början och slutet av 1800-talet planerade Britterna att utnyttja islamisering som ett geopolitiskt vapen. Det handlar om århundraden av imperialistiskt interfererande snarare än om att islam lever sitt eget liv.

Comments are closed.