Domen för folkmordet i Srebenica

Idag har den bosnienserbiske ex-ledaren Radovan Karadzic, 70 år, dömdes på torsdagen till 40 års fängelse för folkmord i i Srebrenica, krigsbrott och brott mot mänskligheten av FN:s krigsförbrytartribunal. http://www.dn.se/nyheter/varlden/radovan-karadzic-bytte-identitet-efter-massakern/

Samtidigt har andra misstänkta krigsförbrytare i Väst inte åtalats. Det finns många tveksamheter i beskrivningen av kriget i Jugoslavien. Detta har i bloggen beskrivits bl.a. här http://jinge.se/mediekritik/inte-bara-srebenica.htm

Detta inlägg utgår från en artikel av Jan Hagberg till 20-årsminnet i somras av händelserna i Srebenica, som kortats ned något. Den fokuserar på Srebenica som var en av flera krigsskådeplatser. Det dog 100 000 under kriget, men TV nämner endast Srebenica, och inget om övriga aktörer i kriget.

Han skriver här om hur de jugoslaviska 1990-talskrigen drevs fram av västmakterna genom att de utnyttjade de nationella motsättningarna för egna intressen. Natos bombkrig 1999 mot det som var kvar av Jugoslavien drevs senare fram mediemässigt av Clinton och utrikesministern Madeleine Albright efter en fejkad massaker frammanad i byn Racak av den från Latinamerika ökände USA-diplomaten William Walker, och med hänvisningar till deras egen förvanskade berättelse om vad som hände i Bosnien, och då särskilt Srebrenica. Knappt en stavelse har blivit rätt.
Bill Clinton
”Stoppa bombningarna nu” var en kampanj med demonstrationer mot Nato-bomber under våren 1999. Kampanjen ledde till bildandet av Jugoslavienkommittén – Kommittén för solidaritet med Jugoslaviens folk bildades, där Jan Hagberg var aktiv. Han har från slutet av bombkriget sommaren 1999 och över åren därefter gjort ett flertal resor genom det som var Jugoslavien, genom Serbien inklusive Kosovo-Metohija, genom Montenegro och Bosniens nuvarande båda delar, federationen och Republika Srpska –för att på plats höra och förstå krigens verkningar på land och människor. Och sett något helt annat än vad vi matats med i massmedierna! Jan Hagberg har ägnat sitt yrkesliv åt matematik och statistik.

Margot Wallström FSS

Artikeln.

De fyra krigen för att spränga Jugoslavien pågick under nästan hela 1990-talet, ett av dem pågick det i Bosnien-Hercegovina (BiH) från 1992 till 1995. Ett för allmänheten dolt faktum är att krigen förbereddes externt redan under 1980-talet, till och med några år dessförinnan, dels av den västtyska säkerhetstjänsten BND å ena sidan, dels av IMF och Världsbanken å andra sidan, innan USA helt öppet framstod som en direkt part i konflikten – för att skapa sina egna marionetter, först i Sarajevo och några år senare i Pristina. I vars närhet USA nu har en av sina största militärbaser, på tidigare neutral mark!
NATo-demonstration III
Om det som brukar benämnas ”världssamfundet”, d.v.s. USA/Nato och EU med närstående organisationer som IMF och Världsbanken, i stället beslutsamt hade insisterat på att den jugoslaviska krisen 1990 skulle lösas genom förhandlingar, hade med säkerhet alla de efterkommande krigen på Balkan förhindrats. Men fred och social rättvisa genom förhandlingar har inte funnits i den verktygslåda det styrande skiktet i väst tillhandhåller för att lösa konflikter. Tvärtom, det är bara att inse att vapenförsäljning och krig i stället ständigt tillhör lösningsarsenalen – till och med under förevändningen att försvara mänskliga rättigheter. Alltså det vi senare fått se i de flesta konflikthärdar världen över, i tiden från Sovjetunionens sammanbrott – och med ständig medial uppbackning!

Krigen i Slovenien och Kroatien kunde ha undvikits, om EU från begynnelsen hade varit det fredsprojekt som det hänvisas till i högtidstalen och organisationen bestämt hade krävt en förhandlingslösning på de nationella frågorna, innan de båda staterna erkändes och separerades ut från Jugoslavien. I stället fick Tyskland bestämma takten utifrån sina gamla intressen i området (som exempelvis under åren 1941 – 1945 manifesterade i den tyska lydstaten Det Oberoende Kroatien; det stora koncentrationslägret Jasenovac där inte att förglömma).
För att släppa D-marken och gå med på införandet av den gemensamma valutan euro pressade tyskarna EU:s övriga medlemmar till ett omedelbart erkännande av Sloveniens och Kroatiens avskiljande från Jugoslavien, utan några som helst förhandlingar som kunnat lösa de nationella meningsmotsättningarna. Detta skedde trots att alla berörda visste att ett sådant erkännande samtidigt hotade Bosnien–Hercegovinas existens. Och krig blev det, ett ödesdigert krig, helt i onödan förstås.

I förbigående kan nämnas att hela den kroatiska kusten idag är tyskägd.
Ett idag påtagligt resultat av Jugoslavienkrigen! Genom uppstyckningen av Jugoslavien uppnådde Tyskland en gammal geopolitisk målsättning, att råda över en del av kusten till Adriatiska Havet och nå fram till Medelhavet! Det var detta som omsorgen om Kroatien gällde! Slovenien följde med av bara farten och knappast av omtanke om slovenerna, som haft låg status i tyska ögon.
Jugoslaviens karta untitled

Om européerna hade varit herrar i eget hus, hade Bosnien-kriget ändå kunnat vara ogjort. EG hade tagit initiativ till en fredskonferens, som hölls i februari 1992 och som utmynnade i den så kallade Lissabonplanen eller Carrington-Cutileiros fredsplan (efter en tidigare brittisk utrikesminister och senare generalsekreterare i Nato respektive en portugisisk ambassadör). Den 18 mars samma år undertecknades fredsplanen av företrädare för Bosniens alla statsbärande nationaliteter, av Alija Izetbegovic för bosnienmuslimerna, Radovan Karadzic för bosnienserberna och Mate Boban för bosnienkroaterna. Samma dag som undertecknandet skedde sa det största muslimska partiet SDA, genom sitt språkrör Irfan Ajanovic, sig vara tillfreds med överenskommelsen.

Så den 26 mars – efter ett vida känt möte mellan USA:s Belgradambassadör Warren Zimmermann och Izetbegovic – drar SDA tillbaka sin underskrift, med bläcket knappt ens torrt på det undertecknade dokumentet! Izetbegovic ville efter Zimmermannmötet inte längre gå med på någon uppdelning av Bosnien, det som alldeles nyss var en så tillfredsställande lösning för alla.
Zimmermann har senare förnekat, att han vid mötet skulle ha utlovat USA:s erkännande av ett självständigt (muslimsk) Bosnien bara Izetbegovics namnteckning försvann från överenskommelsen. En helt muslimsk stat, med muslimska lagar – i ett område med kristen majoritet, serber och kroater. – alltså det Izetbegovic strävat efter i hela sitt tidigare liv fanns i utsikt! Klart är att Zimmermann spelade under täcket med den extrema islamismens främste företrädare i Bosnien (BiH) Alija Izetbegovic (inget annat än en den islamiska staten IS’ föregångare, i Bosnien). I sammanhanget bör nämnas att Izetbegovics livsverk ”Islamiska deklarationen” hade tryckts om 1990 och kom att användes från muslimska sidan i den sista valrörelsen före kriget!
Slutet på USA:s inblandning med förstörelse av en redan färdig politisk överenskommelse om maktdelning och administrativt-territoriell indelning av Bosnien blev ett blodigt krig om kontrollen över dess territorium. Eller annorlunda uttryckt, ett för alla boende i Bosnien förhärjande krig, för muslimerna likaväl som för serber och kroater. Och en till idag bestående stor fattigdom för väldigt många i hela landet.
Senare europeiska fredsförslag medan kriget pågick saboterades likaså, tills president Clinton i den begynnande presidentvalskampanjen hösten 1995 för sitt återval med Daytonöverenskommelsen tog fatt i taktpinnen och bestämde vad som skulle göras.

I sammanhanget kan erinras om att president Carters rådgivare Brzezinski i ett tal till deltagare från USA i en sociologikongress i Uppsala 1978 sagt, att väst bör lämna stöd till separatistiska nationalister och andra dissidenter i Jugoslavien. Dessa intentioner förverkligades också från slutet av 1980-talet, då USA kom att stödja skapandet av etniska partier i Bosnien – trots att det var ett brott mot delrepublikens författning. Det första etniska partiet i BiH blev det muslimska SDA! Tala om västs hycklande hållning till nationalism!
Klart är att de nationella motsättningarna i BiH nu fortsatt hålls vid liv utifrån – det är bara att följa dagens svenska massmedier för att förstå det. Även om det är svårt att veta vilka uppfattningar som verkligen gäller bland bosnienmuslimer bosatta i Sverige, så hörs därifrån aldrig en röst som medger att deras företrädare i början av 1990-talet spelat ett för dem ödesdigert spel! Sådant kan emellertid sägas bland en del muslimer i Bosnien, även om sådana uppfattningar inte når fram till Sverige.
USA:s agerande i Bosnien då under 1990-talet kom att övertydligt gå i repris i Kiev efter den 21 februari 2014, då en överenskommelse hade nåtts mellan den ukrainske presidenten Janukovitj och landets opposition – efter förhandlingar med utrikesministrarna från Frankrike, Tyskland och Polen som medlare. Sedan saboterades allt över en natt! Gissa med vem som underliggande aktör! Det är alldeles obegripligt att Europa kan hålla sig med ledare som deltar i förstörelsen av Europa! Eller har vi som företrädare bara fått marionetter som tar kommando utifrån – och korsar fingrarna bakom ryggen?

Inte heller det muslimska dödandet av serber i Srebrenica och dess närhet har lyfts fram. Det som började med det muslimska mordet på en serbisk domare Srebrenica i maj 1992, vilket fick dess serbiska invånare att fly staden. Varefter den blev en rent muslimsk enklav. Det var detta första övergrepp som sedan fortsattes med en lång rad bestialiska mord (i en del fall rena ritualmord) på serber i området. Här ska kort endast nämnas den muslimska massakern på ett femtiotal personer från byn Kravica på väg från den ortodoxa julmässan den 7 januari 1993 och en efterföljande nedbränning av husen i byn. En ren terrorhandling! Men vem i Sverige har hört talas om den?
Inget av det som beskrivits här, vare sig de västliga drivkrafterna till krig eller den fundamentalistiska muslimska terrorn mot serber, kommer att diskuteras i västliga massmedier, varken nu eller i framtiden. All energi kommer att läggas på en bestämd vecka i juli 1995, för att dölja krigets verkliga syndabockar ännu en gång. Inte ens den verkliga massakern i området, den på Krajinaserber framme i augusti samma år, med mord på ett par tusen människor, framför allt äldre, kvinnor och barn – i motsats till i Srebrenica där de kategorierna bussades ut ur stridszonen, liksom de män som lagt ned sina vapen – kommer att finnas med på den mediala kartan!
Svenska Dagbladet Kultur hade söndagen den 5 juli 2015 hela åtta sidor (förvisso många stora bilder och mycket luft) i ett typiskt upplägg om Srebrenica.Tidningen fortsätter i samma stil i andra sektioner än kultursidan nu i denna vecka.

Man talar om massakern på bosniaker (bosniska muslimer) mellan den 11 och 22 juli 1995. ”Cirka 8 000 pojkar och män dödades av bosnienserbiska styrkor i området runt staden”, sägs det. Att siffran aldrig styrkts av några oberoende källor, nämns inte. Den är ett påhitt som har framkommit genom att antalsmässigt slå ihop två olika ”saknade”-register – med överlappningar, inte heller oberoende granskade. Man vet med säkerhet att i registren finns de som överlevt kriget. Omfattningen av överlevnad och dubbelregistrering är dock offentligt okänd.
En mer trolig siffra på totala antalet döda här är 2 000. Det antalet inkluderar offer från båda sidorna i striderna! Det ska tillfogas att även denna lägre siffra av somliga anses överdriven!
Alla gravstenar i dagens Potocari (i mars år 2015 med cirka 6 300 ”namn”) utanför Srebrenica markerar ett hoprafs av döda från olika platser och år, bortom all kontroll! Och inte alltid med nationaliteten känd! Inte ett ord om det i artikeln.
Nya propagandabegravningar kommer ständigt att vara förhanden.
I ingressen till artikeln i DN till 20-årsminnet av Srebenica talas om det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget. Det är enbart uttryck för en propagandistisk användning av begreppet folkmord, utan täckning i det som är FN:s folkmordskonvention. Med folkmord tänktes utrotning ske i industriell skala av minst 85 till 90 procent av en stor befolkning. Hur man än vrider och vänder på det, var antalet döda i Srebrenica som andel av Bosniens muslimer mindre än en halv procent, troligare en promille. En siffra som inte i någon mening kvalificerar Srebrenica för benämningen folkmord, vilket nu senast påpekats av Simon Wiesenthal-centrets chef Efraim Zuroff i en intervju. Samtidigt med det påpekar han att alla jämförelser med andra världskriget är hårresande (horrible).

FN:s säkerhetsråd har just avvisat ett brittiskt resolutionsförslag om Srebrenica. Innebörden av det beslutet är, att bl. a. att Haag-”domstolen” agerar politiskt – utan att ha FN bakom sig!
Antalet dödade och saknade i Bosnienkriget var knappt 60 000 soldater dödade i strid samt ytterligare 40 000 civila offer – totalt från alla nationaliteter – eller 2,22 % av Bosniens dåvarande befolkning. I och för sig förfärande men om detta krig är ett folkmord på muslimer är det också ett folkmord på serber
, vilket naturligtvis ingen vill medge. Detta om något visar på att begreppet devalverats för politiska ändamål. Sedan kan tillfogas att siffran 40 000 civila dödsoffer kan vara överskattad och till del kan bytas ut mot dödade soldater. Muslimska stridande var många gånger irreguljära soldater. Det är oklart om de har klassificerats som militärer i redovisningen!
Bristen på uppriktighet i traditionella medievärlden blir slutänden ännu ett vapen mot den själv. Genom sitt falska beteende gräver den med stor idoghet sin egen grav. Konsekvensen blir att många, utmattade av alla förvanskningar, självklart tyr sig till alternativkällor. Det är hög tid att inse att Srebrenica är ett propagandainstrument som valts för att motivera nya krig! Inte för att motverka krig! Västliga klagovisor som överdriver Srebrenicamassakern till ”det mest omfattande folkmordet sedan nazismens tid” är en avledningsmanöver från vad som händer och hänt i alla de krig som USA startat efter Jugoslavien, de i Afghanistan, Irak m.fl. länder.

intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,

AB 8/7 Bill Clinton AB 9/7 Putin Kosovo som modell för folkrättsvidrigt USA-anfall mot SyrienNew York Times 24/8
SvD 11/7 Expressen 13/7 DN 26/5 2012 Obama och Ukraina Globalresearch
DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12

  40 comments for “Domen för folkmordet i Srebenica

 1. Christian
  24 mars, 2016 at 22:33

  Anders du beklagar dig att flera etablerade medier ignorerar. Du tror inte det kan bero på att de etablerade medierna inte vill på något sätt bli förknippad med personer publicerar texter som förnekar väl belagda folkmord?

  • 24 mars, 2016 at 23:22

   Nej det tror jag inte alls. De etablerade medierna förnekar USA:s folkmord i Irak, i Syrien via ombud, av NATO i Libyen. Där har många fler dödats än i Srebenica. Och de rapporterar inte om dödandet och förföljelserna av serbier under Jugoslavienkriget, om NATO:s bombningar. Men de kallar inte t.ex. det mycket mer omfattande dödandet av t.ex. USA enligt ovan för folkmord. Så genom tigande, desinformation och systematiskt ojämlik bedömning av övergrepp beroende på vem som utfört dem presenterar de sin förvanskade bild av verkligheten. Jag och andra som med fakta slagkraftigt kan tillbakavisa deras version blir inte populära.

   • Christian
    25 mars, 2016 at 00:43

    Folkmord har inget med antalet döda att göra utan har med systematiken/syftet med morden att göra.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

    Ja det stämmer att folk som med fakta slagkraftigt kan tillbakavisa någons version inte blir populär.

    • 25 mars, 2016 at 08:18

     Enligt Wikipedia Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp. Jan Hagberg och andra har påpekat betydande brister i den officiella versionen av övergreppen i Srebenica. Antalet dödade i kriget i Jugoslavien var mer än 10 gånger fler än i Srebenica och övergrepp mot olika etniska grupper begicks från flera håll. Jag anför just nu ett utdrag ur tidigare blogginlägg och hoppas kunna återkomma i frågan senare idag eller i morgon.

     ”I Bosnien-Hercegovina upprättade USA en antiserbisk allians mellan muslimer och kroater, som fick stöd av Natos flyg. Att bosnienserbiska styrkor dödade flera tusen bosnienmuslimer i Srebrenica 1993 är mest känt, men samtliga militära grupperingar begick grova övergrepp mot civilbefolkningarna i det inbördeskrig som rasade.

     Parallellt med kriget i Bosnien genomfördes fördrivningen av serber från Kroatien. Invasionen i det huvudsakligen av serber bebodda Krajina var den största militära operationen efter andra världskriget.
     Kroatien angrep med 100 000 man och krossade allt militärt motstånd i en blixtoffensiv. Med systematik och uthållighet brände man serbiska byar i område efter område. Det var en etnisk rensning bedriven av en relativt välutrustad modern armé – med stöd av USA.

     Även Sverige som då ej var medlem i EG anslöt sig till EG:s linje och regeringen Bildt med utrikesminister Margareta af Ugglas erkände Kroatien den 16 januari 1992. Därmed bröt regeringen mot den traditionella svenska politiken att endast erkänna stater som uppfyllde tre kriterier: en regim som har kontrollen över territoriet eller större delen därav (Kroatiens ledare Tudjman hade inte kontroll över det som sades vara den nya statens territorium),ett folk (serber i området var emot utbrytningen) och klara gränser för den nya staten (gränserna var inte definierade för Kroatien).

     Serberna hade utsatts för etnisk rensning och fördrivits från vidsträckta områden i Bosnien och Kroatien. Den utvecklingen skulle sedan fortsätta i den serbiska provinsen Kosovo.Serbien värnade om det alliansfria och multietniska Jugoslavien, de motsatte sig etnisk rensning, däribland förföljelser i Kosovo av den serbiska minoriteten och andra minoriteter samt av albaner som motsatte sig UÇK, Kroatiens militanta, etniskt nationalistiska och separatistiska rörelserna. Striderna mellan UÇK och de federala styrkorna framställdes i propagandan som grova övergrepp mot den albanska civilbefolkningen.

     • Christian
      25 mars, 2016 at 08:50

      Ser att du återigen har valt att ”redigera” min kommentar så den blir något jag inte skrivit. Tycker du sådant är passande att göra om man hävdar man har en serriös blogg och dessutom säger man är en förespråkare för yttrandefrihet?

      Ser också att du din vana trogen när du inser att du inte kan vinna diskussionen i sak försöker blanda bort korten genom att klistra in ett långt stycke text utan relevans.

      Du påstod i din kommentar att USA skulle ha gjort sig skyldig till folkmord i Irak, Syrien och Libyen då du påstår fler personer dödats här än i Srebenica. Jag hävdade då att antalet döda är irrelevant för om något skall kallas folkmord eller inte. Det är också i slutändan domstolen som avgör vad som är ett folkmord eller inte. Du har inte bemött denna kritik alls i ditt svar.

      • 25 mars, 2016 at 10:44

       Jag måste ibland redigera inlägg så att de passar till Kommentatorsreglerna, ibland ta bort oförskämdheter eller rasistiska inslag. Inget i innehållet i din kommentar ändrades. Jag och andra ifrågasätter domstolen som inte granskar andra övergrepp i kriget mot folkrätten, och inte bara inom området ”folkmord”. Domstolen har vidare mandat än ”folkmord”.
       Jag bedömer att den inklistrade texten, som behandlar andra exempel på etnisk rensning under Jugoslavien-krigen verkligen har relevans. Antalet dödade har viss relevans i sammanhanget.

       • Christian
        25 mars, 2016 at 11:47

        Min kommentar var varesig oförskämd eller rasistisk. Det den påpekade ironiskt nog vara att kommentarer här på bloggen som visar på dina faktafel inte släpps fram. Konstigt att du inte vågar ta en fri debatt om det nu inte är så att du redan på förhand inser att dina argument kanske inte är de bästa. Dessutom att hävda att kommentarer stryks beror på grund av oförskämdheter är bara hyckleri när man ser vilka grova påhopp som släpps fram så länge de framförs av personer med ”rätt” åsikter och riktar sig mot personer med ”fel” åsikter.

        Nu åter till sakfrågan. Såhär skrev du i kommentaren. ”De etablerade medierna förnekar USA:s folkmord i Irak, i Syrien via ombud, av NATO i Libyen”

        Anledningen till att de etablerade medierna förnekar USA:s folkmord beror inte på någon stor konspirationsteori är i görningen utan helt enkelt på att det inte finns några folkmord att förneka. Vad som skett i USA, Irak och Libyen är inte på något vis att klassas som folkmord. Att du hävdar motsatsen visar bara tydligt att du inte har en susning om vad du pratar om och vad som räknas som folkmord.

        • 25 mars, 2016 at 14:09

         Kommentarer som påvisar faktafel släpps förstås fram, eller så ändras ett litet faktafel direkt.
         Hur vet du ”Vad som skett i USA, Irak och Libyen är inte på något vis att klassas som folkmord. Att du hävdar motsatsen visar bara tydligt att du inte har en susning om vad du pratar om och vad som räknas som folkmord.” Har detta provats av rättslig instans? Är du en expert på folkmord som slår fast denna din åsikt så bestämt, då den ej prövats av internationell domstol, mig veterligen.

         • Christian
          26 mars, 2016 at 11:02

          Så återigen över till sakfrågan som är varför de etablerade medierna inte rapporterar om USAs folkmord. Jag hävdar att de beror på att USA inte har gjort sig skyldig till folkmord och därför kommer ingen rapportering i medierna. Jag är inte på något sätt en expert på folkmord men även en lekman kan utan större problem läsa vad ett folkmord innebär och direkt konstatera att de händelser som du drar upp (Irak, Syrien och Libyen) inte på något sätt kan klassas som folkmord. Detta är också anledningen till varför en domstol aldrig har prövat om det är folkmord eller inte för en juridisk prövning är inte nödvändig om utfallet på förhand redan är givet. Det är så juridik fungerar. Hade du brytt dig om att kolla upp vad som räknas som folkmord innan du uttalade dig hade du också kommit fram till precis samma slutsats.

          • 27 mars, 2016 at 08:42

           I kriget i Jugoslavien dödades mer än tio gånger fler än de i Srebenica, bl.a. ett stort antal serber, vilket jag hänvisat till gång efter annan. I krigen i Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien har betydligt fler dödats av olika etniska grupper. Varken du eller jag är expert på folkmord. Det handlar om grova brutala, brott mot folkrätten där 100 gånger fler dödats än i Srebenica. . Läs ”Lagen mot krig” – det är grovt olagliga insatser. Inget talar för att de är aktuella för prövning i någon internationell domstol Är detta rättvisa?

          • Christian
           27 mars, 2016 at 09:48

           Sen skriver du också ”Varken du eller jag är expert på folkmord”. Visserligen en värdefull insikt att du inte är expert på folkmord men borde du inte ta den insikten då ett steg längre? Om du nu inser att du inte är expert på folkmord borde du då inte låta bli att klassa händelser som folkmord och istället låta dessa händelser klassas av experter?

          • 27 mars, 2016 at 11:51

           Innebörden av begreppet folkmord är omdiskuterat, vilket även framgår av Wikipedia. Genocide is the intent to systematically eliminate a cultural, ethnic, linguistic, national, racial or religious Group. Man har klassificerat dödande av några tusen bosnier, en liten del av den heterogena befolkningen i Bosnien som folkmord. Lever detta upp till definitionen där? Vilka belägg finns för ”the intent”? Andra krigshandlingar där ett stor, ibland större antal av en befolkning dödas har f.n. ej klassificerats som folkmord. Några hundra tusen i Irak för att ta ett exempel.

           Det diffusa begreppet använda inte konsekvent vill jag hävda. ”Yemen’s Ansarullah movement leader, Abdul-Malik al-Houthi, says Saudi Arabia is committing genocide against the Yemeni people as it continues with its deadly aggression against the impoverished nation. The Saudi forces and its mercenaries have come to Yemen to wipe out a generation, Houthi said during a televised address on Friday, adding that they want to raze Yemen to the ground. He said the Saudi regime has committed numerous crimes against the Yemenis.” 25/3(http://www.globalresearch.ca/saudi-arabia-committing-genocide-in-yemen/5516665)

           Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to appoint Ayelet Shaked as justice minister in his fourth government. Shaked is a Member of Knesset (MK) representing the far-right HaBayit HaYehudi (“Jewish Home”) party. She is known for her extreme, ultranationalist views.
           During Israel’s summer 2014 attack on Gaza, MK Shaked essentially called for the genocide of Palestinians 7/5 2015 (http://www.globalresearch.ca/netanyahu-appoints-ayelet-shaked-who-called-for-genocide-of-palestinians-as-justice-minister-in-new-government/5448237)

           Hur stor chans tror ni att detta hamnar för prövning i FN-domstolen?

           Men diskussionen om krig och fred, om folkrätt ska inte inskränkas till frågan om folkmord som används på ett sätt som gagnar USA och rika västländer. Vi bör diskutera angreppskrig, om krigshandlingar är förenliga med FN-stadgan och folkrätten och inte inskränka till den
           Västanpassade användningen av begreppet folkmord.

  • Nikola
   25 mars, 2016 at 13:32

   Christer, du har väll 23 sekunder….kopiera länken och sök på YouTube
   Madeleine Albright justifies the deaths of 500,000 Iraqi children as ”worth it”

  • Petty
   25 mars, 2016 at 23:14

   Lewis MacKenzie, kanadesisk NATO general som jobbade i Sector Sarajevo säger:
   ””What happened next is only debatable in scale. The Bosnian Muslim men and older boys were singled out and the elderly, women and children were moved out … if you’re committing genocide, you don’t let the women go since they are key to perpetuating the very group you are trying to eliminate. Many of the men and boys were executed and buried in mass graves.

   Evidence given at The Hague war crimes tribunal casts serious doubt on the figure of ”up to” 8,000 Bosnian Muslims massacred. That figure includes ”up to” 5,000 who have been classified as missing. More than 2,000 bodies have been recovered in and around Srebrenica, and they include victims of the three years of intense fighting in the area. The math just doesn’t support the scale of 8,000 killed.””

 2. Jan Hagberg
  24 mars, 2016 at 22:39

  Mitt radiolyssnande numera begränsar sig i stort sett till bilresandet genom landet. Står inte ut med mer. Tillflyktskanalen blir SR P2, P2 Musik. Programmen mår dock alltid bäst av att radiopratarna håller sig till musiken. Fast ibland kan de inte låta bli och så halkar man in på de vanliga MSM-schablonerna.

  Har man passerat Eskilstuna, från Stockholmshorisonten sett, är det programmet dock kört, åtminstone på vardagseftermiddagar. Säger förresten en hel del om hur man i Stockholm ser på landet utanför storstaden.

  Så vad göra då? Ja, som idag på skärtorsdagseftermiddagen slog jag över till P4 Extra med Lotta Bromé. Hon brukar vara småputtrig, långt över alla dussinbabblarna. Men idag hade hon ingen stor dag. Under programmets gång pågick, under lite upphetsad stämning, uppläsningen av ICTYs i Haag ”dom”-slut över den bosnienserbiske ledaren Radovan Karadzic. Eftersom beslutet rörde en serb blev det 40 år.

  Det kunde ha varit tillfället för SR att gå genom vad man vet idag om Bosnienkriget, om hur USA spräckte flera europeiska fredsförsök, att de mest hårresande domarna hos ICTY utfärdas mot serber, enbart. Men icke.

  Inslaget var inte Lotta Bromés hemmaplan. Det blev den gamla vanliga surdegen. Hon intervjuade några bosnienmuslimer, numera bosatta i Sverige – men självklart inga serber – om hur de idag ser på kriget. Det är på det viset Public Service uppfyller sitt krav på allsidighet och saklighet. Och så fick den gamle rapportören kring Kosovokriget Kjell-Albin Abrahamsson köra på i sitt gamla hjulspår. Inget hade han lärt och inget glömt! Tillhör samma bottenklass som Staffan Heimerson.

  Det blir faktiskt bättre när Lotta Bromé håller sig till småpratet med Carl Jan Granqvist.

  För den som vill begränsa sig till en mer korrekt information om enbart Srebrenica, utan att sätta in kriget i ett historiskt sammanhang, är följande länk alldeles utmärkt:
  http://www.unz.com/article/srebrenica-1995-2015-just-the-facts-without-propaganda-or-embellishment/

 3. Thomas Åkerblad
  25 mars, 2016 at 02:13

  Så den serbiska terrorn med ständig beskjutning av Sarajevo har aldrig ägt rum?

 4. 25 mars, 2016 at 11:24

  En nyutkommen bok ”Planned chaos” har relevans i sammanhanget. Skildrar etnisk rensning av serbier, av en som var med.

  (https://theremustbejustice.wordpress.com/2014/01/23/sensational-confession-of-ibran-mustafic-bosnian-muslim-war-veteran-and-politician-we-were-killing-our-own-people-in-srebrenica-srebrenica/)

  ”** Ibran Mustafic is the author of the book “Planned chaos” whereas some of the crimes committed by soldiers of the (Muslim) Army of Bosnia and Herzegovina against Serbs are for the first time recognized and described, as well as the permanent Western illegal arm shipment to Bosnian Muslim separatisis before and during the war, and what’s significant, even during the period when Srebrenica was demilitarized zone under UN protection. Mustafic tells about inter Muslim clashes and general debauchery in the municipality which has been ruled by mafia under the Bosniak military commander, Naser Oric . Because of the torture of ordinary people in 1994. when Oric and local authorities were selling humanitarian aid at exorbitant prices – instead of giving it out to those in need – many Bosnians voluntarily fled Srebrenica . “Those who sought salvation through Serbia, managed to arrive at their final destination , and those who fled towards Tuzla (ruled by Muslim army) were persecuted “ Mustafic unveils.
  The first knowledge of the crimes against Serbs Mustafic got in Tuzla where he escaped from Sarajevo in 1992.
  “There, he writes , my relative Mirsad Mustafic shown me a list of captured Serbian soldiers who were killed in the place called Zalazje. Among other there were the names of his classmate Branko Simic with brother Pero , former judge Slobodan Ilic , driver from Zvornik Mijo Rakic ​​, nurse Rada Milanovic … Otherwise , in the battles in and around Srebrenica during the war there were more than 3,200 Serbs from this and neighboring municipalities killed.”
  Mustafic noted the confession of Naser Oric , Bosnian Muslim war commander of Srebrenica “When we captured those (Serbs) in Zalazje and took them from jail, the slaughter began. I grabbed Slobodan Ilic. I went up to him on the chest . He was bearded and hairy like an animal . He looked at me and did not speak a word. I took the bayonet and directly hit him in one eye , and then spinned the knife I plunged there . He didn’t even beg! Then I hit him with a knife in the other eye . I could not believe remain mute! Frankly that’s when I got scared , so I immediately cut his throat! “

 5. Milan
  25 mars, 2016 at 13:27

  Så här skriver svenska media ”Bosniens slaktare” Karadžić döms för folkmord!
  Om Karadžić är slaktar vad är Madeleine Albright och Bil Clinton som har slaktat 500 000 barn?

  Madeleine Albright justifies the deaths of 500,000 Iraqi children as ”worth it”

 6. Perez
  25 mars, 2016 at 14:18

  Haagtribunalen har vänt upp- och ner på den tidigare etablerade internationella straffrätten genom att ignorera det allra största brottet, det ursprungliga brottet utan vilket inga andra brott kan ske nämligen brott mot freden, eller ”crime against peace” som det heter på engelska. Varför finns inte Crime against peace i Haagtribunalens stadga? Vem bär skulden för söndring av Jugoslavien, i strid mot Slutakten från Helsingfors 1975 (vars existens vissa västliga ledare blivit varse om först i samband med krisen i Ukraina)? Vem bär skulden för kriget i Bosnien? Bosnien är ett etniskt blandat område och alla var medvetna om att ett krig i ett sådant område skulle se helvetiskt ut; minnen från andra världskrigets blodbad (som för övrigt var mycket värre än det som hände på 1990-talet) var fortfarande färska och plågsamma.
  I stället för att döma direkt utifrån ”crime against peace” vilket kunde drabba även representanter för maktcentra som kontrollerar Haagtribunalen, har tribunalen skapat en bild av kriget genom selektiva åtal. I sakens natur ligger att en sådan bild är selektiv och – falsk. Ty den döljer betydligt mer än vad den visar.

 7. ERIK
  25 mars, 2016 at 16:58

  Av våra medier får vi veta det som passar in i den gängse världsbild vi serveras. information som stör publiceras inte. Särskilt Bonniermedia brukar dra fram att stormuftin i Jerusalem hade goda kontakter med Hitler. Vad Sternligan (judiska terrorister) hade för sig är inte värt att dra fram. Att Izetbegović var som Quisling och stödde nazistockupationen och den lydstat nazisterna etablerade på Balkan fick vi aldrig veta under Bosnienkriget. Inte heller att jihadister med erfarenhet från Afghanistan stred på Bosnienmuslimernas sida. Det kommer fram i efterhand som nu i rapporterna från dådet i Bryssel. Att MSM underlåter att ge en komplex bild riskerar att fler och fler börjar söker sig till alternativa medier. Det oroar makthavarna. Vi måste fås att lita till medierna. Receptet blir inte att de ska ge en sannare världsbild utan att skrämma med Ryssland! Ryssland sår split genom sin propaganda basunerar SÄPO ut! Tro på våra ledare och medier och rätta in er i ledet. SÄPOs problem är att även västerländska medier utanför Sverige vågar gå emot den gängse bild vi serveras i Sverige. Hur ska tyska, brittiska och amerikanska medier hindras att nå svenska läsare/tittare? Då funkar det ju inte med receptet rysskräck!

 8. 25 mars, 2016 at 17:25

  Kunnige Stefan Lindgren skriver i Nyhetsbanken (http://www.nyhetsbanken.info/news/view.asp?ID=2448)

  Inte ens efter attackerna i Paris och Bryssel förstår Haagdomstolen och Europa vem och vad bosnienserberna stod inför på 1990-talet” förklarade Karadžić i en kommentar till domen.

  Vad han syftar på är att den Saudistödda terrorismen i form av al-Qaida en aktiv aktör i Bosnienkriget på samma sätt som den i dag agerar i form av IS-terrorister i Frankrike och Belgien. Enligt USA-diplomaten Richard Holbrooke deltog c:a 1 000 al Qaidakrigare i kriget mot Bosnienserberna, som enligt honom ”ingått en pakt med djävulen”. Inget enda ICTY-åtal har berört al Qaida-krigarna.

  Radovan Karadžić fälldes för en åtalspunkt om folkmord (Srebrenica) men friades för anklagelsen om folkmord i en rad andra regioner..

  Folkmord var den allvarligaste av en lång serie åtalspunkter som inkluderade den 44 månader långa belägringen av Sarajevo, där åtminstone 5 000 män, kvinnor och barn dog..

  Brittiska Guardian säger i en kommentar att detta inte är slutet, det är bara slutet på början i en uppgörelse om ansvaret för krigen på Balkan.

  ”… åtalen mot krigsförbrytelser på Balkan har bidragit till en kritik som säger att domstolens beteende styrs av Balkantribunalens huvudsponsor , USA. De flesta av de dömda är serber, få är kroater och ännu färre bosniska muslimer. Det kan ha bidragit till att även domstolens mest artikulerade uppbackare, såsom advokaten Philippe Sands, känt sig främmande för den.

  …Förhoppningen att domarna mot de skyldiga skulle underlätta försoning har inte realiserats. I en region där minnen av historiska oförrätter går tillbaka på 1200-talet, var det en ambition ouppnåelig för vilken domstol som helst.”

  Stefan skriver också ”Historiens dom över Balkankrigens ansvarige är ännu inte skriven. Det är svårt att tänka sig att den kommer att blunda för hur västmakterna (USA, Tyskland, Frankrike bl.a.) bidrog till att utlösa detta krig. Nato:s militära intervention kostade tusentals oskyldiga livet.”

 9. Perez
  25 mars, 2016 at 17:55

  Låt oss kasta en titt på vad diplomater och fredsmäklare som vid den aktuella tiden innehade nyckeluppdrag inom det internationella samfundet, säger om ansvar för krigsutbrottet i f.d. Jugoslavien:

  -The premature recognition of Slovenia, Croatia and Bosnia by the EC and US brought about the war that is going on now.

  Cyrus Vance, UN Special Envoy to Yugoslavia 1991-1993, The New York Times 14 april 1993

  -We said if Yugoslavia does not break up peacefully, there is going to be one hell of a civil war. The real problem was a unilateral declaration of independence and a use of force to gain that independence rather than a peaceful negotiation of independence which is the way it should have happened.

  James Baker, US Secretary of State 1989-1992, Yugoslavia the Avoidable war, at 13:42. (http://video.google.com/videoplay?docid=5860186121153047571#)

  -The premature recognition of Slovenia and Croatia was a guaranty that the break-up of Yugoslavia would not be resolved by peacefully means. Once again Western intervention had exacerbated and comlicated a serious Balkan problem. Again the German intervention had a little to do with the actual problem faced on the ground in Yugoslavia.

  James Bisett, Canadian ambassador to Yugoslavia 1990-1992, Western interference, Part 6, Premature recognition.

  -I’m deeply worried that any early, selective recognition could widen the present conflict and fuel an explosive situation especially in Bosnia and Hercegovina.

  Perez de Cuellar, UN Secretary General, 10 December 1991

  -EG’s premature recognition had destroyed the possibility of preventing a global negotiated solution for Yugoslavia and contributed to the civil war in Bosnia. The responsibility of Germany and Vatican for the escalation of Germany and the Vatican for the escalation of the crisis was enormous.

  Roland Dumas, French Foreign Minister 1988-1993, Le Monde 22 June 1993.

  -The German government was pushing for recognition against the resistance of other European countries and the result was a catastrophe.

  Ruud Lubbers, the Dutch Prime Minister 1982-1984, De Volkskrant, 21 December 1997

  -The prize promissed by Gensher has its effect. The Croat Separatist intensified their armed activities, blockaded the JNA barracks, their access to water and electricity. The bloodshed went on and at the year’s end Germany pushed through the recognition of Croatia. Bosnia-Hercegovina, the wanderfull small-scale Yugoslavia, was driven into disastrous civil war lasting several years.

  Ralf Hartmann, GDR Ambassador to Yugoslavia 1983-1988, 2007

  -My view has always been that to have stuck unyieldingly to the internal boundaries of the six republics within the former Yugoslavia before there was any question of any recognition of these republics as being the boundaries for independent states, was a folly far greater than that of premature recognition itself.

  Lord David Owen, European Community envoy mediator, Balkan Odyssey

  -If Europeans, Americans and the UN had not intervened in Yugoslavia, there would have been far fewer people killed. There would have been far less ethnic cleansing. There would have been some extremely unhappy and dissatisfied people who felt that they had been done out of their country or their livelihood or whatever it might be, but there was going to be a very large number of dissatisfied and unhappy people at the end of all this. And perhaps the moral of the goal is that you should think very carefully before you intervene in a civil war.

  Lord Peter Carrington, Chairman of European Community conference on Yugoslavia, the Avoidable War

  https://bloggosapiens.wordpress.com/2010/07/15/jugoslaviens-upplosning/

 10. Stig Lönnqvist
  25 mars, 2016 at 18:38

  Vad dom orsakade kriget på Balkan var att Tyskland fort som bara den erkände Kroatien som självständig stat. Det hade blivit krig om Jugoslavien hade erkänt Bayern som självständig stat också. Sen är det bara och se i backspegeln vem som har förtjänat på splittringen av Jugoslavien för att förstå vem som låg bakom det. Tyskarna äger hela kusten i Kroatien, Nato har baser. ……Vad hade förresten usa där att göra, angick det dom på nåt sätt. Propagandan mot Serbien var lika stark som propagandan mot Ryssland är nu.

 11. Perez
  25 mars, 2016 at 21:39

  Vatikanens roll i det hela kan aldrig underskattas:

 12. en som vet
  26 mars, 2016 at 03:49

  För det första så får man en känsla att meningen med artikeln är att det är fel att en krigsförbrytare får straff vilket naturligtvis är minst sagt beklagligt.

  Hat är aldrig bra och kan få en människa att mista fattningen. Se bara på den här bloggen. Den har kommit att handla enbart om hur USA och väst är onda jämnt och ständigt och Ryssland med dess sateliter goda jämnt och ständigt. Fakta spelar ingen roll längre. Ni går bokstavligen över lik, som i det här fallet bosniska lik, för att bevisa något för ej själva.

  • 26 mars, 2016 at 08:10

   Ett grundläggande fel är att inte andra misstänkta krigsförbrytare inte alls undersöks. Dit hör ledare för andra grupper involverade i kriget i Jugoslavien och utanför. Till de senare hör Bill Clinton, Tony Blair, Wesley Clark och Helmut Kohl.

   Artikeln är skriven av Jan Hagberg som har mycket stor kunskap i området, som var djupt involverad i opinionsarbete om kriget på 1990-talet och som reste runt i dåvarande Jugoslavien.

  • Perez
   26 mars, 2016 at 09:30

   Man har hävdat (bl.a. BBC) att domen mot Karadzic visar att ingen stå ovanför lagen. Detta är ett smaklöst skämt. Haagtribunalens arbete skickar en tydlig signal. Den signalen är inte ”ingen ska inte begå krigsförbytelser ostraffat” utan ”ingen motståndare till oss ska begå krigsförbrytelser ostraffat”.
   Utifrån de standarder som Haagtribunalen tillämpat för Karadzic skulle man kunna döma andra ledare i Bosnien (t.ex. Izetbegovic) men även representanter för ”internationella samfundet” som bär huvudansvar till att det överhuvudtaget blev krig i Bosnien.
   PS.
   Alla invånare i Bosnien är ”bosnier”, både serber, kroater och muslimer (som under kriget ändrade sitt tidigare konstitutionella namn till ”bonjaker”)

   • en som vet
    26 mars, 2016 at 19:44

    Den som bär huvudansvaret för kriget i forna Jugoslavien är Slobodan Milosevic som vid kalla krigets slut försökte använda den jugoslaviska armen som dominerades av serber till att skapa ett Storserbien som skulle inkludera även Makedonien, Montenegro, Bosnien och halva Kroatien.

    Vad gäller krigsförbrytelser visst förekom dessa överallt men den serbiska sidan använde dessa från krigets första dagar på ett planerat och organiserat sätt. På andra håll förekom krigsförbrytelser endast i form av incidenter velket även Haagtribunalen bekräftar.

    • 26 mars, 2016 at 22:19

     Din historiebeskrivning är partisk. Vg se artikeln som Jugoslavienkännaren Jan Hagberg skrivit. Läs även
     http://jinge.se/bloggosfaren/kriget-mot-jugoslavien-del-i.htm
     http://jinge.se/allmant/srebrenica-och-sonderfallet-av-jugoslavien.htm

     • Thomas Åkerblad
      26 mars, 2016 at 23:21

      Instämmer helt och hållet med signaturen ”en som vet”. Den bilden stämmer exakt med den bild jag fått från mina slovenska kontakter.

      Framför allt ville inte de övriga delrepublikerna vara någon form av kolonier till ett storserbiskt rike. Slovenien ville alltid bli betraktat som ett mini-Österrike och ville ha så lite som möjligt med resten av den jugoslaviska federationen att göra. Och framför allt inte bli betraktat som en del av Balkan.

      På länken beskrivs Karadzics ”värld” på ett bra sätt:
      http://bazonline.ch/ausland/europa/Karadzic-der-gefuehllose-Manipulator/story/21772327

      «Sollte Blut fliessen, dann werden die Grenzen dort sein, wo der Stärkere sie zieht», drohte Karadzic in einem Propagandablatt 1991. Er verglich die Bosniaken mit Giftschlangen, die man abwürgen müsse, sprach unterschwellig von Atomwaffen, die er einsetzen könnte, träumte von Sarajevo als Hauptstadt eines grossserbischen Reiches. Mit dieser nationalistischen Rhetorik hat Radovan Karadzic den Krieg ins Herzen Bosniens getragen.

      • en som vet
       27 mars, 2016 at 15:44

       Detta med Slovenien stämmer ganska bra. Slovenerna är ett centraleuropeiskt folk som har både språkligt och kulturellt mycket mer gemensamt med tjeckerna och slovakierna än med kroaterna, serberna, montenegrinerna och bosnierna.

      • Нешко
       27 mars, 2016 at 17:26

       Om någon har tjänat på att vara med i Jugoslavien så var det just Slovenien. Under sin historia har de alltid förtryckts av främmande makter, fick inte använda sitt språk eller ha någon som helst form av autonomi ännu mindre självstyre eller självständighet.
       Under andra världskriget var Slovenien direkt ockuperat av tyskar där de planerat att helt rensa ut området. Ca. 58.000 slovenska flyktingar togs emot i ockuperade och hårt drabbade ”förkortade” Serbien (eftersom ca. 50% var styckat och tilldelat kroatiska massmördare, Bulgarien och Italien) som tog emot stora mängder serbiska flyktingar som flydde från ett verkligt folkmord som skedde under den katolska kroatiska NDH där man instiftade raslagar, hade statspolitik 1/3 del av serber utplåna, 1/3 del konvertera och 1/3 del fördriva samt betedde sig långt värre än de värsta nazisterna. Mer om de katolska prästernas roll finns väldigt noga beskrivet i boken Magnum Crimen (Latin: The Great Charge or The Great Crime) – Half a Century of Clericalism in Croatia https://en.wikipedia.org/wiki/Magnum_Crimen http://www.zlocininadsrbima.com/PDF/Magnum-Crimen-Viktor-Novak.pdf
       http://www.amazon.com/Magnum-Crimen-century-clericalism-Croatia/dp/8676240493/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1459088574&sr=1-1&keywords=magnum+crimen
       Författaren prof. dr. Viktor Novak arbetade bl.a. i Vatikansk arkiv och var själv katolik.

       Nu tillbaka till Slovenien. En av de 58.000 slovenska flyktingar var Milan Kucan sedermera Sloveniens första president och ”fader” av den självständiga Slovenien. Wehrmacht hade planer att deportera 260.000 slovener till Serbien (förslag 30. april 1941). Milans far dog under kriget medan han och hans familj levde och skyddades under kriget av sina serbiska värdar.
       Utan den serbiska triumfen i första och andra världskriget skulle slovener aldrig ha fått någon form av självstyre och erkännande som folkgrupp. Stora delar av dess territorium skulle ha stannat utanför det som är idag Slovenien och i bästa fall ha varit ca. 66% av dagens storlek.
       Slovenien som var urfattig och underutvecklad under Österrikisk-Ungersk styre fick blomstra under Jugoslavien och i åren efter andra världskriget (1948. till 1953.) flyttades ett antal av på den tiden modernaste fabriker från Serbien till Slovenien (samt Bosnien och Kroatien) vilket var grunden för Sloveniens utveckling (och Serbiens försvagning). Kommunisterna nationaliserade alla fabriker och sedan efter bråket med Stalin 1948 flyttade en stor mängd strategisk industri (från tvålfabriker till flygplansfabriken) till västra delar men också till Montenegro och hör och häpna även till Albanien (möbelfabriken Sipos och ett tryckeri). Detta var större slag mot Serbiens ekonomi än Tredje Reichs förstörelse och plundring (58% av de sammanlagda ekonomiska skadan gjord mot Serbien).
       Elektriska centraler, dieselaggregat, en hel hästuppfödningsgård, lastbilsfabriken osv. En del flyttade till Serbien men Serbien fick ”tilldela” 44% mer än den fick tillbaka.
       Mycket av detta, särskilt mindre fabriker blev aldrig dokumenterat.
       Så ja, Slovenien betraktades historiskt som en mini-Österrike … fast inte på det sätt som Thomas syftar på för denna mini-Österrike ville inte känna vid att det existerade några slovener.
       Serber hade historiskt aldrig några som helst problem med slovener bl.a. för att de inte hade några större direkta territoriella kontakter och Serbien hade ingenting mot ett självständigt Slovenien … bara man på ett fridfullt sätt kom överens om en separation. Slovenien valde i stället krig och väpnad konflikt där man anföll soldater utan ammunition som skickats i fordonkolumner mot gränsövergångarna. Som sagt dessa soldater fick inte ammunition och blev blockerade på vägarna samt beskjutna mad vapen som plundrats från vapendepåer och i förekommande fall avrättade. Ingen från Slovenien ställdes inför rätta för dessa terrorbrott (kan inte kallas för krigsbrott för de anfölls utan någon som helst krigsförklaring eller förvarning) då 55 obeväpnade jugoslaviska värnpliktiga dödades.
       Till slut kan man även nämna att det idag finns 25.671 slovenska statslösa medborgare som helt enkelt 26.2.1992. raderades ur registret över slovenska invånare http://www.dipss.org.rs/ och därmed blev pappers- och statslösa och deras identitetshandlingar beslagtogs och i ett dokumenterat fall fråntogs en etnisk serb identitetshandlingarna, deporterats till Kroatien där han direkt lämnades över till de kroatiska styrkorna i Bosnien och alla spår över honom försvann kort därefter. Det är väl onödigt att säga att ingen någonsin ställts inför rätta för detta och att det var Sloveniens inrikesministern som skrivit på och beordrat detta.
       Så varför skulle slovener vilja bli en del av Balkan?

       • Нешко
        27 mars, 2016 at 18:02

        Ett tillägg: prof. dr. Viktor Novak var själv katolsk präst, historiker och det var hans motivation att skriva Magnum Crimen böckerna för han tyckte att sanningen måste fram för att kunna försonas och för att den katolska kyrkan hos kroater skall kunna bidra till sämjan, folkens genuina intressen, vara en bindeväv för de olika folkgrupperna på Balkan och absolut inte en spiritual ledare för bildandet av en kroatisk stat, centrifugal kraft för desintegration av Jugoslavien och skapare av folkmord mot andra folkgrupper.
        Tyvärr blev hans bok bränd, förbjuden och inom katolska kretsar fördömd som stans verk vilket var en av orsakerna till att historien upprepades under 90-talet, att Jugoslavien inte finns längre och att serbhatet i Kroatien har växt sig allt större samt att den fascistiska ideologin sett sin renässans de senaste åren.

 13. koijen
  26 mars, 2016 at 20:56

  alla som inte ställer in sej i ledet och låter bankerna privatiserar ALLT så aktieägarna kan bli rikare och endast behöva räkna pengar när fotfolket ser till att det blir utdelning, avrättas gadaffi saddam nästa mål är assad och nu karadcik vilket har fått ett dödsstraff för jag tror inte han blir över hundra år , han får väl en giftspruta om några år som milosovitch

Comments are closed.