Inte alls bara Srebrenica!


Sveriges Radios nyheter rapporterar idag ”Bosnienserbisk nationalistledare: Rapport om Srebrenica ”osann” och ”partisk”
– Massakern i Srebrenica var en iscensatt tragedi för att ge det serbiska folket kollektiv skuld.
Det sa Milorad Dodik, president i Serbiska republiken i Bosnien och Hercegovina, vid en specialsession i områdets parlament under tisdagen. En majoritet av parlamentsledamöterna röstade för att tillsätta en ny kommission om Srebrenicamassakern och återkalla en tidigare utredning från 2004,

Rapporten från 2004 slog fast att 8 400 bosniakiska män och pojkar blev avrättade i Srebrenica av serbiska styrkor i juli 1995. Den antogs av samma parlament som nu röstat för att återkalla den.

President Dodik kallade rapporten för ”irrelevant”, ”osann” och ”partisk” och hävdade att många av namnen på listan över offer fortfarande är i livet. Han kräver en ny kommission tillsätts som ”objektivt och opartiskt” ska utreda händelserna i Srebrenica för att ”stärka tilliten och toleransen mellan folken i Bosnien och Hercegovina”. SvT (Slut SvT).

I jugoslavien-kriget dog ungefär 100 000 människor. Vad ska man kalla de övriga 90 000 dödsfallen? Och den officiella rapporten och uppgiften om antalet dödade har kritiserats förut. Det är syftet med att åter publicera artikeln nedan. Jag kan inte yttra mig om just antalet dödade.

Återpublicerad artikel från 14/7 i år.


Ingress av mig: Sveriges Radio skrev nyligen om Srebenica ”I år är det 23 år sedan folkmordet i Srebrenica i Bosnien och Hercegovina, där över 8 000 män och pojkar avrättades.”

Srebrenica analyseras och kommenteras i detta gästblogginlägg som har skrivits av Jan Hagberg, som här tidigare publicerat olika inlägg. Jag har modifierat det en aning. Det är lika aktuellt idag. Även 21-årsdagen uppmärksammas i massmedia, vanligen på samma enögda sätt som för ett år sedan, och som under de gångna 20 åren. 21 bilder som visar varför vi aldrig får glömma folkmordet i Srebrenica. Alla andra massakrer i ex-Jugoslavien? Vilken roll spelade USA och Väst?

Jan Hagberg visar hur de jugoslaviska 1990-talskrigen drevs fram av västmakterna genom att de utnyttjade de nationella motsättningarna för egna intressen. Natos bombkrig 1999 mot det som var kvar av Jugoslavien drevs senare fram mediemässigt av Clinton och utrikesministern Madeleine Albright efter en fejkad massaker frammanad i byn Racak av den från Latinamerika ökände USA-diplomaten William Walker, och med hänvisningar till deras egen förvanskade berättelse om vad som hände i Bosnien, och då särskilt Srebrenica. Knappt en stavelse har blivit rätt.
Bill Clinton
”Stoppa bombningarna nu” var en kampanj med demonstrationer mot Nato-bomber under våren 1999. Kampanjen ledde till bildandet av Jugoslavienkommittén – Kommittén för solidaritet med Jugoslaviens folk bildades, där Jan Hagberg var aktiv. Han har från slutet av bombkriget sommaren 1999 och över åren därefter gjort ett flertal resor genom det som var Jugoslavien, genom Serbien inklusive Kosovo-Metohija, genom Montenegro och Bosniens nuvarande båda delar, federationen och Republika Srpska –för att på plats höra och förstå krigens verkningar på land och människor. Och sett något helt annat än vad vi matats med i massmedierna! Jan Hagberg har ägnat sitt yrkesliv åt matematik och statistik.

Margot Wallström FSS

Jan Hagbergs artikel på årsdagen av uppmärksammandet av massakern i Srebrenica
Ingress:
Det västliga hyckleriet kring Jugoslavienkrigen kom att manifesteras vid en internationell 20-årsceremoni i Srebrenica den 11 juli. För ett år sedan. Igår var det alltså 21-årsminne av detta. Inte ett ord kom att sägas om att krigen kunde ha undvikits, om inte USA:s ledare och deras europeiska vasaller haft andra intressen än fred. Överste krigsförbrytaren själv Bill Clinton kommer att närvara idag, liksom beklagligtvis även Sveriges utrikesminister Margot Wallström, det senare som ett tydligt tecken på att dagens generation svenska socialdemokrater gått alldeles vilse i utrikespolitiken och fredsfrågor.

Så är det dags för det årliga ljugandet kring Srebrenica i de västliga medierna, inte bara i Sverige utan över hela västvärlden. Till vad nytta frågar man sig; tillräckligt många i världen utanför västkokongen känner till, att de faktiska omständigheterna är andra än de vi ständigt matas med medialt hos oss.

De fyra krigen för att spränga Jugoslavien pågick under nästan hela 1990-talet, ett av dem pågick det i Bosnien-Hercegovina (BiH) från 1992 till 1995. Ett för allmänheten dolt faktum är att krigen förbereddes externt redan under 1980-talet, till och med några år dessförinnan, dels av den västtyska säkerhetstjänsten BND å ena sidan, dels av IMF och Världsbanken å andra sidan, innan USA helt öppet framstod som en direkt part i konflikten – för att skapa sina egna marionetter, först i Sarajevo och några år senare i Pristina. I vars närhet USA nu har en av sina största militärbaser, på tidigare neutral mark!
NATo-demonstration III
Om det som brukar benämnas ”världssamfundet”, d.v.s. USA/Nato och EU med närstående organisationer som IMF och Världsbanken, i stället beslutsamt hade insisterat på att den jugoslaviska krisen 1990 skulle lösas genom förhandlingar, hade med säkerhet alla de efterkommande krigen på Balkan förhindrats. Men fred och social rättvisa genom förhandlingar har inte funnits i den verktygslåda det styrande skiktet i väst tillhandhåller för att lösa konflikter. Tvärtom, det är bara att inse att vapenförsäljning och krig i stället ständigt tillhör lösningsarsenalen – till och med under förevändningen att försvara mänskliga rättigheter. Alltså det vi senare fått se i de flesta konflikthärdar världen över, i tiden från Sovjetunionens sammanbrott – och med ständig medial uppbackning!

Krigen i Slovenien och Kroatien kunde ha undvikits, om EU från begynnelsen hade varit det fredsprojekt som det hänvisas till i högtidstalen och organisationen bestämt hade krävt en förhandlingslösning på de nationella frågorna, innan de båda staterna erkändes och separerades ut från Jugoslavien. I stället fick Tyskland bestämma takten utifrån sina gamla intressen i området (som exempelvis under åren 1941 – 1945 manifesterade i den tyska lydstaten Det Oberoende Kroatien; det stora koncentrationslägret Jasenovac där inte att förglömma).
För att släppa D-marken och gå med på införandet av den gemensamma valutan euro pressade tyskarna EU:s övriga medlemmar till ett omedelbart erkännande av Sloveniens och Kroatiens avskiljande från Jugoslavien, utan några som helst förhandlingar som kunnat lösa de nationella meningsmotsättningarna. Detta skedde trots att alla berörda visste att ett sådant erkännande samtidigt hotade Bosnien–Hercegovinas existens. Och krig blev det, ett ödesdigert krig, helt i onödan förstås.

I förbigående kan nämnas att hela den kroatiska kusten idag är tyskägd.
Ett idag påtagligt resultat av Jugoslavienkrigen! Genom uppstyckningen av Jugoslavien uppnådde Tyskland en gammal geopolitisk målsättning, att råda över en del av kusten till Adriatiska Havet och nå fram till Medelhavet! Det var detta som omsorgen om Kroatien gällde! Slovenien följde med av bara farten och knappast av omtanke om slovenerna, som haft låg status i tyska ögon.
Jugoslaviens karta untitled

Om européerna hade varit herrar i eget hus, hade Bosnien-kriget ändå kunnat vara ogjort. EG hade tagit initiativ till en fredskonferens, som hölls i februari 1992 och som utmynnade i den så kallade Lissabonplanen eller Carrington-Cutileiros fredsplan (efter en tidigare brittisk utrikesminister och senare generalsekreterare i Nato respektive en portugisisk ambassadör). Den 18 mars samma år undertecknades fredsplanen av företrädare för Bosniens alla statsbärande nationaliteter, av Alija Izetbegovic för bosnienmuslimerna, Radovan Karadzic för bosnienserberna och Mate Boban för bosnienkroaterna. Samma dag som undertecknandet skedde sa det största muslimska partiet SDA, genom sitt språkrör Irfan Ajanovic, sig vara tillfreds med överenskommelsen.

Så den 26 mars – efter ett vida känt möte mellan USA:s Belgradambassadör Warren Zimmermann och Izetbegovic – drar SDA tillbaka sin underskrift, med bläcket knappt ens torrt på det undertecknade dokumentet! Izetbegovic ville efter Zimmermannmötet inte längre gå med på någon uppdelning av Bosnien, det som alldeles nyss var en så tillfredsställande lösning för alla.
Zimmermann har senare förnekat, att han vid mötet skulle ha utlovat USA:s erkännande av ett självständigt (muslimsk) Bosnien bara Izetbegovics namnteckning försvann från överenskommelsen. En helt muslimsk stat, med muslimska lagar – i ett område med kristen majoritet, serber och kroater. – alltså det Izetbegovic strävat efter i hela sitt tidigare liv fanns i utsikt! Klart är att Zimmermann spelade under täcket med den extrema islamismens främste företrädare i Bosnien (BiH) Alija Izetbegovic (inget annat än en den islamiska staten IS’ föregångare, i Bosnien). I sammanhanget bör nämnas att Izetbegovics livsverk ”Islamiska deklarationen” hade tryckts om 1990 och kom att användes från muslimska sidan i den sista valrörelsen före kriget!
Slutet på USA:s inblandning med förstörelse av en redan färdig politisk överenskommelse om maktdelning och administrativt-territoriell indelning av Bosnien blev ett blodigt krig om kontrollen över dess territorium. Eller annorlunda uttryckt, ett för alla boende i Bosnien förhärjande krig, för muslimerna likaväl som för serber och kroater. Och en till idag bestående stor fattigdom för väldigt många i hela landet.
Senare europeiska fredsförslag medan kriget pågick saboterades likaså, tills president Clinton i den begynnande presidentvalskampanjen hösten 1995 för sitt återval med Daytonöverenskommelsen tog fatt i taktpinnen och bestämde vad som skulle göras.

I sammanhanget kan erinras om att president Carters rådgivare Brzezinski i ett tal till deltagare från USA i en sociologikongress i Uppsala 1978 sagt, att väst bör lämna stöd till separatistiska nationalister och andra dissidenter i Jugoslavien. Dessa intentioner förverkligades också från slutet av 1980-talet, då USA kom att stödja skapandet av etniska partier i Bosnien – trots att det var ett brott mot delrepublikens författning. Det första etniska partiet i BiH blev det muslimska SDA! Tala om västs hycklande hållning till nationalism!
Klart är att de nationella motsättningarna i BiH nu fortsatt hålls vid liv utifrån – det är bara att följa dagens svenska massmedier för att förstå det.Även om det är svårt att veta vilka uppfattningar som verkligen gäller bland bosnienmuslimer bosatta i Sverige, så hörs därifrån aldrig en röst som medger att deras företrädare i början av 1990-talet spelat ett för dem ödesdigert spel! Sådant kan emellertid sägas bland en del muslimer i Bosnien, även om sådana uppfattningar inte når fram till Sverige.
USA:s agerande i Bosnien då under 1990-talet kom att övertydligt gå i repris i Kiev efter den 21 februari 2014, då en överenskommelse hade nåtts mellan den ukrainske presidenten Janukovitj och landets opposition – efter förhandlingar med utrikesministrarna från Frankrike, Tyskland och Polen som medlare. Sedan saboterades allt över en natt! Gissa med vem som underliggande aktör! Det är alldeles obegripligt att Europa kan hålla sig med ledare som deltar i förstörelsen av Europa! Eller har vi som företrädare bara fått marionetter som tar kommando utifrån – och korsar fingrarna bakom ryggen?

Inte heller det muslimska dödandet av serber i Srebrenica och dess närhet kommer att lyftas fram. Det som började med det muslimska mordet på en serbisk domare Srebrenica i maj 1992, vilket fick dess serbiska invånare att fly staden. Varefter den blev en rent muslimsk enklav. Det var detta första övergrepp som sedan fortsattes med en lång rad bestialiska mord (i en del fall rena ritualmord) på serber i området. Här ska kort endast nämnas den muslimska massakern på ett femtiotal personer från byn Kravica på väg från den ortodoxa julmässan den 7 januari 1993 och en efterföljande nedbränning av husen i byn. En ren terrorhandling! Men vem i Sverige har hört talas om den?
Inget av det som beskrivits här, vare sig de västliga drivkrafterna till krig eller den fundamentalistiska muslimska terrorn mot serber, kommer att diskuteras i västliga massmedier, varken nu eller i framtiden. All energi kommer att läggas på en bestämd vecka i juli 1995, för att dölja krigets verkliga syndabockar ännu en gång. Inte ens den verkliga massakern i området, den på Krajinaserber framme i augusti samma år, med mord på ett par tusen människor, framför allt äldre, kvinnor och barn – i motsats till i Srebrenica där de kategorierna bussades ut ur stridszonen, liksom de män som lagt ned sina vapen – kommer att finnas med på den mediala kartan!
Svenska Dagbladet Kultur hade söndagen den 5 juli 2015 hela åtta sidor (förvisso många stora bilder och mycket luft) i ett typiskt upplägg om Srebrenica.Tidningen fortsätter i samma stil i andra sektioner än kultursidan nu i denna vecka.

Söndagsartikeln rabblar upp de sedvanliga myterna. Man talar om massakern på bosniaker (bosniska muslimer) mellan den 11 och 22 juli 1995. ”Cirka 8 000 pojkar och män dödades av bosnienserbiska styrkor i området runt staden”, sägs det. Att siffran aldrig styrkts av några oberoende källor, nämns inte. Den är ett påhitt som har framkommit genom att antalsmässigt slå ihop två olika ”saknade”-register – med överlappningar, inte heller oberoende granskade. Man vet med säkerhet att i registren finns de som överlevt kriget. Omfattningen av överlevnad och dubbelregistrering är dock offentligt okänd.
En mer trolig siffra på totala antalet döda här är 2 000. Det antalet inkluderar offer från båda sidorna i striderna! Det ska tillfogas att även denna lägre siffra av somliga anses överdriven!
Alla gravstenar i dagens Potocari (i mars år 2015 med cirka 6 300 ”namn”) utanför Srebrenica markerar ett hoprafs av döda från olika platser och år, bortom all kontroll! Och inte alltid med nationaliteten känd! Inte ett ord om det i artikeln.
Nya propagandabegravningar kommer ständigt att vara förhanden.
I ingressen till artikeln talas om det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget. Det är enbart uttryck för en propagandistisk användning av begreppet folkmord, utan täckning i det som är FN:s folkmordskonvention. Med folkmord tänktes utrotning ske i industriell skala av minst 85 till 90 procent av en stor befolkning. Hur man än vrider och vänder på det, var antalet döda i Srebrenica som andel av Bosniens muslimer mindre än en halv procent, troligare en promille. En siffra som inte i någon mening kvalificerar Srebrenica för benämningen folkmord, vilket nu senast påpekats av Simon Wiesenthal-centrets chef Efraim Zuroff i en intervju. Samtidigt med det påpekar han att alla jämförelser med andra världskriget är hårresande (horrible).

FN:s säkerhetsråd har just avvisat ett brittiskt resolutionsförslag om Srebrenica. Innebörden av det beslutet är, att bl. a. att Haag-”domstolen” agerar politiskt – utan att ha FN bakom sig!
Antalet dödade och saknade i Bosnienkriget var knappt 60 000 soldater dödade i strid samt ytterligare 40 000 civila offer – totalt från alla nationaliteter – eller 2,22 % av Bosniens dåvarande befolkning. I och för sig förfärande men om detta krig är ett folkmord på muslimer är det också ett folkmord på serber
, vilket naturligtvis ingen vill medge. Detta om något visar på att begreppet devalverats för politiska ändamål. Sedan kan tillfogas att siffran 40 000 civila dödsoffer kan vara överskattad och till del kan bytas ut mot dödade soldater. Muslimska stridande var många gånger irreguljära soldater. Det är oklart om de har klassificerats som militärer i redovisningen!
Bristen på uppriktighet i traditionella medievärlden blir slutänden ännu ett vapen mot den själv. Genom sitt falska beteende gräver den med stor idoghet sin egen grav. Konsekvensen blir att många, utmattade av alla förvanskningar, självklart tyr sig till alternativkällor. Det är hög tid att inse att Srebrenica är ett propagandainstrument som valts för att motivera nya krig! Inte för att motverka krig! Västliga klagovisor som överdriver Srebrenicamassakern till ”det mest omfattande folkmordet sedan nazismens tid” är en avledningsmanöver från vad som händer och hänt i alla de krig som USA startat efter Jugoslavien, de i Afghanistan, Irak m.fl. länder.

intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , ,


37 svar till “Inte alls bara Srebrenica!”

 1. Erik Pierre, ambassadör i Bosnien (Sarajevo) 1994-96: (http://www.ui.se/nyheter/efter-massakern-i-srebrenica.aspx)
  Utdrag – läs gärna hela texten!
  ”Efter bara några dagars överläggningar i Genève i början av september 1995 mellan Richard Holbrooke, Carl Bildt och parterna i Bosnienkonflikten, återupptogs striderna och NATO-flygets bombningar av bosnienserbiska styrkor.

  I skydd av dessa avancerade en bosnisk-kroatisk styrka österut. Inledningsvis återtogs de områden som i huvudsak bebotts av serber i Knin och Krajina. Tyvärr måste sägas att deras framfart i just dessa områden inte låg långt efter den Bosnienserbiska arméns härjningar. Jag har själv med egna ögon kunnat konstatera vad som skedde. ”

 2. Tack Jan Hagberg för en utmärkt klargörande artikel. Jag frågar mig ofta om mediafolket – journalister och politiska analytiker – tror på det de skriver. Förförda av sin egen lögnpropaganda? Men många ljuger förmodligen
  medvetet. Så kan man undra varför Srebrenica nu slås upp så enormt stort. Vilket syfte hatet mot serberna har
  i dagsläget.
  Ulla Johansson

 3. Jan Hagberg hade bland annat skrivit ”efter en fejkad massaker frammanad i byn Racak av den från Latinamerika ökände USA-diplomaten William Walker”
  Det var inget fejkat massaker, det var en verkligt händelse. Bland annat unga pojkar, äldre människor, till och med barn. Jag såg inte döda kropparna utifrån hur media visade utan jag var på plats. Milosevic gick inte att stoppa på ett annat sätt trots försök med många förhandlingar. Han hungrig av att mörda helt enkelt.

  • ”Hungrig av att mörda helt enkelt”. Vilken förklaringsmodell! Vad sägs om alla de uppskattningsvis 100 000 som dog till följd av Västs splittrings- och krigspolitik i Jugoslavien? Bill Clinton, Kohl m.fl ”hungriga av att döda”. Och krigen i Irak, Afghanistan, Syrien – USA-presidenter ”hungriga av att döda”. Det handlar politik och politisk kamp på basis av ekonomi – i fallet USA & Co (vår tids främsta ”mördare” handlar det om imperialism. Läs boken ”USA som världspolis”.

 4. Ambassadör Pierre igen om Bildts favorit och nära politiska kollega Rickard Holbroke ” Det blev mycket av köpslagan som gjordes inför förhandlingarna i Dayton vilka inte fick misslyckas, men det var flera gånger mycket nära att det hela hade gått i stöpet. Samtidigt hade jag önskat att fler experter på området hade varit närvarande i Dayton för att undvika en hel del misstag som ändå begicks.

  Hur Holbrooke arbetade återspeglas bland annat när han just hade tagit över ansvaret för Bosnien. På hösten 1994 kom han på ett besök till Sarajevo. Mycket snabbt kom Holbrooke till slutsatsen att hela den diplomatiska personalen vid den amerikanska ambassaden måste bytas ut. De som fick lämna satt inne med både språkkunskaper och lång erfarenhet av området. Näst intill alla av de nya diplomaterna saknade både lokal erfarenhet och kunskaper i serbokroatiska, men de ansågs helt lojala med Holbrooke.”

  • Richard Holbrook var nere hos oss i Helmand och gav direktiv till USAID-personalen där. Direktiv som innebar att enbart i Helmandprovinsen så fick talibanerna tillgång till 300 miljoner US dollar.

 5. Helena Ranta, den finska rättsläkaren som deltog i undersökningen, att William Walker, CIA-agent med arbetslivserfarenhet från Sydamerika, bröt itu Rantas penna och kastade bitar på henne. Han var missnöjd med rapporten som hon skrivit och ville ha ”bättre” formuleringar.

 6. Srebrenica liksom segrarmaktens ”tribunal” i det gamla SS-tortyrcentret från andra världskriget i Haag är nödvändig rekvisita för att vittvätta ett smutsigt, olagligt och blodigt krig, enligt vars mönster USA finslipat och nyttjat sedan dess.

  För att israel skulle kunna etableras och någorlunda legitimeras var siffran 6 miljoner absolut nödvändig. I Bosnien för att legitimera NATOs terrorbombningar med atomavfall, 8000 (USA hävdade inledningsvis för hela regionen otroliga 500.000 sedan, 100.00, 50.000, 20.000 osv) , båda fallen är till skillnad från normal praxis, ”avslutade” och alla utredningar och dokument tillbommade. Srebrenica har nästan nått ”förintelseförnekelse-status” (dvs det blir snart en kriminell handling belagd med långa fängelsestraff och ödelagda karriärer att ifrågasätta den officiella versionen, i media är så redan fallet)

  Men under den fortsatt mediala hetsen mot serber och den nu etablerade siffran 8000 har (under total mediemörkläggning) trots allt forskning pågått och vad denna händelse som skulle rättfärdiga NATOs slakt och uppstyckning av Jugoslavien kokat ner till är en siffra under 2000 och då med stridande kombattanter från båda sidor samt civila muslimer ditsläpade från intilliggande byar. Om detta må vi inte bliva upplysta och medierna tramsar med, samma medier som publicerade fantastiska och oavkortade hörsägensuppgifter, lögner och vandringssägner om förloraren i kriget, Serbien. Idag vet vi bättre men lögnerna består.

  Här är en bra sammanfattning av Tysklands och USAs del i kriget och deras avsikter:
  http://www.globalresearch.ca/milosevic-test-your-media

 7. Intressant artikel, som beklagligt är totalt avsaknad av den för sammanhanget extremt instruktiva (för förståelsen) Detenté-kontexten. Det är helt okontroversiellt att tillbakarullningen av denna (som resulterade i mord och död i forna Jugoslavien) initierades för att motarbeta detta diplomatiska multilaterala initiativ, som Palme var djupt involverad i.

 8. Minst 1,000 Bosniska Muslimer från Srebrenica dödades av sina landsmän under genombrottet till Tuzla i Juli 1995, enär det fanns listor på dem ” som måste hindras att nå friheten till varje pris ” sa en av grundarna till SDA i Srebrenica, Ibran Mustafic .

 9. Jag har läst hela artikel och i artikeln påstås det klart och tydligt att media ljuger och att man använder propaganda för sin krigsföring.

  Media ljuger om massaker i Srebrenica och mycket annat.

  Det jag frågar mig är följande. Vi vet att krig som hände innan var planerade med USAs och Englands drivande kraft och inblandning. Vi vet att man finansierade båda sidor i kriget och att man använde falsk propaganda för att få fram opinion på hemmaplan för att uppnå sina mål. Då är min frågan. Hur kan vi lita på historien? Hur kan vi lita på ”historiska” beskrivningar av de två stora krigen som hände innan 1945? Hur kan vi lita på de så kallade rättegångar som följde i spår av dessa krig, när vi enligt skribenten ovan inte ens kan lita på HAAGS domstol i denna moderna tiden då vi slår oss stolt för brösten och tror vilken demokrati och frihet vi har uppnått!

  Vi borde erkänna helt enkelt för oss själva att vi är ständigt lurade och att allt vi har lärt oss är inget annat än indoktrinering för att vi ska hålla denna lögnaktiga och ljugande maskinerin under armarna.

  • Du har så rätt Ivan
   Intressanta källor för världskrigen som jag tjatat om förut är Docherty &Macgregors utomordentliga genomlysning och avslöjande av britternas roll som orsak till WW1:
   firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com
   Bästa källan i genren. Boken som annonseras där handlar om konspirerandet som föregick WW1 och artiklarna utgör fortsättningen. Riktig historia. Macgregors far var krigsinvalid och pojken växte upp i ett invalidboende. Efter sin pension från läkarkarriären har Jim Macgregor ägnat sig åt detta förträffliga projekt som är helt fristående från etablissemanget. Köp boken.
   Deras skildring innehåller flera exempel som gör att man blir på sin vakt mot liknande dubbelspel i senare skeden och det har därför värde för att avkoda mindre tydliga förlopp kring WW2.
   Nikolai Starikov har skrivit med logisk skärpa om perioden för världskrigen och mer.
   Hans bok Who forced Hitler to attack Stalin säger mer än de flesta böcker om WW2.
   Jag köpte den som pdf från en rysk webbhandel piter för 65kr. Man behöver ha igång översättningsfunktionen om man inte kan ryska när man ska genomföra köpet men det har väl de flesta automatiskt nu?
   Den engelska översättningen var lite ofullkomlig men inget stort hinder. Man inser hur små resurser marginaliserade verk har att tillgå.
   Ger en logiskt begriplig förklaring till skeendena som helt fattas i den officiella versionen eftersom etablissemanget skriver under överinseende av segrarmakterna.
   Starikovs material finns även i artikelform på orientalreview.org om man söker på författarnamnet.
   J S Martins A Few Honorable Men, där nämns bla om de gemensamt ägda fabriker i Tyskland som inte bombades av de allierade.
   Charles Henry Higham Trading with the enemy
   Anthony Suttons böcker
   G G Preparata Conjuring Hitler, how Britain and America made the third reich.
   Man hittar vanligen inte såna böcker på vanliga bibliotek och biblioteken är centralt knutna till ett privat företag vars recensenter inte är officiell info. Bibliotekens möjligheter att köpa in är också styrda så att de tex inte kan köpa in böcker av Starikov i de fall jag testat.

 10. Bra artikel. Naser Oric nämnd aldrig i västlig media. Enligt vittnesmål så grillade Nasers mördare serbiska ungdomar över öppen eld.

  • Enligt domstolsvittnen har Naser (befälhavaren för muslimska styrkor i Srebrenica, f.d. Slobodan Milosevics personliga livvakt, före slutstriderna evakuerad med helikopter till Tuzla) handgripligen slaktat tillfånga tagna serber bl.a. på följande sätt (vittnesmål från muslimska soldater medverkande i massakern), mord på den serbiska domaren från Serbrenica Slobodan Ilic (vittne Ibran Mustafić som vittnat om vad Naser själv har sagt):
   ”När vi tog gruppen av fångar tillbaka till Zalazju och när slakten började hamnade Slobodan Ilic hos mig. Jag satte mig gränsle över bröstet, han tittade på mig utan ett ord. Jag tog fram bajonetten och stack den direkt i det ena ögat samt vred den. Han grämde sig inte. Sedan stack jag det andra ögat … jag kunde inte tro att han inte agerade på det heller. Ärligt talat blev jag rädd då och skar av hans hals direkt efter.”
   Denna händelse påminner om mordet på en serbisk bonde helige Vukasin Mandrapa från byn Klepci http://lightofdesert.blogspot.se/2014/05/new-martyr-vukasin-of-klepci.html , Bosnien 1943 i förintelselägret i Jasenovac (sträckte sig i området som finns delvis i Bosnien delvis i Kroatien där över 700.000 serber, judar och zigenare slaktades och dödades) där man tävlat om vem som kan slakta fler serber på kortast möjliga tid (nedskrivet av vittnen dr. Nado Zec under titeln ”Gör bara ditt jobb mitt barn” och en av mycket få överlevare från lägret).
   Serberna köade framför de kroatiska tävlande som hade speciellt tillverkade böjda knivar fastspända under handen vilket tillåter halskärande med ett kort slag (den andra handen höll i huvudet) så att man snabbt kunde gå vidare till nästa offer.
   Hur som helst såg slaktaren Zil Friganovic denna stillsamma, lugna ”gubben” (han var inte så gammal men efter att ha spänt en lång tid i skogarna i försök att gömma sig blev han skäggig, sliten och håren blev grå) som med en overklig ro i ansiktet tittade på slakten av sina ortodoxa medmänniskor så Friganovic i ett plötsligt infall bestämde sig att ta honom förbi ”kön”.

   Friganovic drog denna gubbe fram till gropen där man sedan tidig morgon slängt i färskt hals-skurna serber fast bestämd att rubba hans ro. Friganovic beordrade att gamlingen att ropa ”Länge leve Pavelic” (högsta befälhavaren för kroatiska frivilligkåren Ustashe som även Friganovic hörde till). När Vukasin bara lugnt stod och förblev tyst skar Friganovic av hans öron och näsan en och en. När Friganovic hotade att skära ut hjärtat på honom om han inte ropade det han beordrats svarade han med ”Gör bara ditt jobb mitt barn”.
   Detta gjorde Friganovic helt galen så att han stack ut ögonen på honom, tog ut hjärtat och skar av halsen. Direkt därefter blev Friganovic galen på riktigt och hamnade på lägrets ambulans där dr. Zec arbetade och var Friganovic berättade hela historien.
   Dr. Zec överlevde lägret och sedan skrev i sina berättelsesamlingarna.

   En av artiklarna om detta finns att hitta här: http://www.jasenovac-info.com/biblioteka/sveti_Vukasin_l.html

   http://www.jasenovac.org/whatwasjasenovac.php
   https://en.wikipedia.org/wiki/Stara_Gradi%C5%A1ka_concentration_camp
   http://jadovno.com/arhiva/jadovno-slana-metajna-en.html

   Observera att ett land som officiellt hyllar sina slaktare, där man har artister som glorifierar dessa slaktare samt samlar över 100.000 fans, iklädda svarta uniformer och Ustasha insignia med Hitler hälsningar och rop ”Za dom spremni” (motsvarande Heil Hitler) där man på fotbollsarenor i gräset klipper stora hakkors inför internationella (uefa) matcher, där landslagsspelaren efter landslagsmatchen tar mikrofonen och till frenetiska fansen ropar ”Za dom” och fansen svarar ”premni”, på sina liveuppträdanden, där ministrar medverkar och som sänds live på den statliga TV:n, där serberna kontinuerligt trakasseras, diskrimineras och demoniseras, fängslas osv. osv. blev nyligen medlem av EU. Det är denna typ av värderingar EU och Sverige står för. Ukraina och baltiska stater är bara en del av mosaiken.

 11. OT, dock påminner mycket om Ukraina

  ”Kosovo mess: Made in the EU”

  ”The EU and Kosovo, back in 2013, said the initial agreement was a “historic deal” which would clear the path for Kosovo’s EU integration.

  /Ever since 1999, the US embassy in Pristina has de facto made all of Kosovo’s big political decisions. Leaders rise and fall in lightning time based on its say-so.

  Back in 2011, the then US ambassador Christopher Dell even pulled the name of the new president, Atifete Jahjaga, from an envelope.

  “There you go,” he said, I paraphrase: “You have your president. Enjoy democracy”.

  The fear is, not just among the opposition, but also among civil society, that the international community is working with Kosovo’s corrupt elites for the sake of short-term stability.”
  https://euobserver.com/opinion/131774

 12. Se dokumentaren ’The weight of chains’!!! Den verifierar det mesta I artikeln här. Tror den finns pa Youtube. En av de intervjuade är Carla del Ponte. Hon tillhör inte de räddhågade och lögnaktiga. Skrämmande vittnesmål i dokumentären.

  • Carla del Ponte hamnade i kylan då hon våren 2013 som chef för FN-utredningen menade att det fanns bevis för rebeller använt saringas i Syrien http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188 ”UN’s Del Ponte says evidence Syria rebels ’used sarin’ 6 May 2013”.

   Jag skrev ”I maj uttalade en FN-kommission som varit i Syrien under ledning av åklagaren vid ICC Carla del Ponte ”FN-kommissionen har inte bevis för att regeringsstyrkor har använt kemiska vapen som är förbjudna enligt folkrätten”. ”Våra utredare har intervjuat offer, läkare och på fältsjukhus. De fann starka, konkreta misstankar för användningen av sarin, utgående på det sätt som offren behandlades” sade Del Ponte. Denna rapport har väsentligen nonchalerats av dominerande massmedia.” (http://jinge.se/allmant/rebellerna-utforde-gasattacken-i-angreppskriget-mot-syrien-indikation-fran-fns-vapeninspektorer.htm)

   Del Ponte var chefsåklagare för två av Förenta nationernas krigsförbrytartribunaler. Som schweizisk överåklagare blev hon utsedd till åklagare för Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien samt Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda i augusti 1999. År 2003 ersatte FN:s säkerhetsråd henne i Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda med Hassan Bubacar Jallow. Hon fortsatte som chefsåklagare för Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien till och med 1 januari 1999 varefter hon efterträddes av Serge Brammertz.
   Del Ponte är sedan 2008 Schweiz ambassadör i Argentina. (Wikipedia)

   • Jag har jobbat for Carla del Ponte. Hon har integritet och mod. Hennes motståndare inom media, EU och FN kallar henne ’Miss Hitler’. Typiskt för sådana som inte tål att höra sanningen.

 13. En historieskrivning som har sina brister. Att Jugoslavien föll sönder beror på att serberna ansåg sig vara det egentliga statsfolket. Det var ju från Serbien strävandena till ”enandet” av det som blev Jugoslavien utgick. Som förspel med det från Serbien organiserade mordet på habsburgrikets tronföljare som utlösta första världskriget.

  Hösten 1990 råkade jag besöka Belgrad tillsammans med en italiensk och en tysk kollega från läkemedelsindustrin för att uppvakta jugoslaviska myndigheter om bättre patentskydd för läkemedel. Som stöd hade min italienske kollega från företaget Farmitalia med sig två personer från ett företag i Zagreb som man samarbetade med. Vid de sammanträden där mina kollegor och jag deltog gick det inte att ta miste på den antagonism som rådde mellan de serbiska och kroatiska deltagarna. Inte i sak men i ton. En annan indikation i samma riktning fick vi vid ett besök på Belgrads gamla fästning ovanför staden där det inrättats ett historiskt museum. Utställningens syfte var att ge en historisk överblick från stenåldern till nutiden, men stor vikt på Jugoslaviens historia sedan enandet. Det var även intressant för oss som utomstående, trots att det i första hand riktade sig till infödingar. Det märkliga var att vi var praktiskt taget ensamma på ett ställe som var tänkt att attrahera den egna befolkningen.

  Det vi observerade kan knappast tillskrivas någon mullvadsverksamhet från väst. Det är snarare så att en mer än tusenårig separat kulturell utveckling av ursprungligen nära besläktade sydslaviska stammar lett till en utprägling av folkliga identiteter som inte höll när den ena komponenten, serberna, tyckte sig vara förmer än de andra och agerade på det viset. Reaktion och motreaktion. Att USA/Nato tog tillfället i akt att utnyttja och underblåsa antagonismen för sina egna syften är en sak, men den uppstod inte på det sättet utan har djupa historiska rötter.

  Illdåden började förresten med fördrivningen av kroaterna ur Krajina och Serbiens angrepp på Vukovar med massförstörelse och avrättning av kroatiska patienter på staden sjukhus som inte förmått fly. Likaså är diskrepansen mellan antalet offer på den bosnienserbiska och bosnienmuslimska sidan slående.

  En annan observation. Samma dag som Srebrenicas manliga befolkning fördes bort av bosnienserberna intervjuades Carl Bildt i TV 4. Han försäkrade att Röda korset skulle få träffa fångarna nästa dag. Man kan tolka uttalandet som oansvarigt, alternativt för att ge bosnienserberna tillfälle att i lugn och ro utföra sitt illdåd som blev känt följande eller nästföljande dag. Jag försökte senare få ut en kopia av intervjun från TV 4, men det vägrades. Förresten visade omslagsbilden av tidskriften Time’s utgåva där massmordet rapporterades svenska FN soldaters yrvakna mottagande av de kvinnor som flytt från Srebrenica genom skogarna.

  • Usa hade mkt mullvadsverksamhet i jugoslavien som du nog inte känner till. Tex tränade Cia och Israel palestinska terrorister i jugoslavien och gav dem uppdraget att begå kidnappningar på turistfartyget Akille Lauro och med instruktioner att låta det urarta för att dra skam över Palestiniernas sak. En fd Israelisk agent har trovärdigt berättat detta.
   England var inblandade bakom den Serbiska organisation som skytten vid Sarajevo kom från. Samtliga incidenter och regimbyten som ledde till det världskriget var arrangerade av Britterna. Men Serber av idag kan i debatter reagera argt och misstroget mot detta faktum och vill sas ta åt sig äran för attentatet. Jag ifrågasätter inte att det fanns genuina motsättningar. Men såna går att framkalla genom mullvadsverksamhet eller ibland helt öppet utan att etablissemangets historiker återger det. Splittringstaktik är ett stående inslag i imperiets agenda. Dom litar inte på turen och naturen. Imperiet arbetar långsiktigt.

   • Vad gäller händelserna på Akille Lauro är jag ovetande om orsakerna. Däremot är Storbritannienes mullvadsverksamhet före första världskriget välkänd för mig. Då i förening med ett öppet stöd till Serbien från det ryska kejsarrikets sida under panslavismens flagg. Jag ifrågasätter inte alls att mullvadsverksamheten fortsatte efter andra världskriget. En sak är att den förekom, en annan är vilken effekt den hade. Jag tillskriver Jugoslaviens sönderfall i första hand motsättningarna mellan serber, kroater och bosniaker, slovenerna med i utkanten.

    • Britterna kunde vid tiden för första världskriget helt öppet bedriva omstörtningar genom att tillägna sig respekt och affektion från de folk dom manipulerade. Dom gick in på båda sidor och hetsade dem mot varandra. Lovade båda samma territorium och uppmuntrade till frihetskamp. Tex var det fallet med Kurder och Armenier vilket utlöste det omtalade folkmordet.
     En av deras deltagande rika oligarker, Aubrey Herbert beskrev i sina memoarer att dessa Britter ur adeln tycktes ha en unik talang att vinna förtroende hos berörda folk. Och som en viktig grund var dom väl pålästa om de folks historia och kultur som de önskade påverka. Därigenom kunde Britterna förstärka inslag från det förflutna som vore till geopolitisk nytta för imperiet men vanligen till skada för folket i fråga. Detta är i hög grad fallet med Britternas uppbyggnad och stöd till reaktionär islamism vilket i högsta grad har med händelserna i Jugoslavien/Kosovo att göra. Imperiet döljer ena handen och puttar på från andra hållet och erbjuder sig sen att ingripa för att ’rädda oss’.

     • Vi verkar i stort sett ha samma uppfattning. Du kanske har läst boken ”Hidden History. The Secret Origins of the First World War” av Gerry Docherty och Jim MacGregor.

      Jag har skaffat mig en hygglig uppfattning om hur den engelska styrande klassen tänker genom att sedan omröstningen om Brexit ha abonnerat på tidskriften The Spectator, som är ett av dess främsta språkrör.

       • Tack, har gått mig förbi. Jag skaffade boken för ungefär ett år sedan.

      • Det stämmer, dom har gjort en viktig insats och också uppmärksammat hur arkiv göms undan och gallras ut för att försvåra forskningen trots att avhemligandet borde ha varit avslutat för länge sen.

       • För ett tag sen skaffade jag The Sleepwalkers av den australiensaren Christopher Clark. En bok som fick mycket beröm, icke minst från tysk sida. På sätt och vis skiljer den sig från det mesta som publicerats på engelska och franska genom att inte ensidigt lägga skulden på Tyskland/Österrike-Ungern. Författarens tes är att det var tillfälligheternas spel utlöste första världskriget. Givetvis fel och ett utmärkt sätt att dra ytterligare en slöja över orsakerna till första världskriget. Välkommet vid en tidpunkt där den ensidiga skuldbeläggningen inte längre gick att hålla.

        • Jo och den titeln har fått bli symbolen för den genren. Sleepwalker-genren.

  • Gerhard Miksche menar att Jugoslaviens sammanbrott skulle ha berott på att ”den ena komponenten, serberna, tyckte sig vara förmer än de andra och agerade på det viset” och att USA/Nato då ”tog tillfället i akt att utnyttja och underblåsa antagonismen för sina egna syften”. Han hävdar att ”illdåden” började med fördrivningen av kroaterna ur Krajina och ”Serbiens angrepp på Vukovar”.
   Men dessa strider var inga angreppskrig, utan inslag i det inbördeskrig som blev resultatet av Tudjmanregeringens förberedelser för ett kroatiskt avskiljande, inkluderande områden med serbisk befolkningsmajoritet, däribland Krajina och Östra Slavonien. Detta förgiftade de dittills goda relationerna mellan serber och kroater.
   Tudjman och hans anhängare hyllade öppet 1940-talets fascistiska kroatiska statsbildning, som systematiskt utrotat serber och judar. Det skapade panik bland den serbiska befolkningen i de områden som Kroatien gjorde anspråk på. Konflikten resulterade bland annat i ett 87 dagar långt slag i augusti–november 1991 mellan den jugoslaviska armén (JNA) och separatistiska kroatiska styrkor i Östra Slavonien. JNA stöddes av lokala serbiska milisstyrkor. Detta inbördeskrig, inklusive belägringen av staden Vukovar, blev mycket brutalt, ledde till stor förstörelse och slutade med serbisk kontroll över Östra Slavonien. Senare lämnade Serbien i Erdutavtalet tillbaka östra Slavonien till Kroatien.
   Serben Slavko Dokmanović, som i Kroatiens första flerpartival på våren 1990 hade valts till borgmästare i Vukovar deltog i förhandlingarna om detta avtal. Senare flyttade han till Serbien. Den 26 mars 1997 efter krav av kroatiska myndigheter, lade ICTY i hemlighet Dokmanovićs namn till ”Vukovaråtalet” och anklagade honom för delaktighet bortrövandet och avrättningen i november 1991 av 250 soldater från ett sjukhus i Vukovar. Dokmanović var ovetande om detta ”hemliga åtal” då han tre månader senare tackade ja till en inbjudan från USA-diplomaten Jacques Klein, chef för FN:s polismyndighet i östra Slavonien. Det var ett bakhåll. När Dokmanović från Serbien åkte över Donau greps han av ett tjugotal maskerade och beväpnade män och sändes till Haag. Vid rättegången förklarade sig Dokmanović oskyldig. Försvarets vittnen intygade att han var på annan plats vid tiden för sjukhusmassakern i Vukovar. Observatörer förutsåg att man skulle tvingas frige honom. Men tidigt på morgonen den 29 juni 1998 fann man Dokmanović hängd i sin cell.

   • Det du skriver om är personfrågor. Oavsett vem som gav order om avrättningarna i och förstörelsen av Vukovar och andra städer i Kroatien, jag tänker bl a på Dubrovnik och Zara, så var det serberna som hade gjort den jugoslaviska armén till sin egen. Jag frikänner inte alls kroaterna från deras brott, bl a i Mostar, men skalan var betydligt lägre än på serbernas/bosnienserbernas sida.

    Vad gäller Krajina kan man tala om otack. Detta kroatiska gränsområde hade fått utstå turkiska härjningar i trehundra år då det habsburgska riket mottog en stor skara serbiska asylsökande under sina religiösa ledare. De hade flytt undan turkarnas välde och fick tillstånd att bosätta sig i gränsområdet och behålla ett stort mått av självständighet.

 14. The NATO invasion of Serbia was a war crime. The use of uranium ammunition by Nato states is a crime against all the people of former Yugoslavia. The bombing of Belgrade was a simple murder of the Serbian people. Especially Germany and France needed a new economic area. Yugoslavia was a welcome new market there.
  P.S. I’ve been from Austria for at least 12 generations … and I see it that way.