Stoppa bombningarna av Mosul!


In English further down.

(STOP THE INDISCRIMINATE BOMBING OF
MOSUL!)

Denna debattartikel publicerades i Svenska Dagbladet 23/4 och kan med fördel läsas av alla som är intresserade av Irak, politik och av alla andra. SvD. Jag påminner om de väldiga protesterna mot att Ryssland och Syrien bombade al-Nusra, ISIS tvilling, i östra Aleppo före jul…

Artikeln.
Stoppa bombningarna av Mosul

Världen skakas av underrättelser om blodiga terrordåd, i Syrien, i Stockholm, i Kairo och på många andra håll. I detta sammanhang vill undertecknarna till denna artikel rikta uppmärksamhet mot den ytterst allvarliga situation som befolkningen i Mosul sedan länge utsatts för.

Den irakiska staden Mosul, som kontrolleras av terrororganisationen IS, har sedan augusti 2014 utsatts för USA-koalitionens bombningar. I oktober 2016 inledde koalitionen sin ”slutoffensiv”. Följderna för civilbefolkningen är förödande. Flyktvägar undan striderna och bombangreppen saknas. Många civila dödas. Den historiska staden läggs i ruiner.
mosul-bombning-iMosul
Det kaos som följde på ockupationen av Irak öppnade möjligheter för terrorgrupper som Al Qaida och IS. Idag kontrollerar IS Mosul och andra områden i Irak och begår avskyvärda brott mot mänskliga rättigheter.

Under USA:s ledning försöker irakiska styrkor, kurdiska peshmerga och sekteristiska, av befolkningen fruktade miliser att inta staden. Det har medfört hårda strider. I den nu pågående offensiven används bombflyg och drönare och artilleri skjuter mycket intensivt mot staden. Från Qayyarah Airfield West skjuts satellitledda raketer av typen Himar och Apachehelikoptrar beskjuter mål med Hellfiremissiler. Enligt Pentagons statistik fälls 600 bomber över Mosul varje vecka.

Dessa vapen dödar även civila i de tättbefolkade smala gränderna i västra Mosul. Stadens borgmästare Basra Basim uppskattar antalet dödade civila till över 500 människor enbart i angreppet mot al-Jadidakvarteret 17 mars 2017. Stora bostadsområden är så förstörda att många av offren ännu inte gått att gräva fram.
Redan innan den så kallade slutoffensiven påbörjades 17 oktober 2016 hade koalitionens bombningar förstört infrastruktur och ett stort antal civila hade dödats. Ett exempel är bombningen av Mosuls universitet den 20 mars 2016, då 95 civila dödades, däribland många lärarfamiljer.

Bombningen sägs vara riktad mot IS-krypskyttar på taken. Att IS använder civila som mänskliga sköldar är ingen ursäkt för terrorbombning av bostadsområden. Den irakiska regeringen har uppmanat civilbefolkningen att stanna i sina hem. Inga säkra flyktvägar har organiserats.
isis-steigan-161222-islamic-stateISIS ute och går
Folkrättsliga principer kräver åtskillnad mellan militära och civila mål, förbjuder metoder och medel som orsakar onödigt lidande samt kräver proportionalitet, vilket innebär förbud mot anfall som kan förväntas förorsaka överdrivna civila förluster i förhållande till den direkta militära fördel som eftersträvas. Bombningen av Mosul strider uppenbart mot dessa principer.

FN, påven, Amnesty och andra internationella humanitära organisationer riktar hård kritik mot bombningarna.
Sverige bör inte medverka i krig som saknar FN-mandat.

I oktober förra året, då statsminister Stefan Löfven besökte Irak, sade han att alla krafter måste göra sitt yttersta för att skydda civilbefolkningen. Han uppmanade irakiska ledare att arbeta för nationell försoning och reformer i landet. Det var berättigade uppmaningar. Tyvärr har verkligheten utvecklats åt motsatt håll.

Det är det irakiska folket som måste återvinna sin nationella suveränitet och lösa sina problem utan utländska påtryckningar. Sverige bör som alliansfritt land i FN ta initiativ för politiska och diplomatiska lösningar.
Vi välkomnar regeringens beslut att senare i år presentera en biståndsstrategi för Irak omfattande upp till 1 miljard kronor för 2017-2021 med fokus på freds- och statsbyggande samt jämställdhet.

Vi uppmanar den svenska regeringen att i FN:s säkerhetsråd protestera mot bombningar som drabbar civila.

Tomas Bolme, skådespelare, f d ordförande för Teaterförbundet och Internationella skådespelarfederationen (FIA).

Peter Curman, författare och kulturskribent, f d ordförande för Sveriges Författarförbund

Birgitta Hambraeus, riksdagsledamot (c) 1971-98

K-G Hammar, f d ärkebiskop

Gösta Hultén, journalist

Olle Josephson, professor

Lars-Gunnar Liljestrand, f d ordförande för FIB-juristerna, f d ordförande Afghanistan-Solidaritet

Sigyn Meder, ordförande IrakSolidaritet

Sören Sommelius, kulturskribent och författare, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad

Pelle Sunvisson, ordförande Folket i Bild/Kulturfront

Jan Öberg, PhD, director TFF – Transnational Foundation for Peace and Future Research
Irak-möte 141126

STOP THE INDISCRIMINATE BOMBING OF MOSUL!


The world is being shaken by reports of bloody acts of terror, in Syria, in
Stockholm, in Cairo and in many other places.
In this context the signers of this article wish to bring attention to the extremely dangerous situation
which the people of Mosul have been exposed to for a long time.The Iraqi city of Mosul, which is controlled by the terrorist organisation IS, has since August of 2014 been the target of bombing by the US Coalition.

In October of 2016 the Coalition began its “final offensive”. The consequences for the civilian population are disastrous. Escape routes from the fighting and the bombing attacks do not exist. Many civilians are being killed. The historic city lies in ruins.

The chaos which followed the occupation of Iraq opened up possibilities for terrorist groups like Al Qaida and IS. Today IS is in control of Mosul and other areas in Iraq and is committing despicable crimes against human rights.

Under US leadership Iraqi forces, the Kurdish Peshmerga and sectarian militias that are feared by the population are attempting to seize the city. This has resulted in heavy fighting.

In the presently ongoing offensive bomber planes and drones are being used, and heavy artillery is being fired over the city. From
the Qayyarah Airfield West satellite led rockets of the Himar type are being launched, and Apache helicopters are shooting targets
with Hellfire missiles. According to Pentagon statistics 600 bombs are dropped over Mosul every week.

These weapons are killing even civilians in the heavily populated narrow streets in western Mosul. The city´s mayor Basra Basim
estimates the number of dead civilians at over 500
only in the attack on the al-Jadida district on March 17 2017. Large housing
areas are so destroyed that it is still not possible to dig out the bodies of many of the dead.

Even before the so-called final offensive began on October 17, 2016 the Coalition bombings had destroyed infrastructure and a large number of civilians had been killed. One example is the bombing of Mosul University on March 20, 2016 when 95 civilians
were killed, including many families of teachers.

It is claimed that the bombing is directed at snipers on the rooftops. That IS is using civilians as human shields is no excuse
for terror bombing of housing areas. The Iraqi government encourages civilians to stay in their homes. No safe escape routes
have been organised.

The principles of international law demand the separation of military and civilian targets, prohibit methods and means that
cause unnecessary suffering and demand proportionality, which means the prohibition of attacks which can be expected to result
in excessive civilian losses in relation to the direct military advantage being sought. The bombing of Mosul obviously violates
these principles.

UN officials, the Pope, Amnesty and other international humanitarian organisations have sharply criticized the bombing.
Sweden should not participate in war which is not sanctioned by a UN-mandate.

In October of last year when Prime Minister Stefan Löfven
visited Iraq, he said that all parties must do their utmost to
protect the civilian population. He encouraged the Iraqi leaders to
work for national reconciliation and reforms in the country. These
were justifiable calls. Unfortunately, reality has developed in the
opposite direction!
It is the Iraqi people themselves who must regain their national
sovereignty and solve their problems without foreign interference.
Sweden should as an alliance free country in the UN take
initiatives for political and diplomatic solutions.

We welcome the government’s decision to later this year present
an assistance strategy for Iraq for an amount up to 1 billion
Swedish Crowns for the period 2017-2021 with a focus on peace,
civil construction and equality.
We encourage the Swedish government to protest in the UN
Security Council against the bombings which effect civilians.

Stockholm April 18, 2017

Tomas Bolme, actor, former chair of the Theatre, Arts and Media
Union 1979-2006 and former chair of the International Federation
of Actors (FIA)

Peter Curman, author and cultural writer, former chair of the Swedish Writers Association 1988-95

Birgitta Hambraeus, Member of Parliament (Center Party) 1971-1998

K.G. Hammar, former Archbishop of the Church of Sweden 1997-2006

Gösta Hultén, journalist, founder of the civil rights movementCharta 2008

Olle Josephson, Professor of Nordic Languages at the Universityof Stockholm

Lars-Gunnar Liljestrand. Former chair of the FIB-Jurists and
former chair of Afghanistan Solidarity

Sigyn Meder, chair of the Iraq Solidarity Association

Sören Sommelius, author and cultural writer, former culturaleditor at Helsingborgs Dagblad

Pelle Sunvisson, Chair of Folket I Bild (People in Pictures)/Cultural Front

Jan Öberg, PhD, Director TFF – the Transnational Foundation for Peace and Future Research

Här har publicerats en del artiklar om Irak.
Irak – har freden chans? 18/4
Deltagande i Irakkriget är inte i vårt intresse som alliansfri stat som värnar om FN-stadgan 15/4
Vad händer i Irak 29/3
USA uppger att man använt utarmat uran i Irak och Syrien 18/2
För 14 år sedan demonstrerade miljoner mot Irakkriget. Varför tiger vi inför alla krig idag? 15/2
Hur få fred i Mellanöstern – Irak. Vilka krafter opererar idag? 28/1
Hur få fred i Mellanöstern – Irak. Vilken roll spelar nykolonialismen 26/1
Pentagon firar 25 år av bombningar av Irak 25/1
Ny anmälan till Granskningsnämnden för toppmötet om Irak 24/1
Mosul och Aleppo: En jämförelse – information och propaganda 22/2

i Andra om: , , ,, FN, , , , , , , , ,