De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.

En del talar för att svaret på frågan i rubriken är Ja.

Erinrar att Vladimir Putin, före detta KGB-agent och nuvarande rysk president, har tidigare kallat Sovjetunionens kollaps för en humanitär katastrof samt ”den främsta geopolitiska katastrofen under det senaste århundradet”. Fast regeringen tog ej initiativ för att uppmärksamma 100-årsminnet av Oktoberrevolution, troligen för att uppfattningarna är så olika i Ryssland.

Nedan redovisas resultat från opinionsundersökningar i Ryssland – och USA.

Enligt en opinionsundersökning från Levada Center anser en majoritet av ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig och att den hade kunnat undvikas. Opinionsundersökning: Sovjetunionen åtnjuter starkt stöd i Ryssland

Över 50 procent av de svarande ryssarna anser det enligt Telesur. Telesur. Tjuogåtta procent var positiva till Sovjets upplösning medan 16 % inte kunde ta ställning. Drygt hälften menar att upplösningen kunde förhindrats medan 33 % ansåg den som ofrånkomlig.
Bara 14 % anser det realistiskt att åter upprätta Sovjetunionen. Trettiotre procent menade att de skulle bli olyckliga om Sovjetunionen upprättades.

I en tidigare undersökning, från 2016, svarade majoriteten av de svarande ryssarna att de föredrog att leva under den gamla Sovjetunionen och att de vill se det socialistiska sovjetsystemet återinfört.

Enligt Levada Center är sovjetnostalign nu större än tidigare under 2000-talet. Det har nyligen rapporterats om att medborgare i staden Novosibirisk protesterat mot uppförandet av en staty föreställande Tsar Nicholas II. Det rapporterar Russia Today.
Istället vill demonstranterna uppföra ett monument till minnet av Josef Stalin för att ”hedra hans roll i segern över nazismen”.

En opinionsmätning från Gallup hösten 2013 visar att en majoritet av medborgarna i sju av 11 undersökta forna sovjetrepubliker hellre skulle ha velat leva kvar i Sovjetunionen, vilket även rapporterats av Nyhetsbanken. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 1000 personer i åldern 15 år och äldre sommaren 2013. Resultatet motsäger den mycket spridda uppfattningen att Sovjetunionen var ett folkens fängelse som nästan alla snarast ville lämna.
Demonstration Ryssland 11120_big-754932

Sammanlagt är det mer än dubbelt så många personer (51 %) som anser att upplösningen var till skada än som gillar den (24 %). Att Ukraina är ett av de mest sovjetlojala länderna är knappast något som framkommit i rapporteringen från Självständighetstorget i Kiev. Befolkningen i Georgien är splittrad, medan en majoritet i Turkmenistan, Kasakstan och Azerbadjan menar att upplösningen av Sovjetunionen var bra.

Frågan som ställdes var: medförde Sovjetunionens upplösning något gott för ditt land eller var det till skada?
Gott Skada Varken eller Vet ej/vägrar svara
Totalt 24% 51% 15% 11%
Armenien 12% 66% 10% 12%
Kyrgyzstan 16% 61% 8% 14%
Ukraina 23% 56% 10% 10%
Ryssland 19% 55% 18% 8%
Tadzjkistan 27% 52% 12% 10%
Moldova 26% 42% 10% 22%
Vitryssland 26% 38% 15% 21%
Georgien 37% 33% 9% 21%
Azerbajdzjan 44% 31% 8% 18%
Kazakstan 45% 25% 12% 19%
Turkmenistan 62% 8% 9% 22%

Bland dem som hade rejäl egen erfarenhet av livet i Sovjetunionen (personer i åldern 65 år och äldre) var dubbelt så många negativa (76 %) till Sovjetunionens sammabrott som de i åldern 15-44 år, med ingen eller mer begränsad erfarenhet av Sovjet.
De med lägre utbildning såg mer negativt på Sovjetunionens sammanbrott.
Detsamma gällde de som upplevde begränsad eller osäker yttrandefrihet där de levde.
De som upplevde framgång för sig och sin familj såg mera positivt på sammanbrottet.

Stämmer med en opinionsundersökning i Ryssland.
Enligt en annan opinionsundersökning som vi rapporterade om här 23/10 2013 tycker omkring 60 procent av ryssarna att det var mer positiva än negativa aspekter på livet i det forna Sovjetunionen Bland personer i åldern 60 år eller mer, som alltså hade betydande erfarenhet att leva under Sovjetsystemet, hade 69 % denna åsikt medan andelen var 47 procent i åldern mellan 18 och 30 år. Dessutom skulle 43 procent välkomna om Ryssland på nytt antar den kommunistiska ideologin, medan 38 procent inte skulle göra det, och 19 procent var osäkra.
Vill ryssarna ha tillbaka socialismen?
Stalin -Communism back 945508_416168http://www.systemiccapital.com/60-percent-of-russians-want-communism-back/

* 23 procent tyckte att ordet ”kommunism” för dem innebar ett rättvist samhälle där alla är lika och all egendom är vanligt.
* För 7 procent ingav ordet kommunism en känsla av ”avsky” eller betydde ”något allmänt negativt”, vilket alltså 93 % inte ansåg.* Fem procent avfärdade kommunism som en utopi eller en saga, vilket alltså 95 % inte gjorde.

* Respondenterna ombads också att förklara vad de ser som positiva och negativa aspekter av det sovjetiska systemet.

33 procent ansåg att det innebar goda sociala garantier, stabilitet och god vård av människor. 14 procent menade att det var ett system för rättvisa och social jämlikhet ansåg 9 procent att Sovjetunionen var en rättsstat med disciplin. 7 procent berömde att Sovjetunionen garanterade anställning och att det inte fanns arbetslöshet, och ytterligare 7 procent hävdade att människor där var mer villiga att hjälpa varandra än de är idag.

Å andra sidan kritiserade 9 procent Sovjettidens inskränkningar i rättigheter och friheter, 7 procent anklagade sovjetsystemet för att undertrycka personlig individualitet. Också 7 % ansåg att brist på basvaror var systemets största nackdel medan 6 procent kritiserade maktmissbruket.

Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Stark opinion för socialism i USA!

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Sammanfattningsvis finns en utbredd kritisk inställning till kapitalismen och en likaledes utbredd positiv inställning till socialism, och även till det socialistiska Sovjetssystemet med alla dess brister. Och inte bara och främst hos de som levt i systemet, utan också i USA enligt flera olika undersökningar vid olika faser i ekonomin. Dessutom i många andra länder (BBC-undersökningen).

Förslag på några punkter för socialismen finns i blogginlägg bl.a. -Läs och kommentera gärna! Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen?

intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,

Gallupundersökning Nyhetsbanken Rysk opinionsundersökning, BBC World Services 2009 , Cleveland Leader 2009 , Pew Research ,8 dagar
DN 17/7 ,