Bildt och andra hökar skriver brev till Trump för hård Rysslandspolitik

Denna artikel publicerades här 24/1 2017. En påminnelse om oron hos Carl Bildt och andra ”russofober” öven en möjlig förbättring av relationerna mellan USA och Ryssland under president Trump. Man behöver inte vara konspiratoriskt för att misstänka att dessa varit och är aktiva än idag. Pål Steigan har idag 24/1 2018 publicerat en artikel som visar hur två framträdande FBI-agenter arbetar efter egen agenda. Troligen ”toppen av ett isberg”. FBI-agenter talar om en hemlig klubb

In English further down.

Detta brev från främst tidigare framträdande politiker, som vädjar till president Trump om minst kallt krig mot Ryssland, har publicerats i Washington Post.Washington Post 10/1 Jag publicerar det översatt av mig, samt även den engelska grundversionen.
Avslutande kommentar av mig.
CV för de som skrivit brevet finns efter den engelska brevtexten.
Donald Trump IV
Vi beslutsfattare och offentliga personer från hela Europa välkomna valet av Dig som
USA:s 45:e president.
Vi är angelägna om att arbeta med Din administration för att upprätthålla vår kraftfulla transatlantisk allians tillsammans försvara vårt sätt att leva i en tid av stor fara.
Rysslands fortsatta ansträngningar att destabilisera Ukraina och dess olagliga annektering av Krim hotar
den fred, förutsägbarhet och trygghet att amerikaner och européer skapade tillsammans genom vår
seger i det kalla kriget. Vi är oroade över att utsikterna för en ny stor affär med Ryssland
äventyrar denna historiska bedrift.

Det skulle vara ett allvarligt misstag att avsluta nuvarande sanktioner mot Ryssland eller acceptera uppdelningen och underkuvande i Ukraina. Om du gör det skulle demoralisera dem som söker en euro-atlantiska inriktning för detta land. Det skulle också destabilisera vårt östra grannskap ekonomiskt och ge stöd till extremistiska, oligarkiska och antivästliga inslag där.
Carl Bildt imagesCAFRCMUO
Skada skulle bli alltför allvarlig. Efterskalven av en sådan affär skulle skaka den amerikanska trovärdigheten med allierade i Europa och på andra håll. Den regelbaserade internationella ordningen som Västs säkerhet har vilat på under årtionden skulle försvagas. De allianser som är den sanna källa för amerikansk storhet skulle urholkas: länder som har förbrukat blod, skatt och politiskt kapital för att stödja den transatlantiska säkerheten kommer att undra om Amerika är inte längre en pålitlig vän.
Har ingen tvekan: Vladimir Putin är inte USA:s allierade. Inte heller är han en pålitlig internationell
partner. Båda presidenterna som kom före Dig har förskt att på sitt sätt att hantera Rysslands
ledarskap i en anda av förtroende och vänskap. Stort misstag: Putin behandlatderas goda avsikter som
möjligheter.
putin-presskonferens-iii

Enligt Putin har Rysslands rekord av militarism, krig, hot, brutna fördrag och falska löften gjort Europa till en farligare plats. Putin inte söka amerikansk storhet. Som dina allierade gör vi det. När Amerika uppmanade oss i det förflutna, kom vi. Vi var med Dig/USA i Irak. Vi var med Dig i Afghanistan. Vi tog risker tillsammans; offrade söner och döttrar tillsammans. Vi försvara vår gemensamma transatlantiska säkerhet som en enad front. Detta är vad som gör vår allians kraftfull. När USA står starkt, är vi alla starkare då vi är tillsammans.
Ett avtal med Putin kommer inte att föra fred med sig. Tvärtom gör det kriget mer sannolikt. Putin ser
eftergifter som ett tecken på svaghet. Han kommer att vara benägna att testa amerikansk trovärdighet i NATO:s frontlinje såsom i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Han kommer nog att använda inte bara militära
hotelser, men även it-attacker, påtryckning inom energisektorn och ekonomin, spioneri, psykologisk
krigföring, desinformation och målinriktad användning av mutor. Som Rysslands grannar är vi bekanta
med dessa tekniker. Att motverka dem kräver större styrka, solidaritet (och inga eftergifter från Väst? – kolla engelska texten nedan).
RyssKrig-768954
Som dina fördragsbundna allierade, vädjar vi till amerikaner i den nya amerikanska administrationen och
kongressen att stå fast i försvaret av våra gemensamma mål och intressen: fred, styrka över Atlanten och frihet. I förening är vi mer än en match för Rysslands krisdrabbade kleptokrati.
Delat, som vi har sett alltför tydligt under de senaste åren, är vi alla i riskzonen. Under årtionden har vår
enhetliga allians varit ett bålverk för europeisk säkerhet. Vi vädjar till våra amerikanska vänner
att stärka, inte försvaga vår transatlantiska band. Ukraina behöver stöd, de stater som gränsar mot Ryssland behöver
din beständighet och beslutsamhet. Och framför allt måste Ryssland se att när vi blir angripna, växer vi
starkare, inte svagare.
Vänliga hälsningar,

The share of world military expenditure of the 15 states with the highest expenditure in 2014 (2)

Kommentar:

I korthet är det USA som efter Andra Världskriget, och inte minst efter detta millenium framträtt som den brutala krigarstaten, som dessutom genomfört och stött statskupper mot demokratiskt valda regeringar och politiska ledare. Vanligen som brott mot folkrätt och FN-stadga. Aktuella exempel är stödet till den fascistinfluerade statskuppen mot folkvald regering i Ukraina 22/2 2014 samt kriget i Syrien via allierade och ombud. USA:s färska och äldre stöd till terroristerna i Syrien Den oblodiga återanslutningen av Krim till Ryssland med stöd av över 90 % av befolkningen var ett brott mot folkrätten, men mycket mindre än statskuppen i Ukraina och USA:s alla krigsföretag.Ukrainakrisen del 1, Ukrainakrisen del 2 USA leder och har lett illegala sanktioner mot Ryssland, Syrien (som drabbas hårt enligt FN), Iran och Kuba. President Obama, vicepresident Biden, nuvarande säkerhetspolitiska rådgivare general Michael Flynn, förre NATO-chefen Wesley Clark samt ledande press i USA har sagt att USA sedan länge stödjer terrorister i Syrien med vapen och pengar. I USA måste man ha tillgång till miljarder för att kunna delta i presidentval, och röstprocedurer utesluter miljontals medborgare. Ex-president Carter tillhör dem som menar att USA inte längre har ett demokratiskt valsystem. Med lågt valdeltagande har en vald president aktivt stöd av c:a 30 % av de röstberättigade. Enligt Los Angeles Times har forskare i USA funnit att USA aktivt ingripit i val i 45 länder vid 81 tillällen efter Andra Världskriget. USA världsmästare i manipulering av val Nu vill president Trump rusta upp och skrota klimatavtal.


Är detta ett land att söka samarbete med?

IN ENGLISH

Letter to President-elect Donald J. Trump from America’s Allies
January 9, 2017
President-elect Donald J. Trump
Trump-Pence Transition Team
1717 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006

Dear President-elect Trump:
We—decision-makers and public figures from across Europe—welcome your election as
America’s 45th president.
We are eager to work with your administration to sustain our powerful
transatlantic Alliance, jointly defending our way of life at a time of great peril.
Russia’s continuing efforts to destabilize Ukraine, and its illegal annexation of Crimea, threaten
the peace, predictability and security that Americans and Europeans created together through our
victory in the Cold War. We are concerned that the prospect of a new grand bargain with Russia
will endanger this historic achievement.

It would be a grave mistake to end the current sanctions on Russia or accept the division and
subjugation of Ukraine.
Doing so would demoralize those seeking a Euro-Atlantic orientation for
that country. It would also destabilize our Eastern neighborhood economically and give heart to
extremist, oligarchic and anti-Western elements there.
The wider damage would be grave too. The aftershocks of such a deal would shake American
credibility with allies in Europe and elsewhere. The rules-based international order on which
Western security has depended for decades would be weakened. The alliances that are the true
source of American greatness would erode: countries that have expended blood, treasure and
political capital in support of transatlantic security will wonder if America is now no longer a
dependable friend.
Have no doubt: Vladimir Putin is not America’s ally. Neither is he a trustworthy international
partner. Both of the presidents who preceded you tried in their own ways to deal with Russia’s
leadership in the spirit of trust and friendship. Big mistake: Putin treated their good intentions as
opportunities.
Under Putin, Russia’s record of militarism, wars, threats, broken treaties and false promises have
made Europe a more dangerous place. Putin does not seek American greatness. As your allies,
we do. ​When America called on us in the past, we came. We were with you in Iraq. We were
with you in Afghanistan. We took risks together; sacrificed sons and daughters together. We
defend our shared transatlantic security as a united front. This is what makes our Alliance
powerful. When the United States stands strong, we are all stronger—together.
A deal with Putin will not bring peace. On the contrary, it makes war more likely. Putin views
concessions as a sign of weakness. He will be inclined to test American credibility in frontline
NATO allies, such as Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. He may use not only military
intimidation, but also cyber-attacks, energy and economic pressure, espionage, psychological
warfare, disinformation and the targeted use of bribery. As Russia’s neighbors, we are familiar
with these techniques. Countering them requires greater strength, solidarity and resolve from the
West—not more accommodation.
As your treaty-bound allies, we appeal to Americans in the new U.S. Administration and
Congress to stand firm in the defense of our common goals and interests: peace, Atlantic
strength, and freedom. United, we are more than a match for Russia’s ailing kleptocracy.
Divided, as we have seen all too clearly in recent years, we are all at risk. For decades, our
unified Alliance has been the bulwark of European security. We appeal to our American friends
to strengthen, not weaken our transatlantic ties. Ukraine needs support; the frontline states need
your constancy and resolve. And most of all, Russia must see that when we are attacked, we
grow stronger, not weaker.”

Comments.


In short, the United States has after World War II, and especially this millennium emerged, as the brutal warrior state in the world, which also has carried out and supported coups détat against democratically elected governments and political leaders. Usually, as breaches of international law and the UN Charter. Current examples include support to the fascist-influenced coup détat against the elected government of Ukraine 22/2 2014 and the war in Syria through allies and proxies.USA:s färska och äldre stöd till terroristerna i Syrien America’s fresh and older support to terrorists in Syria, the bloodless reconnection of the Crimea to Russia with the support of over 90% of the population was a violation of international law, but much less so than the coup in Ukraine and all the war which the US has started. Ukrainakrisen del 1, Ukrainakrisen del 2 United States leads and has led illegal sanctions against Russia, Syria (the population is hard hit according to a UN) Report, Iran and Cuba. President Obama, Vice President Biden, the current Security Adviser General Michael Flynn, the former NATO chief Wesley Clark and the leading press in the US have all in public confirmed that the United States has long supported terrorists in Syria with arms and money. In the US, you must have access to billions in order to participate in the presidential election. The voting procedures excludes millions of citizens. Ex-President Carter belongs to those who believe that the United States no longer has a democratic electoral system. With low voter turnout an elected president has active support of about 30% of the electorate. According to the Los Angeles Times, researchers in the US found that the United States actively intervened in elections in 45 countries at 81 occasions after World War II. USA världsmästare i manipulering av val US is the world champion in the manipulation of the election.

Now, President Trump wants to further strenghten the miliary, and scrap the climate agreement.

Sincerely,
Traian Băsescu Wikipedia ”a Romanian politician, who served as the fourth President of Romania from 2004 to 2014. His two consecutive terms in office are marked by the adhesion of Romania to the European Union in 2007, but also open conflicts with the Parliament, leading to two failed impeachments attempts against him in 2007 and 2012.”
Paweł Kowal, Polish member of the European Parliament. On August 20, 2014 he stated that the Kremlin’s politicians as well as the President of Russia himself are eager to try to create the same empire, as before
Carl Bildt. He was prime minister in Sweden 1992-1994, and minister of foreign affairs 2006-2014,
Janusz Onyszkiewicz Previous minister of the cabinet in Polan
Mikuláš Dzurinda Prime Minister of Slovakia from 30 October 1998 to 4 July 2006. On 3 December 2013, Dzurinda was elected as President of the Centre for European Studies, the think-tank of the European People’s Party.
Rosen Plevneliev Rosen Asenov Plevneliev (Bulgarian: Росен Асенов Плевнелиев; born 14 May 1964) is a Bulgarian politician who was President of Bulgaria from January 2012 to January 2017.
Mátyás Eörsi Hungarian politician who was the leader of the liberal Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (ALDE-PACE) Group in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE).
Karel Schwarzenberg Schwarzenberg serves as an MP for Prague and as Chairman of the Foreign Affairs Committee in the Chamber of Deputies, lower house of the Czech Parliament.
Iulian Fota Adviser to the president in Romania
Radosław Sikorski Polish politician and journalist. He was Marshal of the Sejm from 2014 to 2015 and Minister of Foreign Affairs in Donald Tusk’s cabinet between 2007 and 2014.
István Gyarmati Hungarian political scientist. He is a member of the council of the International Institute for Strategic Studies
Petras Vaitiekūnas Lithuanian politician who was the Foreign Minister of Lithuania from 2006 to 2008.
Toomas Hendrik Ilves Served as the fourth President of Estonia from 2006 until 2016.
Vaira Vīķe-Freiberga The sixth President of Latvia and the first female President of Latvia.
Rasa Juknevičienė Lithuanian politician. In 1990 she was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania. Rasa Juknevičienė served as Minister of Defense from 2008 to 2012.
Alexandr Vondra A Czech politician, who stepped down from the political scene in 2012. He is a member of Civic Democratic Party. He served as a senator, a minister of defence, of foreign affairs, an ambassador the US
Ojārs Ēriks Kalniņš He was ambassador to the U.S. and Mexico 1993. 1999 and is now a member of Parliament.

  18 comments for “Bildt och andra hökar skriver brev till Trump för hård Rysslandspolitik

 1. Lägga näsan i blöt
  24 januari, 2017 at 07:13

  Bild besvär i näsborren eftersom Ryssland har satt en kamera därinne som ingen lyckas få ut. Det förklarar hans hemska Ryssfobi. Han har besvär även vid ena örat, men man vet inte vad detta egentligen berör på. Det är klart att han vädjar till Trump om hjälp att böra ut Ryssen ur näsan.

 2. s
  24 januari, 2017 at 07:52

  Miljardärerna i USA som fått utdelning på satsade pengar till eupolitiker genom bilderbergmöten som nu försöker få trump att ändra sig i frågan om natotrupp i polen och baltstaterna.
  Det där är en okvalifiserad geopolitisk gissning av mig.
  Jag hoppas han gör som han hade tänkt och fortsätter samtala med Putin.

 3. åke
  24 januari, 2017 at 09:44

  Vädjan till Trump I sammandrag från en svensk politiker inom ”fredsprojektet” EU :

  – Varför vänta till i morgon när vi tillsammans kan starta ett krig redan i dag !

  – det är peace keeping på högsta svenska politiska nivå idag. Han kunde ju ha undertecknat med hälsningar från en medlem av Bildenberg-gruppen också, eller varför inte ”vapensmedjan”.

 4. Jan Nybondas
  24 januari, 2017 at 12:48

  Vi går i väntans tider som det heter. Signalerna är blandade och det är svårt att veta vart det bär hän. Det patetiska utspelet från dessa europeiska politiker inleds emellertid med en lögn som direkt personligen berör Donald Trump. Tror dessa tölpar att han inte känner till att de alla ursinnigt stödde Hillary Clinton och hånade Trump när tillfälle gavs ? De verkar inte heller känna till att Trump haft besök i Trump-Tower av ingen mindre än Marie Le Pen som lär ha informerat Trump om både Ukraina och Syrien: Le Pen han sagt att hon direkt är beredd att godkänna Krims status som en del av Ryssland och hon har inga sympatier för kuppregimen i Kiev, medan hon anser att Ryssland är en tillförlitlig partner som hon vill ha en god relation till.
  Huvudtemat för Bildt och kompani är att det nya kalla kriget som Bush, Obama och Clinton lagt grunden till bör eskalera, komma vad som komma vill. I detta sammanhang är det lämpligt att minnas vad Noam Chomsky och många andra sagt om det tidigare kalla kriget, nämligen att det i grunden aldrig upphörde. Västmakterna gjorde utfästelser som man genast frångick eftersom man såg Ryssland som så svagt att det inte kunde opponera sig. Helmut Kohl lovade att Nato inte ens skulle utvidgas till det tidigare östtyska territoriet ! Inte en tum österut lovade man, och var är vi nu, den polska och ukrainska hetsen mot Ryssland känner inga gränser.
  Det finns mycket i det som president Trump redan sagt som ger anledning till oro – behovet av att finna hackkycklingar som Iran, palestinierna, kanske Kina t.o.m. Vad gäller Ryssland har han ännu inte avslöjat sina kort, men gjort antydningar om sanktionerna som är diffusa. Om han tror att en bra deal kan uppnås genom påtryckningar misstar han sig och en ny period av oro väntar.

 5. jm
  24 januari, 2017 at 13:14

  Herregud vilket skitsnack från Bildt & Co.

 6. 24 januari, 2017 at 13:29

  This is such an affront to what was once a democratic country — I am referring to Sweden now. I am outraged and maybe still amazed, even after all that has gone on ever since Bildt took over the government of Sweden, which he’s obviously still keeping (the ’Deep State’!!!) that this letter has been sent to Trump. It worries me that he might even be influenced by it. It’s not at all sure yet that he will keep his campaign promise of cooperation with Russia. I would like to suggest that you Anders and maybe with the cooperation of Martin Gelin and Leif Elinder could write a succinct letter to Trump (Could you sign it by SWEDHR, or if Marcello would have to be included in that case, do include him in the letter.) We have to somehow negate the effect that this infamous letter from U.S. allies might have on Trump’s politics. As you know well, he is NOT a politician, and so might be easily influenced. He must by now feel himself being in very deep water and may be more easily swayed than he ought to be. I realized a bit late that the letter was not from the Swedish government, but from U.S. allies generally. I think it would still be a VERY worthwhile project to write to Donald Trump (I can not get myself to call him President Trump) and to point out teh great possibility that European countries at this time are in many cases extremely eager to dissolve EU and NATO and that that would mean European cooperation with Russia and that the authors of the letter in question do not represent the general European stand on this issue.

  I would of course be most willing to translate a letter if you write it in Swedish, or to go over and edit it, if needs be, if you write it in English.

  I posted a very encouraging news item on Axis of Logic at
  http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_75915.shtml
  Breaking: German Opposition Leader Calls for Collective Security Union with Russia, Dissolution of NATO
  about German opposition leader Sahra Wagenknecht and her clear stand now against Angela Merkel, NATO and EU. She is far from alone, as you know well, no doubt.

 7. M
  24 januari, 2017 at 14:28

  Brevet blev inte obesvarat!

  Sputnik Poland has been sent a copy of a letter, co-written by Polish political scientist Peter S Rieth and American Committee for East-West Accord director James Carden, countering the one published by the Washington Post.

  Urging President-elect Trump disregard the first letter, their appeal (which is currently collecting signatures) stresses that it’s not correct for these Russophobic politicians to appeal to Trump ’on behalf of’ the people of Eastern Europe.

  Suggesting that the letter in the Washington Post was little more than ”a series of irrational conclusions drawn from inaccurate information,” the counter appeal calls on the President-elect to ”forge ahead [with his] ”stated aim of improving US-Russian relations.”

  The appeal explained that it was ”the Eastern Partnership, an initiative spearheaded by the letter’s signatories,” that was ”largely responsible for the current war in Ukraine, which they blame Russia for.” Indeed, Sikorski and Bildt played key roles in the creation of the EU initiative.

  Contacted by Sputnik Poland, Rieth explained that he hopes that the letter will be signed by several prominent former Polish politicians, with the aim of convincing Mr. Trump and Americans ”that Poles also want good relations with Russia.” Hopefully, he said, ”all this will help show that the letter published in the Washington Post is an exaggeration.” With any luck, it can also convince the President-elect that cooperation with Russia is not just possible, but necessary, for the maintenance of peace and stability, particularly in Eastern Europe.
  https://sputniknews.com/politics/201701121049533745-trump-letter-about-russia-response/

 8. Martin Kullberg
  24 januari, 2017 at 14:47

  Your loyal subject,

  Carl Bildt

  PS We also plan to use the ultraright to sieze power, any advice? DS

 9. stig-olof bragmo
  24 januari, 2017 at 19:16

  en libanesisk rapport.
  idag har amerikanska och ryska plan bombat
  isis i syrien
  samtidigt

  • 24 januari, 2017 at 20:09

   Källan?

 10. Andersson
  24 januari, 2017 at 20:30

  Undrar hur mycket Bildt & co kan fakturera sina uppdragsgivare för detta och vad tjänsten kallas för på fakturan?
  Hur många mellanled från fakturamottagaren till uppdragsgivaren?

 11. Är han en quisling, eller är han quisling?
  25 januari, 2017 at 09:51

  Pat Buchanan, en av USAs tongivande konservativa röster, råder Trump om att vara medveten om att en annan världsordning har inträtt. Det gäller således att infinna sig i det. Buchanan menar att Trump skall inte bedriva en fientlig politik mot Ryssland eller Kina och istället koncentrera sög på ISIS. ””the imperative of the new era is that the great nuclear powers – China, Russia, the United States – no do to each other what Britain, France, and Germany did to each other a century ago over a dead archduke.” menar Buchanan.

  http://www.theamericanconservative.com/buchanan/new-president-new-world/

  Det är en sansad analys av världsläget och real politiska råd som Buchanan lägger fram. Att jämföra med den rappakalja som Bildt och hans anhang av östeuropeiska nollor häver ur sig. Samme Bildt som Bildt deltog i krigslobbyorganisationen CLI som lobbade för att starta Irakkriget. Det är samme krigsivrare som försöker sälja sina alltför begagnade och värdelösa råd till Trump. Som tur är Trump är en affärsman, inte en som blev rik genom skumma oljeaffärer och sitta i bloddränkta företags styrelse och kvittera arvoden som Bildt. Som tur är spionera inte Trump på sitt eget land för en annan makts räkning. Trump förråder inte sitt land, till skillnad från denne Bildt som ju är en USA spion. Om det fanns rättvisa skulle sådana typer dingla!

 12. Jätte öron och krigsiver, ett samband?
  25 januari, 2017 at 11:41

  Den berömde regissören Oliver Stone nyligen skrev en parodi av Ryssfobin som sveper i fejkmedia och politikervärlden i väst. Den har rubriken ”Ryssen kommer”. Läs och njut

  http://www.globalresearch.ca/the-russians-are-coming/5570454

  Att jämföra med brevet som Bildt (som ju är total berövad av skrivkonstens ljuvligheter) tillsammans med några spaghetti vänster skådespelarpolitiker från Östeuropa, till Trump. Men detta förvånar inte alls egentligen – Gud gav Bildt en alldeles för lång och krokig näsa plus ett jätte fat till öron … ja, så är ödet tyvärr …

 13. Jan Nybondas
  25 januari, 2017 at 13:53

  Ett stort tack till signaturen ”M” för länkarna ovan, speciellt den mittersta och den sista. Genast när John McAfee förklarade angående hackningen att ”om det ser ut som om ryssarna har gjort det kan ni vara säkra på att det inte är dom”, slog det mig att vem annan kan det vara som har intresse av konflikt mellan USA och Ryssland om inte Kiev. McAfee förklarade hur det går till då man lägger ut villospår och falskspår i syftet att kompromettera någon och det ser nu ut som om Kiev och deras amerikanska vänner inte bara gjort det utan även blivit avslöjade. Att vetskapen om detta når Trump är mer än troligt och det kan redan ha skett eftersom Poroshenko försökte få audiens hos Trump men lyckades inte. Däremot var Marine LePen välkommen.

  Många spekulerade i uppblossande krig i Ukraina strax före Trumps tillträde. Ukraina har samlat mer och mer trupper i öst som föreföll satta i beredskap. Detta skulle ha varit en upprepning av Kubainvasionens modell, då ett angrepp förmodades leda till att presidenten inte har något annat val än att skicka fler styrkor för att inte stämplas som svag. Det lär dröja innan vi får veta vad som hänt, men jag förmodar att en varning kommit från rysk sida. De har redan tidigare sagt att någon etnisk rensning av Donbass kommer de inte att tolerera och de har förstärkt sina trupper i regionen för att USA skall inse allvaret. Utan USA:s medgivande sker ingenting i Kiev.

  • M
   28 januari, 2017 at 11:08

   Företagets CrowdStrike påstådda hackning av ukrainska ”howitzers” dementeras av ukrainsk (försvar?) minister:

   In late December, the US-based cybersecurity technology company CrowdStrike claimed that Russian intelligence infected an application used by Ukrainian forces to speed up howitzer fire with trojan malware between 2014 and 2016, covering the span of the conflict in eastern Ukraine. The firm, which has a history of accusing Russia of various hacking operations such as the recent compromising US Democratic Party leak, claimed that the cyberattack resulted in as much as 80 percent of Ukraine’s howitzers being disabled.

   ”Due to various media reports that 80 percent of Ukrainian D-30 howitzers had been destroyed by a Russian hacker cyberattack, the army command of Ukraine’s armed forces states that the given information is not true,” the ministry said in a statement.

   https://sputniknews.com/europe/201701061049319788-russian-hackers-ukrainian-artillery/

 14. Dränering på gång - obehöriga äga ej tillträde!
  25 januari, 2017 at 15:40

  Dränering på gång – obehöriga äga ej tillträde varken fysisk eller på annat sätt!

  Svampdräneringens logik i USA utstakas här:

  http://www.voltairenet.org/article195017.html

Comments are closed.