Natosamarbete ökar risken för kärnvapenkrig


Det här är minst lika aktuellt idag som då artikeln först publicerades för precis ett år sedan. Eller hur?
USA:s/Trumps oberäkneliga politik med uttalade hot om krig mot nu närmast Iran och Nordkorea är ett viktigt inslag i världsläget.

Nato-vännen Mikael Holmström skriver i artikeln ”Natosamarbete hotas av kärnvapenförbud” i DN 31/8 2017 ”Sverige går i bräschen för att förbjuda kärnvapen, men priset kan för svensk del bli högt. USA, Frankrike och Storbritannien varnar nu för att Sveriges samarbete med Nato hotas. Även industrisamarbete, vapenexport och andra länders vilja att hjälpa Sverige i en kris är i fara. Flera bedömare menar att Sveriges krav på kärnvapenförbud utgör en hotande, och allvarlig, försämring av Sveriges säkerhetspolitiska läge. Det här innebär att den nuvarande svenska säkerhetspolitiken inte kan fullföljas, varnar en av DN:s källor med insyn i ländernas kontakter.”

Holmström skriver också att ”Redan förra året gjorde USA en skriftlig framställan till Sverige. USA:s Natoambassadör Douglas Lute framförde att konventionen kommer att försvaga dagens nedrustningsavtal ”utan att eliminera en enda kärnstridsspets”. Att stödja kärnvapenförbudet skulle enligt USA dessutom ”vara oförenligt med Sveriges önskan att fördjupa sitt samarbete med Nato”.

Frankrike kallade den 23 juni 2017 Natos europeiska partnerländer till möte. En svensk diplomatrapport sammanfattar beskeden: ”Allierade nyckelländer – Frankrike, Storbritannien, USA, Tyskland – varnar Sverige för ett kärnvapenförbuds konsekvenser för partnerskapet i Nato.”
Även Tyskland, som inte har egna kärnvapen och i fredsfrågor ligger nära Sverige, anslöt sig till kritiken. Efter att Sverige den 7 juli röstade ja till den slutliga resolutionstexten har läget skärpts.

Enligt DN:s källor vill USA fortsätta försvarssamarbetet med Sverige, men är bekymrat. USA talar aldrig om när man har kärnvapen och många flygplan, fartyg och andra vapensystem kan bära både konventionella vapen och kärnvapen.
Enligt vad DN erfar kan detta leda till att amerikanska stridskrafter inte längre kan öva i Sverige. Båda länderna har ett intensivt försvarsindustriellt samarbete och exporterar krigsmateriel till varandra.

FN-konventionen om förbud mot kärn­vapen har vuxit fram på initiativ av flera länder och freds­organisationer som anser att nedrustningen av kärnvapen går för långsamt. Konventionen antogs av 122 stater den 7 juli. Om den svenska regeringen skriver på konventionen ska den sedan ratificeras av riksdagen.
Samtliga kärnvapen­stater har ställt sig ­utanför arbetet eftersom de anser att ­gällande ned­rustningsavtal, bland annat icke-spridningsavtalet NPT, undergrävs av konventionen.

* Detta stämmer inte – enligt NPT ska kärnvapenmakterna nedrusta – de gör nu tvärtom.

Natosamarbete hotas av kärnvapenförbud
Hultqvist och MatthisUSA:s försvarsminister ”Mad Dog” Mattis och Sveriges försvarsminister Hultqvist
Svenska Dagbladet skriver ”I ett hemligstämplat brev till sin svenske kollega Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna om S-MP-regeringen undertecknar konventionen om en kärnvapenfri värld, erfar SvD. Enligt Mattis skulle det påverka försvarssamarbetet mellan USA och Sverige negativt.” SvD

Vid framträdande i Aktuellt på kvällen 31/8 2017 framgick i praktiken att Hultqvist inte vill att Sverige ska skriva under konventionen, och att han prioriterar ökat samarbete med USA och Nato. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt.

Centerpartiledaren Annie Lööf skriver tillsammans med två C-riksdagsledamöter ”Sverige bör inte skriva under avtal om kärnvapen” i en artikel i SvD.

En första kort kommentar: Sverige har i decennier varit en ledande röst i det internationella arbetet mot kärnvapen med företrädare som Alva Myrdal, som fick Nobels fredspris bl.a. för detta, Inga Thorsson, Olov Palme och Maj-Britt Theorin. I NPT-avtalet från 1971 stipulerades att de kärnvapenmakter som skrev på skulle avveckla kärnvapnen. En klar minskning skedde också, men under senare år har en kraftig upprustning inletts, med USA i spetsen. USA har nya mindre kärnvapen, som kanske bara dödar några tiotusental människor (vid sidan av de som kan döda många miljoner) och utvecklar kärvapen som kan borra sig ned etc. Risken för kärnvapenkrig har ökat enligt forskare.

En majoritet av världens stater har nu skrivit på en FN-konvention om förbud mot kärnvapen – men inte kärnvapenmakterna!

I en rimligt vettig värld skulle en avveckling ha skett för länge under ledning av de stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland. Nu är det tvärtom. Det största hindret är USA:s uttalade strävan över kontroll över världen för sina intressen. Därför har USA över 800 militärbaser i över hundra länder, 60 000 man i specialstyrkor i över 100 länder och därför har USA bevisligen stött statskupper även i många demokratiska länder. Därför de brutala olagliga krigen som USA ligger bakom eller tydligt stödjer(Syrien,Libyen,Irak,Afghanistan, Jemen, Ukraina) de olagliga sanktionerna. Och interventionen i andra länders val (vid drygt 80 val i 45 länder efter andra världskriget enligt USA-forskare, och detta vid sidan av stöd till statskupper) – se artikel i Los Angeles Times. USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val

Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskriven av 189 stater. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapenavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.

Nyligen förklarade chefen för USA:s Stillahavsflotta, amiral Scott Swift att han var redo att anfall Kina med kärnvapen, om han fick order om det. Dvs. att starta ett kärnvapenkrig som skulle kunna utplåna (nästan?) allt liv på jorden mycket snabbt. Och han följer då bara order. USA-amiral redo att kärnvapenbomba Kina – War is politics by other means

Ett utdrag ur en artikel här 8/7 2017. FN antar historiskt kärnvapenförbud – men kärnvapenstater rustar i stället upp
SvD skrev sedan konventionen antagits i FN:s generalförsamling 7/7 ””Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år”, skriver utrikesministern (Wallström) i ett uttalande.
Frågan är vad förbudet kommer att innebära i praktiken. De nio kärnvapenmakterna – däribland USA, Ryssland och Kina – bojkottade enligt nyhetsbyrån AFP såväl förhandlingarna som omröstningen. Även de flesta Natoländerna bojkottade.

Förbudet antogs i en omröstning där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen). Många stater har deltagit i arbetet med att förbjuda kärnvapen och civilsamhället har haft en stor närvaro på plats. Avtalet kommer att öppnas för signering vid FN i New York den 20 september 2017. Majoriteten av världens stater har nu tydligt markerat att kärnvapen inte är legitima eller åtråvärda. Kärnvapenstaternas bojkott av förhandlingarna visar att avtalet har potential att göra verklig skillnad och förändra internationella normer kring kärnvapen. Sverige har som enda nordiska och ett av få europeiska länder deltagit i förhandlingarna.

Kärnvapen stor
Kommentarer från 8/7:
Värdet av ”förbudet” begränsas mycket av att kärnvapenstater inte deltagit i förhandlingarna och inte ställt sig bakom. Är det egentligen inte en opinionsyttring i stället för ett avtal. Ungefär 70 stater avstod från att rösta. Nu måste en verklig kärnvapennedrustning inledas av först USA och Ryssland – men utvecklingen är den motsatta. USA kan t.ex. bidra med att sluta fred med Nordkorea och med att upphöra med stora militärövningar nära Nordkorea, med kärnvapensimulation, för att pressa Nordkorea

Omröstningen aktualiserar också en känd brist på demokrati inom FN-systemet. Ett beslut kan stoppas av en permanent medlem stat i FN:s säkerhetsråd, även om de övriga 192 medlemsländerna röstar emot. Storbritannien/Frankrike som har mindre än 1 % av jordens befolkning kan stoppa ett förslag.

Men USA och NATO har ändrat strategin så att det är lättare att inleda krig med kärnvapenanfall. Troligen också Ryssland.

Hotet om kärnvapenkrig har definitivt ökat, dels till följd av ökade politiska spänningar mellan främst USA och Ryssland, dels till följd av främst USA:s kraftiga upprustning och dels till följd av teknisk utveckling.

Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists slagkraft i nya kärnvapen ökar med en faktor tre. Den nya tekniken kallas («super-fuze»,”super-tändrör.”)
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

Kärnvapen 170511 kjernefysisk-angrep
Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.

Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Vidare satsar USA på nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.
Kärnvapen B61

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

SvD skrev 11/5 2016 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”
År 2009 tvingades USA dra tillbaka kärnvapen som fanns i Tyskland, dvs. mycket nära Ryssland. Detta var ett krav från utrikesministern Frank-Walter Steinmeier (SPD), vilket Merkel tvingades acceptera. 2016 bryter Tyskland med detta och låter USA placera 20 kärnvapen, som vardera har en kapacitet som är fyra gånger större än Hiroshimabombens.

Bekymmersamt.
Den nuvarande starka bidningen till Nato ökar risken för att Sverige dras in i ett kärnvapenkrig, med kanske miljontals döda svenskar (vid sidan av miljarder människor runtom på jorden).
Dels kan USA ha kärnvapen här, och har det kanske på fartyg här i samband med Aurora 17, och dels kan vetskapen om detta och Sveriges starka bindning till USA medföra att Ryssland uppgraderar Sverige som mål i ett storkrig, som USA och Nato lägger en ideologisk och politik grund för genom sin osakliga demonisering av Ryssland.
Den svenska regeringens hållning är mycket bekymmersam. Utrikesminister Margot Wallström tror att Sverige både kan skriva på konventionen och samarbeta militärt som förut, vilket den förblindade försvarsministern Peter Hultqvist inte vill kommentera. Denne gravt inkompetente och oansvarige minister ser inte vad som är uppenbart – att USA laddar upp med en kraftigt stärkt militärbudget, ser inte USA:s krig och demonisering av Ryssland för var och en vid en elementär analys. Och Annie Lööfs uttalande visar att något annat är inte att vänta sig från allianspartierna. Faran för ett fullständigt onödigt krig i Sverige har nu ökat än mer.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,
, , , , ,


16 svar till “Natosamarbete ökar risken för kärnvapenkrig”

 1. Haha ska bli intressant hur s och miljöpartiet kommer sälja ut Sverige igen genom att glorifiera kärnvapen! Hur sjutton är dessa politiker funtade? Söker dom ett kärnvapenkrig? Rösta bort detta pack!

 2. De senaste tjugofem åren har med eftertryck visat att USA endast respekterar starka motparter. Vid minsta vacklan angrips svaga utan pardon. Sedan kan Annie Lööf och de andra partiledarna fortsätta att läsa sin godnattsaga där de ber USA skydda dem mot allt ont. Läs Pål Steigans kommentarsavdelningar. Det framgår med isande tydlighet att det börjat gå upp för alltfler norrmän att de placerat sig mitt i skottlinjen och är den första bonden på brädet som offras om det behövs.
  Optimister kan hoppas på att det finns en svag länk som brister och som ger lättnad. Världsopinionen mot kärnvapen är just nu svag. Det skulle behövas minst en olycka för att den skulle vakna igen. Men den interna politiska situationen i USA samt de enorma kostnaderna för militärmaskinen kan vara en sådan länk.

  • Jag tror företagsledaren DJ Trump kan bli mycket bra i det avseendet därför en sådan jagar kostnader för att företaget ska överleva och gå med vinst. Och det här är något såna människor har i sig som en drivmotor. Det behöver därför inte alltid vara fel att se nationen som ett företag istället för ett politiskt objekt av en samling människor där ledare endast söker ära och berömmelse. Jag tänker då osökt på föregångaren Obama som hellre ville göra avtryck med sitt Obamacare än att få en hållbar ekonomi för landet.

 3. Jag hörde P1 nyheterna igår kväll och blev så upprörd att jag skrev appellen nedan,

  Hultkvist ställer upp på vad som helst, för att kunna smyga in Sverige i NATO
  Den 7 juli 2017 röstade Generalförsamlingen i FN med 122 röster (= stater) för ett förbud mot kärnvapen. Glädjande nog är Sverige en av dessa 122 stater. Länder med egna kärnvapen deltog inte i detta beslut. Inte heller de med USA allierade Natoländerna.
  NATO har kritiserat Sveriges ställningstagande, och som ett svar på detta dyker den s k försvarsministern Peter Hultkvist upp som ”gubben i lådan” och förklarar att detta måste utredas, vad gäller sina konsekvensen. Och för att diktera villkoren för en sådan utredning förklarar Hultkvist (30/8 P1, kl 20-nyheterna):
  ”Låt mig göra helt klart, vi kan inte acceptera en resolution som begränsar vårt samarbete med andra länder (läs: Natoländer)” i säkerhetspolitiska (försvarspolitiska) frågor”.
  Nu har vi svart på vitt att Socialdemokratins ledning ljuger och gör gemensam sak med (SD) och Alliansen. Dessa krigshetsande partier tjuter nu i samma lur: Gå med NATO, eller sitt åtminstone upp i knäet på NATO.
  Naknare kan det inte bli. Riksdagsomröstningen i maj 2016 om värdlandsavtalet med NATO, där samtliga krigshetsare, dvs Alliansen, (S), (SD) och delar av (MP) slöt upp, har nu förtydligats av Hultkvist: Totalt knäfall för NATO är det som gäller.
  Nej till NATO och de svenska ”femtekolonnarna”, vilka tillsammans marscherar mot krig i Östersjöområdet.

   • I Aktuellt kl 21 menar Hultqvist att Sverige inte kan skriva på konventionen, som man röstat för i FN i somras. Frågan måste noga utredas. Han betonar att samarbetet med bl.a. USA måste utvecklas. Han är en stor fara för rikets säkerhet, som helt okritiskt företräder USA-hökarnas krigspolitik och synsätt i Sverige. Och statsministern är mycket svag i denna fråga också.

 4. Svenska folket är fördummat och allt sunt förnuft borta. När man kan ha Carl Bildt som favorit till ny moderatledare efter allt tokigt han ställt till med ihop med liberala sossar som skapade 90-tals krisen är det förståeligt att de inte begriper att 145 miljoner ryssar i världens till ytan största land som dessutom investerar i infrastruktur som gasledningar i Östersjön knappast har intresse att starta krig med EU. Det räcker att ensam gå på en trottoar och möta en skock medelklassdamer som går tre i bredd utan minsta intention att lämna plats för mötande att något allvarligt har hänt med det sunda förnuftet. Folket har blivit en fårskock utan eget tänkande, Upptagna av Facebook, lyxrenoveringar, matlagning, hollywoodfruar, sport, spel och resor som finansieras med krediter. Det är bara en tidsfråga innan vi är med i NATO, det kommer att säljas in som vilken produkt som helst

 5. Stefan Lindgren har viktig information (http://www.8dagar.com/2017/08/dn-ljuger-om-zapad-2017.html). Återger ett utdrag

  Ledarskribenten Gunnar Jonsson, DN, påstod utan minsta belägg att den rysk-vitryska militärövningen Zapad 2017 omfattar 100 000 soldater, inte 12 700 man som länderna själva uppger.

  Han påstår också helt felaktigt att manövern genomförs utan observatörer i den ryska delen av övningen. Har kanske ingen sådan inbjudan till Nato utgått?
  Jo det har det. Nato kommer att skicka två experter för den vitryska delen av övningen. Ryssland har inbjudit en expert till den ryska delen, trots att OSSE:s regler inte förutsätter några utländska observatörer för en övning av den storleken.

  Ryssarna deltar med 5 500 man, 70 flygplan och helikoptrar och 680 stridsfordon, inklusive cirka 250 stridsvagnar, 200 artilleripjäser, raketuppskjutningssystem och granatkastare samt upp till 10 fartyg.

  Samtliga siffror ligger under OSSE:s gräns för observatörsplikt.

  Det är sannerligen inte Ryssland som leder rustningsspiralen. Det gör USA med 10 gånger större försvarsbudget – mer än resten av världen tillsammans – och deras vasaller i Nato.

  USA har i djupaste fred fortsatt att rusta. Även Sverige tillhör den lilla minoritet av länder som aldrig för en stund bromsade militärutgifterna när Kalla kriget 1.0 var slut.

  2017 genomför Nato mer än 40 övningar i europeiska länder, Turkiet, Östersjön och Medelhavet.
  Så vem hetsar vem här?

  Ryssland, ett land som just skurit ned sina försvarsutgifter till den lägsta nivån sedan 2011 och kommer att skära i militärbudgeten även 2018, kan svårligen beskrivas som ett militärt hot mot hypermakten USA och dess imperium.

  Men kanske ”hotet” ligger just i ryssarnas och vitryssarnas obändiga vilja att styra sig själva.

 6. Trump hänger löst som USA:s president, om han gör verklighet av den politik som han lovade i valkampanjen, att han ville sätta stopp för konfrontationen med Ryssland, att han inte ville föra några fler interventionskrig- då haglar angreppen och kritiken.
  I en internetkonferens den 24 augusti 2017 beskrev Helga Zepp-LaRouche, ordförande Internationella Schillerinstitutet och för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet läget efter den nya vändning som regimbyteskampanjen mot USA:s president Donald Trump tagit.
  Hon började med att konstatera att underrättelseveteranerna i VIPS genom sina avslöjanden hade skjutit den tidigare kampanjen mot Trump, den som kretsade kring det påstådda ”Russiagate”, i sank, och fortsatte.
  ”Och genast halade man upp nästa kanin ur cylinderhatten, om att Trump skulle ha sympatiserat med Ku Klux Klan och nazisterna i Charlottesville.
  Om detta konstaterade han objektivt att båda sidor hade brukat våld, och han tog avstånd från båda. Det är ett klart och tydligt faktum. Hela det Demokratiska partiet har bestämt att det enda man får prata om nu är vem som är för att alla statyer som representerar sydstaterna. Nu talas det om att ta bort statyerna över Columbus, över Washington, över Lincoln!
  I Kina ser man tillbaka på kulturrevolutionen, som en total katastrof, folk levde i total terror. Det är absolut befogat att säga att det som nu händer i Amerika liknar den kinesiska kulturrevolutionen. Om inte detta upphör så finns risk för att det till och med kan leda till ett inbördeskrig. Man måste alltid komma ihåg: Amerika är beväpnat till tänderna, varenda människa har ett eller flera vapen. Det finns ohyggligt många s.k. militias, alltså beväpnade medborgargarden, och så finns fundamentalisterna, och självklart är rasfrågan under dessa omständigheter ett mycket farligt tema. Och det är tydligen taktiken: Om man kan få Trump att rätta in sig i det neokonservativa ledet, då – och bara då! – får han beröm i de liberala medierna”.

 7. Sverige baxas in i Nato därför att vi ensidigt har lagt ner vårt försvar. Alla klagomål på natoanslutningen uttalade av försvarsfiender faller därmed. Den egentliga kostnaden för ett riktigt försvar är knappt 100 miljarder SEK om året, vill man inte betala, får man någon annans ”försvar”. Svensken vill inte betala, inte göra värnplikt, svensken vill vara ”god”. Ett riktigt försvar kostar många sjukvårdsplatser, meter motorväg, slussar, bidrag och instegsjobb och miljösatsningar, hela den politiska ”eliten” tappar sina käpphästar och blir tvungna att regera.

  Nato nästa.