Samerna och Sameland

När det gäller de svenska samerna så har de en fullständigt unik position, en status som grundas på att de skulle vara någon slags urbefolkning. Men det är de inte, lika lite som rennäringen är någon slags ursprunglig näring för dem. Samerna är ett nomadfolk som har använt tamrenar som dragdjur, och de kom hit till det vi kallar för Sverige tidigt, senast år 500 e.kr.

Wikipedia: ”Samer är en etnisk minoritet i Norge, Sverige och Finland, samt på Kolahalvön i Ryssland. Det område som samer bebor brukar benämnas Sápmi (Sameland). I Sverige bor uppemot 17 000 samer, vilka sedan 1993 har en egen statlig myndighet med folkvalda (Sametinget).

ILO har förklarat samer som en ursprungsbe-
folkning i juridisk mening. Samerna är idag den äldsta folkgruppen i området, men är inte ursprungsbefolkning i den mening att de är ättlingar till de första grupper som bosatte sig i Sverige eller i Norrland före Istiden eller efter denna. Samernas egna traditioner säger att de har bott i Sápmi i över 2500 år, och de betraktar sig som ursprungsbefolkning där. Samerna ska ha invandrat från öster för mellan 8000 och 5000 år sedan anser en del forskare. Specifika samiska kulturlämningar äldre än ca 1 500 har dock inte påträffats och frågan om samernas härkomst är långt ifrån avgjord. En viss skepsis är därför befogad när ”fakta” om detta publiceras eller citeras.”

De österifrån invandrade samerna använde renar som dragdjur, och det var först på 1600-talet som de började med en mindre form av renskötsel, då mest beroende på att kungen krävde att de skulle betala skatt, Sveriges många krig kostade ofantliga summor. På den tiden fanns alla fem stora rovdjuren i hela fjällvärlden, det var Kungsörn, Björn, Lo, Järv och så förstås Vargen. Idag har renskötseln i högsta grad bidragit till att vargen har en försämrad genuppsättning, de östliga vargar som kommer in från Ryssland eller Finland överlever ytterst sällan vandringen genom renskötselområdet.

När det gäller detta område så är det bra att veta om att samerna från och till gjort anspråk på cirka 40 procent av landets yta, allt för att befrämja just renskötseln. Förr i tiden så var man tvungna att vistas hos renarna för att beskydda dem från rovdjursangrepp, idag är renskötseln i högsta grad motoriserad. Man driver renarna med helikopter, motorcrossmotorcykel eller snöskoter, allt utifrån rådande årstid. Man gör dessutom anspråk på att ta hand om all jakt och fiske inom renbeteslandet, något som dock regeringen tagit ifrån dem, de accepterar inte det samerna kallar sedvanerätt.

Men lönar sig renskötseln frågar man sig, och svaret är ett rungande nej. För varje krona som rennäringen bidrar med till samhällsekonomin så får vi andra sponsra verksamheten med tre skattekronor. I praktiken vore det klokare att helt enkelt skänka dessa pengar till renägarna mot att de avstod från renskötsel, för att på det sättet bevara naturen i den så känsliga fjällvärlden. I händelse att priserna för renkött stiger så kan man uppföda dessa djur i rovdjurssäkra hägn.

Det man istället borde göra är att placera ut vildren i fjällen, det skulle vara att återställa vildmarken till det skick den var i före renskötselns dagar, det skulle betyda att lavarna började växa och att den ekologiska balansen skulle återställas. Dessutom skulle det givetvis gynna alla stora rovdjur, man skulle kunna sälja jaktkort i fjällen precis som fiskekort. Rekryterar man personalen från de renskötande samerna så får man dessutom verkliga experter som guider, samt som bieffekt att turistnäringen skulle få sig ett rejält uppsving. Och det är knappast några problem, mängder av samer är redan sysselsatta inom den näringsgrenen.

Samerna kan då fortsätta att kalla regionen för Sápmi (Sameland), och samtidigt behålla sin kultur och renen som husdjur. För oss i Sverige skulle samhällsekonomin må bra av utvecklingen samtidigt som sysselsättningen delvis skulle strukturomvandlas i fjällvärlden och de fjällnära skogarna. Vi skulle få en bättre miljö samtidigt som hotade djurarter återigen får en chans att utvecklas normalt.

Den församlade jägarkåren skulle beredas utökade jaktmöjligheter och fjällen skulle återigen utnyttjas för det som den är bäst för, jakt, fiske och rekreation, med en blommande turism som en direkt följd.

it , , , , , , , , , , , , , , , ab dn12 sv d1 ex

  49 comments for “Samerna och Sameland

  1. Pingback: Charlie

Comments are closed.