ABF-Stockholms Socialistiskt Forum – problem med demokratin?


Idag ordnas åter Socialistiskt Forum på ABF i Stockholm (http://abfstockholm.se/event/2015/11/socialistiskt-forum-2015/;http://abfstockholm.se/socforum/). Massor av föredrag, seminarier och bokbord. Går dit som förr om åren.
Socialistiskt Forum 2015 I
I presentation av programmet skriver ABF-Stockholm ”Socialistiskt forum är Sveriges största forum för vänsterdebatt och arrangeras av ABF Stockholm och LO-distriktet Stockholms län i samarbete med över hundra föreningar, organisationer och nätverk.”

En ansökan på temat ”Hur få fred i Syrien?” avslogs. Liksom 2012 (accepterades först, men avslogs en dag före Socialistiskt Forum då), 2013, 2014. Hur kan det komma sig? Tidigare avslogs liknande program från Föreningen Syriensolidaritet under hänvisning till platsbrist, denna gång under hänvisning till ABF:s policyprogram och brister i demokrati. Är det så? Jag redovisar hela ärendet nedan och anser att man verkligen kan ifrågasätta avslaget utifrån ABF:s eget policyprogram för demokratiska föreningar, som stödjer FN:s fredsarbete i Syrien. Läs själv! Vad tycker du? Detta är rimligen intressant för alla som är intresserade av frågor som rör demokrati, Syrien, socialism och ABF-Stockholm.

I. Ansökan för temat ”HUR FÅ FRED I SYRIEN?”

Vi tänker oss tre korta inledningar och sedan under ledning av moderator fri diskussion.

Kriget i Syrien har pågått i drygt 4 år, med över 250 000 dödade, fler skadade och miljontals på flykt. Under kriget har al-Qaida stärkts och ISIS vuxit fram och bägge driver en brutal terror mot civilbefolkningen.
I augusti har FN:s säkerhetsråd enats om en ny fredsplan, vad innebär den? Vilka är förutsättningarna för fred i Syrien? Stormakter och regionala makter är involverade – hur ser konfliktmönstret ut?

Arr: Folket i Bild/Kulturfront, Svenska Fredskommittén, Föreningen Syriensolidaritet.

Förslag på medverkande:

Syrisk kvinna, aktiv i kvinnofrågor
Mathias Cederholm, Clarté
Hans Öhrn, journalist

II Svar från ABF-Stockholm.
Tyvärr kommer er förening, Folket i Bild/Kulturfront, inte kunna hålla programpunkt på Socialistiskt forum.
Vi gör löpande bedömningar över vilka organisationer och budskap som bör få plats, och har i det här fallet bedömt att er programpunkt ” Hur få fred i syrien? ”inte lever upp till de värderingar som står i vår Policy för lokaluthyrning och arrangemang.
http://abfstockholm.se/abfstockhol/vem-far-hyra/

Därför måste vi avslå er ansökan till Socialistiskt forum.

Men ni är hjärtligt välkomna som besökare på forumet.

Med vänliga hälsningar,

Tanvir Mansur
ABF Stockholm
III ABF:s POLICY för lokaluthyrning och arrangemang (Utdrag av relevant information)
Policyns syfte

Denna policy ger riktlinjer för vilka organisationer/aktörer som ABF Stockholm hyr ut lokaler till. Samtidigt sätter den ramar för ABF Stockholms arrangemang i samverkan. Policyn ska vara vägledande för medarbetare inom organisationen samtidigt som den ger information om möjligheter och begränsningar till hyrestagare/samverkanspartners. Policyn ska tillämpas vidsynt, det vill säga, vid osäkerhet ska bedömare ”hellre fria än fälla”.

En öppen folkbildande mötesplats.
ABF Stockholm arbetar i överenstämmelse med de värderingar som framhålls i ABF idéprogram och Förenta nationernas deklaration om de Mänskliga rättigheterna. Dessa betonar alla människors lika och okränkbara värde; varje människas rätt till ett rikt och värdefullt liv med möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar; jämställdhet mellan kvinnor och män, frihet, jämlikhet och solidaritet. Det vill säga en grundläggande människo- och samhällssyn som förvaltas av folkrörelser med en demokratisk strävan att göra en annan värld möjlig.

* ABF Stockholm välkomnar mångfald. Tolerans och respekt för varandras olikheter är grundläggande inom verksamheten.

* Begränsningar: ABF Stockholm är en självständig idéburen förening. För oss spelar våra värderingar en avgörande och aktiv roll. Det är därför ingen allmän rättighet att hyra eller genom samarbeten med ABF Stockholm nyttja våra lokaler.
Detta får dock aldrig ske på ett sådant sätt att det går ut över andras rättigheter. Våra lokaler får aldrig utgöra en möjlighet för ickedemokratiska grupper eller värderingar att växa och vinna mark. ABF Stockholm ska därför inte samverka på något sätt med främlingsfientliga eller rasistiska organisationer/aktörer.
Organisationer/aktörer som vill verka eller medverka i våra lokaler förväntas arbeta utifrån demokratiska värderingar samt respektera och ställa sig bakom grundläggande principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Detta avser såväl arrangerande organisationer/aktörer som företrädare i föreläsningar, samtal och paneler av olika slag.
Våra lokaler ska uppmuntra till en öppen och tolerant diskussion där det kritiska tänkandet står i fokus. Däremot är våra lokaler inte till för att okritiskt lyfta och/eller marknadsföra uppenbart ovederhäftiga metoder eller perspektiv på människa och samhälle. Givetvis är inte heller organisationer som förespråkar våld som metod eller sammankomster som innefattar illegal verksamhet välkomna.

Till hyrestagare och samverkanspartners
Organisationer vars värderingar utifrån officiella policydokument, praktisk verksamhet eller uttalanden bedöms förenliga med ABF Stockholms grundläggande värderingar välkomnas att hyra lokal eller samverka med ABF Stockholm.

Denna policy är antagen av ABF Stockholms styrelse, 16 juni 2014

IV. Mail från Hans Öhrn, sekreterare i Föreningen Syriensolidaritet (FSS)
Hej Tanvir!
Som en av arrangörerna av möte som ”Hur få fred i Syrien?”, som nu ABF beslutat stoppa, skulle vi gärna vilja veta lite mer specifikt på vad sätt mötet som det presenteras i förslaget till ABF:s Socialistiskt Forum, inte lever upp till ABF:s värderingar. I er policy för lokaluthyrning står bland annat:
” Våra lokaler får aldrig utgöra en möjlighet för ickedemokratiska grupper eller värderingar att växa och vinna mark. ABF Stockholm ska därför inte samverka på något sätt med främlingsfientliga eller rasistiska organisationer/aktörer.

Organisationer/aktörer som vill verka eller medverka i våra lokaler förväntas arbeta utifrån demokratiska värderingar samt respektera och ställa sig bakom grundläggande principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Detta avser såväl arrangerande organisationer/aktörer som företrädare i föreläsningar, samtal och paneler av olika slag.”
Specificera gärna vilka av dessa värderingar du anser att vi hyser eftersom vi denna gång stoppas av ABF/Stockholm av politiska skäl och inte som tidigare av utrymmesskäl.

Med vänlig hälsning
Hans Öhrn, sekreterare”

* FSS har ej fått något svar från ABF-Stockholm

V. Föreningen Syriensolidaritets inriktning.
Det känns nu rimligt att presentera Föreningen Syriensolidaritets inriktning, med ett utdrag från broschyren ”Vad händer i Syrien”?
Syriensolidaritet logga
”Föreningen Syriensolidaritet är en religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende ideell förening. Som medlem arbetar du för solidaritet med det syriska folket och dess rätt att demokratiskt utforma sin framtid fritt från militära påtryckningar från USA/Nato och dess allierade i enlighet med det generella aggressionsförbudet i artikel 2(4) av FN-stadgan.
• Ett fritt, enat och självständigt Syrien
• Upphäv sanktionerna mot Syrien
• Inget svenskt stöd till krig mot Syrien
* Stopp för angreppskriget mot Syrien


Jag kan lägga till att föreningen Syriensolidaritet stödjer, och har hela tiden stött FN:s arbete för fred i Syrien och för en demokratisk lösning, som nu innebär att det syriska folket själv ska få besluta om sin framtid, bl.a. i kommande val under FN:s överinseende. Föreningen tar INTE ställning för Assads ställning eller framtid, det är en sak för det syriska folket att göra i demokratiska val. Vem ska annars bestämma om det?

Föreningen Clarté ställer också upp på detta och anses uppfylla ABS:s policyprogram, eftersom man får ha bokbord på Socialistiskt Forum. Teodora Abda från Syrien, har under åren haft förtroendeuppdrag i demokratiska syriska föreningar i Sverige.
Även Folket i Bild/Kulturfront och Svenska Fredskommittén är i högsta grad demokratiska föreningar.
* Men föreningen Folket i Bild/Kulturfront fick inte ha bokbord på Socialistiskt Forum – vilket man alltid brukar ha. Varför?
Föreningens arbete baseras på tre paroller: För yttrande- och tryckfrihet, för en folkets kultur, och antiimperialism? Är inte detta viktiga, demokratiska områden idag?

Jag vill alltså bestämt hävda att det saknas grund i ABF:s policydokument för att inte godta arrangemanget ”HUR NÅ FRED I SYRIEN?” under hänvisning till policyprogrammet.

Vilket ställningstagande gör ABF?
Vill påminna om att ABF godtagit andra arrangemang om Syrien av förening som tagit ställning för rebellorganisationer. Dessa domineras sedan ett par år av al-Qaida och nu särskilt av IS. Därtill finns Fria Syriska Armén, en sedan länge obetydlig organisation då många av dess medlemmar gått till al-Qaida (Al-Nusra) och IS enligt många experter. Det är främst utlandsstödda (USA & Co, inklusive Sverige) som kallats för ”moderata rebeller”, en misslyckad satsning. Att stöda en rebellorganisation som FSA med vapen och pengar är brott mot internationell rätt.

Så även i år. I Socialistiskt Forum finns programpunkten ”Kampen för ett demokratiskt samhälle i Syrien”. Det låter ju bra. Men bakom arrangemanget står som arrangör föreningen Syrien Sverige som inte ställt sig bakom överenskommelsen från de senaste FN-ledda mötena i höst om att Syriens framtid ska få avgöras i fria val. Tyvärr verkar föreningen företräda uppfattningar som står mycket nära USA:s officiella uppfattning. De stödjer också FSA. I flera sammanhang har vi påvisat att kriget i Syrien är en av USA sedan länge planerad intervention. USA har hela tiden krävt att Assad, som leder huvudkraften i kampen mot terrorismen på marken, ska bort. Utan att Syriens befolkning själva får bestämma detta i demokratiska val. Får se om USA nu godtar detta i praktiken.

* ABF-Stockholm har alltså nekat demokratiska organisationer som stödjer FN:s fredsarbete och en demokratisk utveckling i Syrien att framträda på Socialistiskt Forum, men tillåter en annan organisation som inte gör det att ordna ett möte. Varför? Bristande kunskap eller?

Avslag för ”USA som världspolis”
Ansökan av Ulf Karlström och mig om ”USA som världspolis”, med kommentatorer avslogs liksom 2013 och 2014, pga. brist platser. Den viktiga anti-imperialistiska frågan – orsaken till krigen i t.ex. Irak, Libyen, Syrien och Jemen, lyser med sin frånvaro i årets program. Imperialismen är en viktig orsak till rasism och till minskad demokrati genom krig, statskupper och det finns goda skäl att tillåta programpunkt om detta utifrån ABF-Stockholms policydokument. Det gör att hela Socialistiskt forum inte blir det vitala forum för vänsterdebatt som behövs i dagens alltmer krigiska värld. Varför ABF?
13

* Ett förkortat häfte som sammanfattar och uppdaterar är just klart och kan köpas för 50 kr + porto (15 kr) via mail:anders.romelsjo@hotmail.com

Ett avslutande önskemål.
Det vore bra om ABF studerar föreningen Syriensolidaritets program. Man ser där en förening som arbetar demokratiskt och som helat tiden stått bakom FN:s fredsarbete och som stödjer nationellt oberoende, FN-övervakade fria val, och demokratiska förhållanden i Syrien. Det vore bra om ABF beaktar att imperialismen är en orsak till rasism och attacker mot demokratin. ABF-Stockholm har möjlighet till annan ståndpunkt vid Socialistiskt Forum nästa år, och kan under verksamhetsåret nu välkomna arrangemang om Syrien där Föreningen Syriensoldaritet (FSS) deltar, och också program om imperialismen. Kan nämna att FSS har sökt att ordna debattmöte med föreningen Syrien Sverige och gärna gör det i ABF:s regi. Och jag kommer att skänka ett ex av skriften ”USA som världspolis” och av ”Vad händer i Syrien” till ABF!

i Andra om: , , ,, , , , , , , , FN-stadgan , , , ,

Aftonbladet 30/11 2012


11 svar till “ABF-Stockholms Socialistiskt Forum – problem med demokratin?”

 1. Har nu mailat ABF-Stockholm
  Jag har nödgats att i ett blogginlägg diskutera och något diskutera tillämpningen av ABF-Stockholms policy i anslutning till Socialistiskt forum i inlägget ”Har ABF:s Socialistiskt Forum problem med demokratin?” på http://jinge.se. Detta är en av landets mest lästa politiska bloggar enligt http://www.blogtoplist.se/politik.. .(Avkortad information)

  Vill gärna diskutera de frågor som nämns i blogginlägget.

  Vänliga hälsningar

  Anders Romelsjö, samhällsdebattör, professor emeritus

 2. USA och andra lever kvar i en illusion som de har själv skapat att det finns en tredje kraft
  i Syrien som kan besegra ISIS. När Hillary Clinton var utrikesminister bjöd hon in till ett möte
  med 20 utrikesminister i New York bl a Jaber Zain från Sverige att tala för FSA och dess samordningskommitte.
  Jabar som representerar Föreningen Syrien Sverige talade i Oktober på ett möte i Stockholm arrangerade i samarbete med ABF om läget i Syrien. Är detta ett exempel på allsidig belysning av Syrienkonflikten? Föreningen Syrien-Sverige bakas upp och stöds av Socialistisk Partiet. Gruppen verkar stödja Liwa Thurwar al Raqqa som ledds av Abu Issa (the Raqqa Revolutionaries). De har periodvis varit allierade med Nusra men idag sägs existera på landsbyggnaden utanför Raqqa med ett par hundra män och samarbeta med kurdiska styrkor som bekämpa ISIS. Antagligen har demmer stöd i Sverige än i Syrien men tillåts representera det syriska folket
  i debatten. De finns på Facebok.
  FSA är emot att delta i förhandlingar där Ryssland m fl är med men har utväxlat fångar med Nusra.
  En del länkar bifogas om dessa revolutionärer i Raqqa. De har klagat över att USA ej sänt tillräckligt med vapen.

 3. Att kalla Sverige för en USA-vasall är sannerligen inte fel, men att även självständiga organisationer som ABF skulle sluta upp hade jag inte väntat mig. Antar att det handlar om sossarnas inflytande över organisationen, vi är ju numera på väg in i NATO med deras goda minne, och man får inte vara för kritisk mot Imperiet, tydligen. Själv tycker jag det är hemskt. USA förstör världen, sabbar klimatavtalen och bombar sönder delar av Mellanöstern med totalt kaos till följd, och ser sen till att ingen kritik kan störa deras propagandasmet om gott och ont.

 4. På Socialistiskt Forum träffade jag och en annan medlem i Föreningen Syriensolidaritet en något jäktad Tanvir Mansur, och vi uttryckte önskemål om ett möte, vilket inte avvisades. Han kom med ny information, och sa att ansökan skulle ha innehållit uppgiften att ”Assad dödar sin egen befolkning”. Bortsett att det är ofrånkomligt att civila dödas i detta krig via ombud, särskilt då Syrien varit enda landet med flygvapen (tills USA, Frankrike började bomba i Syrien utan att ha kontaktat Syriens regering – ett flagrant brott mot FN-stadga och folkrätt) finns inga tillförlitliga belägg för detta påstående. Det kommer ursprungligen från USA och användes också mot Saddam Hussein och Khaddafi inför angreppen på Irak och Libyen – vilket inte visat sig vara sant. Tills motsatsen har bevisats får det betraktas som psyk-propaganda från USA – angriparen, via NATO i Libyen och via Turkiet, Saudiarabien och Qatar samt al-Qaida, ISIS och liknande grupper i Syrien.

  Läs gärna: ”Margot Wallström offer för propaganda om Syrien” (http://jinge.se/allmant/margot-wallstrom-offer-for-propaganda-om-syrien.htm)
  ”Mycket tveksam rapport om Syrien” (http://jinge.se/mediekritik/mycket-tveksam-amnesty-rapport-om-syrien.htm)
  ”Lurad Aftonbladet journalist lurar oss” (http://jinge.se/allmant/lurad-aftonbladet-journalist-lurar.htm)

 5. Jag fick först tillstånd att ha en workshop på Socialsitiskt Forum
  men det ändrades. Jag fick besked att det inte gick. Mitt ämne var
  Militariseringen av Rymden och NATO i Sverige. Efterhand kom ett besked att det inte skulle bli någon sådan workshop eftersom Socialistiskt Forum själva skulle arrangera något liknande. När programmet kom fanns ingen programpunkt med detta innehåll. Hälsningar Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges Fredsråd.

  • Ja, anti-imperialism står inte högt i kurs på ”Socialistiskt Forum”. Kom just därifrån. Tydligt färre deltagare än under tidigare år.

 6. Det är ett framsteg att ni kan träffas och diskutera frågan i sak och bidra till en allsidig belysning av Syrienkonflikten. Viktigt att komma ihåg att det är inte är ABF som organisation eller arbetarrörelsen som är fienden. Det är istället de mörka krafterna som vill legitimera USA:s försök att splittra upp länderna i Mellanöstern och göra Sverige till en del av denna politik. ABF är ett viktigt forum där freds och solidaritetsrörelsen som även delar ABFs grundvärderingar, kan och bör aktivt delta i detta upplysningsarbete.

 7. Arbetarrörelsen har så länge jag levt blivit allt större del i etablissemanget. Undrar om det inte är på tiden att de kvarvarande progressiva krafterna organiserade sig oberoende istället.

 8. På föreningen Syrien Sveriges möte gavs tid att ställa en fråga vilken blev ”Hur vill ni bekämpa IS?” Svaret blev ”Bekämpa Assad, det är han som står bakom IS”. Kommentar: Det är synnerligen klart att Assad och Syriens armé är främsta kraften mot IS och den beväpnade terrorismen på marken. Detta är desinformation som försvagar motståndet mot IS.

  En antifascistisk person försökte dela ut ett litet flygblad om kommande möte ”Hur få fred i Syrien”? 23/1 till paneldeltagarna. Den ena skrek ”Dj-vl-a Assadkranare” och den andra ”Dj-vla fascist”! Föreningen Syriensolidaritet har aldrig tagit ställning till Assads framtid..

  ABF-Stockholm och Socialistiskt Forum tillåter ett möte med tydlig anti-demoktatisk inriktning men nekar möte med en organisation som hela tiden stött FN:s fredsarbete i Syrien. Jag vill tills vidare anta att bristande kunskap ligger bakom detta.