Vilande Värdlandsavtal – seger för fred, demokrati och opinionsarbete


Aftonbladet skriver ”Det svenska värdlandsavtalet med Nato ser ut att skjutas upp ett år. Sverigedemokraterna gör gemensam sak med Vänsterpartiet och yrkar på en så kallad vilandeförklaring i riksdagen. – Värdlandsavtalet riskerar urholka omvärldens förtroende för vår alliansfrihet. Vi kommer att rösta för en vilandeförklaring av ärendet, säger Mikael Jansson, riksdagsledamot för SD och ledamot i försvarsutskottet, till TT.
SD och V kommer att begära en vilandeförklaring, som är ett minoritetsskydd reglerat i regeringsformen. En vilandeförklaring går igenom om minst en sjättedel av riksdagsledamöterna stöder den.
SD och V har 48 respektive 21 platser av riksdagens 349, vilket alltså räcker för att skjuta upp värdlandsavtalet, som förutsätter ändringar i svenska lagar.”
Aftonbladet

Vidare ”Vill påverka S. Vad vinner ni på att senarelägga riksdagsbeslutet? – Det finns en stor oro inom Socialdemokraterna. Vi hoppas ju att den minoriteten som debatterar mot avtalet ska få fäste i deras riksdagsgrupp.” …
”V motiverar sitt ställningstagande med att de grundlagsförändringar som värdlandsavtalet kräver riskerar att inskränka grundläggande fri- och rättigheter.”
Magnus Christiansson, Natoexpert och forskare vid Försvarshögskolan påpekar att ”ett uppskjutet värdlandsavtal också skulle innebära ett stort nederlag för regeringen, och för försvarsminister personligen. Från Natos sida tror jag att det blir ett frågetecken: Vad vill ni egentligen?”

Man kan erinra sig att två motionärer från Miljöpartiet Motion från Mp – återkalla Värdlandsavtalet i motion 2015/2016:2801 krävt detsamma som V och SD ”Nu är planen att beslutet om värdlandsavtalet formellt ska fattas av riksdagen under våren 2016. Riksdagen riskerar ställas inför fullbordat faktum. Därför behöver regeringen stoppa processen till dess de säkerhetspolitiska konsekvenserna noga har analyserats och öppet debatterats. Avslutningsvis vill vi att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkalla värdlandsavtalet med Nato, och tillkännager detta för regeringen.”

I fredags överlämnade 10 aktivister från Aktionsgruppen Nej till Nato resultatet av den namninsamling som bedrivits. UD fick motta 41 300 namnteckningar som samlats in runt om i landet. För representanter för UD redogjorde Staffan Ekbom om det intensiva arbete som Nej till Nato utfört. UD:s Kommunikationschef Anna Björkbom blev också informerad om den opinionsundersökning som SIFO utfört på uppdrag av Nej till Nato. Majoritet vill inte ha Värdlandsavtalet
Och manifestationen på Sergels Torg samlade uppemot 2000 personer.
Nej till NATO affisch

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen skriver om Värdlandsavtalet

Värdlandsavtalet hotar Sveriges militära alliansfrihet eftersom det i praktiken leder till att Sverige närmar sig Nato på ett avgörande sätt. Detta har skett i en tid då opinionen emot Nato har varit tydlig. Ett säkerhetspolitiskt skifte måste ske öppet med stöd från svenska folket. Avtalet kan även öka spänningarna i regionen eftersom det öppnar för att Nato, med Sveriges godkännande, använder svenskt territorium för att genomföra militära attacker. Det finns en oro över att ökade samarbeten med Nato kommer leda till ökad rysk militär aktivitet i Östersjöområdet.

Jag skrev i artikel i förgår ”

Opinionsundersökningen.

Majoritet vill inte ha Värdlandsavtalet
En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.
NATO - militärer
Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

I SvD idag finns ett viktigt debattinlägg av Krister Eduards, tidigare ambassadråd i Moskvaunder titeln ”Varför lita på USA:s militära omdöme?”. Han skriver ”De svenska Natoförespråkarna hävdar att ett svenskt Natomedlemskap är nödvändigt – utan att se några skuggor i bilden. Men även riskerna med ett så stort, komplicerat och lång­siktigt åtagande behöver lyftas och värderas.” I stället för NATO – mer samarbete kring Östersjön
Han skriver vidare ”Resultaten av de amerikanska bidragen till internationell säkerhet har varit och är fortfarande i dag blandade. Givetvis finns högt uppskattade amerikanska insatser i andra länder, men raden av interventioner med avskräckande resultat är lång. Det kan räcka att nämna några – Vietnam, Cuba, Nicaragua, Afghanistan, Irak – för att påminna om problematiken. Någon kan säga: Dessa fall är ju historia, de kan inte tas till intäkt för att ifrågasätta ett Nato­medlem­skap! Men Afghanistan är nu, liksom Irak”.


15 svar till “Vilande Värdlandsavtal – seger för fred, demokrati och opinionsarbete”

 1. Bra. Men låt oss inte invaggas i någon falsk trygghet. USA/NATO/PFP genomför i norra och södra Sverige och i de omgivande havsområdena ofantliga stridsövningar. Nu den 6 juni inleds NATO-övingar i Jokkmokk i norr och i Östersjön i söder enligt Transportstyrelsen/Intenationella övningar, 2016. Nyligen i mars avslutades en jätteövning i Östersundstrakten- Cold Response.USAs BALTOPS pågår nära nog permanent i Östersjöområdet. Ja,opinionsarbetet måste fortsätta.

 2. Jättearbete från de engagerade organisationerna. Som passiv i frågan har jag inte mycket att komma med mer än TACK!

 3. Jag litar inte ett dugg på varken sverigedemokrater eller vänsterpartister. Inte heller på riksdagsledamöter från andra partier som också inser faran med värdlandsavtalet. De sistnämnda piskas in i fållan av respektive parti medan några enskilda vänsterpartister och sverigedemokrater lätt kan fås att rösta mot partilinjen. Det behövs bara att elva ledamöter från V och SD röstar mot partilinjerna för att värdlandsavtalet ska godkännas.

  Sverigedemokraterna är i grunden ett djupt splittrat parti som endast hänger ihop genom motståndet mot Sveriges invandrings- och flyktingpolitik. Partiet härbärgerar förespråkare av nationellt oberoende såväl som EU- och NATO-vänner. Här spelar partiledningen en avgörande roll för resultatet av röstningen men jag är rädd att den inte är stark nog för att kunna genomdriva sin linje till 100 procent.

  Vänsterpartiet har lämnat den anti-imperialistiska kampen och stöder numera västs många pågående krig och statskupper. Sveket är obegripligt och avgrundsdjupt. Partiledningen kan fejka en vilja att rösta för att skjuta upp avtalet ett år men ändå låta några ledamöter rösta emot.

  Slutligen, vad betyder ett år? NATO kan vänta. Ytterligare ett års intensiv propaganda mot Ryssland och för NATO kan säkert få svenskarna möra nog att acceptera ett nationellt nederlag likvärdigt med en militär kapitulation.

 4. Värdlandsavtalet handlar bla om hur Usa via Nato krigar i Sverige. http://www.lindelof.nu/karnan-i-vardlandsavtalet/
  Usa har ju en fiende anställd som dom kan plugga in lite varstans och som går under olika namn. Hys inga tvivel om att dom har tankar på att utnyttja det för att det skall verka som att dom försvarar oss. Ngt verkligt uppror i Sverige märks ju inte av fn. Men borgarna är nog inte främmande för att låta Usa genom Nato slår ner uppror om vårt berättigade missnöje tar sig mer påträngande uttryck. Hultqvist och de andra har säkert lockats av exportmöjligheter utan att ta hotet om vår medverkan i anfallskrig på allvar. Dom kanske tror att det är som grabbarna från Eken som stod och hötte åt det andra gänget med knogjärn och påkar men till slut vände på klacken och gick hem!
  Det är av intresse att veta om politiker och företagare i Sverige inser att Usa är motiverade att avsiktligt dra in Europa i ett begränsat kärnvapenkrig som inte innebär skador på Usa och så måttliga skador på Rysk mark att dom inte retalierar mot Usa utan nöjer sig med att verkställa vad dom sade väntar Rumänien om dom låter Nato på allvar hota Ryssland: Förvandla dom till rykande ruiner. Finns det någon bland genierna som bestämmer här som fattar att den hotelsen även är tillämpbar på oss?
  Det säkraste sättet att undvika det är att samarbeta med Ryssland för att luska ut alla misstänkta installationer. Inte som ett led i en militärallians med Ryssland utan som ett led i att säkerställa ickeinblandning vilket ligger i Rysslands och svenska folkets intresse men inte överensstämmer med den nuvarande svenska maktelitens inställning. Femtekolonner kan därför antas finnas som medverkar till att försvåra upptäckt av oönskade installationer.
  De små gläfsande moppspolitikerna runt om där vi ingår, kan utsätta oss för björnens nukleära svar på de missiler som stationeras här med eller utan vår vetskap.
  Soros lär ha snabbsålt 33% av sina aktieinvesteringar och köpt massor av guld. Oavsett det så är Usas dollar osäker. Det är frestande för Usa att provocera fram att de välmående konkurrenter som inte kan försvara sig slås ut.
  Om missilerna placeras långt från Stockholm kanske företagseliten tänker att det nog blir attack mot själva missilerna. Men det förutsätter att de inte hunnit träffa mål i Ryssland. Om de redan gjort skada kommer antagligen hämnd ifråga inte bara förebyggande anfall mot vapenarrangemang.
  Det vore även intressant att veta om svenska Natovurmare utgår från att missilerna enbart behövs om Ryssland oprovocerat anfaller i Baltikum tex. Dvs att de inte skulle användas mot mål inne i Ryssland.
  Det är sanslöst att sånt inte vädras tydligt och klart.
  Och en del försäkringar om att värdlandsavtalet inte ger RÄTT till Nato att placera ut kärnvapen är inte mycket värda eftersom avtalet är vagt formulerat.
  Det är rättare att säga att avtalet INTE HINDRAR Nato att placera ut kärnvapen.
  Vidare har Usa och Nato en lång serie kriminella dåd bakom sig där inga regler följts så även om det funnes ett hinder mot det skulle dom lätt kunna bryta mot det om ingen mycket noggrann övervakning förekommer.
  Det finns mängder av bra skäl att riva sönder värdlandsavtalet och även andra icke redovisade avtal som bryter mot alliansfriheten.

  • Just det, eller som en högt uppsatt amerikansk general sade redan på 80-talet: Tro för guds skull inte att vi skulle offra Chicago för att rädda München. Utvecklat betyder det sagda att en konflikt inte får tillåtas att eskalera så att Ryssland skulle vedergälla mot den amerikanska kontinenten. Konflikten skall hållas på en nivå som begränsar den till utomamerikanska områden såsom Europa.
   Ukrainakonflikten är ett tydligt exempel på detta tänkande. Ryssland skall försvagas genom att locka in landet i resursslukande utdragna konflikter i vilka USA kan fungera som rådgivare och vapenleverantör för motparten.

   Planera är dock en sak, verkställa en helt annan. Gällande Ukraina, där kriget mot den östra landsdelen inleddes ett par dagar efter att CIA-chefen lämnat Kiev, har läget på marken tagit en vändning som inte ingått i planerna. Dels har man inte lyckats att locka reguljära ryska enheter in i Ukraina. I Ukraina heter der att över tvåhundratusen ryska soldater krigar i öst. På Youtube visades för ett tag sedan en ukrainsk pressinfo där representanten för den ukrainska säkerhetstjänsten försade sig, när han i förbigående nämnde att man lokaliserat 50-60 ryssar. När de närvarande journalisterna gapade av förvåning harklade han sig och sade ”jaja, som vi vet är de duktiga på att kamouflera sig ”
   En annan sak är tillhandahållandet av rysk spetsteknologi till de stridande i Donbass. Även om Ryssland visat sig ovilligt att gå in med reguljär trupp har man tydligt signalerat att någon folkutrotning i öst kommer man inte att tolerera. Nu kommer uppgifter både från väst och öst att Kievs enheter lidigt ännu större förluster än tidigare varit känt och att en väsentlig faktor i sammanhanget är att Ryssland efterhand lyckats förse de stridande i öst med teknologi som gör det möjligt att lokalisera motståndarnas positioner och bearbeta dem med högeffektivt artilleri. En amerikansk källa hävdar även att Kiev inte lyckats slå ut en enda stridsvagn i öst då dessa försetts med såväl mekaniska som elektroniska spärrsystem. Att artillerigranater inte längre regnar ner över civila områden på samma sätt som tidigare, beror därför inte på att Kiev plötsligt börjat iaktta humanitära hänsyn eller Minsköverenskommelsen, utan på att risken ökat för att mördarna själva finner sig utplånade.

   Allt är dock inte genomdystert i Europa. Det är glädjande att se att konservativa politiker besinnar sig och tänker fräschare tankar än alla samlade ”människorättsaktivister”, gå därför in på RT.com och se Sophie Shevardnadze intervjua den franske parlamentarikern Thierry Mariani: ”Take that, Stefan Löfven” !

 5. MYcket bra kommentarer men vi kan inte göra annat än att lita på att dessa partier kommer att stå på vad de säger… De här partiers anseende betyder väl nåt för dem och medborgare som röstat för och gett dem mandat skulle komma att döma dem , hoppas jag.

 6. Det är möjligt. Beror på bedömningen i Lagrådet i sista (?) hand? Det är dock mycket bra med allt arbete och all upplysning kring frågan. Aktionsgruppen Nej till NATO kommer att fortsätta i mer organiserad form har jag hört.

 7. Aftonbladet skriver nu att Sverigedemokraterna har ändrat sig.

  Vad föranledde förräderiet? Jag tror att partiet nu kommer att bjudas in i värmen av de andra borgarna. Ministerposter hägrar för SD:s kadrer.

  Det står klart att nationellt oberoende inte är värt ett piss för Åkesson & Co. De sluter upp bakom Svenskt Näringsliv och dess hantlangare bland allsköns patrask i Sveriges Riksdag.

  Hittills har fascisterna opererat i hemlighet bakom lager av falsk retorik men nu visar de öppet sina fula trynen. Dog den borgerliga demokratin idag?

  • ”Nationalisterna” i Europa söker endast upprätta nationen som arbetsläger åt transnationellt kapital. Någon verklig nationalism finns inte hos dem och har aldrig funnits hos nazister.

  • Roade mig med att läsa kommentarer på högernationella sidor om SD:s svek och kan bara konstatera att missnöjet är stort med beslutet! Men vad hade man väntat sig? När de enskilda riksdagsmännen kommit till köttgrytorna vill man inte gärna släppa taget. Det finns få med sådan moralisk resning inom något parti och i SD lär de vara än färre. Varför har man inte hemliga omröstningar i riksdagen där de enskilda ledamöterna kan rösta efter eget samvete och uppfattning? Som jag skrev i ett annat inlägg så behövs verkligen inte 349 i riksdagen det räcker med partiledarna och de närmaste i partigruppen. Vad pengar vi skulle spara på denna pajascirkus som pågår i riksdagen.

 8. Lögnen är inte ett redskap bland andra för nazismen, det är själva grunden för ideologin. De existerar för att dra ned mössan i ögonen på de svaga, när de upptäcker lögnen så är det för sent, då upptäcker de att det är Führerprinzip som gäller inom nazismen. Nazismen är aldrig de svagas redskap.

  Det finns de som gått på lögnen, som nu blir varse att landsförrädaren är den ivrigaste flaggliftaren. De inser nu att nazisten, nu som då, är den första att låna sig som redskap till främmande makt. Först nu inser de att de lånat sig till klassförrädare och landsförrädare, för sent vaknar alltid den vilseledda förrädaren.

  Det är nu dags för ett antal personer att begå självkritik. Men flörta med nazister är ingen liten sak, då räcker inte självkritik på långa vägar. Den klass de svek och det land de svek kan aldrig lita på dem igen. De bör nu fundera på ett Gulag, ett arbete de kan göra för att lindra nazismens skadeverkningar för sin klass och sitt land. Det arbetet bör de sedan göra, från nu och till dagen de dör. Något annat pris för nazistisk kollaboration finns inte, kan inte finnas, eftersom grunden för nazismen är lögnen så kan ingen försäkran från kollaboratören om bättring tas för sann. Bara livslång handling emot nazismen duger.

  Låt mig föreslå antifascistiskt arbete eller något inom Refugee welcome, alternativt aktivt och självuppoffrande arbete emot NATO och krig.