Stora mängder kristna återvänder till sekulära Syrien
Religion och religionsfrihet är viktig för många människor, inte minst i ”Väst”. Trots detta har USA & allierade stött religiöst mycket intoleranta stater som Saudiarabien. Tillsammans med dessa har USA ekonomiskt och med vapen stött anti-demokratiska, anti-feministiska religiöst mycket intoleranta terrorister mot den religiöst toleranta regeringen i Syrien som tagit viktiga steg mot demokrati under svåra krigsförhållanden.

Denna artikel har publicerat av Ron Paul. Ron Paul Jag har översatt och något förkortat den.

Medtar den engelska version och före den en Youtube-intervju där president Assad diskuterar Syriens syn på religion.
Syrien Kristna firar påskenSyrien: Kristna firar påsken
Artikeln.
Kristna i Mellanöstern röstar med sina fötter för president Assads regering i Syrien.
Med allt som amerikanska regeringstjänstemän och nyhetsmedier har sagt för att fördöma den sekulära regeringen i Syrien, borde ingen vilja återvända där, med inbördeskriget som uppenbarligen slingras till förmån för president Assad. Men det är inte så.

Hittills i år har mer än 600 000 syrier, både kristna och muslimer, återvänt till sina hem i Syrien, då ISIS och ”rebellerna” som stöds av Saudiarabien och USA har drivits tillbaka. Av de kristna som flydde från Syrien återvänder många från Libanon, Jordanien och Turkiet. Rikare kristna återvänder också från Europa.

Till skillnad från Irak och andra muslimska nationer har Syrien en sekulär konstitution utan sharialagar. Kristna har sitt eget domstolssystem för familjefrågor, som skiljer sig från muslimernas sharia-system. Faktum är att kristna religiösa ledare i Syrien kallar flera årtionden av Assad-familjens styre för en ”gyllene era för kristna”.

Det är alltså inte konstigt att så många syriska kristna återvänder till sina hem i Syrien.

Men kristna återvänder inte till Irak, där USA och andra västerländska nationer har etablerat en ”demokrati”. Varför? Förmodligen eftersom Iraks konstitution, som skrivits i en ”demokratisk församling” efter Saddam Husseins fall, säger att ”islam är statens officiella religion och det är den grundläggande lagstiftningskällan.” För att förstärka detta anges i en andra klausul : ”Ingen lag som strider mot de etablerade bestämmelserna i islam kan fastställas.”

Hur påverkar detta kristna? Här är några exempel: Muslimer är förbjudna enligt lag att övergå till kristendomen -det är ett brott. Inget barn kan få ett namn på sitt födelsebevis som inte finns i Koranen. Nästan inga syriska kristna flyktingar som är registrerade hos FN söker asyl utanför Syrien, men ett stort antal irakiska kristna vill lämna Mellanöstern.

I en rapport från Heritage Foundation konstateras att att syriska kristna utgör en liten andel av asylsökande som är registrerade hos FN: s flyktingbyrå ​​(UNHCR) i Libanon, Jordanien, Irak och Egypten – 1,5 procent eller färre. Men över 16 procent av de registrerade asylsökande irakiska flyktingarna var kristna. Av rapporten framgår mycket tydlig att kristna flyktingar från Syrien planerar att återvända hem om regeringen vann, medan kristna flyktingar från Irak inte vill återvända, även med en amerikanstyrd regering i Irak.
I en World Watch Monitor-artikel uppger advokaten för mänskliga rättigheter och folkmordsexperten Ewelina Ochab efter ha intervjuat kristna från Irak som hade flytt att irakiska kristna har utsatts för förföljelse sedanUSA:s invasion som de kristna beskylldes för.

Enligt Ochab var verkligheten för kristna i Syrien är annorlunda eftersom ”Assad uppfattas som försvarare av kristna minoriteter”. Hon menar att ”kristna oroar sig för att om Assad är borta, så kommer de att möta samma öde som irakiska kristna led efter Saddam Husseins fall. ”
Enligt den internationella organisationen för migration kom 400 000 till Aleppo av de över 600 000 som återkom under de första sju månaderna i år sedan de USA-stödda terroristerna besegrats.

Turkiet, som också stödde försöken att störta Assads regering, gynnades av plundring av Aleppo och andra områden. Värden för miljarder dollar från plundrade varor från fabriker, butiker, hem och till och med museer sändes till Turkiet och såldes, innan Turkiet ändrade politik i samarbete med Ryssland. Nu återvänder många av de familjer som flydde till Turkiet till sina hem i Syrien.

Reparationerna av religiösa byggnader och annan infrastruktur i Syrien kommer att försvåras av de hårda, illegala sanktionerna av Sverige och andra nationer i Väst som är missnöjda över att de inte lyckades avlägsna Syriens sekulära regering och installera en marionettregering.

Ett är säkert. USA kommer inte att betala för att bygga om några av de hundratals broar, vägar och infrastruktur som förstörts i bombningen av Syrien.
Traumat från Syriens folk kommer att ta generationer för att de ska övervinna.

aleppo-kristna-firar-161226Kristna i Aleppo firar gudstjänst Saint Elias-katedralen, vars tak kollapsat efter raketanfall från ”rebeller”

Den syriska regeringens syn på relgion och religionsfrihet.

Intervju med anti-terroristen Assad: Vår sekulära policy viktigast!

https://youtu.be/TNJNkUOyQRc

Läs även Kristna & Assad firar i kyrkorna segern över terroristerna i åter sekulära Aleppo

IN ENGLISH.

Christians in the Middle East are voting with their feet for the government of President Assad in Syria. With all that American government officials and the news media have said to condemn the secular government of Syria, surely no one should want to return there, with the civil war seemingly winding down in favor of President Assad. But that is not the case.
So far in 2017, more than 600,000 Syrians, both Christians and Muslims, have returned to their homes in Syria, as the Islamic State and the Sunni Muslim “rebels” supported by Saudi Arabia and the United States have been driven back. Of those Christians who fled their homes in Syria, many are returning from Lebanon, Jordan and Turkey. Wealthier Christians who fled the civil war are returning from Europe as well.
Unlike Iraq and other majority Muslim nations, Syria has a secular constitution, so Shariah law is not enforced as the law of the land. Christians have their own court system for family issues, separate from the Shariah court system of Muslims. In fact, Christian religious leaders in Syria call the several decades of rule by the Assad family a “golden era for Christians.”

It is no wonder, then, that Syrian Christians are returning to their homes in Syria in large numbers.
But Christians are not returning to Iraq, where the United States and other Western nations have established a “democracy.” Why? Probably because the constitution of Iraq, written in a “democratic assembly” after the fall of Saddam Hussein, states that “Islam is the official religion of the State and it is a fundamental source of legislation.” To reinforce this, a second clause states: “No law that contradicts the established provisions of Islam may be established.”
How does this affect Christians? Here are just a few examples: Muslims are forbidden by law to convert to Christianity. “Blasphemy against Islam” is a crime. No child can have a name on his or her birth certificate that does not appear in the Quran, so Christians may not officially name their children Peter or Paul, as an example. (Many Christian children in Iraq are named Yusef [Joseph] or Maryam [Mary] because those two names do appear in the Quran).
Hardly any Syrian Christian refugees registered with the United Nations are seeking asylum in another nation, but a great number of Iraqi Christians want to leave the Middle East.

Jordan, Iraq and Egypt – 1.5 percent, 0.2 percent, 0.3 percent, and 0.1 percent, respectively. However, the report found that over 16 percent of registered asylum-seeking Iraqi refugees were Christians. The report is very clear that Christian refugees from Syria planned to go back home if the government won, while Christian refugees from Iraq don’t want to go back, even with an American-supported government in Iraq.

In a World Watch Monitor article, human-rights lawyer and genocide expert Ewelina Ochab made this conclusion after interviewing Christians from Iraq who had fled to Kurdistan or become refugees in Jordan: She stated that Iraqi Christians have faced persecution since the US-led invasion to topple Saddam Hussein in 2003. Christians were blamed for the invasion, and in the ensuing chaos, various Islamic extremists destroyed their churches, stole their homes and drove them out of the nation to either northern Iraq (Kurdistan), Jordan or Lebanon.

In the article, Ochab was quoted as saying that the reality for Syria is different because “Assad is perceived as the defender of Christian minorities.” She went on to say that, “Many Syrian Christians worry that once Assad is gone, they will face the same fate as Iraqi Christians suffered after Saddam Hussein’s fall.”

As the director of charity programs assisting Christian refugees, I can personally attest to the truth of Iraqi Christians not wanting to return. Many of the Christians I work with in the Kurdish region are in fact from Baghdad, having fled the violence there. The Christians I have interviewed who fled the Nineveh Plain bluntly state that they will stay in Iraq only if unable to go elsewhere.

Overall, the number of Syrians returning to their homes in Syria as the secular government makes gains is staggering. According to the International Organization for Migration, almost 67 percent of the over 600,000 who went back in the first seven months of this year returned to Aleppo province, which was won back from US-backed Sunni rebels and various jihadist groups working with them. In December of 2016, the government recovered the section of Aleppo city that had been held by rebels. This stopped the almost constant mortar and sniper fire into the 80 percent of the city rebels never held, and allowed many people to move back.

Only the extremist elements of Sunni Islam accepted the Saudi Arabia supplied guns and money and attempted to overthrow the secular government.

Turkey, which also supported the overthrow of the Assad government, benefited from the looting of Aleppo and other areas. Billions of dollars’ worth of looted goods from factories, stores, homes and even museums were carted off to Turkey and sold. Only after the jihadist snake they were feeding “thanked” the Muslim Brotherhood government of Turkey with terror attacks on the Istanbul airport was the support of Sunni radicals stopped. Now many of the families who fled to Turkey are returning to their looted homes in Syria.

The infrastructure repair in Syria will be hobbled with the expected sanctions and boycotts from Western nations angry that they were unable to dislodge Syria’s secular government and install a Saudi Arabia puppet government with a Shariah-compliant constitution.

There is one certainty: The United States will not pay to rebuild any of the hundreds of bridges, overpasses and roads destroyed in the bombing of Syria as part of the strategy to defeat the Islamic State.

The trauma of the people of Syria will take generations for them to overcome.

i Andra om: , , ,, , FN-stadgan , , , , , , , , , ,


3 svar till “Stora mängder kristna återvänder till sekulära Syrien”

 1. Det är vad sionisterna vill som räknas i väst, inte demokrati, frihet, sekularism, religiös tolerans eller stabilitet i Syrien. Sionisterna vill att Syrien ska slaktas (liksom Irak och Libyen) och väst försöker verkställa detta med alla medel till buds som den lydiga hunden den är. Det är kontentan i det sorgliga dramat som utspelar sig i Syrien sedan 2011.

 2. Visst är det märkligt att man återvänder till den man flydde från om man får tro vad man läst i vänsterpress, trottepress och syndikalistpress. Detta skrev jag den 20:de augusti.

  Syriska flyktingkrisen

  Det har nu gått 2 år sedan ”flyktingkrisen”, då människor flydde ifrån Syrien i mängder. I Sverige skylldes flykten från Syrien på Assad och Ryssland. Sedan dess har Syriska Armén med Rysslands hjälp återtagit stora områden och de olika islamistgrupper som stridit i Syrien har kontinuerligt försvagats. Om det dominerande narrativet i svensk media vore sant skulle detta ha lett till en ständigt eskalerande flyktingström allt eftersom regeringen återtar kontroll över landet. Men detta har alltså inte skett. Sedan regeringen återtagit kontroll över områden har flyktingströmmen vänt, syrier återvänder nu till Syrien i mycket stor omfattning. UNHCR rapporterar att över 600 000 flyktingar återvänder till Syrien. [1]

  UNHCR rapporterar främst om hur det ser ut för internflyktingar och flyktingar runt Syrien. Men hur ser det ut med de som flydde ända till Europa. Utvecklingen är den samma i Sverige där fler drar tillbaka sin ansökan om asyl. De flesta som återvänder till Syrien gör dock aldrig det nödvändiga pappersarbetet för att återvända, utan far helt sonika hem. Men svensk media tenderar att använda detta till att hetsa emot flyktingar och så rädsla för flyktingar i Sverige med rubriker så som ”14000 flyktingar spårlöst försvunna”. När de inte går på sina möten med migrationsverket får de tillslut ett avvisningsbeslut som skall verkställas, men då de redan farit till Syrien kan polisen inte få tag i dem, de sorteras därmed in i statistiken som ”försvunna”. [2] Men det är alltså inte så att det gömmer sig 14000 flyktingar i svartuthyrda lägenheter i Sverige, levande på svartjobb och kriminalitet. Men man rapporterar inte om denna flyktingström, den som går från våra länder tillbaka till ett Syrien som närmar sig en fullständig befrielse från islamistiska terrorgrupper.

  Liknande rapporter kan man få från andra Europeiska länder, där flyktingar väljer att återvända. Frivilligt återvändande, eller flyktingar som ”försvinner” ökar.[3]

  Den Syriska flyktingkrisen följer ett mönster som vi blivit vana vid från samtliga ”interventioner” i modern tid. När man i västvärlden eskalerar sin intervention antingen genom stöd till militanta grupper i ett land eller genom direkta bombningar, är det först då flykten från landet i fråga tar fart på allvar och om interventionen lyckas kommer flykten pågå i åratal efteråt. Men i fallet Syrien har västvärlden minskat sin intervention och då har flyktingströmmen vänt. Men istället för att rapportera detta har man rapporterat det som att flyktingar försvunnit och ytterligare spätt på rädsla och misstänksamhet emot flyktingar i Europa.

  [1]http://www.npr.org/…/u-n-more-than-600-000-syrians-have-ret…
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

  [2]http://www.dagensarena.se/inne…/asylsokande-lamnar-sverige/…
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article21823230.ab…

  [3] http://www.bbc.com/news/world-europe-37617234
  https://www.gov.uk/…/immigrati…/summary-of-latest-statistics