Rökförbud är bra för alla – utom kapitalismen!På Dagens Nyheter Debatt skriver idag företrädare för lungcancerorganisationer under titeln ”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025” följande: ”Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer.”
De påpekar bland annat att:* Ungefär 2 400 personer i Sverige dör varje år i rökningsrelaterad lungkancer. Lungkancer svarar för 3,3 % av alla dödsfall

De skriver bland annat:* I världen dör 1,4 (2,5 % av alla dödsfall) av 55 miljoner av lungkancer/år.
* Rökning har gradvis minskat mycket bland vuxna i Sverige och många andra länder, men den minskar inte bland våra ungdomar
* De är medvetna om att förslaget på totalstopp innebär ett ingrepp i den personliga integriteten, men anser att fördelarna överväger.
* De är medvetna om att smuggling kan öka (alkoholsmuggling till Sverige ökade samtidigt som alkoholen blev mer tillgänglig)
* Stora besparingar skulle ske inom sjukvård, mänskliga tragedier skulle minska
* Statsinkomster från tobak skulle minska och pensionskostnaderna öka då flera skulle överleva.
* De presenterar en plan för gradvist införande av totalförbud mot tobak.

Andra viktiga fakta.
1. Många fler sjukdomar är tobaksrelaterade än lungkancer. Tobak är faktiskt en riskfaktor för 58 sjukdomstillstånd. Det viktigaste är hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdomar, som är den viktigaste dödsorsaken i landet, följt av kancer.
2. Mångdubbelt fler dödsfall än de i lungkancer är tobaksrelaterade. Olika beräkningar finns, på uppemot 9000 dödsfall/år i Sverige. Hälften av alla rökar dör en tobaksrelaterad död, ofta före pensionsåldern. Man beräknar att 3-4 miljoner dödsfall i världen inträffar årligen till följd av rökning. (Health in Sweden: The National Public Health Report 2012. Scandinavian Journal of Public Health, 2012:40:sid 197-210. Supplement 9).
3. Tobaken orsakade år 2002 en sjukdomsbörda i Sverige på totalt 88074 DALY för män och 74233 DALY för kvinnor, vilket motsvarar 9,6 procent av den totala sjukdomsbördan enligt en artikel i Läkartidningen år 2008 av professor Peter Allebeck och medarbetare. Man använder WHO:s modell med ”DALYS” (Disability-adjusted Life Years), där man utifrån bästa tillgängliga vetenskaplig kunskap försöker kvantifiera sjukdoms risken för olika faktorer.
4. Risken för tobaksrelaterad död minskar inom ett år efter rökstopp, och den halveras vid rökstopp före/vid 50 års ålder
5. Forskning har visat att rökning kan orsaka dödsfall hos icke rökande familjemedlemmar och arbetskamrater
6. Rökning ökar risken för viss sjukdomar hos rökarens barn.
7. Rökning är en viktig bidragande faktor till de socioekonomiska skillnaderna i sjuklighet och livslängd. (Skillnaderna kvarstår signfikant men reducerade om man i multivariat statistisk analys kontrollerar för t.ex. rökning).
8. Mer än 50 år har gått sedan de första vetenskapliga bevisen presenterades för tobakens skadeverkningar.Inom forskarvärlden finns en djup skepsis mot tobaks- och alkoholindustrin. Den som sänder in en artikel till vetenskaplig tidskrift måste deklarera eventuella förbindelser till alkoholindustrin, och detta anges i artikeln.

Kapitalismen hindrar!
1. I Läkartidningen nr 38 2012 fanns en recension av boken ”Golden Holocaust” kallade ”Döden på en pinne” av Olle Svensson, professor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han berättar inledningsvis att rökning dödade fler än 100 miljoner människor under 1900-talet och skriver sedan ”Redan tidigt visste läkemedelsbolagens forskare … att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda ”light”-cigaretter var trams. Man förfinade cigarettdesignen för att maximera beroendeframkallandet”.
Tobak.imagesCAQHIA2Q

Nu är tobaksindustrin ändå ett exempel på att vetenskaplig kunskap kan ha betydelse för politik och lagar – sent omsider och till priset av miljontals onödiga dödsfall. Men de stora tobaksföretagen tjänar fortfarande mycket pengar på sina dödliga procukter. Recensenten hade anledning att påminna om att ”EU:s öppna gränser begränsar möjligheterna till beskattning. Cigarettsmuggling är redan nu en lysande affär.”

2. Enligt ett nyhetsbrev i oktober från European Public Health Alliance (EPHA), som är en stor europeisk non-profit organisation i Bryssel med 92 medlemsorganisationer i 21 europeiska länder tvingades John Dalli, EU-kommissionär från Malta med ansvar för hälsa och konsumentfrågor avgå pga av ett klagomål maj 2012 av Swedish Match. Dalli ville skärpa arbetet mot tobaken och dess skadeverkningar. Svenska Dagbladet skriver ”Snushärva tvingar bort EU-topp”. ”Swedish Match vädrar morgonluft” kan man läsa på radions hemsida.

EPHA skriver ”John Dallis avgång visar hur den starka tobaksindustrin kan försvaga beslutsfattare som försöker stödja folkhälsoåtgärder. Lobbymetoder i Bryssel måste vara mycket mer reglerade med ökad transparens och en stark kontroll över beslutsprocessen. Detta är tillräckligt allvarligt för att börja reglera lobbymetoder i Bryssel mycket mer effektivt än hittils ”, sade generalsekreteraren i EPHA.

”Vi hoppas att ”Big Tobacco” inte kommer att uppnå sitt mål att blockera ett förstärkt direktiv inom tobaksområdet. Vi litar på att EU-kommissionen och medlemsstaterna kommer att uppfylla sin plikt som företrädare för det allmänna intresset, och sina medborgares hälsa och inte kommer att försena antagandet av direktivet” skriver EPHA förtröstansfullt.

3. För kapitalismen är ökad vinst viktigare än vanlig anständighet, basal moral och omtanke om medmänniskor.
Det är väl belagt hur de stora tobaksbolagen i USA helt enkelt ljugit om tobakens skadeverkningar och sin egen kunskap om detta.

Vi behöver ett mänskligare, mer demokratiskt och solidariskt ekonomiskt system. Så att vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och bättre ta itu med hälso- och miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Befolkningen mer beredd än man tror!
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.


intressant.se, , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , ,

DN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10


7 svar till “Rökförbud är bra för alla – utom kapitalismen!”

 1. Det är väl att kasta sten i glashus med tanke på din forskning men det finns en annan aspekt på rökningen som sällan förs fram.

  Som reportrarna i dokumentären Lönesänkarna har visat så har det skett en kraftig produktivitetsutveckling de senaste 20-30 åren som lönearbetarna i Sverige inte har fått del av. Kapitalisternas vinster kommer ju som bekant av det arbete som utförs på företagen. Därför blir ett viktigt sätt att öka vinsterna att intensifiera arbetet. Lean Production med planerade underbemanning har förtätat arbetet sedan metoden infördes på Scania på 80-talet och numera är spridd i hela samhället. Ett hinder i vinstjakten blir alla de rökare som en gång i timmen skall gå ut och ta ett bloss. Rökarna är kraftigt överrepresenterade hos arbetarklassen som tidigare har kunnat lämna det ofta nedbrytande arbetet för en välbehövlig paus. På många håll har man kunnat ta en paus om 5 minuter per timme. I kampen för en förtätning av arbetet och ökande vinster tas arbetarnas sista lilla frihet tas ifrån dem. Trots att det skadar tobaksjättarna har monopolkapitalisterna i stort enats om ta strid mot de ”otäcka rökarna” i en allt häftigare hets under en förment omtanke om folkhälsan. Självklart är det helt riktigt att rökningen är mycket skadlig och dessa monopolkapitalister som bedrivit marknadsföring och försäljning tycks ha något slags rekord i cynism. Men man kan och bör(?) välja att se rökningen i ett socialt sammanhang och försöka förstå varför många tycker sig behöva en paus när grottekvarnen maler.

 2. Det är en viktig aspekt du tar upp, om ökad utsugning. Samtidigt instämmer du förstås i uppgifterna om tobakens skadlighet. Den legala tobaken skördar mångdubbelt flera dödsoffer än narkotika. Men tobaken främjar på intet sätt arbetarkalssens kamp mot kapitalet. Rökning kan psykologiskt ses som en i och för sig förståelig flykt från besvärligheter och förtryck, men förstås också på andra sätt.Jag minns de första debatterna om rökningens påstådda skadeverkningar i svensk TV i början av 1960-talet. Företrädare för vetenskap debatterade med företrädare för tobaksindustrin som satte och rökte under sändningen, som man fick göra på den tiden.

  Det finns socioekonomiska skillnader i rökning, som Du (och jag i blogginlägget) skriver. Skillnaderna är stora. Enligt ULF (Undersökningen om LevnadsFörhållanden) 2004-2005 av ett representativt urval av befolkningen rökte drygt 25 % av kvinnliga arbetare (minskning med 5 procentenheter på 16 år) medan andelen var 7 % bland högre tjänstemän efter en minskning med 15 % procentenheter (med 200 %). Skillnaderna var påtagliga, men mindre hos män.Rökningen underminerar arbetarklassens kampförmåga genom ökad sjuklighet. Vill vi ha det så?

  Men ännu viktigare ur klasskampsperspektiv är väl avsaknaden av politisk medvetenhet om kapitalismens förtryck och avsaknaden i hög grad av en arbetarklass som har formerat ett alternativ, och som uppträder gemensamt. Att arbeta för detta är väl en ännu större uppgift än att bekämpa rökningen.

 3. I ett läge där hetsen i arbetslivet har ökat extremt mycket kan många rökare, med rätta, uppfatta de allt aggressivare angreppen på deras vana som ett angrepp uppifrån. Om hetsen i arbetslivet är en viktig orsak till att folk röker så borde man rikta angreppen mot systemet som gör att folk känner så. Att rökningen underminerar arbetarklassens kampförmåga är väl långsökt? Snarare är det negativt passiviserande ideologiskt inflytande som är det stora problemet. Ciggaretter har aldrig hindrat folk från att göra uppror.

 4. Ja Anders, jag instämmer i påståendet om rökningens skadlighet. Men trafiken är också skadlig såväl som avgaserna från densamma, liksom fettma och en massa andra vanor eller ovanor. Man bör inte heller bortse ifrån att tobaksberoende människor lätt hamnar ur askan i elden om man förbjuder rökning totalt. De kan frestas att börja med andra och värre droger, med alkohol, med narkotiska preparat eller med SSRI-preparat som minsann inte heller är ofarliga även om läkemedelsindustrin, som tjänar ofantliga summor på dessa, hävdar att de är det.

 5. Det är riktigt att ideologin är mycket viktigare. Men varför ödsla pengar, hälsa och tid på tobak i stället för på politiskt arbete om man är politiskt intresserad? Med rökningsrelaterad sämre kondition och hälsa har man mindre ork för politiskt arbete.

 6. Tack för bra info. Dock 2 orimligheter i:
  Fakta, din pkt 2: ”Olika beräkn. på uppemot 9Gdöda/år” (Glob finns 6G)
  Liksom ”3-4M/år … /Sweden” (1/3 av oss/år)

  Att tobak bidrar till 58 sjukdomar (inte bara lungc) är viktigt.
  För trafikens partiklar kan man se dygnsvis korrelation besvär/död
  i lung/hjärt-symptom och partikelhalt.
  Men det är bara ”rykande pistol”-fall, sån statistik fångar inte långsam dödsprocess som rök/trafikpartiklar kan ge. Känt att nanopartiklar ansamlar kemikalier på ytan, går alveol->blodomlopp, når varje organ.
  Jag misstänker att en sorts cocktaileffekt kan bero på att hormonlik kemikalie=NYCKEL på partikeln, LÅSER UPP cellmembranet, så partikeln kommer IN i kroppscell. Väl inne kan sen annan cancerogen partikel-last angripa DNA. Dvs nanopartiklars kemikaliefrakt bakom cancerökning, kombinationseffekt. Sett såna misstankar? Förbifart gör 10ooo ggr Hornsgatans partiklar: http://metrobloggen.se/magleva/forbifart

 7. Beklagar felskrivningar. Har ändrat nu.
  Tack för värdefulla kompletterande synpunkter. Du för ett resonemang om mekanismer och om interaktion mellan tobak och andra ämnen. Jag har för dålig kunskap om just detta för att kunna ge någon kommentar.