Goda nyheter! Lågt förtroende för USA och Trump i världen


SvD skriver under rubriken Förtroendetapp för Trump i världen – Sverige sticker ut
”USA inte längre god kraft i världen”. Över tre fjärdedelar av omvärlden har lite eller inget förtroende för Donald Trumps ledarskap och kärnpolitik, visar en ny studie. Förtroendetappet för presidenten är jämfört med Obama allra störst i Sverige.Enbart tio procent av de svenskar som ingår i undersökningen har förtroende för presidenten. Obama hade hela 93 procent.
SvD
USA trasig flagga
Artikeln baseras på en aktuell undersökning av Pew Research
Pew Research med titeln ”
Around the world, favorability of the U.S. and confidence in its president decline

Dessa skriver:
Värderingen av USA och dess president har försämrats dramatiskt i världen efter Barack Obama och i början av Donald Trumps presidentskap, och de ligger nu på samma nivåer som betyg från George W. Bush-tiden, enligt en ny rapport från Pew Research Center som granskar attityder i 37 länder.

Sedan Pew Research Center centrumet började fråga om åsikter om USA och dess president sedan 2002, har dessa åsikter stigit och fallit dramatiskt. Man kan utforska uppfattningarna om USA i länder runt om i världen genom att använda den interaktiva kartläggaren.

Mexiko och Kanada har förlorat förtroendet för USA: s president. Bara 22% av kanadensarna och 5% av mexikanerna har ett visst förtroende för USA: s president, ett fall från 83 % av kanadensare år 2016 och 49 % av mexikaner år 2015. Dessa länder har i allmänhet haft relativt stabila nivåer av förmånlig uppfattning om dem i USA under de senaste 15 åren, men en kraftig minskning har skett tillträdde. Pew 2. FT_17.06.26_US_image_can_mex
Kommentar: Muren mot Mexiko och Trumps negativa uppfattning om stora handelsavtal har säkert betydelse för opinionen.

Europa: En tydlig majoritet i Storbritannien, Frankrike och Tyskland hade en positiv uppfattning om Obama, med 93% positiva i Tyskland i början av presidentskapet. Trumps betyg i dessa länder är lika låga som under George W. Bush. Till exempel hade endast 13% av franska respondenterna visst förtroende för Bush 2008, och nu säger 14% i Frankrike detsamma för Trump. På liknande sätt hade 14% av tyskarna åtminstone visst förtroende för Bush 2008, medan 11% har nu samma uppfattning om Trump. I Polen hade 47% högt förtroende för GW Bush, 64 % för Obama, men bara 23% av polackerna har förtroende för Trump år 2017.
Kommentar: Trumps beteende vid NATO-mötet och åsikter om TTIP, som de beskrivs i dominerande media torde ha påverkat opinionen.
Pew 3 FT_17.06.26_US_image_europe

Efter det Obamas avgick har förtroendet för USA:s president ökat bland ryssar och israeler. I år har 53% av ryssarna åtminstone ett visst förtroende för USA:s president medan 11 % hade samma förtroende för
Obama år 2015. Ryssars förtroende för Obama föll under senare delen av dennes presidentskap, med spänningar över Ukraina och andra frågor.
I Israel hade 56% av de svarande positiva till Trump, jämfört med 49% för Obama 2015. Förtroendet var som högst 2003, då 83% sa att de åtminstone hade lite förtroende för George W. Bush.
Pew 4 FT_17.06.26_US_image_israel_russia
Kommentar: Uppfattningarna i Israel är förståeliga, de i Ryssland tror jag är grundade på orealistiska förhoppningar.

Invånare i studerade länder i Mellanöstern fortsätter att ha lågt förtroende för USA. Endast 15% i Jordanien och 18% i Turkiet har åtminstone en något gynnsam syn på USA år 2017.
Libanon, Turkiet och Jordanien har konsekvent haft låg förtroende för USA:s president, oavsett vem som varit president, under de senaste 15 åren. Idag har bara 15 procent i Libanon, 11 procent i Turkiet och 9 procent i Jordan förtroende för Trump.
Pew 5 FT_17.06.26_US_image_turkey_jordan_lebanon
Kommentar: Jordanien är en allierad till USA.
5 Invånare i Japan och Sydkorea har betydligt reducerat förtroende för USA:s president, men majoriteterna är fortfarande gynnsamma gentemot USA i stort. Endast cirka en fjärdedel av japanska respondenter (24%) och 17% av sydkoreanerna säger att de har förtroende för president Trump.
Trots detta stora fall i gynnsamma attityder gentemot USA: s president är den övergripande uppfattningen om USA fortsatt hög i båda länderna. Tre fjärdedelar av sydkoreaner har en gynnsam syn på USA medan 57% av japanska respondenter säger detsamma.
Kommentar: Undrar om den nye presidentens åsikter kan har påverkat resultaten. Uppgift saknas om när undersökningen utfördes.
Pew 6 FT_17.06.26_US_image_south_korea_japan

Avslutande kommentar: Media förmedlade en betydligt mer positiv bild av Obama än Trump, som i vissa avseenden för en annan politik. Men bådas politik var inriktad på USA:s kontroll över världen, på brott mot FN-stadga och folkrätt och på brutala krig. Låt mig redovisa utdrag ur artikeln Obama – bokslut över en charmig krigsherre som publicerades 20/1, då Obama lämnade över till Trump. Så skrämmande att denna politik fick så positiva omdömen av ledande politiker och press – främst i Väst. Men Trump är på mycket god väg att föra en värre politik. Man får hoppas att den totalt okritiska uppslutningen bakom USA:s brutala krigspolitik och psykologiska krigföring åtminstone börjar ersättas av försök till självständig granskning, där begrepp som folkrätt,FN-stadga, nationell självständighet och demokrati aktualiseras och rentav tas på allvar.

Vad gjorde Obama?


I början av året presenterade den New York-baserade tankesmedjan Council of Foreign Relations (CFR) försiktig statistik över USA:s bombningar under 2016.
Kommentar, Anders: CFR anses som USA:s viktigaste tankesmedja och står statsledningen nära.

Enligt denna genomförde USA:s armé 26171 bombattacker. Drygt 12000 skedde i Syrien och Irak. Övriga bomber regnade över Afghanistan, Libyen, Jemen, Somalia och Pakistan, där drönarna spelat en allt viktigare roll. Antalet attacker 2016 utgör en ökning med drygt 3000 jämfört med året innan.

USA var direkt indraget i krig i sju länder jämfört med fyra under George W Bush är talande för i vilken riktning landet gått under Barack Obama.


När han tillträdde som president 2009 var ledordet ”change”, ”förändring”. I ett symboliskt tal från Kairo lovade han ett nytt USA som söker samarbete med omvärlden istället för konfrontation. Ett halvår senare fick han Nobels fredspris.

Men Obamas agerande blev något annat än de vackra orden. Under de gångna åren har USA satt nya delar av Mellanöstern i brand vilket lett till massdöd, förstörelse och växande terrorism. De mest uppenbara förbrytelserna är angreppet på Libyen, beväpningen av extremistrebeller i Syrien och stödet till Saudiarabiens brutala krig mot Jemen.


Det är snart två år sedan saudiskt flygvapen började bomba Jemen sönder och samman. I grunden handlar angreppet om att den saudiska kungamakten tillsammans med USA vill föra sina jemenitiska vänner till makten och bekämpa ett påstått iranskt inflytande.

Det är ett fruktansvärt krig. I augusti 2015 vittnade Röda korsets Peter Maurer om att Jemen fem månader efter att saudierna började bomba liknade Syrien efter snart fem års krig.

Det är ett fruktansvärt krig också för att det slår ut befolkningens möjligheter att överleva. Martha Mundy, professor emeritus vid London School of Economics, har rapporterat om att saudierna medvetet bombat jordbruk, boskap, spannmålslager och vattenförsörjning. En krigsförbrytelse enligt Genèvekonventionen.

Vilken roll har då USA under Obama spelat i det krig som skapar hunger och misär i Jemen?
USA har hjälpt vännerna i den saudiska krigsmakten med rådgivning och underrättelser. Och saudiska bombplan har tillåtits tanka på amerikanska hangarfartyg.

USA:s avgörande roll i konflikten är i egenskap av vapenleverantör. Officiell statistik visar att kungadömet Saudiarabien är den överlägset största importören av vapen från USA.

Om Obamas vision om ”ökat samarbete med omvärlden” betydde att sprida amerikanska vapen världen över så har det lyckats. För det är inte bara den saudiska krigsmakten som överöses med klusterbomber och annat krigsmateriel.
Med fredspristagaren som president har USA exporterat mer än dubbelt så mycket vapen som under Bushs åtta år vid makten.

Om Obamas vision om ”ökat samarbete med omvärlden” betydde att placera ut USA-militär i världen så har detta också varit framgångsrikt.
2008 fanns soldater från USA:s elitstyrka Special forces i 75 länder. 2016 fanns styrkan i 135 länder, enligt kommandocentralen SOCOM. En stor del av ökningen utgörs av länder i Afrika. Är det en förberedelse för kommande konflikter på den naturresursrika kontinenten?

Det här är några exempel på vad fredspristagar-presidenten åstadkommit under sina åtta år vid makten.

Och det här är vad Obama nu lämnar över till Donald Trump och hans genomreaktionära administration. Ett land som för krig i sju länder och sprider vapen och soldater över världen som aldrig förr.

* I sitt sista tal i FN som USA:s president uppmanar Obama andra länder att ta emot fler flyktingar. Men ”glömmer” att nämna att den ökade flyktingströmmen främst beror på USA:s krigspolitik, som också kraftigt stärkt terrorismen i världen. Och erbjuder inte att USA ska betala för det, förstås.
* Den behandlar inte olika statskupper mot demokratiskt valda regeringar under Obamas presidentskap, som den i Ukraina 2014, den i Honduras etc. Den utökade kontrollen av invånarna i USA under NSA behandlas inte, och ej heller de olagliga sanktionerna mot Ryssland,Iran och Kuba till exempel. Inte heller revideringen av Vietnamkrigets historia av Obama.
Artikeln är kanske helt enkelt ”för snäll”
* «The Bureau of Investigative Journalism” har samlat detaljerad information om de kraftigt ökade drönarattackerna under president Obama i Pakistan, Jemen, Somalia och Afghanistan. Bara i Pakistan har 213 identifierade civila dödats av drönare under Obamas presidentperiod. För två år sedan i januari 2015 hade 2.465 personer dödats av amerikanske drönare i områden som inte var definierade som krigszoner.
* Obama har förföljt visselblåsare mer kraftfullt än någon annan president, fast han benådar Chelsea Manning. Visselblåarförföljaren Obama benådar Manning
* Väldiga summmor har lagts ned på att modernisera USA:s kärnvapenarsenal.

Är denna bild mer representativ för Obamas insatser än den officiella bilden? Bedöm själv.


Obama krigare syrian-revolution

Er presidenten en krigsforbryter? (Utdrag ur artikeln av Terje Alsnes i Norge Obamas förbrtyelser som jag hittat här)

Krigsforbrytelser defineres som alvorlige brudd på den internasjonale humanitærretten, dvs. de folkerettslige regler som gjelder i væpnede konflikter. Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 innledet dette rettslige feltet. Det dreier seg om sedvanerettslige eller traktatfestede regler om forbudte krigføringsmetoder og om beskyttelse av sivile, sårede og syke, krigsfanger og andre særskilte grupper og objekter (12).

Genèvekonvensjonene er andre sentrale rettsregler. De består av fire traktater. Konvensjonen om behandling av krigsfanger (den tredje) og Konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid (den fjerde) er særlig relevante. Vi har også tre tilleggsprotokoller, hvor Protokoll I inneholder regler om hva som er tillatt i områder der sivile er bosatt. Reglene forbyr blant annet overgrep mot sivile enkeltpersoner og mot sivile som gruppe (13).

Amerikanske presidenter er selvsagt kjent med internasjonale rettsregler. Tanken på at de selv kan bli stilt til ansvar har faktisk streifet dem. I 2002 fikk president George W. Bush et notat om tortur fra sin rådgiver Alberto Gonzales. Han rådet Bush til å oppheve Genèvekonvensjonene, fordi det «vil innebære en betydelig reduksjon av trusselen om hjemlig rettsforfølgelse i henhold til War Crimes Act». Han viste her til den amerikanske loven om krigsforbrytelser fra 1996, som setter streng straff for brudd mot konvensjonene (14).

Rise of the Reaper
Rise of the Reaper

Krigsforbrytere kan stilles til ansvar ved internasjonale straffedomstoler, som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Men USA har ikke sluttet seg til denne domstolen, noe som vanskeliggjør straffeforfølgelse av amerikanske statsborgere (15).

Det kan imidlertid opprettes en ICC-sak hvis forbrytelsen blir begått på territoriet til en stat som har skrevet under på Roma-statuttene (grunnlaget for ICC). Hvis USA hadde begått krigsforbrytelser i Norge under Obamas ledelse kunne han dermed ha blitt tiltalt av ICC. Hadde Pakistan, Afghanistan, Jemen eller Somalia brukt ICC på denne måten ville de i teorien ha mulighet til å reise sak mot Obama.

Obama bør tiltales?
Et grunnleggende folkerettslig prinsipp er at det finnes forbrytelser av så alvorlig karakter at alle verdens stater har et ansvar for å bidra til straffeforfølgelse. For slike forbrytelser har nasjonale domstoler universell jurisdiksjon, det vil si jurisdiksjon som utelukkende er basert på forbrytelsens alvorlige karakter. Det er enighet om at dette omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og tortur.

Ett eksempel på universell jurisdiksjon fikk vi i 1998. Den spanske dommeren Baltasar Garzón utstedte arrestordre på Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet, for brudd på menneskerettigheter under diktaturet. Pinochet ble arrestert i London og satt fengslet til 2000, før han ble utlevert til Chile. Helt til Pinochets død i 2006 førte Chile en rettsprosess mot ham. Neste gang Obama drar utenlands bør en dommer agere på samme måte som Baltasar Garzón gjorde og sørge for at internasjonal rett blir brukt mot verdens mektigste mann.

I Nobelforedraget i desember 2009 sa Obama at «USA må sette standarden for å respektere krigens regler. Det er det som skiller oss fra dem vi kjemper mot.» I dag vet vi at USA bryter alle standarder og regler for krigføring, og at det eneste som skiller USAs terror fra andre terroristers forbrytelser er at amerikansk terror er langt mer omfattende.

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , ,

nobelprisen-obama


37 svar till “Goda nyheter! Lågt förtroende för USA och Trump i världen”

 1. Nu kommer även Trumps namn figurera bland de som nämns för årets Nobel Fredspris för sina krigsinsatser. Att en producent för fejk media kanalen Crap News Network (CNN), erkänner att anklagelserna om Ryss-hackning är påhittade och syftar till att höja tittarsiffrorna stärker Trumps chanser.

  https://www.rt.com/usa/394233-russia-cnn-ratings-veritas/

 2. Detta får tas med en rejäl nypa salt. Vi ser här ett resultat av politisk korrekthet och inverterad rasism. Obama var en slipad skådis som visste att uttrycka sig politiskt korrekt, därtill var han svart. Medierna skapade en image av en rättskaffens ledare som kunde bomba sju länder utan att någon låtsades om det. Trump kan bli en precis lika dålig ledare för den övriga världen, eller ännu sämre, men det är ännu för tidigt att dra definitiva slutsatser. Raset i förtroende handlar i detta skede mer om mediernas kampanj mot Trump, ta bara som exempel det imaginära Russiagate.
  Det som inger ett litet hopp är amerikanernas groende skepticism. Hur långt den räcker återstår att se. När Vita huset i måndags förklarade att Syrien förberedde ett gasangrepp mot sitt eget folk gick kommentarsfälten i USA heta. T.o.m. normalt Trumpvänliga sidor överöstes av rätt välinformerad utskällning av både presidenten och folket runtomkring. Här ställs Europa och Norden vid skampålen. Medierna hos oss har i stor utsträckning stängt kommentarsfälten därför att de är rädda för att bli avslöjade som de falskmyntare de är. I USA kan en bra artikel få över tusen kommentarsinlägg, och nivån kan stundtals vara berömvärd, mätt med europeiska mått. Inte ens public service -medier hos oss vågar lyssna till vad läsarna och tittarna anser om den smörja de producerar.

 3. Makteliten i Sverige är knappast något att bry sig om. De springer som likt en skolgårdsmobb och försöker hänga med gängledarna i eliterna ovanför deras egen nivå.
  Det bästa vi medborgare kunde göra inför valet 2018 vore att skrota hela det partipolitiska systemet och börja hjälpas åt att bygga upp ett verkligt demokratiskt system. (så som https://direktdemokraterna.se och http://www.äktademokrati.se har påbörjat arbetet med). Och sluta att lägga oss i vad alla andra gör. Vi har ett gigantiskt behov av att bygga upp vårt eget land. Man ska sopa där man står. Är man duktig och bra så behöver man inte hålla på och tala om det…det märker i så fall omgivningen – och man blir en förebild. Det var Sverige en gång i tiden…en förebild i världen. Idag skäms man ju själv som svensk över vilka klåpare det är som hör till den politiska eliten i landet.

  • Så Anna menar alltså att vi ska ha en modernt 1800-tals socken beslut. Före industriåldern togs besluten – förutom skatt och krigsförklaringar – i små sammanhang. Men det var inte demokrati. Makten låg hos de fyra stånden.
   Vi ska alltså förlita oss på att den digitala världen är mer demokratisk än ett val med ex antal år emellan. Men även den digitala världen kan manipuleras av de som har makten – nämligen av kapitalisterna. De kommer aldrig lämna över produktionsmedlen till det arbetande folket – oavsett vad arbetarna röstar på, t ex för förbättringar på arbetsplatsen och högre löner.

   Nej, till detta behövs att den medvetna arbetarklassen tar över produktionsmedlen. Här finns en bra sida som heter In Defence Of Communism https://communismgr.blogspot.com/

   • Och vem skall tänka ut vad produktionsmedlen används till och hur de utvecklas?
    Om man tar över dom är det ju moderna komplicerade anläggningar med stort underhållsbehov och med fiansieringsproblematik som snabbt eskalerar. Hade folket ockuperat Saabs anläggningar hade dom snabbt hamnat i en utförsbacke.

    • Så du anser att arbetarklassen är alltför omedveten och outbildad – och kanske anser du även att arbetarklassen är idiotförklarad – för att kunna tänka ut vad produktionsmedlen används till och hur de utvecklas? Intelligens är inte beroende av hur mycket en arbetare har i plånboken.
     Däremot finns kapitalet i få händer som utnyttjar den fattiga och omedvetna arbetarklassen. I dag äger åtta män lika mycket som halva världens befolkning.
     Även en civilingenjör kan tillhöra arbetarklassen. I Sovjetunionen bestod arbetarklassen från den vanliga medvetna arbetaren till lärare, tekniker, lastbilschaufförer, butiksbiträde, ingenjörer, akademiker, etc. Och landets regering och Sovjetunionens kommunistparti uppmuntrade arbetare att förkovra sig. Ju högre utbildning ju bättre klarade landet att organiserar och ’tänka ut vad produktionsmedlen används till och hur de utvecklas’.

     • Motsatsen till framgångsrik entreprenör är inte idiot. De flesta av oss är måttligt kreativa i frågan om att skapa säljbara produkter som möjliggör varaktiga arbetstillfällen och allmänt välstånd. Marxismen som är basen för socialismen demokratisk såväl som diktatorisk inbegriper klasskampen. Den spelar ut medelklass mot proletariat och lämnar dom du kritiserar: oligarkin av monopolkapitalister i orubbat bo.
      Inom medelklassen finns en del allvarliga konkurrenter till oligarkin. Men oligarkin har många trumf på hand medan uppstickaren är i underläge och därför vanligen väljer att sälja till oligarkin (vem som egentliger äger företag är svårt att avgöra pga lagstiftningen som skyddar oligarkin). Motsättningar mellan medelklass och proletariat försvårar för uppstickarna. I nuläget är nationell sammanhållning i framväxande eftersom oligarkin underminerar alla nationalstater. Oligarkin precis som kommunister vill ha internationalism. Kommunisterna för att dom är naiva, oligarkin därför att de är sluga.
      Det är bra att du inser att ingenjörer är en del av folket, men politiker har svårt för den typen av kunskap annars skulle Sverige inte haft så svårt att få igång nya stora företag.
      Kina har tagit intryck av hur det såg ut när dom hade Maoism och ser medelklassens individuella prestationer som en viktig resurs, inte som ett skäl att stämpla som klassfiende. Jämlikhet är på gott och ont Kerstin. Man måste se till den faktiska samhällsnyttan när man nivellerar så det inte blir hämmande för det allmänna bästa.

      • Marxismen spelar inte ut medelklass mot proletariat utan ser möjligheten till allians eller samarbete med medelklassen. Huvudmotsättningen i Sverige står mellan arbetarklassen brett definierat och kapitalisterna, som ju domineras helt av monopolkapitalet. I vissa lägen vill kommunisterna strida för nationell självständighet, t.ex. gällande EU och vid angreppskrig.

       • Det du beskriver är inte den traditionella klasskamp som alla socialistiska partier hittills stått för. Om du/ni nu har modifierat den delen är det ett fall framåt. Men många socialister har en svagt utvecklad förståelse för entreprenörer och satsar hellre på de stora. Det är rationellt eftersom det ofta kan ge resultat i det existerande systemet men det åtgärdar inte hindren för de kreativa uppstickare som i ett mer gynnsamt läge skulle växa utan att slukas av de stora i väst. Deras tyranniska makt ligger bakom så mkt skadligheter att dom behöver neutraliseras av en fungerande konkurrens.
        Hur stärker man såna processer är frågan? Och vem har bäst förutsättningar att bedöma saken, ideologer eller entreprenörer?
        Kinas styre fungerar på ett annat sätt än de stora i väst och har andra mål därför bör dom analyseras separat. Dom har bytt Marxism mot samhällsnyttig pragmatism. Och skapande av ett oberoende banksystem.
        Politikers oförmåga hänger även samman med ointresset för den globala bankkartellens uppbyggnad innefattande monetariserad skuld. Det är nämligen därifrån de stora i väst får sitt svårintagliga försprång.

        • Jo, det är viktigt för socialistiska partier att finna allierade i olika frågor. För SUKP (Sovjet) var det viktigt att få någon slags allians med bönderna till exempel. Entreprenörer kan visst göra viktiga insatser inom ramen för en socialistisk politik.

         • Jag instämmer men det förutsätter kunskap och pragmatism och då bör ideologin tonas ner. Varför är inte begreppet samhällsnytta i förgrunden?
          Fallet Kina blir intressant att studera hur det utvecklas vidare.

         • Krusse (Chrustov) nämner i ett tal 1956: ’Lenin säger att partiets styrka sitter i en obrottslig förbindelse med massorna i att folket – arbetarna, bönder, intelligentian – går jämsides med partiet’. Så SUKP allierade sig inte med bönderna – SUKP ansåg bönderna vara lika värda som arbetare och intelligentian.
          Således kan även entreprenörer eller ingenjörer eller bönder göra viktiga insatser i och inom arbetet för socialismen.

        • Jag tror att du, Peter, har förutfattade meniga om vad klasskamp är för något. Sovjetunionen byggdes upp av arbetare men även av utbildad arbetarklass. Som jag nämnde tidigare kan även en ingenjör tillhöra arbetarklassen. Men är ingenjören värd mer än en svetsare? I den kapitalistiska världen är det så men inte i den socialistiska/kommunistiska världen. Vi är alla värdefulla oavsett vad vi sysslar med och vilka vi är – alla har vi en funktion att fylla.
         Kapitalismen är som det militära. Officerarna är överklassen som dessutom är få. Underofficerarna är medelklassen som är fler än överklassen. De meniga är underklassen (oftast arbetarklassen) och är den stora massan. Enligt officerarna(kapitalismen) är de meniga identitetslösa och kanonmat.
         I ett socialistiskt/kommunistiskt samhälle har det raderats ut och vi är jämlika med alla yrkesgrupper. Vem säger att en svetsare är mindre värd i lön än en ingenjör? Vi är jämlika men även olika – men det behöver inte synas i lön och i kapitalismens hierarki.

         • Socialismen är ett förstadium till kommunistiskt samhälle som aldrig någon varit i närheten av, förutom under Ur-kommunismen i tidigare fattiga samhällen. Din liknelse med det militära är illustrativ men haltar då den ej direkt tar upp ekonomin. Under socialismen ska ersättning ges efter utfört arbete – vilket kan värderas olika och värderas olika också.

          • Jag vet att den ekonomiskt haltar men jag ville ge en liknelse till kapitalismens hierarki.
           Hur vill du att arbetet ska värderas? En tandläkare är lika mycket värd i lön som en vanlig läkare? Hur jämför man värdet på ett arbete? Ett vårdbiträde måste väl vara värd mer lön än en som klipper gräset i kommunens parker? Eller ska vi jämföra yrkesgrupper med varandra? Vi har ju alla en funktion att fylla.

      • Definiera din definition om oligarkin – är det detsamma som globalism?

       Historien spelar emot din teori. Bakom högern och extremhögern står kapitalet och är alltid beredda att ta över. Och vice versa – kapitalet behöver extremhögern. Ukraina är ett bra exempel på detta.

       Nationalisterna vill visa att de står på samma arbetarklassens sida mot invandrare men i själva verket behöver de globalisternas krig för att skapa motsättning i Sverige i Ryssland, i USA och i övriga Europa. Och tvärtom – globalisterna behöver extremhögern för att skapa motsättning mellan invandrare och arbetare, t ex att få ner löner.

       Det finns en stor samhällsnytta med jämlikhet. Som det är i dag är det inte jämlikt och kapitalismen har under mer än tjugo år inskränkt den politiska friheten och jämlikheten för arbetarklassen. Och detta är absolut inte till någon samhällsnytta för den stora massan.
       Läs James Connollys verk.

       • Det var väl du själv som skrev att ett litet antal individer äger väldigt mycket.
        Oligarki betyder fåtalsvälde och är det system som hela tiden figurerat. Magna Carta inräknat.
        Men angloamerikanska(AA) oligarkins makt har accentuerats genom omsorgsfull planering from 1890 från en liten intrigerande grupp Brittiska imperialister med den internationella bankkartell som AA dominerar, som ett viktigt förtryckarinstrument. Kapitalister som inte är välplacerade inom den eliten spelar andrafiolen. Men i såna kretsar visar dom inte utåt vilken splittring som kan förekomma så det kan se ut som en monolit från vårt perspektiv.
        Nationalisterna önskade verkligen inte det som gjorde att dom växte. Det var det tyranniska etablissemangets bristande demokratiska uppträdande som tvingade fram det. Att skuldbelägga nationalisterna är verkligen att sakna verklighetskontakt. Dom skulle gärna byta sin makt mot att de omvälvningar dom kritiserar aldrig inträffat.
        Och det är liberaler som ligger bakom den oligarkiska utvecklingen sen 1700-talet, inte de konservativa. Det är inte konservativa som störtar monarkier och traditionella maktstrukturer. Med höger kanske du menar fascister, men ursprungligen menas konservativa. Fascister och Marxister och all radikalism har hela tiden varit det Brittiska liberala etablissemangets verk. Dom var dubbelnaturer som taktiskt manipulerade folks verklighetsuppfattning med retorik som ’låter bra’ men det liberala var bara tänkt att gynna imperiets inträngning. Metoden var att skapa radikala motsatspar som sen kan drivas mot varandra. Karl Marx bekräftade att Britterna finansierade alla kommunistiska rörelser på kontinenten. Det är logiskt möjligt att vara ngn egen variant av socialist oberoende av den bakgrunden. Men då bör man tänka nytt och vara öppen.
        Visst finns det nytta med jämlikhet bara den inte blir ett hinder för att stimulera till entreprenörskap och individuella ansträngningar. Men det är just den nackdelen som ofta förekommit. Skolan har börjat reformeras efter att länge ha regredierat pga jämlikhetsideer som innebar klasshat mot lärarkåren.

        • Är du konservativ i ordets bemärkelse? En som vill ha herrskap och tjänstefolk och hjon tillbaka? Dessutom talar du mycket väl om nationen. Anser du att nationen utgörs av ett herrefolk som är överlägsna underklassen?

         • Nej jag är intellektuell och talar om saker på ett principiellt plan utan att för den skull allt måste handla om mig. Alternativ måste man ha om man är emot nationalism i betydelsen nationell självständighet.
          Socialisters prat om internationalism spelar oligarkin i händerna och det var just därför socialism i alla former understötts av angloamerikanerna via Fabian society. Alternativ till det bedrägliga maktspelet är en nationellt baserad samhällsnyttig politik oavsett hur man löser det praktiskt.
          Venezuela skulle kanske ha utsatts för liknande behandling oavsett vilken ideologi dom följer. Dom får inte gå sin egen väg för Usa & co. Men hade Maduro haft tillgång till en mer praktisk ideologi hade det varit enklare att splittra motståndet. Det är för lätt för den yttre fienden att vigla upp affärsfolk mot marxism även om den är av Chavez typ. Exempel: Dom köper in för lite mediciner och skapar avsiktlig brist tycks det.

          • Oligarkin är imperialistisk, verkar globalt sedan mer än ett hundra år. Samarbete mellan socialister och arbetare i olika länder underlättar kampen mot kapitalism och för socialism. Venezuela: Verkar vara utlandsstödd intervention mot Maduro och regeringen, som bedriver en politik med brister (vilket de inte är ensamma om precis).

          • Samarbete underlättar om man har liknande nivå. Nationalistiska strömningar i väst beror bland annat på att den imperialistiska oligarkin påtvingar nivellering från ett utgångsläge där folk i väst haft det bättre till att de tidigare fattiga får det aningen bättre på västbefolkningens bekostnad eftersom oligarkin gör det för att ytterligare berika sig.
           Ingen moralisk underton avses med uttrycket ’bekostnad’ Men det är en legitim demokratisk strävan hos nationalister att försöka motverka det.
           Oligarkin har genom sin ovan nämnda nivellering fått med sig många inom vänstern som har svårt att genomskåda msm’s propaganda. Dom tror att dom gör det som du äskar för när dom stöder diverse regime change och färgrevolutioner. Iom att dom är så vilsna är det viktigt att ta tillbaka en nationell självständighet och få upplysta medborgare innan ngt konstruktivt samarbete har bättre chans.
           De fattiga därute bör få stöd till frigörelse mot oligarkin så att det blir oligarkin som krymper i inflytande men det är fn ingen enkel match som bekant.

          • I dagens värld är nationell självständighet ofta mycket viktig för demokrati och fred. Inom EU för demokrati och i t.ex. Syrien i krig mot USA och dess allierade inklusive terroristerna.

          • Nu har du fått allt bakom foten. Skilj mellan borgerlig internationalism och socialistisk internationalism. Den borgerliga internationalismen handlar enbart om kapitalism – handelsavtal, utsugning av arbetarklassen i underutvecklade länder, industriflytt till länder som har låga löner och dåliga arbetsförhållande, etc.
           Socialistisk internationalism är att vi solidariserar oss med arbetarklassen i alla länder som förtrycks och mördas av ovannämnda borgerliga internationalism (globalism) och av borgarklassen i deras egna länder. Här är Kina ett bra exempel på detta.
           Socialistisk internationalism innebär även att vi stödjer den nationella kampen, såsom Palestina, Nordirland, etc.
           Du undvek frågan om du vill ha tillbaka herrskap och tjänstefolk.
           Du kan inte slå ifrån dig om att dina åsikter inte handlar om dig – varför kommenterar du på en blogg om du inte vill framföra dina åsikter?

          • Nej jag diskuterar inte utifrån mig själv utan som intellektuell betraktare utifrån. Den sortens analys finns det för lite av enligt min mening. Din upprörda ton illustrerar problemet med det andra synsättet.
           Jag blandar inte ihop de två internationalismerna. Det var oligarkin som utnyttjade även den socialistiska för sin nya världsordning.
           Det är ingen slump att Karl Marx var nära associerad med Britternas eliter. Att han inte mördades eller kastades i fängelse utan ist enligt egen utsago hade mycket goda arbetsomständigheter i det kapitalistiska lejonets kula borde få även den mest mediokre anhängare att ana oråd.
           Socialisterna blev monopolkapitalisternas nyttiga idioter.
           Amerikaner i parlamentet fick vid en fråga om varför Usa stöder bolshevikerna motiveringen att det skulle göra Ryssland mindre konkurrenskraftigt.
           Det var ingen fördel för Ryssland att få bolshevismen istf Sergei Wittes reformer. Tsarryssland hade världens största oljeproduktion och världens snabbaste industrialiseringstakt. Nobel fick goda vitsord för behandlingen och utbildningen av sin personal när man långt senare under Sovjettiden såg tillbaka. Den personal som alltså mördades och våldtogs av bolshevikerna. Dom förstörde anläggningarna för angloamerikanernas räkning. Resultatet blev ett mkt högre oljepris till gagn för revolutionens utländska finansiärer. Det var bra för Britters och amerikaners oljemagnater att utbudet minskade trots att även deras egna investeringar påverkades. Rockefeller etablerade sig och fick senare en stor del av oljerättigheterna där.
           I Kina fanns reformatören Sun Yat Sen, men Britterna utmanövrerade honom och lät oligarker som Bertrand Russel bearbeta dem i bolshevistisk riktning.
           Även Maoismen tog över Kina med angloamerikanernas hjälp genom att dom medvetet lät bli att backa upp nationalistsidan effektivt.
           Ideologer som tidigt var engagerade var Bertrand Russel och John Dewey. Dom ville inte ha ett kapitalistiskt Kina.
           Ideologi är besläktat med religion och bör användas försiktigt.
           Kulturrevolutionen i Kina liksom ’Franska’ revolutionen var båda resultatet av destruktiva Brittiska ideer och i det Franska fallet var det en rent Brittisk organisation av revolutionen.
           Beträffande herrskap och tjänstefolk. Det är möjligt för dom som har högre inkomster. Att förbjuda olikhet i inkomst för att förhindra folk att ha tjänstefolk vore absurt. Beträffande avdrag för hushållsnära tjänster för dom som är på gränsen att ha råd förstår jag kritiken mot det. Det är ingen enkel problematik. Men jag överlåter åt andra politiskt aktiva att resonera sig fram till konsensus.
           Det jag är mer kritisk mot är att borgarna på sikt vill avskaffa kostnadsfri utbildning. Först genom att medvetet se till att det är många problem med skolan. Sen med privatisering så att de som bor i vissa områden kan få bättre kvalitet. Man såg vad som hände när dom försökte öppna för lottning nyligen.
           Men socialisternas klasskamp mot lärarna var ett stort fel som inledde tillbakagången. (Det var samme amerikan Dewey som ursprungligen var profet för den regredierade utbildningsfilosofin) Det tog en generation tills den gamla stammen av lärare var borta och då märktes efterhand stora försämringar. Jag påstår inte att det bara var dålig undervisning utan snarare att dom nya var lättare för överheten att forma. Nu försöker dom reversera det ideologiska felsteget med fler karriärsteg.

          • Det har funnits enorma många socialister, lärare, filosofer, fackföreningsmedlemmar som har mördats av kapitalets anhängare och imperialister, de du kallar för oligarker – och det sker än i dag. Vissa helt officiellt, som James Connolly som avrättades av britterna. Andra mer okända har förföljts, fängslats och/eller mördats. Och oftast i samarbete med medelklassen. Medelklassen på Irland i början av 1900-talet är ett bra exempel på detta. Michael Collins var en av dessa ur medelklassen som sparkade neråt och förrådde (1920) sina kamrater i IRA och socialisterna.
           Försök lära av Irland och du kommer att förstå att medelklassen oftast lierade sig med globalisterna (oligarkerna). Ett bra exempel är nutidens msm.
           Det var unionisterna (medelklassen) på Nordirland, oftast företagsledare för mindre och stora företag som trissade upp sin egen fattiga arbetarklass mot den lika fattiga irländska arbetarklassen. Förklaringen till detta var att unionisterna absolut inte ville ha demokrati (gerrymandering, och liknande), jämlikhet (som skulle innebära ökade lönekostnader, mm), bostäder till alla (arbetarklassen skulle enligt unionisterna hållas fattiga), och med mera.
           Du har inget att jämföra dina teorier med verkligheten, och det är i det reella livet vi lever i. Böcker är värdefulla för att skaffa oss kunskap men ska även betraktas kritiskt.

          • Alla intellektuella ledarpersonligheter är eller blir per definition medelklass. Det är det uttrycket kadrer står för tex. Det går inte att organisera samhället utan en hierarki så hela iden med att se negativt på den samhällsklassen är skadligt. De kommunistiska experimenten har gått hårt åt självständigt tänkande kritiker på ett sätt som försinkat utvecklingen. Allt det är inte en följd av det fientliga väst utan även ett inbyggt fel i kollektivismen. Men dom dåliga sidorna stimulerades också från den angloamerikanska elitens hejdukar. Kukturrevolutionen hade nog aldrig inträffat om traditionellt bildade kineser utvecklat en självständig samhällsreform med element som känns igen inom socialdemokratiska rörelser men utan det destruktiva som Brittiska ideologer spred sen århundraden och som likaledes drabbade Frankrike på 1700-talet.
           Michael Collins agerade nog som han fann klokast. Tidigare hade britterna avsiktligt anställt en enorm svältkatastrof med flit för att förtrycka Irländarna så det fanns ingen anledning att vänta sig generositet från den Brittiska förhandlingsparten.
           Han ansåg nog att en kompromiss skulle ge förbättringar. Det minst onda av ofullkomliga alternativ. Men jag förstår dom Irländare som ogillar att Britterna kunde få en motpol till det katolska Irland. Typiskt Brittisk jämviktspolitik: skapa splittring.
           Under den epoken hade Irländarna haft förhoppningar om home rule i utbyte mot att man ställde upp för Britterna i första v-kriget. Men brittisk press, som berömde andra delar av samväldets soldater, teg helt ihjäl Irlands soldaters uppoffringar. Det var ständiga motgångar.
           Britterna utnyttjade splittringen och beväpnade båda sidor men Nordsidan fick mer och bättre vapen. Delvis beväpnades Dublin-sidan med vapen smugglade från Tyskland på uppdrag av den Brittiska eliten som argument för falska anklagelser mot Tyskland.
           Det var ett enormt intrigerande från Britterna som är för komplicerat att ta upp här men man förstår att Collins var försiktig. Alternativet hade kanske varit sämre.
           Din polemik om ’mina teorier’ är ett bedrägligt försök att undgå min kritik av marxismen/socialismen.
           Jag har inga statiska teorier som jag vill att andra skall analysera verkligheten utifrån. Jag ser inte vänster-högerskalan som ett optimalt instrument för samhällsanalys. Det är du med din ideologi som har teorier som funkat dåligt där dom prövats i verkligheten.

      • Så du vill alltså offra arbetarklassen till medelklassen och för samhällets bästa? Jag lyssnade på Sten Sjöströms reportage i dag (sr) om fattigdomen i Ryssland – 15 procent, cirka 22 miljoner (mer än dubbelt så många av Sveriges befolkning), av den ryska befolkningen lever under den officiella fattigdomsfällan. Men den ryska ekonomin har börjat vända uppåt.
       Kapitalismens upp och nergångar drabbar arbetarklassen – inte medelklassen och överklassen (oligarkerna).

       Sten Sjöström: ’För att hjulen verkligen ska börja snurra skulle det behöva en radikal ny ekonomisk politik från Kreml men någon sådan verkar president Putin inte införa’. Här nämner Sjöström inte vad han menar med ’en ny radikal ekonomisk politik men för min del är det självklart – socialism.

       I och med att Kina har infört kapitalism så har många blivit fattigare och arbetsplatserna mycket farligare. Jag vet inte hur många arbetare som dör varje år i Kina men de är många nog. Medelklassen har kanske blivit fler men på bekostnad av den fattiga arbetarklassen.

       • Du är aggressivt polemisk. Nej jag offrar ingen i verklig bemärkelse. Om det skapas företag gynnar det samhällsekonomin och individerna och kunderna och vårt nationella oberoende och vårt samarbete över gränserna.
        Och vilket nonsens om att inte medelklassen drabbades av oligarkins härjningar. Det är just den sortens okunnighet som gör att jämlikhetsideer urartar. Det är ju just dom som ägde ngt som drabbas när storfinansen iscensätter sina krascher så förövarna kan sätta tänderna i drabbade verksamheter till underpris. Vilket är en av avsikterna bakom stora upp och nedgångar på börsen. 1992 med jätteräntor drabbades även välskötta företag som inte kunde hantera de plötsliga skuldräntorna. 1929 var det många i medelklassen som ruinerades inte bara aktiespekulanter.
        Borgen är sorgen fick många uppleva.
        Och framförallt illustrerar det att den organiserade oligarkin genom förhandsinfo är näst intill osårbar medan de som äger ngt i medelklassen däremot är sårbara genom belåning eller andra utgifter.
        Att folk svälter är inte till stor nytta för oligarkin, men att dom kan plocka av medelklassen dess tillgångar är attraktivt. Om det inte vore så lätt skulle konkurrensen fungera bättre. Det är inte kapitalismen utan den globalt organiserade AA monopolkapitalismen inkluderande bankkartellen som är problemet. Det sistnämnda diskuterar inte borgarna om vilket illustrerar att inte dom heller är för marknadsekonomi i verklig mening.

        • Det behöver inte gynna samhällsekonomin om det skapas privata företag jämfört med en planerad socialistisk ekonomi. Medelklassen är en ganska diffus konstruktion. Dit hör enligt en vanlig uppfattning tjänstemän i högre och i mellanposition samt en del företagare. I ”Socioekonomisk Indelning (SCB PM 1982:4) om jag minns rätt, som ersatte den gamla socialklassindelningen, har man 16 olika socioekonomiska kategorier. I den marxistiska klassindelningen räknas de som skapar mervärde till arbetarklassen. Här är inte platsen att försöka göra en klassanalys, men det finns olika uppfattningar om vad som hör till de olika klasserna. Clarté nr 1/2015 och nr 1 2017 hade artiklar i frågan.

 4. Till Peter Grafström.
  Hur vet du att nationalisterna verkligen inte önskade det som gjorde att dom växte? Jag antar att du menar hur Hitler kom till makten och hur han slaktade miljoner människor. Du anser alltså att man saknar verklighetskontakt om man anklagar nationalisterna för detta. Menar du att det tyranniska etablissemanget bristande demokratiska uppträdande tvingade nazisterna att massakrera 5 8 miljoner människor och starta ett krig som kostade upp till 80 miljoner människor livet??? Jaha, och när en människa begår en våldtäkt eller mord så är det alltså tredje part som bär skulden för detta! Vem tror du att du kan övertyga med ett sådan resonemang? En fanatisk nazist?
  Du nämner att Marx bekräftar att britterna finansierade alla kommunistiska rörelser på kontinenten – har du någon källhänvisning till detta påstående, eller ett dokument? Och då menar jag på marxistarkivet, eller i ett något släppt dokument från någon regering. Inte från någon tidningsartikel eller bok.
  Venezuela är ett kapitel för sig själv. R Tillerson, USA, var tidigare direktör för världens största oljebolag ExxonMobil när Chaves köpte upp bolagets tillgångar, och det har inte Tillerson glömt. Han suktar fortfarande efter Venezuelas olja (googla Venezuela och Tillerson).
  ’Socialismen blev monopol kapitalisternas nyttiga idioter’ – så varför har mkapitalet satsat miljarder och miljarder dollar på att bekämpa socialismen. I varje socialistiskt land på vår jord har kapitalet med propaganda, desinformation, terror, etc försökt störta socialistiska regeringar, t ex Kuba. I Sovjetunionen försökte de gång på gång och där lyckades de till sist. USA (med kapitalet i spetsen) finansierade och utbildade militärjuntorna i Sydamerika, Grekland och troligen även den vita apartheidregeringen i Sydafrika i konsten att tortera, fängsla och mörda socialister. Jag antar att du menar att de gjorde detta för att de tyckte att det var på skoj … Churchill nämnde att det var de konservativa, liberalerna och medelklassens uppgift att strypa bolchevikerna vid dess födelse.
  ’Tsarryssland hade världens största oljeproduktion och världens snabbaste industrialiseringstakt’ (Ingen källa nämns). Och vem fick betala för att få ur monarkin, ryska liberaler och medelklassen blev rika? Jo, det gjorde den vanliga ryska arbetarklassen. Före 1917 var det en enorm fattigdom. Tusentals dog varje år i svält, köld eller i arbetsrelaterade skador. Medellivslängden låg på 30- 50 år (beroende på år).
  Oligarkin och kapitalet har som en ideologi att betala så lite som möjligt och tjäna så mycket som möjligt. Att folk svälter är en stor nytta för kapitalet. Kapitalet vill ha en stor arbetarklass där de kan välja och vraka mellan arbetare till liten peng. Kapitalet tar ingen hänsyn till att arbetaren inte har mat på bordet, eller att arbetarens barn svälter eller att arbetaren skadar sig på arbetet. Det finns så många andra arbetare som kapitalet kan använda. Man sparkar enbart den arbetare man har slitet ut och anställer en annan. Det är detta jag menar med att kapitalet anser att arbetaren är kanonmat.
  Du nämner aldrig nazism i dina kommentarer … Varför?

  • Nej jag menade nationalisterna i EU. Och att dom här tex, dvs SD, verkligen inte önskat det som skett sen Reinfeldt skrev om det sovande folket. Syftet med invandring har han uttalat var för att omöjliggöra den svenska modellen. Han fick jobb på Goldman Sachs som tack vill jag minnas.
   Och visst nämner jag ibland nazisterna. Men det är ett stort ämne. Hitler var i själva verket en operafantast och hela hans projekt var förknippat med hans gestaltning av Siegfried. Det pratas inte så mkt om det för Britterna var djupt insyltade genom Houston Chamberlain, som var Hitlers viktigaste då levande inspiratör och kunde därför ge Hitler sin välsignelse som den som skulle lyfta Siegfrieds svärd. Tidigare hade Chamberlain försökt med Kaisern.

   Marxistiska arkivet är väldigt stort så det orkar jag inte kolla nu. Jag har funnit en del där om Marx och hans förbindelselänk med Palmerston, David Urquhart, men mer avslöjande detaljer från andra källor, så jag tror inte dom ger en ärlig bild i så känsliga frågor.
   Och mäktiga Fabian society söker samordna all socialism. Hur skulle dom se på såna avslöjanden?

   Mina uppgifter om Marx yttrande kommer nog från en artikel bland dom jag ofta hänvisar till från kretsen kring Lyndon Larouche vars organisation beskrivs som en underrättelseorganisation.
   Orkar inte leta nu men kanske återkommer.
   Webster Tarpley har andra artiklar från ca 1994 med en bra överblick över Britternas upprorsskapande på kontinenten. Dom flesta har aldrig hört talas om det utan tror felaktigt att det var spontana folkresningar. Läs denna länk vid flera tillfällen för det är mkt detaljer av intresse och man kan inte smälta allt på en gång. Det stannar inte i minnet. Men det är viktigt inte minst för socialister att bli medvetna om det som utelämnas i mer spridda verk.
   http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/lord-palmerstons-multicultural-human-zoo/

   En allmän observation beträffande trovärdigheten av deras historiska artiklar:Det förekommer praktiskt taget aldrig ngt tillbakavisande av deras historiska uppgifter trots att det är mkt graverande saker dom berör. Britterna skulle ha lagt ner mer ansträngning på att motbevisa det om dom kunde. Korrekt kritik möter eliterna ist med tystnad. Den kritik som förekommer handlar inte om innehållet i deras research. Flera mkt belästa och intressanta individer var i yngre år medarbetare men lämnade pga ledarens L auktoritära ledarstil tror jag. Men han uppmuntrade till självständig research och det märks på det unikt intressanta material man hittar i deras arkiv.
   Att Britterna finansierade kommunistiska uppror är emellertid helt logiskt eftersom dom ju höll Marx själv om ryggen och organiserade alla övriga uppror. Young Europe i mängder av nationellt inriktade grenar i Italien Tyskland mfl var Britternas hejduk Mazzinis uppror och hade mer allmänt sönderslitande (fascistisk?) karaktär. Illuminati från 1776 och andra delar av frimureriet bildar rötterna till kommunismen som den utvecklade sig även om det fanns folkliga rötter till socialismen från början men det var lätt gjort att mer resursstarka och intellektuellt överlägsna grupperingar kunde styra in dom på sitt spår.
   Precis som de kloka inom vänstern idag ser hur stora delar av vänsterinriktade lurats att stödja angloimperiets falska appeller om folkliga uppror. Arabiska våren etc. Trots att insiders vittnat om vad det egentligen handlar om.
   Att TsarRyssland hade världens snabbaste industrialiseringstakt dvs % per tidsenhet var från en låg nivå så det är inte så överraskande och antagligen främst relaterat till utvinning av naturresurser. Men det visar att dom var stadda i utveckling.
   Du har helt rätt i att Churchill gjorde såna utspel och spelade sin del av imperiets teater. Det gjorde han även i samband med WW2. Dom är dubbelnaturer och spelar dubbelspel. Dom gör likadant idag betr terrorismen och ISIS. Dom krigar mot terror säger dom. Men det är dom själva som håller dom om ryggen och bygger upp dom nu som då på 1800-talet. Nyligen klagade 5 länders underrättelsetjänster på att just Britterna beskyddar terroristerna och liknande klagomål var det på 1990-talet.
   Dom gjorde likadant med Hitler. Understödde men låtsades vara i ädel kamp mot. Churchill enda talang var den verbala och hans retorik var till för att ge den allierade sidan status.
   Han var oligarkins påläggskalv just ifråga om retoriken och eftermälet.
   Det du talar om att dom verkligen bekämpar socialism överallt är alltså bara det vanliga mönstret. Dom skapar en konstgjord fiende som dom sen håller upp som hotbild.
   om dom försöker gå sin egen väg.
   Kuba har här tidigare stötts och blötts och jag har påpekat att Fidel Castro enligt tre Usa-ambassadörer fördes till makten med hjälp från state department NYTs positiva artiklar och Cia. Vapen till Battista hölls inne medan vapen till Castro släpptes igenom.
   Men oavsett vilket samhällssystem länder har blir dom utsatta för den parasitära oligarkins omstörtningar. Det är självständigheten och viljan att utveckla landet till medborgarnas bästa istf imperialisternas makt och profit som utlöser oligarkins åtgärder.
   Till skillnad från fallet med Castro vet jag inget som tyder på att Alliende fördes till makten på oegentligt sätt.
   Tsarryssland blev måltavla därför att dom liksom Ryssland NU försökte utvecklas i eget intresse. Stolypin hoppades på 20 år av fred för att kunna reformera Ryssland men Britterna lyckades omintetgöra det..
   Du resonerar logiskt beträffande bekämpandet av socialism men dom räknar med det och spelar dubbelspel mot dig och andra vilket är orsaken till deras dominerande ställning.

 5. Britterna bär inte ansvar för svältkatastrofen på Irland på mitten av 1800-talet. Lika lite som Stalin bär ansvar för svältkatastrofen för 2:a världskriget. Det var helt enkelt missväxt i kombination av okunskap och väder, i Stalin fall kanske även sabotage från tsar trogna bönder.
  Du försöker övertyga om att svart är vitt, vitt är svart, nordpolen är sydpolen, sydpolen är nordpolen. Varför kan du inte acceptera världen ser ut så som den ser ut att göra? I dag och under kalla kriget finns/fanns det en informell jämvikt med två pakter. Även om denna jämvikt hela tiden slår över till USA:s och västs fördel – och den skulden är till stor del medias ägandeförhållande – så kan inte den ena pakten hävda något utan bli kritiserad för att föra med lögner.
  För min del avslutar jag diskussionen med dig nu. Du beskyller allt ont som världen har upplevt på en grupp av människor (britterna) och är så konspiratorisk att du bör nog tänka mer positivt om andra människor – särskilt britter. Det var så nazisterna gjorde under 30-40-talet. Vi är alla människor – oavsett nationstillhörighet, religion, kön, etc. En sak till – kan du hitta någonstans i historien där du anser att britterna har gjort något gott?

  • Nazisterna beundrade Britterna som i allt var deras förebilder.
   Vanliga Britter har inte gjort ngt ont. Deras akademiker håller nog god klass och skulle nog vilja blottlägga sanningen om dom inte hölls i strama tyglar. Det skulle öppna för nyttiga reformer för Britternas vanliga befolkning om det gick att bryta ’förtrollningen’ som denna mörkläggning utgör.

   Det handlar bla om en sluten elit. En deep state som från 1890 med en agenda att bygga ett rasrent världsherravälde ligger bakom båda världskrigen.
   Hela samväldet, och Israel i nuvarande beteende kan räknas dit, är baserat på genocid av ursprungsbefolkningar. Hitler beundrade Kanada och Australien för deras lösning av rasproblematiken. (Men eliterna driver tesen att det inte var folkmord utan resultatet av det ’individuella initiativet’.)
   Och det handlar om en dubbelhet som utmanövrerar de naiva som vill tro att allt är som deras kontrollerade historieskrivning återger det.
   Varför jag inte vill bli deras nyttiga idiot torde vara uppenbart. Du är rädd att bryta med dina illusioner. Du förblir då ett verktyg i händerna på dom du tror dig kämpa mot.
   Britternas elit är sen 1700-talet Malthusianer och eugeniker.
   Läs om hur inflytelserika amerikaner och Britter diskuterar befolkningsminskning.
   http://american_almanac.tripod.com/malthsay.htm

   Britterna föraktade kelterna och ville att dom skulle dö i stort antal. Både biblisk och Darwinistiskt betingad engelsk racism låg bakom. Dom passade på när det blev missväxt och lät bli att agera ansvarsfullt. Det var likadant hur Britterna behandlade Indierna. Britterna exporterade Indiernas spannmålsreserver så att missväxten ledde till mycket mer svält. Churchill upprepade det under WW2 genom att begränsa tillgången på fartyg med enorm massvält som följd. Socialisten Gideon Polya har med bla Unescos statistik uppskattat antal förhöjd dödlighet pga Brittiska imperiet till 1,8 miljarder(1800 miljoner). Han räknar alltså differensen mellan prognosticerat befolkningstal minus den faktiska. I MÖ får han därför mkt större förluster än de officiella för Afghanistan och Irak.
   Differensen växer exponentiellt med tiden därefter.

   Läs hur Polya avslöjar hyckleriet i det Brittiska etablissemanget. http://janeaustenand.blogspot.se