Kan man lita på Amnestys rapporter om Syrien?

En kommentator skrev i mitten av december ”Läser man om honom på Amnestys hemsida får man en beskrivning av det han gör mot sitt eget folk, fruktansvärd tortyr, våldtäkt och mord. Att denna person har fått styra Syrien är väldigt beklagligt.”

Många tror att Amnestys rapporter är korrekta och att Amnesty är en oberoende organisation. Så är det tyvärr inte. Jag publicerar utdrag ur artiklar om Amnesty.

Amnesty kommer då och då med rapporter om Syrien, som utan kritisk granskning återges av media. Man tror att Amnesty är tillförlitligt och objektivt. Är det så? I denna färska rapport på Amnestys hemsida finns som vanligt ganska otillförlitlig information Amnesty ”Syrian government forces, with Russian support, have systematically violated international humanitarian law in eastern Aleppo and throughout Syria, unlawfully killing tens of thousands of civilians. And armed opposition groups have indiscriminately bombarded civilian areas in western Aleppo and elsewhere.”
Kommentar:Det finns inga som helst belägg för påståendet att syriska regeringsstyrkor med ryskt stöd har dödat tiotusentals civila. Dock har säkert civila dödats i kampen mot terrorismen. I östra Aleppo dominerar den av bl.a. FN,USA och Ryssland terroriststämplade al-Nusra-fronten som Amnesty beskriver som ”armed opposition groups”.

* Nedanstående artikel om Amnesty från hösten 2015 är lika aktuell idag!

Massmedia återger en rapport från Amnesty (https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/) om systematiskt bortförande och tortyr av tusentals människor som ska ha utvecklats till en inkomstbringande verksamhet för den syriska säkerhetstjänsten och andra. Den återges bl.a. i Sveriges Radio utan kritisk reflexion. Av rapporten framgår att uppgifterna kommer Syrian Network for Human Rights (SNHR) som öppet anger att dess agenda är att störta den syriska regeringen och införa en flygförbudszon (som skulle motverka flygattackerna mot ISIS och liknande grupper.)
Amnesty untitled
SNHR presenterar inte något bevis för sina uppgifter om antalet som dödats. De uppger att de har dokumenterade uppgifter om offer med uppgift om platser och namn, men återger inte detta. Rapporten från Amnesty bygger på uppgifter från 71 personer, uppgifter som åtminstone i vissa fall inte dokumenteras finner man vid en hastig genomläsning av rapporten.

Men ansedda Amnesty då? Som förklarar sig vara oberoende – men som tar emot medel både från regeringar och organisationer. En av dessa organisationer är Open Society som leds av miljardären Soros som dömts för ekonomisk brottslighet. I våras kom Amnesty med en kritisk rapport om Syrien. Rick Sterling fann att rapporten hade stora brister i sin granskning i maj “Eight Problems with Amnesty’s Report on Aleppo Syria” menar att det är acceptabelt att sända vapen till terrorister och har förslag på hur detta ska kunna ske.
I artikeln “Humanitarians for War on Syria” fann Sterling att Amnesty litade på grupper som fick medel från eller var stationerade iUSA, Turkiet eller andra länder som var engagerade i att störta Assad. Amnesty har inte heller intervjuat de miljontals människor som flytt till regeringskontrollerade områden.

Sammanfattningsvis är rapporten som den presenteras partisk, har otillfredsställande metodologi och måste anses som otillförlitlig. Men detta utesluter inte att övergrepp och tortyr kan ha förekommit. Det pågår psykologisk krigföring, vilket Sveriges Radio inte verkar inse. Att i nuläget misskreditera Syrien utan klara bevis tjänar både USA:s och ISIS intressen. En oberoende utredning är naturligtvis önskvärt. (Det skedde en utredning av USA:s etablerade tortyrverksamhet – men en mycket stor del av rapporten hemlighetsstämplades).

Jag återger från bloggartikel 22/5 2015 om Rick Sterlings analys av Amnestys tidigare rapport om Syrien. Rick Sterling är aktiv i Syria Solidarity Movement och i Mt Diablo Peace and Justice Center. Beakta det.
Jag medtar texten om Irak och Libyen.

Redan 1990 begick Amnesty International ett gravt missgrepp i mediakampanjen som banade väg för ”första Gulfkriget”. Medan USA annonserade militärt ingripande som allmänheten kraftigt motsatte sig fick uppgifter om hur irakiska trupper härjade på kuwaitiska sjukhus stort genomslag. Hur irakierna tömde inkubatorer och lämnade spädbarn att dö på golvet. I en dramatisk vittnesbörd inför kongressen skildrade en snyftande kuwaitisk tonårsflicka om hur hon som volontär på ett sjukhus själv upplevt det. Kongressen var i tårar, det hela gavs stor publicitet och hade en betydande effekt på opinionen. Men det hela var teater, ett påhitt av en PR-byrå (Knowton och Hill) i Washington; flickan var den kuwaitiske ambassadörens dotter i USA. Fallet borde ha granskats och utretts men historien bekräftades som äkta av Amnesty International.

Mer nyligen, i början av 2011, var Amnesty International och andra ”human rights”-grupper inflytelserika i att sprida falska och överdrivna uppgifter om förhållandena i Libyen. Det banade väg för en ”No Fly Zone” som NATO direkt omvandlade till ett mandat för ”regimskifte”. Följden blev katastrofal för Libyens folk och våld och sekterism härjar än idag.

För närvarande ser vi en stor mediakampanj för en flygförbudszon, presenterad som en ”säkerhetszon”, för oppositionskontrollerade norra Syrien. (Notera att rebellerna inte har något flyg, bara regeringssidan.) Här har Amnesty just utfärdat en rapport om: ”död överallt: krigsförbrytelser och människorättsliga kränkningar i Aleppo”. I det 62 sidor långa betänkandet hävdas att den syriska regeringen medvetet inriktar sig på den civila oppositionen i Aleppo, hur man enbart under de senaste 15 månaderna dödat 3 124 civila mot endast 35 stridande motståndare. Amnesty anklagar den syriska regeringen för krigsförbrytelser och eventuella ”brott mot mänskligheten”. Man rekommenderar ett vapenembargo mot den syriska regeringen.
Problemet med betänkandet är följande:
1. Amnesty ignorerar extern inblandning i Syrien. Artikel 2 i FN-stadgan säger att ”alla medlemsstater i sina internationella relationer ska avstå från hot eller våld eller sådant som på annat sätt strider mot territoriell integritet eller politisk självständighet i någon stat, som detta definieras enligt FN-stadgan”. Det gäller alltså Turkiet, Saudiarabien, Qatar, USA, Frankrike och Storbritannien som i åratal finansierat, levererat, beväpnat och stött beväpnade rebeller i Syrien. Är inte detta ”användning av våld” mot Syrien? Rebeller, inhemska som utländska, vilka betalas av de länder som vill störta regeringen i Damaskus; Turkiet som erbjuder baser och militärt stöd, USA utbildning, utrustning för kommunikation och samordning, Saudiarabien, Frankrike och Qatar som levererar vapen. Storbritannien som tillhandahåller utbildning och förnödenheter. Är detta inte kränkningar av FN-stadgan, där alla dessa länder står som signatärer? Regeringen Erdogan i Turkiet har öppet förespråkat att ta över norra Syrien, om att införa en flygförbudszon och i princip skapa en zon kontrollerad av den sponsrade oppositionen. Detta är ett tydligt hot på Syriens territoriella integritet. Varför ignorerar Amnesty detta?

2. Amnesty godkänner kränkning av internationell sedvanerätt. Internationell sedvanerätt tillåter inte leverans av vapen till vare sig ”granskade” eller ”godkända” rebeller. Än mindre Amnestys rekommendationer till det internationella samfundet att ”överväga att leverera vapen till icke-statliga väpnade grupper i Syrien efter rigorös riskbedömning och upprättande av en robust övervakningsprocess…”.
Detta är ett häpnadsväckande uttalande, att sanktionera vapenleveranser till rebeller som accepterar att följa ”humanitära” regler för krig! Konsekvensen är att det är tillåtet att döda soldater, poliser, regerings- och säkerhetsfolk i Syrien om man undviker att döda civila. Analogt skulle det vara tillåtet för Kanada och Mexiko att utbilda och beväpna rebeller som i USA dödar soldater, poliser och annat säkerhetsfolk.
Amnesty skulle inte acceptera eller kunna motivera denna invasion och kränkning av internationell rätt. Så varför stöder man dessa brott mot Syrien?
syria-jihadist-våpen

När USA på 1980-talet skapade ”Contras” för att sprida död och förödelse i Nicaragua, stod domen i den internationella domstolen i Haag klar. Deras beslut var att:
”…genom att utbilda, beväpna, utrusta, finansiera och stödja Contras eller annars uppmuntra, stödja och bistå militära och paramilitära aktiviteter i och emot Nicaragua bryter USA mot sina skyldigheter enligt internationell sedvanerätt med att ingripa i en annan stats angelägenheter.”
Situationen idag i Syrien är direkt jämförbar. Internationell sedvanerätt har inte ändrats. Den har bara ignorerats. Amnesty bör utmana detta brott, inte godkänna det.
Humanitär imperialism imagesCA3Z9MDQ

3. Amnesty-rapporten bygger på partiska och betalade vittnen. Rapporten stöder sig på vittnen presenterade av grupper såsom Syrian Institute for Justice and Accountability, the Violations Documentation Center, the Syrian Network for Human Rights, och the Syria Research and Evaluation Organization. Samtliga finansierade av Turkiet, USA och andra länder direkt inblandade i att söka störta den lagliga regeringen i Damaskus.

En mer balanserad bild hade krävt samarbeta med andra organisationer som inte är en del av den utländskt finansierade oppositionen. Det är känt, senast vid ett avslöjande av Richard Engel hos NBC, att rebellerna är mycket angelägna om att manipulera media. Med inga andra vittnesmål tillgängliga är resultatet en mycket förvrängd bild av förhållandena i Aleppo.

4. Amnesty bygger på tvivelaktiga uppgifter från partisk källa. Amnesty analys och slutsatser baseras väsentligen på data från the Violations Documentation Center (VDC), en helt partisk källa. På internet presenteras grafisk analys över dödsoffer indelade i ”Martyrer” och ”Regimens dödsfall”. De senare 12 mot 662 döda ”martyrer”. Det finns liten eller ingen bevisning angående de flesta av dessa påstådda offer. Fotografier och video visar enstaka fall. Talesman och direktör för VDC är Bassam al Ahmad, baserad i Istanbul och med nära anknytning till USA. Kort sagt är Amnestys rapport och slutsatser baseras på tvivelaktiga uppgifter från en partisk källa nära lierad med främmande makter som aktivt söker ”regimförändring” i Damaskus.

5. Amnesty ignorerar viktig bakgrundsinformation. Det finns tillräckligt belägg för att väpnade grupper som invaderade Aleppo sommaren 2012 snabbt föll i onåd och blev impopulära även ibland tidigare idealistiskt inriktade oppositionella. Omfattande plundring och civilbefolkningen i långa brödköer bekräftas av bland annat av amerikanska journalister. Amnestys rapport ignorerar fullständigt dessa viktiga sammanhang.

6. Amnesty ignorerar viktig aktuell information. Läsare av Amnestys rapport om Aleppo ges intrycket av ett stort antal civila dödsoffer i de stadsdelar oppositionen kontrollerade. I själva verket började de civila evakuera så snart beväpnade rebeller invaderade staden för flera år sedan. För närvarande är den vanligaste beskrivningen av dessa områden ”en spökstad”. Amnesty underlåter även att avslöja det stora antal syriska soldater och milis som dödats av oppositionen krypskyttar och bomber. Är det irrelevant att, beroende på källa, mellan 75 000 och 120 000 regeringssoldater och lokal milis dödats i Syrien?
Syrien ISIL 604
7. Amnesty ger eko åt overifierade och sannolikt falska påståenden. Ett, som Amnesty rapporterade nu senast den 16 mars, är att den syriska armén använder klorgasvapen i strid med FN:s säkerhetsråds resolution. Dessa påståenden är tvivelaktiga.
Följande fakta ignoreras:
* Syrisk militär saknar motiv att använda klor eftersom man har mer effektiva konventionella vapen.
* Syrisk militär har starka motiv att inte använda just sådana vapen eftersom de uttryckligen är sanktionerade.
* Oppositionen har starka motiv att använda sådana vapen då man försöker attrahera utländsk inblandning.
* Oppositionen har resurser och möjlighet att använda klorgasvapen, man har vapenbärare för detta, samt att den stora klorgasfabriken i Syrien erövrades av Nusra-rebellerna 2012.
Istället för att undersöka dessa anklagelser ger Amnesty eko åt tvivelaktiga uppgifter.

8. Amnesty vägrar erkänna det som håller konflikten igång. Efter inledande entusiasm från idealistiska demonstranter har hela bilden förbytts i förtvivlan bland dem som bevittnat missbruk och förödelse av sekteristiska beväpnade gäng. Allmänheten har till stor del flytt till säkrare regeringskontrollerade områden, bland annat Damaskus. Detta lämnar frågan: varför fortsätter konflikten? Möjligen kunde försoning ha nåtts i ett avtal som slöts för ett år sedan i Homs. Men då planerna för ”regimskifte” aldrig getts upp har konflikten fortsatt. Under de senaste månaderna har Saudiarabien, Qatar och Turkiet enats om att eskalera den, däribland med stöd av Jabhat al Nusra (al-Qaida). Stridande och tungt artilleri har nyligen förts in från turkiska gränsen för att invadera Idlib och därefter Jisr al Shugour. Det finns också rapporter om stora mängder ammoniumnitrat från Turkiet. Avsedda att spränga och döda syrianer, knappast som gödningsmedel för jordbruket.

Slutsats
Granska rapporteringen om Syrien kritiskt!
Psykologisk krigföring pågår. Nu särskilt viktigt då Syrien får hjälp av Ryssland.

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , ,

Amnestys rapport Rick Sterlings rapport Rick Sterlings kritik av Amnestys tidigare rapport Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg

Amnesty desinformerar också om Assange.
http://jinge.se/allmant/swedish-doctors-for-human-rights-i-kritisk-debatt-med-amnesty-om-assange.htm

Jag publicerade nyligen en av Marcello Ferrada de Noli skriven artikel om Julian Assange ”Hemlig SÄPO-agent bestämmer Sveriges och Amnestys inställning i Assange-fallet” http://jinge.se/allmant/hemlig-sapo-agent-bestammer-sveriges-och-amnestys-installning-i-assange-fallet.htm
http://theindicter.com/former-paid-agent-of-swedish-security-police-dictated-amnesty-swedens-stance-against-assange/
Indicter I 160208 Säpo-och-amnesty-Sweden

Dagens nya artikel fokuserar på svenska Amnestys position
http://reports.swedhr.org/swedish-doctors-for-human-rights-in-rebuttal-to-the-statement-on-the-assange-case-by-amnesty-sweden/

  6 comments for “Kan man lita på Amnestys rapporter om Syrien?

 1. Christian
  1 januari, 2017 at 17:59

  Anders jag vet inte riktigt om man skall betrakta dig som offer eller gärningsman i den här historien. Vet inte om du är gärningsman då du är medveten om att Al-Assads brutalitet som är typisk för alla diktaturer men att du ändå väljer att fara med osanning och föra ut den syriska regimens propaganda i Sverige. Eller om det är så att du är ett offer och att du har lurats av Al-Assad och den syriska regimens propaganda. Om det senare stämmer är det naturligtvis beklagligt då det innebär att du är även mer korkad än jag tidigare trodde.

  • 1 januari, 2017 at 18:34

   Vad jag kan förstås är USA:s brutalitet mycket större, och bättre belagd än den USA/CIA-associerade propaganda om ”barrel bombs”, Caesar-rapporten, ”Assad har dödat 7 gånger fler civila än ISIS”, där belägg väsentligen saknas.

  • 1 januari, 2017 at 20:17

   @Christian

   Enligt konsttutionen från 2012 väljs presidenten av Syriens medborgare vid direkta val. (Källa: Engelska Wikipedia)

   Vid valet 2012 vann Nationella Progressiva fronten, där Assads parti Baath-partiet ingår, 6 extra stolar i parlamentet. (Engelska Wikipedia om Syriska parlamentvalet 2012)

   Engelska Wikipedia ägs av en amerikansk stiftelse grundad av en person som jag uppfattar som en Kapital-liberal individ.

   Dessa uppgifter verka stämma med Assads egna uppfattning om landets demokratiska styrelseskick.
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/03/02/en-mycket-bra-intervju-med-bashar-al-assad-om-konflikten-i-syrien-oversatt-till-svenska/

 2. Get lost Amnesty!
  1 januari, 2017 at 18:03

  Amnesty är imperiets megaton och Troyes tjänare. Den tiden man lurade folk med hänvisning till Amnesty är passe. Nu vet vi att Amnesty är den förlängda armen av NED.

 3. M
  2 januari, 2017 at 16:38

  Amnesty International and the Human Rights Industry, en artikel från 2012

  As Noam Chomsky has noted for years, quite notably in his 1971 Yale Law Review article entitled, “The Rule of Force in International Affairs,” 80 Yale L.J. 1456, one of the very first substantive norms established by the UN Charter is prohibition against aggressive war. Such a norm is contained, as Chomsky relates, in Article 2(4) which provides that all UN members “shall refrain in their international relations from the threat or use of force . . . .” And, contrary to the position of the new humanitarian interventionists, Article 2(7) of the Charter specifically states that “[nothing in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state . . . .”

  Sadly, as Chomsky noted even back in 1971, these norms, the paramount ones of the entire UN system, have sadly been read out of international law. And, they have been read out by, among others, such chief human rights groups as Amnesty International (AI) and Human Rights Watch (HRW).
  As Jean Bricmont, citing international law scholar Michael Mandel, explains in Humanitarian Imperialism, while AI and HRW urged all “’beligerents’” (without distinguishing between the attackers and the attacked) at the outset of the 2003 U.S. invasion of Iraq to respect the rules of war, neither group said a word about the illegality of the war itself. As Bricmont quite correctly stated, “[t]hese organizations are in the position of those who recommend that rapists use condoms,” ignoring the fact that once the intervention they failed to oppose “takes place on a large scale, human rights and the Geneva Conventions are massively violated.”

  http://www.counterpunch.org/2012/11/08/amnesty-international-and-the-human-rights-industry/

 4. M
  2 januari, 2017 at 19:20

  Amnesty International is US State Department Propaganda

  Amnesty run by US State Department representatives, funded by convicted financial criminals, and threatens real human rights advocacy worldwide.
  ”Amnesty International is funded mainly by its membership and public donations. No funds are sought or accepted from governments for investigating and campaigning against human rights abuses. Amnesty International is independent of any government, political ideology, economic interest or religion.”

  This is categorically false. Amnesty international is indeed funded and run by not only governments, but also immense corporate-financier interests, and is not only absolutely entwined with political ideology and economic interests, it is an essential tool used for perpetuating just such interests.

  Amnesty International’s Funding

  Finding financial information on Amnesty International’s website is made purposefully difficult – specifically to protect the myth that the organization is ”independent.” Like any organized criminal operation, Amnesty separates compromising financial ties through a series of legal maneuvers and shell organizations. Upon Amnesty’s website it states:

  ”The work carried out through Amnesty International’s International Secretariat is organised into two legal entities, in compliance with United Kingdom law. These are Amnesty International Limited (”AIL”) and Amnesty International Charity Limited (”AICL”). Amnesty International Limited undertakes charitable activities on behalf of Amnesty International Charity Limited, a registered charity.”

  And it is there, at Amnesty International Limited, where ties to both governments and corporate-financier interests are kept. On page 11 of Amnesty International Limited’s 2011 Report and Financial Statement (.pdf) it states (emphasis added):

  ”The Directors are pleased to acknowledge the support of the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Oak Foundation, Open Society Georgia Foundation, the Vanguard Charitable Endowment Programme, Mauro Tunes and American Jewish World Service. The UK Department for International Development (Governance and Transparency Fund) continued to fund a four year human rights education project in Africa. The European Commission (EuropeAid) generously awarded a multi-year grant towards Amnesty International’s human rights education work in Europe.”(läs vidare…)

  https://landdestroyer.blogspot.com.es/2012/08/amnesty-international-is-us-state.html

Comments are closed.