Hemlig SÄPO-agent bestämmer Sveriges och Amnestys inställning i Assange-fallet. Varning för infiltration!


Alla länder har någon form av Säkerhetspolis (SÄPO). Ett av deras arbetssätt är infiltration. Här ett av de få kända (av mig i alla fall) exemplen på detta från vårt land. Artikeln publicerades 13 mars 2016 – men en påminnelse skadar inte! Tycker i alla fall jag.

Artikeln.
Detta är en viktig artikel som faktiskt förmedlar ny information efter ingående analys av Marcello Ferrada de Noli, professor emeritus vid Karolinska Institutet och ordförande för Swedish Doctors for Human Rights och chefredaktör för tidningen ”The Indicter” där artikeln publiceras. Han driver också The Professors’ Blog, och Libertarian Books – Sweden. Han är författare till boken Sweden VS. Assange – Human Rights Issues. Kan nås via mail till editors@theindicter.com, fdenoli@gmail.com
http://theindicter.com/former-paid-agent-of-swedish-security-police-dictated-amnesty-swedens-stance-against-assange/
Indicter I 160208 Säpo-och-amnesty-Sweden
Artikelns titel på engelska är ”Former paid agent of Swedish Security Police dictated Amnesty Sweden’s stance against Assange” och i Googles och min översättning ”Tidigare agent hos svenska säkerhetspolisen dikterade svenska Amnestys inställning till Assange”

Denna och andra artiklar har bidragit till positiv och hedrande uppmärksamhet från Wikileaks. Marcello skrev:
Two days ago, WikiLeaks selected @SWEDHR (see our followers list) as one of the relatively few accounts they follow on Twitter (they are followed by nearly three million!).
And now we can see that our message is reaching via WikiLeaks to main international human-rights organizations as well as key media & journalists or key political players. This, via direct separate messages from WikiLeaks (more than 80 separate tweets), for instance, to UN-Human Rights, to Edward Snowden, to G Greenwald, to Human Rights Watch Kenneth Roth, to Ecuador’s minister of foreign affairs, to Sweden’s minister of foreign affairs Margot Wallström, etc., and to diverse media and HR organizations (see examples below).
Marcello Prof-Marcello-Ferrada-de-Noli-4-Jan-2016-no-glasses-redc-Hanna-to-The_Indicter-644x634-300x295

”Dear colleagues,I thank you all for supporting from the start this publishing initiative, our dear The Indicter. Dr Nozomi Hayase’s articles on The Indicter deserved republications in respectable outlets (e.g. CounterPunch and CounterCurents) which have further placed The Indicter in news indexed by Google; Prof Anders Romelsjö has spread in Sweden several of The Indicter’s reports and analyses at Jinge.se, which has been essential for both SWEDHR and The Indicter in reaching the Swedish audience; Dr Andrew Kreig is spreading our word at the Washington-based JIP; etc., while prominent members at the Editorial Board are publishing at SvT-opinion (Maj Wechselmann – soon again at The Indicter), News Junkie Post (John Goss); etc.

Artikeln
I december 2010 avslöjades ett nära samarbete mellan Sverige, CIA och FBI i internationella medier: en underrättelsesamarbete mellan Sverige och amerikanska organ som hemlighölls för den svenska allmänheten, och även för den svenska riksdagen (1) Den brittiska tidningen The Telegraph berömde Wikileaks för att de avslöjade detta. [2]
Indicter II 160308 CIA-demanded-that-Sweden-would-expand-cooperation-290x300
Avslöjandet orsakade mycket mer uppståndelse internationellt än i Sverige och i vilket fall som helst, kom inga regeringstjänstemän någonsin till svars för det. Washington Post rapporterade och citerar en svenskt parlamentarisk utredning: ”Även om den parlamentariska utredaren kommit fram till att den svenska säkerhetspolisen förtjänade” extremt allvarlig kritik ”för att förlora kontrollen över verksamheten och för en påtaglig undfallenhet inför amerikanska tjänstemän har ”inga svenska tjänstemän har åtalats och inget har korrigerats. ”[3]
Denna artikel undersöker i vilken utsträckning samarbete mellan svenska och amerikanska säkerhetsorganen kan ha relevans för, eller direkt innebär ingripande i det politiska fallet Sverige vs Assange. [4] Svenska Dagbladet (SVD), en av Sveriges ledande tidningar, har nu avslöjat att en välkänd journalist och ”vänster aktivist” – som bland annat utövade stort inflytande på Amnesty International Sverige – var en betald agent av Sveriges säkerhetspolisen ( SÄPO). [5]
Regeringen säkerhetsagent, Martin Fredriksson, var främst verksamt under de år då förre utrikesminister Carl Bildt dikterade svensk utrikespolitik, då ”Assange-affären” fick stor uppmärksamhet på hemsidan för Sveriges utrikesdepartementet. Enligt uttalanden Fredriksson publicerat på Twitter, täckte hans ”arbete” på SÄPO olika perioder mellan 2004 och 2010, då Sverige öppnade sin ”undersökning” mot Wikileaks grundare Julian Assange.
Den svenska medieetablissemanget tilldelade denne hemlige SÄPO-agent Martin Fredriksson sin högsta utmärkelse för undersökande ”Guldspaden” 2014. Han fick priset just för det arbete han hade genomfört som en betald agent för Sveriges hemliga polisen. [6] På bilden nedan ses han i mitten.
Indicter III 160308 guldspaden-fredriksson-2014

The article in English starts below (Engelsk text nedanför). Första delen har översatts ovan.
In December 2010 a close collaboration between Sweden and the CIA and FBI was exposed in the international media: an intelligence collaboration between Sweden and US agencies that was kept secret from the Swedish public, and even from the Swedish Parliament. [1] CIA demanded that Sweden would expand cooperationThe Telegraph credited WikiLeaks for exposing the deal. [2] The revelations caused far more commotion internationally than in Sweden and, in any event, no government officials were ever held accountable for it. The Washington Post reported, quoting a Swedish Parliamentary investigation: “Although the Parliamentary investigator concluded that the Swedish security police deserved ‘extremely grave criticism’ for losing control of the operation and for being ‘remarkably submissive to the American officials,’ no Swedish officials have been charged or disciplined.” [3]
This article explores to what extent intelligence collaboration between Swedish and US security agencies might have relevance to, or direct intervention in, the political case of Sweden vs Assange. [4]
Svenska Dagbladet (Svd), one of Sweden’s leading newspapers, has now revealed that a well-known journalist and ‘left activist’ – who, among other things, exerted considerable influence with Amnesty International Sweden – was a paid agent of Sweden’s Security Police (SÄPO). [5]
The government security agent, Martin Fredriksson, was mainly active during the years that former Foreign Minister Carl Bildt was dictating Sweden’s foreign policy, when the “Assange Affair” was widely publicized on the home page of Sweden’s Ministry of Foreign Affairs. According to statements Fredriksson posted on Twitter, his “work” at SÄPO covered different periods between 2004 and 2010, the year Sweden opened its ‘investigation’ against the WikiLeaks founder Julian Assange.
The Swedish media establishment awarded this SÄPO secret agent its highest investigative journalism prize, ‘Guldspaden’ (Golden Spade), in 2014. The rationale on which the award was given to Fredriksson referred precisely to the work he had implemented as a paid agent of Sweden’s Secret Police. [6] In the photo below, at the centre of the group, the ex-Security Police agent Martin Fredriksson.

Continuation/fortsättning: The former SÄPO agent was significantly involved in the government’s efforts to ensure that the Swedish section of Amnesty International (for brevity, hereafter called Amnesty Sweden) would not advocate for the Swedish government to issue guarantees against the onward extradition of Julian Assange to the US, as called for by Amnesty International, Amnesty Sweden’s parent organization headquartered in London. [7]

In an email sent to Amnesty Sweden on 27 September 2012, Fredriksson asked a representative of Amnesty Sweden, Bobby Vellucci:
“Would Amnesty Sweden endorse the statement of Amnesty International on Assange? Meaning, that Sweden should issue guarantees that he shall not be extradited to the US? Should you not contact your mother organization (AI) and inform them that the Swedish legal system does not issue any promises or guarantees in advance, that the judiciary is independent of political decisions and that, practically, there are no legal possibilities to give Mr Assange any kind of amnesty towards the United States? …In my view, Assange first shall be handled for the crimes he is suspected of in Sweden, and according to the existing law.” [8]

The content, even the phrasing, of Fredriksson’s message to Amnesty Sweden is nearly identical to remarks made in an interview just weeks before by the Swedish Foreign Minister at the time, Carl Bildt. [9] Amnesty Sweden complied immediately, and fully, with Fredriksson’s request. The following day (28 September) Bobby Vellucci declared in The Local:

“We do not consider it to be appropriate or possible to ask the Swedish government to give guarantees ensuring Assange is not extradited to the US.” And he added, “Amnesty’s primary focus is the Swedish preliminary investigation and that Julian Assange’s presence in Sweden would of course assist in the further investigation of the charges against him.” [10] By using the word “charges” instead of “accusations”, Amnesty Sweden was further misleading the international public on the actual legal status of the Swedish case against Assange. [4]

It is important to clarify that the above statements by ex-SÄPO agent Fredriksson and Carl Bildt referring to the impossibility of issuing extradition guarantees are complete falsehoods. This was made clear in the filing submitted by Sweden’s Prosecutor-General Anders Perklev to the Supreme Court in March 2015. With regard to the actual facts on the prospective extradition of Assange to the US, see the evidence I recently posted in “Sweden’s argument for refusing to issue non-extradition guarantees to Mr Assange is fallacious and hides real commitment to the US“. [11]

Four years later, Amnesty Sweden’s stance on Julian Assange appears to be still under the influence of the Swedish government. In a recent statement to the Swedish news agency TT, the representative of Amnesty Sweden, Madelaine Seidlitz – commenting on the UN Working Group on Arbitrary Detention’s ruling that he is arbitrarily detained – insisted on reaffirming the Swedish government’s narrative: “…We also say that it is extremely important that the investigation has to be completed.” [12]
Indicter IV 160308 Amnesty-Sweden-on-Assange-644x602
In fact, lawyer Madelaine Seidlitz is the representative given as the contact person for Amnesty Sweden’s press statement arguing against Sweden giving Assange any guarantee against onward extradition, the content of which exactly conforms with former SÄPO agent Fredriksson’s request. The Amnesty Sweden statement [image at right] reads:
“It is neither appropriate nor possible to ask the Swedish government for the issuing of guarantees that Assange shall not be extradited to the US. Amnesty Sweden’s primary focus is the pre-trial investigation and that Julian Assange should be on site in Sweden…”
It’s worth noting that Amnesty Sweden’s statement has been modified several times since its original release and was eventually deleted entirely sometime around February 2016, but cached versions – such as the one reproduced in the image – still exist. Considering the fact-based risk assessment of the likelihood of Julian Assange’s extradition to the US provided he is physically in custody on Swedish territory, [11] one plausible conclusion – now confirmed by the intervention of SÄPO’s former agent Martin Fredriksson – would be that Amnesty Sweden simply follows the Swedish government’s position, and indirectly, the US government’s design.

After Svd’s expose, Researchgruppen – an organisation headed by Fredriksson that has done a lot of work for feminist media – distanced itself from its former CEO in a statement of 1 March 2016 (See translated excerpt of the statement in Notes & References).[13] Amnesty Sweden, however, has not said a word.

It is high time for Amnesty International to intervene in this situation to maintain its prestige, both in Sweden and internationally. The Swedish section of Amnesty International has shown a persistent tendency to deviate from the stance of its parent organization – from which Amnesty Sweden derives both funding and prestige – on a variety of important geopolitical issues. That was the case, for instance, in Amnesty Sweden’s scandalous opposition to denouncing the arbitrary and inhuman detention of Palestinian children by the Israeli authorities. [14] Or when Amnesty Sweden’s executive board rejected human rights initiatives proposed at its AGM regarding Assange and Snowden following the persecution both have been subjected to by the US. [15]

Although Amnesty Sweden declares that, in principle, it is totally independent from the Swedish state, it receives government funding for the implementation of projects referred to as “training on Human Rights”.
[16] [17] [18]
This is quite contrary to the stance we take in Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR). We believe that a sine qua non factor in a human rights organization’s credibility is total independence from government and corporate funding. [19] (Fastän Amnesty Sverige förklarar att man i princip är det helt oberoende av den svenska staten, får man statliga medel för genomförandet av projektet ”utbildning om de mänskliga rättigheterna”. [16] [17] [18] Detta är helt i motsats till Svenska Läkare för mänskliga rättigheter (SWEDHR). Vi tror att en nödvändig faktor för en människorättsorganisations trovärdighet är totalt oberoende från statliga och privata medel. [19])

Notes and References
[1] M Ferrada de Noli, “Who are behind the ‘Swedish prosecution’ of Assange, and Why?” The Professors’ Blog, 5 Nov 2014.
[2] From The Daily Telegraph, 15 Dec 2010:
Indicter V 160308 daily-telegraph-644x223

[3] In Craig Whitlock’s article “New Swedish Documents Illuminate CIA Action“, The Washington Post, 21 May 2005

[4] M Ferrada de Noli, “Sweden VS. Assange. Human Rights Issues & Political Background”. Libertarian Books, Sweden, 2014 & 2016. 342 pages, free download PDF.

[5] Sam Sundberg: “När verklighetens Salander sålde ut till Säpo.” Svenska dagbladet, 5 March 2016.

[6] Arbetaren, “Prisbelönad journalist avlönad av Säpo i åratal” [“Prize-winner journalist was during years paid by SÄPO“]. 2 March 2016.

[7] Amnesty International, headquarters based in London: “Sweden should issue assurance it won’t extradite Assange to USA”, 27 Sept 2012.

[8] Email translated from its publication in Flashback, a Swedish forum allocating a chapter on the Assange case; this is a thread exhibiting over seven million reader-visits (N= 7 089 375, retrieved 6 March 216). Martin Fredriksson acknowledged the authenticity of the email.message to Amnesty in a post on Twitter done by @Researchgruppen.

The email exchange was first published in the abovementioned forum on the 28 Sept 2012. There it referred the source “http://www.martinfredriksson.net/wik…ange_vs_Sweden” – a link which now appears blind. Here below the screenshot (click on image to enlarge):

transcription of email exchange – posted by Nostradumbass 28 Sept 2012
Indicter VI 160308

[9] Carl Bildt, then Sweden’s foreign minister,

declared in DN 19 August 2012:

– Rättssystemet i Sverige är oberoende. Jag kan inte göra några uttalanden som binder rättssystemet på något sätt. Då skulle jag bryta mot den svenska grundlagen.

Previously, Bild said during an interview in Belgrade:

Sweden has “independent judiciary, guaranteed by law,” and that “political authorities do not influence its work”

[10] Oliver Gee, “Assange ‘guarantees’ spark Amnesty spat”. The Local, 28 Sept 2012.

[11] M Ferrada de Noli, “Sweden’s argument for refusing to issue non-extradition guarantees to Mr Assange is fallacious and hides real commitment to the U.S.” The Indicter, 20 Feb 2016.

[12] Amnesty Press, 2016, N° 1, page 28.

[13] Statement posted by Researchgruppen at research.nu, 1 March 2016. Excerpts:

“Following the statements and information Martin Fredriksson has given on his Twitter account on February 28, 2016, Researchgruppen wishes to clarify the following: It came as a shock and complete surprise to us when Martin Fredriksson revealed that he was paid over several years by the Security Police…” “Researchgruppen’s position is that any journalism at all times must be free from official interference. Therefore, we are strongly critical of Martin Fredriksson’s actions, and that he concealed his cooperation with the Security Police for us and everyone else.”

Researchgruppen om Martin Fredriksson
Indicter VII Researchgruppen-om-Martin-Fredriksson-644x507

[14] M Ferrada de Noli, Swedish Section of Amnesty International voted to reject human-right actions on cases Assange, Snowden and tortured Palestinian children. The Professors’ Blogg, 11 May 2014.

[15] Leif Elinder, A democratic Swedish “Amnesty International” should support whistleblowers. The Professors’ Blog, 8 May 2014.

[16] Ett ljus som har brunnit i 50 år. Amnesty Press, 1 June 2011

[17] Anna Widestam. Amnestyfonden. Amnesty Historia – fondens historia.

[18] Ulf B Andersson, Amnesty i Sverige : Är krisen i Amnesty över? Amnesty Press, 2 March 2013.

[19] SWEDHR: Foundation Manifest of Swedish Doctors for Human Rights.

Marcellos bok Assange-cover-book-light-green-background-644x644


24 svar till “Hemlig SÄPO-agent bestämmer Sveriges och Amnestys inställning i Assange-fallet. Varning för infiltration!”

 1. Grattis SÄPO till Guldspaden!

  Detta fina journalistpris måste uppmärksammas tydligt och även SÄPOs ödmjukhet att som uppdragsgivare inte marknadsföra sin utmärkelse.

  Det var inte bara Amnesty som jag nämde i en blogg-kommentar här för några månader sedan, föreslår att ni också granskar vidare Greenpeace som också är i samma ”branch” tillsammans med Svenska SIDA och SILC (Swedish International Liberal Center) med direktstyrning av Sveriges osäkerhetspolis direkt mot politiken och med fingrar i Syltburkar såsom facist-partier i Ukraina.

  SILC Bör få utmärkelsen årets researrangör som lyckades med att attraher t.om Sveriges statsminister till Turistlandet Ukraina och få Stefan Löfen att spendera över 700 miljoner på den semestern.

  SILC har lite svårt med att själva ta 700 mkr ut statskassan utan att komma upp till allmänhetens kännedom.

 2. Varför nämner ingen att fanskapet Martin Fredriksson är extremt kriminellt? Han sade själv ”att våld är så jävla roligt.”

 3. Det är skrämmande, fruktansvärt motbjudande! Jag blir allt mer arg! Folk måste öppna ögonen! När tar tidningen och SVT upp det här i stor skala! Önsketänkande? Troligen!

 4. Klockorna från fordom om SÄPO’s intresse av att vänstern framstår som våldsam, klingar lika illa idag som när SÄPO’s stolte infiltratör ringde in bombhot i vänsterns namn i brist på händelser, terror, hot och våld att rapportera under avslöjande former..

  Fredriksson ser ut som deras självinducerade våta modernare dröm i sammanhanget.. Är Fredriksson våld SÄPO’s eller Fredrikssons idé? Alla vet ju hur extremismen längtar efter något brott att anklaga vänstern för..

 5. Det senaste med vault7 innehöll redan känd info sen länge om att iphone och android-system utsätts för spionage. Det hotar ingendera parterna affärsmässigt eftersom det knappast finns alternativ därutöver.
  Folk köper likväl sina iphones etc även om dom kanske använder dom lite annorlunda mot bakgrund av avslöjandena. Men en ny sak vara att Samsungs smart-TV pekades ut men i vart fall inga konkurrenter lika mycket. Så vault7 som det lanserades i tidningsartiklar tycks ha slagit ekonomiskt mot Samsung.
  Eftersom Samsungs smartphones är en Apple konkurrent kan det dessutom antas att det genom guilt by association blir en anings nackdel för Samsung även för smartphones. Reklam funkar ju på ett känslomässigt plan annars skulle dom inte spendera såna oerhörda pengar på marknadsföring.
  Detta är förstås en detalj men värd att tänka på, eftersom det står klart sen länge att Wikileaks varit ett instrument för angloamerikansk imperialism med understöd för regime change under ”arabiska våren” och wikileaks har därmed mkt blod på sina händer. I Vault7 nämns också att Usa kan sprida falsk id-data från hackningar som skjuter skulden på andra. Bra att dom tog upp det, problemet är bara att Wikileaks själva för flera år sen medverkade till att utföra just en sån operation mot Kina vilket föranledde Kina att peka ut dom som det dom är: en gren av Usas imperialistiska maktapparat.
  Analogt insåg Pakistan snabbt att wikileaks var en del av Usa-imperialismens arsenal.
  Det bästa som kunde hända Usa-agenten Assange vore att få bli glömd.
  Ju mer ni uppmärksammar honom destomer sitter han fast i sin falska roll.

  • Jag finner inga belägg för vad du skriver om Wikileaks.Varför vill USA ha Assange utelämnad och hotar med hårda straff?

   • Sökfunktionen på nätet är censurerad just för wikileaks. Jag konstaterade det nyss och har märkt sen i fjol att vissa dokument med besvärande uppgifter inte längre kommer upp.
    Daniel Estulin skrev en granskande bok Deconstructing Wikileaks.
    https://www.amazon.com/Deconstructing-Wikileaks-Daniel-Estulin/dp/1937584119

    Här är interna email inom wikileaks som John Young publicerat
    http://cryptome.org/wikileaks/wikileaks-leak.htm
    WikiLeaks grundades enligt dom själva av kinesiska dissidenter, matematiker och teknologer från uppstartsföretag, från USA, Taiwan, Europa, Australien och Sydafrika.
    Deras rådgivande styrelse inkluderar företrädare bland emigrerade Ryska och Tibetanska flyktingkommiteer, reportrar, en amerikansk fd underrättelseanalytiker och krypterare.

    http://www.waynemadsenreport.com/articles/20100325_3
    John Young som sköter siten cryptome.org och tidigare har publicerat mängder av känslig info rekryterades pga sitt goda anseende till Wikileaks men lämnade dem 2007 eftersom han var kritisk mot vad dom höll på med. Han kallar dom i mailkonversionen för att vara ’som fienden’.
    Han har inte offentligt sagt att dom är en Cia-front men hans egen säkerhet är givetvis en omständighet som spelar in. Wayne Madsen skriver att han bekräftar att Wikileaks är en Cia-front operation. ”Wikileaks är intimt involverade i en $20 miljoners CIA operation där USA-baserade kinesiska dissidenter hackar sig in i kinesiska datorer. Dom överför trojaner som används för att angripa datorer hos USAs regering. Därefter meddelar USG via msm att USA har blivit utsatt för en kinesisk cyberattack.”
    kopia av artikeln här:
    http://arthurzbygniew.blogspot.se/2010/03/soros-co-back-wikileaks-kosher-mob-oval.html

    http://www.globalresearch.ca/who-is-behind-wikileaks-2/22389 By Prof Michel Chossudovsky 13 December 2010

    http://www.globalresearch.ca/hidden-intelligence-operation-behind-the-wikileaks-release-of-secret-documents/20580 By F. William Engdahl August 11, 2010

    Something Stinks About Wikileaks Release of ”Secret” Documents by F. William Engdahl
    http://www.voltairenet.org/article166711.html

    Wikileaks: a big dangerous US Government Con Job, by F. William Engdahl
    http://www.voltairenet.org/article167733.html

    https://web.archive.org/web/20101204093719/http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8909091183 2010-11-30 Former Pakistani General: CIA, Mossad behind WikiLeaks Reports

    http://www.voltairenet.org/article167409.html Wikileaks pushes opendoors

    Wikileaks: a politicaldiversion 29 JULY 2010 http://www.voltairenet.org/article166496.html

    http://tarpley.net/2011/01/16/tunisian-wikileaks-putsch/ ..: CIA Touts Mediterranean Tsunami of Coups; Libya, Egypt, Syria, Algeria, Jordan, Italy All Targeted; US-UK Want New Puppets to Play Against Iran, China, Russia; Obama Retainers Cass Sunstein, Samantha Power, Robert Malley, International Crisis Group Implicated in Destabilizations By Webster G. Tarpley

    http://tarpley.net/2011/01/20/wikileaks-cognitive-infiltration-operation/

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-1347336/First-Wikileaks-Revolution-Tunisia-descends-anarchy-president-flees.html 15 January 2011

    WikiLeaks förser kontakter i arabisk press med läckta generande avslöjanden om Tunisien Egypten och Jemen Algeriet Syrien.
    Exempel:Dom publicerar Usa-ambassadörens avslöjanden om Algeriets regering.
    https://web.archive.org/web/20110129004906/http://213.251.145.96/cable/2010/02/10ALGIERS111.html

    https://www.theguardian.com/world/2011/aug/18/syria-wikileaks-cable-assad-regime
    Why the WikiLeaks cable about Syrian regime is spot on
    ’US diplomats describe the Assad government as institutionally dishonest, brutal and defiant’

    https://web.archive.org/web/20120717015635/http://www.opinion-maker.org/2012/07/wikileaks-exposed WikiLeaks Syria file dump benefits CIA/NATO By Wayne Madsen
    ”In a December 1, 2010, interview with Time magazine, Assange stated that Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu was a ’sophisticated politican’ and ’not a naive man.’ WMR has learned from intelligence sources in France and Lebanon that Assange has long been co-opted by Israel’s Mossad.”
    http://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-wikileaks-cables-prove-israel-is-right-on-iran-1.327653
    Nov 29, 2010

     • Anders
      Du frågar om psyops riktad MOT Wikileaks. Jag menar tvärtom att man filtrerar bort dokument som avslöjar Wikileaks uppenbara samspel med IMF etc. WL uppmanade Islänningarna att inte genomföra sina planer med skuldmoratorium och försökte få dem att ist övergå till ngt helt irrelevant nämligen att publicera dokument med kritik mot såna regimer som Usa önskar störta. Dvs att Island skulle strunta i sin egna ekonomiska kris och ist bli en del av Usas kamp mot regimer på annat håll.
      Soros (och hans uppdragsgivare) lär ha haft en egen linje, inte entydigt på de utländska fordringsägarnas sida utan ville ist kunna använda Island som it-bas för regime change operations och dess valuta för spekulation. Det vattnades väl i munnen på honom över den förväntade volatila karaktären på den valutan.
      Det verkligt konstiga med den inledande behandlingen av Assange är att han åkte kors och tvärs obehindrat trots att Usas militär var förbannad när han under stor uppmärksamhet i msm publicerade redan känt material om skjutningar i Irak. En stort uppmärksammad whistleblower som David mot Goliat och inga åtgärder var absurt så länge det pågick. Usas militär har tidigare mördat mängder av journalister som inte ville vara ’inbäddade’. Hade Usa inte börjat verka ta i med hårdhandskarna hade mkt färre trott att det var äkta. En kompromiss för Usa var det som hände. Han har märkligt nog kunnat fortsätta sin verksamhet från ambassaden trots Usas enorma övermakt i tekniskt hänseende. Vem tror på att Usa inte kan hindra honom att kommunicera därifrån?
      Assange var säkert utvald efter profilering och hade just den narcissisitiska personlighetstyp som krävs för rollen och såna gör misstag, överskattar sig själva.
      WL var redan från början big business inkluderande allt lönsamt spionage som kunde dra in pengar vilket var den seriöse John Youngs skäl till att bli misstänksam och ta avstånd från dom. Ett sånt affärskoncept är givetvis riskfyllt att vara inblandad i. Wayne Madsen hävdar i en av länkarna jag angav tidigare att WL fick betalt av Israel för att inte publicera för Israel känsliga uppgifter.

      • Din mycket allmänna argumentation övertygar mig inte alls. Man kan konstatera att Wikileaks publicering vanligen innebär information om och kraftig kritik av olika övergrepp mot demokrati och lagar av USA:s ekonomiska och politiska elit. Ett hårt straff väntar Assange. Den kraftiga internationella opinionen är nog den viktigaste orsaken att han fortfarande inte hamnat i USA:s klor.

       • Uppfattade du detta:
        ”WikiLeaks grundades enligt dom själva av kinesiska dissidenter, matematiker och teknologer från uppstartsföretag, från USA, Taiwan, Europa, Australien och Sydafrika.
        Deras rådgivande styrelse inkluderar företrädare bland emigrerade Ryska och Tibetanska flyktingkommiteer, reportrar, en amerikansk fd underrättelseanalytiker och krypterare.”

        Vad ser det ut som Anders?

        Varför tror du att John Young som tidigare hade gott rykte som whistleblower lämnade dom med kritik om att dom hade enorma ekonomiska krav. Och att det handlade om affärsdrivande spioneri under täckmantel.
        Finns det anledning att vara särskilt förvånad Anders över att en sån verksamhet har mäktiga uppbackare?

        När du kritiserar västs agerande i Syrien borde du även reagera på att WL var högst behjälpliga med att underminera Assad som berörs i länkarna ovan. Likaså Tunisien mfl länder i arabiska våren.
        Kommentar om att WL motarbetade Assad, Anders?
        Såna länder som du vanligen ser som Usas offer var även WLs offer.

        Det är vanligt att folk som utnyttjas i riskfyllda uppdrag kan röjas ur vägen efteråt. Och det är bättre för Assange säkerhet att det är känt att han är rekryterad av Usa. Dom får svårare med rekryteringen av nya om det blir känt att han råkar illa ut trots att han jobbat för dom hela tiden. Ju fler ni är som går på bluffen desto större risk att ni gör honom en otjänst. Har du tänkt på den aspekten?

  • Wikileaks kan ju blott publicera läckor… Att göra ett urval baserat på komersiell hänsyn blir ju knepigt

   Wikileaks har avslöjat korruptionen i DNC och anklagas dämed för att ha hjälpt Trump. Men ingen som DNC hjälpte ju Trump när de dumpade Sanders och satsade på sin stridshäst.

   Iofs har jag ju också tänkt på att just Samsungs Tv-apparater kommit i skottgluggen. Finns där inga andra på marknaden? Å andra sidan är det väl blott otur för firman att CIA ser produkten som en möjlighet för sina obscura syften.. Alla användare kan ju dra ur nätverkspluggen och Samsung själva måtte väl vara snara med att fixa en uppgradering.

   Svårt att se hur Wikileaks skulle vara en del av USA’ s maktapparat Grafström. Vilka websidor hittar du det på? Hur kom man fram till att Wikileaks skulle vara inblandade i det falska spåret i Kina..?

   • Castoropollux
    I min kommentar 15 mars, 2017 at 23:56 finns uppgifter från Wayne Madsen om att WL var intimt inblandade i falskflag cyberkrig mot Kina och John Young’s publicerande av mailkorrespondens inom WL visar att just kinesiska dissidenter var bland WLs grundare. Det var bla fiender till Kina som höll i det. Givetvis utvalda i Usas elits intresse. WLs deklarerade avsikter redan från början, att medverka till att störta regimer passar väl in. Speciellt Asien och Afrika pekades ut och just dom angreps.
    Cass Sunstein var entusiastisk för WL redan från start och WL verkar vara ett av hans kognitiva infiltrationsprojekt. Msm ger aldrig så mkt draghjälp till oligarkins fiender.

    • Länken till Wayne madsens artikel meddelar. ”This page is available to members only.
     To subscribe, click here”

     Det har väl påpekats förut av fler än mig att om Wayne Madsen saknar något från Wikileaks om Israel så saknar vi något om Sverige, Norge och Finland också.. För att inte tala om många andra länder..

     Med de nya avslöjandena om CIA’s verktyg för att med cyberattacker, trojaner, malware, peka ut en lämplig syndabock behövs iaf inte Wikileaks. Alla som förstått teknikens möjligheter har ju vetat att det varit sant att CIA ljuger. Deras rapporter av anklagelser har alltid haft en timing passande något politisk, militär intervention. Inspirationen till vårt försvar att spela under mattan och ytan ska tas på allvar.. Fågel, fisk eller mittemellan är i händerna illusionister ett farligt verktyg..

     Alla som kan lite data vet ju att en attacker ser till att INTE lämna några spår.. Så CIA’s operativ och mediaavdelning har karaktären av en lekstuga.. Det är ett sedan de 1773 brände skepp och magasin iklädda indianskrudar ett aldrig sinande TEA-PARTY..

     Att för Assange uppnå eller upprätthålla stjärnstatus på en ambassad i London ser inte ens i romanform realiserbart ut. En regissör till kalkonfilm skulle ju sluka konceptet. Det Svenska bidraget i form av Ny dansande efter US pipa ser inte heller särskilt arrangerat ut. Man tar sig i kostym Ny på fullt allvar..

     Vault7 lösenordet ”SplinterItIntoAThousandPiecesAndScatterItIntoTheWinds” syftande tillbaka på John Fitzgerald Kennedy och det korrupta CIA ser ju som en händelse klart kopplad till en tanke. http://www.news.com.au/finance/work/leaders/wikileaks-password-is-an-anticia-jfk-quote/news-story/d6c1cc5385c4f1330bb87f1be2ecefa3 Måltavlan är korruptionen.

     Cass Sunstein lär ha önskat att någon tog sig an det corrupta CIA. Likaväl som dennes intresse av att lögnerna om 9/11 skulle bearbetas. Att korruptionen arrangerade 9/11 som en ursäkt till nya angrepp behöver ju inte Cass Sunstein säga rakt ut.. Att Bush inget visste kan vem som helst förstå. Det är ju skälet till att han puffades fram till heta stolen, precis som Trump. Någon ska få vara syndabock under sken av att få bli en amerikansk hjälte.

     Med ”pizzagate” som fluoriserande i den amerikanska natten syns spelet om politiken och makten få gå till på vilka villkor som helst. Greppande en befolkning under bältet. Sånt kan ”TEA-PARTY” maffian sedan länge.. Den bildade klassen får försöka berätta hur ologiska resonemangen är, men då är redan nästa affär på gång.

     • Min ovannämnda kommentar innehåller nedanför en fungerande länk till kopia av Madsens betal-texter
      I den kopian skriver bloggaren om Madsens trovärdighet i två kommentarer.
      Håller med dig om teknik-bedrägerierna. Jag misstänkte själv hårdvaran redan 1995.
      Beträffande Assange.Det var i det skedet inte stjärnstatus det handlade om utan om att rädda hans användbarhet som medhjälpare till imperiets omstörtningar, som hotades av alltfler vakna observatörer. Thierry Meyssan, William Engdahl, Webster Tarpley, Daniel Estulin mfl är alla respekterade och välinformerade.

      • Kollade en länk och undrar hur det är möjligt att sätta tro eller tillit till denna beskrivning eller någon annan heller om vad Wikileaks skulle vara. Att det militärindustriella komplexet försöker se ut som en elefant ingen borde se gör länkens innehåll till spionagechangern buskis.
       http://arthurzbygniew.blogspot.se/2010/03/soros-co-back-wikileaks-kosher-mob-oval.html?m=1

       Det är inte så att flera av dessa inte höll måttet, avslöjade sig och gjorde sig omöjliga..? Tanken kan ju slå den intrikat bevandrade att de själva är loosers of CIA.

       Att spela falskt är de ju så dåliga på att övermodet inte verkar ha en aning.. och fallet lär ju inte bli elegantare för att försöket att gräva en grop åt andra blir destinationen.

       • Castoropollux
        Läste du Youngs publicerade WL-korresponds om de kinesiska Ryska Tibetanska mfl dissidenterna som grundade WL? Det stämmer överens med vad Madsen skriver.
        Vilka är loosers från Cia?
        Young var en självständig visslare med gott anseende och det var därför WL värvade honom.
        Madsen jobbade bla med datasäkerhet på NSA och han har ett värdefullt kontaktnät. Madsen’s artiklar har han lagt bakom betalmur därför att msm utnyttjade materialet utan att ange honom som källa. Han uppfattas som mkt välinformerad. Har du läst hans artiklar på strategic culture org? Gå dit och sök på hans namn. Han skriver många informativa artiklar. Tex om det persongalleri som ingår i länderna runt Ryssland. I Polen Baltikum och många fler och hur deras band med USA ser ut. Madsen är en mycket nyttig politisk analytiker och informatör.
        Dom som kritiserar WL gör det inte med glädje. Det är sorgligt att människors förtroende förråds.

        • ”Min ovannämnda kommentar innehåller nedanför en fungerande länk till kopia av Madsens betal-texter
         I den kopian skriver bloggaren om Madsens trovärdighet i två kommentarer.”

         Hittar ingen anvisad fungerande länk med läsbar info..

         I nyligen släppta ”avhemligade” CIA-dokument beskrivs Carter som den som hade underhandskontakter med Iran och att dramat på Amerikanska ambassaden skulle vara hans verk.. Så intrikat fungerar CIA’s egen verkstad att de försöker kasta skulden på dem de desavouerade och gjorde allt för att förnedra.. Medan Irans gamla CIA-asset Khomeini sedan kuppen mot Mossadeq slaktade oppositionen i Iran på vad som måste se ut som CIA order. Det kommande kriget och vapenförsäljningen till de bägge inblandade ser inte längre alls så konstig ut, när de egentligen hade samma ”regemente”. De kunde bli av med än mer politisk opposition i bägge länderna.. Så berättar exiliranier om den saken.

         Den arabiska våren är väl likaväl något som kunde gått väl. I Egypten protesterade man ju mot 30 år gamla religiösa dogmer om slöja osv. Det i ett land som varit i USA sold lika länge, men ändå organiserat samarbetsavtal om energi med Israel.. Likheterna med förtrycket i Iran är ju slående Grafström.. Så vem tror du hade mest intresse av att sabotera den revolutionen för att få COG att bestå? Gjorde allt för att sabotera Den Arabiska Våren?

         Det fungerade i Iran med nya kläder..

         CIA behöver inte Wikileaks…

         ”Madsen’s artiklar har han lagt bakom betalmur därför att msm utnyttjade materialet utan att ange honom som källa.”

         Jag vet inte varför MSM skulle vilja skriva en enda rad om Madsens avslöjande, om han är den han utger sig för att vara..

         Wikileaks registrerar inte sina läsare. Det finns inget krav att betala för att få läsa.

         Karaktärsmorden på Assange, Snowden, Manning m.fl. bör vi väl alla kalla betecknande för organisationer som verkar ha mycket att dölja, skämmas för och rädas..

         MSM håller sig helst i skinnet och låter sig klippas, trimmas av dem som önskar vara våra herrar.

         Jag kan bara gissa att det finns massor av länkar om karaktärsmordet och slakten på Madsen ideal och personlighet då…

         Ellsbergs betydelse har du på NewsVoice också ifrågasatt, som om du tagit intryck av allt som är oviktigt med hans avslöjanden.. Vem inser inte att hans beskrivning av sitt arbete med att producera förfalskade hotbilder hade med MIK och alla andra suspektas inblandning i att skräcken bland befolkningen skulle bestå och växa. Det vi se våra Nordiska väggar tapetseras med nu för tiden när Ostinatots tempo bestämmer takten och musiken för vår allt mörkare tillvaro under NATO’s skugga..