Kan en försvarsminister ha mer fel i utrikespolitiken?


Denna artikel av professor Lars Drake har publicerats här 28/5 – för precis ett år sedan. Väldigt aktuell än idag. Synapze Han har förstärkt även denna blogg med flera artiklar tidigare.

Artikeln.
Detta är en kritik av Försvarsminister Peter Hultqvist tal vid Johns Hopkins universitet om den säkerhetspolitiska utvecklingen i norra Europa. [1]

Titeln på talet är missvisande eftersom åtta länder utanför norra Europa i tre världsdelar ingår i ”analysen”. Konflikter i östra Asien, Kaukasus, sydöstra Europa, Mellanöstern och Afrika behandlas. Sammanlagt c a 20 länder nämns direkt (inklusive där de omnämns som nordiska eller baltiska länder). Även tidsmässigt tas ett stort grepp.

Det är att betrakta som en allmän beskrivning av hur chefen för Försvarsdepartementet ser världen. Inlägget har publicerats på Regeringens hemsida vilket ger talet en status av politik sanktionerad av regeringen som helhet. Om så är fallet är det mycket allvarligt. Ett mer ensidigt ställningstagande för USAs syn på internationell politik från en svensk minister har sällan skådats. Möjligen kan något inlägg av Carl Bildt hamna i samma klass.


Hultqvist och Matthis 170516Sveriges och USA:s försvarsministrar

Hultqvist och MatthisSveriges och USA:s försvarsministrar
Attityden visas av att endast två regeringar beskrivs med den nedvärderande termen ”regim”, nämligen den i Ryssland och den i Syrien.

Följande länder och/eller dessas internationella agerande beskrivs i negativa ordalag: Ryssland, Kina, Syrien, Turkiet och Nordkorea. Fyra av dem råkar vara länder som USA är i konflikt med och det femte, Turkiet, ett land som skapat problem för USA på senare tid. Länder som i andra sammanhang kritiseras hårt finns inte med i Hultqvists inlägg, t.ex. Israel och Saudiarabien. Det kan förklaras av att de sedan länge har haft mycket goda relationer med USA, som det tydligen gäller att stryka medhårs trots att det kräver en hel del våld på verkligheten.

Afghanistan och Korea beskrivs som länder där Sverige samarbetar med USA. Sveriges FN-insats i Mali nämns också. Den statliga utredningen som granskade Sveriges militära insats i Afghanistan konstaterade att USAs insatser i OEF, vid sidan av ISAF där Sverige deltagit, inte har folkrättslig grund. De två insatserna koordinerades. Sverige har således samarbetat i Afghanistan med ett land som vid sidan om det öppna samarbetet har ägnat sig åt militära aktiviteter som saknar folkrättslig grund. [2] Man bör nog undvika att skryta om det svenska samarbetet med USA i det fallet.

Terrorgrupper som av försvarsministern anses utgöra ett hot är Boko Haram, MNLA i Mali, Daesh (IS). Hultqvist nämner däremot inte Al Nusra (Al Qaida i Syrien som senare bytt namn två gånger) som betecknas som terrorgrupp i några av Säkerhetsrådets resolutioner (2249 och 2254 [3]). Kanske beror det på att Al Nusra samarbetar med flera andra grupper som slåss mot regeringsarmén i Syrien och som stöds av bl.a. USA. [4] Det högerextrema våldet i Venezuela har inte nått Hultqvist än och kommer nog inte att göra det heller eftersom USA inte har framfört någon kritik mot detta fen omen.
al-nusra: Slipper kritik från Hultqvistal-Nusra
Försvarsministern hävdar att Ryssland ockuperar 20% av Georgiens yta. Han nämner däremot inte att folk i Syossetien och Abshasien inte accepterade att deras områden vid Sovjetunionens uppdelning skulle ingå i Georgien eller att den georgiska regeringen aldrig haft full kontroll över dessa områden. Inte heller att det var president Saakashvili som startade kriget genom att bombardera provinshuvudstaden där Ryssland hade fredsbevarande trupp.

De ryska ingripandet på Krim 2014 nämns naturligtvis, men inte att det just dessförinnan skett en politisk kupp i strid med landets konstitution mot en vald president och att det fanns en risk att NATO-trupp skulle komma att stå utanför staketet till Rysslands enda flottbas i Syd. Han nämner inte heller att det hållits en folkomröstning där en överväldigande majoritet röstade för anslutning till Ryssland. Även kritiker av skeendet anser att omröstningen avspeglar folkviljan. Hans beskrivning är ytterst ensidig, men det innebär inte att insatsen skedde i enlighet med internationell lag.

Den europeiska säkerhetsordningen påstås inte existera längre som en följd av Rysslands aggressiva agerande. Detta är falskt, den europeiska säkerhetsordningen bröts redan 1999, om inte tidigare, när NATO-länder bombade Jugoslavien i 79 dygn för att tvinga landet att avstå Kosovo. Där har USA placerat en av sina största baser i Europa. Då liksom vid flera andra av USA m.fl. länders krigsinsatser saknades stöd i FNs Säkerhetsråd.

Efter kuppen i Kiev 2014 ställdes i de östra och södra delarna av Ukraina krav på federalisering som kategoriskt avvisades av kuppregeringen. I Odessa genomfördes en massaker som riktades mot människor som krävde självstyre i de sydliga och östra delarna av landet. Den s.k. ’Anti Terrorist Operation’ som initierades från regeringen i Kiev medförde att de inre spänningarna övergick i inbördeskrig. Janukowich använde inte armén mot civila, men det gjorde den nya kuppregeringen. Ryssland liksom USA m.fl. länder har blandat sig i inbördeskriget, men det är trots det i huvudsak en intern konflikt. (se vidare denna artikel på Synapze [5])

Syrien tas upp som ännu en anklagelsepunkt mot Ryssland stöder en diktator. Det som inte nämns är att Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar bidragit ekonomiskt till dem som strider mot Syriens regering varav ca 100 000 är utländska legosoldater. Turkiet, Israel har bidragit med logistik. USA, Israel, Turkiet, Frankrike och Danmark har flygbombat i Syrien utan tillstånd av landets regering. Dessa brott mot folkrätten finns inte med i Hultqvists världsbild. De är dock svåra att sudda bort ur verkligheten. Ryssland har bombat i Syrien på inbjudan av landets regering/president och slår mot grupper som klassats som terrorister av FNs säkerhetsråd. [6] Man kan jämföra med att USA hjälper regeringssidan med att bomba orter som hålls av IS i Irak. I Syrien anses president Assad (regimen i Hultqvists terminologi) bedriva ett horribelt krig mot sin egen befolkning, men liknade insatser i Irak nämns inte ens i talet. Detta är ett av många exempel på hyckleri.
Irak-möte 141126Dessa slipper kritik av Hultqvist
Ett av de grövsta brotten mot FNs våldsförbud under perioden efter 1990 är invasionen av Irak 2003 som USA och ”de villigas koalition” genomförde baserat på lögner och mot en tydlig världsopinion – men det har Hultqvist förträngt för det nämns inte alls i hans genomgång av internationella konflikter och brott mot folkrätten.

Sveriges Försvarsminister och dess Regering (?) vill samarbeta med det land som under efterkrigstiden, inklusive tiden efter millennieskiftet, i särklass flest gånger bombat andra länder och flest gånger blandat sig i andra länders inre angelägenheter.

I hans angrepp på Ryssland finns det en intressant formulering om att det kan (!) vara den ryska staten som är ansvarig (” possible state sponsored actors”) när det gäller cyberattacker och vilseledande information. I övrigt bygger hela resonemanget på att Ryssland är (!) ansvarig. Dessutom antyds inte ens att USA sysslar med desinformation.

Apartheidstaten Israel, nämns inte trots dess många brott mot folkrätten.

Saudiarabien och dess bombningar i grannlandet Jemen får inte plats i Hultqvists beskrivning av världen. Där är situationen extrem med många offer och svältande människor.

Hultqvist inser inte ens att han gör bort sig när han i positiv anda citerar USA-generalen David Perkins som sagt att ”Gotland är som ett osänkbart hangarfartyg och att det är bra att vara vän med dess kapten, Sverige.” Det är svårt att tolka som annat än att USA-generalen vill ha tillgång till denna ö som bas i kommande krig mot gissa vem, eftersom detta ”hangarfartyg” inte utgör ett hot mot USA när det befinner sig i Östersjön, vilket det glädjande nog kommer att göra under mycket lång tid. Att som försvarsminister utan avståndstagande kommentar citera detta innebär ett instämmande.

I talet hävdas att Ryssland ock Kina vill bli dominerande makter med intressesfärer. Så kan det vara, men varför inte nämna att USA ser hela världen som sin intressesfär. Hultqvist nämner Rysslands förstärkning av sin militära kapacitet utan att nämna att NATO lägger ner betydligt mer pengar på försvar, har fler fartyg, attackhelikoptrar, tanks, flygplan, satelliter och utplacerade kärnvapen än Ryssland. [7] Han nämner att Ryssland talat om kärnvapen i sin retorik. Skulle det möjligen kunna vara så att han glömt att NATO har en strategi som bygger på avskräckning med kärnvapen?

Avvikelsen mellan vad som är vanligt förekommande åsikter i utrikespolitiska kretsar i USA och vad Hultqvist torgförde är mycket liten.

Försvarsministern har således varit i USA och slickat den politiska eliten på en plats där jag aldrig skulle nedlåta mig att slicka. På punkt efter punkt ger han en ensidig bild av tillståndet i världen.

Hultqvist nämner internationell lag vid tre tillfällen 1, när han kritiserar Ryssland för dess agerande i Georgien, Ukraina och Syrien, 2. när Kina kritiseras och 3. när han påpekar att USA och dess europeiska partners måste fortsätta (sic!) försvara folkrätten. Ryssland och Kina bryter mot folkrätten och är hotfulla, men USA/NATO försvarar folkrätten i Hultqvists perverterade världsbild.

Svaret på frågan i rubriken är att det naturligtvis är möjligt, men då måste man vara endera oärlig, okunnig eller dödshotad eller någon kombination av dessa tre.

När ska denne försvarsminister avsättas? Hur länge ska vi vänta på att fredsälskande socialdemokrater och miljöpartister reagerar?

_____________

Lar-Gunnar Liljestrand [8] och Jake Kayzer (på Facebook) har skrivit bra inlägg om Hultqvists tal.

[1] http://www.regeringen.se/tal/2017/05/tal-vid-johns-hopkins-universitet-om-den-sakerhetspolitiska-utvecklingen-i-norra-europa/

[2] http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/03/SOU-2017_16_webb.pdf Se under rubrik 5.9.

[3] https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm

[4] http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2017/may/15/why-washington-took-al-qaeda-in-syria-off-the-terrorist-list/

[5] http://www.synapze.se/?link=article&key=16638

[6] http://www.synapze.se/?link=article&key=16331

[7] http://www.synapze.se/?link=article&key=16355

[8] http://www.alliansfriheten.se/uppslutning-bakom-usas-politik-i-otrangt-lage-lars-gunnar-liljestrand/#more-9080

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,, , ,


6 svar till “Kan en försvarsminister ha mer fel i utrikespolitiken?”

 1. Väl rutet, kan inte säga annat. Men det skrämmande är att de ”fredsälskande socialdemokraterna och miljöpartisterna” inte syns till någonstans. Existerar de överhuvudtaget ? I hela Europa ? I Tyskland kunde Willy Brandts parti betecknas som ett fredsparti på 70-talet. Gerhard Schröder tillät sig redan att bomba Jugoslavien i strid med FN-stadgan och den tyska grundlagen. Till Irak drog han däremot inte och fick utstå spott och spe från Angela Merkel. Labour i Storbritannien har varit drivande för att krossa de sekulära staterna i Mellanöstern.
  Det tyska miljöpartiet ”Die Grüne” var ett fredsparti på 80-talet, därefter sades deras ledare ha begått kollektivt självmord (bokstavligen), och därefter blev de gröna ledande krigsparti under Joshka Fischer, och det har de fortsatt med. ”Terroristen kommer” lär ha varit säkerhetsvakternas humorkryddade kodord när Fischer närmade sig i korridorerna som minister och de bevakade hans säkerhet.
  Sådant ser det ut i hela Europa. Finlands tidigare president, Ahtisaari, socialdemokrat med Nobels fredspris kring halsen, är – liksom hela socialdemokratiska toppskiktet – en första rangens konfrontationspolitiker.
  Tala om för dessa och deras fotfolk att deras världsbild är destruktiv, att de har fel om Mellanöstern t.ex, och de kommer att explodera i raseri. Fredsvänner har inte synts till på ett bra tag.

  • Fan vad kul att du känner till säkerhetsvakternas skämt om Joschka Fischer :-) Jag fick själv höra det en gång under ett besök ”Das terrorist gekommt’ (eller nåt i den stilen).
   För övrigt så har du helt rätt i din bedömning om läget. Det är skrämmande det som pågår.
   Lägg till vad som sker i UK just nu med Tommy Robinson.
   Och titta gärna pa denna videon: https://www.youtube.com/watch?v=KLAjq2shp88
   Sen är Anders mycket nära att luska ut exakt vilka som utbildat terroristerna i logistik ;-) En ledtråd är namnet på en känd muslimsk krigsherre följt av ordet security, finansierat av…ja, av vem tror ni?
   Ahtisaari har jag personligen träffat ett flertal tillfällen. Obehaglig person.
   Läs gärna boken High Commmand. Där står att de brittiska befälhavarna inte hade något att säga till om när det gäller krigen, varken om det skulle krigas eller hur de skulle utföras, efter att Tony Blair kom till makten. Nu styrs allt av någon osynlig i bakgrunden. Generalerna gör bara vad de kan för att skademinimera.

  • Sannolikt en mycket stor felbedömning av försvarsministrarna och regeringarna. Mycket bättre med samarbete även med Ryssland.

 2. Partiet som sitter på alla stolar samtidigt förnekar sig inte. Sveriges försvarsminister anpassar sig naturligtvis till att Sverige är fullständigt industriellt integrerat med EU och USA, och gör alla rätt; han utelämnar allt Sverige inte kan förändra och avstår från att komma i bråk med vänner.

  Läste just att den nya helikoptern kostar 242.000 kr flygtimmen. Om köper amerikansk materiel, erhåller man amerikanska priser. Det självklara alternativet, nästan lika effektiva europeiska och israeliska produkter som vi har råd att köpa och använda, övervägs inte. Man ska ha maxprestanda till maxpris, för en krigsavhållande produkt som vi förlorar första förmiddagen i ett ytterst osannolikt krig. Våra gamla helikoptrar såldes billigt innan de nya fanns på plats. Ansvarsfullt och bra.

  Gotland är ett osänkbart hangarfartyg som lätt kan göras obeboeligt med ett par missiler från Kaliningrad. Det enda tänkbara scenariot, ryskt anfall i syfte att ta atlantkusten och Sverige på vägen dit, är extremt osannolikt.

  Vi har ingen försvarspolitik, och har inte haft på decennier. Vi har en försvarsindustripolitik. Den sköter nog Hultkvist efter förutsättningarna. Med lite tur trillar fredsälskande miljöbimbos ur riksdagen, de har fullt upp med att dela ut pensionärernas pengar till elcyklar för vackert väder. Passande.