FN:s undersekreterare visar civilkurage – sparkas av FN:s generalsekreterare

Inte bara svensken Anders Kompass står upp för mänskliga rättigheter och FN-stadgan, medan FN:s förre biträdande generalsekreterare Jan Eliasson sviker.
Han är inte ensam för att få lida för sitt civilkurage av FN.
Nyss har FN:s under-generalsekreterare
och verkställande sekreterare i FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien (ESCWA) (United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)) Rima Khalaf från Jordanien tvingats avgå då hon vidhåller en mycket seriös rapport som visar Israels apartheidpolitik mot palestinier – efter att under 2 månader utsatts för påtryckningar av FN:s nye generalsekreterare Antonio Guterres. Rima Khalafs brev vid resignationen

* Tystnaden från Sverige, medlem i FN:s säkerhetsråd, är talande – vem väntar sig kritik av FN-chefen och ställningstagande mot apartheid av Margot Wallström?. Om detta kan irritera USA

Jag har nyligen behandlat detta i en artikel FN-rapport: Israel bedriver apartheidpolitik, men FN-chefen tar tillbaka

Jag återger nedre 2/3 av resignationsbrevet.

Under loppet av två månader har du instruerat mig att dra tillbaka två rapporter av ESCWA, inte på grund av något fel fi rapporterna och förmodligen inte för att du inte höll med om deras innehåll, men på grund av politiska påtryckningar från medlemsländerna som allvarligt bryter mot rättigheter för människorna i regionen.

Du har verkligen sett hur människorna i denna region går igenom en period av lidande som saknar motstycke i deras moderna historia; och att den överväldigande mängd av katastrofer i dag är resultatet av en ström av orättvisor som antingen ignoreras, putsade över, eller öppet godkänts av starka regeringar inom och utanför regionen. Det är samma regeringar som idag pressar dig att tysta sanningens röst och kravet på rättvisa i dessa rapporter.
Rima.Khalaf

Mot denna bakgrund kan jag inte annat än stå fast vid resultaten av ESCWA:s rapport att Israel har etablerat en apartheidregim som söker dominans av en rasgrupp över en annan.

Den bevisning som lämnats i denna rapport som utarbetats av erkända experter är överväldigande. Det räcker med att säga att ingen av dem som attackerar rapporten hade ett kritiskt ord att säga om dess innehåll. Jag känner det som min plikt att belysa det juridiskt oavvisliga och moraliskt oförsvarbara faktum att en apartheidregimen fortfarande existerar på 2000-talet, snarare än att undertrycka bevis. När jag säger detta hävdar jag ingen moralisk överlägsenhet eller att jag har en mer förutseende vision. Min ståndpunkt kan kanske påverkas av att jag under en livstid upplevt de ödesdigra följderna av att blockera fredliga kanaler som är inriktade på att ta itu med människors missnöje i vår region.

Efter att ha tänkt igenom ärendet insåg jag att jag inte har något annat val. Jag kan inte dra tillbaka ännu en väl utforskad, väldokumenterad rapport från FN om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, men jag vet att tydliga instruktioner från generalsekreteraren måste genomföras omgående. Ett dilemma som endast kan lösas genom att jag avgår för att låta någon annan leverera vad jag inte kan leverera med gott samvete. Jag vet att jag har bara två veckor kvar av mitt förordnande – min avgång är därför inte avsedd för politiska påtryckningar. Det är helt enkelt för att jag känner att det är min plikt gentemot de människor vi tjänar, mot FN och mot mig själv, att inte dra tillbaka ett ärligt vittnesbörd om ett pågående brott som ligger till grund för så mycket mänskligt lidande. Därför lämnar jag härmed min avskedsansökan från FN till dig.

Med respekt
Rima Khalaf
Apartheid

In English


In the space of two months you have instructed me to withdraw two reports produced by ESCWA, not due to any fault found in the reports and probably not because you disagreed with their content, but due to the political pressure by member states who gravely violate the rights of the people of the region.
You have seen first hand that the people of this region are going through a period of suffering unparalleled in their modern history; and that the overwhelming flood of catastrophes today is the result of a stream of injustices that were either ignored, plastered over, or openly endorsed by powerful governments inside and outside the region. Those same governments are the ones pressuring you to silence the voice of truth and the call for justice represented in these reports.
Given the above, I cannot but stand by the findings of ESCWA’s report that Israel has established an apartheid regime that seeks the domination of one racial group over another. The evidence provided by this report drafted by renowned experts is overwhelming. Suffice it to say that none of those who attacked the report had a word to say about its content. I feel it my duty to shed light on the legally inadmissible and morally indefensible fact that an apartheid regime still exists in the 21st century rather than suppressing the evidence. In saying this I claim no moral superiority nor ownership of a more prescient vision. My position might be informed by a lifetime of experiencing the dire consequences of blocking peaceful channels to addressing people’s grievances in our region.

After giving the matter due consideration, I realized that I too have little choice. I cannot withdraw yet another well-researched, well-documented UN work on grave violations of human rights, yet I know that clear instructions by the Secretary-General will have to be implemented promptly. A dilemma that can only be resolved by my stepping down to allow someone else to deliver what I am unable to deliver in good conscience. I know that I have only two more weeks to serve; my resignation is therefore not intended for political pressure. It is simply because I feel it my duty towards the people we serve, towards the UN and towards myself, not to withdraw an honest testimony about an ongoing crime that is at the root of so much human suffering. Therefore, I hereby submit to you my resignation from the United Nations.

Respectfully
Rima Khalaf

i Andra om: , , , , , , , ,

  7 comments for “FN:s undersekreterare visar civilkurage – sparkas av FN:s generalsekreterare

 1. Varför ändrade sig generalsekreteraren sig?
  20 mars, 2017 at 08:13

  General secreteraren fick ett besök och ändrade sig. Israels senaste galna upptåg beskrivs

  http://landdestroyer.blogspot.se/2017/03/israel-americas-mad-dog-in-syria.html

 2. Thomas Åkerblad
  21 mars, 2017 at 02:01
  • 21 mars, 2017 at 08:10

   Detta visar inte att den återkallade FN-rapporten är felaktig.

  • Palestinier ÄR Semiter!
   22 mars, 2017 at 07:32

   All heder åt Rima Khalid! Guiterrmez visade sig vara en Apartheids skyddare. Hon fick Palestinians högsta utmärkelse.
   Hur länge skall denna avskyvärda enheten som byggdes på stulen mark tillåtas hållas? Världen måste sätta ner foten.

   https://sputniknews.com/world/201703221051826873-un-report-israel-apartheid/

   Att Richard Falk själv en Jude vill hasbara inte erkänna.

  • MatsB
   23 mars, 2017 at 08:13

   Om han hade publicerat karikatyrer visandes araber i ofördelaktigt ljus hade etablissemanget sagt: ”This is freedom of speech”.

Comments are closed.