FN- rapport: Israel bedriver apartheid – men nye FN-chefen tar tillbaka!


Denna artikel säger inte bara något om Israels politik utom om FN-chefen, en svag figur som regelmässigt avstår från kritik av USA och allierade mot FN-stadga och folkrätt. Publicerades första gången för ett år sedan

In English further down.

Jag laddade omkring 20/3 2017 ned ett dokument från FN där FN sammanfattningsvis menar att Israel utsätter det palestinska folket för apartheid.

”This report concludes, on the basis of overwhelming evidence, that Israel is guilty of the crime of apartheid, and urges swift action to oppose and end it.”


FN generalförsamling 000_was6550800_si

Idag är dokumentet ersatt med annat text, utan att nya fakta presenteras.

”United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) Rima Khalaf pointed out today that it is not an easy matter for a United Nations entity to conclude that a State has established an apartheid regime.”...

”Khalaf concluded that the report recognizes that only a ruling by an international tribunal would lend its conclusion that Israel is an apartheid State greater authority.”


Länken är densamma Länk till FN

Titeln på den första summeringen på FN-länken var ”Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid: Palestine and the Israeli Occupation, Issue No. 1 cover.”
Titeln på den andra summeringen är ”ESCWA Launches Report on Israeli Practices Towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”

Dessa två summeringar av en sex-sidig ”Executive Summary” återges nedan.

Den sex-sidiga rapporten finns här. Rapporten

Observera att det av framgår även av bedömningar i den reviderades texten att Israel bedriver en apartheidpolitik.

Ligger FN-chefens påtryckningar bakom ändringarna?

”Two days after the report’s publication and following a request from the UN Secretary General to remove it from the ESCWA website, the body’s secretary-general resigned.


The BBC then published an article titled “UN’s Rima Khalaf quits over report accusing Israel of apartheid” on its website’s Middle East page.
“A UN official has resigned after saying the UN had pressured her to withdraw a report accusing Israel of apartheid over its treatment of Palestinians.
The report was published by the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), led by Under Secretary General Rima Khalaf.
Speaking in the Lebanese capital Beirut, Ms Khalaf, a Jordanian, said she had submitted her resignation to Mr Guterres after he insisted on the report’s withdrawal.” BBC News (Israel-vänlig blogg).

* Ska undersöka detta närmare.

FN:s ursprungliga summering av den sex-sidiga FN-rapporten.


I denna rapport granskas, baserat på nyckelinstrument i internationell rätt, om Israel har etablerat en apartheidregim som förtrycker och dominerar det palestinska folket som helhet. Efter att ha konstaterat att brottet apartheid har allmän giltighet, att frågan om status för palestinierna som ett folk är fastslagen i lag, och att brottet apartheid bör övervägas på statsnivå demonstrerar rapporten hur Israel har infört ett sådant system över palestinierna för att upprätthålla dominans av en rasgrupp över andra.
Palestina 8karta2
En historia av krig, annekteringen och utvisningar, liksom en rad umbäranden, har lämnat det palestinska folket uppdelat i fyra olika befolkningsgrupper. Tre av dem (medborgare i Israel invånarna i östra Jerusalem och befolkningen under ockupation på Västbanken och Gaza) lever under direkt israeliskt styre och resten, flyktingar och de i ofrivillig exil, bor utanför. Denna splittring, tillsammans med tillämpningen av diskreta särskilda lagar för dessa grupper, utgör hjärtat i apartheidregimen. De tjänar till försvaga motståndet mot detta och att dölja dess existens. Denna rapport sammanfattar, på grundval av överväldigande bevis, att Israel är skyldig till brottet apartheid, och uppmanar till snabba åtgärder för att motsätta sig och avsluta det.

FN:s reviderade summering av den sex-sidiga FN-rapporten.

FN:s under-generalsekreterare och verkställande sekreterare i FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien (ESCWA) Rima Khalaf påpekade senare att det inte är en lätt sak för ett FN-organ att dra slutsatsen att en stat har etablerat en apartheidregim. Under de senaste åren har en del betecknat israeliska metoder som rasistiska, medan andra har varnat för att Israel riskerar att bli en apartheidstat. Några har tagit upp frågan om huruvida Israel redan är en apartheidstat.

Khalaf noterade att Israel, uppmuntrade av det internationella samfundets bristande respekt för de ständiga kränkningarna av internationell rätt, har lyckats under de senaste årtiondena med att införa och upprätthålla en apartheidregim som fungerar på två nivåer. Först finns den politiska och geografiska splittringen av det palestinska folket som inskränker dess förmåga till motstånd och gör det nästan omöjligt för dem att ändra verkligheten på marken. För det andra, förtrycket av alla palestinier genom en rad lagar, politik och praxis som garanterar dominans av dem som särskild rasgrupp och tjänar till att upprätthålla ordningen.

Den exekutive sekreteraren Khalaf betonade att det är viktigt att denna rapport inte är begränsad till det faktum att det är den första i sitt slag publicerad av ett FN-organ som tydligt drar slutsatsen att Israel är en ras-stat som har etablerat en apartheidregimen. Det ger också färsk kunskap om det palestinska folket och om hur man ska uppnå fred.
Apartheid
Khalaf hävdade att rapporten visar att det inte kan finnas någon lösning, vare sig en tvåstatslösning eller någon annan så länge apartheidregimen som införts av Israel över det palestinska folket som helhet inte har avskaffats. Apartheid är ett brott mot mänskligheten. Internationell lag förbjuder detta brott och tvingar också stater och internationella organ, och även privatpersoner och privata institutioner, att vidta åtgärder för att bekämpa det där det begås och att straffa förövarna. Lösningen ligger därför i att tillämpa internationell rätt, i att tillämpa principerna om icke-diskriminering, i att upprätthålla folkens rätt till självbestämmande för att uppnå rättvisa.

Khalaf sammanfattade att rapporten menar att endast ett beslut av en internationell domstol kan ge slutsatsen att Israel är en apartheidstat en större auktoritet. Rapporten rekommenderar återupplivandet av FN:s center mot apartheid och den särskilda kommittén mot apartheid, som avskaffades 1994, när världen trodde att apartheid upphört genom förändringar i Sydafrika. Rapporten uppmanar också stater, regeringar och institutioner att stödja bojkott, sanktioner och andra aktiviteter som syftar till att stoppa den israeliska apartheidregimen.

Rapporten har utarbetats på begäran av ESCWA, av två specialister kända för sin expertis inom området: Richard Falk, tidigare FN:s särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i de palestinska områdena ockuperade sedan 1967 och professor emeritus i internationell rätt vid Princeton University, och Virginia Tilley, forskare och professor i statsvetenskap vid Southern Illinois University med en stor erfarenhet av israeliska politiska analyser.
Två tidigare särskilda rapportörer om situationen för de mänskliga rättigheterna i det ockuperade palestinska territoriet, Falk och hans föregångare, John Dugard, reste i sina rapporter frågan om Israel faktiskt har blivit en apartheidstat och rekommenderade att detta skulle undersökas närmare. För två år sedan begärde medlemsstaterna att ESCWA skulle förbereda en studie i frågan. På kommissionens tjugonionde session, i Doha, Qatar i december 2016 antog medlemsstaterna en resolution som betonar behovet av att slutföra studien och sprida resultatet.

I rapporten dras slutsatsen, på grundval av vetenskaplig undersökning och överväldigande bevis, att Israel har infört ett system av apartheid över det palestinska folket som helhet, var de än finns. En regim som påverkar palestinier i själva Israel, i det område ockuperade som 1967 och i diasporan.

Under presskonferensen gav Khalaf ordet till Falk och Tilley som deltog genom videokonferens. Falk sade att denna studie avslutas med klarhet och övertygelse om att Israel är skyldig till det internationella brottet apartheid som en följd av det sätt på vilket utövar kontroll över det palestinska folket i deras olika omständigheter. Den nådde denna viktiga slutsats genom att behandla påståenden om israeliska ansvar för brottet apartheid genom att strikt tillämpa definitionen av apartheid enligt internationell rätt.
Apartheid protester
Falk tillade att studien är en signal till de olika organen inom Förenta Nationerna att studera analysen och slutsatserna, och utifrån detta stödja det centrala konstaterandet av apartheid, och ytterligare utforska vilka praktiska åtgärder som kan vidtas för att upprätthålla syftet med Konventionen om avskaffande och bestraffning av brottet apartheid. Det bör också framhållas att apartheid är ett mycket allvarligt brott enligt internationell sedvanerätt som är en juridisk standard som är villkorslöst giltigt. Den gäller allmänt, och kan inte frångås av regeringar eller internationella institutioner.

Dr Tilley konstaterade att det har blivit helt klart att ”vi inte längre talar om risken för apartheid, men bruket av apartheid. Det brådskar för de palestinier som för närvarande lider av denna regim. Det finns många referenser till apartheid i polemiken om Israel-Palestinakonflikten.”Hon tillade att referensen för frågan om apartheid i Israel-Palestinakonflikten inte är Sydafrika men internationell lag. Hon drog slutsatsen att den viktig slutsatsen är att Israel har utformat apartheidregimen runt en strategisk fragmentering av det palestinska folket geografiskt och lagligt.
Trump och Netanyahu

In English

I. The original summary by the United Nations:


This report examines, based on key instruments of international law, whether Israel has established an apartheid regime that oppresses and dominates the Palestinian people as a whole. Having established that the crime of apartheid has universal application, that the question of the status of the Palestinians as a people is settled in law, and that the crime of apartheid should be considered at the level of the State, the report sets out to demonstrate how Israel has imposed such a system on the Palestinians in order to maintain the domination of one racial group over others.

A history of war, annexation and expulsions, as well as a series of practices, has left the Palestinian people fragmented into four distinct population groups, three of them (citizens of Israel, residents of East Jerusalem and the populace under occupation in the West Bank and Gaza) living under direct Israeli rule and the remainder, refugees and involuntary exiles, living beyond. This fragmentation, coupled with the application of discrete bodies of law to those groups, lie at the heart of the apartheid regime. They serve to enfeeble opposition to it and to veil its very existence. This report concludes, on the basis of overwhelming evidence, that Israel is guilty of the crime of apartheid, and urges swift action to oppose and end it.

II. The revised summary by UN.


United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) Rima Khalaf pointed out today that it is not an easy matter for a United Nations entity to conclude that a State has established an apartheid regime. In recent years, some have labelled Israeli practices as racist, while others have warned that Israel risks becoming an apartheid State. A few have raised the question as to whether in fact it already has.
Khalaf’s remarks were given during a press conference held this afternoon at the UN House, in Beirut, when she launched a report by ESCWA on “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid.”

Khalaf noted that Israel, encouraged by the international community’s disregard for its continual violations of international law, has succeeded over the past decades in imposing and maintaining an apartheid regime that works on two levels. First, the political and geographic fragmentation of the Palestinian people which enfeebles their capacity for resistance and makes it almost impossible for them to change the reality on the ground. Secondly, the oppression of all Palestinians through an array of laws, policies and practices that ensure domination of them by a racial group and serve to maintain the regime.

The Executive Secretary stressed that the importance of this report is not limited to the fact that it is the first of its kind published by a United Nations body, clearly concluding that Israel is a racial State that has established an apartheid regime. It also provides fresh insight into the cause of the Palestinian people and into how to achieve peace.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis
Khalaf maintained that the report shows that there can be no solution, be it in the form of two States, or following any other regional or international approach, as long as the apartheid regime imposed by Israel on the Palestinian people as a whole has not been dismantled. Apartheid is a crime against humanity. Not only does international law prohibit that crime, it obliges States and international bodies, and even individuals and private institutions, to take measures to combat it wherever it is committed and to punish its perpetrators. The solution therefore lies in implementing international law, applying the principles of non-discrimination, upholding the right of peoples to self-determination and achieving justice.

Khalaf concluded that the report recognizes that only a ruling by an international tribunal would lend its conclusion that Israel is an apartheid State greater authority. It recommends the revival of the United Nations Centre against Apartheid and the Special Committee against Apartheid, the work of both of which came to an end by 1994, when the world believed that it had rid itself of apartheid with its demise in South Africa. It also calls on States, Governments and institutions to support boycott, divestment and sanctions initiatives and other activities aimed at ending the Israeli regime of apartheid.

The report was prepared, at the request of ESCWA, by two specialists renowned for their expertise in the field: Richard Falk, a former United Nations special rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 and professor emeritus of international law at Princeton University; and Virginia Tilley, a researcher and professor of political science at Southern Illinois University with a wealth of experience in Israeli policy analysis.
Two former special rapporteurs on the situation of human rights in the occupied Palestinian territory, Falk and his predecessor, John Dugard, raised in their reports the issue of whether Israel has actually become an apartheid State and recommended that it be examined more closely. About two years ago, member States requested that the ESCWA secretariat prepare a study on the matter. At the Commission’s twenty-ninth session, held in Doha, Qatar in December 2016, member States adopted a resolution stressing the need to complete the study and disseminate it widely.

The report concludes, on the basis of scholarly enquiry and overwhelming evidence, that Israel has imposed a regime of apartheid on the Palestinian people as a whole, wherever they may be. A regime that affects Palestinians in Israel itself, in the territory occupied in 1967 and in the diaspora.
During the press conference, Khalaf gave the floor to Falk and Tilley who participated by video conference. Falk said that this study concludes with clarity and conviction that Israel is guilty of the international crime of apartheid as a result of the manner in which exerts control over the Palestinian people in their varying circumstances. It reached this important conclusion by treating contentions of Israeli responsibility for the crime of apartheid by rigorously applying the definition of apartheid under international law.

Falk added that the study calls, above all, on the various bodies of the United Nations to consider the analysis and conclusions of this study, and on that basis endorse the central finding of apartheid, and further explore what practical measures might be taken to uphold the purpose of the Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. It should also be appreciated that apartheid is a crime of the greatest magnitude, treated by customary international law as peremptory norm, that is a legal standard that is unconditionally valid, applies universally, and cannot be disavowed by governments or international institutions.

For her part, Dr Tilley noted that it has become entirely clear that “we are no longer talking about risk of apartheid but practice of apartheid. There is an urgency for a response as Palestinians are currently suffering from this regime. There are many references to apartheid in polemics on the Israel-Palestine conflict.” She added that reference for a finding of apartheid in Israel-Palestine is not South Africa but International Law. She concluded that the key finding is that Israel has designed its apartheid regime around a strategic fragmentation of the Palestinian people geographically and legally.
*****

For more information:

Nabil Abu-Dargham +961-70-99 31 44; email: dargham@un.org (link sends e-mail)
Ms. Mirane Abi-Zaki +961-76-04 64 02; email: abi-zaki@un.org (link sends e-mail)
Ms. Rania Harb +961-70-963761; email: harb1@un.org (link sends e-mail)
ECIU email: escwa-ciu@un.org (link sends e-mail)

For more ESCWA news, please visit:
Website: www.unescwa.org Facebook: www.facebook.com/unescwa Twitter: @ESCWACIU

i Andra om: , , , , , , , ,


11 svar till “FN- rapport: Israel bedriver apartheid – men nye FN-chefen tar tillbaka!”

 1. Joseph McCarthys ande svävar över västvärlden medan Douglas MacArthurs ande svävar över österlandet. Vems ande som svävar över Mellanöstern är mera oklart. Aphartys kanske? En yttre betraktares (om det nu finns någon sådan) iakttagelser och slutsatser om tillståndet i världen,skulle knappast meddelas allmänheten på DN:s ledarsida.
  Det palestinska folkets ofattbara kamp för folkrätten och människovärdet pågår oavbrutet. En förtvivlans strid i en värld där massmord på civila, avrättningar av statschefer och förstörelse av hela länder leds av västvärldens demokratier och en olagligt utropad judisk stat. Aldrig har hatet mot en folkgrupp nått nivåerna i vår tid. Förstörelsen av sju länder i den semitiska kärnan av världens kulturarv. Trump? Glöm det!

 2. För övrigt.. Israeliska medier klandrar Putin för Syriens beslut att försvara sig mot israeliskt flyganfall tidigt på fredagsmorgonen den 17 mars.. (uppenbarligen i ett försök att stödja den islamiska statens styrkor.
  Enligt den israeliska tidningen Haaretz skedde attacken efter att Israel skjutit mot flera mål i Syrien.
  Som svar på attacken ska den syriska armén ha skjutit några S-200 missiler mot israeliskt stridsflyg.
  Tidningen kallar händelsen den allvarligaste incident som skett mellan de två länderna sedan det syriska inbördeskriget inleddes för sex år sedan.
  Denna uppenbara kränkning av Israels rätt att bomba Syrien har ”förändrat spelreglerna” skriver Haaretz. Vilka/vems regler kan man fråga sig?
  President Bashar Assads senaste framgångar (först och främst erövringen av Aleppo) har till synes ökat Assads förtroende. Syriens beslut att försvara sig mot fientliga utländska jets att flygbomba Syrien visar en brist på ”återhållsamhet” för Assads del, enligt Haaretz.
  Man kan föreställa sig att hela världen kommer att vara intresserade av att ta reda på varför Israel tror att det kan bomba en suverän nation utan några konsekvenser?

  • Sådan husbonde sådan dräng! Precis samma sak förra året när Iran sköt ner en spiondrönare från USA…Obama anklagade iranierna för att inte vara konstruktiva när man kritiserade USA! Häpnadsväckande, precis som Israels agerande i Syrien, men de självutnämnda världspoliserna har inga mentala spärrar mot sin egen dubbelmoral. Det värsta är dock alla som försvarar deras agerande i ur och skur här i väst…. det är nog finare att dödas av ”demokratiska” bomber anser man säkert.

  • Korp: Den Israeliska regimen tror inte att dom kan göra som dom vill och bomba andra nationer. Dom vet det.
   FN-chefen vet att han förmodligen hade förlorat sitt jobb om han inte stoppat rapporten.

   Jag hoppas att världen (vi) vaknar I tid…
   Att tom FN ”nästan antyder” att apartheidregimens agerande är problematiskt är kanske en början.

 3. På hemsidan för ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia) kan man läsa att:

  ”ESCWA comprises 18 Arab countries:Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, the State of Palestine, Qatar, Saudi Arabia, the Sudan, the Syrian Arab Republic, Tunisia, the United Arab Emirates and Yemen”.

  Finns det någon person, vid sina sinnens fulla bruk, som tror att någon rapport från denna organisation skulle komma till någon annan slutsats än att Israel skulle vara djävulen avföda?

  Finns det någon tänkande människa som tror att ESCWA skulle kunna producera något annat resultat än den rapport som inlägget behandlar? Det är nästan som att anföra nyheter i Fox News som objektiva.

  Det som också är intressant att notera är att både bloggaren och de som kommenterar helt och fullt framhåller en FN-rapport som sanning, till skillnad från de många inlägg här på bloggen, där FN anses vara kontrollerat av både sionistiska hemliga organisationer, av CIA och av all världens imperialistiska sammanslutningar. Tala om att vänta kappan efter vinden.

  • Rapporten som skrivits av forskare. Jag citerar ur rapporten ”Rapporten har utarbetats på begäran av ESCWA, av två specialister kända för sin expertis inom området: Richard Falk, tidigare FN:s särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i de palestinska områdena ockuperade sedan 1967 och professor emeritus i internationell rätt vid Princeton University, och Virginia Tilley, forskare och professor i statsvetenskap vid Southern Illinois University med en stor erfarenhet av israeliska politiska analyser.
   Två tidigare särskilda rapportörer om situationen för de mänskliga rättigheterna i det ockuperade palestinska territoriet, Falk och hans föregångare, John Dugard, reste i sina rapporter frågan om Israel faktiskt har blivit en apartheidstat och rekommenderade att detta skulle undersökas närmare. ”

  • Till Anders I (inte Anders Romelsjö),
   som du säkert förstår kan jag inte svara för blogginlägg och/eller artiklar som jag inte har skrivit. Däremot för mina kommentarer. Att Israels behandling av dom infödda i området är avskyvärd står för mig utom allt tvivel. FN’s huvuduppgift är, i mitt tycke i alla fall, att värna om upprättelse och rättvisa för människor som förtrycks, inte att vurma om förtryckarna. Jag kan inte se något i rapporten som jag tror är osant. Kan du peka på något konkret i rapporten som inte stämmer?

   Tacksam för svar. (men inte om ditt svar bara talar om för mig hur dum jag är och hur många araber det finns som tycker illa om Israel, jag är medveten om att det är en hel del, och jag tycker inte att aggression är rätt medel för att hitta en lösning, varken för araber, kristna Palestinier eller för judar)

   PS:
   Hur tror du, skulle Israels nuvarande befolkning gilla det hela om plötsligt en främmande nation stövlade in i det som de kallar sitt hemland och rev hus som angriparna inte ville behålla och i de husen de ville behålla sparkades boende helt sonika ut och de nya ”ägarna” tog plats?DS.

  • Vad heter enheten som brutit mot FNs alla 178 konventioner? Vad heter den eget som fängslar barn (hundratalsbarn sitter i fängelse)? Vd heter enheten som mördar barn, kvinnor och civila varje dag? Vad heter enheten som anfaller sina grannar? Vad heter enheten som mördar aktivister i Norge, Lebanon, Frankrike, Dubai mm.?

   Apartheid israel är det största hotet till världsfreden. Apartheid israel är den sista öppet rasistiska enheten i världen. Precis som alla tidigare apartheid regimer och rasistiska enheter kommer även denna regim att gå soptippen – vare sig den vill eller inte. Ingenting kan stoppa detta – inte ens kärnvapen arsenal!

   https://www.globalresearch.ca/why-the-un-branded-israel-an-apartheid-state/5580812