Använde USA & Co använde uranvapen vid anfallet på Syrien 14/4?


För en tid sedan medgav till och med Pentagon att USA använt uranvapen, med utarmat uran, mot befolkningen i Irak och Syrien. Pentagon: USA använder utarmat uran i Syrien och Irak. Ger missbildningar, cancer & död hos barn.
Samuel Oakford i Foreign Policy, som väsentligen företräder USA:s officiella utrikespolitik, att så är fallet. Foreign Policy: USA har använt utarmat uran. Detta har därefter bekräftats av Pentagon. Pentagon bekräftar

Uranvapen ger ökad risk för missbildningar, spädbarnsdöd och cancer, vilket också har konstaterats i Irak både efter kriget 1991 och snart efter anfallet 2003.

Jag har tidigare skrivit om uranvapen i artiklar och debattinlägg i Aftonbladet, Dagens Medicin, Folket i Bild-Kulturfront, Göteborgsposten, Irak-Solidaritet, Läkartidningen och Svenska Läkare mot kärnvapen, ibland tillsammans med kolleger.

Här en artikel som påstår att USA, Frankrike och Storbritannien använt uranvapen vid sitt anfall 14/4. Om de redovisade mätningarna är riktiga talar de bestämt i den riktningen, men de utgör inga definitiva bevis. Mätningar på marken där missilerna slog är vad man vill ha. Jag avslutar med information om uranvapen från tidigare bloggartikel.

Jag återger ett utdrag ur artikeln.

Artikeln ”The DU cloud of the April 14 strikes in Syria – le nuage d’UA des frappes du 14 avril en Syrie (Tomahawk, Scalp, JASSM, MdCN)”

Molnet från angreppet mot Syrien 14/4

Tidigt på morgonen 14/4 skedde ett anfall på Syrien med 66 Tomahawk missiler som förväntades innehålla 695 kg utarmat uran (depleted uranium, DU), 19 AGM-158 JASSM med vardera 399 kg of DU, 20 Scalp-Eg med vardera 595 kg DU. Detta blir totalt 105 kryssningsmissiler med 65,4 ton DU. Dessa beräkningar av Paolo Scampa, som har en blogg i ämnet, Paolo Scampas blogg kan lätt bekräftas av uppgifter om radioaktivitet pp olika ställen.

Låt oss först titta på vädret:
Syrien 180422 DU 1 vents-14-avril-matinVindarna 180414 på morgonen (14 avril matin.png)

Det är rimligt att molnet rör sig ganska snabbt västerut, och det är faktiskt i Gulf of Lion som vi finner det första och mest signifikanta nedfallet:
Syrien DU 180422 montpellierMätning i Montpellier vid Gulf of Lion (Montpellier.png).
Detta är ungefär 8 eller 9 timmar efter anfallet. Och det är också mer långvarigt än de följande topparna senare, vilket indikerar att molnet faktiskt kom först i franska kusten (det finns ingen annan plats än Montpellier i EURDEP där jag finner en sådan topp, vilket indikerar att den verkligen ”stannat” vid kusten). Sedan fortsatte vinden genast mot öst, då vindarna ändrade riktningar:
Syrien DU 180422 vents-15-avril-matinVindarna på morgonen 15/4

Så vi kommer till centrala Italien och norra Kroatien:
I artikeln följer sedan flera bilder med mätningar i Kroatien, Italien och Grekland.

Författaren konkluderar: Perfekt bekräftelse att molnet av utarmat uran först rörde sig mycket snabbt till Frankrike genom vindarna över Medelhavet och sedan kom långsamt tillbaka till öst. Detta bekräftar extremt väl det faktum att det finns en mycket betydande mängd utarmat uran som ingår i alla dessa missiler – man kommer behöva flera hundra kilo DU per kryssningsmissil för att få ett betydande nedfall i Montpellier, väldigt långt från Syrien …
DU har 99% av sin energi i alfapartiklar, vilket inte ses i dessa radioaktivitetsdiagram (som bara upptäcker gamma-strålning). Detta är anledningen till att jag säger att det här är en massa utarmat uran.
 
Använd länkarna ovanpå sidan för att lära dig mer. För att lära dig mer om systematisk användning av utarmat uran i alla konventionella vapen från USA, Storbritannien och Frankrike, gå hit. hit

Vad är uranvapen? Utdrag ur artikeln Pentagon: USA använder utarmat uran i Syrien och Irak. Ger missbildningar, cancer & död hos barn.
Det handlar om projektiler som innehåller uran, som är mycket tyngre än bly och har mycket större penetrationsförmåga genom pansar och bunkrar. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, kan finnas avfall från anrikning av U-235 i naturligt uran till kärnkraftsbränsle (utarmat uran, “depleted uranium”, DU), låganrikat uran och det särskilt farliga uranet som redan använts i kärnkraftverk, med små mängder mycket giftigt plutonium.

Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids med vinden. När stoftet inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Hälsoeffekter
Uranvapen kan med stor sannolikhet orsaka cancer, missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit belägg för det i Basra och Falluja, Irak, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004. Forskare fann att uranrester är en möjlig orsak. Tolkningen stöds av forskning på försöksdjur och cellkulturer. Enligt rapporter från Irak är uppemot 300 platser förorenade med uranrester. Ökad cancerfrekvens har också rapporterats efter krigen i f.d. Jugoslavien, bl.a. hos militärer från Italien.

Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt och tillämpas för ämnen som man ej vet är ofarliga (Miljöbalken till exempel). (Wikipedia).

Uppgifter tyder på att uranvapen kan ha använts i Afghanistan. Bör inte regeringen utreda om att svenska soldater i Afghanistan har exponerats för uranvapen och om Bofors tillverkar(t) dessa vapen?”
DU processbild
Mer än hälften av alla barn i Falluja föddes med en missbildning mellan 2007 och 2010. Innan belägringen var det 10 procent. Före millennieskiftet föddes färre än 2 procent av barnen med missbildning. I Basra i södra Irak, som attackerades av brittiska styrkor i 2003 fann forskarna att 17 gånger fler barn föddes med missbildning 2003 än ett decennium tidigare. Under de senaste sju åren har antalet missbildade födda barn ökat med mer än 60 procent.

Rapportens författare kopplar det ökande antalet barn som föds med missbildningar i de två städerna till ökad exponering för metaller som frigörs från bomber och kulor. Forskare fann att halterna av bly var fem gånger högre i håret av barn med missbildningar än i andra barn i Falluja medan kvicksilverhalterna var sex gånger högre. Barn med defekter i Basra hade tre gånger mer bly i tänderna än barn från icke-drabbade områdena.
Dr Savabieasfahani sade att det är ”övertygande bevis för sambandet mellan den stora ökningen av missbildningar och förorening av neuro-toxiska metaller efter upprepade bombningar av irakiska städer”.
Detta är ett utdrag ur tidigare bloggartikel Kraftigt ökad spädbarnsdödlighet i Irak. USA:s uranvapen sannolik orsak. 121028

DU missbildat barnÄr det den fria världens ledare som levererar?: Missbildat barn i Irak

Artikeln i Foreign Policy: Tjänstemän har bekräftat att den amerikanska militären, trots löften att inte använda vapen med utarmat uran i Irak och Syrien, sköt tusentals projektiler med sådan ammunition under två uppmärksammade räder mot lastbilar som transporterade olja i en ISIS-kontrollerad del av Syrien i slutet av 2015. Detta övergrepp (assault) markerar det första bekräftade användningen av detta vapen sedan Irak-invasionen 2003, när det användes hundratusentals gånger, och orsakade upprördhet i lokalsamhällen, som hävdade att dess toxiska material orsakade cancer och fosterskador.
Kommentar: Detta är synnerligen väl belagt.
US Central Commands (CENTCOM) talesman major Josh Jacques berättade för Foreign Policy och Airwars att 5.265 pansarbrytande 30 mm ammunition som innehöll utarmat uran (DU) sköts från A-10 flygplan 16 november och 22 november 2015 och förstörde cirka 250 fordon i öknen i östra Syrien.

Tidigare har talesmän för USA uppgivit att man inte skulle använda vapen som innehåller utarmat uran eftersom det inte behövs mot de tanks som ISIS har.

Det är fortfarande oklart om attacken i november 2015 skedde nära befolkade områden.
Kommentar
:Detta vet förstås USA:s militär.
År 2003 sköts hundratusentals projektiler mot tätt bebodda områden under den amerikanska invasionen av Irak, vilket leder till stor harm och rädsla bland irakiska civila, och ilska på högsta nivåerna i Bagdad. År 2014, i en FN-rapport om DU uttryckte den irakiska regeringen ”sin djupa oro över de skadliga effekterna” av DU-vapen, som ”utgör en fara för människor och miljö”. De uppmanade FN att genomföra fördjupade studier av deras effekter. Sådana studier av DU har ännu inte utförts.

Forign Policy påstår att ”Forskare och läkare menar att det finns mycket begränsat med trovärdiga ”direkt epidemiologiskt bevis” om att DU har negativa hälsoeffekter.
Kommentar: Det finns starka epidemiologiska belägg som gör att ett orsakssamband har hög grad av sannolikhet. FN-studien har en avgörande svaghet – den utfördes inte i de områden där man såg en mångdubbel ökning av missbildningar och cancer bland barn efter 2003.
Foreign Policy: USA insisterar på att de har rätt att använda vapnet medan experter kallar beslutet att använda vapnet i sådana mängder mot sådana mål för märkligt.
DU NATOs hemliga vapenDU Natos hemliga vapen
Användningen av DU i Syrien rapporterades först av denna författare i IRIN News i oktober förra året. CENTCOM och USA:s flygvapen förnekade först att man använt DU, gav sedan olika versioner och erkände i oktober 2016 att man använt det. Det är nu klart att ammunition användes i den mest omskrivna av attackerna i ”Tidal Wave II”.
Utarmat uran är en restprodukt vid anrikning av uran 235. Det är utomordentligt hårt och har varit använts av militärer både att penetrera bepansrade mål och för att förstärka stridsvagnar mot fiendens eld. Fastän mindre radioaktivt än vanligt uran, är DU giftigt och anses av U.S. Environmental Protection Agency att vara en ”strålningsrelaterad hälsofara inuti kroppen.”

Det vanligaste sättet att få i sig DU är genom inandning av små partiklar i närheten av där vapnet använts. Läkare och anti-kärnkraftsaktivister säga både det inte skett tillräckligt med forskning för att bestämma exakta hälsoeffekter och exponeringströsklar för människor. Användning nära civilbefolkningen har en kraftfull negativ psykologisk effekt också som Internationella atomenergiorganet noterade 2014
Internationellt finns DU i en juridisk gråzon. Det är inte uttryckligen förbjudet av FN:s som de som begränsar landminor eller kemiska vapen. Fastän USA tillämpar begränsningar av DU-vapen i USA kan de använda DU i civila områden.

CENTCOM:s talesman uppger att ammunitionen användes pga. ”högre sannolikhet för destruktion av målen” (förstås,Anders). Strax efter attackerna släppte den USA-ledda koalitionen filmer som visar hur flera fordon lysets upp av bomber och missiler från 30 mm kanoner men angav inte att flygbesättningar hade laddat dessa kanoner med DU. Dessa filmer – tillsammans med dussintals inspelningar – har tagits bort från under de senaste månaderna.

När DU vapen laddas i A-10s, är det kombinerat med en mindre mängd icke-DU högexplosivt ämne (HEI). I november 2015 användes totalt 6 320 salvor (beskrivs ej närmare i artikeln) av blandningen i Syrien. I Irak sköts uppskattningsvis 1 miljon salvor under det första Gulfkriget och invasionen 2003.

En nyligen genomförd analys av tidigare hemliga skjutdata från 2003 USA:s invasion av Irak visade att de flesta DU-salvor avfyrades mot så kallade mjuka mål, såsom fordon eller trupp, i stället för att användas mot stridsvagnar och pansarfordon enligt Pentagons riktlinjer sedan 1975. Pentagons nuvarande manual anger att ”utarmat uran (DU) används i viss ammunition eftersom dess densitet och fysikaliska egenskaper skapar en särskilt effektiv penetrerande kombination för att besegra fientliga bepansrade fordon, inklusive stridsvagnar.”
Oljelastade lastbilar som besköts i november 2015 var obeväpnade mjuka mål som troligen bemannades av civila, enligt amerikanska tjänstemän. En representant för Pentagon sade att USA hade släppt ned flygblad för att varna inför tillslag ibland i ett försök att minimera förluster.
Kommentar: Motsägelsefullt minst sagt.
”Användningen av DU ammunition mot oljetankfartyg är svårt att motivera militärt på grundval av USA:s riktlinjer att det ska användas för att förstöra bepansrade mål”, säger Doug Weir, chef för International Coalition to Ban Uranium Weapons.

Det använda ammunition som skräpar ned i östra Syrien efter attacken, tillsammans med vraket av lastbilarna hanteras säkert inte korrekt av ISIS i området. Även om civila som körde lastbilar inte ursprungligen utsätts för giftiga rester av DU kommer lokala invånare sannolikt vara i riskzonen många år framöver.

Internationellt
Wikipedia. A number of academics specializing in international humanitarian law have questioned the legality of the continued use of depleted uranium weapons, highlighting that the effects may breach the principle of distinction (between civilians and military personnel). Some states and the International Coalition to Ban Uranium Weapons, a coalition of more than 155 non-governmental organizations, have asked for a ban on the production and military use of depleted uranium weapons.
The European Parliament has repeatedly passed resolutions requesting an immediate moratorium on the further use of depleted uranium ammunition, but France and Britain – the only EU states that are permanent members of the United Nations Security Council – have consistently rejected calls for a ban,maintaining that its use continues to be legal, and that the health risks are unsubstantiated.

intressant.se, , , , ,, , , , , , , , , , , , , , ,


7 svar till “Använde USA & Co använde uranvapen vid anfallet på Syrien 14/4?”

 1. Jag betvivlar starkt att utslagen i Montpellier i södra Frankrike kommer från Syrien. Vindarna var starka i mellersta Medelhavet, men svaga i östra. Att de skulle hinna fram på 6-12 timmar verkar också otroligt.

 2. När USA för ett år sedan bombade Syrien föregivande som skäl ett kemvapenangrepp från regeringens sida ville ingen journalist eller ens OPCW ta sig till platsen för att inspektera. Förklaringen var enkel eller kanske för vissa tvåfaldig. Området var livsfarligt att beträda eftersom det kontrollerades av moderata halshuggare. För det andra anade kanske det komprometterade OPCW att det handlade om en falsk flagg -manöver som man inte ville avslöja.

  Till Ghouta öster om Damaskus har redan tre västjournalister kommit därför att regeringen kunnat säkra området och de har alla samstämmigt rapporterat om att den påstådda gasattacken inte ägt rum överhuvudtaget. Man har till och med kommit i kontakt med läkare på sjukhuset där det osmakliga skådespelet iscensatts. Detta borde innebära att Frankrikes och Storbritanniens ledare kan åtalas i Haag för krigsförbrytelse, USA är även på denna punkt exceptionellt oåtkomligt.

  Projektiler med Inslag av utarmat uran används om jag uppfattat det korrekt både ofta och utan större ceremonier. Förklaringen är enkel, man har klassat det som oförargligt. Ett stort antal veteraner som kommit fram till att de drabbats av substansen har förvägrats kompensation för vården. Om det enligt myndigheterna inte är värre än att stå och piska dammiga mattor så finns inget hinder för dess bruk. Redan Serbien fick en stor dos av urandamm liksom senare Irak i mycket högre omfattning, där dessutom det virvlande ökendammet lär försvåra effekterna.

  Och nu har Napoleon Macron uppmanat västmakterna att stanna kvar i Syrien för att ”återuppbygga” landet ! Fransk fräckhet som stinker av gammal kolonialherre.

 3. USA använder pansarbrytande ammunition baserad på utarmat uran som standard på sina M1 Abrams, tyskarna använder tungsten till sina Leopard II, med marginellt lägre grad av pansarbrytande effekt. Det är mindre troligt att Tomahawkerna är pansarbrytande, det är vid vissa ingångsvinklar mot tunga stridsvagnar med flera lager av pansar som det utarmade uranet är av betydelse. Tomahawkerna har större laddningar för att slå ut många fordon, byggnader och soldater samtidigt.

  • Utarmat uran används inte bara som pansarbrytande amunition i stridsvagnarna i USA:s armé.
   Man använder det även i bomber likt den berömda MOAB som sprängdes i Afganistan för en tid sedan.
   Uranet har fler egenskaper än hög densitet vilket efterfrågas i pilspetsprojektiler, det brinner även i extremt hög temperatur vilket förstärker effekten hos exempelvis en Tomahawk.
   Om man verkligen använde uran i de missiler som avfyrades mot Syrien är inte jag mannen att svara på men helt otänkbart är det faktiskt inte.

   • Det påstås här och var att Tomhawk har Depleted Uranium som vikt i nosen. Det verkar helt tänkbart.