Är USA:s imperium på väg att kollapsa?

Hur går det för USA? Börsen har gått upp med c:a 20 % sedan Trump tillträdde, och en miljon nya jobb har ”skapats”. Trump hade lyckat möte med ledare från Mellanöstern och ett gigantisk försäljningspaket av vapen ske ske till Saudiarabien. Men det är inte allt…
Jag skrev tidigare ”Imperialismen lever och frodas som aldrig förr, och begreppet används ibland av företrädare för USA:s officiella politik. NATO:s aggressiva politik, globaliseringen, krigen i Mellanöstern, statskuppen i Ukraina och försöken att införa de odemokratiska handelsavtalen TTP och TTIP är uttryck för imperialismen, liksom Sveriges uppslutning vid NATO och USA:s utrikespolitik.” Är imperialismen död?

Kan bedömningar som i Pentagon-rapporten ge upphov till tankar om att det är bättre att slå till nu/snart innan USA försvagats än mer?

Jag återger en artikel av Pål Steigan, samt kompletterar med en beskrivning från skriften ”USA som världspolis”.
Pentagon: USA:s imperium på väg att kollapsa

* Artikeln publicerades första gången för precis ett år sedan, men är lika aktuell idag tycker jag.

Pål Steigans artikel.

Rapporten The U.S. Department of Defense (DoD) Risk Assessment in a Post-PrimacyWorld
USA -imperialism At our own peril
Summering av rapporten
Amerikanska försvarsdepartementet (DoD) står inför en ständig grundläggande förändring i strategiska och operativa miljöer. Denna rapport menar att detta beror på att USA är på väg in i en ny, mer konkurrenskraftig situation efter USA:s ”primacy”: Detta kommer att innebära omfatta effekter på USA:s nationella säkerhets- och försvarsstrategi. Följaktligen är det brådskande för DoD att undersöka och anpassa hur man ska utveckla strategi och beskriva, identifiera, bedöma och kommunicera risk på företagsnivå. Denna rapport tar upp denna utmaning. Den argumenterar för ett nytt riskbegrepp och har fyra viktiga principer om mångfald, dynamik, långvarig dialog och anpassning. Författarna föreslår att detta tillvägagångssätt är avgörande för att bibehålla USA:s militära starka ställning i framtiden. Avvikande förändring av nuvarande riskkonvention, föreslår rapporten DoD exponerar nuvarande och framtida militärprestanda för potentiellt misslyckande eller brutto underpresterande.
Titeln på rapporten av Nafeez Ahmad är At Our Own Peril: DoD Risk Assessment i en Post-PrimacyWorld.

Det framtida scenariet för USA som målas upp i Pentagon-rapporten är dystert. Försvarsdepartementet är medvetet om att USA: s världshegemoni håller på att kollapsa och dess lösning för att rädda det sjunkande skeppet är mer pengar till det militär-industriella komplexet.
”Kort sagt, det tillstånd som presenterades av av amerikanska strateger efter andra världskriget och bibehölls i decennier håller inte bara på att vittra utan kan vara på väg att kollapsa.”

Rapporten publicerades i juni 2017 av US Army War College’s Strategic Studies Institute och är en bedömning av Försvarsdepartementets riskhantering. Studien stöddes av U.S. Army’s Strategic Plans and Policy Directorate; Joint Staff, J5 (Strategy and Policy Branch); Office of the Deputy Secretary of Defense for Strategy and Force Develop­ment; and Army Study Program Management Office.

USA i kvicksanden.
Pentagon konsulterade också American Enterprise Institute; the Center for Strategic and International Studies (CSIS); RAND Corporation; and Institute for the Study of War. Med andra ord är detta en produkt från ”Den djupa staten.
Rapporten påminner om de gyllene dagarna när USA:s hegemoni var oöverträffad:

”Den ordning med dess komponenter som uppkom efter andra världskriget, omvandlades till ett unipolärt system i och med Sovjetunionens sammanbrott och har stort sett dominerats av Förenta staterna och dess västerländska och asiatiska allierade. Krafter som vill bevara status quo är bekväma med sin dominerande roll för att diktera villkoren för internationell säkerhet och motstå uppkomsten av rivaliserande centra.
Här på bloggen har vi ganska ofta kritiserat USA för dess strävan att diktera global politik, liksom steigan.no. Nu bekräftar även Pentagon detta.
Rapporten beskriver hur USA:s makt eroderar och försämras, så att USA ”inte längre kan räkna med sin ställning av dominans och övermakt som den haft under de 20 plus år efter Sovjetunionens fall.”
De viktigaste motståndarna som vill förändra det nuvarande läget är Ryssland och Kina.
”De vill åtminstone förstöra räckvidden av den USA-ledda påverkan på vad de uppfattar som deras legitima inflytandefält. De är också beslutna att ersätta den ordningen lokalt med en ny som dikteras av dem.”

Ett krisande imperium förstår naturligtvis att andra kanske vill ha lite hegemoni själv, åtminstone i sin omedelbara närhet.
I synnerhet är Pentagon oroligt för att USA förlorar sin förmåga att styra världsopinionen och utmanas av ”okontrollerad spridning av information”.
”Omfattande okontrollerad tillgång till teknik som de flesta nu tar för givet undergräver snabbt fördelen med diskreta, hemliga avsikter, handlingar eller operationer … I slutändan bör ledare i försvaret anta att all försvarsrelaterad aktivitet från mindre taktiska rörelser till stora militära operationer skulle kunna ske helt öppet.”

Pål Steigans kommentar: För oss vars ambition är att besegra imperiet är det här goda nyheter. Vi kämpar inte förgäves. Vi bidrar till att undergräva USA:s hegemoni.
Pentagonens tjänstemän klagar över vad de kallar ”fakta-toxisk” information, dvs ”faktiska sanningar i frånvaro av sammanhang” (deras sammanhang, förmodligen), vilket förgiftar ”viktig politisk diskurs”. Bon Appétit, vi lovar att behålla det så länge som denna viktiga politiska diskurs handlar om krigs- och finanskapitalets dominas.

Pentagon anser alltså att en viktig orsak till imperiets nedgång är att de utmanas av fakta som underminerar legitimiteten för dess existens.
Vi tycker att det här är något överdrivet, men tack, det ger inspiration för vårt fortsatta arbete.
Uppriktigt sagt tror vi att de viktigaste orsakerna till imperiets nedgång finns i ekonomi och produktion, områden där USA förlorar.
Pentagonens slutsats i den dystra rapporten är att kräva att USA återvinner sin förmåga att behålla överlägsenhet, både militärt och inte minst ideologiskt. Strategerna klargör att alla som motsätter sig globaliseringen är en fiende, och att USA kommer att slå tillbaka.
Utan tvekan drömmar USA:s försvarsdepartement om att återta USA:s hegemoni, och för att göra det är det viktigt för dem att återfå kontrollen, både militärt, politiskt, såväl som ideologiskt. Kampen kommer att bli hård och bör inte underskattas. Frågan är om det redan är för sent för dem.

Egen kommentar: Jag instämmer väsentligen i Pål Steigans bedömning. Han skriver ”Vi tycker att det här är något överdrivet” och det tycker jag också, kanske än mer.

Tycker det är lämpligt att här återge en beskrivning av USA-imperialismen, utifrån ett tidigare blogginlägg och en skrift i ämnet. Bakom krigen – imperialismen!

10.6 USA-imperialismen idag – kännetecken
USA är sannolikt för några år framöver – den enda supermakten i världen. Dess politik kan ses inriktad på global kontroll över råvaror och andra resurser och dess transportvägar, globala handelssfärer, samt militära stödjepunkter. USA företräder i sin politik sig själv och/eller Triaden mot utvecklingsländer, råvaruproducerande och fattigare länder. I en globaliserad värld med ojämlika villkor innebär USA:s utrikespolitik ofta stöd till diktaturer – av varierande slag – samt åsidosättande av nationell självbestämmanderätt och reell demokrati. Benämningen ”Triaden” har lanserats av den kände anti-imperialisten Samir Amin i flera böcker.
Dit räknas större delen av EU,Japan, Kanada, Nya Zeeland, Australien förutom USA.
Skriften 13-247x350
USA:s ekonomiska och politiska ställning har utmanats. Vi är på väg mot en multipolär världsordning särskilt om BRICS utvecklas vidare och Kinas satsningar blir framgångsrika. Men USA och Triaden har inte förlorat sin dominerande ställning. År 2010 hade 80 procent av världens 1400 största företag sina huvudkontor i USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Nolan P, Zhang J. Global competition after the financial crisis. New Left Review 2010;64:97-108.
År 2015 fanns 53 av världens 100 största företag i USA, efter en ökning från 42 företag år 2009. http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/top100-market-capitalisation.html Mellan 1980 och 2008 ökade Triadens utlandsinvesteringar 27 gånger – medan de svenska direktinvesteringarna ökade dubbelt så mycket. Kommerskollegium. Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet. 2008. (http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%E5den/WTO/Handel%20och%20investeringar/Sammanfattning%20%20Sveriges%20expor%20av%20varor%20och%20direktinvesteringar%20i%20utlandet.pdf). (Frågan om den svenska imperialismen behandlas inte vidare i denna skrift). Idag har 3 av de 5 BRICS-länderna försvagats avsevärt ekonomiskt, nämligen Brasilien, Ryssland och Sydafrika.
Kinas valuta viktas numera in i IMF:s valutakorg, vilket är ett stort framsteg för Kina, men ännu med blygsamma cirka 11 % vikt, mot cirka 42 % för dollarn och 31 % för euron. Och BRICS´ planer på en ny världsbank och världsvaluta har ännu bara fått ett marginellt genomslag, och en alternativ valuta dröjer uppenbarligen.
USA är världens starkaste militärmakt och satsar lika mycket på militären som de följande sju staterna tillsammans.
Trots politiskt-militära fiaskon i Afghanistan, Irak, Libyen, och Syrien, samt en del ”härdar” i Afrika står Triaden stark och relativt sammanhållen, framför allt genom NATO. Genom sin starka hegemoniska ställning USA/NATO/Triaden har de hittills vunnit propagandaslaget i beskrivningen av Ryssland, Kreml, Ukraina, Syrien, och även Jemen. Propagandan lyckades framställa det som att ”man” ropade på militära insatser av USA. Ärkeskurken, och ytterst roten till den eländiga situationen i Mellanöstern framställs numera som hjälte.

Vår beskrivning är ett försök till övergripande syntes av empiri – liksom hos andra författare.
1. Den historiskt pågående koncentrationen av produktion och kapital i oligopol eller monopol har ökat kraftigt under de senaste 2-3 decennierna, bl.a. genom uppköp och sammanslagningar (kap 2). Utlandsinvesteringar är allt viktigare.
2. Den pågående processen med globalisering har intensifierats och en internationell arbetsfördelning har skett, med bl.a. utskiftning av industriproduktion från USA.
3. Finanskapitalets ställning inom ekonomin har stärkts markant.
Vi har bevittnat omfattande avreglering av finans- och valutamarknaderna, ökning av spekulation, skuldsättning, ekonomiska kriser och av ekonomisk ojämlikhet (kap 2).
4. Dollarn är fortfarande världshandels- och reservvaluta, vilket ger USA en stor fördel, bl.a. för att finansiera underskott. Andra länder måste köpa dollar medan USA kan ge ut dollar. Främst inom BRICS finns en tydlig strävan att bygga upp ett nytt valutasystem (kap 3).
US dollar en 4722653244_070ea3882c_b
5. Konkurrensen och kampen om kontroll över jordens råvaror och naturresurser har hårdnat. USA är idag mer beroende än tidigare av att ha tillgång till externa råvaror och naturresurser förutom minskat beroende av import av olja, till följd av produktion av skifferolja.
6. Världshandeln har ökat mycket kraftigt. Triadens andel är hög, även om den minskat till förmån för BRICS. Detta återspeglar ändring av maktfördelningen i världen. Många utvecklingsländer har låsts fast i skeva utbytesrelationer pga. växlande och efter 2009 starkt sjunkande råvarupriser, vilka skall finansiera importen av prismässigt höga och stabila industriprodukter (kap 4). Detta försätter dessa länder i en svårhanterbar situation.
7. Triaden kan mobilisera och kontrollera viktiga internationella organ som FN, Världsbanken, IMF och WTO för att slå vakt om handel och bedriva aggressiv utrikespolitik. ”Washington consensus” reser hinder mot utvecklingsländer och fattiga länder (Kapitel 3-7).
IMF logo imagesCA6P1CDB
8. USA har rustat upp kraftigt, och svarar för cirka 35 % av militärutgifterna i världen. Detta göder ett militärindustriellt komplex i USA, som dessutom är världens största vapenexportör. USA är den starkaste militärmakten, och leder NATO. När så behövs sätter USA internationella konventioner, demokrati och nationellt självbestämmande åt sidan, ibland med hjälp av NATO. Exempel är krigen mot Jugoslavien, Irak, Libyen, Syrien. Detta sker ofta under hänvisning till terrorism som ska dölja USA:s statsterrorism (kap 8).
Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop
9. Privatägda nationella och internationella massmedia spelar en central roll för att legitimera USA:s brutala politik. Den rättfärdigas med fraser om ”make the world safe for democracy” och efter 2001 ”the war against terrorism” (kap 9).
10. Idag används uttrycket over-streching för att framhålla hur USA bedriver bl.a. krigen utan täckning, vilket medfört ökad statsskuld i USA och i många rika länder. Budgetunderskotten tvingar fram drakoniska sociala nedskärningar (kap 2,3).
11. Idag syns inga större konflikter inom Triaden eller NATO, men det kan ändras. Exempel på motsättningar har varit anfallet på Irak 2003, där bara England svansade med, synen på Israels ockupation av Palestina, den av USA exporterade finanskrisen 2008, som även drabbade Europa. USA möter ökad konkurrens från BRICS och EU och har försvagats globalt. Man kan se en viss övergång från en unipolär till en multipolär värld (kap 2, 10).
12. Faran är stor för fler och större krig till följd av USA:s världsdominans kombinerat med viss ekonomisk försvagning och ökat råvarubehov, en stark militärmakt och kontroll över NATO och internationella organisationer (Kapitel 1,2,4,5-7). NATO:s aggressiva politik med militärbaser runtom Ryssland, kärnvapen i Tyskland, och kongressbeslut som underlättar för presidenten att starta krig talar för detta.
13. Huvudmotsättningen* i världen går mellan å ena sidan USA som ledare för Triaden* och majoritetens av länder och folk i världen, där Ryssland och BRICS alltmer framträder som antagonister. Brännpunkten ligger för närvarande i oljerika Mellanöstern, men kan flytta.

BRICS Durban untitled

*** Bekämpa USA-imperialismen för fred i världen! ***

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

  16 comments for “Är USA:s imperium på väg att kollapsa?

 1. Korp
  10 augusti, 2017 at 06:52

  Håller BRICS-länderna på att krossa den amerikanska dollaedominansen?
  Förenta staterna har förklarat krig (med sanktioner mot Ryssland) och fortsätter med att sätta handelspress på Kina.
  Det är inte uteslutet att USA kommer att begränsa leveranser av stålprodukter från Kina. I gengäld avser Moskva och Peking att ömsesidigt avskaffa amerikanska dollar inom ramen för BRICS-organisationen. Flytten kommer att markera slutet av eran med USA:s ekonomiska dominans i världen.
  Så snart som den amerikanska kongressen antog ett paket av nya sanktioner mot Ryssland, uttalade vice utrikesministern i Ryssland, Sergei Ryabkov en varning till Washington. ”USA:s sanktioner mot Ryssland kommer bara att uppmuntra Ryssland att skapa ett alternativt ekonomiskt system, i vilket dollar inte kommer att behövas”.
  Uttalandet gjordes under toppmötet mellan BRICS-handelsministrar, som öppnades den 1 augusti 2017 i Shanghai. Organisationen, som omfattar Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, blir en kraftfull motvikt till G7-gruppen.
  Idag står BRICS-länderna för 26% av jordens territorium, 42% av världens befolkning (nästan tre miljarder människor) och 27% av världens BNP. Enligt experternas prognoser kommer andelen BRICS-länder att stå för mer än 40% av världens BNP år 2050.
  Rysslands ekonomiminister Maxim Oreshkin uppgav att BRICS-länder, i synnerhet Ryssland och Kina, kan byta till nationella valutor redan inom en snar framtid. Ministern sade också att handelsomsättningen mellan Ryssland och Kina kan nå 200 miljarder dollar år 2020.
  Samtidigt diskuterade ministrarna vid sidan om toppmötet i Shanghai möjligheter att skapa ett nytt monetärt system för att utesluta användningen av amerikanska dollar. BRICS-länderna har samordnat grundläggande principer för arbetet i den nya utvecklingsbanken, vilket ses som en motvikt mot Världsbanken, där det är amerikanerna som bestämmer spelreglerna.

 2. USA: glittrig koloss
  10 augusti, 2017 at 07:52

  En ny världsordning gryr. USA kommer att krascha och bada i sin egen dynga.
  ”The U.S. is at the crossroads of its dying status as a global superpower. In order to stay afloat, it has only one real option – to continue down the warpath it has set itself on and confront those countries that seek to rise up in the post-American led international order.”

 3. 10 augusti, 2017 at 11:26

  Bra täckning av den amerikanska hegemonins sammanbrott och hur världen är på väg in i en ny ordning där Västvärlden måste inordna sig i en mer jämbördig världsordning och i bästa fall ansluta sig till en ny paradigm av globalt samarbete till ömsesidigt intresse, det Kinas president Xi kallar ”win-win”.

  Efter den amerikanska kongressens beslut att införa sanktioner har även Västeuropeiska ledare som EU:s Jean Claude Juncker, tyske utrikesministern Sigmar Gabriel och börjat ifrågasätta det amerikanska diktaten att bestämma över Europas energipolitik att importera gas från Ryssland och införandet av ny sanktioner mot Ryssland. Partiledaren för det tyska liberala partiet (FDP) Christian Lindner ifrågasatte också argumentet om Rysslands övertagande av Krim som argument för sanktioner och sa att det måste tolereras även om det inte erkänns. En förutsättningslös dialog med president Putin måste återstartas säger han.

  Nu är det dags för svenska och norska politiker att äntligen våga säga något mot den amerikanska hegemonin?

 4. Anders Åberg
  10 augusti, 2018 at 21:09

  Intressant. Jag tror dock att USA kommer att kunna upprätthålla sin maktposition ganska länge till och USA har väl snarast stärkt sitt grepp över media och regeringarna i väst dom senaste åren.
  Skulle dollarn falla så får USA naturligtvis problem, men det ger det ju också chans till en nystart för amerikansk exportindustri.
  Vi skall nog inte ägna oss åt för mycket önsketänk här tror jag, hur mycket vi än hatar dom.

 5. Wish
  11 augusti, 2018 at 09:44

  När USA´s dominans upphör, kommer krigen att bli fler. Mången småpåve kommer att vilja flytta just sin landgräns längre bort. Saddam stod bara först på tur.

  • Peter Grafström
   11 augusti, 2018 at 16:46

   Isf är det pga av angloamerikanskt styrda infiltratörer och inte genom spontana processer. Eftersom Britterna lyckades iscensätta ett par århundraden av dylika skeenden utan att historikerna har fört det vidare finns förstås risk för upprepning.
   Botemedlet är att avslöja denna nedtystade del av historien.

 6. Benny
  11 augusti, 2018 at 16:45

  Wish, eller kanske inte! USA står ju som bekant bakom de flesta krig idag så läget kanske ändå blir till det bättre. USA kommer inte att sättas i konkurs förrän den dagen när den globala pengamaffian låter bilan falla. Fram tills dess kommer man att låta skulderna växa eftersom de själva tjänar pengar på skuldbergen. Som man säger i superkapitalisternas värld, ”to big to fail” om de stora ekonomierna i världen. Detta förhållande kan dock snabbt ändras pga den växande inrikespolitiska oron i USA och politiska härdsmältan.

 7. Benny
  11 augusti, 2018 at 22:24

  Att USA är i sina dödsryckningar bevisas av den desperation som genomsyrar dess utrikespolitik! Man tror att ekonomisk utpressning och direkta hot mot sina egna vasallstater är medicinen. Det senaste internationella vanvettet är väl nya ekonomiska sanktioner mot Ryssland, på mycket lösa grunder, som dessutom hittats på av en annan nation visar väl hur illa läget blivit. Man kan undrar varför man tar till så här desperata åtgärder men situationen börjar antagligen bli desperat i Washington. Trump har visat sig vara en svårfjällad fisk för Deep State. Han sprattlar fortfarande emot trots alla hot och påverkanskampanjer och det politiska kaoset ökar dagligen. Hur länge kommer de lokala ledarna i delstaterna att se på cirkusen som pågår i Washington? Man måste trots allt beundra USA:s befolknings närmast stoiska lugn vad gäller kaoset i Washington och den otroligt farliga situation galningarna drivit USA mot. Eller kanske det är så att folk är så indoktrinerade att de faktiskt inte fattar allvaret i situationen? Tror man verkligen att USA kan fortsätta sin konfrontationspolitik mot Ryssland och Kina utan att det till slut kan gå mycket illa? Att USA-propaganda är löjlig vet de flesta men ingen med lite vett kan väl ta den på allvar. I alla fall så inser de flesta i USA att det är fake news men inser de som bestämmer detta? En ödesfråga för mänskligheten.

 8. arbetarklass
  12 augusti, 2018 at 13:47

  ”Är USA:s imperium på väg att kollapsa?”

  Först tror jag själva frågan måste definieras. Jag är övertygad om att USA:s roll i världen kommer att förändras p.g.a av den ekonomiska utvecklingen som dragits till Asien (där även Ryssland befinner sig). Landet USA tror jag däremot inte kommer att minska som ”världsnation”. Snarare kan den rollen förstärkas när landet mer kommer hitta sin rätta plats i världsgemenskapen. Jag såg nu på Svt att USA får hjälp mot sina svårartade skogsbränder både från Australien och Nya Zeeland. Två likartade länder som utvecklats till välmående i-länder tack vare migration av vita européer för länge sedan. Man ska inte inbilla sig att USA endast har fiender för sådan är inte verkligheten.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/mer-an-100-stora-brander-rasa-i-usa-brandbekampare-inkallade

  • 12 augusti, 2018 at 14:04

   Australien och Nya Zeeland utmärks också av hänsynslöst dödande av urbefolkningen. Du har rätt i att USA har vänner, starka och okritiska länder i Europa inte minst.

  • Benny
   12 augusti, 2018 at 19:16

   USA har inga ”vänner” man har vasallstater som man styr med piska och morot. Däremot måste USA tvingas hitta sin plats i världen dvs en stat bland alla andra. Petrodollarns avskaffande är grundstenen men det behövs mer för att parasitstaten ska förstå att de måste börja göra rätt för sig och inte åka snålskjuts på resten av världen och betala med sina låtsaspengar.

   • arbetarklass
    12 augusti, 2018 at 20:22

    Men Trump menar ju precis tvärt om? Han påstår Europa åker snålskjuts på USA och det vill han motverka med import-tullarna som EU och inte minst Sverige högst ogillar. Jag håller med om att USA upprätthåller sin globala makt med dollarn som närmast blivit världsvaluta, men hur länge till? Hur är det med arbetarrörelsen? Kanske där kollapsen ligger närmast? När masspartier inte längre har ’massan’ med sig då blir det kris. Det måste finnas någon anledning till att Åkesson just nu ser så nöjd ut trots Sifo:s senaste väljarbarometer bara visar knappt 16% för partiet.

    • Benny
     13 augusti, 2018 at 18:06

     Ja Europa får väl tillbaka en del av det USA tjänar på att kunna trycka upp dollar som betalningsmedel med att smita undan militärnotan. Efter Sovjets upplösning finns det heller inga hot i Europa som man behöver rusta mot så att slösa mer pengar på militären är ju korkat enligt europeiskt synsätt. Dessutom så ”köper” ju Nato-länder i Europa vapen från USA så att det är nog ändå i slutändan en vinstaffär för USA även om Trump ännu inte begripit detta. Dollarns andel av inom världshandeln minskar för varje år nu när det finns andra alternativ. Det finns många länder runt om i världen som är missnöjda med hur USA kunnat åka snålskjuts på sin valuta i årtionden utan att göra rätt för sig.

     • arbetarklass
      14 augusti, 2018 at 14:40

      Jämfört svenska kronan verkar dollarn vara stark. Det är ingen evighet sedan dollarn stod i 4-5 svenska kronor minns jag själv men idag kostar en dollar över nio kronor. Kurvan har pekat uppåt för dollarn och nedåt för kronan på några decenniers sikt. Hur förklarar du denna negativa utveckling? För länge sedan kunde svenska motorintressade ungdomar importera entusiastbilar billigt från USA, förvisso med pålagor för tull och accis men idag är det minsann inget billigt nöje för dom som vill. Snarare har det blivit smakar det så kostar det. Gissningsvis ett par hundra tusen.

      • 14 augusti, 2018 at 15:37

       Det är närmare 50 år sedan som Dollarn stod i 4 kr. Den stod länge i c:a 5 kronor, men sjönk till strax över 4 kr sedan USA i början av 1970-talet ensidigt lämnad Bretton Woods och koppling till guld.

Comments are closed.