Stoppa avtalet med NATO!


Vi har här flera gånger behandlat Sveriges närmande till krigsorganisationen NATO, och också protester mot detta oerhörda. Detta skedde senast 29/8 då tre exempel på protester mot NATO-närmandet beskrevs.

* Jag gläds åt meddelandet att den nya regeringen inte ska söka medlemsskap i NATO för Sverige. Men gå nu ett steg vidare och riv upp avtalet! Vilken utmärkt markering mot NATO:s krigspolitik detta vore! Det skulle stärka Sveriges anseenden hos alla de NATO-kritiska eller -skeptiska länderna, som med stor sannolikhet utgör en majoritet och något bidra till sannolikheten för fred.

NATO-demonstration IV

Man kan konstatera att NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren).
Vätebomb images

NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan
– Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen?

Nedan presenteras ett utmärkt flygblad och initiativ från Blekingeavdelningen av Folket i Bild Kulturfront.

Flygbladet.
”Över folkets huvud har Sverige närmats NATO. Steget ska göras kort till fullt medlemskap. Men alliansfriheten har tjänat folket väl. Den har hållit Sverige utanför två världskrig.

NATO – en krigspakt!

Det är inte Ryssland som är aggressivt i Ukraina. USA och EU drev i februari fram en statskupp som med våld störtade Ukrainas folkvalda regering och parlament och förde fram fascister och rysshatare till makten. De yttersta syftena är att öppna Ukrainas ekonomi för EU:s dominans och skapa en Natobas för uppmarsch mot centrala Ryssland.

 Krisen i Ukraina och hets mot Ryssland används i argumenteringen för Nato-anslutning.

Ryssland intar en defensiv hållning. Observera att Ryssland står endast för ca 5 % av världens samlade försvarsutgifter medan USA och NATO står för en bra bit över hälften. Ryssland är inte intresserat av krig.

Det är våldets världsmakt Nato som är krigsdrivande.
Minns Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien,… och nu Ukraina.

Ryssland har, i strid med alla avtal och löften de senaste årtiondena blivit inringat av nya Natomedlemmar och hundratals militärbaser.

RyssKrig-768954

Avtal med NATO

Två dagar efter riksdagsvalet la den avgående regeringen fram den fulla avtalstexten till ett värdlandsavtal med Nato. Det är en skrämmande läsning:

* Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer, övningar eller skarpa insatser, genom beslut där Natos generaler har initiativrätt. Det försvårar Sveriges möjligheter att i ett krigsläge säga nej med hänvisning till alliansfriheten.
* Vid tillämpning av avtalet ska Nato få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig (!) och Sverige förpliktigar sig att i alla lägen ge fullt stöd åt Nato. Svenskt territorium ska få användas som bas för angrepp mot tredje land. Det finns inga begränsningar angående vapenteknik. Kärnvapen är inte uteslutna.
* Avtalet innehåller bestämmelser som är direkt i strid med svensk grundlag. Till exempel är Natos trupper undandragna svensk jurisdiktion. De kan inte dömas för brott begångna i Sverige.

Här kan du läsa den fulla avtalstexten: http://www.nyhetsbanken.se/arkiv/vardland.pdf

Slutsatser
Sverige ska inte överlämna sin nationella självständighet till Nato och därmed till USA och Pentagon.
NATo-demonstration III

* Natos uppgifter är att med våld bevara och utöka västs herravälde, en orättvis imperialistisk världsordning. Sverige bör lämna samarbetet med Nato för att det ställer oss på fel sida i dagens värld.
* Om Sverige antar värdlandsavtalet, och i än högre grad om Sverige blir Nato-medlem, sänder det en signal till omvärlden. Ryssland blir än mer hotat. Det stärker krigets krafter i stället för att främja andra samarbeten och utveckla FN. Och tvärtom: Om Sverige drar sig ur samarbetet med Nato så sänder det ett budskap till alla fredskrafter.
* Värdlandsavtalet med Nato, om det antas av riksdagen, ökar risken att Sverige blir direkt måltavla för förödande vedergällning vid exempelvis ett Natoangrepp mot Ryssland.

Stoppa värdlandsavtalet med Nato!

Flygblad från Folket i Bild/Kulturfront, Blekinge www.fib.se


i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , ,

SvD 27/8 Uppropet DN -svensk oenighet Al Jazeera Nyhetsbanken – Nato-medlemsskap förenligt med svensk lag? Nyhetsbaken om Nato-toppmöte Svensk insatsstyrka redo för strid 2015 Blogginlägg 22/6 DN 15/4DN 2/4DN Debatt 22/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3  3 comments for “Stoppa avtalet med NATO!

 1. 5 oktober, 2014 at 19:14

  En av bloggens läsare har skaffat mer information i frågan, och låter mig använda den. Hon har skrivit till regeringskansliet och fått svar. Jag uppfattar att opinionsarbete är mycket viktigt, då frågan inte är formellt avgjord.

  Mail från Anne R

  ”Hej!
  Jag skrev till regeringskansliet om avtalet, att det inte borde tas utan folkomröstning.

  Jag fick ett svar från Anneli Johansson, Kanslisekreterare
  Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys (SI)
  Försvarsdepartementet, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, tel 8-405 25 23

  ”Tack för din e-post om värdlandsavtal med Nato. Frågan berör mitt ansvarsområde och därför svarar jag i statsministerns ställe. Försvarsmakten har sedan idigare arbetat med ett utkast till koncept för värdlandsstöd, utifrån mål inom Natos partnerskap för freds /PFF)planerings- och översynsprocess. Genom att ingå
  det avtal som nu förhandlats med Nato regleras juridiska aspekter och principiella bestämmelser för värdlandsstöd.

  Samförståndsavtalet klargör grundläggande ramar för det ansvar Sverige har som värdland i förhållande till Nato och deltagande stater,liksom vilket ansvar Nato och deltagande stater har vid en Nato-ledd aktivitet i Sverige Avtalet blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation.

  Försvarsberedningen, som består av riksdagens åtta partier, har i sin försvarspolitiska rapport betonat vikten av att regeringen skyndsamt genomför en sådan avtalsreglering. Avtalet förutsätter vissa lagändringar bl.a på
  mervärdesskatteområdet. Arbetet med proposition i dessa frågor väntas pågå under 2014 och 2015.

  Avtalet kommer att föreläggas i riksdagen för behandling innan det kan träda i kraft. Därmed är det en fråga som Sveriges folkvalda riksdagsledamöter kommer att behandla. Karin Enström har skrivit under.

 2. Zokrates
  5 oktober, 2014 at 19:52

  Jag hoppas verkligen att S och MP tar vara på arvet från Palme och han internationellt politiska medvetenhet. Sverige har ingen anledning att verka för att legitimera NATOs existens. Att nedmontera vårt försvar var sannolikt ett sätt att medvetet försvaga vår militära kraft för att kunna peka på nödvändigheten att tillhöra en militär anfallsallians.

  NATO har en mycket väl dokumenterad historia av aggressiv militarism som uppenbarligen sveriges etablerade politiska elit är omedveten om. Detta är djupt tragiskt för verklig demokrati och verklig frihet.

  Uppmanar alla med skygglappar att läsa Deterring Democracy. En verklighetsbild (operativ än idag) av den imperialistiska systematiken.

  Sverige har inget i NATO att göra.

  • 5 oktober, 2014 at 20:47

   ”Deterring Democracy” is a book published in 1991 by Noam Chomsky, which explores the differences between the humanitarian rhetoric and imperialistic reality of United States foreign policy and how it affects various countries around the world. (Wikipedia)

Comments are closed.