Kom till Nordiska fredssamtal i Degerfors!

Hel­gen den 14 till 16 augusti är det åter dags för Nordiska Fredssam­tal i Degerfors. Och hela evene­manget är öppet för allmän­heten. För varje dag kom­mer det finnas möj­lighet att lösa dag­bil­jet­ter för 50 kro­nor. Nordiska Fredssam­tal inleds klockan 16 på freda­gen med att kom­mun­fullmäk­tiges ord­förande Jan Ask häl­sar välkom­men. Därefter föl­jer en rad intres­santa talar, bland andra förre försvarsmin­is­tern Thage G. Peter­son och förra nedrust­ningsmin­is­tern Maj-​Britt The­o­rin.
Degerfors var förr för den fotbollsintresserade känd som Gunnar Nordahls första klubb efter Hörnefors, som Ralf Edströms klubb och nu för att ett enda politisk parti fick omkring 50 % av rösterna vid riksdagsvalet.

Nordiska fredssamtal 2015%20Nordiska%20fredssamtal

Fredag 14 augusti

16.00 – 19.00 Fred i Europa – en för­legad utopi?

Jan Ask, Välkom­stan­förande

Eva Myrdal, Häl­sningar till Fredssam­talen och tack till bidragsgivare

Thage G Peter­son, Ett NATO-​medlemskap är inte fören­ligt med Sveriges arbete för freden!

Maj-​Britt The­o­rin, Allians­fri­het ut — Nato in

Anna Lisa Eneroth, Europas väg nu – kon­fronta­tion och mil­i­taris­er­ing i stäl­let för fredlig konfliktlösning

Ste­fan Lind­gren, Vart går Europa?

Mod­er­a­tor: Mar­garetha Nordman

Lördag 15 augusti

9.00−12.00 Fred i Europa – en för­legad utopi?

Jan Myrdal, In mot det stora kriget 1914

Pål Steigan, Imperi­ets sam­men­brudd og faren for krig

Hans Öhrn, ”Den ara­biska våren” – och dess efterföljd

Oleg Mezjuev, Ukrainakrisen: från Nuland-​kakor till ett nytt kallt krig

Paus, Kaffe/​Té

Maj Wech­sel­mann Doku­men­tär­film, Vad hände på Maidan – och hur fixar man en orange revolution?

Mod­er­a­tor: Ken­neth Lundgren

13.00 – 14.00 Gruppsamtal

• ”Den ara­biska våren” – och dess efter­följd. Sam­tal­sledare Ken­neth Lundgren

• ”Den orangea rev­o­lu­tio­nen” — och dess efter­följd. Sam­tal­sledare Ulf Karlström

• Nato och Nor­den. Sam­tal­sledare Staffan Ekbom

14.00 – 15.00 Fred­stor­get med föreningar och nätverk och bok­bord och fika

Karneval för­lag, Bokre­lease: Ukraina i frontlin­jen av Richard Sakwa, nu på sven­ska. Björn Eklund.

Celanders bok­för­lag

15.00 – 17.30 Fred i Europa – en för­legad utopi?

Jouni Sirén, Fin­land och Nato

Tuva Grims­gaard, Sikker­hets — og uten­rik­spoli­tikk i Norge i lys av den blåblå regjeringen

Agneta Nor­berg, Sverige och mil­i­taris­erin­gen av rymden

Matthias Ceder­holm, Europa, Eurasien och geopoli­tikens återkomst

Jan Hag­berg, Jugoslavienkri­gen

Chris­ter Lund­gren, 70 år efter Koreas befrielse — är fred möjlig på Koreahalvön?

Mod­er­a­tor: Ken­neth Lundgren

17.30 – 18.30 Diskus­sion i plenum utifrån inlägg och gruppdiskussioner

18.30 – 19.30 Mid­dag på egen hand

19.30 – Kul­tur­afton, med eftersits

Fred­saften­sang — på vej mod en bedre ver­den. Hasse Schnei­der­mann, Tom Vilmer Paa­mand och Helge Ratzer m fl. dan­ska fredsvän­ner är våra försångare

Jim­mie T Saint, med bas i Stock­holm arbe­tar med pro­gres­siv hip-​hopmusik. Han sjunger låtar som fokuserar på kapitalismen/​imperialismen — den gemen­samma motorn bakom kri­gen i t ex Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien

Lyck­lig Ung­dom — Eli­nor Karls­son och Malin Loman från Val­skog. För tredje året i rad framträder de till gitarr under fredssam­tal­ens kul­turkväll och sjunger folkvi­sor om kär­lek, sorg, för­lust och kvinnokamp

Anders Norudde, vio­lin­byg­gare och musiker, från Karl­skoga, var en av de som drev folk­musik­grup­pen Hed­ningarna på 80-​talet och framåt. Anders behärskar många instru­ment, och kväl­lens instru­ment blir, föru­tom fiol, folk­musikin­stru­menten svensk säck­pipa, Mora­harpa och säljflöjt. Dessu­tom berät­tar han om instru­menten och hur de brukar användas

Söndag 16 augusti

9.00 – 11.20 Nordiskt arbete för fred och alliansfrihet

9.00 – 9.20 Björn Forseth, Kiruna, Tung börda på hemvärnarna i lan­dets ytterkant

9.20 – 11.20 Rap­porter från freds­fron­ten i Norden

Folket i Bild/​Kulturfront, Tor­b­jörn Wik­land, ord­förande, om tid­nin­gen och arbetet mot sven­skt Nato-​medlemskap

Fred­skäm­parna i Fin­land, Jouni Sirén

Fredsmin​is​terium​.dk , Hasse Schneidermann

Århus mod Krig og Ter­ror, Helge Ratzer

TID TIL FRED — aktiv mod krig, Lizette, Ben­jamin, Gerd, Irene

Aldrig mere Krig, Tom Vilmer Paamand

Nej tak til nye kampfly, Tine Spang Olsen

Norska fred­srådet, Tuva Grimsgaard

Sven­ska fred­skom­mit­tén, Mar­i­lyn Bard

Irak­Sol­i­daritet, Mike Powers

Förenin­gen Syrien­sol­i­daritet, Jan-​Erik Romson

Fred­slop­pet

Aktivis­ter för fred, Lars Drake

Justi­tia Pax Ver­i­tas, Spa­soje Marjanovic

Inter­na­tionella Kvin­noför­bun­det för Fred och Fri­het (IKFF),Göte­borgskret­sen, Anna-​Lisa Björneberg om ”Skärgårdskriget”

Kro­noberg för fred och allians­fri­het, AnnaL­isa Eneroth

Nätver­ket Nato ut ur Nor­rbot­ten, Luleå, Jan Englund

Aktion­s­grup­pen Nej till Nato, Stock­holm, Staffan Ekbom

11.20 – 11.30 Avs­lut och tack till alla

Mod­er­a­tor: Eva Myrdal

Något om läget
2014 kunde ha varit ett märkesår för freden, liksom 2015. Det var 100 år sedan första världskrigets utbrott – det dittills största kriget, som kom att kasta sin skugga över det kommande seklet. Sverige inledde för 200 år sedan en fredsperiod som kom att vara i nästan 200 år – fram till deltagandet i krigen i Afghanistan och Libyen. Men 2014 blev inget fredens år, tvärtom. Ingen ändring syns i år.
* Statskupp i Ukraina i februari 2014 med klara fascistinslag – accepterat av USA & EU.
* Inbördeskrig i Ukraina.
* Ökad satsning på och modernisering av kärnvapen, främst i USA.
* Framväxt och genombrott för ISIS, mycket pga. politiken hos USA & Co
* Israels brutala överfall på Gaza, med USA:s tysta stöd
* Saudiarabiens överfall på Jemen, med USA:s uttryckliga stöd
* Fortsatt utländsk intervention i Syrien, nu alltmer med ISIS
* Ökad intervention i Irak av USA och ISIS
* Ökat stöd för krigsorganisationen NATO i Sverige av dominerande massmedia och politisk elit.
* USA och Nato har anlagt alltfler baser runt Kina och Ryssland och ökar tydligt den militära närvaron i Europa.
* Allt tydligare acceptans för krig som ett legitimt sätt att lösa konflikter. USA:s planerade angreppskrig mot oljerika Irak 2003 stötte på patrull i säkerhetsråd, där bl.a. Frankrike och Tyskland la in sina veton.

Hur ser krigshoten ut runtom i världen ut idag? Hur kan en fredsrörelse bli en kraft att räkna med?
I Degerfors anordnas Nordiska Fredssamtal för fjärde året i rad den 14-16 augusti.

Nordiska fredssamtal 2014 d975d352a3946dff3e435c75b58b4538_L

i , , , , , , , , , , , , Fredssamtalen på Facebook Nordiska fredssamtal Counterpunch 23/4 Huffington Post Nej till EU Nyhetsbanken 22/4
New York Times DN 8/4 Dagens Industri 28/3 DN Debatt 4/4 Internationella juristkommisionens rapport Rysslands röst
DN 20/3 Nyhetsbanken, Putins tal DN 23/2 SvD
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

href=”http://fib.se/hem/item/1446-nordiska-fredssamtal-i-degerfors-3-5-augusti” target=”_blank”>FIB-Kulturfront NWT ETC 2/8

  3 comments for “Kom till Nordiska fredssamtal i Degerfors!

 1. Kalle Gustavsson
  9 augusti, 2015 at 11:25

  ”Förra nedrustningsministern Maj-Britt Theorin” är bland talarna.
  Theorin har aldrig varit minister.

  • 9 augusti, 2015 at 12:16

   Stämmer. Hon har dock gjort sina främsta insatser inom nedrustning och därtill hörande frågor.

   Wikipedia: ”Maj-Britt Theorin har främst engagerat sig i freds- och nedrustningsfrågor. Hon ledde den svenska nedrustningskommissionen 1982-91.

   I Europaparlamentet var Maj-Britt Theorin ledamot av utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor. I januari 1999 föredrog hon utskottets rapport om miljö, säkerhet och utrikespolitik.”

 2. Martin Kullberg
  15 augusti, 2015 at 22:55

  Av en händelse hade jag vägarna förbi och tänkte att jag skulle stanna och gå på dagarna. Men mötesdag och plats var inte optimalt valt, jag ringde runt till 10 hotell och B&B i området och de var alla fullbelagda. Så jag for vidare utan besök. Tydligen var det något STCC jippo samma dagar i ett område med väldigt lite rum att hyra.

Comments are closed.