Erkänn Västsahara!

Vad händer med Västsahara? Något i alla fall. Sedan jag för exakt ett år sedan publicerade denna artikel så harenligt tidningen Västsahara ”EU-domstolen fastslagit i sin slutliga dom 21 december 2016 och följer därmed sin egen generaladvokat Melchior Wathelets utlåtande 13 september. Detta är en stor seger för Polisario Front som har drivit ett mål mot EU gällande handelsavtalet 2012.
Västsahara är inte en del av Marocko. EU:s fördjupade handelsavtal 2012 med Marocko, som gäller jordbruks- och fiskeprodukter, gäller inte Västsahara – utan enbart Marocko. Inte heller Associationsavtalet, frihandelsavtalet, mellan EU och Marocko från 2000 gäller Västsahara.” EU-domstolen: Västsahras produkter tillhör inte Marocko

Artikeln, först publicerade 14/1 2016.
FN antog 1960 den så kallade Avkoloniseringsdeklarationen och år 1963 sattes Spanska Sahara av FN:s särskilda utskott för avkolonisering upp på FN:s lista över områden som ska avkoloniseras, det vill säga befolkningen har rätt till självbestämmande och självständighet. I december 1965 antog FN:s generalförsamling en resolution med krav på Spanien att avkolonisera området. I december 1966 antog FN:s generalförsamling en resolution med krav på Spanien att under FN:s överinseende organisera en omröstning angående Västsaharas självbestämmande, ett krav som sedan upprepades varje år 1967–1973.
Västsahara
Befrielserörelsen Front Polisario (Folkfronten för befrielse av Saguia el Hamra och Rio de Oro) bildades 1973 med befrielse från den spanska kolonialismen som mål, efter att Spanien vägrat gå med på FN:s upprepade krav på avkolonisering. Sedan november 1975 ockuperas Västsahara till stora delar av Marocko.
Internationella Domstolen i Haag avvisade 1975 Marockos anspråk på Spanska Sahara (Västsahara)[3]. Inget land erkänner idag Marockos rätt till Västsahara.
Den västsahariska staten Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR), (eng. Sahrawi Arab Democratic Republic), utropades 27 februari 1976, när de sista spanska trupperna lämnade området.
Över 80 stater har erkänt Västsahara (SADR), dock inget EU-land,[4] men närmare hälften av dem har sedan återtagit sina erkännanden.[5] 1992 skulle en FN-ledd folkomröstning om Västsaharas självständighet ha ägt rum som ett led i avkoloniseringen, men Marocko har förhindrat den. Sedan 2004 motsätter sig Marocko helt ett självständigt Västsahara. En stor del av Västsaharas befolkning bor sedan ockupationen 1975 i flyktingläger i Algeriet.

Västsahara har en av världens största fosfatfyndigheter, rika fiskevatten, flera mineraler och möjligen olja samt naturgas.
Utdrag ur boken ”USA som världspolis”.
USAbok framsida-1
Några få länder i världen dominerar totalt fosforbrytningen – Kina, USA, och Västsahara. USA passerade produktionstoppen 1995 och Kina stoppade nästan helt exporten 2008 i samband en kraftig prisstegring, genom höga tullar. Reserverna är ännu mer skevt fördelade, då Västsahara har 75 % av världens reserver finns (Selinus 2011). Man talar idag om att en fosfortopp nås om 30-60 år, i analogi med ”peak-oil”-konceptet. Under många år låg priset på råvaran kring 50 dollar per ton. Kring 2008 sköt priset iväg till 350 dollar per ton, för att 2011-2012 ligga på nästan 200 dollar per ton (Cordell & Rosemarin 2011).

USA:s geologiska Undersökningar (USGS) är den enda statliga datakällan för tillgångarna av fosfor. Nästan all litteratur om fosfor baseras på USGS (Cordell 2010). År 2010 förändrades uppenbarligen USA:s syn på fosfor som strategisk råvara på ett dramatiskt sätt. Cordell & Rosemarin (2011) skriver:
”[USGS] ändrade snabbt sina uppgifter efter att rapporten från IFDC publicerades år 2010, då uppskattningarna av de kommersiella reserverna i Marocko ändrades från 6 till 50 gigaton och de globala uppskattningarna från 16 till 65 gigaton. Sådana varierande data utan några egentliga förklaringar eller sakutlåtanden gör att de amerikanska uppgifterna inte är helt trovärdiga. Att IFDC-rapporten från 2010 offentliggjordes vid CSIS (Center for Strategic and International Studies) i Washington, ett centrum specialiserat på säkerhet och terrorism i Nordafrika, gör att man börjar undra om USA redan gjort fosfor till en prioriterad säkerhetsfråga.”

Trots att Marocko gång på gång förhindrat Västsaharas självständighet trädde ett samarbetsavtal (idag ett s.k. ekonomiskt partnerskapsavtal, EPA) mellan EU och Marocko i kraft år 2000. Och USA har ett frihandelsavtal med Marocko från 2004, vilket anses garantera USA tillgång till fosforn från Västsahara. USA:s avtal slöts samma år som Marocko ensidigt meddelar att man aldrig kommer att acceptera ett självständigt Västsahara (Karlström 2011).”
EU imperialismen imagesCAG76REP
Oljefyndigheterna tilldrar sig stort intresse. 28/9 2014 rapporterade i artikeln ”Profit-driven US and British oil companies set to violate international law in western Sahara” på Globalresearch att ”Kosmos Energy, a US oil and gas exploration firm, along with UK oil exploration company, Cairn Energy, are planning to begin searching for oil reserves off the shores of a territory known as Western Sahara.” http://www.globalresearch.ca/profit-driven-us-and-british-oil-companies-set-to-violate-international-law-in-western-sahara/5405327

Sveriges roll.
I december 2012 togs ett rekommendationsbeslut i riksdagen om att Sverige ska erkänna den västsahariska staten.[19] Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna stod bakom förslaget. Regeringen Reinfeldt var dock emot ett erkännande, hänvisande till kriterierna för erkännande av stater och gick därmed emot riksdagens beslut.

I oktober 2015 mötte i oktober presidiet i riksdagens utrikesutskott. http://www.svd.se/marockansk-oro-i-riksdagen

”Vi frågade flera av oss om det var några särskilda händelser som gjort att det här nu blivit så väldigt aktuellt för dem, men de kunde inte peka på några sådana händelser utan framhöll att det finns ett stort intresse generellt i det marockanska samhället och i alla politiska grupperingar”, säger utrikesutskottets ordförande Kenneth Forslund till TT.

En liten kommentar: Att regeringen nu beslutat att inte erkänna Västsahara, trots partibeslut hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan bero på att man inte vill inte ha en upprepning av reaktionerna efter erkännandet av Palestina. Sverige kandiderar också till FN:s säkerhetsråd 2016, vilket också skulle kunna vara ett skäl till att man avvaktar. Här kan också finnas svenska imperialistiska intressen. Det kan också ses mot bakgrund av framgångar för f.a. USA:s brutala nykolonialistiska projekt i t.ex. Irak, Afghanistan, Libyen (NATO) och Syrien (främst via ombud där). Medan Frankrike och Tyskland protesterade mot USA:s krigsplaner mot Irak, stödjer EU:s och Västs ledare nu beslutsamt denna politik, riktad mot demokrati och nationellt självbestämmande, i närvaro av ett mycket svagt FN. Också en eftergift för den brutala ockupationsmakten Marocko, som i säkerhetsrådet stöds främst av Frankrike. Det är bra att Vänsterpartiets ordförande kritiseras regeringens ställningstagande i denna fråga.

i Andra om: , , ,, , , , , , , olja fiske Polisario

  10 comments for “Erkänn Västsahara!

 1. 15 januari, 2016 at 14:01

  Det stora flertalet av västsahariska stödföreningarna och autonomi. Algeriet diplomater och frivilligorganisationer som arbetar för Algeriet i Sverige, talar på uppdrag av sahariska som inte nödvändigtvis från Västsahara territorium södra Marocko. Majoriteten av västsahariska bor i Västsahara. Cheferna för kommunerna är Västsahariska. Borgmästarna är Västsahariska. Guvernörerna är Västsahariska. Cheferna för lokala industries inklusive fosfater är Västsahariska. Slutit det senaste valet är ca 70%. Den västra sahariska gjorde valet av fackförenings 1975. De gjorde valet av självständighet 2007 för att avsluta absurda Västsahara fråga. Västsahara frågan inför Marocko till Algeriet sedan kalla kriget …

  Svenska samfundet bör stödja vår kamp för att frigjorda våra släktingar sekvestrerade i Algeriet utan att vara registrerad av UNHCR !!!

  Tack

  Ahmed Salem Amr Khaddad
  Unionist sahariska – Internet aktivist

 2. M
  22 januari, 2016 at 10:36

  En intressant artikel på Svd debatt av Hans Hahn och Kristin Ivarsson, Emmaus Björkå.

  ”Som en förvarning om regeringens omsvängning i frågan fick vi i december beskedet att Sverige överklagat en för västsaharierna viktig dom i EU-domstolen. Domen fastslog att Marocko inte får handla med produkter från Västsahara eftersom det strider mot internationell rätt. Beslutet att överklaga var chockerande.
  I den sammanfattning av rapporten som offentliggjorts beskrivs de två parterna i konflikten som jämbördiga och även detta är en grov förskjutning. Det rör sig nämligen inte om två jämstarka parter i en konflikt, utan om en stark ockupationsmakt och ett ockuperat folk. Den ena parten agerar i strid med folkrätten och den andra har sedan vapenvilan 1991 försvarat sig mot våldet med fredliga medel. Regeringens nya beskrivning är helt i linje med Marockos syn på konflikten och har därför också mottagits med jubel av ockupationsmakten.”
  http://www.svd.se/historiskt-svek-av-regeringen-i-vastsaharafragan

  Har snubblat över andra artiklar i spansk press:

  En möjlig vändning (enligt spansk media) i svenska regeringens attityd gentemot Västsahara, kan vara att IKEA nya varuhus i Marocko stötte på problem:
  http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/18/actualidad/1453119823_900989.html#?ref=rss&format=simple&link=link

  Västsahara framgångar (?) i EU domstolen:
  http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/10/actualidad/1449767752_201741.html

 3. Rupert
  15 januari, 2017 at 12:49

  Från åtskilliga håll varnas för att Polisario är grundligt infiltrerade av islamister, och samarbetar med såna som Boko Haram. Sveriges minoritetsregering bör undvika att stoppa näsan i islamistiska grytor, och inte erkänna ”regeringar” den inte vet något om. Det är helt riktigt att Marocko invaderade Västsahara, det säger ingenting om Polisario.

  • 15 januari, 2017 at 14:44

   Har noterat det, men vet inte så mycket. SvD ”De senaste åren har al-Qaida etablerat sig i nordvästra Afrika i form av gruppen AQIM. Den rörelsen var starkt engagerad i terrorangreppen och den tillfälliga ockupationen av norra Mali härom året. Allt fler rapporter berättar nu om samarbete mellan Polisario och AQIM.” (http://www.svd.se/marocko-bor-fa-vart-stod-mot-terrorism/om/debatt)

 4. rupert
  16 januari, 2017 at 12:56

  Att erkänna denna regering ser ut som ännu en dålig idé. Regeringens kopplingar till pestsmittade regimer behöver inte påspädning, utan bör strypas i sin linda. Saudiarabien och gulfstaternas ideologiska, finansiella och militära expansion bör hindras, svenska statens kontakter och upphöjande av islamister till tolk för alla muslimer måste stoppas.

  https://ledarsidorna.se/2017/01/en-debatt-om-islamism/

 5. rupert
  16 januari, 2017 at 12:57

  Erkänn INTE västsahara under polisario!

  • 16 januari, 2017 at 15:02

   Varför inte?

   • rupert
    16 januari, 2017 at 15:25

    Islamistisk regim utan kontroll av eget territorium. Hur mycket av svensk utrikespolitik är egentligen för inrikes bruk? Detta är ett typexempel på pseudoradikal positionering som ger Sverige olämpliga allierade. ”Feministisk utrikespolitik”. Låt bli. Ställ inte till det värre än det är.

 6. rupert
  16 januari, 2017 at 17:38

  Varning; detta är ett minfält som Sveriges regering ska undvika. Vi ska inte säga någonting i ett läge där alla är skurkar på sitt sätt.

  Svensk utrikespolitik ska vara svensk, inte feministisk, och inte shanghaijad för någon form av islamism åt något håll, det ligger inte i Sveriges intresse, men kan däremot gynna statsråd som tänker på karriären FN.

  Avstå! Han som skrivit överst i kommentatorsfältet har en agenda. Vi kan inte bedöma den.
  https://sandanddust.wordpress.com/2008/12/12/touching-a-nerve/

  • Karin tholin
   17 januari, 2017 at 14:28

   Bra Rupert!

Comments are closed.