USA & Co har använt kemiska vapen de senaste 10 åren


Vi har i gårdagens inlägg kunnat påvisa att det planerade illegala angreppskriget mot Syrien inte har att göra med om Syriens regering använt kemiska vapen, eller inte. Detta inlägg fokuserar på användning av sådana vapen under främst de senaste 10 åren. Det visar sig att USA, Storbritannien och deras nära allierade israeler använt sådana vapen. Man tänker osökt på talesättet ”Ta fast tjuven, sa tjuven”, även om detta med kemiska vapen är ett annat, och mycket viktigare.

Nyhetsbanken bör följas av alla som är politiskt intresserade. Här hittar jag en artikel med hänvisning Washingtonblogg. Detta inlägg bygger delvis på den, men jag har lagt till en del om uranvapen från andra källor, inklusive egna och forskningsansökningar.

USA:s och Storbritanniens användning av uranvapen och fosforbomber i Irak.
Artikeln i Washingtonblog rapporterar att USA använde kemiska vapen mot civila i Irak under 2004. Det rörde sig dels om uranvapen och dels om fosforvapen. Jag kommer att här fokusera på uranvapen, då jag i någon mån arbetat med denna fråga.

Jag har själv skrivit och medverkat i artiklar och debattinlägg i Aftonbladet, Dagens Medicin, Folket i Bild-Kulturfront, Göteborgsposten, Irak-Solidaritet, Läkartidningen och Svenska Läkare mot kärnvapen om uranvapen. DN och Svenska Dagbladet har avvisat väl underbyggda artiklar av mig och 4 andra professorer i frågan utan närmare motivering.

Har du hört talas om uranvapen? I så fall tillhör du verkligen en minoritet. Kunskapen om dessa vapen och dess hälsoeffekter är tämligen okänd i Sverige. Utomlands hittar man rubriker som ” Stor ökning av missbildningar i Falluja, Irak” (Guardian 2009), ”WHO tystade ned bevis på effekter av utarmat uran säger experter” (British Medical Journal, 2006).

Uranvapen har använts av USA och Storbritannien under Gulfkriget 1990-91, i krig i f.d. Jugoslavien, i Irak åter efter 2003 och kanske i Afghanistan. De tillverkas i bl.a. USA Frankrike, Indien och Ryssland och Pakistan – och kanske i Sverige av Bofors, som ingår i den stora vapenkoncernen BAE Systems, men som vägrat besvara frågor om detta från undertecknad.

Uranvapen står i strid med internationella konventioner. I december 2010 uppmanade 148 stater i FN:s generalförsamling alla stater att informera om innehav och användning av DU i en resolution. USA, Storbritannien, Frankrike och Israel röstade mot medan Sverige lade ned sin röst, liksom flera EU-länder. Omröstningen hösten 2012 gav ungefär samma resultat. Närmare 15 organisationer uppmanade i ett brev till utrikesminister Carl Bildt den svenska regeringen att rösta ja till resolutionen 2012, men så skedde alltså inte. EU-parlamentet har dock med stor majoritet fyra gånger röstat mot DU-vapen.

Vad är uranvapen?
Det handlar om projektiler som innehåller uran och som används därför att de är mycket tyngre än bly och har mycket större penetrationsförmåga genom pansar och bunkrar. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, kan finnas avfall från anrikning av U-235 i naturligt uran till kärnkraftsbränsle (utarmat uran, “depleted uranium”, DU), låganrikat uran och det särskilt farliga uranet som redan använts i kärnkraftverk, med små mängder mycket giftigt plutonium.

Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids med vinden. När stoftet inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Hälsoeffekter
Uranvapen kan med stor sannolikhet orsaka cancer, missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit en signifikant ökning av barnleukemi i Basra, Irak och en fyrfaldig ökning av cancer och hög nivå av fosterskador i Falluja, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004. Andelen pojkar bland nyfödda var lägre liksom i Japan efter atombomberna 1945, ett tecken på skada på könskromosomen. En grupp forskare fann att uranrester är en sannolik orsak efter analyser av prover från jord, vatten och av hårstrån från föräldrar till missbildade barn, vilket stöds av forskning på försöksdjur och cellkulturer, men det finns alternativa förklaringar (se nedan). Enligt rapporter från Irak är uppemot 300 platser förorenade med uranrester. Det är oklart vilken typ av uranrester som använts i dessa vapen. Ökad cancerfrekvens har också rapporterats efter krigen i f.d. Jugoslavien, bl.a. hos militärer från Italien. Studier på försöksdjur och cellkultur ger stöd för att uranvapen kan orsaka allvarliga hälsoeffekter.
Barn tecknat imagesCAYJZ9KV

I november 2011 redovisade forskare från Irak och Sverige en omfattande nedsmutsning av naturen i Irak av uranrester och allvarliga hälsoeffekter vid en workshop vid Luleå tekniska universitet, där jag deltog. Forskarna antog också en resolution som beskriver uranvapen som mycket farliga, och som hävdade att de stater som tillverkar dessa vapen måste erkänna detta.

Sveriges riksdag har tidigare avslagit motioner om förbud mot DU-vapen. Utrikesutskottet skrev 2008 ”Skulle övertygande medicinska bevis visa att utarmat uran i ammunition ger hälso- och miljöskador, är utskottet berett att verka för ett förbud.” Nu finns tillräckliga bevis. Olika uppgifter tyder på att uranvapen kan ha använts i Afghanistan. Bör inte regeringen utreda om att svenska soldater i Afghanistan har exponerats för uranvapen och om Bofors tillverkar(t) dessa vapen?Men man måste då ta fasta på vetenskaplig kunskap, tillämpa försiktighetsprincipen och inte så okritiskt följa USA som man brukar.
Spädbarn imagesCAPBWNT5

I en artikel av Sarah Morrison The Independent 14 oktober 2012 rapporterades också om enorm ökning av fosterskador i Irak.

Man fann en hög nivå av missfall, toxiska nivåer av bly och kvicksilver kontaminering och stigande antal fosterskador alltifrån medfödda hjärtfel till hjärndysfunktion och missbildade lemmar har registrerats. Särskilt oroväckande är att detta verkar de förekomma i allt snabbare takt hos nyfödda barn i Falluja, cirka 6 mil väster om Bagdad.

Mer än hälften av alla barn i Falluja föddes med en missbildning mellan 2007 och 2010. Innan belägringen var det 10 procent. Före millennieskiftet föddes färre än 2 procent av barnen med missbildning. I Basra i södra Irak, som attackerades av brittiska styrkor i 2003 fann forskarna att 17 gånger fler barn föddes med missbildning 2003 än ett decennium tidigare. Under de senaste sju åren har antalet missbildade födda barn ökat med mer än 60 procent.

Rapportens författare kopplar det ökande antalet barn som föds med missbildningar i de två städerna till ökad exponering för metaller som frigörs från bomber och kulor. Forskare fann att halterna av bly var fem gånger högre i håret av barn med missbildningar än i andra barn i Falluja medan kvicksilverhalterna var sex gånger högre. Barn med defekter i Basra hade tre gånger mer bly i tänderna än barn från icke-drabbade områdena. Dr Savabieasfahani sade att det är ”övertygande bevis för sambandet mellan den stora ökningen av missbildningar och förorerning av neuro-toxiska metaller efter upprepade bombningar av irakiska städer”.

Det finns ”övertygande bevis” för att det ökade antalet missbildningar och missfall beror på militära angrepp, säger Mozhgan Savabieasfahani, en av författarna till rapporten, och miljötoxikolog vid University of Michigan. Man har också funnit en ökning av missbildningar bland barn födda i Basra efter det att brittiska trupper invaderade staden 2003. Alastair Hay, professor i miljötoxikologi vid Leeds University, sade de siffror som presenteras i studien var ”absolut extraordinära”.
De nya rönen, som publicerats i en vetenskaplig tidskrift stärker belägg för att ammunition som USA och NATO använde i konflikten medfört en omfattande hälsokris i Irak. Den presenterar en alternativ möjlig exponering till de allvarliga hälsoeffekterna än uranvapen.

En talesman för amerikansk försvarsdepartement talesman sade: ”Vi är inte medvetna om några officiella rapporter som indikerar en ökning i fosterskador i Al Basra eller Fallujah som kan ha samband med exponering för metallerna som finns i ammunition som använts av USA eller koalitionspartner” medan en talesman för den brittiska regeringen sade att det inte fanns någon ”tillförlitlig vetenskaplig eller medicinsk bevisning för att bekräfta ett samband mellan konventionell ammunition och fosterskador i Basra”, och tillade: ”Allt ammunition som används av brittiska väpnade styrkorna är förenlig med Genèvekonventionen. ”

USA – förråd av kemiska vapen

WHO-utredning mörklagd De preliminära resultaten 2010, medförde att WHO startade en utredning. WHO har tittat på nio ”riskfyllda” områden i Irak, bland annat Fallujah och Basra. Men publicering av rapporten har försenats, kanske eller troligen pga påtryckningar från minst ett medlemsland. Nedan återges utdrag ur ett öppet brev som sänts till Världshälsorganisationen WHO och till Iraks regering av en grupp på drygt 50 forskare.
”Den gemensamma rapporten från WHO och irakiska hälsoministeriet cancer och skadade barn i Irak skulle ursprungligen släppas i november 2012. Det har försenats flera gånger och nu har inget datum för publicering fastställts. I mars 2013 meddelade personalen från det irakiska hälsoministeriet att denna rapport kommer att visa en ökning av cancer och fosterskador på grund av kriget. Detta meddelades upprepade gånger på BBC. Därför är vi förbryllade och oroade vid WHO: s oförmåga att publicera rapporten. British Medical Journal publicerade 2006 en artikel med rubriken ”WHO undertryckter bevis på effekterna av utarmat uran, säger experten” i november 2006. Senaste tidens avslöjanden av Hans von Sponeck, tidigare biträdande generalsekreterare i FN, tyder på att WHO kan vara mottaglig för påtryckningar från sina medlemsländer.”

Det finns också rapporter som indikerar att USA kan ha använt uranvapen i Afghanistan, där en klar ökning av missbildningar noterats vid nationella barnsjukhuset. Även Israel har anklagats för att använda utarmat uran i Syrien. I dagslägget är beläggen för detta inte så starka.

USA och Israel har använt fosforvapen, ett slags kemiska vapen.

Enligt uppgift i bl.a Sveriges Raedi 17/11 2005 har USA erkänt att man använt fosforvapen i Irak-kriget. Israel har också använt vit fosfor under 2009 under ”Operation Cast Lead” (och kanske senare). Israel ratificerade år 2007 protokoll III i konventionen om vissa konventionella vapen, som förbjuder användningen av brandbomber enheter i krig – 2007. Så detta var en krigsförbrytelse. Användningen av vit fosfor vit fosfor kan också vara en krigsförbrytelse enligt andra internationella fördrag och inhemska amerikanska lagar. Till exempel innehåller en bok, utgiven av US Command and General Staff College vid Fort Leavenworth, Kansas, följande mening: ”Det är mot lagen för markstrider att använda WP mot personmål”. USA:s National Safety Council säger att ”Vit fosfor är ett gift”. I själva verket är det intressant att notera att USA tidigare kallade vit fosfor ett kemiskt vapen när Saddam använde den mot kurderna. Det har nyligen kommit ut att USA uppmuntrade Saddams användning av kemiska vapen.

VietnamkrigetMan kan påminna om att USA:s kemiska vapen ”Agent Orange” enligt beräkningar har dödat 400 000 människor eller skadats, och 500 000 barn fötts med missbildningar som ett resultat av att USA sprutade ut miljontals liter av den kemiska substansen, det kemiska vapnet ”Agent Orange” i Sydoastasien för 40 år sedan.Röda Korset i Vietnam uppskattar att upp till 1 miljon människor är funktionshindrade eller har hälsoproblem på grund av Agent Orange.

i Andra om: , , , ,,, , , , , , , , , , ,, ,

Washingtonblog Globalresearch 31/7 Sveriges Radio 17/11 2005 Annarkia 1/9 Bilderblogg 31/8 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 Bilderblogg 30/8BBC 29/8 Männen bakom Obama Nyhetsbanken 29/8 Counterpunch 29/8Washington Post 14/6 Youtube-historik DN 27/8DN 27/8 Winiarski Bilderblogg Frödjpunktse Aska Globalresearch – H. Clinton medger stöd från al-Qaida
SvD 25/8 Wall Street Journal 25/8 DN 24/8 kl 14.21 SvD 24/4 emSvD 24/8 New York Times SvD Bildt & Storbritannien anklagar AssadSvD 23/8 Magnus Norell SvD 24/8 Expressen DN 22/8 II Nyhetsbanken 22/8 Aftonbladet 22/8 DN 22/8 DN 21/8 DN:s huvudledare 22/8 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs

  8 comments for “USA & Co har använt kemiska vapen de senaste 10 åren

 1. Tom Jensen
  1 september, 2013 at 22:55

  Utarmat uran och fosfor räknas inte som kemiska vapen

 2. 1 september, 2013 at 23:20

  Det finns ivriga försvarare av USA:s alla övergrepp på vår jord.

  Jag tar nu bara en lätt tillgän´glig uppgift från en intervju med en forskare inom området ”Paola Manduca, Prof. Genetics, DISTAV, University of Genoa, Italy:

  ”The neurotoxic and chemical weapons are classified as weapons of mass destruction

  by the UN resolution 687 of 1991, used to impose sanctions Iraq.

  The Convention for the Prohibition of development , production and stockpiling of

  weapons of mass destruction is of 1993 and its implementation is monitored by the

  Organization for the Prohibition of Chemical Weapons , based in The Hague, Netherlands , and all signatories to the Convention are part of it.
  Use of neurotoxic chemical weapons as well as other chemical weapons, including white phosphorus munitions , was banned because their range is indiscriminate and unpredictable .
  Strictly speaking, Syria, which has not signed the Convention , should not respond of its violation because he has not made the commitments not to manufacture, use and destroy chemical weapons. More realistically, to declare Syria guilty of having violated the Convention serves to.”

  Uranvapen nämns inte eftersom de var okända då konventionerna skrevs, men de uppfyller alla krav för att omfattas.

 3. anno
  1 september, 2013 at 23:23

  Rebels and local residents in Ghouta accuse Saudi Prince Bandar bin Sultan of providing chemical weapons to an al-Qaida linked rebel group.
  http://www.mintpressnews.com/witnesses-of-gas-attack-say-saudis-supplied-rebels-with-chemical-weapons/168135/

 4. jan mellring
  2 september, 2013 at 00:08
 5. Nesko
  2 september, 2013 at 00:47

  Man skall inte glömma bort Serbien samt Bosnien där USA/NATO har också använt bomber med urarmat uran i stor omfattning.
  Det finns en del statistik över mångdubbelt ökning av fall av kancer bland befolkningen och barn som föds med olika mutationer.
  Se också bl.a. U.S. use of depleted uranium in recent wars: http://youtu.be/cJ1TvhP7T0E
  samt DEPLETED URANIUM – The invisible genocide: http://youtu.be/vxHQOmxb9kw

  Och till slut bonus: en link till ytterligare en färsk video från Syrien (Ar-Raqqa) video där ”rebeller” utövar ”rätten” att avrätta civila (mitt på torget) och spela in det: http://youtu.be/nUUGtlx81_k

  Jag väntar bara på stunden då Sverige kommer fatta beslut om att delta i anfallet på Syrien för har man gjort det i Libyen får man väl fortsätta göra så i Syrien också. Massmedia har börjat förbereda allmänheten för detta. Nu har man tagit vid där man slutade efter ett uppehåll på ca. ett år.

 6. Nesko
  2 september, 2013 at 14:13

  Nu har det börjat spekuleras att bland de gasade finns civila som fördes bort under den senaste offensiven oppositionen hade i Latakia.
  På följande video som Al Jazeera spelat in direkt efter bortrövandet av civila som gisslan tvingas en av kvinnorna säga att de inte kommer bli frisläppta i fall tillfångatagna terrorister (hon fick självklart inte använda det ordet) inte släpps fria. I slutat visas hur dessa civila fraktas bort med lastbilar.
  Videon hade dykt upp för första gången för ca. en månad sedan.

 7. 3 september, 2013 at 22:04

  Massmedia rapporterar i kväll att republikanernas gruppledare John Boehner och demokraternas gruppledare Nancy Pelosi stöder ett anfall av USA på Syrien, utan krav på stöd av FN och utan hänsyn till FN-observatörerna rapport efter ett möte med Barbar Obama. (http://www.voanews.com/content/top-us-lawmakers-voice-support-for-syria-strike/1742507.html). De därmed möjligen kommande tre misstänkta krigsförbrytarna har ej stöd av USA:s befolkning där 48 % är mot och 28 % för ett anfall mot Syrien om det visar sig att Syriens regering använt kemiska vapen enligt en opinionsundersökning av Pew, som presenterades idag. 74 % tror att det skadar USA:s anseende i regionen och 61 % tror att ett anfall skulle medföra ett långvarigt engagemang av USA i området.(http://washingtonexaminer.com/article/2535096). Enligt en annan opinionsundersökning idag från ABC är 30 % av befolkningen för ett anfall och 66 % mot. (http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/US-public-opposed-to-Syria-strike-Polls/articleshow/22269651.cms).

  Vem bryr sig? – Ja, inte är det spionchef Obama som tydligt minskat demokratin i USA enligt juridiska experter i USA.

Comments are closed.