Uppmuntrande om socialismen – från USA!

Monthly Review (MR) är en utmärkt socialistisk månadstidskrift som sedan 1949 ges ut i New York. I en av de första numret pläderade 1900-talets kanske främste vetenskapsman Albert Einstein för socialism, som han uppfattade det.

mcchesney-urgent-message-300x200

Jag prenumererar nu åter på den sedan några år. Nyligen fick jag och andra prenumeranter ett brev av professor Robert McChesney, som sitter i ledningen för MR. Han har skrivit flera böcker om politik och kommunikation, bland annat boken ”Dollarocracy” som jag citerat ur i olika blogginlägg.
Robert McChesney skriver ”Under det gångna året har jag rest runt i Europa och Latinamerika, samt över hela USA och hållit många föredrag om politisk ekonomi och media. De allra flesta av dessa föredrag och seminarier var riktade till ungdomar och studenter. Överallt jag talade jag slogs av hur mycket mer mottagliga ungdomar är för termen ”socialism” än de var för bara några få år sedan. Varje gång jag gav en analys som skulle kunna beskrivas som ”em>vintage Monthly Review.” Gensvaret från många i publiken, av vilka de flesta hade uppenbarligen aldrig stött på sådana åsikter innan, var som om en slöja hade plötsligt tagits bort från deras ögon – en förståelse de hade sökt. Mina erfarenheter har lärt mig att människor är hungriga, även svältande efter en intelligent radikal kritik av kapitalismen som pekar på hållbara lösningar efter en genomgripande kritik av den typ som Monthly Review har byggt upp under flera decennier. Detta är en ny radikal vändning. Jag har väntat i årtionden på detta historiska ögonblick, en rörelse mot 21:a århundradets socialism.

MR-066-10-2015-03-133x200

Denna växande radikal förändring är knappast förvånande. Vi ser stor och växande arbetslöshet i hela världen; oändlig militarism och imperialism, farliga (inte längre bara hotande) klimatförändringarna; ständigt ökande åtstramningar ovanpå enorm ojämlikhet under alltmer plutokratiska system som är demokratiska endast till namnet. Världen verkar utom kontroll, eller rättare sagt, låst i en kontroll av krafter som driver oss mot undergång.”

Socialismisforever

Robert McChesneys positiva erfarenhet om socialismen står i visst samklang med opinionsundersökningar från USA vid olika tillfällen.

1. Synen på kapitalism och socialism.
– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan tyckte mer än 20 % detta. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. En knapp majoritet, 54 %, (en majoritet i 15 av de 27 länderna) menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det främst var en dålig sak medan 24 % menade att de inte visste om det var bra eller dåligt. Felmarginalen var 2,2-3,5 %.
En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
-I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Kommentar: Undersökningarna avser olika tidsperioder med olika konjunkturer. Den fria (=privatägda) pressen i USA är unisont negativt till allt som har att göra med socialism – ändå dessa siffror – hoppingivande, liksom ”We are the 99 %” -rörelsen var, innan den splittrades bl.a. genom insatser av infiltratörer. Det är inte socialt önskvärt att kalla sig socialist i USA. Varför röstar man inte på något socialistiskt alternativ i USA? Det finns inget. Och det fordras tillgång till enorma mängder pengar för att kunna delta i de odemokratiska valen i USA, där ”dollarocrazy” ersatt demokrati (Se tidigare blogginlägg).

Kvaliteten på opinionsundersökningarna?
Tyvärr finns begränsad eller ingen uppgift om metodiken för en del opinionsundersökningar, som dock utförts av kända opinionsinstitut som regel. Det finns en hög extern validitet för område 2 (se kommentaren ovan) och till område 3 (stor kriminalitet och undersysselsättning i USA mm). Men resultaten angående synen på kapitalism och socialism är tämligen samstämmiga, och felmarginalen liten i de undersökningar som anger detta.

* Att så pass hög andel i opinionsundersökningarna är positiva till eller nyfikna på socialism kan delvis bero på vissa andra föhållanden som nämns nedan.

Vilken stat utgör största hotet mot världsfreden?
Enligt en global opinionsundersökning utförd av Win/Gallup International år 2013, som genomfört opinionsundersökningar sedan 1977, menar 24 % av omkring 68 000 personer i 65 länder över hela världen att USA är det största hotet mot världen. På andra plats kom Pakistan med 8 %, följt av Kina (6 %) och Afghanistan, Israel, Iran och Nordkorea med vardera 5 %. Därefter följde Indien, Irak och Japan med vardera 4 %, medan Syrien fick 3 % och Ryssland 2 %.
Frihetsgudinna gråter bild

54 procent av de tillfrågade i Ryssland sade att USA är det största hotet mot freden medan 49 procent av kineserna hade samma uppfattning. I Latinamerika toppades listan av närmaste grannen Mexiko (37 procent), följt av folkrika Brasilien (26 procent) och Peru (24 procent). Bland USA:s nära allierade länder ligger Grekland, Turkiet (45 procent vardera) och Pakistan (44 procent) högst.
Även bland tillfrågade i USA anser 13 procent att deras land är största hotet mot världsfreden.

Obama hök untitled

Samband lycka och rikedom? Det brukar då och då diskuteras om det finns samband mellan lycka och rikedom. I sammanhanget kan nämnas att USA kom på plats 114 av 143 länder i en opinionsundersökning med måttet ”The Happy Planet Index”, som utvecklats av New Economic Foundations. (Annie Leonard. The Story of Stuff. New York: the Free Press, 2010;sid 151; http://happyplanetindex.org).

Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra världskriget.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till den fascistinspirerade statskuppen i Ukraina i februari 2014.

i Andra om: , , , , , ,

, , , ,

BBC-undersökningen 2009 Cleveland Leader 9/4 2009 Frågeundersökning 2011 Pew Research Gallupundersökningen om USA som hot Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken UD blogg Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-Kulturfront Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 DN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP

  2 comments for “Uppmuntrande om socialismen – från USA!

Comments are closed.