Stopp för upprustningen i Norden – Fred skapas med fredliga medel

Detta är ett upprop 20/6 som många fredsföreningar i Norden skrivit på.
Ett pressmeddelande med förkortad version av uttalandet har publicerats separat. Stoppa upprustningen i Norden – Fred skapas med fredliga medel
NordenNorden
UPPROPET.
Hela Norden rustas upp under ledning av Nato och faran för krig ökar. På Natos försvarsministermöte i november 2017 fattades beslut som allvarligt hotar freden.

Uppropet samt uppgifter om föreningar som skrivit under finns här

TVÅ NYA KOMMANDOCENTRALER UPPRÄTTAS
Ett atlantiskt centrum bildas för att Nato ska få kontroll över Atlanten och Arktis. I Norge upprättas baser för US-marinen. Rygge flygplats vid Moss rustas upp för att bli bas för Natos luftvapen i händelse av konflikt. På Island blev Keflavik 2016 militärbas för USA.

Ett logistiskt centrum ska säkra att Nato kan flytta sina styrkor runt i Europa. Nu blir också infrastrukturen betraktad som militär och krigsförberedande. I samarbete med EU ska transportnät, energinät, kommunikationer och lagar anpassas till krigssituation. Amerikanska soldater på Arlanda i Stockholm varslar om denna utveckling.

SAMARBETET MED NATO HAR LETT TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I FÖRSVARSPOLITIKEN
Norge, Danmark och Island är medlemmar i Nato sedan 1949 medan Sverige och Finland sedan 1994 ingår i Partnerskap för fred. Finland har dessutom sedan 2014 värdlandsavtal med Nato. I maj 2016 ratificerade Sveriges riksdag sitt värdlandsavtal med Nato trots stort folkligt motstånd.

Utvidgningen av Natos verksamhet har de senaste åren skjutit fart både åt norr och öster och ligger helt när ryska gränser. Det är en utveckling som ökar spänningen och faran för krig med Ryssland.

Det nordiska militära samarbetet, Nordefco (Nordic Defence Cooperation), det nordisk-baltiska samarbetet i NB8 och det militära samarbetet i Northern Group (som består av de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland, Polen och Nederländerna) spelar en ökande roll och närmar Sverige och Finland alltmer till Nato.

De nordiska länderna kan inte längre beskrivas som fredsnationer. Upprustningen i Norden och samarbetet med Nato ökar risken för krig.

DET ETABLERAS FASTA BASER I NORDEN
De första stegen att etablera fasta militärbaser i Norge är tagna. 300 US marinsoldater är på plats på Værnes nära Trondheim och i nästa steg ska det etableras en bas på Setermoen i Troms.

I Norge förhandslagras stora mängder militärt material för amerikanarna. Det ligger i stora fjällgrottor i Tröndelag och vid fem flygplatser Andøya, Sola, Bodø, Evenes och Bardufoss.

Dessutom har det etablerats fasta träningsområden för brittiska soldater. USA-basen i Keflavik på Island moderniseras. Det finns planer på att i Danmark, på flygstationen Skrydstrup på Jylland, placera ett centralt tränings- och kommandocenter för samtliga nordeuropeiska F-35 stridsflygplan.

F-35 STRIDSFLYG OCH KÄRNVAPEN
De första F-35 stridsflygplanen har kommit till Norge och har fått bas på Ørlandet i Trøndelag. Om få år blir sådana plan placerade i Danmark vid den tyska gränsen. Finland överväger att köpa F-35 plan.

Med dessa flygplan har Norden fått ett offensivt vapen som kan frakta kärnvapen och kryssningsrobotar. Längre räckvidd gör att dessa flyg kan nå mål långt inne i Ryssland. F-35 är en del av Natos krigsflyg som leds av USA. Med en prislapp på många miljarder kronor är det pengar som tas från människors välfärd.

Kärnvapnen moderniseras nu till oerhörda kostnader. Detta sker i USA, Ryssland och Storbritannien. President Trump gav i januari 2017 försvarsministern Mattis direktiv för Nuclear Posture Review, NPR. Det är världens farligaste dokument, som öppnar upp för kärnvapenkrig genom att sänka kärnvapentröskeln. Man talar nu om att använda vapnen, detta såväl i USA som i Ryssland.

USAs OCH NATOs RAKETFÖRSVAR INTEGRERAS I NORDENS MILITÄRAPPARAT
Norden blir en viktig del av Natos raketförsvar genom den nya Globus 3 radarn vid Vardø i Finnmark. Den ska stå färdig år 2020. Den kommer att ge Norden en ledande roll. De nordiska avtalen som ingicks i november 2017 innebär att information från Finland och Sverige blir tillgänglig för Nato.

MILITARISERING AV ÖSTERSJÖN OCH BALTIKUM
Östersjön militariseras på flera områden. Sedan 2009 har USA/Nato och Sverige och Finland årligen genomfört flyg- och flottövningar över Estland, Lettland och Litauen och i Östersjön. Sverige har upprättat en militärbas på Gotland och Ålands historiska neutralitet är under press. Danmark placerar en ny avlyssningsstation på Bornholm. Norge har i Hønefoss en stor station för avlyssning av telefonsamtal och sociala medier.

Danmarks försvarsuppgörelse 2018 – 2023 planerar för upprustning vänd mot Östersjön, Baltikum och Ryssland. Militärbudgeten ska öka med 20% eller 12,3 miljarder konor de närmaste sex åren. Inköp av F-35 stridsflygplan är en del av detta. Danska fregatter utrustas med raketer och radar och på längre sikt kanske också kärnvapenbärande kryssningsmissiler. Drönare kommer att användas som vapen.

En fullt utbyggd styrka på 4 000 soldater inriktade på Baltikum upprättas. Danmark är utsedd som plats där Nato-trupper ska samlas i händelse av krig med Ryssland. Det blir upprättat en mobiliseringsstyrka på 20 000 soldater med ansvar för logistik.

Danmark har sänt upp en satellit som ska övervaka fartyg och flygtrafik i Arktis. Från 2018 blir danska soldater permanent utplacerade i Estland.

SVERIGE OCH FINLAND ÖKAR SAMARBETET MED USA OCH NATO
Sverige och Finland har, som nämnts, ingått värdlandsavtal med USA. Det betyder att Nato – efter inbjudan från värdlandet – kan öva, hot och föra krig mot tredje land från dessa länders territorium.

Finland har inbjudit USA till att år 2020 delta i en militärövning, den största någonsin i Finland.
Aurora 17 USA-trupper i SverigeAurora17
Länderna har vartannat år sedan 2013 deltagit i Natoövningarna Arctic Challenge Exercise. Det svenska värdlandsavtalet utnyttjas till militärövningar med Natoländer. Den hittills största övningen, Aurora 17, hade deltagare från Sverige, USA, Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland och Litauen.

2014 utsågs Sverige och Finland tillsammans med Georgien, Jordanien och Australien till särskilt värdefulla partners i Enhanced Opportunities Program (EOP). Det innebär rätt att sitta med vid bordet vid Natos toppmöten.

Finland och Nato har inlett ett brett säkerhetssamarbete. I oktober 2017 öppnade Jens Stoltenberg i Finland ett expertcentrum mot cyberhot (www.hybridcoe.fi).

Sverige medverkar i StratCom i Riga (Nato Strategic Communications Centre of Excellence). Det är tydligt vem man ser som fiende. Detta är långt ifrån att ta tillvara kunskaper om god konflikthantering.
PescoPESCO undertecknas
Den 11 december 2017 beslutade Europeiska Unionens Råd att inrätta ett permanent strukturerat samarbete på försvarsområdet (Permanent Structured Cooperation – PESCO). Syftet är att gemensamt utveckla försvarskapacitet och investera i gemensamma projekt. Länderna förbinder sig att upprusta. PESCO bidrar i hög grad till militariseringen av EU. 25 medlemsländer inklusive Sverige och Finland deltar. Danmark har undantag från militärt samarbete med EU och deltar därför inte. Norge är inte med i EU men i Nato.

I det strukturerade samarbetet ingår att varje medlemsland ska komma med egna förslag till samarbete. Sverige ska bidra med Europeiskt test- och evalueringscenter i Vidsel. Det kommer med all säkerhet att bidra till att alltfler länder kommer att testa vapen och genomföra övningar i Norrbotten.

Vidsel testområde (North European Aerospace Test range, NEAT) ligger i Norrbotten. Det är Europas största testområde för nya vapensystem, drönare, stridsflyg och rymdstyrda raketer. Inom detta område har Israel och USA fått utveckla sina rymdstyrda vapensystem t ex drönare som har använts vid Israels attacker mot Gaza. En lång rad stora stridsövningar har under senare år genomförts i nordområdet.

Världens största nedladdningsstation från satelliter, Esrange, ligger utanför Kiruna. Den tillhandahåller mot betalning foton av områden viktiga för de västallierades militär. Kiruna har blivit en av de två Galileo-stationerna som ska avlyssna satelliter och reläkommandon från markstationer.

Lerkil i Sverige har världens tredje största avlyssningsstation efter USA och Storbritannien.

UTNYTTJA KUNSKAPER OM KONFLIKTERS ORSAKER, DYNAMIK OCH HANTERING
Idag domineras utrikes- och säkerhetspolitiken av makttänkande. Det gör att alla stater använder sig av hot, avskräckning och olika typer av våld för att nå sina kortsiktiga nationella mål. I slutändan kan det komma att leda till total ödeläggelse i kärnvapenkrig. Emellertid finns kunskaper som inte utnyttjas. Sådana ligger till grund för FN-stadgan och diplomatisk medling. Det handlar om att analysera konflikter utifrån alla parters perspektiv, att inte hota utan se konflikter som gemensamma problem som ska lösas på ett respektfullt sätt. Det är viktigt att inte skapa motsättningar. Fiendebilder motverkas.

Militariseringen bygger på människors rädsla. Upprustning leder till upprustning i en ond spiral vilken leder till ofantliga kostnader – och ännu mer rädsla. Vi förordar dialog på alla nivåer, ekonomiska och kulturella utbyten samt diplomatiska verktyg som ser till alla staters och människors behov, ”gemensam, mänsklig säkerhet”.

Utnyttja kunskaper i god konflikthantering! Upprätthåll FN-stadgan som har undertecknats av samtliga här inblandade stater. Stadgan föreskriver fredliga medel för konfliktlösning. Krig är förbjudet utom till försvar mot angripare. Resurserna behövs till mänsklig välfärd, inte krig och förödelse. Krigen leder till flyktingströmmar, till lidande och fler konflikter.
RyssKrig-768954
PROTESTERA MOT UPPRUSTNINGEN I NORDEN UNDER ÖVNINGEN TRIDENT JUNCTURE I NORGE 2018
Norge ska 2018 vara värdland för en stor militärövning i Natos regi, Trident Juncture 18. Det ska delta 35 000 soldater från 30 länder, 150 stridsflygplan och 70 fartyg.

Övningen ska förutom Norge omfatta Sverige, Finland, Island och Östersjön. Scenariet är att Norden angrips av Ryssland. Vi måste gemensamt stå emot Natos krigsförberedelser. Vi måste tillsammans protestera mot övningar och upprustning. Det är en upprustning som betalas av folkens välfärd och som gör att vi alla hotas av ett vanvettigt kärnvapenkrig.
Nato försvarsutgifterNato försvarsutgifter (Ryssland 60 miljarder dollar)
Vi stöder också uppmaningen att protestera i alla europeiska huvudstäder under Nato-toppmötet den 11 juli i år.

UPPROPET STÖDS AV.

Sverige:
* Fredsrörelsen på Orust, Fredsrörelsen på Orus, ordf. Ola Friholt;
ola.friholt@gmail.com

* Sveriges Fredsråd Sveriges fredsråd, info@frednu.se ,ordf. Agneta Norberg
lappland.norberg@gmail.com; Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm Tel: 0046 8- 644 72 9,

* Katarinauppropet, Katarinauppropet, Facebook/Katarinauppropet.
samordnare fredrika.gardfeldt@svenskakyrkan.se (heter Gårdfeldt), 0703-348184;
vapenexport och ja till human flyktingpolitik
Kerstin Bergeå, utbildare i konflikthantering
KG Hammar, ärkebiskop emeritus
Fredrika Gårdfeldt, präst i Katarina församling
Jag är ledig och är åter i tjänst den 15 augusti. Vid brådskande ärende hänvisar jag till Katarina församlings växel 08-743 68 00

* Nej till Nato Sverige, Nej till Nato, ordf. Staffan Ekbom,
ekbom.staffan@gmail.com;

* Föreningen Nej till Nato, Helsingborg ordf. Jan Fredriksson,
042-150376, jan.erik.fredriksson@telia.com

* Kvinnor för Fred, www.kvinnorforfred.se, facebook.com/kvinnorforfred, twitter.com/kvinnorforfred, kontakt My Leffler,
my.helsingland@hotmail.com; Anna Andersson, anna.andersson@kvinnorforfred.se Administratör- och informatör Kvinnor för fred, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Tfn: 08 – 667 97 27

* Kvinnor För Fred i Sundsvall
Kontaktperson Ulrika Hådén, 070 569 4790, ulrhad@gmail.com

* Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Kvinnors Vänsterförbund ,
ordf. Ianthe Holmberg,
ianthe.holmberg@telia.com

* Fredens Hus Göteborg, www.laraforfred.se, ordf. Karin Utas Carlsson
karin.utas.carlsson@telia.com, 0760 30 86 00

* Stockholmsavdelningen av föreningen Folket i Bild Kulturfront, – Folket i Bild Kulturfront, https://www.facebook.com/search/top/?q=f%C3%B6reningen%20folket%20i%20bild%2Fkulturfront-stockholm
kontakt ordf. Anders Romelsjö, anders.romelsjo@hotmail.com

* Svenska Freds, Göteborg, Svenska freds i Göteborg, www.fredsinitiativ.se ordf. Tomas Magnusson,
gosta.tomas@gmail.com, 0708-29 3197,
En lokal avdelning av Svenska freds Riksorganisation.

* Aktivister för fred: Aktivister för fred kontaktperson Tord Björk, tord.bjork@gmail.com, +46 722 151 690

* Stoppa upprustningen i Norden, Anita Wahlberg ordförande IKFF Göteborgskretsen IKFF Göteborg titti.wahlberg@hotmail.com

Danmark:
* Tid til fred – aktiv mod krig /Till fred nu, FB www.facebook.com/groups/tidtilfred – tidtilfred@tidtilfred.nu – kontakt Gerd Berlev og Lizette Lassen
gerd@berlev.dk / tlf. 0045 51780906

* Århus mod Krig og Terror FB Århus mot krig och terror kontakt Helge Ratzer
helgeratzer@hotmail.com /

* Stop terrorkrigen – Ud af NATO / FB www.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk, kontakt Tine Spang Olsen (gl.) hjemmeside Stop terrorkrigen.
tso@havetegn.dk /

* Fredsvagten / Fredsvagt– fredsvagt@fredsvagt.dk
kontakt Inge Paaske noatun@os.dk , Jessie Seehuusen jessie@smorumnet.dk /

* Kunstnere for fred / Konstnärer för fred/ Kontakt Kuki Lise Møller Christensen,
Emdrup Vænge 60, 2100 Ø, kukikuki@mail.dk +45 24 24 41 59 /

* Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinnornas internationella liga för fred och frihet / Ida Harsløf ida@harslof.dk / Tove Krag tovekrag@outlook.dk
Vesterbrogade 10, 2., 1620 V – +45 2910 9705 – wilpfdk@gmail.com

Finland:
Amandamaji rf, Helsingfors, Finland, www.naisetrauhanpuolesta.org. ordförande Marika Lohi,
lohi@kaapeli.fi, tel: +358-50-3574661
Kvinnor mot Atomkraft, Helsingfors, Finland www.naisetrauhanpuolesta.org kontakperson Ulla Klötzer -ullaklotzer@yahoo.com , tel: +358505690967, eller +3589810167
Kvinnor för Fred / Lea Launokari,
lea.launokari@nettilinja.fi, tel +358505522330
Suomen Rauhanpuolustajain Lpin piirijärjestö r.y. (Fredskämparnas i Finland Lapplands distriktsorganistaion rf), ordf. Tuula Sykkö
Oklaholmankatu 29, 94700 Kemi, tel +358405939680, tuulasykko@hotmail.com

Norge:
STOPP NATO, Norge / https://antikrig.org/stopp-nato/ FB Stopp NATO,
kontakt Steinar Eraker,
steinar.eraker@lyse.net tlf 40520486/

Norge ut av NATO, https://norgeutavnato.no/ – norgeutavnato@gmail.com

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet i Norge – www.ikff.no kontaktpersoner er Liss Schanke og Kari Nes.

i Andra om:
, , , , , , , , , , ,
,

  12 comments for “Stopp för upprustningen i Norden – Fred skapas med fredliga medel

 1. Jesper
  29 juni, 2018 at 18:35

  Som vanligt inget om ryssarnas upprustningar o aggressiva aktioner i Östersjön

  • 29 juni, 2018 at 18:55

   Kanske för att detta knappast sker. Ryssland minskar sina försvarsutgifter som är c:a 1/10 av USA:s och 7 % av Natos.

   • Jesper
    30 juni, 2018 at 11:47

    Det senaste året ja enligt SIPRI. Enligt samma källa ökade ryska militärutgifter med ca 9% per år i fasta priser mellan 2000 och 2016 om jag minns rätt. Kan kontrolleras på SIPRIs hemsida. Där finns även uppgifter om militärutgifternas andel av totala offentliga utgifter. De säger en del om vad olika länder prioriterar. Då kan man konstatera att denna andel för Ryssland klart överstiger samtliga NATO-länders.

    Den ryska upprustningen ska naturligtvis ses mot bakgrunden av att landet sedan Sovjetunionens kollaps inte varit utsatt för något externt hot.

    Upprustningen överstiger kraftigt vad som behövs för att hålla upproriska kaukasier under kontroll.

    Slutsats. Vapnen ska användas för att återupprätta Sovjetunionen

    • 30 juni, 2018 at 12:31

     USA:s ökning på ett år av USA:s militärutgifterna under Trump är lika stor som Rysslands militärbudget. Slutsats?

     • Jesper
      30 juni, 2018 at 15:52

      Att absoluta tal ska ställas i relation till något. USA har en mängd åtaganden även i Stiila havs området där man genom försvarsöverenskommelser har förbundit sig att skydda t.ex. Taiwan, Japan och Filippinerna mot kinesisk aggression och Sydkorea från att åter bli anfallna av Nordkorea. En stor del av amerikanska försvarsutgifter är också kompensationer för veteraner och andra typer av sociala utgifter.

      Ryska militärutgifter andel av offentliga utgifter är mycket högre och ökningen sedan 2000 har varit mycket högre.

      Detta ska ses mot Putins ambitioner att återupprätta Sovjetunionen vars kollaps han betraktar som 1900-talets största geopolitisk katastrof.

      • 30 juni, 2018 at 17:25

       Försvarsutgifterna för Ryssland sjönk oerhört från 1990 då det var ungefär 40 % av USA:s fram till omkring år 2000. Efter återhämtningen är de nu drygt 10 % av USA:s.
       Finns ingen aggression av Kina. ”Påhitt” av USA som har uppemot 1000 militärbaser utomlands som enligt sin officiella doktrin vill ha avgörande inflytande överallt, enkelt uttryckt. Finns inga som belägg för att Putin vill upprätta Sovjetunionen. Däremot ser vi hur miljontals dödas i USA:s olagliga, brutala krig. USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder

       ” At $66.3 billion, Russia’s military spending in 2017 was 20 per cent lower than in 2016, the first annual decrease since 1998″. SIPRI

       • Jesper
        30 juni, 2018 at 18:14

        Den massiva upprustningenfrån 2000 gjordes trots att Ryssland inte var utsatt av hot från något annat land. Gjordes alltså för att kunna hävda Ryssland intressen utomlands. Andelen militärutgifter relativt totala offentliga utgifter återspeglar de politiska prioteringarna.

        Pensioner, sjukvård, infrastruktur, utbildning, bars och äldreomsorg är inte lika viktigt som att bygga upp en militärmakt som kan användas i andra länder. Punkt.

        • 30 juni, 2018 at 18:29

         Visst blev Ryssland alltmer utsatt för hot. Tvärtemot löften från ledare i USA om att Nato inte skulle expandera österut skedde detta via USA:s påtryckningar och helt osakliga påstående om hot från ett mycket försvagat Ryssland efter 1990. NU sker en kraftig upprustning av Nato mot Ryssland som har en militärbudget som är mindre än 10 % av USA:s, ackompanjerat av osakliga påstående om hot från Ryssland, som fler än du tycks ha gått på.

         Stater som har blivit medlemmar efter Berlinmurens fall 1989
         Albanien Albanien (2009)
         Bulgarien Bulgarien (2004)
         Estland Estland (2004)
         Kroatien Kroatien (2009)
         Lettland Lettland (2004)
         Litauen Litauen (2004)
         Montenegro Montenegro (2017)
         Polen Polen (1999)
         Rumänien Rumänien (2004)
         Slovakien Slovakien (2004)
         Slovenien Slovenien (2004)
         Tjeckien Tjeckien (1999)
         Ungern Ungern (1999)

         • Jesper
          1 juli, 2018 at 11:23

          Trams. 1. Nato-medlemskap avgörs genom omröstning efter ansökan. Samtliga medlemmar måste godkänna en sådan.

          2. Efter att ha varit ockuperade som Baltikum och påtvingade brutala politiska system som var beroende av Sovjet, ansökte dessa länder naturligt nog om ansökan i Nato för att skydda sig från att bli ockuperade av ett potentiellt framtida revanschistiskt Ryssland. Som vi ser så gjorde de rätt i det.

          Medlemskapen i Nato har på inget sätt utgjort ett hot mot Ryssland.

          NU sker en ökning av försvarsutgifter i de europeiska Nato-länderna, alltså långt efter Ryssland kraftigt började rusta upp. Andelen av totala offe;tåliga utgifter är dock mycket lägre än de ryska eftersom regeringarna i demokratier har andra politiska prioriteringar.

          Förresten, du kan undersöka vad regeringarna i Taiwan, Vietnam, Brunei, Filippinerna och Malaysia anser om att Kina i strid mot internationell rätt annekterar och anlägger konstgjorda öar.

          Hur känns det att alltid ha fel? Men som kommunist är du väl van

          • 1 juli, 2018 at 12:36

           Nato:s militärutgifter är ungefär 15 gånger större än Rysslands. Med markant ökning av stora och mindre stora militärövningar medan Ryssland rustar ned rejält.

           Jag återkommer om konstgjorda öar.

  • arbetarklass
   29 juni, 2018 at 23:03

   Det är inte Ryssland som kastar första stenen. Det gör västländerna genom Nato. Så här går det till

   Västländerna målar upp Ryssland som ett hot. Den utlösande faktorn kan vara att Ryssland gör något som västländerna inte tycker om. Inte i västländerna eller övriga världen utan i Rysslands egen sfär eller i sin närhet som berör dem på viktiga sätt. När hotet är strandsatt kopplas Nato militären in med övningar för att visa västländernas folk behovet av Nato. Annars skulle ju folket i väst tycka att vi skulle göra oss av med något som bara kostar. När västländerna visat upp sin krigskapacitet måste Ryssland göra det samma. Det är deras plikt mot folket för att visa att man kommer försvara sig igen om man skulle bli skamlöst angripen som av Tyskland för drygt ett halvsekel sedan. Ryssland är fredligt men tycker de har en plats i världen tack vare sin storlek. Och om det verkligen gäller så kan de ta för sig. Därför måste Ryssland behandlas med respekt och inte med näsvisa socialdemokratiska utrikesministrar med hjärtat i USA eller andra liknande pekpinnar.

   • Korp
    30 juni, 2018 at 18:17

    Europa behöver inte Nato.. men USA behöver sina Natobaser utplacerade i diverse Europeiska länder runt Ryssland för ett inledande proxykrig, innan de startar det sedan lång tid tillbaka, planerade kriget mot Ryssland.
    Om USA var ensamma, utan de europeiska ländernas stöd när de attackerar, bombar och invaderar ett antal utvalda så kallade fiende länder, skulle det tydligt framstå vem som är i behov och använder sin militär för att erövra, bomba, förstöra och döda påstådda fiendenationer och människor.
    Europa har inga fiender, förutom USA, som vill att Europa ska spendera mer pengar på NATO så USA
    kan sälja mer vapen till Europa.

Comments are closed.